Skip to main content

Full text of "Breviarium Romanum, ex decreto SS.Concilii Tridentini restitutum ... cum officiis sanctorum ... usque ad hanc diem concessis"

See other formats


:CN :0 ■O 

■O 
rO ■CD Digitized by tlie Internet Arcliive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/breviariumromanuOOIugd BREVIARIUM 

ROMANUM. F.X TYPIS ANT. PEKISSE , 
AKrMiF.piscopi i.i;cDixr>«;is TTrocii«pni Dre,>< ' ' '. 

BREVIARIUM 

ROMANUM, 

' EX DECnETO 

SS. CONCILIl TRIDEINTIIM 

KESTITUTDM , . • 

(S. PII V, PONTIFICIS MAXIMI, 

JUSSU EDITUM, 

CLEMENTIS VIII ET URBANl VIII 

AOrTOMTATE KECOai>ITl'M , 

CUM OFFICIIS SANCTORUM 

, Novlasimi per Summos PoDtllices usque ad haiic diem coDcessis. 
PERISSE FRATRUM BICLIOPOLIUM CATUOLICU.ir. Z.CGDUNI, 

l.ir VJA .iK.RCATomA, PARISIIS. 

i\ VI V vfi.f.o icr.TA Du ror- 
DE-iEn-s.-stLpicE, a. 1838. SUMMA BULLARUM 

SUMMORUM PONTIFICUM 

PBO EDITIONE HUJUS BREV1A.HII. 

PTirl V. Bulla , qaap incipit , Quod a nobis , data Bomx septimo Idus Julii 
anno i368 , significat causam edendi hujus Breviarii, neinpc ad toUen- 
dam orandi varietatem. 

Enarrat ea , qux in hac re pra?stitere Paulus et Pins nomine Quarti , ct 
quam ipse adhiberi operam curavit , ex Decreto Concilii Tridentini. 

Tollit et abolet omnino Breviarium a Cardinale Sancta: Crucis composi- 
tum, quod erat brevissimum. Item alia Breviaria Bomana, et alia , qua; ex 
institutione vel consuetudine legitima non superant ducentos annoS' 

Fermittit tamcn ut antiquiora ducentls annis possint mutari in hoc Bre- 
viarium , iis omissis, si Episropus et uiiiversuin Capituliim eonsentiant. 

Bevocat omncs pcrraissiones , consupludines, staliita, privilegia, licen- 
lias , et indulta precandi et psailendi inore ct ritu pra^dictorum Brcviario- 
um suppressorum. 

Praccipit observari hoc Breviarium in toto orbe , cum exceptione 200 an- 
orum, de qua supra. 

Statuit in eo nihil mutandum , addendum , et detrsfaendum. 

Obligat quosque , qui tenentur Horas Cauonicas recitare , ut hoc ulantur 
Breviario , alias non satisfaciant muneri suo. 

Jnbet omnibns Pralatis, ut hoc introducant lam in Choro, quam extra 
Chorum. 

Tollit peccati obligationem-, qna; erat recitandi in Choro Officium par- 
vum beata; Maria; Virgiiiis et Defunctorum , Psalmos Pocnitentiales , et Gra- 
duales , juxta Bubricas Breviarii. 

Hortatur ul recitentur eadem , proposilis Indulgentiis dierum centum re- 
citantibus Officium parvum beata; Marii' Virginis et Dcfunctoriim : quin- 
quaginta recitantibus Psalmos Poenitenliales et Graduales , quando Bubrica; 
ca pnscribant. 

Non tamen tollit laudabilem consuetudinem , ubl est , recitandi Officimn 
parvum beatse Maria; Virginls in Choro , imo eaindem confirmat, et tan- 
dem tempns decernit obligationis ad usum Breviarii post ejusdem publica» 
lionem. 

GLEHEKS VIII. Bulla , qna; incipit Cum in Ecelesia , data Boma; die 10 Maii 
anno 1602, declarat se per viros pios et ernditos Breviarium Bomannm 
a Pio V. edilum , et progresso temporis in multis depravatum , exainiiiasse, 
et in statum pristinuin restituissc , illudque sic restitatum in Typographia 
Vaticana imprimi el divulgari jussisse l'rohibet iie alibi iinprimatur nisi juxta 
exemplar Vaticaiiuin, ct kabita Ordinariorum licentia , sub poena excoinmn- 
nicationis lata; sententia;. Interdicit sub iisdem popnis usum Breviarioruin 
impressorum absque tali Ordinarioi-um licentia in scriptis , qua; fidem faciat 
decollatione facta pracdictoium Breviariorumcum Originali Romano : cujns 
etiam licentiac copia initio vel in calce cujusque Breviarii semper imprima- 
tur. Pracdictis Ordinariis prohibet ne aliquid addi , vel detrahi permiltant ; 
ct hoc 6ub noena excommunicalionis , suspensionis a divinis , ac intcrdicti 
ab ingressu Ecclesiac. Verumtainen in gratiam pauperum , Breviaria hacte- 
nus impressa vcndere, apud se retinere, ac illis uti permittit. 

UBBA;«ns VIII. Bulla , quae incipit Diyinam Psalmodiam , data Boraac die 
25 Januarii anno i63i , declarat se, piorum doctoruinque virorum ad- 
hibita cura , Brcviarium I Pio V. edilum, e; a Cleinente Vlll. recognitum , i pIuriLDS mrnitis expnrgasse : Hrmnos ad metri et latinitatis regnlas rcvo- 
casse : in Psalmis el Canticis intor|iunclioiiem cditionis vuljafi rettituissc : 
Scrmones , Hoinilias ct Sanctoium historias , collatis veteribus manuscrip- 
lis , recognovissc. yuainobrem jubct ut juxta hanc corrcctioncm Htoma; im. 
)>rimatur, alibijuxta Roinanuui excmplar cxcudatur, servatis conditiuni* 
bus in suprascripta Cloinciitis Bulla onumeratis , quas forc iisdem vorbis 
rcpetit , adjungcns easdcm conditionos seiT.mdas in imprcssioiic corum , 
ijux h Breviario Itomano ortum habcnt , ciijnsinedi snnt Missalin, Diurna- 
lia, Orricia parva bcato: Mari;i: Virginis , OrTicia majoris Ilcbdomadx , et 
alia id gcnus. 

Ex Decretorum Bcgistro S. Ritvum Congrcgationis hcBc ad 
Breviarium Rovianum attincnt. 

SACHA nituum Congregalio doclaravit ot dccrcvit non poluissc pnst Bul- 
lain S- l'ii V. de Itrcviario Roinano , neque posse locorum Ordinarios, 
tam Sxcularcs quain Regularcs, addco Kalendariis , etiam propriis, Sanc- 
torum OfTicia , ni~i ea dunlax.it, <|u.t; Brcviarii Roraani Rubricis, vel sacra- 
Uiluum Con^rt-galiouis , s«u Sodis Apostolicx licentia concoduntur : ncque 
prupria auctoriiate, quovis pra-toxtu, muturerilum, qui haboiur in Ka- 
londjrio Romano sou Rubr<cis Rrcviarii , in altiorcm ritum : neque cxtcn- 
derc concetsa OfRcia dc loco ad locum. 

Ilem veluit et proliibuit celobrari pcr totam civitatem vel Diorcosiin , 
rtiam de cujuscuinquc Ordiuarii auctoritatc, Fastuui cuiu UfTicio , cu quod 
in loco adsit Ecclcsia Parocbialis, vel Regularis, vol Abbatialis, aut ali- 
qua Rcliquia ; sed t.miitm in ipsius Sancli Kcclesia titulari , seu ubi assor- 
vatur corpus , aut insignis Reliquia , ct non alibi. 

Insigncs autem Reliquias dcclaravit cssc caput , brachium , crus, aut il- 
lam partein corporis , in qua passus est Martyr, uodo sit integra et non 
parva , et logitiine ab Ordinariis approbata. 

De saiictis F.pismpis locoruin , MarlyribuSi ciribns, et aliis Festis, de 
quibus iu Kaleiidario Romann , scu Rubricis Brevinrii nihil bubctur , uti 
i'llam do Boatis noiidum canonizatis, iiihil propria auctoritatc constitua- 
tur, sed omnino coiisulatur sacra Rituum Cnngrogalin. 

Decrclum quoqiie nuprr edituin supcr clectiono Sanctorum in Patronos, 
et iraprcssuin, oiunino scrvetur. 

Lt ha;c urania dccrevit, statuit , et mandavit, innovando pocnas Consti- 
lutionis S. Pii V. respective. 

Facu deinum relatione lioruin Dccretorum sanctissimo D. N. Crbano 
Papx VIII , ea laudarit et approbavit , atque ali oinnilius ubiqui' suh prx- 
diclit pa'nis servari prxccpit, ncc non iu nuris Breriariis dc inandatoSanc- 
litatis sua: imprimendis apponi jussit. 

LOCO t SigllU. 

T. Tegrimius, 
Episc. Msiens, Secretarius. Eudem pro Sanctis ad libitum. 

EADiH Sacra Rituum Congregatio , liabita die i Decembris 1673, ttatuit 
en iii'jndato Clementis X. Festa Sanctorum ad libitum in posterum non 
ossc transfcrenda , si corum festirit.is incidat in diem Domiiiicain , vcl ali- 
ijuam dicm l-cstorum innbilium ; sed tunc illo anno eurum Officia csse 
(iiniltonda. Quod ipsiim postea Innncentius Papa X|. in Congregationc ha- 
Ijita a4 Jaiiuarii itS» goncraJi Uccrolo confirmavit, el cxtendit iiisupec etiam ad Oclavas et Natilitia Sanctorum , de pnccpto in aliqaa Religione 
vcl Dicrcesi , ex indiilto Apostolico recilanda. Ita ul ne quidrm dictis Fes- 
lis Ycl Octavis Frsta ad libitura tunc iMcideatia posshit recitari, sed omitti 
prorsus debeant. 

1'ermisit lainen ut Fcstum translatuin quod aliiis eo dic cclebrandum 
forrt , in alium dicin non impeHilum transferatur : item aleodem dic oinitti 
possit Officium serael per hebdomadam aut menseiii recitandura ex indulto 
Apostolico, ut ita locus sit celebrando Officio ad libitnm. 

Eadem pro Sanctis in Martyrologio non descriptis. 

Omcik. Sanctoram ratione Corporis , seu insignis Rcliquia; recitanda ex 
Decr. Sac. Rit. Cong. ii Augusti 1691, intelligi debere de Sanctis dun- 
taxat in Martyrologio Roinano descriplis , et dummodo constet de identitate 
Corporis , scu P.cliciuia; insignis illiusinet Sancti , qui reperitur in Martyro- 
logio Roinano descriplus; de ca;teris autem Sanctis in pra^dicto Marlyiolo» 
gio Don descriptis , aut quibus a S. Sede non fuerit spccialiter concessum, 
Onicia rccitari , et Missas celebrari vetucrunt, non obstante quod ipsorum 
(ioipora vel insignes Reliquiac in Ecclesiis asserTcntur , quibus tainen ab 
Ordinariis locorum approbatis debilam Fidelium veneratiouem ( prout hac- 
tenus servatum est) exbibendam csse ccnsuerunt , sed absque OfGcio et 
Missa sub pa-ms dc noii saiisraiiendn prxceplo reeitaudi Ofticium, aliis- 
qup in Constitutione S. Pii V. tontcntis. 

Die n .Augusti 1691 , et Sanclissimus approbavit die 19 Oclobris ejus- 
dem anni 169 1. 

Loco t Sigilli. 

J. Vallema:«nu$. 
Sac. Rit. Cong. Secretarius. Decreta gencralia circa Ruhricas. 

GUH sacrorum Rituum Congregationi demisse supplicatum fuerit sequen- 
tia dubia declarare : 

1'riraum. An , ciim mullis Congregationibus , Religionibus , sive Ecclesiis, 
vel JNationibus concessum sit a S. Sede .Aposlolica , ut scmcl vel pluries ia 
singulis Ilebdomadis vel mensibus celebrentur varia Officia per annum , 
\erbi gratia, de SS. Sacramento, vel de Sanctis , in diebus non impoditis 
aliquo Festo Duplici vel Semiduplici , liceat ejusmodi Officia facere etiam 
in diebus sancta' Quadragesimic , Adventus , Vigiliarum et Qu-ituor Tem- 
porum , etiam si de hls diebus uulla sit facta specialis meulio in aliquibus 
OfTiciorum concessionibus. 

Secundiun. .An dies impeditus Festo Duplici vel Semiduplici pro dictis 
OfGciis recitaiidis , intelligantur etiain dics , in quibns ponenduin est OfB- 
ciuin de Feslo Duplici, vel Semidupliri translato , quemadmodum dicitur 
responsum fuisse olim a Sacra Congicgatione : Quod scilicet Festum Duplex , 
vcl Seiniduplcx etiain translatum , nec non dies Octavi sit dies impeditus 
lespectu laliuin Officiorum. 

Tertium. .An Regulares absque speciali privilegio , sed sola communica- 
lione privilcgioruiu aliarum Religionnm possint addere noinen Sancti Fun- 
datoris in Litaniis et Confiteor, itemque recitare Officia et Missas concessas 
aliis Religionibns. 

Sacrorurii Rituum eadem Congregatio ad rclationem Eminentissimi et 
Reverendissimi Domini Cardinalis Colloiedo rcspondit. 

Ad Priinum. Negntive, et hojusraodi indulta non habere locnm in Feriis 
AdvciUus, i^uadiagesimae , Quatuor Temporum, Vijiliarum sive cum ieju- nio, sive absquc jejunlo , iiec m Feria secanda Rogationum, nec in illa Fe- 
rki , in qua secundiim Rubricas sit reponendum OfCcium Dominica:. 

Ad Sccundum. AfTirmative. 

Ad Tcitium. Negative in omnibus- 

Et ita declaravit, ac servari voluit, ac insnper ut Declarationes seu De- 
rreta pra;dicta omnibus innotescant, typis ea imprimi mandavit, die 20 
Martii 1706. Loco t Sigilli. G. CARD. CARrlNEUS. 
B. IlTGHIRAMI. 

Sac. Rit. Coiiff. Secretarius. LIGENTIA ET APPROBATIO ORDINARII. 

JOANNES-PAULUS-GASTON DE PINS , 

AacBiBnscopcs ama.senus, adkinistkatok APOSTOLicns i-dgdusbbsis. 

Omnihus has visuris salutem in Domino. 

CnM a Piipa TJrbano VIII. decretura sit, ne quis Typographns Breviarium 
Roinanmn Pii V. Pont. Max. jussu editam , Clementis VIII. primiun, 
deinde ipsius Urbani VIII. auctoritate recognitum , impritnat vel in lucem 
edat sine licentia eaquc in scriptis obtenta ab Ordinario loci , ac nisi prids 
ab eodem cum exemplari typis vaticanis anno i632 excuso concordare fue- 
lit repertum , hinc est quod Nos dederimus liccntiam dilectis Nobis Fratri- 
bus Perisse Typographis ac Hibliopolis Lugdunensibus, illud imprimendi , 
dummodo tamen in imprcssione absolvenda, nuperrima vel alia correc- 
tiori uterentur editione Romana , ct illius exemplo absolutissime et strictis> 
sime se conformarent. Insuper eidein novo Brcviario inscrta voluimus Of- 
licium S. Petri Uamiani , Episc. Conf. et l.ccl. Doct. sub ritu Dupl. h Leone 
XII. l'ont. Max. inde ab ultiina editiono Uomana ad universalem Ecclesiam 
extensum, ncc non additionem aii Lecl. vj. Officii S. Bernardi , Abbatis, 
•^m qualitate Doctoris et Oratione comnumi pro Doct. jussu Pii VIII. Pont. 
Max. factam, eaque juxta exemplaria lypographia.- Rev. Camera; Aposto- 
• cx. 

Postquam autem Breviarram ])ra;dictorum Fratrum Pebisse opcra ac typis 
absolutam intcUexiinus , et per Rcvisorcs ad id dcputatos fuimus legitime 
informati , illud cum suo originali , diligenti collatione facta , convenire , 
iice non pra-dictum Officium S Pctri Damiani , additioncmque ad Lect. vj. 
Oflicii S. Bernardi cum Oratione coramuni pro Doct. inserta fuisse, dictuin 
Breviarium in uno vol. in-12, ut vocant, excusum approbavimus , evul- 
t;andique licentiam dedimus, prout per pnsentes approbamus ac licen- 
liam dainus. 

In quorum fidcm hasce subsignavimus , sigilloque nostro ac Secretarii 
nostri chirographo mnniri fecimus, Lugduni die 5 Augusti i833. 

t J. P. Gastok, Archiep. Amas. , Adm. Apost. Lugd. 
De Mandato 
IL KT RR. DD. Abchiepiscopi, 
Loco t SlgilU. 

ALLIBBRT, 
Can. Secretartus. 

TlE AMNo DE ANNO 

ET EJUS PARTIBLS. Annvs mcn.^es habet duodecim , 
bebdoinadas duas et qumqua- 
ginla, et di>;in unuin, dies vero ue- 
ceiitos sfxaginta qu^nque, et fere 
sex horas : lautoenim leinporis in- 
tervallo sol Zcidiacuin pei lusirat. 
Quater auleiii sex liora; singulis 
qualernis aniiis diem constituunt : 
biuc aiinus ille intercalaris, Bis- 
sextas , vel fiissextilis dicitur. 

De ylnni correclione , ejusque necei' 
jitate , ac Kalendario Gregoriano- 

QuoD dictum est , annum cin- 
tinere treientos et sexagiuta 
quinque dies , et fere sex lioras , 
inielligendum est , sex horas non 
esse iiiiegias, ciim ad earum coin- 
plemeulum aliqaa minaia defi- 
ciant. 

Ex qaorum minutoram neglec- 
taprogressuin est, ac si .<nnu5 ul- 
tra dies 365 cootineret integras 
sex boras ; et factnm est, ut mi- 
nuia , qux' ullra debitam quantita- 
tem aniiis singulis Iribuebantur , 
tractu temporis ita excreveriiit, ut 
iiivicem juncta constiloerint dies 
decein , qui causam dederunt, ut 
£quinoctiuiu vernuin sedem suam 
mutaverit. 

Cui inalo ocearrcns Gregoriuj 
XIII , non soliiin ^quinoctium 
Ternum restitnit in pristinam se- 
dem , a qua jam a Concilio Nica;- 
no , decem circiter diebus in anno 
correctioms iSSz prsecedendo re- 
cesserat , quod a Concilio ad xij 
Kalen'las Aprilis faeral constitu- 
lum , et xiv Lunam Paschalein sao 
in loco reposuit ; sed viain quo- 
que tradidit , et ratioiiem , qua ca- 
vetur, ut in posterum et .■Equinoc- 
tiuin vernnm , et xiv Luaa Pas- 
chalis a propriis sedilius auuquam 
removerentur. Ut eiiim .^quinoctinm vernuia 
ad xij Kaleiidas Aprilis restituere- 
tur , staiuit ut dicti decein dies in 
mense Octobiis ipsius aniii 1S82 
exiincrentur; ut post quariam diem 
Octobris sancto hrancisco saciaiD. 
SeqnetiS dies uon esset quinta, sed 
deciuia quinta Ociobris. Et ita er- 
ror, qui in pra teritum tot anno- 
rum circulis irre|iserat , in nio- 
meiito lempons fuil corectus. 

Ct autem in poslerum idera er- 
ror vilareiur, ne a xij Kalend.is 
Aprilis iEqninoctium vemum re- 
Cederet , statuit idem Gregorius 
Bissextum quarto quoque anao 
( uti mos est ) continuari debere, 
pra^terquam in ceiitesimis annis 
quiqnamvis Bissextilesantea sem- 
per fuerint, quaieiii etiam esse VO' 
luit annuiu 1600 anno correctio 
nis proximum , post eum tamen 
qui deiiiceps consequenlur eente- 
simi , iion omnes Bis-extiles es 
sent.sed in quadringentis quibus 
que annis primi quique tres cen 
tesimi sine Bissexto traiisigeren 
tur ; quaitus vero quijque cenle 
simus esset Bissextilis : it£ ut anni 
1700 , 1800 , 1900 Bissextiles noa 
sint; anno vero looo , more cou- 
sueto , dies Bissextas intercjletar, 
Februario dies jg conliiienle ; 
idemque ordo-intermittendi inler- 
calandiqueBissextmii diein in qua- 
dringentis qnibusque anuis perpe- 
tuo conservaretur. 

Quatuor Tempora. 

QvKivat. Tempora celeliranlur 
quaria et sexta Feria , ac Sab- 
bato post terliam Dominicain Ad- 
ventus , post primam Dommicam 
Quadragesimx , post Dominicain 
Pentecosles, post Festura Exalla 
tioais sauctie Crucii. De Anni et ejus parlthus. Jfuptiee quando celebrari non pos- 
sint , juxia decrelum Concilii Tri' 
denlini. 

ADoMiKicA prima Adventiis us- 
que in diem Epi|)hania:, et k 
Veria quarla Cinerum usque in 
Octavam Poscliatis inclusive, sanc. 
ta Synodus soieninitates nuptia- 
ruin prohibet; in :iliis vero teui- 
poribus nuptias solemniter cele- 
brari peniiittit. 

De C/clo decennotennali Aurei nu- 

meri. 

CTCins decennovennalis Aorei 
nuraeri est revolulio nameri 
19 annorum ab i usque ad ig.qua 
rcvolulione peracta , iterum ad 
uuitatsm reditur. Veibi gratia : 
Anno i577, numerus Cycli decen- 
novennalis , qui dicitur Aureus, 
est 1 ; auno sequvnti 1678 est 2, 
et ita deinceps iii sequentibus an- 
nis , uno semper amplius usque 
ad 19 , qui Aureus nuiiierus cadet 
in annum iSgj, post quem iteruin 
ad unilatemredcuiidum est, ita ut 
anno iSgS, Aureus numerus sit 
rurtiis i , et anno 1597 sit 2, etc. 
igitur ut Aureus numerus quo- 
libet anno proposito invenialur . 
coinposila esi sequens labella Au- 
reoium nunierorum, cujiis usus 
incipit ab anno coneclionis i58? 
inclusive, duiatque in perpctuum. 
Ex ea pniin Aureus nuiurrus cu- 
jiislibet aniii post aimum i582, 
repcrieuir hoc inodo. 

6. 7. 8. 9. 10, II. 12. i3. 14. 
1 5- 16. 1 7. 18. 19. I. 2 3. 4- 5. 

Anno i582 tribuaturprimus nu- 
miTus tabi-lhr , qui (St 6; seciindus 
autem , qui esl 7 , seqopnli aiino 
■ 583, et ila deinccps in infinitum, 
dnnec ad annum , cujus .\iiri'um 
nuinerum qua;ris , perveni.itur, 
rcdcundo ad principium tabeUac , 
quotiestumque eam percuircris. 
^ain numeius , in qucm annus 
prnposilus cadit , dablt Aureum 
iiumernm quatsitum. Modus brevis agnoscendi Auretim 
numerum cujusque anni. 

NUMERoanni, de quo quacri» , 
add« unicam unitatem i. 
Exempli gratia : Aniio iS33, adde 
I ; summam iiide conflataMi divide 
per 19, quod supcrest erit Aureus 
numeius ipsius aniii ; si iiihil su- 
pertst , erit Aureus numerus 19. 

De Epactis et Novilaniis. 

EPACTX nibil aliud est , quam 
iiuiuerus dienini , quibus an- 
nus Solaris communis dierum 
365 annum communem I.un.irem 
dievum 354 superat; ita ut Epacta 
primi anni sit 11 , ciim boc nu- 
mero ;innus Solari^ communis Lu- 
norem annum commnnem e.ice- 
dat , atque adeo sequenti .inne 
Koviluiiia contingoiit 1 1 diebus 
piiiis, ijuain anno primo. Ux quo 
fit Epaclam secundi aimi esie 22 , 
ciim eo aiiiio rursum annus Sola- 
ris Lunarem annuinsupeiet 1 1 die- 
bus , qui addili ad 11 dies primi 
anni , eflQciunt aa , ac proinde , li- 
nito hoc anno , Novilunia contin< 
gere 22 diebus prius , qu.^ra primo 
anno : Epactam aiitem terlii anni 
esse 3 , quia $i rursus 1 1 dies ad 
22 adjiciantur, elficietur numerus 
33 ; a quo si rejiciantur 3o dies , 
qui unain Lunationein Embolis- 
inalem coustituunt , relinquentur 
3, alque ita deinceps. Progrediun- 
tui' enim Epacta; omnes per conti- 
nuum auginentuin 11 dieruin , :ib- 
jpclis lamen 3o, quando rejici pos- 
sunt. Soliim quaiido perventuu» 
erit ad ultimam Epactam Aureo 
nuineio 19 respondentem , quz 
est 29, adduiitur 12, ut , abjecti» 
3o ex composito nuraero4iihabea- 
tur rursus Epacia 11 , ut in priii- 
cipio, (juod ideo lit, ut ultima Lu- 
nalio Kinbolismica , cuireiile Au. 
reo numero 19 , sit lantum 29 die- 
ruin. Si enim 3o dies contineret , 
ut alia; sex Lunationes Embo- 
lismicx' , non redireiit Novilunia 
post 19 aunos Solares ad cosdem 
dies, scd versii'! calccm mensiuin 
proljberep.tur , oontingenntquc De .4nn' et 
ano die tardius quim aate 19 an- 
nos. De qua re plura invenies in 
libro noT* lationis restitaendi 
Kalendarii roinani. Sunt autein 
Doveiiideciin Epactae , quot et Au- 
rei numeri , respondebantque ipsis 
Aureis numeris ante Kalendarii 
cnrrectionem eo inodo , quo in 
bac labella disposita: sunt. 

Tabella Epaclamm respondentium 
yiiireis numeris ante Kalcndani 
correctionem- ejus parttbus. 

Iractionem x dierura . usque ad 
annum 1700 exclusi\^. (juamvis 
auteui vulgaies Epacta; inutentur 
iii Martio . re ipsa tamen in priii- 
cipio aiini inutanda? sunt, una cuni 
Aureo nnmero , in cujus locum 
ha? aostiac Epactx sutcedunt 

Tabella Epactarum respondentium. 
Aureis numeris ab Idibus Oclo- 
bris anni correclionis 1682 (de- 
tractis prius x diebus ) usijue ad 
annum 1700 exclusire. Aur num. i. 3. 4 Epact. xj xxij. lij. xiv. xxv. vj. 

7. 8 9. ir. II 12. i3. 

xvij.xxviij. ix. xx. j. xij. xxiij. 

i4' iS. 16. 17. 18. 19. 
iv. XV. xxvj. vij. xviij. xxix. 

Qaia vero cyclns decennoven- 
nalis Aurei nuraerl imperfectus 
est , ciim Noviluiiia post la an- 
nos Solares noii praecise ad eadem 
loca redeant, ut dictum est , im- 
perfectus etiaiu erit hic cyclus 19 
Epact.iruin- Quamobrem ila eineii- 
datus est , ut in posteruin locoAu- 
rei iiumeii , et dictarum 19 Hpac- 
taruiu , utamur 5o nHmeris Epac- 
talibus ab i usque ad 3o ordine 
pro^redientibus , quamvis ultiina 
Epacta , sive qua; ordine est trige» 
sima , notata numero non sit , sed 
tigno boc *, propterea quod nulla 
Epacta esse posjit 3o. Variis aa- 
tem temporibus ex his 3o Epnctis 
respondenl deceni et nnvem .\\x- 
reis numeris variae decem et no- 
Tein EpactiT . prout Solaris anni, 
ac Lunaris a-qualio exposcit : qua; 
quidem decem et novem Epactx 
)>rogrediuntur, ut olim , per eum- 
dein uumerum 11 . addunturque 
semper 12 illi Epacta;, qua; res- 
pondet Aureo numero 19 , ut ha- 
beatnr sequens Epacta respondens 
Aureo numero i , ob rationem 
paulo atite dictam. Id quod se- 
quens tabella perspicuum faciet , 
qiia; continet Aureos numeros , et 
Epactas inter se respoadentes ab 
anao correct:ODis iSSii, post de- Aur. num. 


6.7. 


8. 


9- 


lO. 


I.. 


Epacta 


XX 


VJ.VIJ 


.XVIIJ 


. xxi: 


It X. 


XNJ. 


12. I 


3. 


14. 


i5. 


16. 


I- 
y xiij. 


XXIV 


. V. 


XVJ. 


XX 


"0- 


18. 


19 


. r. 


2. 


3. 


4- 


5. 


VllJ. 


XIX. J. 


XIJ. XXIIJ. 


JV 


XV. Itaquesi Epacta qnocumqne an- 
no propnsito iuvenienda sit , qua;- 
rendus est Aureus numerus illius 
aniii in superiori urdinn illius la- 
bella' . qua; illi lempori , in qno 
propositus annus coiitinetui-, ton- 
gruit. Mox eiiim sub Aureo nu- 
meio in inferi"ri oidine tabella; 
reperietur Epacla aiiiii propo.siti , 
vel certe hoc signum '. Ibi ergo 
illa Epaita vel signum * in Kaleii- 
dario inventnm fuerit , eo die Ko- 
vilunium fiet. Invenietur autein 
Aureus nuinerus vel ex antece- 
dente canone, vel ex tabella Ep.ic- 
tarum proposito tempon congru- 
ente , tribuemio primiim Aoreum 
nnincrum illins tabella' illi anno , 
ii quo usus tabellx' iiicipit, et se- 
cundum Aureum nunierum se- 
quenti anno, etc. Eodem inodo 
reperietur Epacta sine Aureo nu- 
mero , si prima Epacta tabella; 
tribuatur illi anno , a quo ejus 
usus incipit, et secanda Kpacta 
sequenti anno, etc. 

Exeiiipluin. Aniio correctionis 
i5S2, .Aureus numerus est 6; 
neinpe primus priina; tabella> , cu- 
jus usus incipit ab Idibus Octobris 
ditti anni i5g2 , detractis priiis x 
diebus. Erit ergo tunc E|iaeta xxvj, 
quaj sub Aureo nuraera b colloca- 4- De anno et 

tur ; fietqne Novilunium die 27 
»>ctobris , et 26 Novembris et 25 
Decembris. Item anno i583 jam 
correclo, Aureus numerus esl 7, 
cui in eadem tabeila supposita est 
Epacta vij , quac toto eo aimo in 
Kalendario Novilunia indlcabit , 
ut in Januarjo die »4 , in Februa- 
rio die la , in Martio die 24 , etc. 

Tabella litlerarum Domihicalium ab 
Idibus Octobris anni correrlionis 
i58a (^detractis priits x diebus) 
usque ad annum 1 700 exciusive. c 


blA f 


e 


d 


c 
b 


A 


g|f 


6 
d 


c b 


A. 


g e dlc 


b 


s fl« 


dlb 


A 


R 


fld 


f 1 


A 


1 


c 1 


«1 e/us partibus. 
communis est, cumlilterasimplex 
occurrat. Rursiis.sit mveitiganda 
littera DominicaUs anno 1616 ; nu- 
mera ab anno iSSa, ut dictum est. 
usque ad annnm 1616, redeundo 
ad principiiun tabella; , postquam 
eam percurreris , perver.iesque ad 
duas hasce litleras c b , septimo 
loco positas. Est ergo anniis ille 
Bissexlibs , cuin duplex littera oc- 
currat , superioique litteia c Do- 
minicam diein indjcabit a princi- 
pio anni iliius usque ad Festum 
sancli Matliix , inferior autem b , 
in reliqua parte anui. 

Alia Tabella Epactarum' responden- 
tium Aureis numeris ab anno 1 833 
mclusive , usque ad annum 1900 

exclusivi. Usus bujns tabella; hic est. An- 
no correclionis ibiz pott Idns Oc- 
tobris ( deiractis priiis x diebus ) 
tribualur litlera c prima; cellula;, 
ct sei|uenti anno i583 littera b se- 
cundae , et anno i584 dentur litte- 
ra; A £; tertia; cellula; , et sic dein- 
ceps aliis annis ordine alia; cellu- 
la; tribuantur , donec ad annum 
propositum pervenlum sil, redeun- 
do ad principium tabella;, qaoties- 
cumquc eam percurreris. Nam cel- 
lula , in quam annus propositus 
icadit , dummodo minor sil quam 
annus 1700 , dabit litteram Domi- 
nicalem proposjti anni : qua; si uni- 
ca occurrerit, annus erit commu- 
nis ; si vero duplex , Bisscxtilis; 
et tunc superior littera Domini- 
cam diem ostendet in Kalendario 
a principio anni usque ad feslum 
Sancti Mathia; Apostoli ; inferior 
autem ab hoc festo usque ad finem 
anni^Exempli gratia : Sitinvenien- 
da littera Dominicalis anno 1587 ; 
iiumcra ab anno i582 , quem Iri- 
bue primx littera; c , usque ad an- 
num 1087 , tribuendo singulis cel- 
lulis singulos annos ( computando 
geminas litteras quascumque , su- 
periorein et inferiorem , pro una 
cellula) cadetque annus i 587 in lit- 
terain d , qua; sextum locum in ta- 
bella occupat. Est ergo toto eo an- 
ni> littcra DomiDicalis d, aunusnue yiur. num 
Epacta. 


10. II. 12. i3. 14. i5. 
ix. XX. j. xij.xxiij. iv. 


16. ,7 
XV xxvj. 


18. 19. I. j. 3. 

vij. xviij. *. xj. xxij. 


4. 5. 
iij. xiv. 


6. 7. 8. 9. 
xxv. vj. xvij. xxviij. Ad tollendam dubitationem de 
usu hujus novae Tabella; Kpacta- 
rum , ostendemns rem exemplis. 
.Vnno i833 tribuatur Epacta ix , 
qua; sub .Aureo numero 10 coUo- 
catur ; fientque Novilunia 22 Ja- 
nuarii , ?o Februarii et 22 Martii. 
Iteiii anno i834 tribuatur Epacta 
XX sub Aureo nomero 11 colloca- 
la ; qua; toto eo anno in Kalen- 
dario Novilunia monstrabit , ut iu 
Januario die 11 , in Februario die 
9, in Martio die 11. Et sic dein- 
ceps per ordinem annis progre- 
dicntibus, redeundo ad principium 
1 abell.^c , quotiescumque eam pei- 
curreris. Rursusanno i8.6j Epacta 
non signatur numero , sed hoc sig- 
no * quod collocatur snb Aureo 
numero i , et in Kalendario toto 
eo anno Novjlunia indicabit ; ni- 
inirum in Januario die i et 3i , in 
Martio (nam in Februario nullum 
tunc Novilunium , ciim in eo sig- 
iium hoe " non reperiatur} die t 
el 3i , in Aprili die 2p , et«. De anno et ejus parHbus. 5 

mum Dumemm , qui est to , H se- 
Tabella litlernrum Dnniniealium quenti anno t583 secundum nu- ab anno i*33 usque ad annum 
gr-o eiclusive. f|e,d 

1 1 


c 
b 


A|g 


f:e 


c b 

1 


bglf eldlbjA g|f 
A 1 |c| 1 |e \h'K tJsus autem hujus Tabella: hic 
e$t. Anno i833 tribuatur liltera f 
prima; cellula? , et sequenti anno 
i834 littera e, et sic deinceps cap- 
teris aiinis ordine alis cellula? tri- 
bnantur, donec ad annum propo- 
situm perventum sit, redeundo ad 
pvincipium Tabella; , quotiescum- 
que eam pcrcurrerit. Nam ceilu- 
Ja , in quam annus propositus ca- 
dit, dabit Lltteram Dominicalem 
propositi anni. Qox si unica Oc- 
carrerit , annus erit communis ; sl 
vero du])lex , Bissextilis, et tunc 
superior littcra Dominicalem diem 
oslendet in Kalendario a principio 
anni nsque ad Festum sancti Ma- 
thia; .\postoli. inferior autem ab 
hoc Festo usque ad fmem anni. 

De Indictione. 

IRDicTio est revolutio i5 anno- 
rura ab i usque ad i5, qua re- 
Tolulione peracta , iterura reditur 
ad unitatem , initiumque sumit 
quilibet annus hujus cycli a Ja- 
nuario in Bullis poniificiis. Et 
quoniam Indictionum frequens 
usus est in Diploraatibus et Scrip- 
turis publicis , facili- annum ludic- 
tionis curreutcm quolibet anno pro- 
posito iuvenieiiius ex sequenti Ta- 
bella , cujus usus pcrpetuus est : 
initium tamen sumit ab anno cor- 
rcctionis i582. 

Tabella Indiclionis ab anno correc- 
tionis 1682. 10. ji 12, i3. 14. i5. 1. 2. 

3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Naui si anno 1382 tribnas pri- iuerum , qui est 1 1 , et sic deinceps 
usque ad animin propositum , ve- 
deundo ad principiam tabella? , 
qnotiescumque eam percurroris , 
cadet annus propositus in ludic- 
tionem , qna: quaritur. 

De Fistis MobiUbui. 

QcoNiiM ex decreto sacri Conci- 
lii Kicani Pascha , ex quo re- 
liqua Festa Mobilia pendent, oe- 
lcbrari debet die Dominico , qui 
proxime succedit xiv Lunae pvimi 
inensis ( is veio apud Hebr«os 
vocafur prrmus mensis, cujus xir 
Luna velcaditindiein vcrni JEqrxi- 
noctii, quod die 21 mensis Martii 
continc^it , vel propius ipsam se- 
quitur) efficitur. at si lipacta cn- 
jusvis anni inveniatur, et ab ea \n 
Kalendario notata inter diem oc- 
tavum Marlii inclusive , et quin- 
tum Aprilis inclusiv^ (hnjus cniin 
lipacta; xiv l.una cadit vcl in diem 
TEquinoctii verni , id est , in diem 
21 Martii, vel eura propius sequi- 
tur ) nuraerenlur inclusive deor- 
sam versiis dies quatnordeciu» , 
proximus dies Dominicua diem 
hunc xiv sequens ( ne cum Ju- 
da;is conveniamus , si forte dies 
xiv Luna; caderet in diem Domi- 
nicuin) sit dies Pascha;. 

Exemplura. Anno i6o5 Epacta 
est X , et littera Dominicalis b. i.t 
quoniam inveniraus Epaclam x 
inter diem 8 Marlii et 5 Aprilis 
inclusiv^ positam esse e repione 
diei 21 Martii, a qno intlasive si 
deorsnra versiis numeientur i4 
dics , invcnieraus xiv Lunam die 
3 Aprilis, qua; est Dominica , 
ciim e regione illius sit littera Do- 
minicalis b. Ne igitur cuin Juda;is 
conveniamus , qui Pascha cele- 
brant die xiv Luna' , snnienda est 
litlcra Doniinicjlis b , qux' «equi- 
tur xiv Lunam , nempe ea qua; e 
regione diei 10 Aiirilis coUocatur, 
atque eo anno Pasclia celebran- 
dura eril die 10 .\prilis. Item anno 
1604 Epacta est xxix , ct duplox 
littera Dominicalis d c , ciiin an- De anno el 
nus ille slt Bissextilis. Si igitur ab 
Kpai ta xxix , qua' e regioiie diei i 
Aprilis ponitur iiiter dii^m 8 Mar- 
tii et 5 Aprilis inclusive, nnme- 
rentur dies i4 > cadet xiv Luna in 
diem i4 Apriiis £t quia tunc cor- 
rit po^itevior, littera Oomiiiicalis , 
neinpe c, qua; post diein i4 Apri- 
lis', id esi , post xiv i.unam coUo- 
cala est e regione diei i8 Aprilis, 
celebraliitur eo anno Pascha die 
i8 Aprilis. 

Cii leruin nt facilius omnia Festa 
Mobilia inveniantur , coinpositae 
sunt dua; scquentes tabulif Pas- 
cliales . una antiqua , et nova alte- 
ra. hx antiqua, ita Festa Mobilia 
lepericnlnr. In latere siiiistro la- 
liukv acci|iiatur Epacta currens, 
et in linea litterarum Dominica- 
lium sumatur littcra Dominicalis 
currens , infia tann-n Epactam 
currentein ; ita ut si liltera Do- 
ininicalis currens reperiatur e re- 
:.ione Epacta; currenlis , assumen- 
da sit eadein lilteia Dominicalis 
proxime inferior. Nain e regione 
liiijus litterx Doniinicalis omnia 
Festa Mobilia continentur. 

Exemplum. Anno i6g6 Epacta 
est xxj et littera Dominicalis .\. Si 
i°itur in tabula antiqua sumatur 
littera Dnminicalis A qua' primo 
infra Epaclain xxj occurrit , repe- 
rielur e regione liujus litter<(' Do- 
minica Septuagesimx die 22 Ja- 
niiarii, dies Cinoruin 8 Februarii, 
Pascba ?6 Martii, Ascensio Domi- 
ni 4 Maii , Pentecostes i4 Maii , et 
Festuin Corporis Clirisli 25 Maii. 
Uoiiiinica? auteni inter l'entecosten 
et Advciituiii eo aiino erunt 28, 
ot .\dveiitns celebrabitur die 3 De- 
cembris. l-.t sic de celeris. Itein 
anno 1606 Epacta est x, et littera 
Dominicalis b , qna; in tabula le- 
j>eritur e regione Epacta' x. Quare 
suinenda cst alia littera b, qua; 
proxiiiie infra Epaclam invenitur, 
<• re{;ione cujus invenies Septuage- 
siinain die 6 Februarii , diein Ci- 
iicrum 33 Fcbiuaiii, Pascha 10 
.\pi'ilis , etc 

iNotanduin aulein estqu6d,quein- 
adinodum in nnno comiiiuni, ca- 
dentc littera Dominicali e regione ejiis partibiis. 
Epact.T in tabula antiqaa, suinitur 
eadem litlera proxiina infra Epac- 
tam , ut diximus ; ita quoqne in 
anno Bissextili , si alterutra dua- 
rumlilterarum llominicalium tunc 
currentium e regione Epacia- re- 
periatur, assumenda: sunt alia; duac 
similes liltera^ pi'oxiine inferiores, 
ut Frsta Mobilia inveniantur. 

Ex tabula vero 1'aschab nova ita 
eadein Fesla Mobilia reperientiir. 
In cellula litterac Doiiiinicalis cur- 
rentis qua^ratur E[>a'ta curr^ns. 
Nam e directo omnia Festa Mobi- 
lia deprehendentur. Ut anno i6og 
in cellula litterx Dominicalis d , 
tunc currentis , ^ regione Epactse 
xiiv, qux eodem anno currit , 
habetur Septuagesima die i5 Fe- 
bruarii , dies Cinerum 4 Martii , 
Pascba 19 Apiilis , etc. 

Sedsive antiqua , sive noTa ta- 
bnla Pascbali utainur , invenienda 
snnt oinnia Festa Mobilia in annis 
Bissextilibus per litteiain Domini- 
calem posteriorem , quac nimirum 
currit post Festum sancti Matlila; 
Apostoll, ne scilicet ainbigamus , 
ullra duaiuin Illtcrarum pro Iioc 
aut illo Festo indagando accipien- 
da sit : ita tamen , ut .Septuagesi- 
ma; et diei Clnernm invenla; in 
Januarlo aut Feliruario addatur 
nnus dics. Quod ideo fit , quia 
anlc dicin sancti Matbla; currit 
prior liitera Dominicalls , qiia; in 
Kolendarlo posterioiein semperse- 
quilur; post Festum aulem sancti 
Malhix in Februario , licet poste- 
rior Illtera currat, addilur tainen 
tunc dies intercalaris , ita ut dies 
24 Februarii dicatur jS , et dles 2 5 
dicntur 26 , etc. Quod si dies Cl- 
ncrum cailat in Mariium, nihil 
addcndum est , quia tunc et lit- 
tera poslerior currit, ct dies men- 
sis piopriis nnmer.s respondent , 
ciiin dies intcrcalaris Februario sit 
additus. Imo nisi per posteriorem 
lllUTain investigarcntur, non inve 
niretur recte Sepluagesiina in an- 
no Eisscxlili currente Epacla xxiv 
vel XXV, et littera Dominicab d c, 
ul iii sccundo ac tertio exemplo 
licrspicuum fiet pro annis 4"88 et 
3-;84 Exemnli gratla: anno 2^96 De Anno el 
Bissextili , Epacta erit v et litterac 
IJominicales A g. Si igitur^ier pos- 
teriorein litterain, qua? est g, Festa 
Moljiiia investigentur , reperielur 
Sepluagesima dle ii Fehriiaiii , 
et dies Cineruin 28 Kebruarii. Si 
autem addatur unus dies , cadet 
Septuagesiina in diera 12 Kebrua- 
rii, quac est Dominica, et dies Ci- 
neruin in diem 29 Februarii , qusc 
est Feria quarta. Pascha autein et 
reliqua Festa in eos dies cadent , 
qui in tabula expressi sunt. Item 
anno 4o8« l!issex'.ili , Epacta erit 
xxir, et litlera; Doiniiiicales d c. 
Si igitur per litteram c, quae pos- 
terior est , inquirantur Festa Mo- 
bilia, invenietur Septuasesiina die 
21 Februarii , et si addatur unus 
dies , cadet in diem 22 Februarii , 
qux est Dominica. Oies autpm Ci- 
nerum cadet in diem 10 Martii : 
quare nihil addltur , etc. Rursus 
anno 3^84 Bissextili , Epacta erit 
XXV , ct littera; Dominicales d c. 
Ergo iteiuin per posteriorem cre- 
perieturj Septuagesima die 2 1 Fe- 
bruarii, liocest, addita i die , 22. 
Quod si per priorein litteram d 
in utroque borum duorum an- 
norum agendum esset , nihil ifli- 
ceretur . ciim infia Epactas xxiv 
et XXV littera d indicet Septuage- 
siinam die 1 i Februarii , quod fal- 
sum esset , ciim eo anno posterior 
littera c I'ascha offeiat die 25 
Aprilis , ac proinde Septuagesima 
die 22 Februaiii celebranda sit; ut 
liquido constat , si > a die Paschac , 
Dominicac retro nuiuerentur us- 
que ad Septuagesimain 

In prlori porro loliula Paschali 
antiqua refonnata , FlpaLiis ad si- 
nistrain pra^posuimns Aureos nu- 
meros eodem ordine , qao ante ejus partibus 7 

emendatinnera Kalendarii coUo- 
cari solebant , ut ex iis Fcsta Mo- 
bilia invenirentur. Hou autem id- 
circo a nobis factum est , Mt Pas- 
cha, ca;teraque Festa Mobilla , a 
Concilio Mcano usque ad anuum 
i582 quillbet indagare posslt. Eo- 
dem autein piorsus artlficio ex Au- 
reis numeiis ita distrlbutis Festa 
Mobilia eruuntur , quo ex Epac- 
tis. Sit enim exploranduin , exem- 
pli causa , quando Festa hacc cele- 
brata fuerint anno 1430. Quoniam 
eo anno Aureus numerus fult 7 , 
et Iittera Dominicalis d , si Aureus 
numerus 7 in smistro latere acci- 
pialur et priina llttera d infra 
eum occui rens , repei ietur e ,re- 
gione liujus liltera; d Septuagesi- 
ma die i Februarii , dies Cineruin 
18 Februarii , Pascha die 6 Apii- 
lis, etc. 

Adventus Domini celebratur 
semper die Doininico , qul pro- 
pinquior est Festo sancii .^ndrea; 
Apostoli, neinpe 3 dle 2- iSovein- 
biis Inclusive usquead diem i l)e- 
cerabris inclusive : ita ut Iittera Do- 
ininicalis currens , qusc rejierilur 
in Kaiendario a die 27 Novembns 
usque ad diem 3 Deceinbr.s , indi- 
cet Dominicain Adventus. Vlverbi 
gratia , si littera Domiiiicalis cst g, 
Doiiiinica Adventiis cadet in diem 
2 Decembri.* , qniia ibi est littera g 
in Kaleiidario, etc. 

Ad linem tandem tabularnm 
Paschalium apposita cst tabula 
temporaria multoruin annorum , 
e regione quorum umnia Festa 
Mobilla inveniuntur : quar qui- 
dem labula ex labulis Pa-chab- 
bns exceipta est , ex quibus inli- 
nitac alia; erui possunl pro quibus- 
cumque annis. TABULA PASCHALIS 


Litlerw 
DominiC' 


C}clus EpactoTum. 


Septuage- 
sima. 


Dies 
Cinerum. 


Fascha 

2 2 Mart 

29 Mart 

5 Apr 
12 Apr. 
19 Apr. 

23 Mart. 

30 Mart. 

6 Apr. 
i3 Apr. 
jo Apr. 


D 


23. 

22. 21. 20 19. 18. 17. 16. 

l5. l4 l3. 12. II. 10. 9. 

8.7.6.5 4 3.2. 

I.*.29.2S.27.26.XXV.25.24- 


18 Jan. 

25 Jaii. 

1 Febr. 

8 Febr. 
i5 Febr. 

19 Jan. 

26 Jan. 

2 Febr 

9 Febr. 

16 Febr. 

20 Jan. 

27 Jan. 

3 Febr. 
10 Febr. 

17 Febr. 


4 Febr. 

11 Febr. 
18 Febr. 

25 Febr. 

4 Mart. 

5 Febr. 

12 Febr. 
IQ Febr. 

26 Febr. 
5 Mart. 


E 


23. 22. 

21. 20. 19 18. 17. 16. l5. 
14. i3. 12. II. 10.9. %. 
7.6. 5.4. 3 2 I. 

'29.28 27. 2f). XXV. 25. 24 


F 


23. 22 21. 

20. 19 18 17. t6. i5. 14. 
i3. 12. II. 10. 9. 8. 7. 
6.5 4. 3.2 I.'. 
29. 28 27. 26. XXV. 25. 24. 


6 Febr. 
i3 Febr. 
20 Febr 
27 Fel.<r. 

6 Mart 


24 Mart 
3i Mart. 
7 Apr. 
ij Apr. 
21 Apr. 


G 


l3. 22. 21 20. 

19. 18. 17. iC. i5. 14. i3. 
12. II 10. 9. 8 7- 6. 
5. 4. 3. 2. I. ". 29. 
28. 27. ^^i. XXV. a5. 24. 


21 Jan. 
28 Jan. 
4 Febr. 
1 1 Febr. 
18 Febr. 


7 Febr 
14 Febr. 
21 Febr, 
28 Febr 

7 Mart. 


i5 Mart. 

1 Apr. 

8 Apr. 
i5 Apr. 

22 Apr. 

26 Mavt 

2 Apr. 

9 Apr. 

16 Apr. 

23 Apr. 

27 Mart. 

3 Apr. 
10 Api-. 

17 Apr. 

24 Apr. 


A 


23. 22. 21. 20. 19. 
18. 17. 16. i5. 14. i3. 12. 
II 10. 9. 8. 7. 6. 5. 
4. 3. 2.1. *. 29. 28. 
27. 26. XXV 25. 24. 


22 Jan. 
2q Jan. 
5 Febr 
12 Febr. 
19 Febr. 


8 Fcbr. 
i5 Febr. 
22 Febr. 

I Marl. 

8 Mart- 


B 


23. 22. 21. 20. 19. tS. 
17. 16. l5. 14. Xi. 12. II. 

10. 9. 8 7. 6. 5 4- 
3. 2. I. *. 29. 28. 27. 

26. XXV. 25. 24« 


23 Jan- 
3o Jan. 

6 Febr. 
i3 Febr. 
ao Febr. 

ii Jan 
3i Jan. 

7 Febr. 
i4 Febr. 
21 Febr. 


9 Febr. 
16 Febr 
23 Febr. 

2 Mart. 

Q Mart. 


C 


23 21 21. 20. 19 18. 17. 
16. i5. i4 i3 12. ti. 10. 
9. 8. 7 6. 5.4. 3 

J. I. *. 29. 28. 27. 26. XXT. 

25. 24. 


■ Febr. 
17 Febr. 
24 Febr. 
3 Mart. 
10 Mart. 


28 Mart 
4 Apr. 
11 Apr. 
18 Apr. 
25 Apr. 

± 


KOVA REF0R3IATA. j 


Penlecos- 


Corpits 


Dominicce 


prima Dominica 
.-Ifcensio. 


tei. 


C/uilli. 


poit Penlecoslen 


Adfenlus. 
3o Aprilis 


,0 Maii. 


21 Maii. 


28 


29 NoYembris. 
7 Maii. 


17 Maii 


28 Maii. 


»7 


29 
i4 Maii. 


24 Maii. 


4 .lunii 


26 


29 
2 1 Maii. 


3i Maii. 


II Junii. 


25 


29 
28 Maii. 


7 Junii. 


18 Junii. 


24 


29 
I Maii. 


II Maii. 


22 .Maii. 


28 


3o Kovembris. 
8 Maii. 


18 Maii. 


29 Maii. 


27 


3o 
ij Maii. 


25 Maii. 


5 Janii 


26 


3o 
22 Maii. 


I Junii 


12 Junii. 


25 


3o 
29. Maii- 


8 Junii 19 Junii 


24 


3o 
2 Maii. 


12 Maii. 23 Maii. 


28 


i Decembris. 
g Maii. 


i^ Maii. 3o Maii. 


27 


X 
16 Maii. 


26 Maii. 6 Junii. 


26 


i 
23 Maii 


2 Junii i3 Junii. 


25 


I 
3o Maii. 


9 Junii. \ 20 Junii 


24 


I 
3 Maii. 


i3 Maii 


j4 Maii. 


28 


2 Decembris. 
10 Maii. 


20 Maii. 


3i Maii. 


27 


2 
17 Maii. 


27 Maii. 


7 Junii. 


26 


2 
24 Maii. 


3 Jnnii 


i4 Juuii. 


25 


2 
3i Maii. 


10 Junii 


21 Jnnii- 


24 


2 
4 Maii. 


ij Maii. 


25 Maii. 


28 


3 ilecembiis. 
.1 Maii. 


21 Maii. 


I Junii 


27 


3 
18 Maii 


28 Maii. 


8 Juuii 


26 


3 
35 Maii. 


4 Janii 


i5 Junii. 


a5 


3 
I Junii. 


II Junii 


22 Jnnii. 


24 


3 
5 Maii. 


i5 Maii. 


26 Maii. 


27 


27 Kovcmbri.';. 
,2 Maii. 


22 Maii. 


2 Junii. 


26 


27 
iq Maii. 


29 Maii 


9 Juiiii 


25 


27 
26 Maii. 


5 Junii 


16 Junii 


24 


27 
2 Janii. 


12 Jnnii. 


23 Jnnii. 


23 


27 
6 M.iii. 


16 Maii. 


27 Maii 


27 


28 Jiovembris. 
i3 M.ii. 


33 Maii 


3 Junii 


26 


28 
20 Maii. 


^- Maii. 


10 Junii 


25 


28 
|2- Maii. 


6 .lunii. 


.7 Junii. 


24 


28 
i 3 Junii. 


i3 Jonii. 


24 Junii. 


23 


" 

TABIJLA 


PASCHALIS 
ANTIQUA 


REFORMATA. 


Ia^. 
C/cliis 
Epact 


L. 

D. 


Sep- 

tuag. 


67n. 


Pas- 
cha. 
/ec. 


Cor. 
Chr. 


D.cw 

posl 
Peti. 


D.nicD 

pjtma 
Adv. 


HBI 


ff> 
xxi'j 


Jan 


Fcb. 


Mar. 


Apr. 


Maii 


Maii 
; 5 
xxij 


d 


i8 


4 


22 


3o 


10 


21 


2« 


2q K. 
xxj 


e 


iq 


5 


23 


iMa. 


1 1 


22 


28 


3o 
li 
XX 


f 


20 


6 


24 


2 


12 


23 


28 


1 D 
2 
xix 


R 


21 


7 


25 


3 


i3 


24 


28 


2 
xviij 


A 


22 


8 


26 


4 


i4 


25 


28 


3 
ro 
xvij 


b 


23 


9 


27 


5 


i5 


26 


27 


27 N. 
XVJ 


c 


24 


10 


28 


() 


16 


27 


27 


28 
1» 
XV 


d 


25 


II 


29 


7 


■7 


28 


27 


29 
2_ 
XIV 


c 


26 


12 


3o 


8 


18 


29 


27 


3o 
xiij 


f 


27 


.3 


3i 


9 


19 


3o 


27 


I U. 
i5 
X'J 


S 


28 


14 


lAp. 


10 


20 


3i 


a? 


2 
; 4 
XJ 


A 


2q 


ib 


2 


II 


21 


I Ju 


27 


3 
1 
X 


1. 


3o 


16 


3 


12 


22 


2 


26 


27 N. 
^ 
ix 


c 


3i 


'7 


4 


i3 


23 

24 


3 


26 


28 
viij 


.1 


I Fe. 


18 


5 


M 


4 


26 


2q 
vijl 


o 


2 


'9 


6 


i5 


25 


6 


26 


3o 
f) 
vi 


f 


3 


20 


7 


16 


26 


6 


26 


I D 
V 


tr 


4 


2t 


8 


'7 


27 


7 


2b 


2 
17 
iv 


A 


5 


22 


9 


18 


28 


8 


26 


3 
6 
i'J 


"b 


6 


23 


10 


iq 


29 


Q 


25 


27 W 
ij 


c 


7 


24 


II 


20 


3o 


10 


25 


28 
r4 
j 


d 


S 


25 


12 


21 


3i 


II 


25 


29 
N ^ 


e. 


9 


26 


i3 


22 


I Ju. 


12 


2 5 


3o 
F' 
xxix 


f 


10 


27 


■ 4 


23 


2 


i3 


2:1 


I D 
\xviij 


fi 


1 1 


2« 


j 5 


24 


3 


i4 


25 


2 
i 
XXVIJ 


A 


12 


iMa. 


16 


25 


4 


i5 


23 


3 
ain 


25 


xxvj 


b 


i3 


2 


17 


2ti 


5 


16 


24 


27 N. 
i ^ 


XXV 


XXIV 


c 


i4 


3 


18 


27 


6 


'7 


24 


28 
i 


d 


i5 


4 


10 


28 


7 


18 


24 


29 
1 


e 


16 


5 


20 


'Q 


8 


19 


24 


3o 
i 


f 


17 


6 


21 


3o 


<1 


20 


24 


I D. 
g 


f; 


18 


7 


22 


3< 


10 


21 


24 


2 
1 


A 


ip 


8 


• ,i 


I .lu. 


TI 


22 


24 


3 
1 


b 


25 


9 


24 


2 


12 


23 


23 


27 N. 
Sa: 


IS9B< 
c 


21 


10 


25 


3 


l3 

SEtBB 


24 

iBSHl 


23 


2S 

RUBRICi^ GE?(EIIALES BREVIARII. Cffioium quotitlie fit aut niiplex , 
aut Semiduplcx , aut Simjilex. 

/;* Officio Dujjiici. 1. 

OTFicioy fit Duplex in dicbus a 
Feria quinta in Coena Uomini, 
usque ad Koriam tertiam Tascha.' 
inclusive , in Dominica in Albis , in 
Ascensione Uomini , in Dominica 
rentecostes, et duobus diebus se- 
quentibus, in Festo Trinitalis, Cor- 
poris Christi , et Dedicationis pro- 
priaD Ecclesia; ; in Fcstis quibus 
inKaleudarin apponitur ha-c vox , 
€tuplez;\n dicOctavaFestihabentis 
Oclavam ; in Festo l'atroni unius 
vel plurium alicujus loci vel Titu- 
laris Ecclcsia? ; ct in FestisSanclo- 
rum , qui apud quasdam Eccle- 
Sias , Religiones vel Con<;regatio- 
ncs eonsueverunt solemniter ccle- 
bsari, cum Officiis propriis, a Scde 
Apostolica approbatis, aut ex ejus- 
dem Sedis auctoritate rcccptis vel 
reeipiondis ( servata tamcn forma 
hujus Brcviarii) alioquin de Com- 
inuni , etiamsi pracdicta Festa in 
hoc Kalendario non sint descrip- 
ta. Praterea Officium Ct Duplex 
(iTo Defunctis in Commcmorationc 
oranium fidelium Ucfunctorum , et 
in dic obitiis, seu depositionis De- 
funcli , ut in codem Of6cio dicitur, 
circa finem Breviarii 

2. Festum duplex celebratur co 
die quo cadit, nisi illud continfat 
transferri , ut dicetur in Kubrica 
de Translatione Festoruni. 

3. Habct primas et secundas 
Vesperas intepras , nisi cum alio 
simili concurrat , ut dicelur in Ru- 
bricade concurrentia Officii,ct to- 
tum Officium fit de Hiiplici , inci- 
piondo a primis Vespcris, usque 
adCompletoriumsequentisdiei in- 
clusive : nisi aliter in propriis lo- 
cis assignetur. Officium autem De- 
functorum habct tantiim primas 
Vesperas, Matulinum ct Laudes . 
tt circa fmcm Brcviarii vonitur 4. In utrlsque Vespcris , Matu- 
tinoet Laudlbus tantum, non au- 
tcm in aliis Horis , duplicantur 
Antiphona; , id est , integra; di- 
cuntur in principio et in fine Psal- 
morum. 

5. Ad Matutinum regulariler di- 
cuntur tres Nocturni , cum noveni 
Psalmis, et totidcm Lectionibus, 
hoc cst , in uiioquoque Nocturno 
tres Psalmi , et trcs Lectiones , 
])raterquam in Paschate Resur- 
rectionis et Pcntecostes cum duo- 
bus scqiientibus diebus , in qui- 
bus dicitur unum tantiun Noctur- 
num cnm tribus Psalmis , et toti- 
deni Lectionibus , ut ibideni po- 
nitur. 

6. Preces ad Primam ct Com- 
plelorium , et Suffragia dc sancta 
Maria , Apostolis , ct Pace ad Vcs- 
]ieras et Laudes , non dicuntur in 
Officio duplici , ut etiam in pro- 
jiriis eoruin Hubricis dicclur. 

7. Quomodo sit ordinaudum Of- 
ficium duplcx in Vcsperis , Matu- 
tino et cateris IToris , similiter et 
de Antiphonis , Res])oii5oriis , Ver- 
sibus , Caj^itulis et aliis in eo di- 
rendis , habentur inferiiis dc sin- 
gulis propria; Riibrica?. 

De Officio SemiJuplici. 11. 

OTFiciuM fit Scmiduplex dicbus 
Dominicis ( exceiJta .Dominica 
iii Albis, in qua fit Duplex) ; et die- 
bus infra Octavas : item in Festis , 
quibus in Kalendario apponitur 
ha;c vox, ScmiJujilei , el in Festis 
l^ropriis quorumdam locorum, sou 
Congrcgationum , qua; solcmniiis 
aj)ud illas , quam Simplicia , con- 
sueverunt cclebrari 

2. De fcsto semiduj^Iici fit co die 
quo cadit , nisi contingat transfer- 
ri , ut dicetur in Rubrica de trans- 
latione Festorum. 

3. Habet totum Officium inte- 
gruin, sicut Duplcx , scd non du- 

'•canlur Anliphona;. Rubricte senerales Breiiaru, 4- Ad Matutinum dicuntur tres 
Nocturni , jiracterquam infra Oc- 
lavas Pascha; et Pentecostcs , iu 
«[uibus (licitur unum Nocturnum 
cum tribus Psalmis et totidem Lec- 
tionibus. Et regularitcr quando di- 
cunturtres Nocturni, dicuntur no- 
vem Psaliiii cl totidein I.ectiones , 
exceptis iis Dominicis , in quibus 
fit Officium ut in Psaltcrio , qua; 
habent xviij Psalmos , ut ibi. 

5. Quomndo sit ordinandum Of- 
ficium seiniduplex tan'i iu Festis , 
quain in Dominicis , ct infra Octa- 
vas , item et de Antiphonis , Ver- 
sibus, Responsoriis ctliujusmodi 
aliis , et quando in Seniiduplici di- 
cantur Preccs ad Primam ct Com- 
pletoriuin , ct Suffragia de Sanctis 
ad Vesperas et Laudes , habcntur 
inferius de singulis propria; Ru- 
]jrica;. 

De Off:c!o Simptici. III. 

OFFicirM fit simplex in diebus 
ferialil)us, quando occurrit fieri 
dc Keria ; ilcm in Festis , quibus in 
Kalendario non apponiturtiaDc vox, 
f)iiplex , vel Semiduplex , vcl dc Oc- 
/ai'o ; item quando fit de beata Ma- 
ria in Sabbato , ut in ejus Rubrica 
dicetur. 

2. De Fcsto Eimplici fit eo dle 
quo cadit; nisi codem dieoccurrat 
Hcri OfBcium noveiii Lectionuni , 
vcl de sancta Blaria iii Sabbato , 
ve! de aliquibus Feriis , quibus 
leslum .simplex cedit , ut dicetur 
in P.ubriois de Feriis ct Comme- 
raorationibus. 

3. Habet tanttim primas Vcspe- 
ras . in quibus dicuntur Psalmi Fe- 
rialcs, et it Capitulo fit de Festo , 
tiisi cum eo omcurrat Officium no- 
rem Lcctionum , quia tunc de co 
Ptsola Connmemoralio , ut dicotur 
in Riibr'ca deConcurrentiaOfficii, 
et ejus Officmm '.erminaturad No- 
nam , ct minl amplius fit de eo, 
uec Commemoratio. 

4. Ad Matutinutn post invitato- 
rium ctbyinnu-n deFesto, dicitur 
«nuin tantuin Nocturnum cum duo- 
dcciin Psalmis , ut iu Psaltcrio , se- 
etmdiim Feriani qua; occurrit ; ct 
tres Lcctiones leguntur , ut infra in Rubricade I.ectionibusliabetur; 
5. Quomodo sit ordinandum Ot 
ficium simplex ad Vesperas, Matu- 
tinum et alias Horas ; item et de 
Antipbonis , Versibus , Responso- 
riis ct aliis , ac quando Preces , et 
Suffragia de Sanclis dicenda sint, 
habentur inferius propria; Ru- 
brica;. 

De Dominicis. IV. 

DE Dominica semperfit Offieium 
in Dominicis Adventiis, et in 
Dominicis a Septuagesima usque 
ad Uoniinicam in Albis inclusive, 
quocumque Festo dupUci , vel se- 
iniduplici advenientc , quia tunc 
F^estum transforlur (ut ia Rubrica 
dcTranslationcFcstorum dicetur), 
nisi illud Festuni sit de principali 
Titulo , vel Patrono alicujus Eccle- 
sia; vel loci , aut Dcdicatione pro- 
priao Ecclesia; : quia tunc de hujus- 
modi Festo fit tantinn in Hcclcsia , 
vcl loco , cujus rst Titulus , vcl Pa- 
tronus , vel Dedicatio , cutn com- 
incmoratione Dominica; , quibus- 
dam Dominicis exceptis , ut dice- 
tur in Rubrica de Commemoratio- 
nibus. In atiis Dominicis per an- 
num fit de Dominica , quando in 
eis non occurrit Fcstum duplex , 
quia tuuc fit de Duplici cum com- 
incinoratione Dominica; in utris- 
que Vesperis et Laudibus , et ad 
Matutinum legitur nona Lectio de 
Ilomilia Dominica; , ut dicelur in 
Rubrica de Coinmemorationibus. 
Si Scmiduplex eodemdie occurrat, 
transfertiir, ut dicelur in Rubrica 
de Translationc Festorum. 

2. De Domiuicis infra Octavam 
Nativitatis, Epiphania;, Ascensio- 
nis ct Corporis Christi occurren- 
tibus , Officium fit sicut infra Oc- 
vam , ct in Proprio de Tempore , 
cum Commemoratioue Octava; et 
sine Precibus et Suffragiis Sancto- 
rura ; in Dominicis vcro , qua; oc- 
currunt infra alias Octavas, totum 
Officium fit de Dominica , ut in 
Psaltcrio ct in Proprio dc Tcmpo- 
re, cum Commemorationc Octava;, 
omissis etiam dictis Prccibus ct 
Suffragiis , ut supra. De Dominica 
occurente in dic Octava fit Cora- Rnhriccs generales Breiiarii. 
meinoratio , sicut dictum est , 5. Ciim vero 
quando in ea fit de Festo duplici, 
[)n'terquam in die Octava lipipha- 
nia? , in qua nihfl Ct de Uominica , 
quia ejus Officium ponitur in Sab- 
bato pra;cedenti. 

3. Positura est autem Officium 
sex Dominicarum post Epipha- 
uiam, et viginti quatuor post Pen- 
tecoslen , ut compleatur numerus 
triginta Uominicaruin , qux esse 
possunt ab Hpiphania usque ad 
Septuagesimam , et a Pentecoste 
usque ad Advcntum , ne ulla cx 
his Uominicis vacet , quin saltem 
de ea fiat commemoratio. Nara 
qua; aliquando supersunt post Epi- 
phaniam ante Septuagesimam, po- 
iiunturpost xxiij u Pentecoste, hoc 
ordine. 

4- Si Dominica; post Penfecos- 
len fuerint xxv , Ijominica xxiv 
l)ost Pentecosten erit qua; est vj 
post Epiphaniam. Si fuerint xxvj , 
Uominica xxiv erit qiia: est v ; et 
XXV , qua; est vj. Si fuorint xxvij , 
Uominica xxiv erit qua" est iv; ct 
XXV , qua; est v, et xxvj erit vj. Si 
fuerint xxviij , Uominica xxiv erit 
iij , et XXV erit iv , et xxvj erit v , 
et xxvij erit vj ; et uUimo ioco sem- 
per ponitur , qua; in ordine est 
xxiv post Pentecosten , etiamsi 
post 1'entecosten aliquando non 
sint nisi xxiij Uomiuica;. Tunc 
enim xxiv ponitur loco xxiij , et 
Officium xxiij ponitur in prxce- 
denti Sabbato , quod non sit im- 
peditum Festo novem Lectionum , 
alioquin in alia pra.'cedenti die si- 
Miiliter non impcdita , in qua fiat 
Officium de Fcria , cura comiue- 
moratione festi simplicis , si oc- 
currat; et in ea legunturtres Lec- 
tiones de Ilomilia Uominica;, omis- 
sis Lectionibus Scriptura; illius Fe- 
ria; , et in Laudibus dicatur Anti- 
phona ad Benediclus , et Oratio de 
Oominica xxiij. Quod si tota Heb- 
domada impcdita sit festis ix Lec- 
tionum , etiam translatis, vel ali- 
qua Octava, tunc in Sabbato Icga- 
tur ix Lectio de Homilia Doraini- 
ca; xxiij , ct de ea fiat commemora- 
tio in Laudibus tantiim , cum An- 
tiphona et Oratione projiria. ' i3 

nterdum contin- 
gat, ut Dominica iij , vel iv , vel v, 
vel vj post Epiphaniam supersit, 
ncc possit poni etiam post xxiij a 
Pcntecoste , tunc de ea fit Officium 
in Sabbato ante Dominicain Sep- 
tuagesima; , ut dictum est supra, 
numero pra;cedenti. 

G. Ue Dominica ij post Epipha- 
niam , quando Septuagesima vene- 
rit immediate post Octavara Epi- 
phania; , quoinodo agendura sit 
Officium, habetur in propria Ru- 
brica ante Dominicamj post Epi- 
phaniam. 

7. CiimanteminPropriodeTem- 
pore tlicitur aliqua Domiuica esse 
prima mensis ► in qua primo poni- 
tur initium libri de Scriptura cura 
sna historia , id est , cum Respon- 
soriis , animadvertendum est , eam 
dici primam Dominicam mensis , 
qua; venit in Kalendis illius men- 
sis , vel est proximior Kalendis , 
hocmodo. Si Kalcndx' vcnerint ia 
ij , et iij et iv Feria, Dominica pri- 
ma mensis erit qaa; pra;cedit Ka- 
lendas , licet veniat in pra^cedenti 
mense : si autem Kalenda; venerint 
in V et vj Feria et iu Sabbato , 
prima Dorainica erit qua; scquitar 
postipsas Kalendas. Uominicaan- 
tein prima Adventus non sumitur 
ea , qua; est proxiraior Kalendis 
Deccrabris , sed Festo sancti An- 
drca; , vel qua; venerit io ipso 
festo. 

8. Officium Domi&ica; fit semi- 
duplex , et incipit a primis Vespe- 
ris in Sabbato , et habet totum Of- 
ficium integrum usque ad Comple- 
toriuin Dominica; inclusive , nisi 
cum aliquo concurrat , ut dicetur 
iu Rubrica de Concurrentia Officii. 

9. Ad Matutinura dicuntur tres 
Nocturni cum Psalmis, ut in Psal- 
terio , et leguntur novem Lectio- 
ncs , ut in Proprio de Tempore. 

10. Quomodo autera sit ordi- 
nandum •jus Officium , insaper et 
de Leclionibus , Responsoriis ct 
aliis , ct quomodo initia librorum 
Scripturcc cura sua historia sint 
ponenda, habentur de singulis iii 
feriiis proprix Rubricx-, i4 De Feriis. V. OPFiciDM feriale , hoc est, siin- 
plex de Tempore occurrenti , 
prout in Psalterio et Proprio de 
Tempore habetur , fit semper in 
Feriis Adventus, Quadrajesima} , 
Qnatuor Tcmporum , Vigiliarum, 
et in Feria secunda Rogationum , 
quando infra riebdomadam non 
occurrit Feslum duplex, vel semi- 
daplex , vel de Octava , quia tunc 
de hujusmodi Feriis Ct commemo- 
ratio, utdiceturinRubrica deCom- 
mcmorationibus. Si vero in eis oc- 
currat Festum siraplex , de eo fit 
tantiim coramemoratio. Item per 
annum fit Officium de Feria illis 
diebus, quibus infra Uehdoniadam 
in Kaleudario non ponituraliquod 
Festum duplex , semidujilex , vel 
siinplcx, et non occurrit aliqua Oc- 
tava, vel Officium sancta; iMariic 
in Sabhato, vel aliquod Fcstum so- 
lemne , aut consuetum in aliqua 
Ecclesia celebrari , quamvis in Ka- 
lendario hujus Breviarii non sit 
descriptum 

2. Officium Fcria; in Adventu , 
Quadragesima, Quatuor Tompori- 
bus , Vigiliis ct prima die Roga- 
ti,onum , incipit a Matutino : in 
aliis vero Feriis per annum , iiide 
fit de Fcria , ubi desinit Officium 
praccedcntis diei , ita ut si pra;ce- 
denti die fueril Duphx, vel Semi- 
duplex, Officium Feriac incipiat se- 
qnenti dic i» Matutino : si pra-co- 
denti die fuerit Festum sim]>lex , 
de Feria fiat a Vesperis illius jira?- 
ccdcntis diei inclusive. Siuiiliter 
ct quando in Fcria iv et vj Quatuor 
Temporum Septemhris , et in Fcria 
)V Cinerum , ac in Vigiliis occurrit 
aliquod Feslum simplex , de quo 
fieri dchct commemoratio , tunc 
pra^cedenti die, nisi fuerit Fcstum 
novcm l.cctionum , in Vespcris fit 
de Ferin, ut in Psaltcrio.sine Preci- 
bus, cinn OrationcDominica?prro- 
ccdentis, et cum commemoratione 
Festi trium Lectionum in scquenti 
Feria occurrentis , ut dicctur infra 
in Rubrica de Concurrentia. Ter- 
minatur autem Officium de Feria 
subse(juente duplici , ve) seraidu- Rubricce gtnrrales Brei'tar:i. 

pliei , ad Nonam : subsequcnte 
vero Simplici , de quo fieri dcheat 
Officium , ad Caj^itulnm Vcspera- 
ruin , quia indc fit de Festo sim- 
plici absque ulla dcinceps comme- 
inoratione Feris". 

3. Ad Matutinum dicilur unum 
tantum Noctiirnum cum xij Psal- 
mis , secundiim ordinem Feriarum 
in Psalterio, et tribus l.cctionibus , 
ut in Proprio do 'rcinpore. 

4- Excipiuntur ah hoc ordinario 
Officii fcrialis trcs Fcria; majorcs 
Hehdomadac sancta?, et Feri;c Oc- 
tavaruin Pascha' et Pentecostes , 
in quihus fit Officium, ut in pro- 
priis locis ponitur. 

5. Quomodo erdinandum sit Of 
ficium de 1'eria ad Matutinum et 
alias Horas, itcm de I.ectionihus 
et Rcsponsoriis , et quando dieen- 
da? sint Preces feriales , ac de aliis 
qua; ad OfCciuni Feria; pertincnt , 
habcntur infcrius de singulis pro- 
pria; Rubrica;. 

De rigiliis. VI. Dl bus Vigiliis per annum qux' 
jejunantur, ubi in Kalendario an- 
notaturh;cc vox f^igi/ia, nisiin die 
Vigilia; occurrat festuui novem 
Lcctionum , vcl Octava : tunc enim 
in OfCcio novcm Lcctionum legitur 
nona Lectio de Homilia Vigilia;, et 
fit commeinoratio de ca ad Laudes 
lantuin , cum Antiphona ad Dene- 
dictits , et i^. Feria; occurrentis de 
Psaltcrio, et Oratione Vigilia-.^lra;- 
tcrquam in illis Festis majorihus , 
qua' inferiiis excipiuntur. 

2. Si Vigiha ocuurrat in Domini- 
ca , de ea fit Officium in Sahhato , 
quod non sit impcditum Officio 
novem Lcctionum, quia timc de 
Vigilia fal tantum cornmemoratio , 
ut diclura est. Excipitur ah hac rc- 
gula Vigilia Nativitatis et Epipha- 
nia; Doraini : quec si venerint in 
Dominica, fil do illis, ut in propriis 
Ruhricis dicitur. Si autein inVigilia 
occurrat Festum solemnc alicujus 
loci, vel ex soleraniorihus infra 
annuni , qua; inferiiis in Rubrica 
de Commemorationibus numeran- 
tur (veluti si in Vig^ilia sancti Joan- Hiifirica' genera/es Brei-iarii. ^ "^ 

iiis Baptistx vencrit Festum Cor- quasdam Kcclesias , Congregatio 

poris Christi), nihil tunc prorsiis, nes ct Religioncs consucverunt so 

nec coinmcmoratio fit de Vigilia , lcmnitcr cum Octava celchrari , 

excepta Vigilia EpiphaniTC. Idem nisi illa Kcsta venerint in Quadra- 

servetur quando aliqua Vigilia ve- gesima , quo tempore omittitur 

iierit in Adventu , Quadragesima Officium cujuscumque Octavai. 

et Quatuor Temporibus : nulla Quod si aliquod Fcstum, quod ce- 

eniin in his Feriis de Vigilia fit lebrari solet cum Octava , pauhi 

commemorntio. antc Qnadragesiinam vcnerit , ej 

3. Officium Vigilia; incipit ad iam per aliquot dics factum sit OC 
Matutinum , sicut dictum est in ficium dc ejus Octava , adveniente 
superiori Rubrica de Feriis ; tcr- Quadragesima, nihil ampliiisfit de 
minatur autem ad Nonam , quia ea , nec commemoratio. Ft idem 
Vespera; snnt de scquenti Fcsto. servctur dc Octa^ns iiondum ab- 

4. Officium Vigiliic totumfit de solutis, quando .supervenilFestum 
Feria occurrenti , ut in Psalterio, Pcntecostes, fct dies xvij Decem- 
et tres Lectiones leguntur de Ho- liris. milia in Evangelium Vigilia; , ut 
in propriis locis assignatur, cum 
tribus Responsoriis de feria occur- 
renti , ordine in Rubrica de Res- 
ponsoriis descripto. Dicunlur Pre- 2. In Pascba Kesurrcctionis et 
Pentccostes Officium Octava; ter- 
minatur iii Sahbato sequenti ad 
Nonaiii 

3 . Infra Octavas fit de Festis du- ces fcriales , et commeinorationes plicibus ct seiniduplicibns occur- 

communes, aliaquc omnia sicut in icntibus, acetiam translatis , utdi- 

Feriis Advcntiis , Quadragcsima) cetur iiifr.i de Translalione Festo- 

et Qualuor Temporum , de quibus rum , n. 5 , cum commeinoratinne 

et de aliis circa ordinandum cjuE Octavac , nisi illa fcsta sint de so- Offieium habentur inferiiis pro- 
pria; Rubrica.-. 

5. Excipitur ab hoc ordlnario 
Vigiliarum , qiia; jejunantur , Vi- 
.;ilia Pentccostes , qu.T eum tri- leinniiiribuscnumeratisinscqucnti 
Rubrica decoinincmorationihus, in 
quibus nulla fit commemoralio de 
Octava , cxceptis Octavis I\alivita- 
Kpiphania- ct Corporis Cliris- bus Nocturnis sub Officio seinidu- li , dc quibus fit scmper comincmo- 

pliei cclebratiir , ut ibi ; cl Vigi- ratio, quocumque Festoin illis oc- 

lia Nativitatis Domini , qua- , Noc- curcnte. Infra Octavas autem Pas- 

turno feria; excepto , in I.nudibus ch.T et Pcntecostcs non fit de l'esto 

et Iloris habet reliquum Officium aliquo , eiiam principali Patrono, 

duplex. In Vigiliis vero Epiphania; vel Titulari Kcclesia; , vcl Dedica- 

et Aseensionis, quac non jejunan- tloneejusdem ;sedtransferturpost tur, fit Officium , ut in propriis lo- 
cis notatur. D De Octavis. VII. 
E Octava fit Officium, vel sal- Octavain. Infra Octavam Kpipha- 
nia- fit tantiim de Patrono , vcl Ti- 
lulari Ecclesia'ct Dedicatinneejus- 
dem i^ non tamen in die Octava ) , 
cum coinmemoratione Octava;. In- 
' tcm commciiioratio ( quando fra Octavam Corporis Christi fit 
aliquo festo , vel Dominica iin- tantiiin de Duplicibus non tamen 
peditur) per octo dies continuos. translatis, cum coininemoratione 
Fit de Octava in Paschate Resur- Octava;; deSeiniduplicihus vcroin- 
rectionis , in Ascensione Domini , fra eam noii fit , sed transferuntur 
in Pentecoste , in Fcsto Corporis pnst Octavam , ut dicctur in Ru- 
CIiristi,inFestisquibusinKalenda- brica de Translatione Feslorum. 
rio apponitur Octava, item in Festo De Simplicihus infra quascumque 
Dcdicationis ])ropri;c,EccIesiac;, et Oetavas occurrentibus , fit tantiira 
in Festo principalis Patroni et Ti- comiin-moratio , pra^terqiiam in 
lularis loci, vel Ecclesia;, et in Fes- duobus diebus post Pascha et Pcn- 
tis aliorum Sanctorum , qusD apii<^ trcosten, ut diciturin sequenti Ru- 36 brica dc Comoiemorationibus. De 
Dorainicis infra Octavas occurren- 
tibus fit Officiuin , ut dictum est 
supra in Rubrica de Doinjnicis. Si 
duac Octava; siiuul occurrant , ut 
Octava sancti Joannis Baptistas , et 
Octava Cnrporis Cbristi, vel Oc- 
tava ratroni vel Titularis Eccle- 
siac cnm alia Octava , quando non 
erunt celebranda festa novera Lec- 
tionora , vel dics Dominiciis , fiet 
Officium de digniori , cuui com- 
memoratione alterius. De die au- 
tem Octava cujuscumque Festi fit 
totum Officium duplex , cum com- 
memoratioBe diei infra aliara Oc- 
tavam. De Festis occurrentibus iu 
die Octava servetur quod dicitur 
iu Rubrica de Translatione Fesfo- 
rum. 

4. Officiutn de Octava fi^t cum' 
trlbus Kocturnis , novein scilicet 
Tsalmis et novem Leclionibus (e.\- 
ceptis Octavis Pascba; et Pentecos- 
tes, in quibus fit cura unoNocturno, 
ut suis locis ponitur) , ct omnia di- 
cuntur sicnt in die Festi , prxter 
Lecliones, quarum iJriina; trcs sem- 
per sunt de Scriptura occurrente in 
Officio de Tempore , iira-tcrquaiii 
infra Octavam Assumptionis bcata; 
IMaria; , in qua singulis diebus po- 
jita^suntLecrionesprGpriaedeCan- 
ticis Canticoruinialia; Lectiones se- 
cundi et leitii Kocturni dicuntur 
qua; infra Octavam posita; sunt. 
Infra Octavam vero Patroni vcl Ti- 
tularis Ecclcsi.x aut alterius Festi , 
quod in aliquibus Ecclcsiis consue- 
vft cum Octava cdebrari , si apud 
illas Ecclesias non habentur pro- 
priac et approbata; Lecliones pro 
secundo et tertio Nocturno , infra 
Octavam rcpetantur Lectiones po- 
sita; in Comrauni Sanctorum, si de 
Sanciis fiat Octava . alioqain Lec- 
tiones diei Festi. 

5. Infra Octavam Officmm fit se- 
miduplcx , in die Octava duplex. 
In Vespc.-is inua Octavara orania 
dicuntur sicut in secundis Vespc- 
ris Fcsti ; ct in primis Vcspcris Rubnca generalcs Brciiarii. fragij consueta de Sanctis , ncc di 
cuntur Preces ad Prmiani et Com- 
pfetorium , etiamsi fiat Officium da 
Domimca , vel Festo semiduplici. 
In aliis quomodo sit ordinandum 
Officium de Octava , habentur in- 
ferius propria: Rubrica;. 

Ds Officio saneliB Marics in Sabba- 
to. VIII. 

IM omnibus Sabbatis per annum 
e.xtra Adventum et Quadragesi- 
mam , ac nisi Qu.ituor Tempora 
aut Vigilia; occnrrant , vel nisi fieri 
debeat do Feria propter Officium 
alfcujus Domiaiicx aliquando infra 
Hebdomadam pnnendum , ut in 
Rubrica de Dominicis dictura est , 
ct nisi Cat Officiuni novem Lcctio- 
num , vel de Octava Pascha; et 
Pentecostes , semper fit Officiuni 
dc sancta Maria , co modo quo fit 
dc Festo simplici , qucmadmodum 
circa fincm Breviarii disponitur. 
De Festo autem siinplici , in Sab- 
bato occurrcnte, fit tantiim com- 
memoratio. 

2. Cinn vero supradictis diebus 
fieri non potest Ofncium de sancta 
Maria, nuUa etiara fit commemo- 
ratio de ea propter Sabbatura, sed 
tantiim in Seniidiiplicibus (quando 
ejus Officium parvura non dicilur) 
fit consuela ejus commcmoratio 
per annum cum aliis Suffragiis 
positis in Psaltcrio post Vesperas 
Sabbati. 

3. Ejus Officium in Sabbafo in- 
cipit Feria vj , ad modum Fcsti 
simplicis , a Capitulo , et t«rmina- 
lur ad Nonam Sabbati. Si autem 
Fcria vj occurrat Officiura novem 
Lectionnm , in Vesperis fit tantimi 
coKimeinoratio de sancta IMaria > 
cum Antiphona , Vcrsu et Oratio- 
ne, qua; babentur in Officio cjus 
in Sabbato , nisi illud Officiura no- 
vcni Lcclionum sitde cadeni beata 
Mnria , quia tunc nulla alia com- 
luemoratio dc ca faclcnda cst. 

4. Ad Matutiivuin , post Invita- 
torium et Hymnum de sancta Ma- diei Octava; omnia sicut iii primis ria , dicitur unum Aocturnura cum 

Vesperis Festi , nisi aliter iii pro- duoderim Psalmis ferialibus , ut 

priis locis notetur. in Psalterio. Versns de sancta Ma- 

6. Infra Octavas non fuint Suf- ria , yriina et secunda Lcctio ex liuOricw generales Breviarii. 1 7 

Scriptnra de Tempore occurrcnle ; Dominica Palmarum , Dominica 
tertia l.ectio et alia omnia tnm in rasclia; , Dominica in Albis , ac 
Matutino quam inLaudibus et Ho- Dominica Pentccostes ct Trinita- 
ris , ut in OfBcio sancta; Marix ia tis : in quibus hujnsmodi occur- Sabbato assignantur. 

5. Dicuntur 1'reces Dominicales 
ad Primam et Completorium , et 
fiunt Suffragia consueta de Apos- 
tolis et Pace , et tcmpore Paschali 
sola commemoratio de Cruce, ut 
insecunda l'eria postOctavam Pas- 
chcO. Post Nonam iiihil fit de ea, nisi 
consueta ejus commemoratio cum 
aliis Suffragiis , quando dicenda 
surkt in Officio de Dominica. 

De Commemorationiius. )X. 

C^OMMEMORATIOMES fiunt dc FcS- 
i tis simplicibus , quando in eo- 
rum diebus incidit Festum novem 
l.cctionum etiam translatum, vel 
f)ominica, vel Octava , vel Sabba- 
tum, et quando fieri debet de Fe- 
ria , ut ponatur Officium alicujus 
IJominica; , qua; eo aniio supersit. 
i. DeFeriis .4dventus, Quadra- 
gcsimae , Quatuor Temporum , Vi- 
giliarum, et secunda Bogationum 
fit commemoratio , quando Festuui 
novem Lectionum iniliis Feriis gc- 
currit. Si simplex Festum in eis- 
dem Feriis occurrat, Officium fit 
de p"eria , ct commemoratio de Fes- 
to simplici. 

3. Prxterea fit commemoratio 
de Dominicis a Pentecoste usque 
ad .^dventuin , et ab Epiphania us- 
que ad Scptuagesimam , et a Do- 
minica in Albis usque ad Pente- 
costen exdusive , quando Feslo 
duplici iinpediuntur De aliis Do- 
ininicis nulla fit comraeinoratio , 
occurrente Festo duplici , quia Fes- 
tum in illis occurrens transfertur, 
nisi illud FestU'n fuerit principalis 
Patroni , vel Tituli , aut Dedica- 
tionis ipsius Ecclesia; , iion autem 
alicujus Capella! , vel Altaris ejus- 
dem Ecclesiic ; et tunc de hujus- 
modi principali Festo fit tantiim 
iii co loco , vel Ecclesia cujiis est 
l'atronus, vel Titulus , aut Dodi- 
calio, cum commemoratione Do- 
ininicaD : excepta Doininica prima 
Adventus , Dominica prima Qua- 
dragesima; , Dommica Passionis , rens Festum transfertur in sequen- 
tem diem similiter non impedi- 
tain , dummodo non fuerit infra 
majorem Helxlomadain et per Oc- 
tavamPaschas et Pentecostes, qni» 
bus diebus non fit de aliquo Festo 
duplici occurrente. 

4. De Octava etJam , qaando 
Fcsto novem Lcctionum , vel Do- 
minica impcditur, fit commemo- 
ratio , nisi illud Festuin novem 
Lectionum fueiit solemne princi- 
pale alicujus loci , ut supr,T. Nam 
in iwimis Vesperis et Laudibus hu- 
jasinodi Festi nulla fi^t commemo- 
ratio Festi simplicis occurrentis , 
nec alicujus Vigiliic , excepta Vi- 
gilia Epipbania;, nec alicujus diei 
infra Octavam , nec alicujus pra;- 
cedentis Festi novein Lectionum 
( nisi id Festuin fnerit cx iis qua; 
infra in hac eadein Rubrica enu- 
merantur ) , nec diei Octavao , nec 
Doininica;, si Festum illudsolemne 
celebretur Keria sccunda : exceptis 
Dominicis Adventus , et Dominicis 
6 Septuagesiina usque ad Octavam 
Pascha; inclusive •- de quibus Do- 
minicis , sicut etiam de Feriis Ad- 
ventiis , Quadragesima; , Quatuor 
Teniporum , ct secunda; Rogatio- 
num seinper fit comineraoratio , 
quoruraqueFesloadveniente.Quod 
si hiijusmodi Festum soleinne ve- 
nerit in quacuinqae Dominica, fit 
conuneraoratio de ea in utrisque 
Ves|)«-Tis et Laudibus. Et similiter 
si occurrat in dic Octava aiicujus 
Festi habentis Octavam, dc ea fiet 
commemoratio eliam in utrisque 
Vesperis et Laudibus In secundis 
autem Vesperis Festi pra;dicti fit 
commemoratio de Duplici , Semi- 
duplici , et Dominica sequentibus , 
ct non de aliis. 

5. Id«in servatur in quibusdara 
Fcslis majoribus per annum , sci- 
licet in Nativitate Domini ( in cu- 
jus Officio nulla fit commcmora- 
tio de sancta Anastasia , sed in se- 
cunda tantiim Missa ), in Epipba- 
nia , io Pascba resurrectionis cain 1 8 ItuSnci^ generahs Bretidni. 

fribas proxime anlecodentibus , et tis occurrant ! commenioratio fit 

duobus scqoentibusdiebus, in Asr in priinis Vesperis et Laudibus eo 

censione Domini , in l'entecoste , die quo in Kalendario assignantur. 

cu'n duobus sequentibus diebus , De aliis vcro Dominicis jiiT afi- 

in Festo Corporis Christi , in Festis nura et Octavis comniemoratio fit 

Nativitatissancli JoannisBaptist.T, in utrisque Vespcris ct Laudibns , 

sanctornm Apostolorum Pctri cl nisi concurrantcum supr.i enumc- 

rauli , ct Assumptionis beatx 51a- ratis Fcstis 

riac, in Kesto omniumSariclorum , 8. Counntmorationes fiunt hoc 

et in Festo Dedicationis propricc modo : post orationem diei , in 

Ecclcsise : in quihus Fcstis fiunt primis Vesperis dicitur Antiphona 

commemoraliones eo modo tan- qua; posita cst ad ^fagnijicat , ct 

tum, quo dictum est snpra de Festo iii Laudibiis. qurc posita cst ad Bt^ 

Solemni alicujus loci. ncdicttts in Communi (si propriani 

6. In Feslis autem sectindi ordi- non habuerit) conveniens cjus Of- 
tiis , videlicet , Circuracisionis , ficio cujus fit commemoratio.- 
Trinitatis, Purificationis , Annun- l'ost Antiphonam dicitur vcrsus , 
tialionis et Nativitatis beata: Ma- inde suincndus , unde snmpta cSt 
ria; , in Natalitiis xij Apostolorum Anliphona , scilicct post Hymiium 
et Evangclistarura , in Festo sancti Vespcrarum et Laudum, deindc di- 
Joseph , Im-cntionis sancta; Cru- citur Oratio. Si Antiphona el Vet 
cis , et in Festo sancti Laurcntii , ct sus Festi de quo fit commomoratio , 
Dedicationis sancti Michaelis Ar- sumcnda csscut ex eodem Commu- 
changcli , in primis Vcsperis fit ni , unde suinpta sunt in Officio 
comraemoratio FVsti dnplicis oo dici. in Festo comiviemorationesva- 
die «•lcbrati , nisi alifcr in propriis riantar, ita ut in Vcsperis sumaii- 
locis notetur : de Dominica vero i tur ex Laudibus, el in Latidibns ei 
de die infra Octavam , ct de Feslis primis Vpsperis ejusdem Coinmu- 
Semiduplicibus non fit commemo- nis , nisi alitcr signelnr. V\ siiiiiji- 
ratio , 00 modo, quo nec in Feslo tor si in secundis Vesporis sanctx 
solemni alicujus loci , nt dictum .\gatha;, aut alterius sanctac no- 
est supra De Siraplicibus et Vigi- toin Lcctiomim fieridoboalcommc- 
liis in his Festis occurrentibus legi- moratio bcat.-c Maria>, pro cjus t)f- 
tur nona Ix^ctio , et fit commemo- ficio in scquenti Sabbato colebran- 
ratio in Laudibus tantnra. Iri se- do , nc repolatur t. Z?/(/(i.>a ej^^ro- 
cundis aatcm Vesperis fit conirac- lia , dicatur if. Beneilicla tii , ex 
moratio de quocumque scqucnli Laudihus. Si itoin occurrat , ut ea- 
Festo , etiam simplici , et de dic in- dcra sit oratio Fcsti de quo fit ofTi' 
fra Oclavam , si de ea ficri debcat cinin , ct ojus de quo fit coramcmo- 
Orficium die sequenti. Dc Octavis ratio , raulctur oratio pro comme- 
Kativitatis Domini , 1'piphania; ot morationcinaliam de Commnni. Si 
Corporis Christi , sempor fit com- deTempore fiat coinmeinoralio, de 
memoratio in utrisquo Vesporis ct Dominica scilicet vcl Feria, Aiiti- 
Laudibus , quandoramquo conli- phonaet vcrsus ante orationemco- 
gerit infra illas dealiquoalioKcsto dom inodo suraanturex 1'roprio de 
Officium colebrari juxta Rubricam Tomporc, si habuorit proprium ; 
de Octavis , num 3. alioquin de Psaltcrio , Oralio vero 

7. De Dominicis ct Feriis Advcn- ex Proprio do Tcmpoie. tiis ct (Juadraposiinac comracmora- 
tio fit in utrisquc Vespcris ct Lau- 
dibns De foriis Ouatuor Teinpo- 
ruin , Vigiliarura ot sccunda Ko- 
gatiunuin , quando do illis cnmme- 
inoratio fieri dcbot , fit in Luudi- 
faus tantiim. De Fostis autcin sim- 
pUcibus ( oisi in diebus snpradic- i.iuando fit commcinoratio de 
Dominica , vol Fcria , qucc habont 
propriam Homiliam , nona Lcctio 
in tlfficio dici novoin l.rctionuiii 
logilur de Homilia Dominica', vel 
foria?; qnx' crit vol prima dc Homi- 
lia , vel tres simul in una Lcctione 
conjan(.t3:. Rulincce gmeralcs Brenarii. IQ 

lo. Si jn (lie , in qno fit Officium Kpiphania' , in Fena quarta Cine- nnvein Lectionura, fiat coiumenio- 
ratio de Kcsto trium Lectionum , 
nona Lecfio legitur de I esto trium 
Liutionum , si propriam habuerit ; 
si duas , ex duabus fiat una Lcctio , 
qu.x sit nona in Officio novem Lec- runi , in tota majori Hebdomada , 
et infra Octavam l'ascha-, in As- 
censione Domini , in diebus a Vi- 
■jilia Pcntccostes usque ad Festum 
Trinitatis inclusive, in Festo Cor- 
poris Christi ct ejus die Octava , tionum. iiux Lectio de Sancto non in Fcsto Assam])tionis beata> Vir- legitur, quando de eo fit comme- 
moratio in Dominicis, qua; habent 
nonum Responsorium, nec quando 
nona Lcctio legenda esl de Homi- 
lia Dominica? vel Fcrifp , nt supr.n ; 
nec in Feriis et aliis diebus, quando 
in Officio diei lejuntur tantiim tres 
Lectiones , nec etiam nona Lectio 
legilur dc die infra Octavain , 
quando de ea fit commemoratio 
in Doiiiinica vel aliquo Kesto, bcet 
habcat Evangelium proprimn et 
liomiliam. 

Ji. Quando contingit ficri plu- 
res commemorationes, servetnr hic 
ordo:De Duplici fiat anle Doinini- 
cam , de Dominica ante Festum se- 
miduplex , de Semiduplici ante 
diem infra Octavam , de die infra 
Octavain ante Ferias Adventtis , 
Quatuor Temporum , Vigiliarum 
et r.ogationum , et de dictis Keriis 
anle Festum simplex. De sancta 
Maria ( quando in secundis Vespe- 
ris Festi novem Leclionnm , qiiod 
Feria vj celebratum sit , deea fieri 
debet commcmoratio pro Oflicio 
seqnentis Sabbati; fiat ante Festuin 
simplex in .Sabbato occurrens. De 
Fcsto simplici fit commemoratio 
ante Suffragia , seu communes 
commemorationes de Cruce , sanc- 
ta Maria , Apostolic el de l'ace , et 
ante commcmorationem cujuscvim- 
qnc lituli.vel Patroni Ecclesia), 
qua? etiam pro sui dignitale aliis 
Suffragiis pndictis pra^poneretur. 
De quibus Snffragiis, qunmodoet 
quaudo facienda sint , habetur in- 
feriiis propria Rubrica. 

De Translalione Festorum. X. 

Si aliquod Festum duplex occur- 
rat in Dominicis Adventus , et 
in I lominicis a Septuagesima usque 
ad Dominicam in Albis inclusive, 
in Vigilia Kativitatis Domini , in 
(lie Circumcisionis , in tota Octava inis etomnium Sanctorum, trans- 
fertur in primam diem Festo du- 
plici vel semiduplici nen impedi- 
tam , exceptis tanien Festis Nativi- 
tatis sancti Joannis Baptista' , et 
sanctorum Apostolorum Petri et 
Pauli , qu?c in die Octava Corjioris 
Christi celebrantur , cxcepto quo- 
que Festo quocumque solemni ali- 
cujus loci , quod in propria tan- 
tiim Lcclesia, etiam in aliquibus 
cx supradietis diebus occurrens , 
scilicet in Doininicis ij , iij et iv 
Adventus et Qnadragesimx , Do- 
ininica .Septuagesimac , Sexagesi- 
raa; et Quinquagesima; , et diebus 
infra Octavam Epiphania; fut in 
Rubrica de Commemorationibus 
dictum est ) celebratur. Si autem 
Festum Purificationis B. Maria' ve- 
nerit in aliqua Dominica ij classis , 
transfertur in feriam sequentem , 
quamvis impeditam; idemque est 
de Annuntiatione Pi. Maria-. Item si 
Festum Nativitatis sancti Joannis 
Baptista; venerit in die Corporis 
thristi , transfertur in sequentem 
diem , cum cnmmemoratione Oc- 
lav;r , et in secundis Vesperis Cor- 
poris Christi, fit tantiim conirae- 
mnratio sancti Joannis : sequenti- 
bus autem diebus fit Officium de 
eadem Octava Corporis Christi , 
cuiii comniemoratione Octav.T 
sancti Joannis Dies autem Octava 
sancti Joannis tunc veniens in die 
OctavaCorporis Christi, non trans- 
fertur , sed de illa eo anno fit tan- 
tiim commemoratio in ntrisque 
Vespcris et Laudibus diei Octava; 
Corporis fihristi ; et id semper ser- 
vetur , quando festum habens Oc- 
tavam transfertur; ntnonideo dies 
Octava transferatur , sed ipsa die 
de eafiat commemoratio, qua? alias 
eratOctava, si festuin non fuissct 
translatum. Quod si Festum post 
totain suam Octavam transferri 20 Rulricip generalei Breviarii, contigerit , illo anr.b celehratur 
sine Octava, nisiTitrilaris Ecclesia; 
privili!gio aliter fieri oporteat. 

2. Si in die Oc;ava alicujtts Festi 
habenlis Octavam occiirrat aliqnod 
Festura duplex ex inajorilnis supra 
in Rubrica de Coimnemorationi- 
bus ennmeratis , fiat de Festo cum 
comraieiaoratione diei Octava; , ex- 
cepta <lie OctaVa Kativitatis Do- 
mini el Epiphama;,in quihus non 
fitde aliquoFesto , sed transfertur 
ia pritnam diem similiter non im- 
peditam. Si antem non fuerit ex 
prscdictis Festis , fiat de Octava , et 
Festum transferatur, ut supra. 

3. Si aliquod Festnm dirplex iu- 
fra Octavam occurreny alio majori 
Festo duplici impediatur, transfe- 
ratur in primam diem similiter 
non impeditam , et in eo fiat com- 
memoratio de Octava. 

4. Si in aliis Uominicis per an- 
num a supradictis occurralFestum 
duple.x, non transfertnr, ut dictum 
est in Kubrica de Commemoratio- 
nibus. 

5. Festum semiduplex occurrens 
dicbus supradictis , et iufra Ocla- 
vam Corporis Christi et aliis Ho- 
liiinicis per annum, transfertur in 
primam diem simili Officio non 
impedilam : occurrens vero in l)o- 
minicis infra illas Octavas, in qui- 
bus fit de Festis occurrentibus fut 
dictum est in Rubricis de Octavis) , 
transfertur in sequent€m diem, 
cum eommemoratione Octava; , 
qua; , si fuerit alio Festo dupHci 
vel semiduplici impedita, pra;dic- 
tumFestum semiduplex veniens in 
Dominica, transfertur post Octa- 
vam , ita ut Festmn semiduplex in- 
fra Oetavam non tranaferatur, nisi 
in proxime scquenlem diem- 

6. Si duo vel plura Festa novein 
Lectiortumsimuleodemdieveniant, 
fiat Officiura de majori, id est, de 
dupliei, et semiduplicia transferan- 
tur At si omnia fuerint duplicia, 
vel oiimia semidaplicia , fiat de 
d/gniori, .seu solemniori, et qua; 
liiinorissolemnitalis sunt, transfe- 
rantur. 

7. Sedsi plura Fesla novem Lec- 
tionum transferenda sint , priiis transferatur duplex qiiam semi- 
diiplex, et inter plura duplicia , 
quod est magis solemnc semper 
priiis transferatnr, et priiis ecle- 
bretur : aiioquin si sunt a;qualia, 
unum ante aliud transferatur eo 
ordine , quo crant celebranda iit 
propriis diebus. 

8. Festum simplex nunqnam 
transfertur ; sed si de eo fieri non 
potest Officium , fiat commcmora- 
tio , Ut dictum est in Rubrica de 
Coramemorationibus ; si autem ve- 
nerit in illis diebus , in quiljus de 
simplici nulla fit co mmemoratio , 
eo aimo non fit de eo ampliiis. 

9. Sialiquod Festum novem Lec-' 
tionum, in qno annotatum est fieri 
commemorationem alicujus Sanc- 
ti , transferatur prbpter advenien- 
tem Uominicam, vel aliudFestuiit 
majus / non tamen transfcrtur cmn 
illo cmnmemoratio illius Saiicti 11» 
eo assignata; seddieta comraemo^ 
ratio fit die suo in Uominica , vel 
alio Festo , in quo fieri possit , cum 
iiona Lectione ejusdem , si pro- 
priain de vita Sancti habuerit : Fes- 
tum vero novem Lectionum trans- 
fertur sine ulla amplius comme- 
morationc Fesii simplieis prajdic- 
ti. Quod etianvservatur incomme- 
"lorationihus oceurrentibus in Vi- 
giliis, ctjm de Vigilia veniente iii 
lloininica fit in Sabbato pra;ce- 
denti : tunc enim coimnemoratio 
Festi simplicis non fit in Officio 
Vigiliac, sed in Dominica. 

De Concurrentia Officii, XI. 

CoMcoHREMTii Officii altcndenda 
est scnvper in secundis Vesperis 
quomodo sit ordinandum Officium 
cum sequenti die. Itaque ciim dici- 
tur Officium aliquod cum alio con- 
currere , intelligitur de pra;ce- 
denti insccundis Vcsperrs, cum se- 
qiienti in primis Vesjjcris. 

2. Dupiici ergo in secundis Ves- 
peris concurrentc cum alio se» 
quenti Duplici in primis, si utra» 
que sint ej.iisck-m solcmnitatis , rfr 
gularitcr a Capitulo fit dc sequenti 
cum commcmoratione pra^cedcn- 
tis,nisialiter in propriis locis a^n- 
notetur. Si vero non sint ejusdem RiiOr/ca gene. 
iolemnitatls, servetur differentia 
in r.ubrica <le Commemorationi- 
bus ct Tianslatione Festorum as- 
sijnata : ut scilicet Festa majora 
habeant primas et secundas Ves- 
pcras integras , cum commemora- 
tione minorum , quando de eis lieri 
debet. Si au4em post aliquod Fes- 
tura ex iis qua? in secundo ordinc 
posita sant in Rubrica de Comme- 
moratioinbus , sequatur immediate 
aliud ex solemnibus majoribus , 
Vespera: erunt de sequenti cum 
commemoratione pra;cedentis. In- 
ter Fcsta a;qualis solemnitatis ser- 
vetiir hic ordo , ut Festa Uomini 
pra^ferantur omnibus aliis , et ha- 
beant utrasque Vesperas intcgras : 
sicuti festa beatje Marix' , Festis 
SanetorumjitemFcsta Angelorum, 
sancti Joseph sponsi beatae SCaria; 
Virginis , et Apostolorum , ca;te- 
ris aliis ; et Festa illorum Sancto- 
rum, qui in propriis locis veLEccIe- 
siis solcmniter celebrantur , aliis 
in Kalendario descriptis. 

3 Uuplici vero concurrente cura 
Festo semiduplici, cum Dominica, 
cum die infra Octavam , cum Festo 
simplici , et cum Officio beata; Ma- 
rix- in Sabbato , omnia in secundis 
Vesperis de Dnplici cum comme- 
moratione illorum ; nisi illud Da- 
plex fuerit de iis , qua; excipiun- 
tur in Rubrica de Commemoratio- 
nibus , in quibus aliqua; comme- 
morationes omittantur Duplici 
etiam , et quocumque Officio no- 
vern Lectionum concurrente cum 
Feria , vel potiiis sequente Feria, 
omnia de Duplici , et nihil de Fe- 
ria sequente. Sed si Festura cele- 
bretnr in .\dvenlu ct Jluadragesi- 
ma , fit sempef commemoratio de 
Feria , ut infra dicetur. Idem di- 
cendum de Festis simplicibus ve- 
nientibus eum sequenti Festo no- 
vem Lectionum , de quibus etiam 
commemoratio fit , non ratione 
oncursus, sed quia eodem die oc- 
currant , ut dictnm est in Rubrica 
dc Commemorationibus. 

4. Semiduplici Festo , Dominica 
et die infra Octavam concurrenti- 
buscumsequenti Duplici,omnia de 
Duplici cum coinmomorotionaillo- aivs llictiarii o. 

rum, nisi Duplcx fuerit cx numero 
majorum , qua; supra in Rubrica 
de Comraemorationibus nunierata 
sunt, in quibus nulla fit comme- 
moratio pra'cedentis. Semiduplici ' 
Fcsto concurrente cum sequenti 
alio semiduplici , cum Domlnica, 
vel cum die infra Octavam, a Capi- 
tulo fit de sequenti, et commcrao- 
ratio prajcedentis , nisi aliter sig- 
netur. Semiduplici autem concnr- 
rente cura seqnenti Festo siraplici, 
vel cum Officio beala; Marias in 
Sabbato , omnia de Sem.'duplici , 
cura comraemoratione sequenlis. 

5. Dominica concurrente cuiji 
sequenti Festo seraiduplici et cum 
die infra Octavara , vel cum Festo 
simplici, omnia de Dominica cum 
commeraoratione sequ^ntis. 

6. Die infra Octavam concnr- 
rente cum sequenti Dominica , vel 
Semiduplici , a Capitulo fit de se- 
quenti, cura commemoratione Oc- 
tavse. Dies infra Octavara cum Sim ■ 
plici proprie non habet concur- 
sura , quia in sequenti die infra 
Octavara non fit de Sirapliri , nisi 
coraraemoratio , qui et eadem ra- 
tione in prxcedenti die infra Octa- 
vara fieri debet. 

7. Die Octava concurrente cum 
alia die Octava , a Capitulo fit de 
scquenti , cum commemoration,e 
praccedeatis, excepta Octava Cor- 
poris Christi concurrente ciun Oc- 
tava sancti Joannis Baptista; , in 
qua de sequenti fit tantiuu com- 
memoratio , et quando aliter in 
propriis locis notatur. Die Octava 
concurrente cum sequeutl Dupiici 
rainori, etiam translato, a Capi- 
tulo fit de sequenti , cum comme- 
moratione Octava; ( exceptis die- 
hus Octavis F"estivitatura beata; 
Marix' Virginis, etiam particula- 
ribus alicujus Beligionis , in qui- 
bus de sequenti fit lantijm com- 
meraoratio ). Concurrente vero 
cura sequenti Duplici raajori , 
etiam translato , totum Officium 
fit de sequenti, cum comraeraora- 
tione Octava;, cxrcpta die Octava 
Epiphania:' , Pascha; , Ascensio- 
nis et Corporis Christi , in qui- 
'• is de scqutnti fit tanlum com- Riibnca' ^cnerales BrciarU. meinoratio. Si autemsequens Fes- 
timi etiam translatwn fuerit ex so- 
lcmnioribus supra enumeratis in 
Rubrica de Coraineraoratiouibus , 
in secundo ordine nuiiieri 6, totum 
Officium fit de sequenti cum com- 
memoratione Octava;. 

8. Simplex cum alio non potest 
concurrere in secundis Vesperis 
(licet cum ipso possit esse concur- 
sus in primis Vesperis); quia non 
habet secundas Vesperas, sed ejus 
Officium terminaturad Nonam , et 
deinceps nilfil fit de eo , nec com- 
memoratio. Si sequatur aliud Sim- 
plex , l'salmi erunt de Feria occur- 
rente in Psalterio ad Vesperas , et 
a Capjtulo fit de sequenti Simplici 
sine ulla commeraoratione price- 
dentis. Si sequaturOfficiuni novem 
Lectionum, Vespera; tota; erunl de 
eo sine ulla similiter conunemo- 
ratione Siiuplicis prajcedentis. Si 
nullum Festum sequatur, subin- 
trat Officium dc Tempore, et Ves- 
pera; tota; erunt dc Keria. 

9. Feria non potest concurrere 
ctim alio Officio in secundis Ves- 
peris , neque cum ipsa potest esse 
concursus in primis Vesperis , 
quia ejus Officium incipit et desi- 
nit, ubi dcsinit et incipit quodcum- 
que aliud Officium. Quamvis pro- 
pri^ ( si ei dandum est principium) 
sequente Feria post aliamFeriara, 
ejus Officium incipiat a Matutino , 
et terminetur sequcnle alia Feria 
ad Complctorimn ; et ideo si Feria 
sequatm- aliam Feriam , in Vespe- 
ris pra;cedentis Feria; nihil fit de 
sequenti , quoad ea qua; iu se- 
quenti Feria sunt propria. Verbi 
gratia , si in Vesperis Feri.X' tertia; 
ante Feriam quartam Cinerum fiat 
de Feria , dicitur oratio Dominica; 
pra;cedentis , non autera ea qua; 
est propria in sequenti Feria quar- 
ta Cinerum , nec ante Orationem 
dicuntur Preces, qua; dicenda; sunt 
in dicta Feria quarta Cinerum. 
Quod etiam fit quando Feria per 
annum pra;cedit Feriam Quatuor 
Temporum , vel Vigiliarum. Hac 
etiam ratione superiiis dictura est 
in concurrentia aliorum Officio- 
rum, cwn Feria auUim:i Officiuu: concurrere , et nihii fieri de Feria 
pra;ccdenti, adveniente alio Offi- 
cio. Si autem de ea aliquando fieri 
debeat commemoratio in Vesperis, 
non fit ratione concursus, sed quia 
eo die , quo Officium Feriarura Ad- 
ventiis et Quadragesima; impedi- 
tur, illarura commemoratio ratio- 
ne temporis ex pra;cepto Ecclesia; 
prxtcrmitti npn debet. 

10. Ciim vero occurrit, ut Fes- 
tum simplex veniat in Feria quarta 
et sexta Quatuor Temporum, in 
Feria quarta Cinerum , et in Vigi- 
liis qna; jejunantur, Vespera; au- 
tecedentes (nisi ea die celebratuin 
sit Festura novem Lcctionura ) 
erunt de Feria coimnuni per an- 
nura , non autem de sequenti , ut 
dictura est, cum commemoratione 
Festi simplicis insequenti Feria oc- 
currentis.Quod ideo non fit , quia 
sequens Feria habet primas Vespe- 
ras ; sed quia ciira Festum siinplex 
in sequenti die non habeat Offi- 
cium propter Feriam prxdictam in 
eo occurrentera , nec etiam con- 
venit illud habere primas Vespe- 
ras in pra;cedenti die. Et eadem 
ratione si Festum simplox occurrac 
Feria quinta in ('oena Domini, iu 
qua de co non debet fieri comme- 
raoratio , nulla etiara fiet comme- 
moratio in Vesperis Feria; quarta; 
pra;cedentis. 

De ordinando Officio ex prcsdiclis 
Rubricis. XII. 

Si quis velit ex supradictis Ru- 
bricis ordinare Officium occur- 
rentis diei, videat in Kalendario et 
in Tabula Festorum mobilium , de 
quo fiat Officium sequenti die , et 
ut invenerit esse faciendum , sic 
ordinabit illud in Vesperis et aliis 
Horis nocturnis et diurnls. 

2. Si ordinandum sit Officium 
de Terapore , id est , de llominica 
vel Feria, recurrendum est semper 
ad Psalterimn , ubi ordinate poni- 
tur quod est comraune Officii de 
Tempore , cura distributione Psal- 
morum , et ad Proprium de Tem- 
pore, ubi Lectiones et Besponso- 
ria , quicdam Antiphona- et Ora- 
tioaes ponuctur , quse desunt in Rubricte eeueraies Bi€vi< Psaltcrio. Invitatonam , Hyinni , 
Capitula , Versus , Uesponsoria 
t>revia ct Antiphona;, qua; diver- 
sis temporibus ponuntur in Pro- 
prio , dicuntur loco eorum qua; 
sunt in rsalteiio: cnm vero pro- 
pria non fuerint, dicuntur ul iii 
Psalterio. 

3. Si Officium sit ordinanduiu 
de Sancto , recurrendum e?t sem- 
per ad Commune Sanctorum, nisi 
proprium habeat in 1'roprio Sanc- 
toruni , ubi pro qualitate Fqsti , si 
novem l/ectionuin , idcst, duplex, 
vel semiduplex fuerit, omnia ordi- 
nate ponuntur, illis exceptis, qua; 
propria suis locis h.nbentur. .SiFes- 
tum fuerit trium Lectionum ( Noc- 
turno Feria; «t Lectionibus cxccp- 
tis ) omnia sumuntur de eodeni 
Communi. Tres I.ectiones priaii 
Nocturni in Officio novem I.ectio- 
num, et prima et secunda Lcctio, 
vel prima tantiim in Festis trium 
Lectionum , sumuntur de Scrip- 
tura in Officio de Tempore, nisi 
aliac in propriis locis ppnantur. 

4' In majoribus Soleuinitatibus 
et Festis per annuni, totum Offi- 
cium ordinatur ut iri propriis lo- 
cis ponitur. 

5. In Festis beata; Maria; (oini^- 
sisiis, quacpropria iniUishabentur) 
Hj-mni, novcm Psalmi et alia qua:- 
dam requirenda sunt ex Communi 
ejus Officio parvo, circa finem Brc- 
viarii. 

6. Modus inchnandi Officium , 
dicendi Invitatorium , Hymnos , 
Antiphonas et Versus , habetur in 
principio Psalterii. Cinn vero An- 
tiphona; duplicanda; sunt, dicun- 
lur integra; ante Psalmos, sjcut 
in fine Psahnorum. 

7. Modus dicendi Absolutiones 
et Benedictiones ante Lectiones , 
legendi et terminandi Lectiones , 
dicendi Responsoria post Lectio- 
ncs, ac Responsoria brevia post 
Capitula, habetur in prima Dojni- 
nica de Adventu. 

8. Quomodo sit inchoandum et 
terminandum Officium per Horas, 
habetnr in 1'saUcrio : quomodo ter- 
ininandum per Antiphonas beat* Maria;, habetur in fine Coinple 
torii. 

9. Sed ut ha:c omnia faciliiis ha- 
bcantur, posita; suntscquentes Ru- 
bricas de singulis Horis, earumque 
partibus distincte cognosccndis. 

pe Malutino. XIII. 

AD Matutinum ha;c per ordinein 
regulariter dicuntur, secun- 
diim diversitatem Officii , nisi ali- 
ter in quibusdain diebus annot.e- 
tur , Pater noster , ^ve Maria , 
Credo , pmnia sccretp : deinde cla- 
ra yoce Hebdoinadariusdicit /)on»- 
ne tabia mea , etc. , pollice signando 
sibj os signo Crucis , Deus iu ad- 
jutorium , elc. inanu extensa sig; 
nando se signo Crutis a fronte ad 
pec tus , et a sinistro humero us- 
que ad dextcrum ( quod scrvatur 
iii principio oinniuin Horarum , 
ciiin dicitur Deus in adjutorium ) 
cuin Gloria Patri et aliis, at in 
principio Psalterii. Deinde dicitur 
Invitatoriuin conveniens Officio de 
Teiiipore, vel de Sancto, quod di- 
citur cum Psaliuo Venilc ezulle- 
mu< , eo modo qjio in principio 
Psalterii describitur. Dicto l'sal- 
pio et repetifo Invitatorio , dici- 
tur Hymnus , qui Officio de Tem- 
pore, vcl de Sanclo , convcni't. 

2. Posteii in nuplicibus et Scmi- 
duplicibus dicuntur novein 1'salmi 
( sed in Uominicis plures , ut in 
Psalterio) cuin suis Antiphonis et 
Versibus , qua; Tempori vel Fejto 
conveniunt , et totidem Lectiones 
cuin octo Responsoriis, aliquando 
cum noveni, ut suis locis ponitur, 
per tres Nocturnos distinctos , hoc 
aiodo. 

3. In primo Noctiirno dicuntur 
trcs Psalmi cum tribus Antipho- 
nis , post singulos Psahnos uiu 
Antiphona : sed tcmpore Pascha- 
li, id est, a Dominica in Albis us- 
que ad Pentecosten f pra;terquam 
in Olficio Ascensionis Oomini ) 
tres Psalnii cujnsque Nocturni di- 
funlur sub una Anliphona : et iu 
fine Psalmorum post ultimam An- 
tiphonam cujusque Noctumi dici- 
tur Versus , postea Pater noster, el 
ne nos, Absol tio Exaudi, Beoedic- 24 Riibrica generales Breviarii. tio Benedictione perpetua , et alia; 
adsingulas Lectiones, ut in prima 
Dominica de Adyentu ordinantur. 
Deinde leguntur tres Lectiones de 
Scriptura, qux per ordinem in Of- 
ficio de Tempore occurrunt ( nisi 
alia; assignentur) , et ad singulas 
Lfictiones dicitur unum Responso- 
riumconveniensOfficio; si de Tem- 
pore, ut in Proprio Temporis ; si 
de Sancto , ut in Proprio Sancto- 
ruui ; alioquin ut in (lomniuni , 
etiamsi Lectiones primi Nocturni 
sint de Scriptiu-a Of&cii de Tem- 
pore. 

4. Infineultimi Responsorii cu- 
jusque Kocturni dicitvu- Gloria 
Patri , cum repetitioue partis Res- 
ponsorii , eo modo quo notatur 
in tertio Responsorio prima; Do- 
oiinica; de Adventu, nisi alJter in 
propriis locis signetur. 

5. In secundo Nocturno dicun- 
tur alii tres Psalmi , Antiphona; , 
Versus , Pater noster , Absolutio 
Ipsius pietas , et ei consequentes 
fienedictiones , ut in dicta Domi- 
nica prima de Adventu : ties Lec- 
tioues de aliquo Sermone , aut de 

,vita illius Sancti , de <juo fit Offi- 
cinm , et ad quamlibet Lectionem 
unum Responsorium. 

6. In tei'tio Nocturno alii tres 
Psalmi cum Antiphonis, utsupra: 
post tertiam Antiphonam , Versue, 
Paier noster , Absolutio A vincu- 
lis , et Benedictiones consequentes 
ad singulas Lectiones , qua; erunt 
de Homilia Evangelii de Tempo- 
Tfi , vel de Festo , secund«m quali- 
tatem Officii, ut in eadem prima 
Dominica de .Adventu ponuntur. 
Post septimam et octavam Lectio- 
nem dicitur Responsorium Officio 
conveniens , id est, post quamli- 
bet unum : aliquando autem dici- 
tur etiam post nonam Lectionem , 
ut suis locis notatur : in fine ul- 
timi Responsorii, aut Octavi , aut 
noni dicitur Gloria Patri , ut su- 
pra , nisi aliter signetw. Si non di- 
citur nonum Responsorium, post 
ultimam Lectionem dicitur Hym- 
nus Te Deum. 

7. In Officio trium Lectionum 
ad Matutinum, Pater nosler, Afe Maria , Credo , Domine labia , elc. 
Invitatorinm et Hymnus in feriali 
Officio de Feria , si non sint in 
Proprio de Tempore , dicuntur ut 
in Psalterio : in Feslis , de Festo, 
ut in Communi Sanctorum : dein- 
de Nocturnum Feria; , ut in Psal- 
terio , id est , duodecim Psahni 
cum sex Antiphonis , et temporfc 
Paschali cum una Antiphona Al- 
lcluia : qui dicuntur tam in Oflicio 
feriali, quom in Festis simplicihus. 
S. Post Fsalmos et Antiphonas 
dicitui- Vei-sus , in feriali Officio , 
ut in Psalterio ; in Festis , ut in 
Communj Sanctorum : qui in Fes- 
lis sumitur sccundum Ferias cx 
Nocturno Communis , unde su- 
mujilur Responsoria , ut dicetur 
infra in Rubricis de Versibus et 
Responsoriis. Post Versum dici- 
tur Paler noster , Absolutio et Be- 
nedictiones , ut habetur infra in 
Rubiica de Absolutionibus et Be- 
nedictionibus. Tres Lectiones (si 
non adsit Homilia ) singula; in Of- 
ficio feriali dicuntur de Scriptu- 
la, qua; eo die occurrit in l'ro- 
prio de Tempore : si adsit Homi- 
lia , singula; tres de Homilia. In 
Festis , prima et secunda <le ea- 
dem Scriptura , tertla de Sancto. 
Si fuerint dua; Lectiones de Sanc- 
to , prima tantiim erit de Scriptu- 
ra , reliqua; de Sancto. 

g. Postsingulas Lectiones in Fe- 
riis cxtra tempus Paschale dicitur 
unum Responsorium, ita ut di- 
cantur tria Responsoria; tempore 
vero Paschali , et in Festis , duo 
tantum Responsoria dicuntur, sci- 
licet post primam et secundam 
Lectionem tantiim. In fine ultimi 
Responsorii, secundi scilicet, aut 
tertii , dicitur Gloria Patri , cum 
repetitione partis Rcsponsorii , 
nisi aliud notetur. Qua' Respon- 
soria in Officio de Sanctis sumun- 
tur ex Communi Sanctoi^um ; in 
feriali Officio ex Dominicis, quan- 
do propria per Ferias non distri- 
buuntur, ordine descripto in Ru- 
brica de Responsoi'iis. Quando non 
dicitur tcrtium Responsoriurn , 
post tertiam Lectionem, dicittir 
H^maus Te Deum. De Laudibus. XIV AD Laudes , dicto Hymno Te 
Deum , vel uitirao Kesponso- 
lio, (lebdomadai'ius absolute di- 
cit Deiu in adjutorium , elc. ut 
supia , et dicuntur Psalmi , et 
Canticuin Benedicile , vel aliud , 
ut habetur in feiiali Officio cxtra 
teaipus 1'aschale, cum Antipho- 
nis Officio convenientibus. Qui 
Psalmi et tanticum in Dominicis 
per annum ( exceptis Dominicis a 
Septuagesima usque ad Domini- 
cam Pahnarum inclusive ) et in 
feriah Officio temporis Paschalis , 
ac hi Festis tam novem , quam 
trium Lectionum, dicuntur de l)o- 
minica , ut in PsaUerio. In pra;- 
diclis vero Dominicis a Septuage- 
sima usque ad Oominicam Palma- 
ruin inclusive , dicuntur ut suis 
locis ponitur- In feriali Officio pcr 
annum, extra tempus Paschale, 
dicuntur ut in Psalterio. 

2. Antiphonae in Dominicis , 
quando propriic non assignantur, 
dicuntur ut iu Psalterio. In Fes- 
tis novem et trium Lectionum , si 
non adsint propris , dicuntur de 
Communi. Post Psalmos dicitur 
Capitulum, Hymnus, Versus, An- 
tiphona ad Canticum Benedictus 
cuin eodem tantico , et Oratio : 
oinnia pro quahtate Officii de Tem- 
pore , vel de Festo. 

3. Preces, quando dicenda; sunt, 
dicuntur ante primam Orationem; 
commemorationes vero de Cruce , 
de sancta Maria , de Apostolis , de 
Patrono, ot de Pacesimiliter, quan- 
do dicendac sunt , dicuntur post 
Orationem ; nisi alia coinmemora- 
tio Festi simplicis occurrat, qua: 
semper pra:dictas commemoratio- 
Res prxcedit, de quibus in pro- 
priis Rubricis dicitur. 

4- Ante Orationem dicitur Do- 
minus vobiscum , et Oremus : post 
ultimain Orationem repetitur Do- 
minus vobiscum ; deinde, Benedica- 
mus Domino , et if. Fidelium ani- 
ma , Palcr noster, Dominus del no- 
tis suam pacem , et Antiphona bca- 
ta: Mana , ut habetur in fine Com- 
pletorii , si tunc discedeudum sit a Rubricw generales Breviarii. ' 2 j 

Choro : alioquin in fine ultima; 
Horx, nisi sequatur Missa , vel 
Officium Dcfunctorum, vel 1'salini 
Pcenitentiales , aut Litania;, ut iu 
propria Rubrica dicetur. 

De Primu. XV. AD Primam , Pater noster , Ai/e 
Maria , Credo , secreto ; Deus 
in udjulorium , elc. Hymnus Jam 
lucis orlo sidcre. Deinde inchoatur 
Antiphona, quao convenit. Suinun- 
tur autem Aiiliphona' in Festis ad 
omnes Horas cx l.audibus per or- 
dincm , quarta pritermissa , ut 
dicetur infra in Uubrica de Anti- 
phonis. Postea dicuntur Psalmi , 
qui in Doininicis et Feriis dicun- 
tur, ut in l'saUerio. In Festis au- 
tem , et tempore Paschali , tres 
tantum , ut ctiam ihi annotatur. 

2. Post Antiphonam dicilur Ca- 
pituluiii, Rcgisiecuhrum- In feriali 
Officio extra teinpus Paschale di- 
cilur Capitulum Pacem , deinde 
Responsorium breve Chrisle Fili 
Dei vivi , ctc. Post P>esponsorium 
breve in Officio duplici , et infra 
Octavas statim dicitur Oralio Do- 
mine Deus omnipotens. In alio Offi- 
cie dicitur Kyrie eleison cum 
reliquis Prccibus : omnia ut in 
Psalterio. Ad Versum autem y/</- 
jutorium , ITebdoraadarius signat 
se signo Crucis a fronte ad pec- 
tus. Quando aliquis solus recitat 
Officium, semel tantum dicit Con- 
fiteor, omissis illis verliis tibi pa- 
ter , vel ^obis fratrcs , et sirailiter 

dicit Misereatur nostri pec- 

calis nostris , pcrducat nos , quod 
etiam .srivatur ad Completorium. 
In f< riali Oflicio , quando dicta; 
sunt Prcccs ad Laudes, adduntur 
alia; Preces, ut ibidem iu l'salte. 
rio. 

3. Post Orationein Prim.T , vel, 
si dicatur Ofliciura beata- Mariie, 
post illius Orationeui , dicto Be- 
nedicamus , in Choro legitur Mar- 
tyrologiuin : deinde dicitur Pre- 
tiosa cum rehquis , qua; etiam di- 
cuntur ab iis, qui extra Chorum 
non legerint Martyrologium. In 
fine ad Absolutionem Capituli , 
in Festis et<diquibus diebus, pro 

0. 26 RiibriccB ^cnei 

Lectione brevi dicitur Capitulutn 
Konjc, si adsit proprium, alioquia 
de Communi : alio tempore, tara 
inDominicis, quamFeriis, Lectio 
bre\ns Officio illius temporis in 
Psalterio assignata. 

De Horis Tertia , Sexta et Nona. 
XVI. 

AD Tcrliam , Sextam et Nonam , 
ante singulas Horas dicitur Pa- 
ter nosler, ,4ie Maria , Dcus iii 
adjutorium , Hymnus , et Psalini 
ut in Psalterio ; Antiphon;e secon- 
diim Officii qualitatem, ordine quo 
supra. Dictis Psalmis et Aiitiplio- 
na, dieitur Capilulum et Rcspon- 
sorium breve pro qualitate Officii: 
qua.- in Dominicis et Feriis, quando 
non habentur propria in Proprio 
de Tempore , dicuntur ut in Psal- 
terio : in Festis , si in Proprio 
Sanctorum non sint ])ropria , su- 
munlur de Communi. Post Res- 
ponsorium breve dicitur Dominus 
vobtscum , et Oratio, qua.' liabetur 
in Proprio de Tempore : si autem 
fit de Sanclo, ut in Proprio Sanc- 
torum; ahoquin ut in Communi. 

2. Post Orationem repetitur Do- 
minus vobiscum , et dicitur Bene- 
dicamus Domino , Fidehum animo; , 
et Pater noster , secreto , ut infra 
in Rubrica de Orationc Dominica 
ezplicator. 

De resperis. XVII. 

AD Vesperas , Pater noster , Aie 
Maria , Deus in adjutorium , etc 
Deinde dicuntur quinque Psalnii 
cum quinque Antiphonis , ut iu 
Proprio aut Communi Sanctorum 
signantur. In Dominicis autem et 
Feriis Antiphonx' et Psalmi sem- 
ner dicuntur ut in Psalterio , ubi 
etiam tempoie Paschali Fsalmi di- 
cuntur sub una Antiphona Alle- 
luia, nisi alia; proprii' Antiphonic 
vel Psalmi (utin Dominicis Ad- 
ventiis et triduo ante Pascha ) as- 
signentur. 

2. Post Psalmos et Antiphonas 
dicitur Capittilum, Hymnus, Ver- 
ius , Antiphona ad Magnificat cum •ates bre^utni. 
eodem Cantico , et Oratio ; omnia 
de Tempore , vel de Sanclo , j;ro 
qualitate Officii- 

3. Preces, quando dicenda; sunt, 
dicuntur ante Orationem ; Comme- 
morationes vero de Cruce, sancta 
Maria , Apostolis, Patropo ct Pa- 
ce, post Orationem, ut in propriis 
Rubricis habetur. Terminatur au- 
tem Officium Vesperarum ut in 
aliis Horis. 

De Completorio. XVIII. 

i D Coinpletorium absolute dici- 
x3Ltur Lectio brevis, ut in Psal- 
terio ; deinde Pater nosler, Cnn- 
fiteor , Misereatnr , Indulgentiam , 
Conterle , Deus in adjutorium , 
Antiphona , Psalmi , Hymnus , 
Capitulum, Respousorium breve, 
Canticiim cum Antiphona; omnia 
ut in fine Psalterii , et post Anli- 
phonam in Duplicibus et infra Oc- 
tavas dicitur Oratio; in alio autem 
Officio ante Orationem dicitur A')- 
rie eieison cum reliquis prccibus, 
ul ibidem iu Psalterio. 

2. Post Versum Benedical et 
cuslodiat nos , etc. dicitur una ex 
Antiphonis beatac Mariae , cum 
Versiculo et Oratione, utibidem; 
et dicto Versu Diiinum auxilium , 
dicitur secreto Pater noster , Ave 
Maria , et Credo. 

De Iniitatorio. XIX. 

INViTATOBitiM semper dicitur in 
omni Officio ad Matutinum cum 
Psalino yenile e.rultemus , ordine 
in principio Psalterii descripto : 
sed variatur pro Officii qualitate, 
ut in Psalterio et Proprio de Tem- 
po)'e, ac in Proprio et Communi 
Sanctormn. 

2. Non dicitor in di e Epipba- 
nia;, nec in triduo ante Pascha , 
ut suis locis notatur ; nec in Offi- 
cio Defunclorum per annum, cx- 
cepto die Commemorationis om- 
inium Fidelium defunctorum , ac 
in die obitiis seu depositionis De- 
functi , et quandocumque dicDn> 
tur ires Nocturni. De Hrmnis. XX. 

HTMM semper dicuntuv in qua- 
libet Hoia , pr.iteiquam a tri- 
duo ante Pascha usque ad Ves- 
peras Sabbati in Albis exclusive , 
et prxterquam in Officio Defunc- 
torum. 

2- Ad Matutinum Hymnus dici- 
tur post Psalmum VenUe , repeti- 
to Invitatorio, pra?terquam in die 
Epiphanij • Ad Laudeset Vtsperas 
dicitur post Capitulucn ; ad Horas, 
ante Psalmos ; ad Completorium , 
post Psahnos et Antiphonam- 

3. Dicuntur aiitem in Officio do 
Tempore ut in Psalterio , quando 
jiroprii Hymni in Proprio deTcm- 
pore non adsunt ; qui Hyinni de 
Psalterio in Dominicis et Fcriis as- 
signati , dicuntur ab Octava Pen- 
tecostes usque ad Adventum ( Do- 
minica infra Octavam Corporis 
Christi excepta ) et ab Octava lipi- 
phaniac usque ad Dominicam pri- 
mam OuadragesimiC cxclusive. In 
Onicio de .Sanclis, dicuntur ut in 
Communi Sanctorum, nisi proprii 
in Proprio Sanctoruir-'baboantur- 

4. In Nativitate Doiniui usque 
ad Epiphaniam, in Festo Corpo- 
ris Christi , et per Octavam , et 
quandocumque fit Officium bcala; 
Maria," tam novem, quam Iriuin 
Lectionum , etiam teinpore Pa^- 
chaU , in fine omnium Hjmno- 
rum (pr.Tterquam in fiiie Hymni 
Ave maris sletla , et Hymui ad 
Laudes in Festo Corporis Christi, 
qui habet ultimum versum pro- 
priuin 1 dicitur Jcsu , libi sit glo- 
ria , Qtii nattis es de Virgine , ut in 
ejus Officio parvo, etiam si dican- 
tur Hymni de Sanctis, qui iiifra 
Octavas projdiclas celehrantur , 
dummodo Hyinni illi sint ejusdem 
metri, nec habeant ultiinum ver- 
sum propriura , ut Hymnus sanct.-c 
Crucis ad Vesperas, et plurimo- 
ruin Martyrum ad Matulinum- 

5- In Kpiphania Doiniii:, ct per 
Octavam, in fme omnium Hymno- 
rum dicitur Jesu , tiOi sit gloria , 
Qtii appartiisti Gentibus- 

'>■ A Dominica in \lbis usque 
ad .\bcensionem, in Penlecuste , Ruufiew genemfes liretiarii. 2 7 

pt per Octavam, in fine oinniom 
Hymnorum dicilur Deo Palri sit 
gloria , Et Filio , qui a mortuis ; 
etiam in Festis Sanctorum eodem 
terapore Paschali occurrentium , 
dummodo Hymni sint ejusdem 
metri , nec habeant ultimum Vcr- 
sum proprium , qui non mutatur, 
ut supra. 

7. In Ascensione autein usqae 
ad Pentecosten , pra'terquam in 
Hyrano Sa/utis Aumanes Sator , H- 
citur Jesu , tibi sit gloria , (jui vic- 
lor in Ccclum redis; similiter etiam 
in Festis tunc occurrentibus. 

8. In Transfiguratione Domini 
dicitur Jcsu , libi sil gloria , Qui te 
revelai parvulis. Aliis temporibas 
terminantur Hyrani , ut suis locis 
ponitur. 

De Antiphonis. XXI. 

AD omnes Horas noctumas et 
diurnas semper cum Psalmis 
dicuntur Antiphona; , vel nna , 
vel plures , pro diversitate Officii 
et Ilorarum. 

2. Si de tempore fiat Officium, 
id est , de Doininica aut Feria , di- 
cuntur Anliphona; ut in Psalterio, 
qu;c cum Psalmis positcc in Vespe- 
ris Domiiiicic et Fcriarum , in Com- 
pletorio, et in Nocturnis (etiam 
quando fit OiTicium de Festo trium 
Lectionum , id est , Simplici ) , 
nunquam mutantur , nisi tempore 
PascUali , in quo dicitur una tan- 
tmn A ntiphona Alleluia ; excepto 
etiaiu tempore Adventus, in quo 
ad Vesperas et Noctunios Oomini- 
ca: ponuntur Antiphon.c propria-. 
In I.audibus et aliis Horis inutan- 
tur pro diversitate temporum, ut 
in Proprio de Tempore habentur : 
ciim vero non assiRnantur pro- 
pri<c , seinper dicuiitur qua; po- 
sit.T sunt in Psalterio. 

3. Antiphona-, quT in Proprlo 
de Tempoic in Sabbatis ponuntur 
ad Magiiificat pro priina Dominica 
alicujus mensis, suinendie snnt e.x 
ea Dominica , qua; est proxiraior 
Kalendis, vel est in Kalendis illius 
mensis , ut dictum est supra in 
Rubrica d« Doininicis , ac etiam iii 
Rubrica meusis .\ujrusti ; et sem- 5.8 Kubricw ^enerales 2jr€i'i per in Sabbato ponitur Antiphona 
ad Magnificat , quEC contigua est 
libro Scripturx in Dominica po- 
aiendo. 

4- In Festis novem Lectionum 
ad Vespevas dicuntur Antiphona; 
de Laudibus , nisi propria.' in Ves- 
peris assignentur. Ad Horas simi- 
liter, tam in Officio de Tempore, 
quam de Sanctis, quando haben- 
tur propria; in Laudibus, ct alia; 
propria; non fuerint ad Horas, su- 
muntur ex Laudibus , quarta pra;- 
lermissa .bocordine: Ad Primam, 
prima ; ad Tcrtiam , secunda ; ad 
Sextam, tertia; ad Nonam, quinta. 

5. In Fcriis Adventus, quir non 
habent in Laudibus Antiphonas 
proprias , sumuntur ad Horas ex 
I audibus Dominic;r praccdentis. 
Ubi vero in Laudibus Feriarum 
fuerint propria;, suraunlur cx ip- 
sis Laudibus. 

6. Tcrapore Pascbali , in OfBcio 
tam novem, quam trium Lectio- 
num , Psalmi cujuslibet Nocturni 
dicuntursub unica Antiphona, qux" 
Officio convcnit, ut suis locis po- 
nitur ; et in fine omnium Antipho- 
narum additur Alleluia , quando 
in illis non habetur A Septuage- 
sima usque ad Pascha, ubi habe- 
tur Alleluia , tacetur ; neque aliud 
ejus loco dicitur. 

7. In Duplicibus ad Vesperas, 
Matutinum el Laudes tanlum , An- 
tiphona; dicuntur antc Psalmos 
vel Cantica integra; , et post Psal- 
mos vcl Cantica integra; i-cpelun- 
lur : in aliis Horis , et in Officio 
non duplici , in principio Psalmi 
vel Cantici inchoatur tantiim An- 
tiphona , deinde in fine integra di- 
cilur. Et quando Antiphona suini- 
tur ex principio Psalmi vel Canti- 
ci , et incipit sicut Psalmus vel 
Canticum , post Antiphonam non 
rcpetitur principium Psalmi vel 
Cantici , scd continualur quod se- 
quitur in Psalrao vel Cantico , ab 
eo loco , ubi secundum ritura diei 
dcsinit Antiphona , nisi disconti- 
liuclur per Alleluia. 

8. Antiphonis propriis , tam in 
Officio de Tempore, quam de Sanc- 
tis , semper cedunt qua; babentur in Psalterio et in Communi Sanc 
tornm. 

9. Quando fit aliqua commemo- 
ratio , seraper dicitur Antiphona 
ante Orationeni cuin ^ersu , qu;c 
sumilur cx Officio, quod convenit 
ei , de quo fit coimnemoratio; ita 
utin Vesperis suraalur Autiphona, 
qua' assignatur ad Magnifical , in 
Laudibus, qua; ad Benedictus , cum 
Versibus qui habentur post Hyra- 
num. 

10. Antiphona; sancta;Mavia'po- 
sita; in fine Completovii , dicuntur 
ut infevius in pvopria Rubrica dis- 
ponitur. 

Dc Psalmis. XXII. 

PSALMi in Officio de Tempore 
per omnes Hovas in Doininicis 
et Feviis dicuntuv eo modo , quo 
distributi sunt in Psalterio, nisi ali- 
quando aliter in Proprio de Tein- 
pore signentur. In Festis autcm di- 
cuntur ut in propriis locis sig- 
nantur : alioquin, ut in CominunS 
Sanctorum. 

2. Psaliniad Laudes de Domini- 
ca , cuiii Cantico Benedicilc , dicun- 
tur in omnibus Festis per annum, 
et iii Feriis tempovis Paschalis. 

3. Psalmus Confilemini dicitui" 
ad Pvimam cum aliis Psalmis in 
Psalterio assignatis , in omnibus 
Domiiiicis ( quando Officium. fit 
de Dominica , ut in Psalterio ; 
ctiam in Dominicis qua; occur- 
runt infra Octavas Sanctorum ) h. 
tertia Dominica post Pentecosten 
inchisive, usque ad Nativitatem 
Domini exclusirc, et a secunda Do- 
minica posl Epiphaniam inclu- 
sive , usque ad Scptuagesiinain ex- 
clusive ; .i Septuagesima autem us- 
quc ad Paseha , ejus loco dicitur 
Psalmus Dominus regnavit , quia 
Psalmus Confilcmini tune dicitur 
ad Laudes post Psalmum Misere- 
re , ut suo loco ponitur. In Domi- 
nicis veio tempovis Paschalis, a 
Dominica in Alljis inclusive, usque 
ad Ascensionem exclusive , dicun- 
tur tantiim tves Psalmi sicut in 
Fcstis, addito Symbolo sancti Atha- 
nasii. Alii Psalmi pcv singulas Fe- 
rias distributi ad Priinam, dicun- Rubricw gener 
tui- singuli loco Psalini Cnnfile- 
mirii , in fciiali tantiim Officio , 
quando dc Feria aftitui- cxtia lcni- 
])us Paschale. In Feiiis vero tcm- 
poris Pascbalis , in Festis per an- 
nuin , et iu Sabbato , sive de sancta 
Maria , sive de Feria fiat Officium , 
dicuntur lantitm tres Psabni , sci- 
licet Deiis in nomiiie liio, lieali im- 
maculalc , et tielribue ; etiani si Fes- 
tum duplcx cclebretur iu Doini- 
nica. 

4. In Doininicis autcm, quando 
Officium fit de Dotninica ut iii 
Psalterio , post 1'salmos additur 
sempcr Symbolum sancti Athana- 
sii Quiciimque , ut infra in pro- 
pria Rubrica dicilur. 

5. Psalmi Horarmn , scilicct ad 
Tcrtiain , Scxtam et Nonam , ct 
ad Complctorium, nunquam mu- 
tantur , ut in Psalterio , sive de 
Sanctis , sive de Temporc fiat Of- 
Gcium 

6. Psalmi de Dominisa ad Ves- 
peras , ut plurimiun dicuntuv in 
Vcsperis Fcstorum , excc[)to ulli- 
mo , qui mutatur ; cum vero ali- 
tcr ficri dcbet , suis locis notatur. 
In Vcsperis infra Octavara dicun- 
tur Psahni ut in secundis Vespe- 
ris Fcsli ; sed iii primis Vesperis 
diei Octava; dicuntur ut in primis 
Vesperis Festi , nisi aliler uole- 
tur. 

7. In fine Psalmornm seinper di- 
citur Gloria Palri , iira-tcrquam in 
Psalino Deus Deus nieus ad le 
de luce vigilo , et in Psalmo Lau- 
date Dominum de ccelis , qui con- 
jun°;untur cum aliis Psalmis , et 
in fine ultiuii tantiiin dicitui- <iln- 
ria , ut suis locis notctur. Prater- 
ca non dicitnr in triduo majoris 
ncbdomad,T anfe Pascha , ncc in 
Officio Dcfunctornm , ciijus loco 
pro Dcfunctis diciluriJei/!"*''! a-ler- 
nam doiia eis , Domine , etiamsi iiat 
Officium pro uno tantiim. 

8. Ut sacra; Vulgata; cditionis 
puiitas inconfusa et illibata serve- 
tur, etiain quoad interpuiiCtiones 
ct distinctioncs in sacris Bibliis ap- 
positas , additus est Asleriseus ', 
ut sit nota musica; partitioiu^ in 
medio VersB. nles Urenaru. 2y 

De Canticis- XXIII. 

CANTic* dicuntur iii Officio de 
Tempore , tain de Dominicis, 
quam Fcriis , ad l.audes, Vcspc- 
ras ct Complctorium , ut in Psalte- 
rio distribunnlur. 

2. In FVslis ct tcmpore Paschali 
ad Laudcs seiiiper dicitur Canti- 
cum Benedicile , ut in Dominica , et 
in finc cjus non dicitur (Horia Pa- 
tri , sicnt in aiiis Canticis dicitur, 
uee rospondetur Amen. Alia Can- 
ticaferialia,utinPsaIterio ad Lan- 
des , non dicuntur , nisi quando 
fit Officium de Feria extra tempus 
Paschale. 

3. CavSxs. Benedictus , Slagnifi- 
cat et Nunc dimiiiis seinper dicun- 
tur suo lcco , ut in Psaltcrio. 

De Fcrsibus. XXIV. 

VERSus scmpcr dicuntnr ad Ma- 
tutinum post ultiinum Psal- 
inum et Antipbonam Nocturno- 
ruin , sive in Officio dicantur trci 
rsocturni , sivc unus. Ad Laudes 
ft Vesperas Versus dieituv post 
Hjminum : ad Horas clicitur in 
Picsponsorio brcvi post lepctitio- 
nem partisResponsorii, dicto Glo- 
ria Potri. 

2. In Pascha Resurrectionis ct 
pcr Octavain usquc ad Vcspcras 
Sjibbati in Albis exclnsive , in Noc- 
Inrno tantiim dicitur Versus ; iii 
aliis Hoi-is nnn dicitur, ut ibidem. 

3. Quando fit aliqua commemo- 
ratio , seinper post Antipbonam 
cjnis , de quo fit cnmnicmoratio , 
dicitur Vevsus , qui in ejns Officio 
ponitur post Hyinnuin Vespera- 
rum et Lauduin , nisi aliter no- 
lctur. 

4- Versibns pra;dictis tempore 
Paschali seinper additur Alleluia ; 
non autem Versibus Precum , nec 
iii Preliosa ad Primam , neqne ia 
Versibus Responsoriorum Matu- 
tini. 

5. In Officio Fesfi trium Lectio- 
num , post omnes Psalmos feriales 
cum Antiphonis, dicitur Versus de 
Communi Sancfonnn , hoc ordi- 
ne : Feria secunda et quinta , Ver- 
sus primi ripcturui ; Fcria tertia 3o RutiriccE Benerales Breviarli. ct sexta , Versus secundi Noctuini ; 
Fei-ia quaita, Versus tertii Noc- 
tnrni. 

6 Vcrsus positi in Psalterio ad 
Laudes ct Vesperas semper di- 
cuntur , quando alii proprii non 
assignantur in Proprio de Tem- 
pore. 

De Absolutionibus et Benedictioni- 
bus ante Lecliones. XXV. 

k ESOLtJTiONES ct Beuedictiones 
.c\. dicuntur per ordinem in Offi- 
cio novem Lectionum ante Lectio- 
nes , ut in prima Dominica de Ad- 
ventu ponunlur, scilicel post Ver- 
sum , dicto Patcr nostcr, el ne nos , 
dicitur Absolutio et Benedictiones, 
nt ibi : pra.'terquam in Jlatutinis 
Tenebraruni inajoris Hcbdomada' , 
et in Officio Dcfunctorum , in qui- 
ius Absolutio et Beuedictiones non 
dicuntur. 

2. Si fiat Officium trium Lectio- 
num, et sit de Feiia, in qua siii- 
gnXx trcs Lectiones sunt de .Scrip- 
tara , Absolutio et Bencdictiones 
sumuntur ex prima Dominica de 
jVdventu , lioc ordine : Feria se- 
cunda et quinta dicuntur Absolu- 
tio et Benedictioiies priini Noc- 
turni ; Fcria tertia ct sexta , se- 
«undi Nocturni ; Feria quarta et 
Sabbato , tertii Noclurni. 

3i Si autem sinfula; tres Lectio- 
nes sint de Hoinllia super Evange- 
iium , Absolutio dicitur secundiim 
Ferias , ut supra : Benedictiones 
vero sempei' dicuntur ut in tertio 
Nocturno , scilicet , prima Benedic- 
iio erlt Eiangelica Lcctio ; secun- 
Ja , Divinum auxilium ; tertia , Ad 
:ocielatem- Si fit de Sancto triuin 
'..ectionum , Absolurio dicitur se- 
•nndum Ferias , ut supra : Bcne- 
lictiones vero semper dicuntur ut 
ntertio Nocturno , lioc modo : pri- 
.na , I/ie nos benedicat ; sccunda , 
Ctijus , vel Quoritm , vel Quarum 
Fesliim colimus; tertia , Ad socie- 
tatem. 

4- Quando fit Officium sanctae 
JlariaD in Sabbato , Absolutio et 
Benedictiones dicnntur ut habentur 
in cj us Officio parvo circa finein Bre- 
viarii. De Lectionibus. XXVI. 

LEcTioNES lcguntur ad Matuti» 
num dictis Psabnis Nocturno» 
rum cuin Antiphonis , Versibus , 
Absolutionibus quoque et Bene- 
dictionibus , ut supra. In Duplici- 
bus ct Semiduplicibus dicuntur 
novem I.ectiones , id est , in quoli- 
bet Nocturno tres ; in Fcriis et in 
Feslis simplicibus leguntur tantmn 
tres Lectiones. 

2. In Officio novem Lectionum 
dicuntur hoc modo. In priino Noc- 
tui-no semper leguntor tres Lectio- 
nes de Scviptura : qua; , quando 
suis locis pyopria: aut de Commu- 
ni Sanctorum non assignantur , 
semper legnntur ut in Officio- de 
Tempore sua quaque die occur' 
runt legenda;. In secundo Noctur 
no , si fit de Sancto , tres Lectio 
nes lcguntur de vita Sancti , vel de 
aliquo Sermone aut Tractatu , qu" 
ei conveiiit : qux', si non adsint pro^ 
pria' , leguntur ex Communi Sanc 
torum. Ex quo etiam C.ommun 
completur numcrus trium Lectio 
num , quando Officium fit novein 
Leetionum de aliquo Sancto , quf 
habet tantiim unam vel duas Lec- 
tiones propvias. Si Ct de Oominica 
vel de alio Officio novem Lectio- 
iiuin per annum , etiam de Octa- 
va , leguntur tres Lectiones deSer» 
mone aulTractatu, qui in illis po- 
nitur. In tertio Nocturno seinper 
leguntur tres Lectiones de Homilia 
in Fvangelium , posita; in Proprio , 
aut ex Communi assignata; ; et pri- 
mse Lectioni de Homilia sernper 
pracponitur principium Evangelii, 
de quo est Homilia , etiam infi'a 
Octavas. Excipiuntur ab hoc ordi- 
nario Lectionum Matutina Tene- 
brarum ante Pascha , ct Defuncto- 
rum , ut in suis Officiis ponitur. 

3.SiinOfficio novem lictionum, 
in quo non dicitur nonuin Ucspon- 
soriuin , contingat fieri cominemo- 
rationem de aliquo Sancto , qui 
propriam habet l.ectionem, nona 
Lectio legitur de Sancto : si habue- 
rit duas Lectiones , ex duabus fiat 
una Lectio , omissa nona Lectione 
ia dicto Officio aoveui Leclionum, Jiitbrico! generalts Breviarii. '^1 

ireloctavaiLectioniadjuncta. Quod peditur aliquo Festo novem Lec- si eodem die occurrat Dominica, 
Tcl Feria, quac habeat ffomiliam , 
nor.a Lectio Sancti omiltitur , et 
ejus loco legitur Uomiiia Uomini- 
ca; vcl Feris , scilicet vel prima 
Lectio de lioniilia , vet tres simut 
iii unam Lectioneni conjuncta?. 

4- In Officio trium Lectionum , 
si fit de Feria , tres Ixctiones le- 
guntur de Scriptura , nisi tres sint 
de Homilia , quia tunc omissis Lec- 
tioiiibus deScriplura, legunlur de 
Hoinilia. Si fit de Sancto , qui lia- 
beat duas Lectiones , prima tan- 
tiim crit de Scriplura , ut vct te- 
gatur una , vet ex tnbus simut 
junctis fiat una ; secunda et tertia 
deSancto. Si unam tantuin habiic- 
rit , vet propriam , vel ex Commu- 
ni assignatara , prima et sccunda 
erunt de Scriptura, tertia de Sanc- 
to : quod etiam servatur in Officio 
lieata; Mariae in Salibato. 

5. Lectiones autem de Scriptura 
in Officio de Tempore sic distribu- 
tx sunt per annuin , ut quolidie 
aliqnid ex ea lcgatur, etiaiu in Of- 
ficio de Sanctis , quando alioj (^ ut 
diclum est ) non assignantur. 

6. Initia tibroruin sacra' Scrip- 
tura; (qui fere seinper in Domini- 
cis inchoantur) eo die ponuntur , 
quo notata sunt , etiam si fiat Olli- 
ciuin de Sancto , nisi in Fcsto atia; 
propria; Lectiones de Scriptura , 
vet de Communi assignentur : tunc 
cnim initiain lectionis de Scrip- 
liira transfertur in sequentem 
diem simititer non irapeditam ; et 
Lectiones itli diei de cadera Scrip- 
lura assignatae vet cum superiori- 
tjus Lectionibus legantur, vet oinit- 
tantur ; ita ut non oporteat eas 
amptiiis in alio sequenti die resu- 
mere , sed itla; tegantur, quae sua 
quaque die occurrunt , aut cuin 
••isdem jungantur. Quod semper 
servetur , quando Lectiones oc- 
currentes de Scriptura aliqno die 
omittuntur- 

7. Ciim autem initium alicujus 
Epistola; Catholica' tempore Pas- 
cliali , aut alicujus Propheta; mi- 
noris inense Noveiubri, infra Heb- 
domadam illorum Temporum im- tionuin habente proprias Lettio- 
nes de Sciiptura , dict-ira initiuin 
Lpistota; et Proiitietic, quoad coin- 
mode fieri poterit , ponatur in se- 
qucnti Feria , alio simili initio 
Scriptura' ponendo , vet Feslo non 
impedita ; alioquin in praccedenti 
siiuiliter non imi)edita, ita ut ali- 
quo modo ponatur, etiam si ptura 
iuitia eodem die poni oporteat- 

8. De Scriptura quoqiie tantuin 
est positum , quantum satis vide- 
tur pro numero Hebdomadarum, 
qua; esse possunt inter Epipha- 
uiain et Septuagesimam , et inter 
Pentecoslen et Adventum- Ubi ve- 
I ocontingit minui numerum Doini- 
nicarum et Hebdoinadarum post 
Epiphaniam , adveniente Domini- 
ca Soi)tuagesiuix' , quod superest 
de Kpistolis beati Pauli , qu.e dis- 
Iriljuta' suiit pro nuiucro dittarum 
Dominicarum et Hcbdomadanim , 
eo anuo ouiittitur, quamvis de ati- 
quibus Epistolis nihit sit lcctuin. 
Quod etjain fit dc Scriptura ex li- 
bris Regum ( de quibus tegiiur ab 
Octava Pentecostes usque ad Do- 
minicam primam Augusti ) , ciim 
non exptetur iiumerus Dominica- 
rum post Peafecosten de eis tibris 
annotatus usque ad mensem Au- 
gusti ; quia tunc , Loetionibos de 
his libris omissis , tegiturde Scrip- 
tura , quie ponitur meuse Augusti 
Quod si liat de ahqua Dominica 
post Epiphaniam anticipati; in Fe- 
lia , co inodo quo dictuin e.st de 
Dominicis num. 4- et 5. ; tunc 
post Officium Doininicce anticipa- 
ta; in sequentibus diebus legatur 
de Epistotis sancli Pauli assigna- 
tis Doininica; anticipata; et scquen- 
tibus Feriis , omissis aliis , quae 
sunt assignata; pracedenti Heb- 
doraada;. Quid autein observan- 
duin sit , ciiin mensis-, cui quinque 
Dominica; assignanlnr, non habuo- 
rit nisi quatuor, in propriis locis 
notatur. 

9. Lectiones de Scriptura posita; 
in Communi Sanctorum leguntur 
in Feslis , abi assignantur in Pro- 
prio Sanctorum per annuin. Rur- 
sus, quaudo aliquod Festumin pn- 32 Rubncw frenera/es Brefiarii. pria Ecclesia solemnilei' celebra- 
tur; item, (Jaando aliquod Feslum 
novem Lectionum occurrit in Qua- 
dragesima et Quatuor Tempori- 
bus , in secunda Feria Rogatio- 
nuni , et in Vignlia Ascensionis , 
in quibus Feriis in Officio de Tem- 
pore nou assignantur Lecliones de 
Scriptura, sed de Homilia : tunc 
enim in Festis recurrendum est ad 
Lectiones de Scriptura positas in 
Communi Sanctorum. Quod si in 
aliquibus ex supradictis F'eriis oc- 
currat dies Octava alicujus Festi 
habentis Octavaiti , tunc in primo 
Nocturno diei Octavas repetanlur 
Lectiones, qua; in primo JNocturno 
Festi lectsc fuerant : si vero oc- 
currat dies infra Octavam , tunc 
sumantur de Comumni. Aliie Lec- 
tiones secundi et tertii iNocturni 
posita) in Communi Sanctorura si- 
militer leguntur , quando in Pro- 
prio Sanctorum assignantur , et 
quando in aliqua Ecclesia aliquod 
Festum celebratur cum novein Lec- citur unum Responsorium, ut in- 
fra. 

2. In Festis novem Lectionum 
( practerquam in Festo sanctorum 
Innocentium , quando non venerit 
in Dominica ) , et in Dominieis ab 
Octava Pascha; inclusive usque ad 
Adventuin exclusive, et a Domi- 
nica infra Oetavam Nativitatis in- 
Ciusive usque ad Septuagesimam 
exclusive , dicuntur octo tanlimi 
Responsoria ; et in line tertii , et 
sexti , et octavi , dicitur Oloria 
Palri cum rcpetitione partis Res- 
pousorii : quod regulare est in fme 
ultimi Responsorii cujuslibet Noc- 
turai , tam in Officio novem quiim 
trium Lectionuin,excepto teinpore 
Passionis : quo tempore loco Glo- 
ria Pa/ri_ repetitur Responsorium 
a principio : excepto etiam Offi- 
cjo Defunctorum , in quo illius 
loco dicitur lieqiiiem csternam , etc. 
Qui Versus Gloria Patri quibus- 
dam diebus dieitur in primo Res- 
ponsorio, ut in propriis locis auno- tionibus ( quia in ea est solomne ,, tatur. Post nonam Lectionem pra:- aut consuetum in ea celebrari ) 
quod proprias et approbatas de 
Festo Lectiones non habuerit. 

10. Lectioncs primi Nocturni le- 
gimtur cum titulo libri ex quo su- 
munlur, nisi aliter in propriis lo- 
cis notelur. Lectiones etiaiu secundi 
Nocturni , quando sunt cx aliquo 
Sermone vel Tractatu , leguntur 
cum titulo et nomine Auctoris : 
alias minime. Et similiter in ter^ 
tio Nocturno pra?ponitur titulus 
Auctoris , cujus est Homilia. 

n. In fine cuj^usque Lectionis 
dicitur Ta autem Domine mise- 
rere nobis , et respondetur Deo 
gratias. Quod etiam fit in Lectioni- 
bu9 brevibus in principio Comple- 
torii , et in fine Primiu post Pre- 
tiosa ; pra.'terquam in triduo majo- 
ris Hebdomada; aute Pascha , et iu 
Officio Defunctorum , ut suis locis 
ponitur. 

De Responsoriis post Lectionss. 
XXVII. 

RESP0K30RIA dicuntnr ad Ma- 
tutinum post Lectiones , id 
est , post quamlibet Lectionem di- dictis diebus , quando octo lantum 
dicuntur Responsoria , immediate 
dicitur Hymnus Te Deum. 

3. In Dominicis Adventus, et in 
Doiiiinicis a Sepluagesima usque 
ad Dominicam Palmarum inciusi- 
ve , et iu triduo ante Pascha , di- 
cunttu' novem Responsoria , quia 
tunc non dicitur Te Deum. 

4- In Officio autem trium Lec- 
tionum , quando fit de Festo , et in 
Feriis tcmporis Paschalis , quod 
est intcr Dominicam in Albis et 
Ascensionem ( excepta Feria se- 
cunda Rogationum , in qua poni- 
tur tertium Responsorium) di- 
cuntur du9 Piesponsoria , quia 
post tertiam Lecliooem dicilur Te 
Deum. Qua- Respousoria in Festis 
sumuntur de Communi Sancto- 
rum : et in dictis Feriis tcinporis 
Paschalis , quando alia propria 
non assignantur, sumuntur de Do- 
minica, in qua primo sunt posita, 
hoc ordine: sccunda et quinta Fe- 
ria, primum etsecundum Respon- 
sorium primi Nocturni ; Feria ter- 
tia et sexta , primum et secundam 
Responsorium secundi Nocturni; Rubricce generahs Breviarii. j3 

Feria qnarta , primnm et secun- sequentes Hebdomadas , donec dura Responsorinm tertii Noc- 
lurni. 

5. In aliis Feriis extra tempos 
Paschale dicuntur tria Responso- 
ria ( quia in illis non dicitur Te 
Deum ) hoc ordine : Feria secunda 
et quinta , tria Responsoria primi 
Nocturni ; F«!ria tertia et sexta, tria 
Responsoria secundi Nocturni ; Fe- 
ria quarta et Sabbato , quando in 
eo fit de Feria , tria Responsoria 
tertii Nocturni Dominica- prace- 
dentis , in qua primo snnt posita. 
Veriim quia in tertio Nocturno 
Douiinicarum a tcrtia post Pente- 
coEten inclnsive usque ad Advcn- 
tum exclusive , non habetur nisi 
unum Responsorium dicendum in- 
fra Hebdomadam , quod cst septi- 
mum in Dominica ( propterea 
quod Resi>onsorium Dito Sera- 
pliim , non dicitur , nisi in pra;- 
dictis Dominicis) ideo Feria quar- 
ta et Sabbato , quando Responso- 
ria sumenda erunt cx tertio Noc- 
turno , primum Responsoriura 
erit quodest scptimima Dominica'; 
secundo et tertio loco dicitur secun- 
dum et tertium sequentis Feria.' , 
id est , post secundam et tertiam 
Lcctionem dieitur secandum et 
tertium Responsorium , quod est 
secundum et tertium secunda; se- 
quentis Feria; , si ])ropria Rcspon- 
soria habnerit ; alioquin si non 
hobuerit propria , dicitur secun- 
dum et tertium Responsorium pri- 
mi Nocturni ejusdem Doiniiiica;. 
Ab Octa va Epiphania^ usque ad Sep- 
tuagesimam habentor Responsoria 
propria in singulis Feriis , excepto 
Sabbato , in quo, quando tit de Fe- 
ria , dicuntur Responsoria Feria; 
quarta;. 

6. Sumuntur aotem Responso- 
ria ex eo loco , ubi prirao snnt po- 
sita , in principio mensis vel li- 
bri , et repetuntur in aliis sequen- 
tibus Dominicis ilUus mensis , in 
quibus alia non assignantur, vrl 
donec de illo libro legitur , unde 
sumpta sunt Responsoria- Qua au- 
tem in prima Hebdomada mensis 
posita sunt per Ferias , repetuntur 
eodem ordine in ei^dem Feriis per aba ponantur. Lbi vcro non ad- 
sunt propria , semper ex Noctuf- 
nis Dominica; suumnttir dicto or- 
dine. 

7. Si Responsoria primi Noe- 
tnrni ejus Dominica; , in qua pri- 
mo ponuntur, propter Festum du- 
plex in ea occurrens , in ipsa Do- 
minica poni non possint , ponan- 
tur priiiia die ejus Hebdomada; , 
in qna occurrit fieri de Feria , et 
omittanlur alia , qua; forte in illa 
Feria pi-opria haberentur. Si vero 
in tota Hebdomada non occurrat 
dies , in quo fiat de Feria , illa 
Responsoria ponantur in sequenli 
Hebdomada , vel Uominica simili- 
ter non impedita , et dummodo in 
ea alia Responsoria nonsintprimo 
ponenda ; alioquin co anno oinit» 
tantnr. Responsoria etiam , quae 
in aliquibus Feriis per Hebdoraa- 
dam habentur , si eo die quo po" 
sita sunt , non possunt dici prop- 
ter Festnm occurrens , non sunt 
transferenda in aliam diem , sed 
omiltuntur. 

8. Tempore Paschali in fmeRe»- 
ponsorii ante Versum additur Al' 
leluia. 

De Responsoriis breribus Horarum» 
XXVIII. 

ispowsoEiA brevia dicnntttr 
post Capitulum ad Primam , 
Teiliam , Sextam et Nonam , et ad 
Completorium , praterquam in Iri- 
dui) ante Pascha usque ad Nonam 
Salibati in Albis inclusive , quibus 
diebus non dicuntur. Ad Primam 
et Completorium semper dicuntur 
eodcm modo , ut in Psalterio : in 
aliis Horis , quando fit Officium 
de Dominica vel Feria per an- 
num , dicuntur ut habentur in 
Psalterio. In Adventu autcra, Qua- 
dragesiraa , tcmpore Passionis et 
Paschali , ut suis locis habentur 
propria. In Fcstis similiter, quan- 
do non habentur propria, dicuntur 
ut in Communi Sanctorum. 

2. In fine Responsorii brevis di- 
citur Gloria Patri cum repetitione 
Responsorii , eo modo quo ordi- RFS 
1. 3i Rubficis senerdhs Brenarii, natur ad Primam in Psalterio , 
ptaiterquam tempore Passionis : 
tunc enim non dicitur Gloria Pa* 
tri in Officio de Tempore, sed so- 
lum repetitur Responsorium breve 
a principio. 

3. In Responsorio breVi 'ad Pri- 
mam, loco Versiis Quisedes , etc. in 
Adventu dicitur Qui fenturus es in 
mundum , tara in Dominicis et Fe' 
riis, qnam in Festis ; excepto Festo 
Coiiceptionis B. MariaD et per Octa- 
vam. In Nativitate Domini usque 
ad Epipbaniam , etiam in Festis 
occiirrentibns : in Festo Gorporis 
Christi et pcr Octavam , et in 
onini ORicio beata^ Maria; , tani 
novem quam trium Lectionum , 
etiam si-infra ejusdem Octavas.fiat 
de Festo vel de Dominica, dicitur 
Qui nalus es de Maria Virgine. In 
Epiphania et per Octavam , et in 
Festo Transfigurationis , dicitur 
1}m apparuisti hodie. A Doniinica 
in Albis inclusive usque ad As- 
censionem exchisive , tam in Oifi- 
cio de Tempore quam de Sanctis 
(excepto Officio beata; Maria;) scin- 
per dicitur Qui surre.visti a nior- 
tuis. In Ascensione usque ad Pen- 
tecosten exclusive dicitur Qui 
scandis super sidera. In Penteooste 
et reliquo anni tempore , tain in 
Officio de Tempore quam de Sanc- 
tis, dicitur Qui sedcs ad dexteram 
Palris , ut in Psalterio. 

4. Besponsoria brevia aliartra» 
Horarnm, qua: ponnntur in prima 
Dominica de Adventu , dicuntur 
per totum Advenlum, quando fit 
Officium dc Temporc. .Siniiliter 
qua? ponuntur in prima Dominica 
Quadrngesima.', dicuntur usque ad 
Dominicam Passionis exclusive. 
Et qucc ponuntur in Dominica Pas- 
sionis , dicuntur usque ad Feriam 
quintam in Coena Domini exclusi- 
vA. Itein qua; ponuntur in Domi- 
irica in Albis , dicuntur «isque ad 
Ascensionein exclusive. Qua; vero 
ponuntur in aliquo Festo habente 
Octavam, dicuntur per tolam Oc- 
tavam, quando fit de Octava. In 
Offlcio autem beatae Mariac tam no- 
Tem quam trium Lectionum (ex- 
cepto Festo Assumptionis ejusdeJS) dicuntur semper Responsoria bre- 
via de Comrauni Virginuni. 

5.TemporePaschali,a Dominica ' 
in Octava Pascha; usque ad Sab- 
batum post Pentecoslen inclusive, 
in fine Responsorii brcvis ante 
primum Vcrsum dicuntur duo ^l- 
/e/Hia , ' qna! etiam post dictum 
primum Versura repetuntur pro 
parte Responsorii , et in fine se- 
ctindi Versus unum tantiim Alle- 
luia , tam in Ofticio de Tempore 
quam de Sanctis , ut dicitur in Rn- 
brica, quar est in Sabbato iu Albis. 
Extra tempus Paschale , quamvis 
in aliquibus Festis ad Tertiam , 
Sextam et Nouam , Responsoriis 
brevibus addantur Allehtia , non 
ideo adduntur ad Primam et Com- 
pietoriam* 

Be CapituUs. XXIX* 

CAPiTOLi semper dicuntur (pra;- 
terquam a Feria quinta in Ccena 
Domini usque ad Vesperas Sabbati 
in Albis exclusive, et pricterquam 
in Officio Defunctorum ) ad Vespe- 
ras, Laiidcs ot alias Horas , dictis 
Psahuis et Antiphonis ; ad Coinpie- 
torium vero , dicto etiam liymno. 
2. ( apitula Dominicalia posita 
in Psalterio in primis ct secundis 
Vespcris , in Laudibus et Horis , 
dicuntur a tertia Doniinica post 
Pentecosten usque ad Adventum , 
et a sccunda post Epiphaniam us- 
que ad Septuagesimam. Capitula 
autem fcrialia dicuntur post Oc- 
tavam Pentecostes usquc ad Ad- 
ventum , et ab Octava Epiphauia; 
usque ad Oominicam primara Qua- 
dragesima?. Aliis tcmporibus di^ 
euntur ut in proprio de Tempore : 
si fit de Sanctis , ut in Proprio de 
Sanctis , cnra propria adsunt ; alio- 
quin de Communi Sanctorum. Ca- 
pituluin Prinia.' et Coraplctorii 
(quando Capitula dicuntur ) nun- 
quam iiiutatur, ut in Psalterio. 

3. In Dominicis ab Adventu us- 
que ad Octavam Epiphania> , et i 
Septuagesima usque ad tertiam 
post Pentecostcn , et in Fcriis tem- 
pons Paschalis, et in omnibus l<'es» 
tis regalariter Capitulum ))Osituiii Rubricw genei 
primis Vesperis dicitur in Lau- 
bus , ad Tertiara et in secundis 
;speris , quibusdain exceptis , 
la; suis locis assisnantur. 
4- In Feriis tempore Paschali 
'. Primain dicitur Capitulum Re- 
.wcuhrum , sicut in Uominicis 
l-'estis. Post Capitulum semper 
spondetur Deo gralias. 

De Oratipne. XXX. 

KHATio in Vesperis et Laudibus 
' dicitur post Antiphonas ad 
agnijicat et Beneciiclus imme- 
ate , nisi quando dicenda; sunt 
eces : qua; dicuntur post Anti- 
LOnam, et in fine illarum Ora- 
). Ad Primain et alias Horas 
atio dicitur post Responsorium 
pve , nisi dicenda; siut Preccs : 
nc cnim Oratio dicitur post Pre- 
s. Ad Completorium Oratio di- 
:ur post Antiphonam Salfa nos , 
si dicendx' sint Preces ; et tunc 
citur post illas. 

2. Ad Primam ct Completorium 
mquam mutantur Orationes qua; 
ibcntur in Psalterio, pra^terquam 

triduo ante Pascha : in ^uo tri- 
10 ad omnes Horas usque ad INo- 
im Sabbati sancti inclusive post 
almum Miserere , dicitui' Oratio 
ci ut suo loco ponitur. In aliis 
3ris regulariter dicitur Oratio , 
la- dicta est in primis Vesperis. 
Quadragesima autem , Quatuor 
jmporibus, Vigiliis et Feria se- 
nda Rogationum , Oratio , qua; 
cta estin Laudibus, dicitur tan- 
m ad Tertiam , Sextam et No- 
m. In Vespens autem sequenti- 
is , si fit de Feria , dicitur vel alia 
opria , ut in Quadragcsima , vel 
iiiiiniccc pra;cedentis , ut inaliis 
:riis. Qua; Oratio pra;cedentis 
jminica; semper dicitur in fe- 
ili Officio per Hebdomadara , 
lando propria non assignatur. 
fra Octavas dicitur Oratio ut in 
e Festi ,- similiter et in die Octa- 
, nisi alia propria assignetur. 

3. Ante Orationem, etiam quan- 
1 aliquis sclus recitat Officium, 
mper dicitar Vcrsus Dominus 
biscum , respondetur Et cum .y/- ■ales Breciarii, •^■^ 

ritu tuo. Qui versns non dicitur ab 
co , qui non est saltem in ordine 
Diaconatiis , nec a Diacono , pra;- 
sente Sacerdote , nisi de illius li- 
centia. Si quis autera ad Diacona- 
tus ordinem non pervencrit, ejus 
loco dicat Domine exaudi ora' 
tionem meam ; respondetur Et cia^ 
mor meus ad te veniat. Deinde dici- 
tur Oremus , postca Oratio; qua; 
si unica tantum dicatur , Versus 
Dominus vobiscum , vel Domine 
cxaudi repetitur finita Oratione 
postquam fuerit responsum Amen. 
Sin autem ])lures Orationes dicen- 
da; sint , ante quamlibet Orationem 
dicitur Antiphona et Versus, dein- 
de Orennis ; et post ultimam Ora- 
lionem rcpetitur Dominus vobis- 
cum ; pos;ea dicitur Benedicamus 
Domino , respondetur Deo gralias. 
Deinde dicitur Versus Fideliiim 
animte : qui Versus non dicitur 
post Benedicamus Domino ad Pri- 
mam antc Pretiosa, neque ad Com- 
pletorium ante Versum Benedicat , 
nec quundo post aliquam Horam 
imraediale sequitur Officium par- 
vuiu beata; Marix', \el Officium 
Defunctorum, aut septem Psalmi 
Pcenitcntiales , velsola; Litania;. 

4. Si Oratio dirigatur ad Patrem, 
coucluditur Per Dominum; si ad 
Kilium, Qui vivis et regnas. Si in 
principio Orationis Cat mcntio Fi- 
lii , dicatur Per eumdem ; si in fine 
Orationis , dicatur Qui tecum vivit 
ct regnat. Si fiat mentio Spiritus 
sancti , dicatur In unitate ejusdem 
Spiritiis sancti, etc. 

3. Quando plures Orationes di- 
cuntur, prima tantum dicitur sub 
sua conclusione Pcr Dominum , 
vel aliter, ut supra : alia; non con. 
cluduntur, nisi in ultima Oratio-i 
ne ; sed unicuique Orationi sem- 
per pra;ponitur Oremus , pra;ter- 
quam in Officio Defunctorura , in 
quo , alio modo quam ut supra , 
Orationes dicuntur : item in Lita- 
niis Orationes omnes dicuntur 
conjnnctim snb uno Orcmus , ut 
suis locis habctur. i6 De Hymno Te Deuin. XXXI. 

Hiitvus Te Deum dicitur in om- 
nibus Festis per annum , tam 
trium quam novem Lectionum , et 
per corum Octavas , excepto Festo 
sanctorum Innocentium , nisi ve- 
nerit ia Dominica ; dicilur tameii 
in ejus die Octava. Dicitur etiam 
ia omnibus Dominicis , a Pascba 
Resurrectionis inclusive usque ad 
Adventum exclusiye , et a Nati^T- 
tate Domini iijclusive usque ad 
Septuagesimara exclusive , et in 
omnibub Feriis temporis Pascha- 
lis , scilicet a Dominica in Albis 
usque ad Ascensionem , excepta 
Feria secunda Rogationum , in 
qua non dicitur. 

2- Non dicitur autem in Domi- 
nicis Adventiis , et a Septuagesima 
usque ad Dominicam Palniarum 
inciusive , neque in Feriis extra 
tempus Paschale. 

3. Ciim djcitur, omittitur sem- 
per nonum vel tertium Respon- 
sorium , et statim dicitur post ul- 
timam Lectionem. 

4. Ciim non dicitur, ejns loco 
.ponitur nonum vel tertium Res- 
ponsorium , quo dicto statim in- 
cboantur Laudes. Similiter quan- 
do dicitur Te Deum , eo IJjnnno 
dicto statiin inchoantur Laudes , 
prscterquam in nocte Nativitatis 
Domini ; quia tunc dicitur Ora- 
Mo , postca celebrator Missa 1 ut 
6uo loco notatur. 

De Oratione Dominica et Saluta- 
tione Angelica. XXXII. 

ORiTio Dominica Pater nosler , 
et Salutatio Angelica Afe Ma- 
lia, semper dicuntur secreto ante 
omnes Horas, praiterquam ad Com- 
pletorium, in cujus principio post 
Lectionem brevem Fratres sobrii , 
rjicto Versu Adjutorium nostrum , 
dicitur tantuin Paler noster secre- 
to ; et in fine Coiiipletorii , statim 
post Orationem beata: Marix di- 
citur Pater noster , Ave Maria , et 
Credo , totum similiter secreto. 
Finrtis Horis , et dicto Versu Fi- 
delium anima , dicitur similiter se- 
creto Pater noster tantiim , nisi se- Rui^riccc gehera/es Breviarii. 

quatur Officium beata; Maria;, quia 
tunc post ilLud dicitur Pater nos- 
ter, ut supra , et nisi alia Hora sub- 
sequatur : tuuc enim dicitur se- 
mel Jantvim Paler nosler cura Ave 
Maria pro principio sequentis 
HoraD ; qua finita , dicitur Pater 
nosler, ita ut semper dicatur in 
fine ultima; Hora;. Si autera post 
Vesperas imraediate sequatur Com- 
pletoriuin , dicto Fidelium animw , 
incipitur Versus Jube domne. 

2. Quando in fine Oratjonis Do- 
minica; proferendum est clara vo- 
ce Et ne nos inducas , semper in 
principio eadein voce prdfernntur 
ha?c duo verba Pater noster , ut in 
Precibus, et simllibus; alias nun- 
quam proferuntur, sed dicitur to- 
tuin secreto. Ad Laudes vero et 
Vesperas , quando in feriali Officio 
dicuntur Preces , totum dicitur 
clara voce ab Hebdomadario. 

3. Salutatio Angelica semper di- 
citur ante Officium beata; Maria; , 
quando non conjungitur cum Of- 
ficio Dpmini ; quia tunc sufficit 
dixisse eam in principio cum Ora- 
tione Dominica> 

De Symbolo Apostolorum et Sym' 
bolo sancti Athanasii. XXXIII. 

SYMEOLOM Apostolornm semper 
dicitur ante Matutinum et Pi-i- 
raam , et finito Completorio post 
Orationem Angelicam , totum se- 
creto : etiam si ad Primam et Com- 
pletorium iterum diccndum sit 
cum Precibus. Quando vero di- 
citur cum Precibus ad Primam et 
Completoriura , clara voce profer- 
tur Credo in Deum , et in fine , 
Carnis resurrectionem ! reliquum di- 
citur secreto .• alias totuin secreto 
dicitur, ut supra. 

2. Symbolum sancti Athanasii 
dicitur ad Primam post Psahnum 
Relribue , in omnibus Dorainicis 
per annura , quando Ofticium fit 
de Dominica , exceptis Dominicis 
infra Octavas Nativitatis Domini , 
Epiphania; , Ascensionis et Corpo- 
ris Christi , ac Dominica Resurreo- 
tionis et Pentecostes , in quibus 
dicuntur tantiim tres Psahni con- 
sueti , ut in Festis. In Dominicis Ruhriea gfnfate: Breiiaril. 
Aifra alia); OcfaVSS, ct in Dnmi- 
iiica Trinitntis dicitur; aliris nuii- 
qunin , netjue si aliquod Festuin 
du)ilex celebretur iii Dominica. 
Bt in fine ilUus dicitur Gloria 
Palri. 37 De Precibus. XXXIV. 

PiiRrts sunt aliqnot Wr^DS , qoi 
aliquando dicuntin- anfe Ora- 
tionem , incipientes a Kjrrie elei- 
son , vel a Pafer noster. 

2. Preces Doininicales ad Pri- 
mam et Completorium, ut in Psal- 
terio , nou dicuntur in Duplicibus, 
ncc infra Octavas, nec in Vijilia 
Epi|>hania>, etFeriasexta ct Sab- 
boto post Octavaiu Ascensionis , 
etfain si infra Octavain fiat Offi- 
ciuin de Domiiiica vel alio Fcsto 
Semiduplici , quia tunc ratione 
Octava; non dicnntur : alias au« 
tem semper dicuntur. 

3. Preces fcriales ad Ijudes et 
[ler Horas distincta;, ut in Psalte- 
rio , dicuntur tantuiii in Feriis Ad- 
»>entus , Quadragesimi , Quataor 
remporum et Vigiliarura qaa- je- 
unantur ( exceptis Vigiiia Kativi- 
atis Domini ac Vigilia et Quatuor 
femporibas Pentecostcs) ct tunc 
licnntur flexis genibus. In aliis 
Feriis pcr annum , nunquam di- 
•untur nisi Dominicales , et in illis 
lon flectuntur gcnua. 

4- In Feriis Adventus , Quadra- 
;esiina; , ct Quatuor Temporam , 
licuntur Preccs feriales etiam ad 
/esperas , si non sequatur Fes- 
uin : ad Completorium dicnntur 
onsuetx de Domini«a , sed flexis 
;enibus. Dicuntur autem Preces 
lexis genibus , ab Hebdomadario 
isqae ad Versuin Dominus vobis- 
um ante primam Orationem : a 
ircumstautibus autem , usque ad 
'ersuin Benedicamus Domino post 
Itimain Oratione.-n. 

5. In Vigiliis Preces feriales di- 
untur taniiim ad Matutinnm , et 
cr Horas : ad Vesperas vcro se- 
uentcs non dicantur, quia inde 
t dc Fcsto. Quod si post Vigiliam 
>ncli Mathi.T sequatur primus 
ies Quadragesiincc , in Vesiieris dicenda sit Oriltio Dbtlilnicx^ prar- 

cedentis , ct non Vigiliae. Qtiod 
etiam scrvatnr quando in fcria 
sexta et Sabbato Quatuor Tcmpo- 
rum Septembris f\\ OfTicium de 
Feria , cum in eis non occurrat 
Festum novera Lectionum : tunc 
eniin in Vespcris Feria; scxta: di- 
cuntar Preces , quamvis dicenda 
sit Oratio Dominic.T pr.Tccdcntis , 
non antem Ferii- Qnatuor Tempb- 
rnm. 

6. Psalmus Mlserere Aiq\X\it cxirn 
Precibas sdVcsperas tanttim , et 
Psalmus De profundis ad Laudcs- 
In Officio Defimctorum diciintUr 
Psalmi , qUi in eo OfPicio desl^- 
nantar. 

De Commemorationibus communi- 

bns , seu Suffra^iis Sbnctorum. ' 

XXXV. 

GouMCMoiLATinxES commones , 
sca Suffiagia de Sanctis, qhap' 
habenlur iii Psalterio nost Vespe- 
ras Sabbati , dicuntur in fine Ves- 
peraruiii et I.audum ab Octara 
Epiphanise usque ad Dominicuin 
Passionis exclusive , et ab Octava 
Pcntecostes njqiio ad .\dventum 
exclusivo in Dorainicis , Feriis et 
Fcstis ( nisi Officium sit duplex , 
vei infra Octavas , etiam si de Do- 
minica vcl Scmiduplici infra eas 
fiat 1 et illis adjungitur commemo- 
ratio de Patrono vel Titulo Eccle- 
sia; , anfc vel post Comraeinoratio- 
nem de sancta Maria , et de .ipos- 
tolis , pro dignitate illius ; ita ta- 
inen , nt sempcr ultimo Inco po« 
natur coinincmnratio de Pace. Et 
ante illas in feriali Officio fit com- 
memoratio de Cruce , quac habetur 
in Psalterio post Laudes Feria; se- 
cundx. 

z. Tempore Pascbali fit alia 
cnmmcmoratio de Cruce , ut ibi 
pnnitui- in I.aadibus Feria; secan- 
da; pnst Dominicam in Albis. et 
ea snlum tunc dicitur ; non tamen 
in Duplicibus , neque infra Oo 
tavas. 

3. Si faclenda sit commemora- 
tio aliciijus Fcsti occurrentis, sem- icuntur Preccs feriales, quamvis per Ct aute ipsa Suffragia consue» 38 lUiirlca -fffneraies Breiiarti. 

ta , etiam «nte commemorationera Poenitential«s , aut I.itania; , prav 

de Cruce. terquain jiost Completorium , in 

4. Cominemoratio de sancta Ma- quo senipcr dicuntur, etiain si pra!. 

ria non fit cuin aliis , quando di- dicta subscquantur : neque etiam 

citur ejus OfCcium parvJuin , nec dicunUir.quandopost aliquamHo- 

quandocumque fit Officium de ea. rarn immediatcsubscquitur Missa. 

_ . ,. , ■ » . ar ■ • /■ Dicuntur autem flcxis genibus 

De Antipnoms bealcs Mari(s in Jine , , • j^ i, ^ • ■ 

y^.r/- - •virvtii 1 prxterquam m dicbus Domini- 

Officti- XaX.V1. ^} - '. . „ ■ o 1 u .■ 

•'■' cis , a primis Vesperis babbati et 

AvrtfBOnm. beata; Marla; positi toto tempore Taschali ) Hebdo- 

in fine Psalterii post Comple- madario tamen ad Orationcm sur- 

torium , singulajdicunturpro tein- gentc. 

poris diversitatc, ut ibi annotatur, _ _ ,. . i . nr • . 

■^ . '• j ■ ■ 11 \ De Officio varfo beata Maria et 

prasterquammtriduomajoristleD- •■' .•. x^vwu 

domadx ante Pascha. 

2. Dicuntur autem extra Cho- T^^ Officio parvo beata; Maria;, 
rum tantiim in Cne Coinpletorii , iJ de OfCcio Defunctorum , de 
et in fineMatulini, dictis Laudi- soptem Psalinis Poenitentialibns et 
bns , si tunc terininandum sit Of- Litaniis , ct dc Psalmis Graduali- 
ficium ; alioquin , si alia subse- bus , quando ct quomodo , tam in 
ijuatur Hora , in fine ulliraa: Ho- Choro quiim extra Choruin di- 
ra;. In Clioro autem semper di- cenda sint , habentur suis locis 
cuntur , quandocumque terminata propria; Rubrica; circa finem Bre- 
aliqua Hora disccdcndmn est a viarii. 

Choro. X. Terapore Paschali , in Officio 

3. Nunqnam vero dicnnturpost parvo beata: Mariae , quod dicilur 
aliquam Horam , quando subse- in Choro , non additur Alleliiia 
quitur cuin Officio cUei Officium Antiphonis , neque Versibus, ne. 
Dvfnitctornm , vel septem Psalmi que Rcsjionsoriis. KAT.ENDAItrUM KALEADARILM. JANUARIUS cliis LitteriB Die» 
acl. Domin, mensis A 


Kal. 


i; 


b 


IV 


2 


c 


"1 


3; 


d 


l-rid. 


4; 


e 


Non. 


3 


f 


Tiij 


6 


g 


V'.l 


7 


A 


vj 


8; 


b 


T 


9I 


c 


IT 


lo , 


d 


"J 


1 1 ' 


e 


Prid. 


la 1 


f 


Idl6., 


i3' 


g 


xix 


''^l 


A 


xviij 


J 


b 


XVIJ 


16 


c 


XTJ 


'7' 


d 


XT 


iS' 


e 


xiv 


\ 


f 


XllJ 


20 


P 


"'J 


21' 


A 


"1 


22 , 


b 


X 


23 


c 


ix 


24! 


d 


VI IJ 


25; 


e 

f 


"J 


26 

27 


K 


T 


28 


A 


IV 


2q 


b iij 


3o, 


c 


frid. 


3i! Circumcisio Domini, Daplex 2. Classis. 

Octava S. Stephani , Duplex. 

Octava S. Joaiinis , Apostoli , Dupiex. 

Octava SS. Innocentium, Duplex. 

Vigilia Epiphauirt', Semiduplex. Comm. S. Telesphori, 

Papa; et Maityris. 
Epiphania Domini , Oaplex I. Classis. 
De Octava Epipbamaet 
De Octava. 
Ue Octava. 
De Octava. 

De Octava. Comm. S. Hygini , Papa? et Martyris. 
De Octava. 

Octava Epiphania; , Duplex. 
' Dominica II. post Epiphaniam , Festum SS. Nominis 

Jesii , Duplex 2. Clissis. 
Hilarii , Episc. et Conf. Semiduplez. Coinm. S. Felicis , 

Presbyteri ct Martyris. 
Paali, primi Eremita;, Duplex. Comm. S. Mauri, Abb. 
Marcelli , Pap i- et Martyris , Semiduplex. 
Antonii , Abbatis , Duplex. 
Cathedra S. Pelri Roma , Duplex majus- Coramemor. 

S. Prisca; , 'Virginis et Martyris. 
Canuti , Regis et Mart. , .Sem- ad libilum. Commcmor. 

SS. Marii , etc. , Martyrum. 
Fabiani et Sel).TStiam , Martyrum , Duplex. 
Ajnetis , Virginis et Martyris, Duptex. 
Vincentii et Anastasii , Martyrum , Semiduplcz. 
Raymundi de Pegnafort , Confessoris , Semid. Com. 

Emerent ana; , Virgiuis et Martyris. 
Timothei , Episcopi et Mai tyris , Semiduplex. 
Com^eriio S. Pauli , yipostoli , Duplex majus. 
Polycarpi , Episcopi et Martyrrs, Semiduplex. 
Joannis Chrysostomi, Episc , Conf. et Doct. , Dupl. 
.ignetis sccundo. 

Francisci Salesii , Episcopi et Confpssoris, Duptex. 
Martina? , Virginis et Martjns , Semiduptex. 
Petri JSolasci , Confessoris , Duplex. FEBRUARIUS. 

1 1 Ignatii , Episcnpi et Martyris , Semiduples. 
2\f'urificatio heafie Mariie f^irginis , Daplex 1. Oassis. 

3 Bi.isii , Episcopi et Martyris. 

4 Andrea- Corsmi , Episeopi et Confessoris , Duplex. d 


Kat. 


e 


IV 


f 


"J 


' 


''rid. Kaienclanum. Cyclus LiltertE Dies 
Epact, Domin, mensis. Agathse , 'Virginis et Martyris , Diiphx, 
Dorothea! , Virginis et Martyris. 
Romualdi, Abbatis, Duplex. 
Joannis de Matlia, Confessoris, DupleSt 
Ajjollonia;, Virginis et Martyris. 
Scholastica;, Virginis, Duplex. Valentini , Presbyteri et Martyris. 
Faustini et Jovita;, Martyrum. Simeonis , Episcopi et Martyris. Cathedrtf S. Petri Antiochice , Dnplex majns 

Petri Damiani , Episcopi, Confessoris et Ecclesia: Doi 

toris, Duplex. Comm. Vigilia;. 
Matkia , Apostoli, Duplex 2. Classis. In anno Bissextili Februarius est dierura jg , et Festum S- Mathia; celi 
bratur 23 Februaiii , etbis dicitur Sexto Kalendns, idest , die a4 6t die 23 
et littera Dominicalis, qua; assnmpta fuit in mense Januario , mutatur i 
pra;cedentem : ut si in Jauuario littera Dominicalis fuerit A, mutatur i 
pra^cedentem , qua; est g, etc , et littera f bis serrit 24 > >5« MARTIUS. 5 24 


A 


Non. 


5 


23 


b 


viij 


6 


22 


c 


V'j 


7 


31 


d 


vj 


8 


30 


e 


V 


9 


»9 


f 


iv 


10 


18 


g 


"J 


11 


'7 


A 


Prid. 


12 


16 


b 


Idib. 


i3 


i5 


c 


xvj 


i4 


14 


d 


XV 


i5 


i3 


e 


xiv 


16 


12 


f 


xiij 


17 


II 


g 


xij 


18 


10 


A 


xj 


19 


9 


b 


X 


20 


8 

ix 


21 


7 


d 


viij 


22 


6 


e 


vij 


23 


5 


f 


^ 


24 


4 


g 


V 


25 


3 


A 


iv 


26 


2 


b 


'ij 


27 


I 


c 


Prid. 


28 * 


d 


Kal. 


I 


29 


e 


Tj 


" 2 


28 


f 


V 


3 


27 


S 


iv 


4 


26 


A 


i'j 


5 


txv 25 


b 


Prid. 


6 


24 


c 


Non. 


7 


a3 


d 


viij 


8 


22 


e 


vij 


9 


21 


f 


"i 


10 


ao 


g 


V 


II 


^9 


A 


iv 


12 


i8 


b 


'ij 


i3 


17 


c 


Prid. 


i4 


16 


d 


Idib. 


i5 


i5 


e 


xvij 


16 


14 


f 


xvj 


17 Casimiri , Cont, Semid. Comm> S. Lucii, Papa; et Marl Thoma; de Aquino , Confess. et Ercl. Doct. , Duplez 

Comm. SS. 1 erpetuae et Felicitatis, Martyrum. 
Joannis de Deo, Confessoiis, Duplex. 
Francisca; , Vidua', Dnplex. 
Quadraginta Martyrum , Semiduplex. 

Gregorii , Papx , Conf. et Eccl. Doct. , Duplex. 
' Feria vj. post Dominicam Passionis Officium septea 
Dolorum beata: Maria; Virginis, Duplex. [yatritii , Episcopi et Coiifpssoiis , Ssir-idupitx. us LUlera Dies 
cf. Domiii. mensis. i3 


ff 


XV 


i8 


12 


A 


XI» 


»<) 


II 


b 


xnj 


20 


lO 


c 


"',1 


21 


<> 


d 


»J 


23 


8 


e 


X 


2i 


7 


f 


IX 


24 


b 


R 


Vll) 


2S 


5 


A 


"'J 


26 


4 


b 


V) 


'7 


j 


c 
28 


a 


d 


IT 


jq 


I 


e 


"J 


io 


• 


f 


Prid. 


3i Kalendarium. <ii 

Josepli, Sponsi B. Mariae V. , Conf. , Duplex 2. Class. 
Benedicti, Abbatis, Duplex. 

Annuntiatio B. Marice V. , Duplex 2. Classit. »9. 


? 


A'a/. 1 


I 


28 


Aliv 


2 


27 


b 1 iij 


3 


j6 


c 


Prid. 


4 


24 


d 


Non. 


s 


23 


e 


viij 


6 


22 


f 


^■'j 


7 


21 


% 


'j 


8 


20 


A 


V 


9 


'9 


b 


iv 


10 


1« 


c 


"ij 


II 


'7 


d 


/^r/rf. 


12 


16 


e 


Idib. 


i3 


i5 


f 


xviij 


M 


«4 


g 


XYlj 


i5 


i3 


A 


xvj 


16 


12 


b 


XV 


'7 


II 


c 


xiv 


18 


10 


d 


xiij 


19 


9 


e 


xij 


2U 


8 


f 


"j 


21 


7 


% 


X 


22 


6 


A 


ix 


23 


5 


b 


viij 


24 


4 


c 


vij 


i5 


3 


d 


»j 


2fi 


a 


e 


T 


27 


1 


f 


iv 


28 


• 


g 


"j 


29 


29 


A 


Prid. 


3o APRILIS. Francisci de Paula , Confessoris , Daplex. 

Isidori , Episcopi et Confessoris , Duplex. 
Vincentii 1- enerii , Confessoris , Duptex- Leonis , Papjc , Confess. et Eccl. Doct. , Duplex. 

Hermenegildi , Martyris , Semiduplex. 
Tiburtii, Valeriani et Maximi, Martyrura. Aniceti , Papa: et Martyris. Anselmi , Episc , Confess et Eccl. Doct. Duplei. 
jSoteris et Caii , rontificum et Martyrum, Semiduplei. 

Georgii , Martyris , Semiduplex. 
jFidelis a Sigmaringa, Martyris , Duplex. 
.Marci, Efangelislre , Duplex 2 Classis. 
'Cleti et iMatcellini, Tont. et Mart. , SemidupUx. 

. Vitalis , Martyris. 
)j Petri, Martyris , Duplex. 
ICatharina; Seuensis , Virginis, Duplex. MAIUS. 

»81 b \Kal. I t\PhiUppi et Jacobi, Apostolorum , Dujilex 2. Classis. 
^tI^^I^J I jJAthanasii, Episcom Confessoris et Doctoris , Ou/iicz. Kalenaununt. Cydus Littera Dies 
Ejpact. Domin. mensis. XXV 25 
23 "J 
Prid. 

Non. 

viij 

vij IV 

"J 

Prid. 
Idib. 
xvij 
xvj 

XV 

xiv 
xiij 
"j "J 
I Prid. Inventio S. Crncis , Duplex 2. Classis. Comin. SS. } 
xandri , etc, Mart., ac Juvenalis , Episc. et Coiif. 

Monica} , Vidua; , Duplex, 

Pii V, Papa; et Confessoris , Duplex. 

Joannis ante portam Latinain , Duplex majus. 

Stanislai , Kpiscopi efMartyris , Dupiex. 

Apparitio S Michaelis Archangeli, Diiplex majus. 

Gregorii Nazianzeni , Episc. , Conf. et Ooct. , Dupi 

Antonini , Episcopi et Confessoris, Semiduplex. C( 
SS. Gordiani et Epimachi, MartjTum. 

Werei , Achillei , Domitilla!, Virginis, atque Panc 
tii , MartjTum , Semiduplex, 

Bonifacii , Martyris. 

Ubaldi , Episcopi et Confessoris , Semiduplex, 
Paschaiis Bajlon , Confessoris , Duplex. 
Vcnantii , Martyris , Duplex. 
Petri Coelestini , Papx' et Confessoris , Duplex- Cc 

S. l'udentianac , Virginis. 
Bernardini Senensis , Confessoris , Semiduplex. Gregoni VII, Papa; et Confessoris, Duplex. Con 

S. Urbani , Papa; et Martyris. 
Philippi Nerii , Confessoris , Duphx. Comm. S- El 

therii , Papa; et Martyris. 
Maria; IMagdalenJc de 1'azzis , Virginis , Semidup 

Comm. S Joannis, Papa; et Mai-tyris. 3o Felicis , Papae et Martyris. 
3i .Petronilla; , Virginis. JUNIUS. 27 


e 


Kal. 


I 


KT 26 


f 


iv 


2 


a3 24 


S 


"j 


3 


23 


A 


Prid. 


4 


22 


b 


Non. 


5 


21 


c 


viij 


6 


20 


d 


»>j 


7 


19 


e 


^j 


8 


18 


f 
9 


17 


g 


iv 


10 


16 


A 


»j 


II 


i5 


b 


Prid. 


12 


'4 


c 


Idib. 


i3 Marcellini , Petri atque Erasmi , Martyrnm. 
Francisci Caracciolo , Confessoris , Duples. 
Norberti , Episcopi et Confessoris , Duplex. Primi et Feliciani, MartyTum. 

Margarita;, Regina; Scotia;, Semiduplez. 

Barnabce , .ApostoH , Duplex majus. 

Joannis a S. Facundo , Confessoris, Duplex. Con 

SS. Basilidis, etc. , Martyrum. 
Antouii de Padua , Confessoris , Duplei. Kalendanutii. Lillerce Dies 
Ooriiin. mensis xv.ij 


i4 


XVIJ 


I D 


XVJ 


i6 


XV 


'7 


XIV 


i8 


XUJ 


'i 


xij 


A 


^J 


2. 


X 


2?.' 


ix 


23 


viij 


24' 


"',1 


23 


^J 


26 


V 


27 


IV 


28 


".1 


2q 


Prid. 


"1 Basilii Magni, Episc. , Conf, et EccU Doct. , DupUi. 
Viti , Modesti atque Crescentia; , MartjTum. Marci et Marcellian! , Martyrum. 

Juliana; de Falconcriis , Virginis, Z)u/)/ez. Conunem. 

SS. Gervasii et Protasii, Martyram. 
Silverii , 1'apa; et Martyris. 

Paulini, Episcopi et Confessoris. 
Vigilia- 

JS'aliiiias S- Joannis Baptista , Dnplcx I Classis. 
(iulielmi , Abbatis, Duplex. Comm. Oct. S. Joannis. 
Joannis et Pauli , Martyrum, Duplez Comm. Oct. 
De Octava Nativitatis S. Joannis. 
Leoiiis , Papj.' et Conf. , Semid. Coimn. Oct. et Vigil. 
Petri et Pau/i , Aposlolorum , Duplex i. Ciassis. 
Commemoratio S. Pauli, Apostoli , Duplex, Comm. 
Octava: S. Joannis. JULirS. ? 


Kal. 


I 


A 
2 


b 


▼ 


3 


c 


iv 


4 


d 


'ij 


5! 


e 


PHd. 


6 


f 


Non . 


'1 


g 


viij 


8 


A 


vij 


91 


b 


'j 


10 


c 


V 


II 


d 


iv 


"1 

1 


f. 


>'j 


13I 


f 


iTid. 


•4 


? 


Idib. 


i5 


A 


xvij 


'*^! 


b 


xvj 


'7' 


c 


XV 


'«1 


d 


xiv 


1 

'9' 


e 


xiij 


20 


f 


xij 


21 


% 


''J 


22 


A 


X 


23 


b 


ix 


j4. Octava S. Joannis Baptist.T, Duplex. Comm. Octava; 

SS. Apostolorum Petri et PauU. 
Visitatio B. Mariac V. , Duplez majus. Comm, Octava> 

Apost. et SS Processi et Martiniani , Mart. 
De Octava. 
De Octava. 
De Octava. 
Octava SS. Apostolortmi Pctri et Pauli , Duples. 

Elisabeth , Regina; Portugallia!, Semiduplez. 

Septem Fratrura Martyi-um , et SS. Ruiina: ac Se- 

cuiida;. Martyrum, Semiduplex. 
Pii , Papa; et Martyiis. 
Joannis Guall)prti , Abbatis , Duplex. Comm. SS. Na- 

boris et Felitis , Martyrum. 
Anacleti, l'a|)a; et Martyiis, Semiduplex. 

naventurs-, Episc. , Conf. et Eccl. Doct. , Duplex. 
Henrici , Imperatoris , Confessoris , Semiduplex. 
B. Maria; V. de Monte Carraelo , Duplex majus. 
Alexii . Confessoris , Semiduplez. 
Camilli de Lellis. Confessoris. Duplez. Comm. S. Svm- 

phorosa; et septein filinrum , Martyrum. 
Viiicentii a Paulo , Confessoris , Dupiex. 
Hieronymi j^imiliani , Confessoris, Duplex. Comm. 

S. Margarita; , Virgiuis et Martyris. 
Praxedis , Virginis. 
Maria' Magdalem , Diiplex. 
Apollinaris , Episcopi et Martyris , Duplex. Comm 

S. Liborii , Episcopi et Confessoris. 
Vigilia, et comm. S. Cbristina;, Virg. et Mart. Kalendarium. Cfchs Litterts Dies 
Epact. Domin. mensis. 2 
I 


C 
d 


viij 
vij 


25 

26 


29 


e 
f 


V 


27 

28 


28 


g 


iv 


29 


27 
26 


A 
b 


Prid. 


3o 
3ii Jacobi, Apost., Dupl. 2. Class. Comra. S. Christophori 
Annx , matris beata; Marise , Duplex majus> 
Pantaleonis , Marlyris. 
Nazarii , Celsi et Victoris , Martyrum , ac Innocentii 

Paps et Confessoris , Semiduplex. 
TVlarthx, 'Virginis, Semiduplex. Comm. SS. Felicis, 

Simplicii , etc. , Slartyrum. 

Abdoii etSennen, Martyrum. 

3ijlgnatii, Confessoris , Duplex. AUGUSTUS. 

Petri ad -vincula, Duplex majus. Comm. SS. Macha 

bxorum , Martyrum. 
Stephani, l'apa;et Martyris. 
Inventio S. Stepbani , Protomartyris , Semiduplex. 
Doininiii , Confessoris , Duplex. 
Oedicatio S. Marisc ad Nives, Duplex majus. 
Transfiguratio Domiiii nostii Jesa Cliristi, Dupl, maj 

Coinm. S. Xysti , Papa; ct Martyris. 
Cajetani Tliiena?! , Confessoris, ^Kjo/ei. Commemor 

S. Donati, Episcopi ctMartyris. 
Cyriaci , Largi ct Smaragdi, Martyium , Scmiduplex. 
Vigilia. Coinra. S. l\omani , Marlyris, 
Laurentii, Mavtyris, Duplex 2. Classis, 
De Octava. Coinm. SS. Tiburtii et Susannse , Mart. 
Clara;, Virginis, Duplex. Comra. Oi.tava;. 
De Octava. Comni. SS. Hippolyti ct Cassiani, Mart. 
Ue Octava. Coinm. Vigilia;, etS. Eusebii, Confessoris. 
Assumptio B. Mariic Virginis, Duplex 2. Classis. 
* Dominica infra Octavam Assumptionis , Festuni 

S Joachiin , Confessoris , Duplex majus. 
Hyacinthi , Confessoris, Duplex. Comm. Octavac. 
Oclava S. Laurentii, Duplex. Comin. Octava;. 
Oe Octava. Coinm S. Agapiti, Martyris. 
De Octava. 

Bernardi , Abbatis et Doctoris , Duplex. Comm. Oct, 
Joanna; Franiisi-a; de Cbantal , Duplex Comm. Oct. 
Octava Assumptionis beata; Maria; , Duplex. Comm. 

SS. Tiraothei, etc. , Martyrum. 
Philippi Benitii , Confessoris, Duplex. Comm. Vigilia;. 
Bartholomai , Apostoli, Dnplex 2. Classis. /iomce zS. 
Ludovici , Regis Francia; , Confessoris , Semiduplei. In 

Gallia , Duplex. Romx' 26. 
Ze|il)yrini, Papa- ct Martyris. 
Joseplii Calasanctii , Confessoris , Duplex. 
Ausnstini , Episcopi , Confessoris ct Ecclesia; Docto» 

ris , Duplex. Coiiim. S. Hermetis, Martyris. 
Decollatio S. Joannis Baptists, Duplex majus. Comm. 

S. Sabiiia;, Marlyris. 
Rosa; , Virgiiiis Liiuana; , Duptex. Comm. SS. Felicis 

et Adaucti, Martyrum. 
Raymundi Nonnati , Confessoris , Duplex, 25 24 


c 


Sal. 


I 


23 


d iv 


2 


22 


e iij 


3 


21 


f l>rid. 


4 


20 


g JVon. 


5 


'9 


A viij 


6 


iS 


b 'vij 


7 


17 


c vj 


8 


16 


d 


V 


9 


i5 


e 


iv 


JO 


j4 


f 


"j 


II 


i3 


g 


frid. 


12 


12 


A. 


Idib. 


i3 


II 


b 


xix 


i4 


10 


c 


xviij 


i5 


9 


d 


xvij 


16 


8 


e 


xvj 


17 


7 


f 


XV 


18 


6 


g 


xiv 


19 


5 


A 


xiij 


20 


4 


b 


x'j 


21 


3 


c 


xj 


22 


3 


d 


X 


23 


I 


e 


ix 


24 


* 


f 


viij 


25 


»9 


g 


vij 


26 


28 


A 


vj 


27 


27 


b 


V 


28 


a6 


c 


iv 


29 


XXV 25 


d 


"j 


3o 


»4 


e 


Prid. 


3i Kalendaiium. SEPTEMBER. s Littera Dies 
'. Domin. mensiS' f 


Kal. 


g IV 


A iij 


b Prid. 


c 


IV 011. 


d 


vnj 


e 


^',t 


i 


*J 


K 


V 


\ 


IV 


b 


''i 


c 


trid 


d 


Idib. 


e 


xviij 


{ 


XV.J 


S 


XVJ 


A 


XV 


b 


XIV 


c 


XllJ 


d 


"'J 


e 


"J 


f 


X 


S 


ix 


A 


viij 


b 


vij 


c 


^l 


' d 


V 


e 


IV 


f 


"J /Egidii , Abb. Comm. SS. daodecim Fratrura , Mart. 
Stepbani , Regis Hungariic , Confessoris, Semiduplez. Laurentii Justiniani , Episcopi et Confessoris , Semid. Naliiiias B. Maria p^irginis , Dnpl. s. Classis. Comm. 

S. Adriani , Martyris. 
* Dominicaiiifra Uctavam, Festnm SS. Norainisbeat» 

Maria; , Diiplei majits. 
De Octava. Comm S Gorgonii , Martyris. 
^icolai de Tolentino , Conf, , Dup/ei. Comm. Oct. 
I)e Oclava. Comm. SS. Proti, etc. , Martyrum. 
De Octava. 
De Oitava. 

Exaltatio S. Crucis , Dnplex majus. Comm. Oetava;. 
Octava Rativitatis beata; Maria:, Duplex. Comraein. 

.S. Nicomedis, Martyris. 
Cornelii et Cypriaiii , l'ont. ct Mart. , Semiduplex. 

Comm SS. hupliemiae, etc, Martyrum. 
Impressio Stigmatum S. 1'rancisci, Diiplex. 
Josephi a Cupcrtino , Coiifessoiis, Duplex. 
Januarii, Episcopi , et soc. , Martyram, Duplex. 
Eustachii et soc. , Mart. , Duplex. Comm. Vigiliac. 
Matthai , Apostoli et Evangelistm , Duplex 2. Ciassis. 
Thoina; a Villannva, Episcopi et Confessoris, Dupl. 

Comm. SS. Mauritii et soc. , Martyrum. 
Lini , Papa? et Martyris , Semiduplex. Comm. S. The- 
cla; , Virginis et Martyris. 
a4 Beata; Marias de Mcrcede, Duplex majus. 
zs! 

26 Cypriani et Justina' , Martyrum. 
zy Cosina; et Damiani , Maityruin , Semiduplex. 

28 Wenceslai, Ducis et Martyiis, Semiduplex 

29 Dcdicatio S. Miehaelis .\rchangeli, Duplex j. Classis. 

30 Hieronymi , l'iesbyteri , Conf. et Eccl. Doct. Duplex 
[* Domiuica III. Fcstum septem Dolorum , Dupl. maj. OCTOBER. 

*Dom. I. Oct., SS. Rosarii B. Maria; V. , Duplex maj. 
1 1 Remigii , Episcopi et Confessoris , Semiduptex ad libt- 

tum. Simplex de prcecepto. In Gallia Duplex. 
2 Angelorum Custodum , Duplex. 
3| 

4 Francisci , Confcssoris , Duplex. 

5 Placidi et soc. , Martyrum. 

6 Brunonis, Cunfcssoris , Diiplez. 

"jMarci . Papa; et Confessoiis. Comm SS, Sergii , Bac- 
I chi , etc , Martyriiiu. Kalendaritim. Cyclus Litterts Dies 
Epact. Domin. mensist i5 


A 


viij 


i4 


b 


^'j 


i3 


C 


vj 


12 


d 


V 


11 


e 


iv 


lo 


f 


»'j 


9 


§ 


Prid. 


8 


A 


Idib. 


7 


b 


xvij 


6 


c 


xvj 


5 


d 


XV 


4 


e 


xiv 


3 


f 


xiij 


2 


g 


xij 


I 


A 


3tj 


* 


b 


X 


29 


c 


ix 


28 


d 


viij 


27 


e 


vij 


2ti 


f 


vj 


XXV 25 


g 


T 


24 


A 


iv 


23 


b 


iij 


22 


c 


Prid. 1 Birgittae , Viduac , Duplex. 

Dioiiysii , Rustici et Eleutherii , Martyrum, Semidupl. 

Francisci de Borgia , Confessoris , Semiduplex. i3 Eduardi , Regis , Confessoris , Semiduplex. 
14 Callisti, l*apa' etMartyris , Duplex. 
i5 Teresia;, Virginis, Duples. 

Hedwigis, Vidua;, Semiduplex. 
Lucw , Evangelistw , Duplex 2 . Classis. 
Petri de Alcantai a , Confessoris , Ouplex, 
Jo.innis Cantii , Confessoris, Dup/ex. 
Hilarionis, Abbatis , et comm. SS. Ursulac et soc. 
Virginum et Martyrum. 

23 

24 1 

25 Chrysanthi et Daria?, Martyrum. 
2rt Kvaristi , Papas et Martyris. Vigilia. 

Simonis elJudie, jdpostolorum , Duplex 2. Classis. NOVEMBER. d 


Kttl. 


e 


IT 


f 

g 


iij 
Prid. 


A 


Non. 


b 


VllJ 


c 
d 


T'J 


e 


T 


f 


iv 


A 


'■i 
Prid.^ 


b 


Idib. 


c 


xviij 


d 


XVIJ 


f 


XV 


g 


XIV 


A 


WIJ Festum omnium Sanctorum , Dnplex i. Classis. 
Comm oinnium Fidelium IJefunctorum , Duplex, et 

de Octava omniuui Sanctorum. 
De Octava 
Caroli, Episcopi et Confessoris, Duplex. Comm. Oc- 

tava; et SS. Vitalis, etc, Martyrum. 

5 De Octava. 

6 De Octava. 

7 De Octava. 

Octava omnium Sanctorum , Duplex. Commemoratio 

SS. Quatuor Coroiiatorum , Martyrum. 
Dedicatio Bajillca; Salvatoris , Duplex , et commem. 

S. Tlieodori, Martyris. 
Andrex' Avellmi , Confessons, Duplex. Commemoratto 

SS. Try|ihonis, etc. , Martyrum. 
Martini, Episc. et Conf., Dup/. C<imm. S. Mennxt Mart. 
12 Martini , Papa^ et Martyris , Semiduplex. 
i3 Didaci , Confessoris , Semiduplex. 
141 

i5 Gertrudis, Virginis, Duplex. 
16 

171 Gregorii Thaumaturgi , Episc. et Conf, , Semiduplex. 
18 Dedicatio Basllioarum SS. Petri et Pauli , Dup/ex. 
igililisabetli , Vidua;, Duplex. Comm. S. Pontiani, Papje 
1 et Martyris. Kalendanum. C/clas Litlera Dies 
Epact. Domm. mensis. 27 

XXV 26 

25 24 

23 

22 Feiicis de Valois, Confessori^ , Duplex. 
Prasentatio bealm Marice firginis , DupleX majus. 
Ca}cilia;, Virginis et Martyris , Duptex. 
Clementis, ra|ia- et Martjris, Duplex. C'.mm. S. Fe- 

licitatis , Martvr s. 
Joannis a Cruce , Confessoris, Duplex. Commeraor- 

S. Chrysiigoni , Martjris. 
Catliarinx , Virgiiiis et Martyris, Duplex. 
1'etri Alexandrin', Ejiiscopi et Martyris. Vigllla. Comm. S. Saturnini, Martyris. 
AnJrea , Apostoli , Dujilex 2. Classis. DECEMBER. 30 


f 


Kal. 


>Q 


S 


IV 


iX 


A 
b 


"J 
yrid. 


16 


c 


Non. 


i5 


d 


v.ij. 


i3 


e 
f 


VIJ 


12 


B 


V 


II 


A 


IV 


10 
9 


b 

c 


"J 

l>rid.\ 


8 


d 


Idib. j 


7 


e 


xix 


6 


f 


XVI n , 31 b 

c 

d 27 
26 

XXV 25 XVIJ 

xvj 

XV 

xiv 
xiij 
xij Bibiana? , Virginis et Martyris, Semiduplex. 

Francisci Xaveni, Confessons, Duplex. 

Petri Chiysologi , Episco|>i, Confessoris et Doctoris, 

Duplex. Comin. S. Barbara-, Virginis et Mortyris. 
Commeinoratio S. Sabb.c , Abbatis. 
Nicolai , Episcopi et Confessoris , Duplex, 
Anibrnsii , Episcopi , Confessoris et Doctoris , Duplex- 
Conreptio beatie Marice f''irginis , Duplex 2. Classis. 
De Octava. 

Dc Oct.nva. Coinm. S. Melchiadis , 1'apa; et Martyris 
iJamasi, Papa; et Confessoris , Semid, Comm Oct. 
De Oitava. 

Lucia;, Virginis el Martyris, Duplex. Comm. Oct- 
De Octava 

Octava Conceptionis , Duplex. 
Eusebii . Episcopi et Martyris, Semiduptex. Vigilia. 

Thomte , Aposloli , Duplex 2. Ciassls. Vigilia. 

Nativitas D. IV. J. C. , Duplcx i Classis. 
Slepkani , Protomarljrris , Dupl. 2. Classis. Comm. Oct. 
Joannis, Aposl. et Etang. , Dupl. 2. Class. Coinm. Oct. 
SS. Innoccnlium , Duplex 2. Classis. Comm. Octavar. 
ThomaeCanluariensis,Episr. et Mait.,5em. Comm. Oct. 
De Dominica infra Oct. Nativitatis , vel de Oct. cuin 
comm. aliaruiii Octavaruiii. 
xix »0 A PridlSi Silvestri, Papa- et Conf. , Du/)/ex. Comm. Octavarum. 

Ha;c Epacta xix nunquam est in usu , iiisi quando eodem anoo coacurr'} 
eum Aureo numero xix. TABULA TEMPORARIA Anni 


Litter. 


Aur. 


Epact, 


Spptuage- 


Dies 


Domi. 


numer. 

10 
gestma. 


Cinerum. 
i833 


i 


ix 


3 Febr. 


20 Fcbr. 


7 Apr. 


jS34 


e 


II 


XX 


26 Jaii. 


12 Febr. 


3o Mart. 


i835 


d 


12 


} 


15 Febr. 


4 Marl. 


19 .Apr. 


i836 


c b 


i3 


xij 


3i Jan. 
22 Jan. 


I7 Febr. 
8 Febr. 


3 Apr. 


' 1837 


A 


i4 


xxiij 


26 Mart. 


i838 


? 


i5 


IV 


II Febr. 


2 8 Febr. 


i5 Api>. 


i83q 


f 


16 


XV 


27 Jan. 


i3 Febr. 


3i Mart. 


i84o 
jS4r 


e d 


'7 


xx^-j 


16 Febr. 


4 Mart. 
24 Febr. 


19 Apr. 


c 


18 


vij 


7 Febr. 


11 Apr. 


J842 


b 


19 


xyuj 


2 3 Jan. 


9 Fcbr. 


27 Mart. 


1S43 


A 


I 


* 


12 Febr. 


l Mart. 


16 Apr. 


1844 


e 


2 


3tJ 


4 Febr. 


21 Febr. 


7 Apr. 


1845 


3 


xxij 


iq Jan. 


5 Ffbr. 


2 3 Mart. 


1846 


d 


4 


i'J 


8 Febr. 


25 Fcbr. 


12 Apr. 


.84; 


c 


5 


XIV 


3i Jan. 


17 Fcbr. 


4 Apr. 


.84S 


bA 


6 


XXV 


20 Febr. 


8 Mart. 


23 Apr. 


iS4() 


? 


7 


vj 


4 Febr. 


2J Fcbr. 


8 Apr. 


i85o 


f 


8 


XVIJ 


27 Jan. 


i3 Febr. 


3i Mart. 


j85i 


e 


9 


xxviij" 


16 Fcbr. 


5 Mart. 


20 Apr. 


i852 


d c 


10 


IX 


8 Fcbr. 


2 5 Febr. 
9 Febr. 


11 Apr. 


i853 


b 


ZI 


XX 


2 3 Jan. 


27 .Mart. 


j854 


A 


12 


J 


12 Pebr. 


I Mart. 


j6 Apr. 


i855 


g 


i3 


3"J 


4 Febr. 


21 Febr. 


8 Apr. 


j856 


f e 


'4 


xxiij 


20 Jan. 


6 Febr. 


2 3 Mart. 
12 Apr. 


j857 


d 


i5 


iv 


8 Fcbr. 


2 5 Fcbr. 


1 j858 


c 


16 


XV 


3i Jaii. 


17 Febr. 


4 Apr. 


jgSg 


b 


17 


XXVJ 


20 Febr. 


9 Mart. 


24 Apr. 


1860 

1861 


Ag 


18 


VIJ 


5 Febr. 


22 Febr. 


8 Apr. 


f 


'9 


xviij 


27 Jan. 


.3 Febr. 


3i Mart. 


J862 


e 


I 


* 


j6 Febr. 


5 Mart. 


20 Apr. 


j863 


d 


3 


^J 


j Febr. 


18 Febr. 


5 Apr. 


1S64 


c b 


3 


XXIJ 


24 Jan. 


10 Febr. 


27 Mart. 
16 Apr. 


i865 


A 


4 


"j 


12 Fcbr. 


1 Mart. 


1866 


g 


5 


XIT 


28 Jan. 


14 Fcbr. 


1 Apr. 


J867 


f 


6 


XXT 


17 Febr. 


6 Mart. 


21 Apr. 


1868 


e d 


7 


VJ 


9 Fcbr. 


26 Febr. 


12 Apr. 


1869 


c 


8 


xvij 


24 Jan. 


10 Fcbr. 


28 Mart. 


1870 


b 


9 


XXTllJ 


i3 Febr. 


2 Mart. 


17 Apr. 


1871 


A 


10 


IX 


5 Febr. 


22 Febr. 


9 Apr. 


1872 


g f 


Ji 


XX 


28 Jan. 


i4 Febr. 


3i Mart. FESTORU3I MOBILIU3I. 


D.ni 

i833 
i834 
i835 
i836 


Ascensio. 

16 Maii. 

8 Maii. 

28 Maii. 

12 Maii. 


PentecoS' 
tes. 

26 Maii. 

18 Maii. 

7 Junii. 

22 Maii. 


Corpus 
a.nsti 


Indi- 
clio. 


D.cte 

post 
Pent 


D-nica 

prima 
Ad^enU 


6 Junii. 
2g Maii. 
18 Junii. 

2 Junii. 


6 

7 
8 

9 


26 
27 
24 
26 


I Dec. 
3o ISov. 
29 Jfov. 
27 Nov. 


i837 
i838 
1839 
1840 


4 Maii. 
24 Maii. 

q Maii. 
2» Maii. 


i4 Maii. 

3 Junii. 
19 Maii. 

7 Junii. 


2 5 Maii. 
i4 Junil 
3o Maii. 

18 Juiiii. 


10 
11 
12 
i3 


28 

25 

27 

24 


3 Dec. 

2 Dec 

I D.'c. 

29 Nov. 


1841 
1842 
1843 
1844 


20 Maii. 

5 Maii. 

25 Maii. 

16 Maii. 


3o Maii. 

i5 Maii. 

4 Junii. 

26 Maii. 


10 Junii. 

26 Maii. 

i5 Juiiii. 

6 Juuii. 


14 
i5 

I 
2 


25 

27 

23 
26 


28 >ov. 
27 >ov. 

3 Dec. 

I Dec. 


1845 
i846 
1847 
1848 

i84q 
i8do 
i85i 
i852 


I Maii. 
21 Maii. 
i3 Maii. 

I Junii. 


n Maii. 
3i Maii. 
23 Maii. 
n Junii. 


22 Mnii. 
II Juiiii. 

3 Junii. 

23 Junii. 


3 
4 
6 
6 


28 
25 

26 
24 


3o Nov. 
2q Nov. 
28 NOT- 
3 Dec. 


17 Maii. 

9 Maii. 

29 Maii. 

20 Maii. 


27 Maii. 

19 Maii. 

8 Junii. 

3o Maii. 


7 Junii. 
3o Maii. 
19 Juiiii. 
10 Junii. 


8 

9 
10 

11 
12 
i3 

i4 


26 
27 
24 

25 


a Dec. 

I Dec. 
3o Nov. 
28 Nov. 


i853 
1854 
i855 
i856 


5 Maii. 
25 Maii. 
17 Maii. 

I Maii. 


i5 Maii. 

4 Junii. 

27 Maii. 

11 Maii. 


26 Maii. 

i5 Junii. 

7 Junii. 

22 Maii. 


'7 

25 

26 

28 


27 Nov. 

3 Dec. 

2 Dec. 
3o Kov. 


1857 
i858 
1859 
1860 


21 Maii. 

i3 Maii. 

2 Janii. 

17 Maii. 


3i Maii. 
2 3 Maii. 
12 Junii. 
27 Maii. 


11 Junii. 

3 Junii. 
23 Junii. 

7 Junii. 


i5 

I 

2 

3 


25 

26 

23 

26 


29 Ngv. 

28 Nov. 

27 Nov. 

2 Dec 


1861 
1862 
i863 
1864 


9 Maii. 
29 Maii. 
14 Maii. 

5 Maii. 


19 Maii. 

8 Junli. 

24 Maii. 

i5 Maii. 


3o Maii. 

19 Junii. 

4 Junii. 

26 Maii. 


4 
5 
6 

7 


27 

24 
26 

27 


I Dec 
3o Nov. 
29 NOT. 
27 NOT. 


i865 
1866 
1867 
i8fi8 


23 Maii. 
10 Maii. 
3o Maii. 
2t Maii. 


4 Junii. 
20 Maii. 

9 Junii. 
3i Maii. 


i5 Junii. 
3i Maii. 
20 Junii. 
II Junii. 


8 

9 
10 
II 


24 

25 


3 Dec. 

2 Dec 

I Dec 

jg KoT 


1869 
1870 
1871 

1872 


6 Maii. 
26 Maii. 
18 Maii. 

9 Maii. 


16 Maii. 

5 Junii. 

28 Maii. 

19 Slaii. 


27 Maii. 
16 Junii. 
8 Junii. 
3o Maii. 


12 
i3 

14 
i5 


27 
24 
26 

27 


28 NOT. 

27 KoT. 
3 Dec 
I Dec. DU^ TABELL^ 

EX RllBRlClS GENERALIBUS EXCERPTjE. In quarum prima statim ridiri poterit , 

quomodo Officium proecedcns con- 

currat in ^'''esperis cum Officio se- 

guentis diei* 
In secunda vcro , de quo celebrandum 

erit Officium , si plura eodem die 

Festa occurrant. 
Ex utraque Tabella lioc ordine repe- 

rietur quod quceritur. 

Primum inveniatur numerus posi- 
lus in quacliangulo illo , in qua Fes- 
ta , de quibus est controversia, sibi 
invicem occurrunt : deinde legatur 
Hegula juxta dictum nuinerum de- 
sci ipta , et ex ea clare videbituv quid 
sit agendum. 

Exempli gratia : Quadrangulus,in 
quo sibi invicem oceurruut Duplex 
1- Classis , et Doniinica i. Classis, 
eritqui est in angulo superiorrsecun- 
da; Tabella-, in qun signalus est nu- 
inerus i , quia si ad eum tam Duplex , 
quam Dom. praedicta ex eotum locis 
vecto tramile pergerent , in co sibi 
invicem occurrcrent. Kegula autem 
juxta dictum iiumerura apposita, sic 
habet : i. Translalio de pnmo , Offi- 
cium desecundo. Id est, Dupl. i. Clas- 
sis pra?diclum transferatur, et Ofiic. 
fiat de Dom. i Classis : qui:i cuiii in 
his Regulis dicitur, De primo , scu 
pra)cedenli , intelligilur de Festo in 
superioii parteTabella} apposito, ut 
Duplex pra;dictum ; ciim de secundo 
vel sequeiiti , de Festo in inferiori 
parlc sub numeris apposito, ut Doin. 
pracdicta. 

In aliquibus autem quadrangulis 
nullus appositus est numerus , vel 
quia tiullus occursus , neque concur- 
sus esse potest, vel quia in propviis 
locis annotatur in Breviario quid sit 
agcndiim. 

Scire tamcn oportet, qua; sint Du- 
plicia I . et 2. Classis , et majora per 
annum , et qua; Domiiiica; et Feria; 
majores dicantur. 

DUPLICIA I. CLASSIS, 

In quibus nulta fit commemoratio quo- rumcumque Fe-storum occurrentium , 
nisi prout in liubricis. 
Nativitas Domini. 
Epiphania Domiiii. 
Tascha Resurieclionis , cuin 3. an- 
tcced- et 2. seq diebus. 
Ascensio Domini. 
Penteeostes , cum i. seq. diebus. 
Festum Corporis Cliristi. 
Nativitas S. Joannis Buptistar. 
Festum SS. Apost. Pelri et Pauli. 
Assumptio beatx' Marisc Virginis. 
Festum oraniuin Sanctorura. 
Dedicatio jiropriac Ecclesia?. 
Patroiius vel Titulus Ecilesioc. 

DTJPLICIA 2. CLASSIS, 

In quibus de Simplicibus fit commemo- 
ralio in Laudibus tanlitm, 

Circumcisio Domini. 
Festiim SS Nominis Jesu. 
Fcstuin SS. Trinitatis. 
Purificalio ,« \ 
Annuntiatio, f t> « ■ it. 
Kativitas, > B. Mariac Virg. 

Conceplio , ' 

Natalltia duodechn Apostolorum. 
Festa livangelistaruin. 
Festa S. Stepliani, Protomartyris , 
et SS. Innocentium. 

Festa S. Joseph et S. Laurentii. 
Inventio S. Crucis. 
Dedicatio S. Michaelis Arehangeli. 
DOMINICjE MAJORES 

Difiduntur in duas Classes. 

DOMlNICa: I. CLASSIS, 

Qute nunquam omitluntur. Prima Adv. 
Prima Quadv. 
Passionis. 
Palmarmn. Pascha;. 
In Albis. 
Pentecostes. 
Trinitatis DOMINIC^ 2. CI.ASSIS, 
QttiF non omittuntur , nisi occurrente 
l'atrono vel Titulari Ecclesia , et 
ejiisdem Dcdicatione ; et tunc de tis 
fit semper commcmoratio in utrisque 
Kespers et Laudibus. Secunda 

Tertia 

Quarta Adveatoj. i Septuagesimae. Comimcx ( SexagesimK:. 

{ Quinquagesimae. 
Secunda 1 

Tertia > Quadrageslinae. 
Quarta 5 

DUPLICIA MAJORA 

rE& ANauu , 

Qua aliis Duplicibus minoribus prafe- 
runtur. 

Transfifuratio Domiui. 
Exaltatio S. Crucis. 

Festum ad Nives \ 

Visitatio f 

Prjsentatio C B. Maria;. 

Festum SS. Nominis \ 
Festum de Mercede Festum SS. Rosani J 

Festum de Monte Car- f o »1 • 
welo ) «■ ^*^"^- 

Festum 7. Dolorum. ) 

Coiiversio S. l'auli, Apostoli. 

Calhedra S. Petri , utraque. 

Festum S. Joannis ante porlam 
Lalinam 

Apparitio S. Michaelis. 

Festum S. Barnabac, Apostoli. 

Festum S. Anna;. 
Festum S. Petri ad vincula. 

Festum S. Joachim, Confessoria 

Decollatio S. Joannis Papiistae. 

Festum Pflitrojjorum miniis prin- 
ci2>alium. 

FERI^ MAJORES, 

De quibus semper fit commemoratio. 
Adventus. 
Quadragesimac. 
Qualuor Temporum. 
Setunda Rogatiunum. QLANDO CO.\CLRRIT HDom. major, seu i. et 2. Class.cum 


1 


4 
4 

2 

2 

7 
4 


3 
3 

4 
4 
4 
4 
.■; 
3 
5 
3 


4 
4 
3 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
4 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
5 


'3 


3 


' 


i^ 


3 


' 
gDom. minor, seu per annum 


2 
2 

4 
4 


ii 

4|4 
4|4 


I 

3 


I 
I 
I 
7 


I 1 I 

4|6|4 
6|3 1 4 
4l "1 4 

7iTi7 

3 I i 4 
iDupJex 1« Classis 
Duplex 2. Classis 
■Patroiius seu Titulus Ecclesise 
Duplex pcr annnm majns 
4'6 
5 1 3 
3 1 3 

3 3 
Duplex per annum minus 
Semiduplex 


4 5 
4 1 4 
1 


I 
3 

7 


I 5 

I ; 4 

I 5 
Dies Octava 
nies infra Octavam 
1 Totum desequenti, nihildeprs- 
cedenti. 

2 Totuiu de praiced. nihil de Sieq. 

3 Totum de seq. , comm. de prsc. 

4 Totuin de pra;c., comm.de seq 

5 Capitulum de seq. , comm. de 
1 prcPced. 

|6 Totum de digniori, comm. de 
1 miiius disno. 


S- 
p 


CJ < 

i 


•< 


3 

"2, 
c 

s 

3 
3 


s 


5 

c 
H 

C 
c 

5' 
3 

"c 
jSimplex , et S. Maria in Sabbato , 
1 Feria et Vigilia non concurrunt. 


i 


I 

Notanduin , qaod in I. Vesp. diei 
Oct. Ascensionis et Corporis Chnsli , 
totum OfBc. fit de Oct. , cuin comm. 
pra;cedentis Festi Dupl. , nisi fuerit 
Festum solemne principale , vel i. 
vel 2. Classis : quia lunc de Festo 
fieret Offic. et comiii- dc Octava. 

In II. Vesp. diei Oct. Epiphaniae, 
P.ischa? , Ascnj^ionis et torporis 
Christi, de sequenti Uupl fittantum 
comm., nisi illudfuerit i. vel 2. Clas- 
sis, seu Tatronus vel Titulus , aut 
Dedicatio Kcciesia; : quia tunc de 
Festo fieret Offic. et de Oct. comm- Et similiter die Oct. Corporis Christi 
in II. Vesp. concurrente cum die Uct. 
S- Jo.Tnnis Baptista;, Vesp. erunt de 
Oct. Corporis Christi cum commem. 
Octava; S. Joannis- 

In II. Vesp. Uuplicis i- Classis non 
fit comni. de dic infra Octavam , nisi 
quando de ea fieri debeat Officium 
die sequcnti 

Ciim plures fiunt comm. , servetur 
hic ordo : De Dupl. , de Dom., de 
Semid. , de die infra Oct. . de Kcria 
majori seu Vigilia, de S. Muria in 
Sabbato, de Simplici. SI OCCURUAT EODEM DIE 
Duplex primic Classis et 


6 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
5 
6 4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
5 
n 

7 


oi 


Z' 1 

3 6 


6 
4 
4 
4 
4 
4 


2 
2 
3 
a 
8 


i.1 
4 

I 

3 

7 
I 
3 

3 
3 


6|2 

6 { 2 
4 1 8 

7 h 
TlT 
4 i I 
3 3 


2 
8 
I 
5 
3 
I 
3 

T 
3 
3 


8 4 

TjT 

5 1 3 

TiT 
1 1 1 
5 3 

3 
5 


4 i I 


Duplcx secunda; Classis 


I 1 I 

lil 
3 3 

T|T 

3 1 3 

; 
Duple.\ per annum 
Dies ipfra Octavam 
Dies Octava 
Semiduplex 
Simplex 


1^1 
4 

T|T 
4' 3 
T|7 

3,3 
3|3 
S. Maria in Sabbato 
Feria mjyor 
Visilia 


1 Traiislatio de primo , 
Offic. ile secundo. 

2 Offic. de primo , Traus- 


< 


*T1 

3 


2 

1-3 


X 


5 

c 

-D 3' 


c 

c 


X 


3 


c 


n' 

rt' 


f 
3 Comm. de primo, Offic. 
de secundo. 

4 Offic. de primo, Comm. 
de secundo. 
^ 


5' 
X 


1 

u 


p 

< 


» 

3 
s 

1 


5 
n 


3 
2 


s 

3 


C 


•2 

3 
5 Nihil de primo , Offic 


p 
'■' 
k 


^. 


s 


n 
de secundo. | 
1£. 


» 


■'i.. 
6 Offit. de primo , iiihil 
i2. 


■ 
H de secundo. 


[7 Offic. de digniori, Com- 


B mem. de miniis dipno. 


1 « Olfic de digniori, trans- 


1 latio di- niiuus difru". ' 
^ 


■■ 


^ 
^ 
^ 
^ 

Notandum , quod Duplex (|uod- occuirens in Vigiliis Nativitatis Do- 
cuMique , etiam Patroni ct Tituli Ec- mini et Pentecostes , in die Cin umci- 
cUsiu: , \el Dcdical uuis ejusciem , sionis ■ it» die Oct. Epiphania: , iii Fc- ria IV. Cinerum , ac in tota majori 
Hebdomada , et infra Oct. Pascha; et 

Pentecosles , in Ascensione Doiiini, 
in Festo Coipoiis Cliristi , in Feslo 
Assuinplionis beata; Virginis , et om- 
nium Sanctoram, translertur, 

Infra Oct. Epiphania; fit tanliun 
de l'atrono vel Tituiari Eccles^a; , et 
ejusdem Dedicatione , cum comm. 
Oct. : alia Festa transferuutur post 
Octavam. 

infra Oct. Corporis Ohrisli , Senii- 
duplex transfertur, neque fit de Du- 
plici translato , et de ea , quocumque 
adveniente Duplici , iit comin. 

Infra illas Octav- , in quibus fit de 
Festisoccurrentibus, Semiduplex oc- 
currens in Domiiiica, transfertur in 
proxime sequentem diein : qua' si 
fuerit impedita alio simili Festo , 
tran^fertur post Octavam. 

De Oct. iNativitatJs Domini, Epi- 
phania: et Corporis (hrisli , semper 
tit comm. , quocamque Festo in illis 
occnrreiite. 

De aliis Oct. , qui non sunt in Ka- 
lendario , nibil fit a Feria iv. Cinerum 
nsque ad Dominicam in Albis, et k 
Vigilia Peatecovtes usque ad Festum 
Tiinitatis inclusive , et a die 17 De» 
cembris usque ad Epipbaniam. 

Dies Oct. nunqnam transfertur ; ideo quanquain Nativitas S. Joannis 
Baptistx', occurrens in die Corporis 
Clirisii , transferatur in dieui sequen- 
tem, non tamen transfertur Octava ; 
sed de ea fit tantum coinm. in Uffic. 
de Octava Corporis Christi. 

Si occurrat, ut 1'atrcnus vel Titu- 
lus E'cl. descriptus sit eodt-m die in 
Kalendarip cum aliis Sanctis , in eu 
Ecclesia fit lantinn de l'atrono , vel 
litulari absque comm. aliorum. Qui 
si in dicto Kalendario descripti sinC 
sub OfBc. Dupl. vel Semid., transfe- 
runtur in primam diem simili Offic. 
non impeditam, et de eis fiat Offic. 
Semid. ; nisi lamen sint de majoribus 
Fesiis , quia tunc de translato quoque 
fiet Offic. Dupl. , ac si proprio die ce- 
lebrarctur. Si vero in Kalendario om- 
iies sint tanquam Festum Simplex, de 
aliis nihil fit. 

De Feriis Ady. et Quadrag , quan- 
do de eis non fit Offic. , fit comm. in 
ntrisque Vesp. et Laud. cujuscnraqua 
Festi : de Quatuor Temp. et Feria ij. 
Rogationum ac Vigiliis , in Laud. 
tantiim. Si verg aliqua Vigilia occur» 
rat iii Adv. , Quadrages. , et Quatuor 
Temp , vel in diebus Festorum Dupl. 
1. Classis , sive Patroni , vel Titulij 
aut Dedicationis Ecclesia:, de ea ni 
hil fit, nec etiam in Laudibus. ORATIO DICENDA ANTE DIVINDM OPPICIUM. 

ApERi, Domine, os meum ad bcnedicendum nomen sanctum tnnm : mun 
da quoque cor meum ab omnibus vanis, perversis et alienis cogitatio 
nibus : intellectum illuraina, affettum inflamma , ut digne , attente ac de- 
Tote hoc OfGcium recitare valeam , et exaudiri merear ante conspectum 
divina; IMajestatis tua;. Pei Christum Dominum nostrum |k. Amen 

Doinine , in unionp illius divina; inteutionis, qua ipse in terris budei 
Oeo persolvisti , has tibi Horas persolvo. 

Orationem sequentem denote post Officium recitantibus Leo Papa X. defectus ei 
culpas in eo persolvendo ex Itumana fragilitate contractas mdulsit. 

SACRnsAscT* et individua; Trinitati , crucifixi Domini nostri Jesn Christj 
humanitati , beatissima' ct gloriosissiinx' , semperque Virginis Maria; foe 
euuda: iiitegritaii , et omniuin Saiictorum universitati sit sempitern§ laus, 
lionor , rirtus et glorij ab omni creatura , nobisque remissio omuium pec 
calorum, per infiniia sa;cula saeculorum. ^. Amen. 

t- Beata viscera Mariae Virginis , qua; portaveruat sleviii Patris Filiuiu. 
|t. Et beata ubera , qua: lactaverunt Christuin Dominum. 
Pater nosier. Ave Muna. ABSOLUTIONES BENEDICTIONES DIC£ND£ iWTE LECTIO»ES IN OIEICIO KOVEM ET TiinM LECTIOIfnil. /h /• Nocturno , et pro ij. et y. Feria. 

ABSOLUTIO. 

EXiODi , Domine Jesu Christe, pre- 
ces servoium tuoruui , et mise- 
rr le nobis , qui cum Patre et Spiritu 
sancto vivis et regnas ia Sicula Sie- 
ciilorum. p:. Ameii. 

BEK BDICTIOHES. 

I Benedictioiie perpetua benedicat 
nos Pater ieternus. ^. .^inen. 

J Unigenitus Dei Filius nos bcnedl- 
cere et adjuvaip difnetur. 

3 Spiritds sancti t;ratia illuminet sen- 
sus et corda nosira- 

In II. Noct. , et pro iij. el vi. Feria. 

ABSOLUTIO. 

Ipsios pietas et misericordia nos ad- 
juvet, qni cum Paire ei Spiritu 
sanclo vivit et regnat in sa.'cula sa;- 
culorum. fb. Ainen. 

fiEHEDJCTIOIVES. 

4 Deus Pater omiiipotens sit nobis 
piopilius et clemens. |l-. Amcn. 

3 Chrisius perpetua: det nobis gau- 
dia vitac. 

6 Ignein sui amoris accendat Oeos 
iu curdibus nostris. 

/n ///. Noct.., et pro Feria iv. et Sab- 
balo. 

ABSOLUTlOa 

ATiMcnLis peccatorum nosiroium 
absolvat iios omnipotens et mi- 
sericors Dominus. fb. Amen. 

BEXEDICTIOKES. 

7 Evan^elica lectio sit nobis salus et 
protectio. ^. Amen. 

8 Divinuin auxilium maneal semper 
nobiacum. 

9 Ad societatem civium supernorum 
perducat nos Rex Angeloruni. 

Si Officium Jll de Sancto novem Lec- 
tionum , oclava Benedictio erit: Ciijus Festum colimus , ipse vel 
i|>sa intiTcedat pro nobis ad Domi- 
num. 

Quando sunt plares , dicilur: 

Qiiorum vel Quarum Festuin coli- 
mus , ipsi ce/ ipsa; interccdant prfl 
iiobis ad Domiiiuin. 

Si OJficium fit de S. Maria , oclava 
Benediclio eril : 

Cujus Festum coliinus, ipsa Virgo 
virginnmintcrcedatpro nobis ad Do 
ininum. 

Si in ullima Lectione legcndum sit aliud 
Efangelium cum Homilia , nona Be- 
nedictio erit. 
Per Ev.ingelica dicta deleantur 

nostra delicta. 

In Offic. iij. Lect. dlcuntur j^b.wlutio- 
nes el Benedictiones prcedicttB, ordine 
in Rubricis generalibus descriplo ; et 
in eo , quando non legilur Homilia 
cum Efangelio el Benedictiones su- 
mendce sunt ex III. Nocl. , prima 
Benediclio erit: 

I Ille nos benedicat, qui sine fine vi- 
yit ei regnat. 

3 Divinum auxilium. 

3 Ad societatem. 

In Offic. iij. Lect- , quando hgilurHo- 
milia cum Evangelio , prima Bent- 
diclio erit: 

1 Evangelica lectio. 

2 Divinum auxiliuiu. 

3 Ad socittatein. 

Si Offic. fil de Sanclo iij. Lectionum , 
prima Benedtctio enl: 

I Ule nos beiiedicat , qui sine fine 

vivit et regnat. 
I Cujus vel Quoium. 
3 Ad societatem. 

In Officio dc S. Maria in Sabbato , 
Ab.iolulio ei Benedicliones quee ibidem 
punurdur. 

rsAi.TEB.rLivi PSALTERIUM DISPOSITUM PER HEBDOMADAM, CUM ORDINARIO OFFICII DE TEMPORE. * VV%%V^\\*%V Wl% VX-VVWW X \ W WWV WVWWV VXAXWW %w\xx*\ w DOMINICA AD MATUTIiNUM. y4nte Matutinum et omnes Horas > prccterqiiam ad Completortum , 
dicitur secreto : PATERnoster, qui es in coelis, 
sanntificetur nomen tuum : ad- 
veniat refrnum tuum : liat volun- 
tas tua, sicut In cceIo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da 
nobis hodie: et diniitte nobis de- 
bita nostra , sicut et nos dimitti- 
inus dtfbitoribusnostiis: lit ne nos 
inducas in tentationem : sed libera 
nosA malo. Amen. 

Avt, Maria , gratia plena , Do- 
minus tecum ; benedicta tu in 
mulieribus.et benedictus fructus 
venti is tui Jesus. 

Sancta Maria , Mater Dei , ora 
pro nobis peccatoribus , nunc et 
Jn hora raortis nostrse. Amen. 

In principio Matutini , et Pri- 
mcE , ac injine Completorii , dici- 
t'ir etiam Symbolurn Apostolo- 
rum. 

CREDO in Deum, Patrem omni- 
potentem , Creatorem coeli et 
terrae . Et in Jesum Christum, Fi- 
lium ejus unicum, Dominum nos- 
trum : qui conceptus cst de Spi- 
ritu sancto, natus cx Maria \ir- 
gine , passus sub Pontio Pilato , 
crucilixus , niortuus et sepultus : 
«lescendit ad inferos : tertia die 
resurrexit ^ mortuis: ascendit ad 
coelos , sedet ad de.xteram Dei Pa- 
trls omnipotentis : inde veuturus 
«st judicare vi\os et mortuos. 
Credo In Spirltuui sarictuin , janc- tam Eccleslam catholicam , Sanc^ 
torum communionem , remissio- 
nem peccatorum, carnis resurrec» 
tionem, vitam seternam. Amen. 
Deinde ctara voce dicttur: 
t. Domine , labia mea aperles. 
£-. Et os meum annuntiabit lau- 
dem tuam. \. Deus , in adjuto- 
rium meum intende. p-. Domine , 
aii adjuvrmdum rae festina. (iloria 
Patri , et Filio , et Spiritui sanc- 
to. Siciit erat in principio , et 
nunc , et semper, et in ssecula sa:- 
culorum. Amen. Allcluia. 

Sic dicitur Allelula , ad omnes 
Horas , per totum Annum, prce- 
terquam ci Domin. in Septuaff. us- 
que ad Fer. v. in Ccena Domint : 
tunc enim dicitur Laus tibi , Do- 
iDine, Rex aiterna" glorise. 

Im'itat. sequens dicitur ab Oct. 
Epiph. usque ad Domin . Septuag. 
et ab Oct. Pentec. usque ad Adv. 

Invit. Adoremus Domlnuin , • 
Qui fecit nos. Repetitur Adore- 
mus Dominum, qui fecit nos. 

PSALMUS 94. 

VENITE , exultemus Domino , ju- 
biiemus Deo salutari nostro : 
prajoccupemusfaciem ejusin eou- 
fessione, et in psalmis jubilemus 
el. Adoremus Dominum, qui fe- 
cit nos. 

Quoulam Deus magnus Dosui- 2 Domnuca aa 

nus, el Rex magnus super omnes 
deos : quoniam non repellet Do- 
minus plebem suam, quia inmanu 
ejus sunt omnes lines terrre, et 
altitudines montium ipse conspi- 
cit. Qui fecit nos. 

Quoniam ipsius est mare, et ipse 
fecit illud , et aridam fundaverunt 
manus ejus : venite , adoremus, 
et procidamus ante Deum : plore- 
mus coram Domino, qui fecitnos; 
quia ipse est Dominus Deus nos- 
ter , nos autem populus ejus , et 
oves pascuEe ejus. Adoremus Do- 
minum, qui fecit nos. 

Hodie si vocem ejus audieritis , 
nolite obdurare corda vestra, si- 
cut in exacerbatione secundum 
diem tentationis in deserto : ubi 
tentaverunt me patres ^estri , 
probaverunt et viderunt opera 
mea. Qui fecit nos. 

Quadraginta annis proximus fui 
generationi huic, et dixi : Semper 
hi errant corde : ipsi vero non cc;^- 
noverunt vias nieas, quibus juravi 
in ira mea , si introibunt in re- 
quiem meaiu. Adoremus Domi- 
num, qui fecit nos. 

Gloria Patri, et Filio, et Spiri- 
tui sancto. Sicut erat in princi- 
pio, et nuuc, et semper, et in s;e- 
cula soeculorum. Anien. Qui fc-it 
nos. Adoremus Dominum, qui fe- 
cit nos. 

Sequeiis Hymnus dicitiirab Qct. 

Epipli. usque ad Domin. 1. Qiiii- 

drag. et (i Domin. proximioii lial. 

Octobris , usque ad Adv. 

IIYMINUS. 

PRIMO die, quo Trinitas 
Beata mundum condidit, 
Vel quo resurgens Conditor , 
Kos morte victa liberat : 

Pulsis procul torporibus 
Surgamus omnes ocjus, 
Et nocte quaramus Deum, 
Propheta sicut prfecipit. 

Kostras preces ut audiat, 
Suamque dextram porrigat, 
Et expiatos sordibus 
Beddat polorum sedibus. 

Ut, quique sacratissimo 
Hujus diei tempore 
Horis quietis psallimus , 
Donis beatis muneret. 

Jam nunc, Paterna claritas, Matutinum. 
Te postulamus affatim, 
Absint faces libidinis , 
Et omnis actus noxius. 

Ne foeda sit, vel lubrica 
Compago nostri corporis, 
Ob cujus ignes ignibus 
Avernus urat acrius. 

Mundi Redemptor, quassumus 
Tu probra nostra diluas : 
Kobisque largus commoda 
Vitse perennis conferas. 

Pra?sta, Pater piissime, 
Patrique compar Unice, 
Cum Spiritu Paraclito 
Regnans per omne saeculum. 

Amen. 

Secjuens Hymnus diciturab Oct. 
Pentec. usque ad Domin. proxi- 
rniorem Kal. Octobris. 
HYMNUS. 

ivrocTE surgentes vigUemus om- 

i> nes, 

Semper in psalmis meditemur, at- 

que 
Voce concordi Domino canamus 
Dulciter hymnos. 
Ut pio Regi pariter canentes, 
Cura suis Sanctis mereamur au- 

lam 
Ingredi creli, simul et perennem 
Ducere vitam. 
Praestet hoc nobis Deitas beata 
Patris, ac Nati, pariterque sancti 
Spiritils, cujus resonat per om- 
nem 
Gloria muiidum. Amen. 
Aliis temporibus a supradictis , 
Invit. et Hi/mnus dicuntur, quw 
/labentur in Proprio de Tempore, 
pro Officii varietate : quod et in 
Capit. et Hymnis ad Laudes , et 
in aliis similibus servetur. 

IN I. NOCTURNO. 

Jn Adv. Ant. Veniet ecce Rex. 
Per Ann. Ant. Servite Domino. 
Temp. Pasch.Ant.X\\e\um. 
Asteriscus * notat pausam can- 
tils in choro. 

PS.\LMCS I. 

BEATDS vir, qui non abiit in con- 
silio impiorum, et in via pecca- 
torum non stetit, * et in cathedra 
pestllentiie non sedit: 
Sed in lege Doraini voluntas ejus. Dominfca ad Matutinum. * et in lege ejus meditabitur die ac 
uocte. 

Et erit tanquam lignum, quod 
plantatum est secus decursus 
jquarum , * quod fructura suum 
Jal)it in tempore suo: 

Et folium ejus non defluet : * et 
jmnia qiiaecumque faciet , pros- 
peraljuntur. 

Non sic impii , non sic : * sed 
anquani pulvis , quem projicit 
.'entus a facie terra;. 

Ideo non resurgent impii in ju- 
licio : * neque peccatores in con- 
:ilio justorum. 

Quoniam novit Dominus viam 
ustorum : * et iterlmpiorum per. 
bit. 

Cilorla Patri, etFilio, * et Spiri- 
ui sancto. 
Sicut erat in principio, etc. 

Hic versus Gloria semper (iicf- 
ur tn flne omnium Psalmorum , 
isi aliter notetur. 

PSALMUS 2. 

"^UARE fremuerunt gentes , * et 
populi meditati sunt inania? Ciim exarserlt in brevi Ira ejus, 

* beati omnes qui confiduntiu eo. 

PSALMUS 3. 

DOMINE, quid multiplicati sunt 
qui tribulant me ? * multi in- 
surgunt adversum me. 

Multi dicunt animee mese : * Kon 
estsalus ipsi in Deo ejus. 

Tu autem, Domine , susceptor 
meus es, * gloria mea , et exaltans 
caput meum. 

Voce mea ad Dominum clania- 
vi : * et exaudivit me de monle 
saneto suo. 

Ego dormivi, et soporatus sum : 

* et exurrexi, quia Dominus sus- 
cepit me. 

Non timebo millia populi eircum- 
dantis me: * exurge, Domine, sal- 
vum me fac, Deus m.eus. 

Quoniam tu percussisti omnes, 
adversantes mihi sine causa : * 
dentes peccatorum contrivisti. 

Domini est salus : * et super po- 
puJum tuum benedictio tua. 
PSALMUS e. Astiterunt reges terrai, et prin- ■PVOMINE , ne in furore tuo ar- 
ipes convenerunt in unum * ad- A-' guas me : * neque in ira tua ersiis Dominum , et adversiis 

hristum ejus. 

Dirumpaums vincula eorum : * 

; projiciamus a nobis jugum ip- 

)rum. 

Qui habitat in coelis , irridebit 

)s : * et Dominus subsaunabit 

)S. 

Tunc loquetur ad cos in irasua: 
et in furoresuo conturbabiteos. 
Ego autem constitutus sum Rex 
j eo super Sion montem sanc- 
im ejus , * pradicans prcsceptum 
us. 

Dominus dixit ad me : * Filius 
eus es tu , ego hodie genui te. 
Postula a me, et dabo tibi gen- 
s h:creditatem tuam, * et pos- 
ssionem tuam tcrminos terrae. 
Reges eos in virga ferrea, * et 
nquam vasfiguli confringeseos. 
Et nunc, reges, intelligite : *eru- 
mini,quijudicatis terram. 
Servite Domino in timore : * et 
iidtats ei cum tremore. 
Apprehendite disciplinam, ne- 
lando irascatur Dominus , * et 
reatis de via justa. corripias me. 

Misereremei, Domine, quoniam 
infirmus sum : * sana me, Domine, 
quoniam conturbata sunt ossa 
mea. 

Et anima mea turbata est val- 
d6 :* sed tu, Domine, usqueqno? 

Convertere , Domine , et eripe 
animam meam : * salvum me fac 
propter misericordiam tuani. 

Quoniam non est in morte qui 
memorsil tut : * in inferno autem 
quis confitebitur tibi ? 

Laboravi in gemitu meo , lavabo 
persingulasnocteslectum meum: 
* lacrymis mels stratum meum ri- 
gabo. 

Turbatus est h furore oculus 
meus : * inveteravi inter omnes 
iunnicos nieos. 

Discedite h me omnes, qui ope- 
ramini iniquitatem : * qiioniam 
exaudivit Dominus vocem fletils 
mei. 

Exaudivit Dominus deprecatio- 
nem meam : * Uominus orationem 
meam susrepit. 
Eruheseant et conturbentur ve- 4 Dommtca ad 

heraenter omnes Inimici mei:* con- 
vei-tantur, et erubescant vald^ ve- 
locltcr. 

In Adv. Ant. Veniet ecce Rex 
excelsus cum potestate magna ad 
saivandas Kcntes, alleluia. 

Ant. Confortate. 

Per Ann. Ant. Servite Domino 
Intimore, etexultate ei cum tre- 
inore. 

Ant. Deus judex justus. 

PSALMDS 7. 

DOMiiTE Deus meus, in te spe- 
ravi : * salvum me fac ex om- 
nibus persequentibus me, et li- 
bera me. 

Nequaudo rapiat ut leo animam 
meam: * dum non est quiredimat, 
ueque qui salvum faciat. 

Domine Deus meus, si feci istud, 
■» si est iniquitas in manibus meis : 

Si reddidi retribuenlibus mihi 
mala , * decidam meritd ab ininii- 
fis meis inanis. 

Persequatur inimicus animam 
meam, et comprehendat, et con- 
culcet in terra vitammeam, * et 
gloriam meam in pulverem dedu- 
cat. 

Exurge , Domine , in ira tua : * 
et exaltare in linibus inimicoium 
meorum. 

Et exurge, Domine Deusraeus, 
in praecepto quod mandasti : * et 
synagoga populorum circumda- 
bit te. 

Et propter hanc In altum regre- 
dere : * Dominus judicat pcpu- 
los. 

Judica me, Domine, secundiim 
justitiam meam , * et secundum 
iunocentiam meam super me. 

Consumetur nequitia peccato- 
rum , et diriges j ustum , * scrutans 
corda et renes Deus. 

Justum ailjutorium meum h. Do- 
niino , * qui salvos facit rectos 
corde. 

Deus judex justus, fortis et pa- 
tiens: * numquid irasciturpersin- 
gulos dies ? 

Nisl conversi fueritls , gladium 
suum vibrabit : * arcum suum te- 
tendit, et paravit illum. 

Et in eo paravit vasa mortls, * 
MMfittas suas ardentibus effeci '. Matutmiim. 

Ecce parturiit injustitiani ; • 
concepit dolorem, et peperit Inl- 
quitatem. 

Lacum aperuit, eteffodit eum: 
* et iucidit in foveam, qiiam fe- 
cit. 

Convertetur dolor ejus in caput 
ejus : * et in verticem ipsius iniqul- 
tas ejus descendet. 

Confitebor Domino secundiim 
justitiam ejus : * et psaliam no- 
mini Domini nltissimi. 

rsAi,.iiiis 0. 

DOMINE Dominus noster , * 
quiun admir;il)ile cst nomen 
tuum in universa terra ! 

Quoniam elevata est magnificen- 
tia tua * super cjtIos. 

Ex ore infantiiun et laetentium 
perfecisti laudem proptcr inimi- ■ 
cos tuos, * ut destruas inimicum 
el ultorem. 

Quoniam vidcbo crclos tuos , 
opera digitorum tuorum : * lu- 
n;>ni ct slellns, qua' tu rtindasti. 

Quid est homo, quod memor es 
ejus ? * aut iilius hominis , quo?- 
niam visitas eum ? 

Minuisti eum pauI6 mintis ab 
Angelis , gloria et honore coro- 
nasti eum , * et constituisti eimi 
super opera manuum tuarum. 

Omnia subjecisti sub pedibus 
e.ius, * oves ct boves universas, 
insuper et pecora campl. 

Volucres coeli , et pisces mnris , * 
qui perambulant semitas maris. 

Domine Dominusnoster, * quiiin 
admirabile est nomen tuuin in 
universa terra ! 

PSAI,MrS 9. 

CONFrTKnoR tihi , Domine, In 
toto corde meo : * nari abo om- 
nia mirabilia tua. 

Lwtabor et exultaho in te : * 
psallam iiomini tuo, Alti.sslmc. 

In conveitendo inimicum meum 
retiorsum : * infirmabuntur , et 
peribunt a facie tua. 

Quoniam fecisti judicliim meuni 
et causam meam : * sedisti super 
thronum, qui judicas justitiam. 

Increpasti Gentes , et periit im- 
pius : * nomen eorum dclestl ia 
SEternum, et in sKculum sxculi. 

iulmic/ defecerunt frame» Id fi- Domimca ad 
nem : * et clvitates corum destru- 
xUti. 

reriit memoria eorum cum so- 
nitu : * et Dominus in a;ternmn 
permanet. 

Paravit in judicio thronum su- 
um : * et ipse juflicabit orbem ter- 
Tx in a-quitate, judicabit populos 
In justitia. 

Et factus est Domiuus refiigium 
pauperi : * adjutor in opportuni- 
tatijjus, in tribulatione. 

Et sperent in te, qui noverunt 
noraen tuum : * quoniani non de- 
reliquisti qua?rentes te, Domine. 

Psallite Domino, qui habitat in 
Sion : * annuntiate inter Gentes 
Studia ejus : 

Quoniam requirens sanguinem 
eorum recordatus est : * non est 
oblitus clamorem pauperum. 

Miserere mei, Domine : * vide 
humilitatem meam de inimicis 
meis. 

Qui exaltas me de portis mortis, 
*ut annuntiem onines Inudationes 
tuas in poitis (ilia» Sion. 

Exultabo in salutari tuo : * in- 
fixrr sunt Gentes in interitu, quem 
feceruiit. 

In laqueo isto, quem absconde- 
runt, * comprehensus est pes eo- 
rum. 

Cognoscetur Dominus judicia fa- 
ciens : * in opei-ibus inanuum sua- 
rum comprehensus est peccator. 

Convertantur peccatores in in- 
fernum: *omnesGentes, quajobli- 
viscuntur Deum. 

Quoniam noii in finem oblivio erit 
pauperis : * patientia pauperuni 
non peribit in linem. 

Exurge, Domine, non conforte- 
tur homo : * judicentur Gentes in 
conspectu tuo. 

Constitue, Domine, legislatorem 
super eos : * ut sciant Gentes quo- 
niam homlnes sunt. 

Ut quid , Domine, recessisti lon- 
g^ , * despicis in opportunitati- 
bus, in tribulatione? 

Dum superbit impius, incendi- 
tur pauper : * coinprehenduntur 
in cons liis, quibus cogitant. 

Quoniam laudatur peccator In 
desideriis anim;e su£e : * et ini- 
qius benedicitur. 

KxacerbavitDominuni peccator. Matuhnum. 5 

* secundiim multitudlnem ira; suae 
non qua-ret. 

Non est Deus in ronspectu ejus : 
♦inquinatajsunt viaeillius in omnl 
terapore. 

Auferuntur Judicia tua h facle 
ejus: * omnium iuimicorum suo- 
rum dominabitur. 

Dixit enim in corde suo : * Non 
movebor k generatione in genera- 
tionem sine malo. 

Cujus maledictione os plenum 
est , et amaritudine, et dolo : * 
sub lingua ejus labor et dolor. 

Sedet in insidiis cum divitibus 
in occultis, * ut interliciat inno- 
centera. 

Oculi ejus in pauperem respi- 
ciunt : * insidiatur in abscondi- 
to, quasi leo in spelunca sua. 

Insid atur ut rapiat pauperem : * 
rapere pauperein , dum attrahit 
eum. 

Jn laqueo suo hiimiliabit eum : * 
inclinabit se, et cadet, ciim domi- 
natus fuerit paiiperuin. 

Dixit enim in corde suo : Oblitus 
est Deus; * avertit faciemsuam, 
ne videat in finem. 

Exurge, Doinine Deus,exaltetur 
manus tua : * ue obliviscarispau- 
peruin. 

Propter quid irritavit impius 
Deum ? * dixit enim in corde suo : 
Non requiret. 

Vides , quoniam tu laborem et 
dolorem consideras : * ut tradas 
eos in manus tiias. 

Tibi derelictus est pauper : * or- 
phano tu eris adjutor. 

Contere bracbiuin peccatoris et 
inaligni : * quieretur peccatum il- 
lius, et non invenietur. 

Duuiinus regnabit in »temum, 
et in saculum sa'culi : * peribitis, 
Gentes, de terra illius. 

DcsJderium pauperum exaudi ' 
vit Dominus : * pra-parationem 
cordis eorura audi\it auris tua. 

Judicare pupillo et humili, * ui 
non apponat ultra magnincare se 
horao super terram. 

rSALMCS 10. 

IN Domino confido; quomodo di- 
citis anima? mea' : * Transuigra 
In montein sicut passer? 
Quoniam ecce peccatores inten- 
3 Domimca ad 

derunt arcum, paraverunt sagit- 
tas suas in pharetra, * ut sagit- 
tent in obscuro rectos corde. 

Quoniani qua; perfecisti, destru- 
xerunt : * justus autem quid fecit? 

Dominus in lemplo sancto suo ; * 
Dominus In cielo sedes ejus. 

Oculi ejus In paupevem respi- 
ciunt : * palpebrae ejus inteiTO- 
gant filios hominum. 

Domiuus interrogat justum et 
impium : * qui autem diligit ini- 
quitatem, odit animam suam. 

riuetsuper peceatores laqueos : 
* igiils , et sulphur , et spiritus 
prof.ellarum pars calicis eorum. 

Qdoniam justus Dominus, et jus- 
titias dilexit : * sequitatem vidit 
vultus ejus. 

lii Adi'. Ant. Confortate manus 
dlssolutas : confortamini , dicite : 
Ecce Deus noster veniet, et sal- 
vabit nos, alleluia. 

Ant. Gaudete omnes. 

Ver Ann. Ant. Deus jude?i jus- 
rus , fortis et longanimis : num- 
quid irascetur per singulos dies ? 

Ant. Tu, Domine. 

PSALBIUS II. 

SAi,vtiM me fac, Domine, quo- 
niam defecit sanctus : * quo- 
niam diminutic sunt veritates h. 
filiis hominujn. 

Vana locuti sunt unusquisque 
ad proximum suum : * labia do- 
losa, in corde et corde locuti sunt. 

Disperdat Dominus universa la- 
bia dolosa, * etlinguam magnilo- 
quam. 

Qui dixerunt: Linguam nostram 
magnificabimus, labia nostra ii no- 
bis suntj * quis noster Dominus 
est? 

Propter miseriam inopum, et ge- 
mitum pauperum * nunc exur- 
gam, dicit ]5ominus. 

Ponam in salutari : * flduciali- 
ter agani in eo. 

Eloquia Domini, eloquia casta: * 
argentum igne examinatum, pro- 
batum terra; , purgatum septu- 
plum. 

Tu, Domine, servabls nos, et cus- 
todies nos * k generatione hac in 
teternum. 

In circuitu impii ambulant : * se- ls*atiittn,um. 

cundiim altitudinem tuam multl- 

plicasti lilios hominum. 

PSALBIUS 12. 

UsQUEQUO, Domine, oblivisce- 
ris me in finem? * usquequo 
avertis faciem tunm ii me ? 

Quamdiu poiiam consilia in ani- 
ma mea , * dolorem in corde meo 
per diem? 

Usquequo exaltabitur inimicus 
meus super me ? * respice , et 
exaudi me, Domine Deus meus. 

Illumina oculos meos , ne un- 
quam obdormlam in morte : * ne- 
quando dicat ininiicus meus : Pra;- 
valui adversiis eum. 

Qui tribulant me, exultabuntsi 
motus fiiero : * ego autem in mi- 
sericordia tua speravi. 

Exultabit cor ineiini in salutari 
tuo ; cantabo Domino , qui bona 
tribuit mihi : * et psallam nomini 
Domini altissimi. 

PSALMUS 13. 

DTxiT insipiens in corde suo : * 
Non est Deus. 
Corrupti sunt et abominabiles 
facti sunt in stiuliis suis : * non 
est qui faciat bonum, non est us- 
que ad ununi. 

Dominus de ccrlo prospexit su- 
per fllios hominum : * ut videat 
si est intelligens , aut requirens 
Doum. 

Omnes declinaverunt, simulinu- 
tiles facti sunt : * non estqui faciat 
bonum , non est usque ad unum. 

Sepulchrum patens est guttur 
eoruin : linguis suis dolos6 age- 
hant : * venenum aspidum sub la- 
biis eorum. 

Quorum os maledictione et ama- 
ritudine plenum est : * veloces pe- 
des eorum ad effundendum san- 
guinem. 

Contritio et infelicltas in vils eo- 
rum, et viam pacis non cognove- 
runt: * non est timor Dei ante ocu- 
los eoru-m. 

Nonne cognoscent omnes, qui 
operantur inlquitatem, * qui de- 
vorant plebem meam sicut escam 
panis? 

Domlnum non invocaverunt : * 
illic trepidaverunt timore , ubi 
non erat timor. Dominica ad 
Oiiotiiam Doinini:s in genera- 
tione justa est , consilium inopis 
confudistis : * quoniam Domiuus 
spes ejus est. 

Quis dabit ex Sion salutare Is- 
)'ael?«cum avcrterit Dominus cap- 
tivitatera plebis su;e, exiiltabit Ja- 
cob, et la;tabitur Israel. 

PSALMUS U. 

DOMixE, quis habitaljit in ta- 
bernaculo tuo ? * aut qiiis re- 
quiescet in monte sancto tuo? 

Qui ingreditur sine macula, * et 
operatur justitiam: 

Qul loquitur veritatem in corde 
suo, * qui non egit dolura in lin- 
gua sua : 

Jiec fecit proximo suo malum , * 
et opprobrium non accepit adver- 
sus proximos suos. 

Adnihilum deductusestincons- 
pectu ejus malignus : * timentes 
autem Dominum glorificat: 

Qui jurat proximo suo, et non 
decipit, * qui pecuniam suam non 
dedit ad usuram, et munera super 
innocentem non accepit. 

Qui facit hsec, * non movebitur 
in ajterniun. 

In ^dv. Ant. Gaudete omnes , et 
laetamini : ecce quia veniet Domi- 
nus ultionis , adducet retriliutio- 
nem : ipse veniet, et salvabit nos. 

T. Ex Sion species decoris ejus. 
Tjc. Deus noster manifeste veuiet. 

Per Ann. Ant. Tu , Domine,ser- 
vabis nos, et custodies uos. 

T. Jlemor fui nocte nominis 
tui, Domine. it. Et custodivi le- 
gem tuam. 

In Quadrag. x. Ipse liberavit 
me de laqueo venantium. |b. Et a 
verbo aspero. 

Temp. Pass. t. Erue A framea , 
Deus, auimam meam. n-. Et de ma- 
nu canis unicam meam. 

Temp. Pasch Ant. Alleluia. La- 
pis revolutus est, allel. ab ostio 
monuraenti , aliel. allel. 

*•. Surrexit Dominus de sepul- 
chro,aIleluia. ic. Qui pro nobis pe- 
pendit in ligno, alleluia. 

Post t. cujuslibet Noctumi di- 
citur Pater noster secretd. t. Et 
ne nos inducas in tentationem. {t. 
Sed libera nus ct malo. Matutinum. 7 

Absolutio. 

EXAUDI, Domine Jesu Christe, 
preces servoruni tuorum , et 
miserere nobis, qui cum Patre et 
Spiritu sancto vivis et regnas in 
sa;cula sfficulorum. 51-. .\men. 
t. Jube, domne, benedicere. 
Benedictio. Benedictione perpe- 
tua benedicat nos Pater ffitemus. 
f:. Amen. 

Dcinde leguntui' Lectiones cum 
hesponsoriis , ut in Proprio de 
Tempore assignantur. 

Pro ij. Lect. Bened. rnigenitus 
Dei FUius nos benedicere et adju- 
vare dignetur. ^. Amen. 

Pro iij. Lect. Bened. SpiritO.s 
sancti gratia illurainet sensus et 
corda nostra. |t. Amen. 

tV II. AOCTUR^O. 

In Adv. Ant. Gaude et Ifetare. 
Per Ann. Ant. Bonorum meo- 
rum. 
Temp. Pasch. Ant. Alleluia. 

PS.4I.MrS 13. 

CO>"SERTA me , Domine , quo- 
niam speravi in te. * Dixi Do- 
mino : Deus meus es tu , quoniam 
bonorum meorum non eges. 

Sanctls , qui sunt in terra ejus , * 
mirificavit omnes voluntatesmeas 
in eis. 

Multiplicatffi silnt infirmitates 
eorum : * postea accelcraverunt. 
Xon congregabo conventicula 
eorum de sanguinibus : * nec me- 
mor ero nominum eorum per la- 
bia mea. 

Domiuus pars hsereditatis mese , 
et calicis mei : * tu es , qui resti- 
tues hareditatem meam mihi. 

Funes ceciderunt raihi in pra;- 
claris : * etenim htereditas mea 
praiclara est mihi. 

Benedicam Dominum , qui tri- 
buit mihi intellectum : * insuper 
et usque ad noctem increpuerunt 
me renes raei. 

Providebam Dominum in cons- 
pectu meo semper : * quoniara h 
dextris est raihi , ne commovear. 
Propter hoc Ifftatum est cor 
meum , et exultavit lingua mea : * 
insuper et «aro mea requiescet ia 
spe. Dominica ad Matulinum. Quoniam non derelinqiies ani- 
main meani in inferno : * nec da- 
bis sanctmji tuum videre corrup- 
tlonem. 

Notas mihi fecisti vlas vitfe , 
adimplebis uie la>titia cum vultu 
tuo: *deIectationes iudexteratua 
usque in finem. 

In Adv. Ant. Gaude et Itetare, 
filia Jerusalem : ecce Rex tuus ve- 
niet tibi : Sion, noli timere, quia 
cit6 veniet salus tua. 

Ant. Rex noster. 

Per Ann. Ant. Bonorum meo- 
ruro non indisjes , in te speravi , 
conserva me, Domine. 

Ant. Propter verba. 

PSALMUS 16. 

EXAUDI, Domine , justitiam 
meam : * intende deprecatio- 
nem meam. 

Auribus percipe orationem 
meam , * non in labiis dolosis. 

De vultu tuo judicium nieum 
prodeat : * ocuii tui videant a;qui- 
tates. 

Probasti cor raeum , et visitasti 
nocte : * igne ine examinasti, et 
non est inventn in me iniquitas. 

Ut non loquatur os menra opera 
hominura : * propter verba labio- 
rum tuorum ego custodivi vias 
duras. 

Perflce gressus meos in semitis 
tuis , * ut non moveantur vesti- 
gia mea. 

Effo clamavi, quoniam exaudisti 
me, Deus : * inclina aurem tuam 
mihi, et exaudi verba mea. 

Mirifica misericordias tuas, * 
qui salvos facis sperantes in te. 

A resistentibus dextera?tuae cus- 
todi me, * ut pupillam oculi. 

Sub umbra alarum tuarum pro- 
tege me : * a facieirapiorum, qui 
me afdixerunt. 

Iniraici mei animara meam ct- 
cumdederunt, adipem suura con- 
cluserunl: * os eorumlocutom est 
superbinm. 

Projicientes me nunc circurade- 
derunt me : * oculos suos statue- 
runt declinare in terrnni. 

Susceperunt me sicut leo para- 
tus ad pra;dara : * et sicut catulus 
leonis habitans in abditis. 

Exurge, Domine, prtevenl eum. et supplanta eum : * eripeanimam 
raeam ab inipio , frameam tuam 
ab inimicis manils tuse. 

Domine , a paucis de terra di- 
vide eos in vita eorum : * de abs- 
conditis tuis adimpletus est ven- 
ter eorum 

Saturati sunt flliis : * et dimise- 
runt reliquias suas parvulis suis. 

Ego autera in justitia apparebo 
conspectui tuo : * satiabur ciim 
apparuerit gloria tua. 

Jn Adv. Ant. Rex noster adve- 
niet Christus, quem Joannes prae- 
dicavit Agnum esse venturum. 

Ant. Ecce venio. 

Per Ann. Ant Propter verba la- 
biorura tuorum ego custodivi vias 
duras. 

Ant. Diligara te. 

Etnon repetUurin Psahno : quod 
semperjit, quando .4nf. incipit a 
j. versu Psalmt , et Psa/mus tnnc 
incipitur ab eo verbo , in quo rfe- 
siait Ant. sive integra dicatur , 
sive tantiim inchoata , si tamen 
eudem sint veiba , et continuetur 
Ant. cum Psalino. 

rSALMUS 17. 

tLTGAM te, Domine, fortitudo D meum, et refugium meum, et li- 
berator meus. 

Deus meus ndjutor meus, * et 
spernbo in enm. 

Protector meus, et cornu salu- 
tis mese, * et susceptor mcus. 

Laudnns invocal)o Dominum, * 
et ab inimJcis raeis salvus ero. 

Circum(leilei'unt me dolores 
moi-tis : * et torrentes iniquitntis 
conturbaverunt me. 

Dolores inferni circumdederunt 
me : * pra'occupaverunt me Ki- 
quei mortis. 

In tribulationemea invocaviDo- 
minuni, * et ad Deum meum cla- 
mavi. 

Et exaudivit de templo sancto 
suo vocera raenin : * et clamor 
nieus in conspectu ejus introivit 
in aures ejus. 

Commota est, et contremuit ter- 
ra : * fundamenta inontium con- 
turbata sunt, et coinmota sunt, 
quoniam iratus est eis. Dominica ad 
Hscendit fumus in ira ejus, et 
Ignis k faoie ejus exarsit : * car- 
bones succensi sunt ab eo. 

Inclinavit coelos, et descendit : * 
et caligo sub pedibus ejus. 

Et asccndit super Cherubim, et 
volavit : * volavit super pennas 
ventorum. 

Et posuit tenebras latibulum 
suum , in circuitu ejus tabernacu- 
lum ejus : * tenebrosa aqua in nu- 
bihus aeris. 

Pra; fulgore in conspectu ejus 
nubes transierunt , * grando et 
carbones ignis. 

Et intonuit de coclo Dominus , et 
Altissimus dedit vocem suam : * 
grando et carhones ignis. 

Et raisit sagittas suas , et dissi- 
pavit eos : * tulgura multiplica- 
vit, et conturbavit eos. 

Et apparuerunt fontes aqua- 
rum , * et revelata sunt funda- 
menta orbis terrarum: 

Ab increpatione tua, Dom"ne, * 
nb inspiratione spiritiis ira tua. 

Wisit de sinnmo, et accepit nie : * 
et assumpsit me de aquis multis. 

Eripuit me de inimicis mcis for- 
tissimis, et ab iis qui oderunt me : 
•* quoniam confortati sunt super 
me. 

Prsevenerunt me in die afflictio- 
nis mea" : * et factus est Dominus 
protector meus. 

Et eduxit me in latitudinem : * 
salvum me fecit, quoniam voluit 
me. 

Et retribuet mihi Dominus se- 
cundinn justitiam meam , * et se- 
cunduni puritatem mauuum mea- 
rum retribuet raihi : 

Quiacustodivi vias Domini, *nec 
fanpie gessi a Deo meo. 

Quoniam omnia judicia ejns in 
conspcctu meo : * etjustitias ejus 
rion repuli a me. 

Et ero immaculatns cum eo : * et 
observabo me ab iniquitate mea. 

Et retribuet mihi Dominus se- 

cundiim justitiam meam, * et se- 

cundiim puritatera manuum nica- 

rum in cocspectu oculorum ejus. 

Cum sancto sanctus eris , * et 

cum viro innocente innocens eris: 

Et cum electo eleclus eris , * et 

tnim perverso perverteris. 

Quoaiam tu populum humileia Matutiiium. " 

salvum facies, * et oculos super- 
borum humiliabis. 

Quoniam tu illuminas lucernam 
meam , Domine : * Deus meus, il- 
lumina tenebras meas. 

Quoniam in te eripiar h tenta- 
tione, * et in Deo meo transgre- 
diar murum. 

Deus meus impolluta via ejus ; 
eloquia Domini igne examinata : 

* protector est omnium speran- 
tium in se. 

Quoniam quis Deus praeter Do- 
minum? * nut quis Deus pr»ter 
Deum nostrum ? 

Deus qui pra;cinxit me virtute: 

* et posuit immaculatam viam 
meam. 

Qui perfecit pedes meos tan- 
quam cervorum : * et super ex- 
(telsa slatuens me. 

Qui docet manus meas ad prse- 
liuni : * et posuisti , ut arcum 
«reum, brachia mea. 

£t dedisti mihi protectionem sa- 
lutis tuae : * et dextera tua susce- 
pit ine. 

Et disciplina tua correxit me in 
finem : * et disciplina tua ipsa me 
docebit. 

Dilatasti gressus meos subtus 
me : * et non sunt intirmata ves- 
tigia mea. 

Persequar inimicos meos , et 
comprehendani illos : * et non 
convertar donec deficiant. 

Confriugam illos, nec poterunt 
stare : * cadent subtus pedea 
meos. 

Et pra-cinxisti me virtute ad bel- 
lum : * et supplantasti insurgen- 
tes in me subtus me. 

Et ininiicos meos dcdisti raihi 
dorsum, * et odientes me disper- 
didisti. 

Clamaverunt, nee erat qul sal- 
vos faceret, ad Dominum, * nec 
exaudivit eos. 

Et comminuam eos ut pulverem 
ante faciem venti : * ut lutum pia- 
tearum delebo eos. 

Eripies me de contradictionibns 
populi : * coustitues me in caput 
Gentium. 

Popuius, quem non cognovi, ser. 
vivit miht : * In auditu auris obe» 
divit mihi. 

FUii aiieui mentiti sant mitit . « 10 Dominica ad 

fiiii alieni inveterati sunt, et clau- 
dicaverunt ei semitis suis. 

Vivit Dominus , et benedlctus 
Deus nieus , * et exaltetur Deus 
salutis raeai. 

Deus, qui das vindlctas milii, et 
subdis populos sub me, * libera- 
tor meus de inimlcis meis iracun- 
dis. 

Et ab insurgentibus in me exal- 
tabis me : * a viro iniquo eripies 
nie. 

Propterea confitebor tibi in na- 
tionibus , Domine: * et nomini tuo 
psalmum diram. 

Jlagnificans salutes regis ejus, 
et faciens misericordiam christo 
suo David , * et seminl ejus usque 
in saiculum. 

In, Adv. Ant. Ecce venio cit6 , et 
merces mea mecum est, dicit Do- 
minus, dare unicuique secundum 
opera sua. 

^. Emitte -ignura, Domine, do- 
minatorcm terra^. |t De petra de- 
serti ad montem filiae Sion. 

Per Ann. Ant. Diligam te, Do- 
mine, virtus mea. 

^. Quoniam tu illuminas lucer- 
nammeam, Domine. a-.Deusmeus, 
illumina tenebras meas. 

In Quadraff. Sf. Scapulis suis 
obumbrabit tibi. ^t. Et sub pen- 
nis ejus sperabis. 

Tempore Pass. t. De ore leonis 
libera me, Domine. ji-. Et <'i cor- 
nibus unicornium humilitatem 
raeam. 

Temp. Pasch. Ant. Alleluia. 
Quem ((ua?ris , mulier? allel. Vi- 
ventem cum mortuis, allel. allel. 

<■. Surrexit Dominus vere, alle- 
luia. p... Et apparuit Simoni, allel. 

Pater noster, secreto. t. Et ne 
nos inducasin tentationem. ^-.Sed 
libera nos a malo. 

AbsohUio. 

Irsius pietas et misericordia nos 
adjuvet, qui cum Patre etSpiritii 
suncto ^ ivit et regnat in sa;culasa;- 
culorum. ^•. Amen. 
*. Jube, domne, benedicere. 
Bened. Deus Pater omnipotens 
sit nobis propitius et clemens. jt. 
,4men. 
Pro y.Lect, Bened. Christusper- Matutinum. 

petuK det nobis gaudia vita;. ^- 

Amen. 

Pro xj.Lect. Bened. Ignem sui 
amoris accendat Deus in cordibus 
nostris. a.-. Amen. 

IN III. AOCTURNO. 

In Adv. Aiit. Gabriel Angelu."!. 
PerAnn. Ant. Kon sunt loquela!. 
Temp. Pasch. Ant. Alleluia. 

PSALMTJS 18. 

COEI.I enarrant gloriam Dei , * et 
opera manuum ejus annuntiat 
firmamentum. 

Dies diei eructat verbum, * et 
nox nocti indicat scientiam. 

Non sunt loquelfe, neque sermo- 
nes, * quorum non audiantur vo- 
ces eorum. 

In omnem terram exivit sonus 
eorum : « et In fines orbis terrte 
verba eorum. 

In sole posuit tabernaculum 
suum : * et ipse tanquam sponsus 
procedens de thalamo suo. 

Exultavit ut gigas ad currendam 
viam ; * a sunmio coelo egressio 
ejus. 

Et occursus ejus usque ad sum- 
mum ejus : * nec est qui se abs- 
condat £» calore ejus. 

Lex Domini immaculata, conver- 
tens animas : * testimonium Do- 
mini fidele , sapientiam praistans 
parvulis. 

Justitia; Domini rectae, laetifican- 
tes corda : * praiceptum Domini 
lucidum , illuminans oculos. 

Timor Domini sanctus, perma- 
nens in sif.culum SKCuIi : * judicia 
Domini vera , justificata in semet- 
ipsa. 

Desiderabilia super aurum et la- 
pidem pretiosum multum ; * et 
dulciora super mel et favum. 

Etenim servus tuus custodtt ea : 
* in custodiendis illis retributio 
multa. 

Delicta quis intelligit ? Ab occul- 
tis meis munda me : * et ab alienis 
parce servo tuo. 

Si mei non fuerint dominati, tunc 
immaculatus ero : * et emundabor 
ik delicto maximo. 

Eterunt utcomplaceanteloquia 
oris mei : * et meditatio cordis mei 
in conspectu tuo semper. Dominica ad Matnltnnin. n Domine, adjutor meus, * et re- 
demptor meus. 

Iii .Jclv. ^nt. Gabriel Angelus 
locutus est Mariae , dicens : Ave 
Kratia plena, Doniinus tecum: be- 
uedicta tu inter mulieres. 

-^nt. Maria dixit. 

Per Ann. Ant. Non sunt loque- 
Ja?, neque sermones, quorum non 
audiantur voces eorum, 

Ant. E.xaudiat. 

psAtJius la, 

Ex.^rni.iT te Dominus in die tri- 
bulationis : * protegat te no- 
men Dei Jacob. 

Mittat tibi auxilium de sancto : * 
et de Sion tueatur te. 

Memor sit omnis sacrificii tui , * 
et tiolocaustum tuum pingue fiat. 

Tribuattibi secundiiracortuimi: 
* et omne consilium tuum confir- 
met. 

Laetabimur in salutari tuo : * et 
in nomine Dei nostri magnificabi- 
mur. 

Impleat Dominus omnes petitio- 
nes tuas : * nunc cognovi quo- 
niam salvum fecit Dominus chris- 
tum suum. 

Exaudiet illum de coelo sancto 
suo : * in potentatibus salus dex- 
tera> ejus. 

Hi in curribus , et hi in equis : * 
nos autem in noraine Domini Dei 
no.stri invocabimus. 

Ipsi obligati sunt , et cecide- 
runt : * nos autem surreximus , 
et-erecti sumus. 

Domine, salvum fac regem : * et 
exaudi nos in die, qua invocave- 
rimus te. 

In Adv. Ant. Maria dixit : Pu- 
tas qualis est ista salutatio, quia 
conturbata est anima mea, etquia 
paritura sum Regem, qui claus- 
trura virginitatis mese non viola- 
bit? 

Ant. In adventu. 
Per Ann. Ant. Exaudiat te Do- 
minus in die tribulationis. 

Ant. Domine. 

PS.iLHCS 20. 

DOMIXE , in virtute tua laetabi- 
tur rex : * et super salutare 
tuum exultabit vehementer. 
Desiderium cordis ejus tribuis- ti ei : * et voiuntate labiorum ejus 
non fraudasti eum. 

Quoniam pra-venisti eum in be- 
nedictionibus dulcedinis : * po- 
suisti in capite ejus coronam de 
lapide pretioso. 

Vitam petiit a te, * et tribuisti ei 
longitudinem dierum in saeculum , 
et in swculum saculi. 

Magna est gloria ejus in salutari 
tuo : * gloriam et magnum deco- 
rem impones super eum. 

Quoniani ilabis eum in benedic- 
tionera iu sfeculuni sa>culi : * lceti- 
ficabis eum in gaudio cum vultu 
tuo. 

Quoniam rex sperat in Domino, 

* et in misericordia Altissimi , non 
commovebitur. 

Inveniatur manus tua omnibus 
inimicis tuis : * dextera tua inve- 
niat oranes, qui te oderunt. 

Pones eos ut clibanum ignis in 
terapore vultils tui : * Dominus in 
ira sua conturbabit eos, et devo- 
rabit eos ignis. 

Fructum eorum de terra perdes, 

* et semen eorum a filiis hominum. 
Quoniam declinaveruntintema- 

la : * cogitaverunt consilia, quae 
non potuerunt stabilire. 

Quoniam pones eos dorsum : * ia 
reliquiis tuis prKparabis vultum 
eorum. 

Exaltare , Domine , in virtute 
tua : * cantabimus et psallemus 
virtutes tuas. 

In Adv. Ant. In adventu summi 
Regis mundentur corda hominum, 
ut digne ambulemus in occursum 
illius, quia ecce veniet et non tar- 
dabit. 

V. Egredietur Dominus de loco 
sancto suo. p.-. Veniet ut salvet po- 
pulum suum. 

Per Ann. Ant. Domine, in vir- 
tute tua laetabitur rex. 

i. Exaltare, Domine, in virtute 
tua. Br. Cantabimus et psallemus 
virtutes tuas. 

In Quadrag. +.Scuto circumda- 
bit te veritas ejus. jt. Non timebis 
k timore nocturno. 

Temp. Pass. t. Ne perdas cum 
impiis, Deus, animam meam. jt. 
Et cum viris sanguinum vitam 
raeani. 12 Dominica 

Temp. Pasch. Ant. AUeluia. Noli 
llere, Maiia, alleluia : resurrexit 
Dominus, alleluia , allel. 

*■. Gavisi sunt discipuli , alleluia. 
|b. Viso Doniino, alleluia. 

Pater noster, secreto. t. Et ne 
nos inducas in tenlationem. ^. Sed 
libera nos <\ malo. 

Absohitio. 

AvixccLis peccatorum nostro- 
ruui absolvat nos omnipotens 
et misei-icors Dominus. (t. .-Vmen. 

+ Jube, domne, benedicere. 

Beiied. Evangelica lectio sit no- 
bis salus et protectio. ft. Amen. 

Pio viij- f^-ct. Dened. Divinum 
auxilium maneat semper nobis- 
cum. p.-. Amen. 

Pi-oiy.-Lect. Beiied. Ad societa- 
teni civium supernorum perducat 
Dos Kex .\ngeIorum. 

ft. Amen. 

Se t]uens Ili/m n us semper dicitu r 
post ultimain I.ect. iii omiiibus 
Domin. et Jestis tan.tiim ( excepto 
Festo .SS. Innocentium , guaiido 
non venit in Domiit.), a Pasc/i. 
usque iid Adv. et a Nativ. Domini 
usque ndSepfuag. In Jdv. autem, 
etii .Heptuag. iisque adPasc/i. non 
dicitur, iiisi in Festis; d Puscli. 
vero iLtque ad Pentecost. dicitur 
etiam in feriali Ofjicio, exceptu 
Feriii ij. Bofration. Jlio tcmp. nun- 
quam dicitur infer. Ofjic. Quan- 
do verd noii dicitur, ejiis loco po- 
nlturix. aut iij. Bespons. 

HY.II.^-lS SS. VMnROSII ET 
ALt.LSTI.\l. 

TE Deum laudamus : te Domi- 
num coniitemur. 

Tc ictornum Patrem omnis ter- 
ra veneratur. 

Tibi oranesAnseli, tlbi ccell, et 
univers:e potestates. 

111)1 r.herubiui et Scraphim In- 
ces^<>l>ili voce proclamant: 

San<-ti:s, Sanctus, Sanctus Do- 
minus Deus Saba-)th. 

Pleni sunt cueli et terra majes- 
tatls gloriie tuu?. 

Te gloriosus Apostolorum cho- 
rus, 

Te Prophetarum laudabilis nu- 
uerus , ad Laudes. 

Te Martyrum candldatus lau- 
dat exercitus. 

Te per orbem terrarum sancta 
conlitetur Ecclesia. 

Patrem imuiens* majeslatis. 

Venerandum tuum verum et 
unicum Filium. 

Sanctinn quoque Paraclitum 
Spiritum. 

Tu Rex gloriie, Christe. 

Tu Patris sempiternus es Filius. 

Tu, nd liberandum suscepturus 
hominem, non horruisti Virginis 
uterum. 

Tu, devicto niortis aculeo, ape- 
ruisti credentibus regna coelo- 
rum. 

Tu nd dexteram Dci sedes , iQ 
glorin Patris. 

Judex crederis esse vcnturus. 

Te ergo qua'-sunuis, tuis famulis 
subveni , quos pretioso sanguiue 
redemisti. 

A-.tei-na fac cum Sanctis tuis in 
glorin numcrari. 

Snhiim fac poptilinn tuiun, Do- 
mine, et bencdic ha-reditati tuap. 

Et regi" eos, et extolle illos us 
quc in a'ternum. 

Per singulos dies benedicimus 
te. 

Et Inudainusnomen tuum in sae- 
culum , ct in sa"ciilum sa;culi 

Dignnre, Domine, die isto sine 
peccnto nos custodire. 

Slisercre noslri, Domine, mise- 
rere nostri. 

Fiat misericordia tua , Domine, 
super nos, quemadmodum spera- 
vimus in te. 

In te , Domine , speravi : uon 
confundar in a-ternum. 

AD LAUDES. 

Deus , in adjutorium meum in« 
tenfle. u-. Domine, ad adjuvandum 
me festina. 

Gloria Patri, ctFilio, et Spiritul 
sancto. Sicut erat in principio, et 
nunc, et scmpcr, et in sa"ciila sav 
culorum. Amcn. Allcl. vel Laus ti- 
bi, Domine, r.ex a;terna; gloriie 
pro teinp. dive: yiuite. 

A Dom. post Oct. Epip/i. iisque 
ad Scptuug. , et nl> Oct. Pent. tis' 
qnc ad Adv. et temp. Pascli. Ant, 
.'Uleluia. DoiKiiiica 
PSALIUCS 91. 

DOMINUs rcfinavit, dpcorpm iii- 
(liirtis est •. « Inilutiis est lioiiii- 
nus roititiKliiiiMn , et pivrcinxil se. 

Eleniin lirni.-ivit (irbem tenie, • 
qui non i'Oininovel)ilur. 

I'ar;ita seiles tna e.\ tunc : * h 
syciilo tii es. 

Elcvavcriiiit fliimina , Dominp, * 
elevaveriint fliiiiiiiia voccin siiani. 

Elevaverunl tliiiiiiua (liichis su- 
os , * a vocibus aquarum uiulta- 
rum. 

Mirabiles elationes maris, * mi- 
rabllis in altis lioniiniis. 

Teslimonia tua creilibilia facta 
siint niinis : « (lomiiin tiiain decet 
sancliliiilo , lloinine, in lODgltu- 
dinem dierum. 

PSALMCS 99. 

JDDii.ATE Deo , oinnis terra : * 
servite Domino in la^titia. 

Introile iii couspectu ejus, * in 
exultatione. 

ticitote qiioniam nominus ipse 
est Deus : * ipse tecil nos, et noii 
ipsi nos. 

Popiilus ejiis, et oves pasciiae 
ejiis, * intruitc portas ejus in con- 
fcssione , atria ejus iu liymiiis : 
conlitemini llli. 

Laiidate noiiien ejus, quoniam 
Sliavis est Uuminiis : in a-ternum 
misericordia ejiis, * et usque in 
geneiationeiu et generutiouein ve- 
ritas ejus. 

PSALJirS 62. 

DEus , Deiis meus , * ad te de 
liice viKilo. 

Sitivit in te anima mea , * quain 
mulllpliciter libi caro niea. 

In terra deserla , et invia , et 
Inaquosa : * sic in sancto apfjaiiii 
tibi, iit \idereiu virtuteiu tuaiu et 
gloriam tuain. 

Quuniam inelior est misericordia 
tua super vilas, * labia niea lau- 
dabunt te. 

Sic benedicam te in vita mea: * et 
In nomine tuo levabo maniisnieas. 

Sicut adipe et plngiiedine re- 
pleatur aniiiia inea,*pt lal)iis 
exultationis laudabit os meuni. 

Si nieinor fui tui super sf ratiiin 
meiim , in matiitinis medilahor iu 
te : * quia fiiisti adjiitor meus. 

£t iu velameuto alaruin tuarum ad Laudes. 13 

exultabo, adhresif nnira.Tmea post 
te : * ine siiscepit dcxtcra tua. 

Ipsi vero iii vaniini quasierunt 
aniniain meani , introibunt in in- 
feriora tprrie : * tradentur iu ma- 
Diis (;ladii, partes viilpiiim erunt. 

Rex \er6 lietabitur in Deo , lau- 
dabnntiir omnes qiii juraut iQ 
eo : * quia obstructum est os lo« 
qiipiitiuin iniqiia. 

Ulc noii dicitur Gloria Patrl. 

PSALMCS 66. 

DEus misereatiir nostrl, et be- 
iiedicat nobis : * illuniinet vul- 
tian siiiim super nos , et miserea- 
tiir nostii. 

L"t cotjnoscamiis in terra viam 
tiiaiii : * in oiuDibus geutibus sa- 
lulaie tuiiin. 

Coiilileantur fibi popuIi,neus; * 
conliteaiiliir tibi pupuli omnes. 

Latcnlur ct exiiltent gentes : « 
qiioniain jiidicas popiilos in lequi- 
tale, rt seiites iii terra dirigis. 

Cunliteaiitur tibi popiili, Deus , 
conlilcaiiliir tibi populi omnes : * 
teira dedit fruclum suum. 

Uenedicat nos Deus , Deus nos- 
ter, beiiedicat nos Deiis : * et me- 
liiaiit cuni omnes lines terr^. 

Gluria Patri. 

Te/iip. /'asc/i. Ant. Alleluia, al- 
leluia , alleluia, aileluia , alleluia , 
alleliiia, alleliiia , alleliiia, alleluia. 

Aiit. Surrexit Christiis. 

l'eiJnn. .-int. .Alleluia, allel. 

Aiit. Tres pueri. 

CASTICUJI TRIUM PUERORUM. 

Diui. 3. e 

BFNEDiciTEoinnia opera Doral- 
ni Doinino : * laudate etsuper- 
exaltate eiim in sa-ciila. 

Benedicite Angeli Domini Doml- 
no : * benedicite cieli Domino. 

lienedicite aquie oinnes, quup su- 
per ccelos sunt, Doiiiino : * bene- 
dicite oinnes virtutes Dumini Do- 
miiio. 

Benedicite sol et luna Domino : * 
beiiedicite stcIUe c(f1I Domino. 

Bencdicite oiiinls imber et ros 
Domino : * benedicite oinnes spi- 
ritiis Dei Doniino. 

Benedicite ignis et aestus Domi- 
no : * benedicite frigus et a;stus 
Domino. 

BeueUicite rores et prulna Do- 14 Doininica 

mino : * benedicite gelu et frigus 
Boiuino. 

Benedicite giacies et nives Domi- 
no : * benedicite noctes et dies Do- 
Biino. 

Benedicite lux et tenebrre Domi- 
no : * benedicite fulgura et nubes 
Domino. 

Benedicatterra Dominum : * lau- 

det etsuperexalteteum insa?cula. 

Benedicite montes et colles Do- 

mino : * benedicite universa ger- 

minantia in terra Domino. 

Benedicite fontes Domino : * be- 
nedicite marin etflumina Domino. 
Benedicite cete et omnia, quai 
moventur in aquis, Domino : * be- 
nedicite omnes volucres coeli Do- 
loino. 

Benedicite omnes bestia? et pe- 
cora Domino : * benedicite filii 
hominum Domino. 

Benedicat Israel Dominum : * 
laudet et superexaltet eum insae- 
cula. 

Benedicite sacerdotes Doniini 
Doniino : * benedicite servi Domi- 
ni Uouiino. 

Benedicite spiritus , et anima: 
justorum Domino : * benedicite 
sancti, et bumiles corde Domino. 
Benedicite .\nania, Azaria, Mi- 
sael Douiino : * laudate et super- 
exaltate euui in sa'cula. 

Benedicannis Patrem et Filium 
cum sancto SpU-itu : * laudennis, 
et superexaltemus euni in siecula. 
Benedictus es, Domine, in iir- 
mamento cceli: * et laudabilis, et 
gloriosus, etsuperexaltatusinsK- 
oula. 

Hlc nnn dicitur Gloria , ncQuc 
.\men ; iii aliis Cant. dicuntur. 

Temp. Pdsch. Ant. Surrexit 
Cbristus de sepulcbro , qui libe- 
ravit tres pucros de camino iguis 
ardentis, alleluia. 
.Ant. .\lleluia. 

Per Ann. Ant. Tres pueri jus,su 
regis in fornacem missi sunt, non 
timentes flammam ignis , dicen- 
tes : Benedictus Deus. 
Ant. Alleluia. 

PS/VLSICS 143. 

L.VUDATE Dominum de coelis: * 
laudnte eum in excelsis. 
Laudate eum omnes .\ngeli ejus : ad Laudes. 
♦laudate eum omnes virtutesejus. 

Laudate eum sol et luna : * lau- 
date eum oranes stellre et lumen. 

Laudate eum coeli ccelorum : * 
et nquffi omnes, quse super coelos 
sunt, Inudent nonien Domini. 

Quia ipse dixit, et facta sunt: * 
ipse mandavit, et creata sunt. 

Statuit ea in icternum, et in sa>- 
culum ScBcuIi : * prsceptum po- 
suit, et non pra>teribit. 

Laudate Dominum de terra, * 
dracones et omnes abyssi: 

Ignis , grando , nix , glacies , spi- 
ritus procellarum : * quse faciunt 
verbum ejus : 

-Montes et omnes colles : * ligna 
fructifera , et omnes cedri: 

BestijB et universa pecora : * 
serpentes et volu<-res pennatfe : 

Reges terra> et omnes'popuIi : * 
principes et omnes judices terra". 

Juvenes et virgines , senes cuni 
junioribus laudent nomen Domi- 
ni : * (|uia exaltatum est nomen 
ejus solius. 

Confessio ejus super coehim et 
terram : * et exaltavit cornu po- 
puli sui. 

Hymnus omnibus snnctis ejus : * 
filiis Israel , populo appropin- 
quanti sibi. 

Hic non dicitur Gloria. 

PSALMVS 119. 

CAXTATE Domino canticum no- 
vuni : * laus ejus in ecclesia 
sanctorum. 

La-tetur Israel in eo , qui fecit 
eum : * et filii Sion exultent in re- 
ge .suo. 

Laudent nomen ejus in choro : * 
in tympano et psalterio psallant 
ei. 

Quia beneplacitum e.st Domino 
in populo suo : * et exaltabit man- 
suetos in salutem. 

Exultabunt sancti in gloria : * 
la-tabuntur in cubilibus suis. 

Exaltationes Dei in gutture eo- 
rum : * et gladii ancipites in ma- 
nibus eorum : 

.■Vd faciendam vindictam in na- 
tionibus , * increpationes in po- 
pulis: 

.\d alligandos regei! eorum in 
compedibus , * et nobiles eorum 
in manicis ferreis : Dominica 
Dt faciant in eis judicium con- 

scriptum : * jcloria hsec est omni- 

bus sanctis ejus. 
JJic iion dicitur Gloria. 

PSALMfS «30. 

LACDATE Dorainum in sanctis 
ejus : * laudate eum in firma- 
mento virtutis ejus. 

Lauflate eum in virtutibus ejus : 
• laudate eum secundiim multitu- 
dinem magnitudinis ejus. 

Laudate eum in sono tubje : * 
laudate eum in psalterio et citha- 
ra. 

Laudateeumin tympano et cho- 
ro : * laudate eum in chordis et 
organo. 

Laudate eum in cjTnbalis bene- 
sonantibus, laudate eum in cvtu- 
ba!io jubilationLs : * omnis spiri- 
tus iaudet Uominum. 

Gloria Patri , etc. 

Temp. Pasch. et per Jnn.Ant, 
Allelula, alleluia, alleluia. 

Sequens Capit. dicitur in Domi- 
nicis, a II. post Epiph. usque ad 
Septuag., et d Dom.lll.post Pen- 
tec. usque aU Adv. 

Capitulum. Apoc. 7. c. 

BE5EDICTIO, et claritas, et sa- 
pientia , et gratiarum actio , 
honor , virtus , et fortitudo Deo 
nostro in saecula sEeculorum , .\in. 
». Deo gratias. 

Sic respond. infine omn. C.npit. 

Ab oct. Epiph. usqtte ad Dom. I 
Quadr. et d Dom. proximioii Kal. 
Octobris usque ad Adv. dicitur. 
sequens Hymnus. 

TI^TERNE rerum Conditor, 
xlli:\octem diemque qui regis, 
Kt temporum das tempora, 
Ct alleves fastidium. 

Nocturna lux viautibus 
K nocte noctem segregans, 
frffico diei jam sonat, 
Jubarque solis evocat. 

Hoc excitatus Lucifer 
Solvit polum caligine; 
Hoc omnis Erronum cohors 
Viam nocendi deserit. 

Hoc nauta vires colligit, 
Pontique mitescunt freta : 
Hoc, ipsa petra Ecclesia, 
Canente, culpam diluit. ad Laudes. 15 

Surgamus ergo stren«6, 
Gallus jacentes excitat, 
Et somnolentos increpat, 
Gallus negantes arguit. 

Gallo canente spes redit, 
..Egris salus refunditur, 
Mucro latronis conditur, 
Lapsis fides revertitur. 

Jesu, Inbantes respice, 
Et nos videndo corrige : 
Si respicis, labes cadunt, 
Fletuque culpa solvitur. 

Tu lux refulge sensibus, 
Mentisque somnum discute: 
Te nostra \ox primiim souet, 
Et vota solvamus tibi. 

Deo Patri sit gloria, 
Ejusque soli Filio, 
Cum Spiritu Paracllto, 
Nuncetperomnessecuium. Amcn. 

». ut infra. 

Sequens Hnmnus dicitnr ab oct. 
Pentec. usque ad Domin. proxi- 
miorem Kal. octobiis. 

ECCE jam noctis tenuatur um- 
bra, 
Lux et aurorK rutilans coriisoat: 
Supplices rerum Dominura canor.i 
Voce precemur: 
Ut reos culpEE miseratus , om- 
nem 
Pellat angorcm , tribuat salutcm , 
Donet et nobis bona sempiterna; 
Munera pacis. 
Praestet hoc nobis Deitas beata 
Patris, ac Nati, pariterque sanctl 
Spiritils , cujus resonat per om- 
nem 

Gloria mundum. Araen. 
Per^nn. T. Dominus regnavit, 
decorem induit. 

ji-. Induit Dominus fortitudinem, 
et prarcinxit se virtute. 

A Septuag. usqtte ad Qtiadrag. 
t. tantiim, in Adv. autem, in Qua- 
drag., temp. Pass. etPasch. Hijm- 
nus et t. habentur proprii in Pro- 
piio de Temp. 

C.\STICUM Z.4CHARI.E. LucW l.g. 

BEXEDICTUS Dominus Deus Is- 
rael, * quia visitavit , et fecit 
rederaptionem plebis sua». 

Et erexit cornu salutis nobis, « 
in domo David pueri sui. 

Sicut locutas est per os sancto- 
rum , * qui a soeculo sunt , Pro- 
phetarum ejus: IC Domtnica ad Pnmam. Salutera ex inimicis nostris , * 
et de uianu omniuin , qui odeiunt 
nos : 

Ad faoiendam mlsericordiam 
cum patribus nostris : * et me- 
morari testamenti sui sancti. 

Jusjurandum , quod juravit ad 
Abraham patrem nostrum, * da- 
turum se nobis : 

Ut sine timore, de manu inimi- 
corum nostrorum liberati, * ser- 
viamus illi; 

In sanotifate et justitia coram 
Ipso, * omnil)us diebus nostris. 

Et tu, puer, Propbeta Altlsslml 
vocaberis : * prajihis eniui ante fa- 
ciem Ilommi parare vias ejus: 

.\d dandam scientiam salutis 
plebi ejus, * in remissionem pec- 
catorum eorum : 

Per viscera inisericordiai Del 
nostri : * in quibus visitavit nos, 
oriens ex alto: 

Illuminare liis, qui in tenebris, 
et in uinbra niortis sedent : * ad 
dirlKendos pedes nostros in viain 
paeis. 

Gloria Patri , etc. 

Deindc dicitur Jnt. ct Orat. pro- 
pria , et post eam, si occttrrat eo 
die a/iquod Fest. simpl., Jit de eo 
comm. Postremo ( si id tempiis rc 
qttirit ) /iitnt comm. de S. .Vciria , 
de Jpost. et de Patroito Ecclcsiie 
in ordine aliartim coinm. sccitn- 
dt^ttn illitts diffnittitcm , et tiltimo 
loco de Pacc , iit iiifra iii Vespe- 
ris Sabbati , p. nn. 

tnjine, si discedenditm sit ii Cho- 
ro , dicitur uiia ex Ant. D. M. , ul 
habetur infra post Completoiium. 

DOMINICV 

AD PRIMAM. 

Pater noster. Ave Maria. Crodo. 

♦. Deus in adjutorium, utsnpra. 

nvMMJs. 

JAM lucis orto sidere 
Deum precemur supplices, 
Dt in diurnis actibus 
Nos servet .'i nooentibus. 

IJnguam refrienans temperct, 
Ne litis horror insonet: 
Visuin fovendo contcgat, 
Me vanifates hauriat. 
Slut pura cordis iatimtt , Absistat et vecordia: 
Carnis terat superbiam 
Potiis cibique parci'as. 

l'f , cuni (lies absccsserit, 
Noctemque sors reduxerit, 
Mundi per abstinentiam 
Ipsi canamus gloriara. 

1)00 Patri sit gloria , 
Ejusque soli Killo, 
Cuin .spiritu Paraolito, 
Kunc et per omne sicouluin. Amen. 

In Doiii. perAnii. et tenip. Pasch. 
Ant. .\lieluia. PSALMUS SS. 

Eus , in nomine tuo salvum me 
1'ac : * ct hi virtute tua judica D Deus, exaudl orationem meam : 
* auribus percipe verba oris nici. 

Quoniam alieni insurrexerunt 
adversiim ine, et fortes qua!sie- 
runt aniinam nicaiu : * et non pro- 
posucrunt Ueum anteconspectuiu 
suum. 

F.cce enira Deus adjuvat nie : • 
et Dominus susceptor est auim.-e 
mt'!e. 

Averte mala inimiois meis : * et 
fn voritate tua dispcrde illos. 

Voluntari^ sacriticabo tibi, * ot 
conlitebor noniini tuo , Domine, 
quoniam bonum est. 

Quoniam ex ouini tribulatioue 
eripuisti nie : * et supor inimicos 
nieos despexit ocuhis nicus. 

Soquens Psalin. Coiifilcinini Do- 
mino dicitur tantttiii iii Doin. , 
quandojit Ofjic. de Doin., tit in. 
Psalt. , prccterquam iit, Dom. a 
Pascha usque ad Peiit. A Sep- 
tuaff. veru usque ad Pasr/ia ejus 
loco dicitur Psalin. Dominusrcg- 
navit, utsupra iti Laiid. 

PSALMliS 117. 

CONFITEMINI Domino , quo- 
niam bonus : * quoniam in 
sa?culum niisericordia ejus. 

Dicat nunc Isracl quoniam bo- 
nus : * quoniain in Sieculum misc- 
ricordia cjus. 

Dicat nunc domus Aaron : * 
quuniaiii in sxculum miserlcur- 
dia ejus. 

Dicant nunc qui timent Domi- 
nuni : * quoniam in sieculum mi- 
sericordia ejus. Domtntca ad Prtmam. 17 De tribulatione invocavi Domi- 
num : • et exaudivit me in latitu- 
dine Dominus. 

Dominus mihi adjutor : * non ti- 
mebo quid facint mihi homo. 

Dominus mihi adjutor : * et ego 
despiciam inimicos nieo?. 

Bonum est confidere in Domi- 
no, * (luAm conlidere in homine. 

Bonum est sperare in Domino , * 
quiim sperare In principibus. 

Omnesgentes circuierunt me : * 
et in nomine Domini quia ultus 
8um in eos. 

Circumdantes circumdederunt 
me : * et in nomine Domini quia 
ultus sum in eos. 

Circumdederunt me sicut apes, 
et exarserunt sicut ijjnis in spi- 
nis : « et in nomine Domini quia 
ultussum in eos. 

Impulsus eversus sum ut cnde- 
rem : * et Dominus suscepit me. 

Forlitudo mca, et laus mea Do- 
minus : * et factus est mihi in sa- 
lutem. 

Vox exultationis et salulis * ia 
tal)ernaculis justorum. 

Dextera Dominl fecit virtutem, 
dextera Domlni exnltavit me : * 
dextera Domini fecit virtutem. 

Kon moriar, sed vivam : * et 
narrabo opera nomini. 

Castisans castittavit me Domi- 
nus : * et morti non tradidit me. 

Aperite mihi portas jtistitite; in- 
gressus in eas confitebor Domi- 
no: * hic porta Domlni, justi in- 
trabunt in eani. 

Conlitebor tlhi quoniam exnu- 
disti me : * et factus es mihi in 
salutem. 

Lapidem , quera reprobaverunt 
sedincantes, * hic factusestin ca- 
put angtdi. 

A Domino factum est isfud , * ef 
est mirabile in oculis nostris. 

H;ec est die-^, qunm fecit Domi- 
nus : * exultemus,et Uetemur in ea. 

O Domine. .salvum me fac, 6 Do- 
niine, beneiirospernre: * benedic- 
tus qui venit in nomine Doraini. 

Benedixinnis vobis de doino Do- 
mini:' Deus Doiuiuus, et illuxit 
nobis. 

Constituito diem soleinnem in 
condensis , * usque ad cornu al- 
taris. Deus meus es tu , et confitebor 
tibi : * Deus meus es tu, et exal- 
tabo te. 

Confitebortibi quoniamexaudistl 
me : * et factus es raihi in saluteia. 

Confiteraini Doniino quoniam bo- 
nus : * quoniam in SEeculum iniseri- 
cordia ejus. PS.\LMUS 118. qui i5 ambulant in lege Domini. 

Beati, qui scrutantur testimonia 
ejus : * in toto corde exquirunt 
eum. 

Non enim qui operantur iniquita- 
teni , * iii viis ejus ambulaverunt. 

Tu mandasti *mandata tua cus- 
todiri nimis. 

Utinara diriprantur via» mea, *ad 
custodiendas jusfiticationes tuas '. 

Tunc non confimdar,* cuni pers- 
pexero in omnibus inandatis tuis. 

Confitebor tibi in directionecor- 
dis: *in eoquod didicijudicia jus- 
titiiE ture. 

Justiticationestuascu.stodiam : • 
non mederellnqiiasusquequaque. 

In quo corrigit adolescentior ttJ^ 
vinm suain ? * in custodiendo ser- 
mones tuos. 

In toto corde mco exquisivi te : • 
ne repcllas me a raandatis tuis. 

In corde raeo abscondi eloquia 
tiia , * ut non peccem tlbi. 

Benedictus es, Domine : * doce 
me justificationes tuas. 

In Iah!is ineis * pronuntiavi om- 
nia judicin uris tui. 

In via testimoniorum tuonim 
delectatus sum , * sicut in omni- 
bus divltiis. 

In inandatis tuis exercebor : • 
et considerabo vias tuas. 

in jiistilicationibus tuls raedita- 
bor • * non obliviscar sermones 
tuos. 

HE T R I B u E servo tuo , viviflcao ' "^•*^ 
ine : * et custodiain sermoncj 
tuos. 

Revela oculos meos, * et consi- 
deral>o rairabiiia de lege tua. 

Incola ego sum in terra : * non 
abscondas a me maudata tua. 

Concupivit aniraa mea deside- 
rare ju.stiiicationes tuas * iu omal 
teaapore. 18 Vi/minica ad Primam. 

Increpasti superbos : * maledicti lius , * immensus Spiritus sanc» 

qui declinant a mandatis tuis. tus. 

Aufer k me opprobrium et con- Jiternus Pater, seternus Filius , * 

temptum : * quia testimonia tua seternus Spiritus sanctus. 

exquisivi. Et tamen non tres aeterni , * sed 

Etenim sederunt principes , et unus jeternus. 

adversum me loqueliantur : * ser- Sicut non tres increati , nec trea 

vusautemtuusexercebaturinjus- immensi, *sed unus increatus , et 

tificationibus tuis. unus immensus. 

JVam et testinionia tua meditatio Similiter omnipotens Pater, om- mea est : et consilium meum ]us- 
tificationes tUeC. 

AdhEBsit pavimento anima mea : 
* vivifica me secundimi verbum 
tuum. nipotens Filius, * omnipotens Spi- 
ritus sanctus. 

Et tamen non tres omnipoteu- 
tes, * sed unus omnipotens. 

Ita Deus Pater , Deus Filius , * Vias meas enuntiavi , et exau- Deus Spiritus sanctus. disti me : * doce me justiCcatio- 
nes tuas. 

Viam justificationum tuarum in- 
strue me : * et exercebor in mira- 
bilibus tuis. 

Dormitavit anima mea prae tae- 
dio : * confirma me in verbis tuis. 

Viam iniquitatis amove k me : * 
et de lege tua miserere mei. 

Viam veritatis elegi : * judiciatua 
uon sum oblitus. 

Adhaai testimoniis tuis, Domi- 
ne : * noli me confiindere. 

Viam mandatorum tuorum cu- 
curri, * cum diiatasti cor meum. 

Sequens Symbolum dicitur iii 
Dom. tantiim, quando fit OJf. de 
Dom. iit iii Psalt. et in Festo SS. 
Tiiiiitatis. 

SYillBOLTJM S. ATHAIVASn. 

kUiCTTMQUE vult salvus esse, * Et tamen nou tres Dii, * sed 
unus est Deus. 

Ita Dominus Pater, Dominus Fi- 
lius, * Dominus Spiritus sanctus. 

£t tamen non tres Domini , * sed 
unus est Dominus. 

Qula , sicut singillatim unam- 
qiiamque personam Deuni ac Do- 
niinum confiteri Christiana veri- 
tate compellimur, * ita tres Deos 
aut Dominos dieere Catholica re- 
ligione prohibemur. 

Pater a nullo est factus, * nec 
creatus , nec genitus. 

Filius a Patre solo est:* non fac- 
tus , nec creatus, sed genitus. 

.Splritus sanctus k Patre et Fi- 
lio : * non factus, nec creatus, nec 
genitus, sed procedens. 

Unus ergo Pater, non tres Pa- 
tres; unus Filius, non tres Filii; * 
unus Spiritus sanctus , non tres '^ ante omnia opus est ut teneat Spiritus sancti. 

Catholicam fidem. Et in hac Trinitate nihil prius 

Quam nisi quisque integram in- aut posterius , nihil majus aut 

violatamque servaverit, * absque minus; * sed totBe tres persona; 

dubio in a;ternum peribit. cofeternje sibi sunt, et coaiquales. 

FidesautemCathoIica hiecest, * ita ut per omnia , sicut jam su- ut unum Deum in Trinitate, etTri- 
nitatem in unitate veneremur. 

Keque confundentes personas, * 
reque substantiam separantes. pra dictum est, * et unitas in Tri 
nitate, et Trinitas in unitate ve- 
neranda sit. 
Qui vult ergo salvus esse , * ita Alia est enim persona Patris, alia dc Trinitate sentiat. 

Filii , * alia Spiritrts sancti. Sed necessarium est ad cfiternam 

Sed Patris, et Filii, et .Spiritils salutem, * ut incarnationem qi:o- 

sancti una est divinitas, * aequalis que Domini nostri Jesu Christi fi- 

gloria, cofeterna majestas. deliter credat. 

Qualis Pater,talis Filius, * talis Est ergo fides recta, ut creda- Spiritus sanctus. 

Inereatus Pater, increatus Fi- 
Ijus, * increatus Spiritus sanctus. 

Immensus Pater , immensus Fi- mus et confiteamur, * quia lionn- 
nus noster Jesus Christus Dei Fi- 
lius, Deus et homo est. 

Deus est ex substantia Patris ante srecula genitus 

est ex substantlaniatris insseculo 

natus. 

Perfectus Deus, perfectus ho- 
mo , * ex anima rationali , et hu- 
inana carne subsistens. 

iEqualis l'atri secundiim divini- 
tatem : * rainor Tatre secundiim 
humanitatem. 

Qui , licet Deus sit et homo , * 
non duo tamen , sed unus est 
Christus. 

Unus autem non conversione di- 
vinitatis in carneni , * sed assump- 
tione liumanitatis in Deum. 

Unus omtiino non confusione 
substautia", * sed unitate personie. 

Nam sicutanima rationalis etca- 
ro unus est homo : * ita Deus et ho- 
mo unus est Chvistus. 

Qui passus est pro sahite nostrn, 
descendit ad inferos : * tertia die 
resurrexit k mortuis. 

Ascendit ad ca?Ios, sedet ad dex- 
teram Dei Patris omnipotentis : * 
inde venturus est judicare vivos 
et mortuos. 

Ad cujus adventum omnes ho- 
mines resurgere habent cum cor- 
poribus suis : * et red<lituri sunt 
de factis propriis rationera. 

Et qui bona egerunt, ibunt in 
vitam Kternam : * qui vero mala, 
in ignera aeternum. 

Haec est fldes Catholica , * quam 
nisi quisque fldeliter firmiterqi;e 
credi^Ierit, salvus esse non pote- 
rit. Gloria Patri , etc. 

^nt. Alleluia, alleluia, alleluia. 
Ti'inp. Pasch. additur aliud Al- 
leluia. 

Capitiihim. I Tim. I. d. 

REGi sseculorura imraortaliet in- 
visibili, soli Deo honor et glo- 
ria in sa-cula sreculorum. Amen. 
jt. Deo gratias. 

ft. br. Christe , Fi!i Dei vivi , 
* Miserere nobis. Et repetitur : 
Christe , Fili Dei vivi, raiserere no- 
bis. ^. Qui sedes ad dexterara Pa- 
tris. (k. Miserere noliis. v. Gloria 
Patri, et Filio, et Spiritui sancto. 
H. Christe , Fili Dei vi\ i , raiserere 
nobis. *. Exurge, Christe, adjuva 
nos. R-. Et hbera nos px-opter no- 
men tuuni. 

Seqiuiiites preces non dicuntur Voimiuca act Pruiiam. 19 

et homo in Dupl. nec mfra Oct. , sed tunc dicto R-. brevi , dicitur Dominus 
vobiscum , et Oratio , Doniine , 
Deus omnipotens, ut tnfra p-iO. 

RYRIE eleison. Christe eleison. 
Kyrie eleison. Pater noster, 
secreto usque ad t. Et ne nos in- 
ducas in tentationem. |i-. Sed li- 
bera nos a malo. Credo , secreto 
usque ad t. Carnis resurrectio- 
nem. ^. Vitam a-ternam. Anien. 
■fr. Et ego ad te, Doniine, clamavi. 
9:. Et man6 oratio mea prave- 
niet te. t. Repleatur os uieum lau- 
de. ^. Ut cantem gloriam tuam , 
tota die raagnitudinem tuara. 
V. Domine , averte faciem tuam 
i1 peccatis meis. ^. Et omnes ini- 
quitates meas dele. t. Cor mun- 
dum crea in me, Deus. 9.-. Et spi- 
ritum rectum innova in visceri- 
bus raeis. v. Ne projicias me i fa- 
cie tua. |t. Et Spiritum sanctum 
tuum ne auferas ix. rae. *. Redde 
niihi laetitiara salutaris tui. p.-. Et 
spiritu principali confirma me. 
t. Adjutorium nostruni in nomine 
Domini. |t. Qui fecit ccelum et ter- 
raui. 

Deinde Hebdomadariusfacit con- 
fessionem. 

CONFITEOR Deo omnipotenti , 
beat;e Maria; seraper virgini , 
beato Michaeli Archangelo , bea- 
to Joanni Baptistie, sanctis Apos- 
tolis Petro et I'aulo , oranibus 
Sanctis , et vobis , frntres, quia 
pecca^i nimis cogitatione, verbo 
et opere : mea culpa, mea culpa, 
mca raaxima culpa. Ideo precor 
beatam ]Mariara seraper virginera, 
beatum Michaelem Archangelum, 
beatum Joannem Baptistam,sanc- 
tos Apostolos Petrum et Paulum , 
oranes Sanctos, et vos , fratres, 
orare pro me ad Dorainum Deum 
nostrum. 

Cliorus respondet : 

Mis ER E ATU R tui omnipotcns 
Deus, et diraissis peccatistuis, 
perducat te ad vilam a;ternara. 
^. Anien. 

Deinde repetit confessionem , et 
iibi dicitar vobis fratres, e/ vos 
fratres, dicattir tibi pater, et ts 
pater. Facta confessimie a C.horo , Heb' 
domarius dicit: 

MtsEREATUR vestvi omnipotens 
Deiis, et ditnissis peccatis ves- 
tris, perducat vos ad vitatn aeter- 
nara. ^. Amen. 

INDULGENTIAM, absolutioneni et 
remissionem peccatorum nos- 
trorum tribuat nobis omnipotens 
et misericors Dominus. r-. Araen. 

Et prosequitur. *. Dignare, Do- 
mine , die isto. ^. Sine peccato 
nos custodire. ^. Miserere nostri, 
Doraine. |t. Miserere nostri. t. Fiat 
misericordia tua , Domine , super 
nos. it. Quemadmodum speravi- 
mus in te. t. Doraine, exaudi ora- 
tionem meam. |t. Et clamor meus 
ad te veniat. 

*. Dominus vobiscum. 

|t. Et cum spiritu tuo. ad Primam. 
dum me festina. Et dicitur ter : 
ultiino additur Gloria Patri. Sicut 
erat. Kyrie eleison. Christe elei- 
son. Kyrie eleisou. Pater noster, 
secreto. *. Et ne nos inducas in 
tentntionem. it. Sed libera no8 ^ 
malo. t. Respice in serv.is tuos, 
Domine , et in opera tua , et dirige 
filios eorum. n-. Et sit splendor Do- 
mini Dei nostri super nos , et ope- 
ra manuum nostrarum dirige su- 
per nos, et opus manuum nostra- 
rum dirige. t. Gloria Patri. ^. Si- 
cut erat. Oremus. Oratio. Oremus. Oratio. DOMirfE, Deus omnipotens, qui 
ad principium hujus rtiei nos 
pervenire fec.sti , tua nos hodie 
salva virtute : ut in hac die ad 
nullura declinerauspeccatum, sed 
seniper ad tuara justitiam facien- 
dara nostra procedant eloquia , 
dirigantur cogitationes et opeia. 
Per Dominura nostrum Jesum 
Cliristura Filiura tuum , qui te- 
cum vivit et resjnat in unitate 
SpiritOs sancti Deiis , per omnia 
sxcula srrculorura. p:. Amen, 

♦. Domiuus vobiscum. 

fi. £t cuin spiiitu tuo. 

♦. Benedlcanius Domino. 

jt. Deo gratias. 

Deinde in Clioro leg-itur Marty- 
rologitun. Et quando dicenda est 
Prinia de B. .1/. , pricponitur lec- 
tioni Marti/rol. Posleu Hebdoni. 
dieit : *. Pretiosa in conspectu 
Domini. ft. Mors .sanctorum ejus. 
£f absolute sine Oremus. 
Oratio, 

SANCTA Mnria, et omnes Sancti 
intercedant pro nobis ad Do- 
minum , ut nos merearaur ab eo 
adjuvari et salvari , qui vivit et 
regnat in sxcula saeculorura. 
^. Amfn. 

*. Deus , in adjutorium meuin 
Intende. t^. Duuiioe, ad udjuvan- DiRiGERE et sanctificare, regere 
et gubernare dignare, Domi- 
ne Deus, Re.x coeli et terrae, hodie 
corda et curpora no.stra, sensus, 
sermones et actus nostros in iege 
tua, et in operibus mandatorum 
tuoruin, ut hic, et in a;ternum , 
te auxiliante, salvi et liberi esse 
meicaiii;.r , S ii\ator raui;di: Qul 
vivis et regnas in ssecula sxculo- 
rum. ji-. Araen. 

*. Jube, dorane, benedicere. 

Bened. Dies et actus nostros In 
sua pace disponat Dominus omnl- 
poteus. p.-. Amen. 

Ad Absol. Ctipit. in Dom. et Fer. 

perAnii., ab Oct. Epipli. usque 

ad Doin. I- (juadniif. et ub Oct 

Pent. usque ad Adv. exclusivi. 

Lectio brevis. 1 1 Thess. 3. 

DOMiNus autem dirigat corda 
et corpora nostra in charitate 
Dei, et patientia Christi. Tu au- 
tera , Domine, iniserere nobis. 

9;. Deo yratias. 
A Dom. l. Adv. usque ad J^lgil. 
JVativ. Doinini exclusive. 
Isaix 33. 

DOMINE, raiserere nostr! : te 
enitn expectavimus : esto bra- 
chiuin nostruin in mane, etsalus 
nostra in terapore tribulationis. 
Tu autem. 

A Dom,I. Quadrag. usque adDom. 

Pass. exclusive. 

Isaix 55. b. 

Qui^RiTE t)< minum, dum inve- 
niri potest : invocate eum 
dum prope est. Tu autem. In feriah Offlcto ad Pnmam, d Dom. Pass. usque ad Fer. \.in 
CcEiia Domini exclusivi. 

IsaiEe 50. c. 

IIACIEM raeam non averti ab In- 
. crepantibus et conspuentibus 
!n me. Dominus Deus auxiliator 
meus, et ideo non sum confusus. 
Tu autem. 

A Dom. Resurr. usque ad Ascens. 
exclusive. Coloss. 3. 

Sr consurrexistis cum Cliristo , 
quae sursum sunt quserite, ubl 
Christus estin dextera Dei sedens: 
quaesursum suntsapite, non qua: 
super terram. Tu autem 

Post Lect. brev. diciturir. .\diu- 
torium nostrum in nomine Domi- 
ni. ft. Qui fecit coelum et terram 
*. Benedicite. ft. Deus. Bened. Do- 
minus nos benedicat, ot ali onini 
malo defendat,etad vitamperdu- 
cat fftemam; et fidelium anlmae 
per misericordiamDeirequiescant 
in pace. ^. Amen. 

IN FERIALI OFFICIO 

extra tempus Paschale. 
AD PRIMAM. 

Pater noster. Ave Maria. Credo. 
♦. Deus in adjutorium , ut supra. 
Hymnus Jam lucis orto sidere , 
ut supra, p. 16. 

Per Ann. Ant. Beatl qui ambu- 
lant. 

Temp. Adv. Ant. de Laud. Dom. 
aut expropriis Laud. 

Temp. Quadrag. Ant. Vivo Cffo. 

Temp. Pass. Ant. Libera me, Do- 
mine. 

Psalm. 53. Deus, in nomlnetuo. 

Dein loco Psnlml Confiteraini, di- 
citur unus ex infra scriplis Psalm. 
iecundiim Fer. distinclis; Sabhato 
autem dicuntur tantiim tres Psal- 
mi sicut in Festis. 

FERIA. SECUNDA. 

FSALMDS 23. 

OMIKI est terra , et plenitudo 
'ejus: * orbis terrarum et uni- 
•versi qul habitant in eo. 

Quia ipse super maria fundavit 
eum : * et super flumina pr<cpara- 
Tlt eum. 
Quls ascendet In moBtem Domi- D 21 
si ? * aut quis stablt In loco saneto 

ejus? 

Innocens manibus , et mundo 
corde, * qui non accepit in vauo 
animam suam , nec juravit in dolo 
proximo suo. 

Hic accipiet benedictionem ct 
Domino , * et misericordiam k 
Deo salutari suo. 

Haec est generatio quarentium 
eum , * qua;reQtium facicm Dei 
Jacob. 

Attollite portas, prlncipes, ves- 
tras , et elevamini , portae ater- 
nales : * et introibit Rex Kloriie. 

Quis est iste Rex gloria;? * Do- 
minus fortis etpotens, Dominua 
potens in pra-lio. 

Attollite portas, principes, vcs- 
tras, et elevamini, pcrta? u-lerna- 
les : * et introibit Rex gloria-. 

Quis est iste Rex 5;loria! ? * Do- 
minus virtutum ipse est Rex glo- 
ria;. 

FERIA TERTIA. 

PSALMrs 24. 

AD te, Domine, levavl animaoi 
meam : * Deus meus , in te 
confido, non erubescam. 

?<equeirrideantuie inimicimei:* 
etenlm universi, qui sustineutte, 
non confundentur. 

Confundantur omnes iniqua 
agentes * supervacu^. 

Vias tuas, Domine, demonstra 
mihl : * et semitas tuas edoce me. 

Dirige me in veritate tua , et do- 
ce me : * quia tu es Deus salvator 
meus, et te sustinui tota die. 

Reminiscere miserationum tua- 

rum, Domine , * et misericordia- 

rum tuarum, quae ci saeculo suut. 

Delicta juventutis mea; , * et 

ignorantias meas ne memineris. 

Secundiim misericordiam tuam 
memento raei tu, * propter boni- 
tatem tuam, Uoniine. 

Dulcis et rectus Dominus: * prop- 
ter boc Itgem dabit deliuqueuti- 
bus in via. 

Dirlget mansuetos in judiclo : • 
docebit mites vias suas. 

Universie via; Doniini misericor- 
dia et veritas , * requirentibus tes- 
taraentum ejus et testimonia ejus. 

Propter uomea tuum , Domin» , 22 lii feriaU Offi 

propitlaberls peccato meo : * mul- 
tum est enim. 

Quis est homo qui timet Domi- 
num ? * legem steituit ei in via , 
quam elegit. 

Anima ejus in bonis demorabi- 
tur : * et semen ejus ha;reditabit 
terram. 

Firmamentum est Dominus ti- 
mentibus eum : * et testamentum 
ipsius ut manifestetur illis. 

Oculi mel semper ad Dominum : * 
quoniam ipse evellet de laqueo pe- 
des meos. 

Respice in me, et miserere mei : * 
quia unicus et pauper sum ego. 

Tribulationes cordis mei multi- 
plicatm sunt : * de necessitatibus 
meis erue me. 

Vide humilitatem meam et labo- 
rem raeum : * et dimitte universa 
delicta mea. 

Respice Inimioos meos quoniam 
multiplicati sunt, * etodio inlquo 
oderunt me. 

Custodi animam meam, et erue 
me : * non erubescam, quoniam 
speravi in te. 

Innocentes et rectl adhKserunt 
mihi : * quia sustinui te. 

Libera , Deus , Israel , * ex om- 
nibus tribulationibus .suis. 

FERIA QUARTA. 

PSALMIIS 2^. 

JUDTO.\ me , Doniine , quonlam 
ego in innocentla mca ingres- 
sus sum : * et iu Domino sperans 
non infirniabor. 

Proljn nie, Domine, ettenta me: * 
xire renos meos et cor meum. 

Quoninm misericordia tua ante 
oculos meos est : * et complacui 
in veritate tua. 

Non sedi cum concilio vanita- 
tis : * et cum iniqua gerentibus 
non introilio. 

Odivi ecclesiammalignantium: * 
et cum impiis non sedcbo. 

Lavabo inter innocentes manus 
meas : * et clrcuuidabo altare 
tuum , Domine : 

Ut audiam vocein laudis, * et 
enarrera universa mirabilia tua. 

Domine, dilexi decorem domils 
tuae , * et locuui habitationis glo- 
riae tuai. 

Ke perdas cum impiis , Deus , cio ad Pitmam. 
animam meam , * et cum vlrls 
sanguinum vitam meani. 

In quoruni manibus iniquitates 
sunt : * dextera eorum repleta est 
muneribus. 

Ego autem in innocentia mea in- 
gressus sum : * redime me, et mi- 
serere met. 

Pes meus stetit in directo : * in 
ecclesiis benedicam te , Domine. 

FERIA QUINTA. 

PSALMCS 22. 

DOMINUS reglt me, et nihil raihl 
deerit : * in loco pascuse ibl me 
coUocavit. 

Super aquam refectionis educa- 
vitme : * animammeamconvertit. 

Deduxit nie super semltas justi- 
ticP, * propter nomen suum. 

Nam etsi ambulavero in raedio 
imibrai mortis, non tiraebo ma- 
la : * quoniara tu mecum es. 

Virga tua , et baculus tuus , * 
ipsa me consolata sunt. 

Parasti in conspectu meo men- 
sam , * adversiis eos qui tribulant 
me. 

Impinguasti in oleo caput me- 
um : * et calix raeus inebrians 
qucira proeclarus est .' 

Et ralsericordiatua subsequetur 
me * omnibus diebus vita" mea;: 

Et ut inhabitem in domo Domi- 
ni, * in longitudinem dierum. 

FERIA SEXTA. 

rSALMUS 21. 

DEUS , Deus meus, respice in me: 
quare me dereliquisti ? * longd 
a salute mea verba delictoruni 
meorum. 

Deus meus, clamabo per dicm, 
et non exaudics : * et nocte, et 
non ad insipientiam mihi. 

Tu autem in sancto habitas, * 
Laus Israel. 

In te speraverunt patres nostri: * 
speraverunt , et llberasti eos. 

Ad te clamaverunt , ct saivi faelf 
sunt : * in te spcraverunt, et non 
sunt confusi. 

Ego autem suni vermis, et non 
homo : * opprobrium hominum, 
et abjectio plebis. 

Omnes videntes me deriseruDt Jn feriali Ojytcio ad Prtmam. me : * locutl sunt labiis , et move- 
rurit caput. 
Spera vit in Domino , eripiat eum: 

* s.ilvum faciateum,quoniamvult 

CUlll. 

1,'iioniam tu es, qui extraxisti 
iiii- lie ventre : * spes mea ab ube- 
lilius matris mese. Inte projectus 
suni ex utero : 

De ventre matris meae Deus meus 
es tu , * ne discesserls k me. 

Quonianj tribulatio proxima est : 

* quoniam non est qui adjuvet. 
Circumdederunt me vituli mul- 

ti : * tauri pinigues obsederunt uie. 

Aperuerunt super me os suum , * 
sicut leo rapiens et rugiens. 

Sicut aqua effusus sum , * et dis- 
persa sunt omnia ossa mea. 

Factum est cor meuni tanquam 
cera liquescens * in medio ven- 
tris mei. 

Aruit tanquam testa virtus mea, 
et lingua mea adha^sit faucibus 
meis: * et in pulverem mortis de- 
duxisti me. 

Quoniam circumdederunt me ca- 
nes multi : * conciliuui malignan- 
tium obsedit me. 

Foderunt manus meas et pedes 
meos : * dtnumeraverunt omnia 
ossa mea. 

Ipsi ver6 consideraverunt et ins- 
pexerunt me : * diviserunt sibi 
vestinienta niea , et super vestem 
meam miserunt sortem. 

Tu autem, Domine, ne elonga- 
veris auxiliura tiium A me : * ad 
defensionenj meam conspice. 

Erue A framea, Deus, animam 
meam : * et de mauu canis uni- 
cam meam. 

Salva me ex ore leonis : * et i 
cornibus unicoi'nium hurailitateni 
meam. 

Narrabo nomen tuum fiatribus 
meis : * iu medio ecclesia; iaudabo 
te. 

Qui timetis Dominum , laudate 
eum : * universum semen Jacob , 
glorificate eum. 

Tiineat eum omne semen Israel: * 
quoniam non sprevit, neque des- 
jiexit deprecationem pauperis : 

Nec avertit faciem suama me : * 
et cdm clamarem ad eum , exau- 
divit me. 

Apud te laus mea in ecclesia 23 
magna : « vota niea reddam iu 
conspectu timentium eum. 

Edent pauperes, et saturabun- 
tur, et laudabunt Dominum, qui 
requirunt eum : * vivent corda 
eorum in sseculum sa?culi. 

Reminiscentur, et convertentur 
adDoininum*universifinestei-r2e. 

Etadorabunt In conspectuejus* 
universK familife Gentium. 

Quoniam Domini est regnum , * 
et ipse dominabitur Gentium. 

Manducaverunt, etadoraverunt 
omnes pingucs terraj : * iu cons- 
pectu ejus cadent omnes, qui des» 
cendunt in teri-am. 

Et anima mea illi vivet : * et se- 
men meum serviet ipsi. 

Annuntiabitur Domino genera- 
tio ventura: * et annuntiabunt coe- 
li justitiam ejus populo qui nas- 
cetur, quem fecit Dominus. 

Sabbato niliil additur, ut supra 
in Rubrica , p. 21. 

Deinde dicitur Psalni. Beati im- 
maculati, utsupra, p. 17. 

Per Ann. Jnt. Beati qui ambu- 
lant In lege tua , Domine. 

Temp. Adv. Ant. ex Laud. Dom. 
aut ex propriis Laud. 

Temp. Quadrag. Ant. Vlvo ego , 
dicit Dominus : nolo mortem pec- 
catoris , sed ut magis converta- 
tui", et vivat. 

Temp. Pass. Ant. Libera me, 
Domine, et pone me juxta te : et 
cuj usvis manus pugnet contra me. 

Capitulum. Zachariae 8. d. 

PACEM et vei-itatem diligite , ait 
Doniinus omnipotens. 

^. Deo gratias. 

R-. br. Cbriste, Fili Dei vivi , * 
Miserere nobis. Et repet. Chi-iste, 
Fili Dei vivi , .miserere nobis. 
T. Qui sedes ad dexteram Patrls. 
^r Miserere nobis. *. Gloria Pa- 
tri , et Filio , et Spii-itui sancto. 
9r. Chi-iste , Fili Dei vivi , mise- 
rere nobis. t. Exurge , Christe , 
adjuva nos. |t. Etliberanos prop- 
ter nomen tuum. 

RTRIE eleison. Chrlste c\e\r 
son. Kjrie eleison. Pater nos- 
ter, secretd usque ad t.Et ne nos 24 -td Teitiatn. Inducns In tentatlonRm. jt. Sed li- 
l>era nos A nmlo. 

Creclo in Deiim , secretd usque 
ad ♦. Carnis resurrectionem. 

|k. Vitam a-ternani. Amen. 

♦. Et ego ad te, Domine, rla- 
mavl. Br. Kt mnn^ oratio mca prai- 
veniet te. ♦. Rcpleatur os meum 
laude. ft. Ut caiitem gloriam 
tuam , tota die ma^nitudinem 
tuam. t. Domine, averte faciem 
tuam h peccatis meis. ^. lit om- 
nes Inlquitates meas dele. *. Cor 
mundum crea In me, Dcus fi;. Lt 
cpiritum rectum innova in visce- 
rlbus meis. t. Ne projicias me & 
lcicie tua. fb- £t Splritum sanctum 
tuura ne auferas h me. t. Redde 
mihi I.Ttitiam salutaris tui. ^. £t 
8pirilu prmcipali confirma me. 

Quando ad Laud. non suntdic- 
ta: Preces ferial. , statiin dicitur 
Adjutorium nostrum , et Conli- 
teor Deo , ut in Doin. ad Pii- 
mam, p. 19. 

Quando autem ad Laud. dictte 
tunt Preces /eriales infeiifis posi' 
ta: post Laud. Fer. Ij , tunc ad 
Priniam pnrdictte Preces et seq. 
dicunttir flexis genibus. 

t. Eripe me, Doinine, nb ho- 
nolne mnlo. ft. .\viro iniiiuocripe 
me. ♦. Erlpe me <le iniiiilcis mi'is, 
Deus meus. a. Et al> insiirffciitl- 
bus lii inc libcra inc. t. Er.pe me 
de opernnlibus iniquitutem. |t. Et 
de virissanf^iiinumsnlvn inc. t. .Slc 
p.salinum dicnm noiniiil tuo in .s<-e- 
culum aa-ciili. jt. Ut reddnm votn 
mea de dle In diein. t. Exaudl 
nos, Dcus, snlutnris noster. (k.Spcs 
omniuni linluin tcrnc, ct iii iiiarl 
lonKt^. t. Deus , In nrljutoriuin 
ineiiin Intcnde. ^. Donilne, nrl nd- 
juvandum me festlna. t. Sanctus 
Oeus, .sanctiis fortis, saiiclus Im- 
mortalis. it. Miserere nobis. ♦. Ile- 
DCdic, anlma mea, Domino. |b. Et 
omnla qua; intr.i mesunt, nomliil 
sancto ejus. t. Beneilic , anima 
mea, Doniino. n-. Et nuli oblivisci 
omnes rctributi.mcs ejus. t. Qul 
propitintur omiiibus inlqultatlbus 
tuis. |t. Qui s:innt omnes innrml- 
tates tuas. t. Qul redlmit de In- 
terltu vitam tuain. ^t'. Qul coronat 
Vt ln uilktTlcordla ct aiiit«ratiottl- bus. t. Qut rpplet In bonls de«l- 
deiiiim tiiuin. ^. Renovabitur, ut 
aquiln;, juvcntus tua. t. Adjuto- 
rium nostrum In nomine Domlal. 
^. Qul fecit crrlum et terram. 

Dciiide Hebdom. facit Con' 
fess. Confiteor Deo. Reliqua ut m 
Doin. ad Priinam , p. 19. 

IN FERIALl OFFICIO 

tempore Paschali , et in FestU 
per Annum, 

Post Psatm. Deus In nomlnc tuo, 
dicitur tanttiin Psalm. Beati lii> 
macujati et Retribue. 

Deinde Ant. competens et reliq. 
ut supra in Doin. , sed in Duplici' 
bus et infia Oct. non dicuntur 
Preces. Dicto Benedicamus Doml- 
no, dicitur Prima de B. M., si di- 
cenda est ; postea U^iritur /Harty- 
rol. in C/ioro. Dcinde dicitur t. 
Pretiosa, cum reliquis itt supra. 

j4d Jbsolutionem Capituli in 
Festis dicitur Capituluin Aonie. 
AD TERT1.*.M. 

Pater noster. Ave Maria. Deu« 
iu adjutorium. 

IIVMMJS. 

t;nc sancte nobis .Splrltus, 
m Pntri cum Fillo, 
Dl^nnre proiiiptus lii(;eri 
Nostro rcfusus pectoil. 

Os , lin^'ua , mcns , sensus, vlgor, 
Confcssionem personent, 
Flnmmcscat igne charitas 
Accendnt ardor proximos. 

Pra-stn, Pnter pii.sslme, 
Patrlquo compar Unlce, 
Cum .Spiritu Parncllto 
Kepiaiisperomnesa^cuIum.AnieB. 

In Doin. per .-iiin. , et temp. 
Pascli. j4nt. Allelula. 

Inferiali Offic. pcr Jnn. .4nt. 
Deduc me. 

Tcinp. Jdv. j4nt. de Laud. Doin. 
aut ex piopriis Laud. 

Tcmp. (juadrag. .4nt. Advene- 
runt nobi.s. 

Teiiip. Pass. Ant. Judjcastl , U«>- 
miue. 

rsAi.nus. 

LEGEM ponemihl, Domlnc, Tlnui r 
justKicalioiiura tuarum : • «t 
ezquiraiu com licmpkr. NT-NC ! 
fniii A(t Tertiam. 2S Da mihl inteirectum, et struta- 
bor legem tuain : ♦ et custodiam 
lllam in toto corde meo. 

Deduc me in semitam mandato- 
rum tuorum : * quia ipsam volui. 

Inclina cor meum in testimonia 
tua : * et non in avaritiam. 

Averte oculos nieos ne videant 
vanitatem : * in via tua vivitica 
me. 

.Statue ser\'0 tuo eloquium tu- 
um , * in tiniore tuo. 

Amputa opprobrium meum , 
quod suspicatus sum : * quia ju- 
dicia tua jucunda. 

Ecce concupivi mandata tua : * 
(n iequitate tua vivilica me. 

Et veniat super me misericordla 
tua , Domine : * salutare tuum se- 
cundiim eloqulum tuum. 

Et respondebo exprobrantibus 
mihi verbiim : * quia speravi in 
fermonibus tuis. 

Et ne auleras de ore meo ver- 
bum veritatis usquequaque : * 
quia in judicils tuis supersperavi. 

Et custodiam legeni tuani sem- 
per : * in saculum et in saiculuui 
»»culi. 

Et ambulabam in latitudine : * 
quia mandata tua exquisivi. 

Et loquebar in testimoniis tuls 
In conspectu regum : * et non 
confundebar. 

Et nieditabar in mandatis tuls , * 
quae dilexi. 

Et levavi manus meas ad man- 
data tua, qua; dilexi : * et exerce- 
bar in iustilitatiunibus tuis. E II o R esto verbi tul servo 
tuo , * in quo mihi spem de- M 

disti. 

Hac me consolata est lu humill- 
tate mea : * quia eloquium tuum 
vivificavit me. 

Superbi iniqufe agebant usque- 
quaque : * k lege autem tua non 
declinavi. 

.Menior fui judiciorum tuorum a 
kajculo , Domine : * et consolatus 
»um. 

Defectio tenuit me , * pro pec- 
tatoribus derelinquentibus legem 
tuam. 

Cantabiles mihi erant justifica- 
tlonestna.', * in loco peregrina- 
\ionis (ue;e. Memor ful nocte nonilnls tul , 
Doraine : * et eustodlvl legem 
tuam. 

H»c facta est mthl : * quia jus» 
tificationes tuas exquisivi. 

Portio niea, Domine, * dixi, cus- 
todire legein tuaui. 

Deprecatus sum faciem tuam in 
toto cordenieo: * miserere mei se- 
cundiim eluciiiium tuum 

Cogitavi vias meas : * et converti 
pedes meos in testimonia tua. 

Paratussum, et non sum turba- 
tus : * ut custodiain mandata 
tua. 

Funes peccatorum clrcumplexi 
sunt ine , * et legem tuam non 
suin oblitus. 

Media nocte surgebam ad con- 
fitendum tibi , * super judicia jus- 
tificationis tua-. 

Particeps ego sum omnium ti- 
meiitium te , * et custodientium 
maiidata tua. 

Misericordia tua, Domine, ple- 
na est terra : * justificationes tuaa 
doce nie. 

BoNiTATEM fecist! e«m servo T-i--**' 
tuo , Domine, * secundiim ver- 
bum tuum. 

Bonitatem , et disciplinam , et 
scientiam doce me : * quia man- 
datis tuis credidi. 

Priusquam humiliarer, ego deli- 
qui : * propterea eloquium tuum 
custodivi. 

Buuus es tu : * et in bonitate 
tua doce me justificationes tuas. 

Multiplicata est super me ini- 
quitas superborum : * ego autem 
in toto corde meo scrutabor man- 
data tua. 

Coagulatum est sicut lac cor eo- 
rum ; * ego ver6 legem tuain me- 
ditatus sum. 

Bonum mihl quia humilinsTi 
me , « ut discam justificationcs 
tuas. 

Bonum mihl lex oris tul, * su- 
per millia auri et argenti. 

Manus tuse fecerunt me , et plas- 
maverunt me : * da mihl intellec- 
tum, et discam niandata tua. 

Qui timent te, videbunt me , et 
!:ctal)untur : * quia in verba tua 
supersperavi. 

Cognovi, Domine, quia sequilas 
B A(I Tertiam. 
* et In veritale tua Noiiam flexis genihus dicttur 36 

iudlcia tua 
humiliasti me. 

Fiat misericordia tua ut conso- 
letur me, * secundiun eloquium 
tuum servo tuo. 

Veniant mihii miserationes tuae, 
et vivam : * quia lex tua medita- 
tio mea est. 

Confundantur superbi, quia in- 
juste iniquitatem fecerunt in me :* 
ego autem e.xercebor in mandatis 
tuis. 

Convertantur mihi timentes te : 

* et qui noverunt testimonia tiia. 
Fiat cor meum iramaculatum in 

justificationibus tuis , * ut non 
confundar. 

Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 

Temp. Pasch. additur aliud Al- 
leluia. 

Sequens Capit. et alia iii aliis 
Horis dicuntur in Dom. , all.post 
Epiph. usque ad Septuag. , et d 
IIl. post Pentec. usque ad Adv. 
liesponsoria brevia etiam nsque 
ad Dom. I. Quadrag. : siiniliter et 
quoe sequuntur infer. Ofjic. 

Capitulum. I Joan. 4. c. 

DEUS charitas est : et qui manet 
in charitate, in Deo manet, et 
Deus in eo. 
}t. br. Inclina cormeum, Deus, 

* In testimonia tua. Inclina. t. 
Averte oculos meos , ne videant 
vanitatem : in via tua vivifica me. 
In testimonia tua. Gloria. In- 
clina cor. t. V.go dixi, Domine, 
miserere mei. ^. !Sana animam me- 
am, quia peccavi tibi. Kyrie eleison. Christe eleison. Ky- 
rie eleison. Pater noster , secreto. 
t. Et ne nos inducas in tentatio- 
nem. r. Sed libera nos a malo 
^ Domine, Deus virtutura, conver 
tenos. ^t. Et ostende faciemtuam 
et salvi erimus. ^. Exurge, Chris- 
te, adjuva nos. ji-. Et libera no! 
propter nomen tuum. t. Domine 
exaudi orationem meam. jt. Et cla 
mor meus ad te veniat. t. Domi- 
nus vobiscum. jt. Et cum spiriti 
tuo. 

Oratio conveniens. 

Teinp. Adv. infer. Offic. Ant. rf< 
Laud. Doin. aut ex propriis Laud 

Capitulum. Jerem. 23. 

ECCE dies veniunt, dicit Domi 
nus, et suscitabo David ger 
men justuin : et regnabit Rex , e 
sapiens eiit , et faciet judicium e 
justitiam in terra. a.-. Deo gratias 
R-. br. Veni ad liberandum nos 
* Domine Deus virtutum. Ve 
ni. t. Ostende faciem tuam, e 
salvi erimus. Doinine. Gloria 
Veni. t. Tiniebunt Gentes nomci 
tuum, Domine. jt. Et omnes re 
ges terra gloriam tuam. Kyrii 
eleison , ut supra. 

Oratio conveniens. 

Teinp. Quadrag. in fer. Offic 
Aiit. -Vdvenerunt nobis dies poe 
nitentire, ad redimenda peccata 
ad Scdvandas animas. 

Capitulum. Joelis 2. c. Infer. Offic. per Ann. Ant. De- i^ONVERTiMiNl ad me in tot( 
1- VJ duc nie, Domine , in seinitam man 
datorum tuorum. 

Capitulum. Jerem. 17. c. 

SAN.v me, Domine , et sanabor : 
salvum me fac, et salvus ero : 
quoniam laus mea tu es. 

ft. br. Sana animam meam , * 
Quia peccavi tibi. Sana. t. Ego di- 
xi , Domine, miserere mei. Quia. 
Gloria. Sana. :*•. Adjutor meus es- 
to , ne derelinquas me, |t. Ncque 
despicias me , Deus , salutaris 
Bieus. 

Quando ad Matut. dicta: sunt 
Preees, ad Tertiain , Sexiam et corde vestro , in jejunio , e 
fletu et planctu. Et scindite cord; 
veslra, et non vestimenla vestra 
ait Dominus omnipotens. 

R-. br. Ipse liberavit me, * D' 
laqueo venantium. Ipse. *. Et j 
verbo aspero. De laqueo. Gloria 
Ipse liberavit. t. Scapulis sui 
obumbrabit tibi. ^. Et sub pen 
nis ejus sperabis. Kyrle eleison. 

Oratio conveniens. 

Tcmp. Pass. in fer. Offic. Anl 
Judicasti, Domine, causam anima 
mese , defensor vitae meae , Domiui 
Deus meus. Capitiilum. Jerem. 17. b. 

DOMiNE, omnes qui te derelin- 
qiiunt, confunflentur : rece- 
dentps a te, in terra scribentur : 
quoniam dereliquerunt venam 
aquarum viveutium Dorainum. 

II-. br. Erue a framea, * Deus, 
animam raeam. Erue. t. Et de 
manu canis unicam meam. Deus. 
Erue a framea. t. De ore leonls li- 
bera me, Domine. r-. Et.i cornibus 
unicornium humilitatem meam. 
Kyrie eleison, p. 20. 

Oratio coiiveiiiens. 

Temp. Pa.<:rli. in fer. Offic. Ant. 
Alleluia , allel. allel. allel. 

Capitulum. Rom. 6. b. 

CHRISTUS resiirgensex mortuls, 
jam non moritur, mors illi ul- 
tra non dominabitur. Quod enim 
mortuus est peccato , mortuus 
ast .seinel : quod autem vivit , vi- 
vit Deo. 

jt. br. Surrexit Dominus de se- 
pulchro , * .'Vlleluia , allel. Surre- 
xit. +. Qui pro nobis pependit in 
li(?no. Alleluia, allel. Gloria. Sur- 
rexit. *. Surrexit Dominus ver^ , 
allel. a. Et apparult Simoni, alle- 
luia. 

Oratio conveniens. 

AD SEXTAM. 

Pater noster. Ave Maria. Deus 
In adjutorium. RECTOR potens, verax Deus, 
Qui teraperas rerum vices, 
.Splendore mane illuminaij, 
Et iffnibu.s meridiem : 

Extinsue flammas litium, 
Aufer calorem noxium, 
Confer salutem corporum, 
Veramque pacera cordium. 

Prjesta, Pater piissime, 
Patrique compar Unice, 
Cum Spiritu Paraclito 
Regnansperomnesieculum.Amen. 

In Dom. perAnn. et temp. Pasch. 
.-l.-it. AUeluia. 

!n fer. Offie. per Ann. Ant. Ad- 
ju\ ;« me. 

1 frnp. Adv. Ant. de Laud. Vom. 
UNt cx propriis Laud. Ad Sextam. 27 

Temp. Quadraff. Ant. Commen- 
demus nosmetipsos. 
Temp. Pass. Ant. Popule meus. d: PSALMLS. 

lEFEClT in salutare tuum ani- 
ma inea : * et in verbura tuum 
supersperavi. 

Defecerimt oculi mei in eloquium 
tuuin, * dicentes : Quando conso- 
laberis me ? 

Quia factus sum sicut uter in 
pruina : * justificationes tuas noo 
siim oblitus. 

Quot sunt dies servi tui : * quah- 
do faciesde persequentibus me ju- 
dicium ? 

Narraverunt mihi Iniqui fabula- 
tiones : * sed non ut lex tua. 

Omnia mandata tua veritas : * 
iiiiqufe persecuti sunt me, adjuva 
me. f 

Paulo mlniis consummaverunt 
me in terra : * ego auteni non de- 
rcliqui mandata tua. 

Secundiiin misericordiam tuam 
vlvitica me : * et custodlam testi- 
monia oris tui. 

In afiternum , Domine, ♦ verbuna 
tuum permanet in ccelo. 

In geneiationem et generatio- 
nem veritas tua : * fundasti ter- 
ram, et permanet. 

Ordinatione tua perseverat 
dies : * quoniam omuia serviunt 
tibi. 

Nisi qu6d lex tua meditatio mea 
est , * tunc forte periissem in hu- 
Diilitate mea. 

In ieternum non obliviscar jus- 
tificationes tuas : * quia in ipsis 
vivificasti me. 

Tuus sum ego , salvum me fac : " 
quoniam justificationes tuas ex» 
quisivl. 

Me expectaverunt peccatores ut 
perderent u<e : * testimonia tua 
intellexi. 

Omnis consummationis vidi fl- 
nem : * latum mandatuin tiium 
niinis. Q uoMOno dilexi legera tnain , 
DomUie ? * tota die meditatio 
mea cst. 

Super inlralcos raeos prudentem 
me fecistl niandato tuo : * quia ii) 
ieternum uiihi est. Super omnes docentes me intel- 
lexi : * quia testimouia tua medi- 
tatio raea est. 

Super senes intellexl : * quia 
mandata tua qua?si\1. 

Ab omui via mala prohibui pe- 
des meos , * ut custodiam verba 
tua. 

A judiciis tuis non declinavi : * 
quia tu le^era posuisti mihi. 

Quara dulcia faucihus mcis elo- 
quia tua ! * super mel ori meo. 

A mandatis tuis iiitelle.xi : * 
propterea odivi oranem viani ini- 
quitatis. 

Lucerna pedibus meis verhum 
tuum, * et lumen semitis meis. 

Juravi et statui * custodire ju- 
dicia justitioe tua". 

Humiliatus sum usquequaque, 
Domine ; * vivifica me secuudiim 
verhum tuum. 

Voluntaria oris mei beneplacita 
fac , Domiue : * et judicia tua doce 
me. 

Anima mea in manibus meis 
«emper : * et legem tuara non 
sum oblitus. 

Posuerunt peccatores laqueum 
mihi : * et de mandatis tuis non 
erravi. 

Hrereditate acquisivi testimonia 
tua in a?ternum : * quia exultatio 
cordis mei sunt. 

Inclinavicor meumad faciendas 
justificationes tuas in wternum , * 
prupter retributionem. 

INIQUOS odio habui : * et legem 
tuam dilexi. 
Adjutoret susceptormeus estu:* 
et In verbum tuura supersperavi. 

Declinate a me, maligni : * et 
scrutabor mandata Dei mei. 

Suscipe mesecundiira eloquium 
tuum, et vivnm : * et non confun- 
das me ab expectatione mea. 

Adjuva me , et salvus ero : * et 
mcditabor in justificationibus tuis 
»emper. 

Sprevisti omnes discedentes k 
iudiciis tuis : * quia injusta cogi- 
tatio eorum. 

Pr»varicantes reputavi omnes 
peccatores terrae : * ideo dllexi 
testjmonia tua. 

Confige timoretuo carnes raeas:* 
ii judiciis enim tuis tiinui. Feci judicium et justitiara: * no 
tradas me caluraniantibus me. 

Suscipe servum tuum in bt 
num : * non calumnientur me si 
perhi. 

Oculi raei defecerunt in salutai 
tuum : * et in eloquium justiti 

tUcC. 

Faccum servotuo secundiim m 
sericordiam tuam : * et justificj 
tiones tuas doce me. 

Servus tuus sum ego : * da mil 
intellectum , ut sciain testimoni 
tua. 

Terapus faciendi , Doraine : * dii 
sipaverunt Iey:em tuain 

Ideo dilexi mandata tua , * su 
per aurura et topazion. 

Propterea ad omnia mandat 
tua dirigebar : * omnem viai 
iniquara odio habui. 

^nt. Alleluia, allel. allel. 

Tcmp. Pasch. addituraliud A 
leluia. 

Capitulum. Galat. 6. 

ALTER alterius onera portate 
et sic adimplebitis Icger 
Christi. 

ii. br. In aeternum, Domine, 
Permanet verbuin tuum. In aefei 
num. t. In sBeculuni sa'culi verita 
tua. Pernianet. Gloria. In jptei 
num. v. Dominus regit me, et ni 
hil mihi deerit. |b. In loco pascuj 
ibi me collocavit. 

Jnfer. Ofjic. per Ann. Ant. Ad 
juva me, et salvus ero, Domine. 

Capit. Alter alterius. 

|i-. br. Benedicam Dominum 
* In omni tcmpore. Benedicam 
*". Seraper laus ejus in ore ineo 
In omni. Gloria. Benedicam. * 
Dominus regit nie, et nihil mlh 
deerit. -^. In loco pascua; ibi mi 
collocavit. Kj rie eleison , etc, s 
dicendum sit, ut supra ad Ter 
tiam , p. 26. 

Temp. Adv. infer. Offic. Ant 
de Laud. Dom. aut ex proprii, 
Laud. 

Capitulum. Jerem. 33. c. 

IN diebus illis salvabitur Juda 
et Israel habltabit confidenter 
et hoc est nomen , quod vocabunl 
eum, Dorainus justus noster. 
|L'. br. Ostende nobis, Domine Ad A 
« Misericordiam tuam. Ostende 
t. Et salutare tuum da nobis. Mi- 
sericordiam. Gloria. Ostende. *. 
Meniento nostri, Domine, in be- 
neplacito populi tui. n. Visita nos 
iD salutari tuo. Kyrieeleison,/». 2G. 

Oratio conveniens. 

Temp. Quadrag. in fer. Offic. 
Ant. Cominendemus nosmetipsos 
in multa patientia.in jejuniis mul- 
tis, per arma justitlje. 

Capitiilum. Isaiae 55. b. 

DERELINQUAT impius viam 
suam , et vir iniquus cogifa- 
tioiies suas , et revertatur ad Do- 
minuni, et miserebitur ejus; et ad 
Deum nostruni , quoniam raultus 
est ad ignoscendum. 

R-. br. Scapulis suis, * Obnmbra- 
bit tibi. Scapulis. v. Et sub pen- 
nis ejus sperabis. Obumbrabit ti- 
bi. Gloria. Scapulis. t. Scuto cir- 
cumdabitte veritas ejus. p.-. Non ti- 
mebis a timore nocturno. Kyrie 
eleison , p. 26. 

Oratio conveniem. 

Temp. Pass. in fer. Offic. Ant. 
Popule meus , quid feci tibi,aut 
quid molestus fui? Responde mihi. 
Capitulum. Jerem. 17. c. 

COlfFUNDASTnR qui me perse- 
quuntur , et non confundar 
ego; paveant illi, et non paveam 
ego: Induc super eos diem afilic- 
tionis, et duplici contritione con- 
tere eos, Domiiie Deus noster. 

jl-. br. De ore leonis, * Libera me, 
Domine. De ore. v. Et a cornibus 
unicornium humilitatem meam. 
Libera. De ore. t. Ne perdas enm 
impiis , Deus , animam meara. 
jt. Et cum viris sanffuiniim vitam 
meam. Kyrie eleison,/j. 26. 
Oratio conveniens. 
Temp. Pasch. in fer. Offic. Ant. 
AUelula , allel. allel. allei. 

Cupitulum. I Cor. 15. c. 

CHRisTus resurrexit a mortuis, 
primitiie dormientium : quo- 
niam quidera per hominem raors, 
et per hominem resurrectio mor- 
tuorum. Et sicut in Adam omnes 
moriuntur, ita et in Christo om- 
nes vivilicabuntur. 
|t. br. Surrexit Dominus ver^. onam. 29 

♦ Alleluia , allel. Surrexit. t. Et 
apparuit Simoni. AUeluia , allel. 
Gloria. Surrexit. t. Gavisi sunt 
discipuli, alleluia. ^. Viso Doml- 
no , allcluia. 
Oratio conveniens. 

AD AOXAM. 

Pater noster. Ave Maria. Deus 
in adjutorium. 

UYMXUS. 

RERUM Deus tenax vigor, 
Immotus in te permanens, 
Lucis diiirnie tempora 
Successibus determinans: 

Largire lumen vespere, 
Quo vita nusquam decidat 
Sed pra-mium mortis sacree 
Perennis instet gloria. 

Prsesta, Pater piissime, 
Patrique compar Unice, 
Cura Spiritu Paraclito 
Pegnans per orane sa'culum. Amen. 

In Dom.perAnn. etlemp. Pasch. 
Ant. Alleluia. 

hi fer. Offic. per Ann. Ant. As- 
pice in me. 

Temp. Adv. Ant. de Laud. Doin. 
aut ex propriis Laud. 

Temp. Quadrag. Aiit. Per arraa 
justitiw. 

Temp. Pass. Ant. Numquid red- 
ditur. 

PSALMIS. 

MIRABILTA testimonia tua : * 
ideo scrutata est ea anima 
mea. 

Declaratio sermonum tuoriim 
illnminat : * et intellectum dat 
parvulis. 

Os meiim aperui, et attraxi spi- 
ritum : * quia maudata tua desi- 
derabam. 

Aspice in me , et miserere mei : * 
secundiim judicium diligentium 
rioraen tuum. 

Gressus meos dirige secundiim 
clociuiiiin tuum : * et non domi- 
netur niei omnis injustitia. 

P.edime nie ei cakimniis homl- 
num : * ut custodiam maiulata 
tiia. 

Faciem tuam illuniina super .ser» 
viim tuum : * et doce me justifica» 
tiones tuas. 

Exitus aquarum deduxeruDt 80 Aa. Nonam. oculi inei : * quia non custodie- 
runt legeia tuain. 

Justus es , Domiue : * et rectum 
Judicium tuum. 

Mandasti justitiam testimonia 
tua : * et veritatem tuam nimis. 

Tabescere me fecit zelus meus : * 
quia obliti sunt verba tua inimici 
mei. 

Ignitum eloquium tuum vehe- 
menter : * et servus tuus dilexit 
Ulud. 

Adolescentuhis sum ego , et con- 
temptus : * i Qstificationes tuas non 
sum oblitus. 

Justitia tua, justitia in aeternum: 
♦ et lex tua veritas. 

Tribulatio et angustia invene- 
runt me : * mandata tua medita- 
tio mea est. 

.aiquitas testimonia tua in aeter- 
nura : * intellectum da mihi , et 
vivam. 

CLAMAVi in toto corde meo, 
exnudi rae , Domine : * justifi- 
cationes tuns requirnm. 

Clania\iad te,salvum mefac:* 
«t oustodiam manriata tua. 

Pra-veni in maturitate, et cla- 
niavi : * quia in verba tua super- 
speravi. 

Praevene.-unt ocull mei ad te di- 
luculo: * utmcditarereloquiatua. 
Vocem nieam audi secundiim 
misericordiam tunm , Domine : * 
ct secundiim judicium tuum vivi- 
ficn me. 

Appropinquaverunt persequen- 
tes me iniquilati : * a lege autem 
tua longd facti sunt. 

Prope es tu, Domine : * et om- 
nes viK tua; veritas. 

Initio cognovi de testimoniis 
tuis : * quia in aeternum fundasti 
ea. 

Videhumilitatem meam, et eripe 
me : * quia legem tuara non sum 
ublitus. 

Judica judicium nieum , et redi- 
me me : * propter cloquiuin tuum 
vlvifica me. 

Long^ .i peccatoribus salus : * 
quia ju.stificationes tuas non cx- 
quisierunt. 

Misericordia? tux multie, Domi- 
De : * sectnidum judicium tuum 
vivifica nie. Multi qui persequuntur me, et 
tribulant me : * i testimoniis tuis 
non declinavi. 

Vidi prKvaricantcs, et tabesce- 
bam : * quia eloquia tua non cus- 
todierunt. 

Vide quoniam mandata tua di- 
lexi, Domine : * in misericordia 
tua vivifica me. 

Principium verborum tuorum 
veritas : * in reternum omnia ju-' 
dicia justitiae tuae. 

PRINCIPES persecuti sunt me 
gratis : * et a verbis tuis formi- 
davit cor meum. 

I.aetabor ego super eloquia tua , * 
sieut qui invenit spolia multa. 

Iniquitatem odio habui , et abo- 
mlnatus sum : * legem autem tuam 
dilexi. 

Septies in die laudem dixi tibi , * 
super judicia justitiae tuae. 

Pax multa diiigentibus legem 
tuam : * et non est illis scanda- 
lum. 

Expectabam salutare tuum, Do- 
mine : * et mnndnta tua dilexi. 

Custodivit nuima mea testimo- 

nia tua : * et dilexit ea vehementer. 

Servavi mandata tua et testi- 

monia tua : * quia omnes viae meaa 

in conspectu tuo. 

Appropinquet deprecatio mea 
in conspectu tuo, Domine : * jux- 
ta eloquium tuum da mihi intel- 
lectum. 

Intret postulatio mea in cons- 
pectu tuo : * secundiim eloquium 
tuum eripe me. 

Eructabunt labia mea hymnum, 
* ciim docueris me justificatione» 
tuas. 

Pronuntiabit lingua mea elo- 
quium tuum : * quia omnia man- 
data tua a>quitas. 

Eiat manus tua , ut salvet me : * 
quoniam mandata tua elegi. 

Conoupivi salutnre tuum , Do- 
mine : * et lex tua meditatio mea 
est. 

Vivet anima niea , et laudnbit 
te : * et judicia tua adjuvabunt 
me. 

Erravi sicut ovls qua? periit : • 
quaere servmn tuum, quin man- 
data tua non suin oljlitus. 
Ant Alleluin,allLl. nllel. Feria secunda 
Temp. Pasch. additur aliud Al- 
leluia. 

Capltulum. I Cor. C. d. 

EMrxi enim estis pretio magno. 
Glorificate et portate Deum in 
corpore vestro. 

ji-. br. Clamavi in toto corde 
meo, * Exaudi me, Domine. Cla- 
ninvi. V. Justificationes tuas re- 
quiram. Exaudi. Gloria. Clama- 
vi. i^. Ah occultis meis munda nie, 
Ijomine. p.-. Et ab alienis parce ser- 
vo tuo. 

In fer. Offic. per Ann. Ant. As- 
pice in me, et miserere mei , Do- 
niine. 

C.iipit. Empti enim estis. 

^■. br. Redirae rae , Domine , * Et 
miserere mei. Redime. t. Pescnim 
nieus stctit in via recta. Et mise- 
rere. Gloria. Redime. v. Ab oc- 
cultis Dieis mundame, Domine. jt. 
Et ab alietiis parce servo tuo. Ky- 
rie eleison, etc, si dicendum sit, 
ut supra ad Tertiam, p. 26. 

7emp. Adv. infer. Offic. Ant. ex 
Laud. Dom. aut expropriis Laud. 

Capitulum. Isaiae 14. 

PROrE est ut veniat tempus ejus, 
et dies ejus non elongabuntur. 
Miserebitur enim Dominus Jacob, 
et Israel salvabitur. 

ft. br. Super te, Jerusalem, * 
Orietur Doniinus. .Super te. *. Et 
gloria ejus in te videljitur. Orie- 
tur. Gloria. Super te. t. Veni, Do- 
mine, et noli tardare. jt. Reiaxa 
facinora plebi tuae. Kyrie eleison, 
p. 2G. 

Oratio conveniens. 

Temp. Quadrag. in fer. Offic. 
Ant. Per arma justitiae virtutis 
Dei commendemus nosmetipsos 
in multa patientia. 

Capitulum. Isaiae 58. c. 

I7IRANC.E esurienti panem tuum, 
. et egenos vagosque induc In 
dfimum tuam : ciim videris nu- 
dum , operi eum, et carnem tuam 
ne tlespexeris. 

R-. br. Scuto circumdabit te, * 
Veritas ejus. Scuto. t. Non time- 
I)is h tiniore nocturno. Veritas 
pjus. Gloria. Scuto. »". Angelis 
suis Deus niandavit de t«. |t. Ut ad nratutinum. 31 

custodiant te in omnibus vils tuis. 
Kyrie eleison , p. 26. 

Oratio conveniens. 

Temp. Pass. in fer. Offic. AnU 
IVumquid redditur pro bono ma» 
lum, quia foderunt foveam anl- 
mae mea; ? 

Capitulum. Jerem. 18. d. 

RECORDARE quod steterim in 
conspectu tuo, ut loquerer 
pro eis bonum , et avertereni in- 
dignationem tuam ab eis. 

R-. br. Ne perdas cum impiis , 
* Deus, animam meam. Ne per- 
das. V. Et cum viris snnguinum vi- 
tara mcam. Deus. Ke perdas. t. 
Eripe me, Domine, ab homine raa- 
lo. R. A viro iniqiio eripe me. Ky- 
rie eleison , p. 26. 

Oratio conveniens. 

Temp. Pasch. infer. Offic.Ant. 
Alleluia, allel. allel. allel. 

Capitulum. I Petri 3. d. 

CHRisTUS semel pro peccatis 
nostris mortuiis est, justus pro 
injustis, ut nos offerret Deo, mor- 
titicatus quidem came, vivificatus 
autem spiritu. 

jl-. br. Gavisisunt discipuli, * Al- 
leluia, allel. Gavisi. v. Viso Do- 
niino. Alleluia, allel. Gloria. Ga- 
visi sunt. *. Mane nobiscum, Do- 
mine, afleluia. it. Quoniam adves- 
perascit, alleluia. 

Oratio conveniens. 

fespera; in Dom. et in Feriis ha- 
bentur inferiiis post Laudes Sab- 
bati , p.85. 

FERIA SECUNDA 

AD MATtTIMM. 

Pater noster. Ave Maria. Credo. 
t. Domine labia mea aperies, ut 
supra , p. I. 

Invit. Venite, * esultemus Do- 
mino. 

Psa/m. Jubilemus Deo salutarl 
nostro , ut supra , p. I. 

HYMXCS. 

SOMSO refcctis artubus, 
— Spreto cubili surg'mus; 
Nobis, l'ater, canentibus 
Adesse te dcposcimus. 
Te lingiia primiim conclnat 
4 32 Feria secunda 

Te mentis ardor ambiat : 
Ut actuum sequentium 
Tu, Sancte, sis exordiiim. 

Cedant tenebra" lumini, 
Et nox diurno sideri : 
Ut culpa, quaiu nox intulit, 
Lucis labascat raunere. 

Precaniur iidem supplices, 
Noxas ut omnes amputes, 
Ex ore te canentium, 
Lauderis in perpetuum. 

Praata , Pater piissirae , 
Patrique compar Unice, 
Cum Spiritu Paraclito 
Kegnans per omne sa;culum. Amen. 

Invit. per Fer. dicuntur in fer. 
Offic. ab Oct. Epip/i. usque ad 
Dom. Pass., etab Oct. Pentec. us- 
que ad Adv. Hi/mni vero tdm ad 
Matut. qudm ad Laud. et fesp. 
usque ad Dom. 1- (juadrag. Ant. 
autem JVoct. per totum Ann. , ut 
infra. 

Ant. Domlnus defensor. 

Tcmp. Pasch. Ant. Alleluia. Sub 
qua una Ant, dicuntur omnes 
Ptalmi JYoct. 

PSALMIS 4G 

DOMiNUs illuminatio mea et sa- 
lus mea , * quem timebo ? 

Doniinus protector vita; meas: * 
h quo trepidabo .' 

Dum nppropiant super me no- 
centes, * ut edant carncs meas. 

Qui tribuiurit me inimici mei, * 
Ipsi infirmati sunt, et ceciderunt. 

Sl consistant advei-siim me cas- 
tra, * non timebit cor nicum. 

Si exurgat adversuni me prae- 
Jium, * In hoc cgo sperabo. 

Unam petii 4 Uoiiiino, hanc re- 
quirain, * ut inhabitem in domo 
Domini omnibus diebus xilte mea.-. 

Ct vidcam \ oluptatem Dumini, * 
et visitcm teraplum cjus. 

Quoniam abscondit me in taber- 
naciilo suo : * in die malorum pro- 
texit me In abscoudito taberna- 
culi sui. 

In petra exaltavit me : * et nunc 
ex.iltavit caput meum super ini- 
micos mcos. 

Circulvl, et immolavl In taber- 
naculo ejus hostiam vociferatio- 
nis : « cantabo, et psalmum dl- 
cam Domino. ad Matutinum, 

Exaudi , Domine, voccm meam, 
qua clamavi ad te : * miserere 
mei, et exaudi me. 

Tiiji dixit cor meum, exquisivit 
te facies mea : * fuciem tuam, Do- 
niine, rcquiram. 

Ne averl.is facicm tuam ft me : * 
ne declines in ira a servo tuo. 

Adjutor meus esto . * ne dere- 
linquas me, neque despiciasme, 
Deus salutaris meus. 

Quoniam pater meus et mater 
mea dereliquerunt me : * Domi- 
nus autcin assumpsit me. 

Legem pone mihi , Domine, in 
via tua : * et dirige me in semitam 
rectain propter inimicos meos. 

Ne tradideris me in animas tri- 
hulantium me : * quoniam insur- 
rexeriint in me testes iniqui , et 
mentita est iniquitas sibi. 

Credo videre bona Doinini * in 
terra viventium. 

Expccta Dominum , viriliter 
age : * et confortetur cor tuum, 
et sustine Dominum. 

PSALMVS 27. 

AD te, Domine, clamabo; Deus 
ineus, ne sileas i\ me : * ne- 
quando taceas a uie, et assimila- 
IJor descendenlibus in lacum. 

Exaiidl , Domine, vocem depre- 
cationis meae, dum oro ad 1e : * 
dum extollo nianus meas ad tem- 
plum sanctum tuum. 

Ke sliiiul trahas me cum pecca- 
toribus : * et cuni opcrantibus ini- 
quitatcm iic pcrdas me. 

Qui loqiiuiitur pacein cum proxi- 
mo suo : * iiiala autem in cordibus 
coruin. 

Da illissecundiim opera corum: * 
et secundum ncquitiain adinven- 
tionuiii ipsoruni. 

Secundiim opera mnnuiim eo- 
rum trilMic iliis : * redde retril)u- 
tionem coruni ipsis. 

Qiioninm iion intcllexcrunt opc- 
ra Doinini, ct in opera nianuuin 
ejus * destrucs illos, ct noii a;dili- 
cabis eos. 

Bencdictus Dominus : * quo- 
niam exaudivit voceiu depreca- 
tionis inea!. 

Domiiius adjutor meus et pro- 
tector meus : * in ipso speravit 
cor mcum, et adjutus sum. Feria secunda ad Jlfaliitiniim. 33 Et refloruit caro mea : * et ex 
voluntate mea confitebor ei. 

Dominus fortitiido plebis sucb: * 
et protector salvationum Christi 
sui est. 

Salvum fac populum tuum, Do- 
mine, et benedic hfereditati tua;: 
* et reg-e eos , et extolle illos usciue 
in .-eternum. 

^/nt. Dominus defensor \it£e 
mex. 

jint. Adorate. 

PSALMUS 28. 

AFFERTE Domino , filii Dei : * af- 
ferte Domino filios arietuni. 

Afferte Domino gloriam et ho- 
norem , afferte Domlno gloriain 
nomini ejus : * adorate Dominum 
in atrio sancto ejus. 

Vox Doniini super aquas, Deus 
majestatis intonuit : * Dominus 
super aquas multas. 

Vox Domini in virtute : * vox 
Domini in magnificentia. 

Vox Domini confringentis ce- 
dros : * et confringet Dominus 
cedros Libani : 

Et comminuet eas tanquam vi- 
tulum I.ibani : * et dilectus quem- 
admodum fdius unicornium. 

Vox Domini intercidentis flam- 
mam ignis : * vox Domini conou- 
tientis desertum, et commovebit 
Dominus desertum Cades. 

Vox Domini pr.eparantis cervos, 
et revelabit condensa : * et in tem- 
plo ejus onines dicent gloriam. 

Dominus diluvium inbabitare 
facit : * et sedebit Dominus Rex 
iu wternum. 

Dominus virtutem pop>iIo suo 
dabit : * Dominus benedicet po- 
pulo suo in pace. 

PS.ILMUS 29. 

EXALTABO te , Domine, qtioniam 
suscepisti me : * nec delectiisti 
inimicos meos super me. 

Domine , Deus nieus , clama vi ad 
te , * et sannsti me. 

Domine , eduxisti ab inferno 
animam meam : * salvasti me a 
descendentibus in lacum. 

rsallite Domino , sancti ejus : * 
et confitcmini nienioriK sanctiUi- 
tis ejus. 

Ououiara ira in indlgnatione ejus : * et vita in voluntate ejus. 

Ad vesperum demorabitiir fle- 
tus : * et ad matutinum Itetitia. 

Ego autem dlxi in abiindantia 
mea : * Non movebor in ^ternum. 
Domine , in voluntate tua , * 
pra-stitisti decori meo virtutem 

Avertisti faciem tuam a me, * ct 
factus sum conturbatus. 

Ad te , Domine , claraabo : * et 
ad Deum meum deprecabor. 

Qu<e utilitas in sanguine meo, * 
dum descendo in corruptionem? 

Numquid confitebitur tlbi pul- 
vis , * aut annuntiabit veritateni 
tuam ? 

Audivit Dominus , et misertus 
est mei : * Dominus factus est ad- 
jutor meus. 

Convertisti planctum meum in 
gaudium mlhi : * conscidisti sac- 
cum meum, et circumdedisti me 
Ifctitia : 

Ut cantet tibi gloria mea , et non 
compungar: *Domine, Deusraeus, 
in ffiternum confitebortibi. 

ytnt. Adoiate Dominum in aula 
sancta cjus. 

Ant. In tua justitia. 

PSALMUS 30. 

IN te , Domine , speravi , non con- 
fundar in a-ternum : * in justi- 
tla tiia libera me. 

Inclina ad me aurem tuam : * 
accelcra ut eruas me. 

Esto mihi In Deum protectorem, 
et in domura refugii , * ut salvuni 
me facias. 

Quoniam fortitudo mea, et refu- 
gium meum es tu : * et projitcr 
nomen tuuin deduces me, et enu- 
tries me. 

Educes me de laqueo hoc , quem 
absconderunt mihi : * qiioniam 
tu es protector meus. 

In manus tiias commendo spi- 
ritum meum : * redemisti me, Do 
mlne, Deus veritatis 

Odisti observantes vanitates * 
supervacue. 

Ego autem in Domino speravi: * 
exultabo, et Ia;tabor in misericor- 
dia tua. 

Quoniam respexisti humilitateiu 
ineam : * salvasti de necessitati- 
bus animam meam. 

Nec conclusisti me in manibus 
liS 3^ Ferifj secunda ad MaMiimm. 

iiiiinici : * statuisti in loco spa- Diligite Doniinum, omnes sanctl 

tioso pedes nieos. ejus : * quoniani veritatem rcqui- 

Miserereniei, Dom!ne,quoniam ret Dominus , et retribuet al)uu- 

tribulor : * conturbatus est in ira danter facientibus superbiani. 

oculus meus, anima mea, et ven- \'iriliteragite,etconforteturcor 

ter meus. vestrum,* omnes qui speratis in 

Quoniam defecit in dolore vita Domino. 

mea: * et anni mei in gemitibus. psalmus 51. 

Intirmata est in paupertate vir- -qeati, quorum remiss.ne sunt ini- 

tus mea : * et ossa mea contur- Jjquitates:*etquorumtectasunt 

bata sunt. peocata. 

Super omnes inimicos meos fac- Beatusvir, cui non impntavit 

tus sum opproljrium et vicinis Dominus peccatum , * nec est in 

nieis vald^ , * et timor notis meis. spiritu ejus dolus. 

Qui videbant me, foras fugerunt Quoniam tacui, inveteraverunt h. me : * oblivioni datus sum , tan- 
quam mortuus k corde. 

Factus sum tanquam vas perdi- 
tum : * quoniam audivi vitupera- 
tionem raultorum commorantium 
in circuitu : 

In eo dum convenirent simul ad- 
versiim mc , * accipere animam 
meam consiliati sunt. 

Ego autem in te speravi , Domi- 
ne : * dixl : Deus meus es tu ; iu 
manibus tuis sortes mcie. oss<j mea,* dum clamarcni totd die. 

Qnoniam die ac nocte gravata 
est super me manus tua : * con- 
versus sum in Eerumna mea, dum 
configitur spina. 

Delictum meum cognitum tibi 
feci : * et injustitiam meam non 
abscondi. 

Dixi : Confitebor adversiim mt 
injustitiani nieam Domino : * et tu 
remisisti impietatem peccati mei. 

Pro hac orabt^ ad te omnis sanc- Eripe rae de manu inimicorum ^„5 « j,, tempo'-e opportuno. 

nieorum , * et a persequentibus Verumtanicn m diluvio aqua- 

me. rum multarum , * ad eum non ap- 

Illustra faciem tuam super ser- proximabunt. 

vum tuum, salvum me fac in mi- ■p,, es refugium meum k tribu- 

sericordia tua : * Domine , non jntione, qua-. circumdedit me : * 

confundar, quoniam invocavi te. exultatio mea, erue me ii circum- 

Erubescant impii, ct deducan- tjautibus me. 

tur in infernum : * muta fiant la- intellectum tibi dabo , et ins- 

bia dolosa: truam te in via hac, qua gradie- 

Qua; loquuntur adver.siis justum ^.^^ . « fjrmabo super te oculos 

Iniquitatem , * in superbia , et in jaco?.. 

abusione. Wolite fieri sicut equus et mu- 

Quim magna multitudo dulce- lus, « quibus non est intellectus. 

dinis tuae, Doniine, * quam abs- incamoetfra^nomaxillaseoruir condisti tiinentibus te! 

Perfecisti eis, qui sperant inte, * 
in conspectu filiorum honiinum. 

Abscondes eos in abscoiulito fa- 
ciei tuse * h conturbatione homi- 
num. constringe , * qui non approxi- 
inant ad te. 

Multa flagella peccatoris : * spc- 
rantem autem in Domino miseri- 
cordia circumdabit. 

Laitamini In Domino et exulta- Proteges eos in tabernaculo tuo te, justi : * et gIoriamini,omnei 
recti eorde. 

Ant. In tua justltia libera mc 
Domine. 
Ant. Rectos decet. 

rSALJIUS 32. 

J-^xuT.TATE , justi, in Domino : ■ 
\t re<'tos decet collaudatio. 
Conlitemini Domiuo in cithara * a contradictione linguarum. 

Benedictus Dominus : * quoniam 
mirificavit misericordiam suain 
jnihi in civitate munita. 

Ego autcm dixi in exccssu men- 
tis meffi : * Projectus sura b. facie 
oculorum tuoruiu. 

Ideo exaudisti vocem orationls 
mese, * duni clamarem ad te. Feria secunda 
* in psaltprio decein chordarum 
psallite illi. 

Cantate ei canticiim novum : * 
bene psallite ei in vociferatione. 

Quia rectuin est verbum Domi- 
ni : * et omnia opera ejus in fidc. 

Diligit miserieordiam et judi- 
cium : * misericordid Domiui ple- 
na est terra. 

Verbo Domini coeli firmatisunt: 

* et spiritu oris ejus omnis virtus 
eorum. 

Congregans siciit in utre aquas 
maris : * ponens inthesauris abys- 
sos. 

Timeat Dominura omnis terra : * 
ab eo aiitem commoveantur om- 
nes inhabitantes orbein. 

Quoniam ipse dixit , et facta 
sunt : * ipse niandavit, et creata 
8unt. 

Dominus dissipat consilia Gen- 
tjum : * reproliat autein cogitatio- 
iies populorum, et reprobat con- 
silia principum. 

Coiisilium autem Domini in reter- 
num nianet : * cogltationes cordis 
ejus in generatione et generatio- 
neni. 

Beatagens, cujus est Dominus 
Deus ejus : * populus, quem ele- 
git in haereditatem sibi. 

De cnelo respe.xit Dominus : * vi- 
dit omnes filios hominum. 

De pra-parato habitaculo sno * 
respexit super omnes, qui habi- 
tant terram. 

Qui finxit singillatim corda eo- 
rura : * qui intelligit omnia opera 
eorum. 

Non salvatur rex per multam 
vlrtutem : * et gigas non salvabi- 
tur in multitudine virtutls suse. 

Fallax equus ad salutein : * in 
abundantia autem virtutis suse 
non salvabitur. 

Ecce oculi Domini super me- 
tuentes eum : * et in eis, qui spe- 
rant super misericordia ejus: 

Ut eruat k morte animas eorum, 

* et alat eos in fanie. 

Anima nostra sustinet Domi- 
num : * qiioniam adjutor et pro- 
tector noster est. 

Qiiia in co la;tabitur cor nos- 
triim : * et in nomine sancto cjus 
speravimus. 
Fiat misericordia tua, Doinine, ad Mafutinitm. 35 

super nos, * queinadraodum spc- 
ravimus iii te. 

PS.VLMUS 33. 

BF.XEDICAM Dominum in omnl 
tempore : * semper laus ejus 
in ore meo. 

In Domino laudabitur anima 
mea : * audiant mansueti, et lae- 
tentur. 

MagnificateDominumraecum: * 
et exaltemus noinen ejus in idip- 
sum. 

Exquisivi Dorainiim, et exaudi- 
vit me : * et ex omnibus tribula- 
tionibus inels eripuit me. 

Accedite ad eum , et illumlnaml- 
ni, * et facies vestrBe non confun- 
dentur. 

Iste pauper clamavit, et Domi- 
nus exaudivit eiini : * et de omni- 
bus tribulationibus ejus salvavit 
eum. 

Immittet angelus Domini in cir- 
cuitu tiiuentium euin : * et eripiet 
eos. 

Gustate, et videte quoniam sua- 
vis est Dominus : * beatus vir qui 
sperat in eo. 

Timete Dominum, oranes sanctj 
ejus : * quoniam non est inopia 
timenlibus eum. 

Divites eguerunt et esurierunt : * 
inquirentes autem Dominum non 
minuentur omni bono. 

Yenite, filil, audite me : ♦ timo- 
rem Domini docebo vos. 

Quis est homo qui vult vitam : * 
diligit dles videre bonos ? 

Prohibe linguam tuam a nialo : * 
et labia tua ne loquantur dolum. 

Diverte h malo, et fac bonum : * 
inqiiirepacem, etperseciucreeain. 

Oculi Domini super jiistos : * et 
aures ejus in preces eorum. 

Vultus autem Domini super fa- 
clentes inala : * ut perdat de terra 
inemoriam eorum. 

Clamaverunt justi, et Dominus 
exaudivit eos : * et ex omnibus 
tribulationibus eorum liberavit 
eos. 

.Tuxta est Dominus iis, qui tribu- 
lato sunt corde : * et hurailes spi- 
ritu salvabit. 

iMiilta' tributationcs justorum : * 
et de oninibus liis llberavit eos 
Dominus. 

6 3G Fcna secunda 

Custodit Doniinus omnia ossa 
eorum : * unum ex his non con- 
teretur. 

Mors peccatorum pessima : * et 
qui oderunt justum, delinquent. 

Rediniet Dominus animas servo- 
rum suorum : * et non delinquent 
omnes qui sperant in eo. 

Ant. Rectos decet coUaudatio. 

Ant. Expugna. 

PSALMCS 54. 

JUDICA , Domine , nocentes me : * 
expugna impugnantes me. 

Apprehende arma et scutum : * 
et exurge in adjutorium mihi. 

Effunde frameam, et conclude 
adversus eos, qui persequuntur 
me : * dic animai meEe : Salus tua 
ejro sum. 

Confundantur et revereantur, * 
quserentes animam meam. 

Avertantur retrorsum, et con- 
fundantur , * cogitantes mihi ma- 
la. 

Ftant tanquam pulvis ante fa- 
ciem venti : * et Angelus Domini 
coarctans eos. 

Kiat via illorum tenebra; et lu- 
bricum : * et Angelus Domini per- 
sequens eos. 

Quoniam gratis absconderunt 
mihi interitum laquei sui : * su- 
pervacue exprobraverunt ani- 
mnm meam. 

Veniat illi laqueus, quem igno- 
rat, et cnptio, quam abscondit, 
apprehendat eum: * et in laqueum 
cadat in ipsum. 

Anima autem mea exultabit in 
Domino : * et delectabitur super 
salutari suo. 

Omnia ossa mea dicent : * Do- 
mine, quis similis tibi? 

Eripiens inopem de manu for- 
tiorum ejus : * egenuni et paupe- 
rem h diripientibus eum. 

Surgentes testes iniqui, * quae 
Ignorabam , interrogabant rae. 

Retribuebant mihi mala pro bo- 
nis, * sterilitatem anima! mese. 

Ego autem ciim mihi molesti es- 
sent, * induebar cilicio. 

Humiliabam in jejunio animam 
meam : * et oratlo mea in sinu meo 
convertetur. 

Quasi proximum , et quasi fra- 
trem nostrum , sic complace- ad 3Iatiitinum. 

bam: * quasi lugens et contrista- 
tus sic humiliabar. 

Et adversiim me laetati sunt, et 
convenerunt : * congregata sunt 
super me flagella, et ignoravi. 

Dissipati sunt, nec compimcti, 
tentaverunt me, subsannaverunt 
me subsannatione : * frenduerunt 
super me dentibus suis. 

Domine, quando respicies ? * 
restitue animam meani <i maligni- 
tate eorum , c» leonibus unicam 
meam. 

Confitebor tibi in ecclesia mag- 
na : * In populo gravi Inudabo te. 

Non supergaudeant mihi , qui 
adversantur milii inique : * qui 
oderunt me gratis , et annuunt 
oculis. 

Quoniam mihi quidem pacifici 
loquebantur : * et in iracimdia 
terrse loquentes , dolos cogita- 
bant. 

Et dilataverunt super me os 
simm : * dixerunt : Euge, euge, 
viderunt oculi nostri. 

Vidisti, Domine, ne sileas : * 
Domine, ne discedas A me. 

Exurge, et intende judicio meo: 
* Deus meus et Dominus meus in 
cansam meam. 

Judica me secundiim justitiam 
tuam, Domine Deus meus , * et 
non supergaudeant mihi. 

Non dicant in cordibus suis : 
Euge, euge anima; nostrre; * nec 
dicant : Devoravimus eum. 

Erubescant et revereantur si- 

mul, * qui gratuUintur nialis meis. 

Induantur confusione et rcve- 

rentid , * qui magna loquuutur 

super me. 

Exultent et la;tentur, qui volunt 
justitiam meam, * et dicant sem- 
per : Magnilicetur Dominus, qui 
volunt pacem servi cjus. 

Et lingua mea meditabitur jus- 
titiam tuam , * tota die laudem 
tuam. 

PSALMTJS 5!J. 

DrxiT injustus , ut delinquat In 
semetipso : * non est timor 
Dei ante oculos ejus. 

Quoniam dolos^ egit in conspec- 
tu cjus : * ut inveniatur iniquitas 
ejus ad odium. 
Vcrba oris ejus iniquitas et do- Feria sectinda 
Ins : * noluit intelligere, ut ben6 
.igeret. 

iniquitatpm meditatus est in cu- 
bili suo : * astitit oinni via? non 
l)ona, malitiamautem non odivit. 

Domine, in coelo raisericordia 
tua:*etveritastuausquead nubes. 

Justitia tua sieut montes Dei : * 
jiidicia tua abyssus multa. 

Hominesetjumentasalvabis, Do- 
iniiie : * quemadmodum multipli- 
casli misericordiam tuam, Deus. 

Kilii autem hominum * in teg- 
niine alarum tuarum sperabunt. 

Inebriabuntur ab ubertate do- 
mijs tuEe : * et torrcnte voluptatis 
tuEc potabis eos. 

Qiioniam apud te est fons vits : * 

et iii luminctuo videl)imus lumeu. 

Praetende misericordiam tuam 

srientibus te : * et justitiamtuam 

liis qui recto sunt corde. 

\on vcniat mihi pes superbiae: * 
'L inanua peccatoris nou moveat 
uie. 

Ibi ceciderunt qui operantur ini- 
quitatem : * expulsi sunt, necpo- 
tuerunt stare. 

Ant. Expugna impugnantes me. 

Ant. Revela. 

PSALMCS 36. 

No 1. 1 ffmulari in malignanti- 
bus : * neque zelaveris facien- 
tes iniiiuitatem. 

Quoniam tanquam foenura velo- 
citer arcscent : * et quemadmo- 
dum olera herbarum cit6 deci- 
dent. 

Spera in Domino , et fac bonita- 
tem : * et inhabita terram , et pcis- 
ceris in divitiis ejus. 

Delectare in Domino : * et dabit 
tibi petitiones cordis tui. 

Revela Domino viam tiiam , et 
spera in eo , * et ipse faciet. 

lit educet quasi lumcn justitiam 
tuam, et judicium tuum tanquam 
meridiem : * subditus esto Domi- 
no , et ora euin. 

Noli semulari in eo, qiii prospc- 
ratur iii via sua : * in homiue fa- 
ciente injustitias. 

Desine ab ira, et derelinque fu- 
rorem : * noli a-mulari ut malig- 
neris. 

Quoniam qui malignantur, ex- 
terminut)uatur : * sustinentes au- ad Matitttnum. 37 

tem Dominum, Ipsi ha^reditabuut 
terram. 

Et adhuc pusillum , et non erit 
peccator: * et qujereslocumejus, 
et non invenies. 

Mansueti autem haereditabunt 
terram : ' et delectabuntur in 
multitudine pacis. 

Observabit peccator justum , * 
et stridebit super eum dentibus 
suis. 

Dominus autem irridebit eum : * 
quoniam prospicit quod veniet 
dies ejus. 

Gladium evaginaverunt pecca- 

tores: * intenderunt arcum suum: 

Ut dejiciant pauperem et ino- 

pem : * ut trucident rectos corde. 

Gladius eorum intret iu corda 
ipsorum : * et arcus eorum con- 
fringatur. 

Slelius est modicum justo, * su- 
per divitias peccatorum multas. 

Quoniam brachia peccatoruin 
conterentur ; * confirmat autem 
justos Dominus. 

Novit Dominus dies immacula- 
torum : * et ha;reditas eorum in 
aternum erit. 

Kon confundentur in tempore 
malo , et iu diebus famis satura- 
buntur : * quia peccatores peri- 
bunt. 

Inimici vero Domini, mox ut ho- 
norificati fuerint et exaltati , * de- 
ficientes quemadmodum fumus 
deficient. 

Mutuabitiirpeccator, et non sol- 
vet : * justus autein miseretur , et 
tribuet. 

Quia benedicentes ei hseredita- 
bunt terram : * maledicentes au- 
tem ei disperibunt. 

Apud Dominiim gressus homi- 
nis dirigentur : * et viam ejus vo- 
let. 

Ciim ceciderit, non collidetur : * 
quia Dominus supponit manuin 
suam. 

Junior fui, etenim senui : * et 
non vidi jiistuni derelictum, nec 
seinca cjus qiKcrens panem. 

Tota dic miseretur, et commo- 
dat : * et semen illius in benedic- 
tione erit. 

Declina A malo, et facbonum: • 
et inhabita in sa;culuin sa-culi. 

Quia Dominus amat judicium. .18 Fena secunda 

et non derelinquetsanctossuos: * 
In a-ternum conservabuntur. 

Injusti punientur : * et seinea 
frapiorum periliit. 

Justi autein lia?reditabunt ter- 

ram : * et inhal)itabunt in sa;cu- 

luni sjeculi super eain. 

Os justi meditabitur sapientiam,* 

et lingiia ejus lociuetur judicium. 

Lex Dei ejus in corde ipsius , * 
ct non supplantabuntur gressus 
ejus. 

Considerat peccator justum , * 
et qua'rit mortHicare euin. 

Dominus autemnon rlerellnquet 
eum in manibus ejus : * nec dam- 
nabit eum , cura judicabitur illi. 

Expecta Dominuin , et cu.stodi 
■\iam ejus, et exaltabit te, ut h;e- 
reditate capias terrani : * ciim pe- 
ricrint peccatores, vidcbis. 

Vidi impium superexaltatum * 
et elevatum slcut cedros Libani : 

V.t transivi , et ecce non erat : * 
et qua-sivi eum , et non est inven- 
tus loeus cjus. 

Custodi innocentiam , et vide 
tequitatem : * quoniam sunt reli- 
quia; homini pacifico. 

Injusti autem disperibunt siinul:* 
rcliquia^ impiorum interibunt. 

Salus autein justoruin a Donii- 
ro : * et |>rofector eorum in tem- 
pore tribulntionis. 

lit adjuvabit eos Dominus, et 
libcrabit eos : * ct eruct eos a pec- 
catoribus , et salvabit eos , quia 
speraverunt in eo. 

rS.\L5ILS S7. 

DOMINE, ne in furore tuo ar- 
guas me , * neque in ira tua 
corripias me 

Quoninmsapritta» tua>infixrEsunt 
mihi : * et confirmasti super ine 
manum tuain. 

Kon est snnitas in carne mea fi 
facie ira^ tua? : * non est pax ossi- 
l)us nieis a facie peccatorum meo- 
rum. 

Quoninm inlquitatcs mene su- 
pergrcssa; sunt cnput meum : * 
et sicut onus grave gravatae sunt 
super me. 

Putruerunt , ct corruptcC .sunt 
cicatrices mea; , * a facie insi- 
pientiJB mese. 

Miser factus suin , et curvatus ad Maiutmum. 

sum usque in finem : * tota die 
contristatus ingrediebar. 

Quonlam lurablmei impletisunt 
illusionibus : * et non est sanita.s 
in cnrne raea. 

Afflictussum, ethuiniliatussum 
nimis : * rugiebam k gemitu cor- 
dis mei. 

Doniine , ante te omne deside- 
rium meum : * et gemitus meus a 
te non est absconditus. 

Cormeum conturbatum est, de- 
reliquit me virtusmea : * etlumen 
oculorum meorum , et ipsum non 
est raecuin. 

Amici inei, et proximi niei * ad- 
versiim uie appropinquaverunt, 
et steterunt. 

Et qui juxta me erant, de Iong6 
steterunt : * et vim faciebant,qui 
quffirebnnt animam ineam. 

Kt qui inquirebant mala mihi, 
locuti sunt vnnitates : * et dolos 
tota die meditabantur. 

Ego nutem tanquam surdusnon 
audiebam : * et sicut mutus non 
aperiens os suum. 

Et factus sum sicut homo non 
audiens : * et non habens in ore 
suo rednrgutiones. 

Quoninin in te , Domine, spera- 
vi : * tu exnudies me , Domine 
Deus meus. 

Quia dixi : Nequando supergau- 
deant milii inimici luei : * et duin 
commovontnr pedcs mei , super 
rae inngna locuti sunt. 

Quoniani cgo in flngella para- 
tus suin : * ct dolor meus in cons- 
pectu mco seniper. 

Quoniain iniquitatem meam an- 
nuntiabo : * et cogitabo pro pec- 
cato meo. 

Inimici autem mei vivunt , et 
confirmati sunt super ine ; * et 
multiplicati sunt qui oderunt me 
iniquc. 

Qui retribuunt mala pro bonis , 
detrahebant mihi : * quoniam sc- 
qiiehar bonitatem. 

Nedcrellnqiiasine, DomineDcus 
meus : * nediscesseris a me. 

intende m adjutoriuin meum, * 

Doinine, Deus snlutis mc;e. 

Jnt. Revela Doniino viain tuam. 

PerAiin. v. Dominc, in ciclo nii- 

serieordia tua. jt. Et verltas tua 

usque ad nubes. Feria secunda ad iMtides. 39 In Jdv. *. Ex Sion sppcies tleco- 
ris ejus. |k. Deus noster manifeste 
veniet. 

In Quadrag-. t Ipse lll)Prnvit 
me (le laqueo venantiura. ji-. Et a 
verbo aspero. 

Tetnp. Pass. r. Erue <i framea , 
I)eus, auimam nieam. R-. Et de ma- 
nu canis unicam meam. 

Temp. Pasch. Ant. AUeluia , al- 
leluia, alleluia. 

*■. Surrexit Dominus de sepul- 
chro , alleluia. it. Qui pro nobis 
pependit in ligno , alieluia. 

Pro uno , vel plur. Mart. Temp. 
Pasch. i. Sancti et justi, in Doini- 
no gaudete , alleluia. jt. Vos ele- 
git Deus in hsereditatemsibi, alle- 
luia. 

Pro uno Mart. extra lempus 
Pasch. T. Gloria et honore coro- 
nasti eum, Domine. ^- Et consti- 
tuisti eum super opera manuum 
tuarum. 

Pro plur. Mart. *. T aetaminl in 
Domino , et exultate , justi. ». Et 
gloriamini, omnes recti corde. 

Pro Confess. Pont. et non Pont. 
*. Amavit eum Dominus, et orna- 
vit eum. Y- Stolam glorice induit 
eum. 

Pro una Sancta. *. Specie tua , 
et pulchritudine tua. it. Intende , 
prospere procede , et regna. 

AD LAUDES. 

*. Deus in adjutoriummeum In- 
tende , ut supra , p. 12. 

Tenip. Pasch. dicuntur Psalmi 
et Ant. deDom., p. 12. Capit. verd, 
Ilymnus , t. et Ant. flf/ Benedic- 
tus , ut in Proprio de temp. 

Aliis temp. per Ann. quando 
non assignanfur propriee Ant. di- 
citur Ant. Miserere. 

PSALMl.S 30. 

MrsERERE mei , Deus , " secun- 
diim magnam misericordiam 
tuara. 

Et secundiim multitudinem mi- 
serationum tuarum * dele iniqui- 
tatem raeam. 

Ampliiis lava me ab iniquitatc 
mea : * et a peccato meo munda 
me. 

Quoniam Iniquitatem meam ego cognosco : * et peccatum Hicum 
contra meestsemper. 

Tibi soii peccavi, et maluni co- 
ram te feci : * ut justificeris in 
.sennonibus tuis , et vincas ciim 
judicaris. 

Ecce enim in iniquitatibus con- 
ceptus sum : * et in peccatis con- 
cepit me mater mea. 

Ecce enim veritatem dilexisti: * 
incerta et occulta sapienti» tuje 
manifcstasti mihi. 

Asperges me hyssopo , et mun- 
dabor : * lavabis me, et super ni- 
vem dcalbabor. 

.\uditui meo dabis gaudium et 
la^titiam : * et exultabunt ossa 
hurailinta. 

Averte faciem tuam k peccafi^ 
meis : * et onmes iniquitates mea» 
dele. 

Cor mimdum crea in me, Deu.s : * 
et spiritum rectum innova in vis- 
ceribus meis. 

Ne projicias me k facie tua : * et 
Spiritum sanctum tuum ne aufe- 
ras a me. 

Redde mihi Isetitiam .salutaris 
tui : * et spiritu principalicontir- 
ma me. 

Docebo iniquos vias tuas : * et 
impii ad te convertentur. 

Liberamedesangiiinibus, Deus, 
Deus .salutis niea.- : * et exultabit 
lingi:R raea justitiam tuara. 

Doniine , labia mea aperies, * 
et os meum annuntiabit laudem 
tuam. 

Quoniam si voluisses sacrificium, 
dedisseni utique : * holocaustis 
non delectaberis. 

Sacrificium Deo spiritus contri- 
bulatus : * cor contritum et hu- 
miliatum, Deus, non despicies. 

Benigne fac , Doniine , in bona 
voluntate tua Sion : * ut tedifi- 
centur raini Jerusalem. 

Tunc accpptnbissacrificium jus- 
titia?, oblatione-i, etholocausta: * 
timc iraponent super altare tuum 
vitulos. 
Ant. Miserere mei, Deus. 
Ant. Intellige. 

PS.M.MIS 3. 

TyEiB.A. roea auribus percipe j 
T Dcminc , * iutellige clamoreu 40 Feria secunda ad Laudes. Intende vocl orntionis meae , * 
Rex Dieus , et Deus meus. 

Ouoniam ad te orabo , * Domi- 
ne , mane exautlies vocem meam. 

Manc astabo tibi , et videbo : * 
quoniam non Deus volens iniqui- 
tatem tu es. 

^eque habitabit juxta te malig- 
nus : * neque pennanebunt injusti 
ante oculos tuos. 

Odisfi omnes , qui operantur ini- 
quitatera : * perdes omnes , qui 
loquuntur niendacium. 

Virum sanguinum et dolosum 
abominabiturDominus: * egoau- 
tcm in niultitudine misericordiae 
tua; , 

Iiitroibo in doraum tuam : * ado- 
rabo ad templum sanctum tuum 
iii timore tuo. 

Uoraine , deduc me in justitia 
tiui : * propter iniinicos meos di- 
vif^ein conspectu tuo viam meani. 

Quoniam non est in ore eorum 
vcritas : * eor eorum vanum est. 

Sepulchrum patens est suttur 
porura : linguis suis dolose age- 
l)ant : * judica illos, Deus. 

Decidant ii cogitationibus suis , 
sccundiim niultitudincm impieta- 
tuin eorum expelle cos : * quo- 
niam irritaverunt te, Domine. 

Et Ia!tentur omnes , qui sperant 
in te : * in a?teriiuiu exultabunt, 
et habitabis incis. 

Et gloriabuntur in te omnes , 
qui diligunt nomen tuum: * quo- 
liiam tu bcnedices justo. 

Domine , ut scuto bona; volun- 
tatis tuoe * coroiiasti nos. 

.Inl. Intellige clamorem mcum, 
Domine. 

Ant. Deus , Deus meus , ad te de 
luce vigilo. Psalmus idem , ut sii- 
pra , p. 13. 

.4nt. Conversus est. 

CAKTICUSI IS.VI.* PBOPnET/E. 

Cap. 12. 

COPfriTEBOB tibl , Domine , quo- 
niaui iiatusrs luihi : * conver- 
sus est furor tuus , ct consolatus 
cs me. 

Ecce Deussalvatormeus: *lidu- 
cialiter agnm , et noii tiinebo. 

Qiiia fortitudo inea ,et laus raca 
Doniinus : * et faclus est mihi in 
vdulcui. Haurietis aquas in gaudio de 
fontibus Salvatoris : * et ilicctis 
in illa die : Contitemini Domino , 
et invocate nomen ejus. 

Notas facite in populis adinven- 
tiones ejus : * meraentote quoniam 
excelsura est noinen ejus. 

Cantate Domino, quoniaramag- 
nifice fecit: * annuntiate hoc in 
univcrsa terra. 

Exulta et lauda, habitatio Sion : « 
quia magnus in mediotui Sanctus 
Israel. 

.Jnt. Conversus est furor tuus , 
Domine , et consolatus es me. 

.4nt. Laudate Dominura de coe- 
lis. Psalmus idcm , p. 14. 

Capit. sequens dicitur in fer. 
Offic. ab Oct. Pentec. usque ad 
Adv., et ab Oct. Epiph. usque acl 
Dom.I. Quadraff. Aliis temp. ha- 
bentur propria. 

Capitulum. Rom. 13. d. 

Nox praecessit , dies autem ap- 
propinquavit : abjiciamus er- 
go opera tenebrarum, ct indua- 
uuir arma liicis ; sicut in die ho 
ueste ambulemus. 

HYMXUS. 

Spi.ENDOR paterna! glorisp, 
De luce luceiii proferens , 
Lux lucis , et fons luminis , 
Diein dies illuminans : 

Verusque sol illabere , 
Micans nitore perpeti : 
Jubarque .sancti Spiritils 
Infiinde nostris sensibus. 

Votis vocemus et Patrem , 
Patreui potentis gratia; , 
l'atrem perennis gloriae , 
Culpain rcleget lubricain. 

Conlirmet actus strep.uos , 
Dentes retundat invidi , 
Casus secundet asperos , 
Agenda recte dirigaV. 

Mentein gubernet et regat, 
Sit pura nobis castitas : 
Fides calore ferveat, 
Fraudis vcnena nescint. 

Christusque nobis sit cibus* 
Totusque noster sit lides : 
La?ti bibaraus sobriam 
Profiisionem SpiritUs. 

Laitus dies hic transeat , 
Pudor sit ut diluculum , Feria terlia ad Matutinuin. 41 Fifte^ velut meririies , 
Ciepiisciiliuii mens nesciat. 

Aurora lucein pioveiiit, 
r.uni Ince noljis prodeat 
In l'ati'e totus l"ilius 
Et totns in Verbo Pater. 

Deo Patri sit gloiia , 
Kjnsque soli Filio , 
Cuni Spiiitu Paraclito , 
Kuncet pei- oinnc seculura. Aincn. 

l'er Ann. *. Repleti sumus niaue 
misericoidia tiia. 

ft. E.\ultavinius, et delectatl su- 
mus. 

Ad Bened. Ant. Benedictus Do- 
minus Ueus Israel. 

In Feriis Adventiis , Quadvaire- 
siryicE , Quatuor Teinporurn et f'i- 
giliarurn qucv jejunantur ( ex- 
cepta Figilia Nativilalis Dornini , 
et yigilia ac Quatuor Tempori- 
bus Pentecostes) post Ant. ad Be- 
reilictus, et in Fesperis ad Mag- 
nificat, dicuntur sequentes Pre- 
ces flexis genilrus. Aliis ternpori- 
bus non dicuntur. 

RYRiE eleison. Christe eleison. 
K.vrie eleison. Pater noster to- 
turn dicitur clara voce , etiain iii 
Fesperis. 

*. Et ne nos inducas in tentatio- 
nem. fl.-. .Sed libera nos a malo. 
*. Ego dixi , Domine , miserere 
mei. jt. Sana animam nieain , 
quia peccavi tibi. *. Convertere, 
Do.liine, usquequo. ji-. Et depre- 
cabilis esto siiper servos tuos. 
*^. Fiat misericordia tiia , Dorai- 
ne, super iios. p-. yuemndmodum 
speraviinus in le. t. .Sacerdotes 
tui induantur justitiam. ji. Et 
sancti tui exultent. v. Domine, 
salvuin fac regein. B:. Et exaiidi 
nos in die , qua imocaverinuis 
te. *. Snlvum fac popuUini tuuni, 
Doiuine , et benedic hiereclitati 
tuse. ji. Et rege cos, et extolle il- 
]os us.|ue in eeterniim. t. Meniento 
congregationis tu:r. |i. Quam pos- 
sedisti ab initio. v. Fiat p.TX iii 
virtute tua. r- Et abundantia in 
turribus tuis. V . OreiniiS pro tide- 
libus defunctis. jv. Requieiu leler- 
nam dona eis , Doniine , et lux 
perpetua luceat eis. v. Requies- 
oant in pace. ft. Ainen. *. Pro fra- 
Iribus uostrts abscntibus. f . S.tI- vos fac strvos tuos , Deus meus, 
sper.mtes iii te *. Pro afflictis et 
captivis. Jl-. Liliera eos , IJeus Is- 
rael , ex omnibus tribulalionibus 
suis. t. Mitle eis , Domine , auxi- 
lium de sancto. r. Et de Sion tuere 
eos. t. Doiiiine , exaudi oralio- 
nem meam. ^. Et clamor meus ad 
te veniat. 

Deinde dicitur Psalrn. De pro- 
fundis, qui irtfra habetur in fesp. 
Fer. iv. , p. 91 , et infine Gloria Pa- 
tri. In yesperis ejus loco dicitur 
Psalm. Miserere , p. 39. Finito 
Psalrno , dicitur: 

t. Domine Deus virtutnm, con- 
verte nos. jt. Et ostende faciem 
tuain, et salvi erimus. t. Exurge, 
Christe , aLljuva nos. jt. Et libera 
nos propter noraen tuuni. t. Do- 
mine , exaudi orationein meam. 
^. Et clamor meus ad te veniat. 
t. Doniiuus vobiscum. t. £t cum 
spiritu tuo. 

Oratio propria. 

Deinde , quando in fer. Offic. 
fiunt Suffragia Sanctorurn , prx- 
mittitur Comm. de Cruce , ut in- 
fra post Fesp. Sabbati, p. 99. 

FERIA TERTIA. 

AD MATUTIJNUM. 

Invit. Jubilemus Deo , * Salutarl 
nostro. 

Psalrn. Venite , exultemus , ut 
supru , p. I. 

HYMXUS. 

CONSORS paterni luminis , 
Lux ipse lucis et dies , 
Koctein canendo rumpimus, 
Assiste postulantibus. 

.^ufer tenebras meiitium, 
Fuga catervas diemouum , 
Expelle soiiinolentiam , 
Ne pigritantes obruat. 

Sic, Christe, nobis omnibus 
Indulgcas credentibus, 
Ut prosit cxorantibiis, 
Quod pra>cinentes psallimus. 

Priesta , Pater piissime, 
Patrique compar Unice, 
Cuin Spirilu Paraclito , 
Regnans per omnesieculum. Amen. 

Ant. Ut noif delinquam. 

Tcinp. Piisch. An'. Alleluia. Fena tcrtia ad Matutinum. PSALMfS 38. 

Dixi : Custodir.m vias meas, * ut 
non delinqiiam in lingua mea. 

Posui orimeo custodiam, * ciim 
consisteret peccator adversum 
me. 

Obmutui , et humiliatus sum , 
ct siUii ii bonis : * et dolor meus 
rcnovatiis est. 

ConcaUiit cor meum intra me : * 
ct in meditatione luea cxardescet 
iguis. 

l.oculus smn in lingua niea : * 
Notum fac mihi , Domine , finem 
meum : 

Ktnumevum dierum nieorum quis 
est : * iit sciani quid desit mihi. 

Ecce mensurabiles posuisti dies 
ineos : * et substantia niea tan- 
quam nihiUim ants te. 

Vcriimtamen universa vanitas * 
omiiis liomo vivens. 

Verumtamen in iniagine per- 
transit homo : *sed et frustrii con- 
turbatur. 

Thesaurizat, * et ignorat cui con- 
^■egabit ea. 

Et nunc qusp est expectatio mea? 
nonne Doniinus? * et substantia 
mea apud te est. 

Ab oinnibiis iniquitatibus meis 
erue me : * opprobrium insipienti 
dedisti me. 

Olimutui , et non aperui os 
meum , quoniam tu fecisti : * 
aiiiove a me plagas tuas. 

A fortitudine manOs tiiaiego de- 
feci in increpationibus : * propter 
Iniquitatein corripuisti hoininem. 

Et taboscere fecisti .sicut ara- 
neam animam cjus : * verumta- 
men van6 conturbatur omnis ho- 
mo. 

E.vaudi orationem meam , Do- 
niine, et deprecationem nieam : * 
auriiius percipe Iacr>mas meas. 

Ne sileas : quoniam advena ego 
.sum apud te, et percsrinus, * si- 
cut omnes patres niei. 

Remitte mihi , ut refrigerer 
priusqiiara abcam , * et ampliiis 
non ero. 

PSALMUS 39. 

EXPECTAKS expectavi Doml- 
nuni , * et intendit mihi. 
Et exaudivit preces mea.s : * et eduxitmede lacu mi.serite , et dc 
luto fa^cis. 

Et slatuit super petram pedes 
meos : * et direxit gressus meos. 

Et immisit in os meum caiiticum 
novum, * carmen Deo nostro. 

Videbuntmulti, et timebunt: * 
et sperabunt in Uomiiio. 

Beatus vir, cujus est nomen Do- 
miiii spes ejus : * et non respexit 
in vanitates , et insanias falsas. 

Multa fecisti tu , Domine Deus 
meus , mirabilia tua : * et cogita- 
tiouibus tuis non est qui similis sit 
tibi. 

Annuntiavi, et locutus sum : * 
niiiltiplicati sunt super numerum. 

.Sacrificiuin et oblationem no- 
luisti : * aures autem perfecisti 
mihi. 

Holocaiistum et pro peccato non 
postulasti: * tiincdixi :Eccevenio. 

In capite libri scriptum est de 
nie, iit facerem voluntatem tuam:* 
Deus ineus , volui , et legem tuam 
in medio cordis mei. 

Annuntiavi justitiamtuamin ec- 
clcsia magna : * ecce labia iiiea 
non prohibebo : Domine, tuscisti. 

Justitiani tuam non abscondi in 
corde ineo : * veritatem tuam, et 
salutare tuiim dixi. 

Non abscondi misericordiam 
tuam , et veritatem tuam * h con- 
cilio multo. 

Tu autera , Domine , ne longii fa- 
cias miseratioiies tuas ii mc : * mi- 
sericordia tua et veritas tua sein- 
per susceperunt nie. 

Quoniam circuindederunt me 
mala, quoruin non est niimerus : * 
comprelienderunt nie iniquitates 
meie, et non potui ut viderem. 

Multiplicatse siint super capil- 
los capitis mei : * et cor meum de- 
reliquit me. 

Complaceat tibi , Domine , ut 
eruas me : * Domine, ad adjuvan- 
duiii me respice. 

Confundanturet revereantur si- 
mul, quiqureruntanimamraeam,* 
ut auferant eam. 

Convertantur retrorsum , et re- 

vereantur, * qui volunt mihi niala. 

Ferant confestim confusionem 

suam, * qui dicunt mihi : Euge, 

euge. 

Exultent, et laetentur super te reria tertia ad Matutinum. omnes qunerentes te : * et dionnt 
.lemper: Magnificetiir Hominus : 
qui (liligunt salutare tuum. 

Effo autem menflicus sum , et 
pauper: * Dominus soUicitus est 
mei. 

Adjutor meus , et protector 
meus tu es : * Deus meus, ne tar- 
daveris. 

Ant. Ut non delinquam in lin- 
^a mea. 

Ant. Sana. 

PSALMCS 40. 

BEATCs qui intelligit super ege- 
num et pauperem : * in die ma- 
la liberabit eum Dominus. 

Dominus conservet eum , et vi- 
vificet eum, et beatnm faeiat eura 
in terra : * et non tradat eum in 
animam inimicorum cjus. 

Dominus opem ferat illi super 
lectum dolorisejus : * universum 
.stratum ejus versasti in infirrai- 
tate ejus. 

Ego dixi : Domine , miserere 
mei : * .sana animam meam, quia 
peccavi tibi. 

Inimici mei dixerunt mala mi- 
hi : * Quando morietur, et peribit 
nomen ejus? 

Et si ingrediebatur ut videret, 
vana loquebatur : * cor ejus con- 
gregavit iniquitatem sibi. 

Egrediebatur foras, * et loque- 
batur in idipsum, 

Adversum me susurrnbant om- 
nes inimici mei : * adversiim me 
cogitaliant mala milii. 

Verbum iniquum constituenmt 
adversum me : *]Suraquid qui dor- 
mit, non adjiciet ut resurgat? 

Etenini homo pacis mea" , in quo 
speravi : * qui cdeliat panes meos, 
magnificavit super me supplanta- 
tionem. 

Tu autem , Domine , miserere 
mei , et resuscita me : * et retri- 
Ituam eis. 

In hoc cognovi , quoniam vo- 
liiisti me : * quoniam non gaude- 
J)it inimicus meus super me. 

Me autem propter innocentiam 
suscepisti : * et contirmnsti me in 
conspectu tuo in reternum. 

Benedictus Dominus Deuslsrael 
a sa^culo , et usque in spcculum : * 
fiat , fiat. PS.\LMLS 41. 

Qi-F.MAn:MODrM desiderat cer- 
vus ad fontes aquarum : * ita 
desiderat anima mea ad te, Deus. 
Sitivit nnimn mea ad Deum for- 
tem vivum : * Qunndo veninm , et 
appareiJO ante faciem Dei? 

Fuerunt mihi Incrymffi mere pa- 
nes die nc noote, * diim dicitur 
mihi quotidie : Cbl est Deus tuus? 

Haec recordntus sum, et effudi 
in me animam meam : * quoninm 
transibo in locum tabernaculi ad- 
mirabilis, usque ad domum Dei. 

In voce exultationis, et confes- 
sionis, * sonus epulantis. 

Quare tristis es, anima mea , * et 
tiunre conturbas me? 

Spera in Deo, quoniam adhuc 
confitebor illi : * salutnre vuitiis 
mei, et Deus meus. 

Ad me ipsum animn raea contur- 
bata est : * propterea memor ero 
tui de terra Jordanis, et Hermo- 
niim h monte modico. 

Abyssus abyssum invocat , * in 
voce cataractarum tuarum. 

Omnia excelsa tua, et fluctus 
tui * super rae transierunt. 

In die raandavit Dominus mise- 
ricordinm suam, * et nocte can- 
ticum ejus. 

Apud me oratio Deo vitm mese,* 
dicam Deo : Susceptor meus es. 

Quare oblitus es mei ? * et quare 
contristatus incedo, dum affligit 
me inimicus? 

Dum confringuntur ossa mea , * 
exprobraverunt mihi, qui tribu- 
lant me, inimici mei. 

Dum dicunt mihi per singulos 
dies : Ubi cst Deus tuus? * quare 
tristis es , anima mea, et quare 
conturbas me? 

Spera in Deo , quoniam adhue 
confitebor illi : * salutare vultus 
mei, et Dcus meus. 

Ant. Sana , Domine , animam 
menm, quin peccavi tibi. 

Ant. Eruclavit. 

PSALMCS 43. 

Drrs , nuribus no.stris audivi- 
miis : * patres nostri annun- 
tiaverunt nobis 

Opus, quod operatus es in die- 
buseorum, * etin diebusantiquis. 44 Fcria tertia ad Matutiniim. Manus tua Gentes disperdiclit, et 
plantasti eos : * attlixisti populos, 
et expulisti eos. 

Nec enim in gladio suo possede- 
runt terram : * et brachium eo- 
rum non salvavit eos : 

Sed dextera tua et brachium tu- 
um, et illuminatio vultils tui : * 
quoniam complacuisti in eis. 

Tu es ipse Rex meus, et Deus 
meus : * qui raandas salutes Ja- 
cob. 

In te inimicos nostros ventilabi- 
mus cornu , * et in nomine tuo 
spernemus insurgentes in nobis. 

Non enim in arcu meo sperabo: * 
et gladius meus non salvabit me. 

Salvasti enim nos de aflligenti- 
})us nos : * et odieutes nos confu- 
disti. 

In Deo laudabimur tota die : * 
et in nomine tuo conlitebiuiur in 
saeculum. 

Nunc autem repulisti , et confu- 
disti nos : * et non egredieris, 
Deus, in virtutibus nostris. 

Avertisti nosretrorsuni post inl- 
micos nostros : * et qui oderunt 
nos, diripiebant sibi. 

Dedisti nos tanquam oves esca- 
rum ; * et In Gentibus dispersisti 
nos. 

Vendidisti popuhim tuum sine 
pretio : * et non fuit multitudo in 
commutationibus coruni. 

Posuisti nos opprobriiun vicinis 
nostris, * subsannationem et de- 
risum his, qui sunt in circuitu nos- 
tro. 

Posuisti nos in similitudinem 
Oentibus : * commotionem capi- 
tis in populis. 

Tota die verecundiamea contra 
mc est , * et confusio faciei meje 
cooperuit me. 

A voce exprobrantis et oblo- 
quentis : * h. facie inimici et per- 
sequcntis. 

HcBc omnia veneruntsupprnos, 
nec obliti sumus te : * et inique 
non egimus in testamento tuo. 

Et non reccssit refro cor nos- 
trum : * et declinasti semitasnos- 
tras i'1 via tua : 

Quoniam huniiliastl nos in loco 
nfllictionis, * et cooperuit nos 
«mbra mortis. 

Si oliliti sumus nomen Dei nos- tri , * et si expandimus manus 
nostras ad deum alienum : 

Nonne Deusrequiret ista ?* ipse 
enim novit abscondita cordis. 

Quoniam propter te mortlfiea- 
mur tota die : * aestimati sumus 
sicut oves occisionis. 

Exurge , quare obdormis , Do- 
mine ? * exurge , et ne repellas 
in flnem. 

Quare faciem tuam avertis , * 
oblivisceris inopiae nostra> , et tri- 
bulationis nostrse? 

Quoniam hurailiata est in pul- 
vere anima nostra : * conglutina- 
tus est in terra venter noster. 

Exurge, Domine , adjuva nos: * 
et redime nos propter nomen 
tuura. 

PSALMUS 44. 

ERUCTAviT cor meum verbum 
honum : * dico ego opera mea 
Regi. 

Lingua mea calamus scribae * 
velociter scribentis. 

Speciosus forma prae filiis ho- 
niinura , diffusa est gratia in la- 
biis tuis : * propterea benedlxit te 
Deus in a.'ternum. 

Accingere gladio tuo super fe- 
mur tuum , * potentissime , 

Specie tua , et pulchritudine 
tua * intende , prosper^ procede , 
et regna 

Tropter veritatem, et mansue- 
tudincm, et justitiam: * et dedu- 
cet te mirabiliter dextera tua. 

.SagittcC tuEe acuta; , populi sub 
te cadent : * in corda ininiicoruni 
regis. 

Sedes tua , Deus, in sfeculum 
s.neculi : * virga directionis , vir- 
ga regni tui. 

Dilexisti justitiani , et odisti ini- 
quitatem ; * propterea unxit te, 
Deus, Deus tuus oleo la-titia; pr<B 
consortlbus tuis. 

Myrrha, et gutta , et casia S 
vcstimentis tuis , a domibus ebur- 
neis : * ex quibus deloctaveiiint 
te liliic regum in honore tuo. 

Astitit regina k dextris tuis in 
vestitu deaurato, * circumdata 
varietate. 

Audi (ilia, et vide, et inclina 
aurem tuam : * et obliviscere po- 
pulum tuura, ct domum palris tul. Feita tertia ad Matutmum. 45 Et concuplscet Rex decorem 
tuiim : * quoniam ipse est Domi- 
nus Deus tuus , et adorabunt eum. 

Et fiJiic T> li in muneribus * vul- 
tuni tuum deprecabuntur : om- 
nes divites plebis. 

Omnis gloria ejus filire Regis ab 
intus : * in fimbriis aureis circum- 
amicta varietatibus. 

Adducentur Keiji virgines post 
eam : * proxims ejus afferentur 
tibi. 

Afferentur in l<ptitia et exulta- 
tione : * adducentur in templum 
Regis, 

Pro patribus tuis nati sunt tibi 
filii : * coiistitues eos principes 
super omnem terram. 

Memores erunt nominls tui, * 
in omni generatione et generatio- 
nem. 

l'ropterea populi confitebuntur 
tibi in a;ternum , * et in saiculum 
saculi. 

Ant. Eructavit cor meum ver- 
bum bonum. 

Ant. Adjutor. 

PS.^LMUS 4S. 

DEUS noster refugium et vlr- 
tus : * adjutor in tribulationi- 
bus , qua; invenerunt nos iiimis. 

Propterea non timebimus dum 
turbabitur titrra. , * et transfe- 
rentur raontes in cor maris. 

Sonuerunt , et turbata; sunt 
aquae eorum : * conturbati sunt 
montes in fortitudine ejus. 

Fluminis impetus la-tificat civi- 
tatem Dei : * sanctificavit taber- 
naculum suum Altissimus. 

Deus in medio ejus, non com- 
movebitur : * adjuvabit eam Deus 
mane diluculo. 

Conturbatw sunt gentes , et in- 
clinata sunt regna : * dedit vocem 
suam , mota est terra. 

Dominus virtutum nobiscum : * 
ausceptor noster Deus Jacob. 

Venite , et videte opera Iiomi- 
ni, qua^posuit prodigiasuper tei- 
ram : * aiiferens bella usque ad 
finem terrse. 

Arcum conteret , et confringet 
arma : * et scuta comburet igni. 

Vacate, et videte quoniam ego 
suiii Deus : * exaltabor in Genti- 
bus , et exaltabor in terra. Dominus virtutum noblscum : * 
susceptor noster Deus Jacub. 

PSALMIJS 46. 

OMNES Gentes, plaudite manl- 
bus : * jubilate Deo in voce 
exultationis. 

Quoniam Dominus excelsus , ter- 
ribilis : * Rex magrius super om- 
nein terram. 

Subjecit populos nobis , * et 
Gentes sub pedibus nostris. 

Elegit nobis hiereditjitem suam, * 
speciem Jacob , quam dilexit. 

Ascendit Deus in jubilo , * et 
Dominus in voce tuba". 

Psallite Deo nostro , psallite : " 
psallite Regi nostro , psallite. 

QuoniamRexomnisterraiDeus:* 
psallite sapienter. 

Regnabit Deus super Gentes : * 
Deus sedet super sedem sanctam 
suani. 

Principespopulorum congrcgali 
sunt cum Deo Abraham : * quo- 
niam dii fortes terra; vehementer 
elevati sunt. 

yint. Adjutor in tribulationibus. 

Ant. Magnus Dominus. 

PSALSirS *7. 

M.\GWUS Dominus, et laudabills 
nimis * in civitate Dei nostri, 
in monte sancto ejus. 

Fundatur exultaticne universffi 
terric mons Sion , * latera Aqui- 
lonis , civitas Regis magni. 

Deus in domibus ejus cognosce» 
tur, * ciun suscipiet eam. 

Quoniam ecce reges terrjp con- 
gregatl sunt : * couvenerunt in 
unum. 

Ipsi videntes slc admirati sunt, 
conturbati sunt , cominoti sunt : « 
tremor apprehendit eos. 

Ibi dolores ut parturientis: * in 
spiritu vehementi conteres nave» 
Tharsis. 

Siciit audivimus , sic vidimus in 
ci\ itate Domini virtutum , in ci- 
vitate Dei nostri : * Deus fundavit 
eam in leternum. 

Suscepimus, Deus , mlsericor- 
diara tuain , * in medio terapll 
tui. 

Secundum nomen tuum.Deus , 
sic et laus tua in fines tcrra; : * 
justiUa ijleiia est dexlera tua. «6 rena tertta ad Matuttniim. Laetetur iDons Sion , et exultent 
filia; JudiE , * propter judicia tua , 
Domine. 

Circuindate Slon, et complecti- 
mini eam : * narrate in turribus 
ejus. 

Ponite corda vestra in virtute 
ejus : * et distribuite domos ejus, 
ut enarretis in progenie altera. 

Quoniani hic estDeus, Deusnos- 
ter in aeternum, etinsaculunispc- 
culi : « ipse reget nos iu saicula. 

PSALMUS 48. 

AtTDiTE hasc, omnes Gentes : * 
auribus percipite, omnes qui 
hahitatis orbem : 

Quique terrigenie, et filii ho?ni- 
num : * simui in unum dives et 
pauper. 

Os meum loquetur sapientiam : * 
et meditalio cordis mel pruden- 
tiam. 

Inclinabo in parabolnm aurem 
meara: * aperiaminpsaltei-io pro- 
positionem meam. 

Cur timebo in die mala ? * Ini- 
quitas calcanel mei circumdablt 
me. 

Qui confldunt iu virtute sua , * 
et in multitudine dlvitiarum sua- 
rum gloriantur. 

Frater npn redimit , redimet ho- 
mo ? * non dabit Ueo placatio- 
nem suara : 

Et pretium redemptionis anlma; 
«ua; : * et laborabit in ajternum , 
et vivet adhuc in finem. 

Non videbit Interitum, ciim vi- 
deritsapientesmorieutes : * siniul 
Insipiens etstultuspcribunt. 

Et relinquent alienis divitias 
•uas : * et scpulchra eorum do- 
mus illorum in (rternum. 

Tabernacula eorum in progenie 
et progenie : * vocaverunt no- 
mina sua in terris suis. 

Et homo , ciim in houore csset , 
non Intellexit : * comparatus est 
jumentis insipientibus , et siniilis 
factus est illis. 

Hac via illorum scandalum ip- 
sls : * et postea in ore suo coni- 
placebunt. 

Sicut oves in inferno positl 
sunt : * mors depascet eos. 

Et dominabuntur eorum justi 
ki uiatutino : < et auxllium euruui veterascet in tnferno & gloria eo- 
rum. 

Verumtamen Deus redimet anl- 
mam meam demanuinferi , * cum 
acceperit me. 

Ne timueris ciim dives factus 
fuerit homo : * et ciini multipli- 
cata fuerit gloria domils ejus. 

Quoniam ciim interierit , non 
sumet omnia : * ueque descendet 
cum eo gloria ejus. 

Quia aniuia cjus in vita ipslus 
benedicetur : * confitebitur tibi 
ciim benefeceris ei. 

Introibit usque in progenies pa- 
truin suorum : * et usque in aeter- 
nuni non videbit lunicn. 

Hoino , cum in honore esset, 
non intellexit : * comparatus est 
jiimentis insipientibus , et slmilis 
factus est illis. 

Ant. Magnus Dominus , et lau- 
dabilis nimis. 

Atit. Deus deorum. D^ PSALMUS 49. 

Eus deorum Dominus locutus 
csl , * et vocavit terram. 

Asolisortuusqueadoccasum : * 
ex Sion species decoris ejus. 

Deus manifestfi veniet : * Dcus 
noster , et non silebit. 

Ignis in conspectu ejiisexardes- 
cet : * et in circuitu ejus teinpes- 
las valida. 

Advocabit cqelum desursura , * 
et terram discernere populum 
suuni. 

Congregate llli sanctos ejus : • 
qui ordinant testameutum ejus 
super saorillcia. 

Et anuuntiabunt crrll justitiam 
ejus : * quoniam Deus judex est. 

.\udi , populus nieus , et loquar : 
Isi ael , et testilicabor tibl : * iJeus , 
Deus tuus ego suin. 

Non in sacrificiis tuis arguam 
te : * holocausta autem tua iu 
conspectu meo sunt semper. 

Non accipiam de domo tua vi- 
tulos : * ucque de /jregibus tuis 
hircos. 

Quoniam me<E sunt omncs feras 
silvarum , * jumenta in montibus 
et boves. 

Cognovl omnia volatilia coell : * 
et pulchritudo agrl mecuin est. 

6i esuriero , nou dicauj tlbl : « Ferta tertia 
meusest enim orbisterrae, etple- 
nXtudo ejus. 

Aumquid manducabo carnes 
taurorum ? * autsanguinem liir- 
corum potabo ? 

Imniola Deo sacrificium laudis: * 
ct redde Altissimo vota tua. 

Et invoca rae In die tribulatio- 
nis : * eruam te , et honorilica- 
bis me. 

Peccatori autem dixlt Deus : * 
Quare tu enarras justitias nieas , 
etassumistestamentum aieum per 
os tuum ? 

Tu verd odisti disciplinam : * 
et projecisti sermones meos re- 
trorsum. 

Si videbas furera , currebas cum 
eo : * et cum adulteris portionem 
tuam ponebas. 

Os tuum abundavltraalitia : * et 
lingua tua concinnabat dolos. 

Sedens adversiis fratrem tuum 
loquebaris , et adversiis fiiium 
matris tuae ponebas scandalum : * 
hsec fecisti, et tacui. 

Existimasti inique qu6d ero tui 
similis: * arguam te , et statuani 
contra faciera tuam. 

Intelligite ha;c, qui obliviscimi- 
ni Deum : * nequando rnpiat , et 
non sit qui eripiat. 

Sacrificium laudis honorifieabit 
me : * et illic iter , quo ostendam 
tUi salutare Dei. 

PSALMUS 51. 

QTJID gloriaris in malitia , * qui 
potens es in iniquitate ? 

Tota die injustitiam cogitavit 
lingua tua: * sicut novacula acu- 
ta fecisti dolum. 

Dilexisti malitiara super benig- 
nitatem : * iniquitatem raagis , 
quam loqui jequitatem. 

Dilexisti omnia verba pracipita- 
tionis , * lingua dolosa. 

l'ropterea Deus destruet te in fi- 
nem : * evellet te, et emigrabit te 
de tabernaculo tuo , et radicem 
tuam de terra viventium. 

Videbunt justi , et tiraebunt, et 
super euni ridebunt , et dicent : * 
Ecce homo , qui non posuit Deum 
adjutorem suum : 

Sed speravit in raultitudine di- 
vitiarum suarum : * et pr^valuit 
la vanitate sua. ad Laurles. 47 

Ego autem sicut oliva fructifera 
in domo Dei , * speravi in miseri- 
cordia Dei in «eternum , et In sit« 
culum saeculi. 

Confitebor tibi in saeculum , qufa 
fecisti : * et expectabo nomen 
tuum , quoniam bonum est ia 
conspectu sanctorum tuorum. 

Ant. Deus deorum Dominus lo- 
cutus est. 

Per Ann. t. Immola Deo sacri- 
ficium laudis. jt. Et redde .Mtissi- 
mo vota tua. 

In Aih\ t. Emitte agnum , Do- 
mine , Dominatorem terrae. a-. De 
petra deserti art montem filise 
Sion. 

In Quadrag. *. Scapulls suis 
obumbrabit tibi. |b. Etsub penni» 
ejus sperabis. 

Te?np. Pass. ^. De ore leonis 
libera me , Doniine. it. Et ^ cor- 
nibus unicornium humilitatem 
meani. 

Tewp. Pasch. Ant. .4IIeluia,aI 
leluin , nlleluia. 

T. Surrexit Dorainus ver^, alle- 
luia. 5t. Et apparuit Simoni, alle- 
luia. 

Pro uno i>el plur. Mart. temp. 
Pasch. ■*'. Lu.\ perpetua lucebit 
sanctis tuis , Domine , alleluia. 
|t. Et ieternitas teniporum, allel. 
Pro uno Mtirt. extra temp. 
Pasch. t. Posuisti , Doraine, su- 
per caput ejus. ^. Coronam de la- 
pide pretioso. 

Pro p!ur. Mart. ♦ Exultent justl 
in conspectu Dei. |t. Et delecten- 
tur in Isetitia. 

Pro Confess. Pont. *. Elegit 
eum Dorainus sacerdotem sibi. 
it. .\d sacrificandum ei hostiam 
laudis. 

Pro Cotif. non Pcnt. t. Osjustl 
meditabitur sapientiam. jt. Etlin- 
gua ejus loquetur judicium. 

Pro una Sancta. T. Adjuvabit 
eani Deus vultu suo. ib Deus in 
medio ejus, non commovebitur. 

AD I.-\LDE8. 

Ant. Dele, Domine , iniqultatem 
meam. 
Psalm. Miserere, ut supra, p. 39. 
Ant. salutare. 48 PSALitlUS 42. 

JIj"d:ca me, Deus , et discerne 
causam meam de gente non 
sancta; * ab homineiniquo etdo- 
loso erue me. 

Ouia tu es , Deus , fortitudo 
mea : * quare me repulisti ? et 
quare tristis incedo , dum affligit 
ine iniraicus ? 

Emitte lucem tuam , et verlta- 
tem tuam : * ipsa mededuxerunt, 
et adduxerunt in montem sanc- 
tum tuuin,et in tabernacula tua. 

Et introibo ad altare Uei: * ad 
Deum , qui lEetificat juventutem 
meam. 

Conlitebor tibi in citliara , Deus, 
Deus meus : * quare tristis es, ani- 
ma mea ? et quare conturbas me? 

Spera in Deo, quoniam adluic 
confitebor illi : * salutare vultas 
mei , et Deus meus. 

Ant. Salutare vultfts mei , et 
Deus meus. 

yint. Ad te de luce vigilo , Deus. 

Psalin. Deus Deus meus , ut su- 
pra, p. 13. 

Ant. Cunctis diebus. 

CAKTICUM EZECHl-«. 

Isaicv 38. b. 

EGO dixi : In dimidio dierum 
meorum * vadam ad portas 
Inferi. 

Quaisivl residuum annorum meo- 
rum , * dixi : Non viilcbo Domi- 
nura Deum in terra vivcntium. 

Non aspiciam hominem ultra, * 
et habitatorcm quietis. 

Generatio mea ablata est , et 
eonvoluta est i me , * quasi ta- 
bernaculum pastorum. 

Praecisa est velut a texente vlta 
mea : dum adhuc ordirer, succi- 
dit me : * de mane usque ad ves- 
peram finics rae. 

Sperabam usque ad mane , * 
quasi leo sic contrivit omnia ossa 
mea: 

De mane usque ad vesperam fi- 
nies me : * sicut pullus hirundi- 
nis sic clamabo, mcditabor ut co- 
lumba. 

Attenuatl sunt oculiraei, * sus- 
piclentes in excelsum. 

Domlne , vlm patlor, respnnde 
pro me. * Quid dicam , aut qvad iVJia tertia act Laucres. 

respondebit mihi , ciim ipse fecei- 
rit ? 

Recogitabo tibi omnes annos 
meos * in amaritudine aiiimse 
meae. 

Domine , sl sic vivitur , et in ta- 
libus vita spiriti^s mei , corripies 
me , et vivificabis me. * Ecce in 
pace amaritudo mea amarissima. 

Tu autemeruisti animanimeam, 
ut non periret : * projecisti pust 
tergum tuuni omnia peccatamea. 

Quia non infernus confitebitur 
tibi , neque mors laudabit te : * 
non expectabunt , qui descenduut 
in lacum, veritatenituam. 

Vivens vivens ipse confitebitur 
tibi, sicut et ego hodie : * pater 
filiis notam faciet veritatemtuam. 

Douiine, salvum me fac,* et 
psalmos nostros cantabimus cunc- 
tis dicbus vitiE nostrae in domo 
Domini. 

Ant. Cunctis diebus vlta: nostra; 
salvos nos fac , Domine. 

Ant. Omnes Angeli ejus, laudate 
Dominum de cfElis. 

Psalni. Laudate Dominum de 
cffilis, p. 14. 

Capitulum. Rom. 13. d. 

Tvrox praecessit, dies autem ap» 
IN propinquavit : abjiciamus ergo 
opera tenebrarum , et induamur 
arma lucis : sicut in die honesti 

ambuleuuis. nvMivus. 

Ai.ES diei nuntius 
Lucem propinquam praecinit : 
Nos excitator mentium 
Jain Christus ad vitam vorat. 

Auferte , clamat , lectulos , 
,i<,gro sopore desides : 
Castique, recti, ac sobril 
Vigilate , jam sum proximus. 

Jesum cianius vocibus , 
Flentes , precantes, sobrii : 
Intenta snpplicatio 
Dormire cor mundum vetat. 

Tu , Christe, somnum discute: 
Tu rumpe noctis vincula : 
Tu solve peccatum vetus , 
Novumque lumen ipgere. 

Deo Patri sit gloria, 
Ejusquesoli Filio , 
Cum Spiritu Paraclito 
Kuuc et perouinesHJCulura.AiTien. Fena quarta ad Matuttnum. 49 *■. Repletl sumiis mane mlseri- 
cordiatua. 9.-. Exultavimus , et de- 
lectati sumus. 

Ad Bened. Ant. Erexit nobis 
Dominus cornu salutis in domo 
David pueri sui. 

Preces quando dicuntur , ha- 
bentur supra in Fer. ij , /». 41. 

FERIA QUARTA 

AD MATUTIIVUM. 

Invit. In manu tua , Domine , * 
\ Omnes fines terrie. 

fsulin. Venite exultemus, p. I. RERtJM Creator optime, 
Rectorque noster, aspice : 
Kos a quiete noxia 
Mersos sopore libera. 

Te , sancte Christe, poscimus , 
Ignosce culpis omnibus : 
Ad confitendum surgimus , 
Morasque noctis rumpimus. 

Mentes manusque tollimus, 
Propheta sicut noctibus 
Koljis gerendum praecipit , 
Paulusque gestis censuit. 

Vides malum, quod fecimus : 
Occulta nostra pandimus : 
Preces gementes fundimus , 
Dimitte quod peccavimus. 

Praesta , Pater piissime 
Patrique compar Unice, 
Cura Spiritu 1'araclito 
Regnans per omne saculum. Amen. 

Ant. Avertit Dominus. 

Temp. Pasch. Ant. .\lleluia. 

PSAL31LS 32. 

DixiT insipiens in corde suo : ♦ 
Non est Deus. 

Corruptl sunt , et abominabiles 
facti sunt in iniquitatibus : * non 
est tiui faciat bonum. 

Deus de ccelo prospexit super 
filios hominum , * ut videat si est 
Intelligens, aut requlrensDeum. 

Omnes declinaverunt, simul inu- 
tiles facti sunt : * non est qui fa- 
ciat bonum , non est usque ad 
unum. 

Nonne scient omnes qui operan- 
tur iniquitatem , * qui devorant 
plebem meam ut cibum panis ? 

Deum Qon invocaverunt : * illic trepidaverunt timore , ubi non 
erat timor. 

Quoniam Deus dissipavit ossa 
eorum , qui hominibus plaeent:* 
confusi sunt, quoniam Deus spre- 
\it eos. 

Quis dabit ex Sion salutare Is- 
rael ? * ciim converterit Deus cap- 
tivitatem plebis sute , exultabit 
Jacob , et la-tabitur Israel. 

PSAI,.1Ii;S S4. 

Ex A u D I , Deus , orationem 
meam , et ne despexeris de- 
precationem meam : * intende 
niihi , et exaudl me. 

Contristatus sum in exercita- 
tione mea : * et conturbatus sum 
k voce inimici, et k trlbulatione 
peccatoris. 

Quoniam declinaverunt in me 
iniquitates : * et In ira molesti 
erant mihi. 

Cor meum conturbatum est )n 
me : * et formido mortis cecidit 
super me. 

Timor et tremor veneruntsuper 
me : * et contexerunt me tene- 
brie. 

Et dixi : Quis dabit mihi pennas 
sicut columbcc , * et volabo etre- 
quiescam ? 

Ecce elongavi fugiens , * et mansi 
in solitudine. 

Expectabam eum , qui salvum 
me fecit * a pusillanimitate spiri- 
ti\s et tempestate 

Prsecipita , Domine; divide lin- 
guas eorum : * quoniam vidi ini- 
quitatem et contradictionem in 
civitate. 

Die ae nocte circumdabit eam 
super muros ejus iniquitas: * et 
laljor in medio ejus , et injusti- 
tia. 

Et non defecit de plateis ejus * 
usura et dolus. 

Quoniam si inimicus meus ma- 
ledixisset mihi , * sustinuissem 
utique. 

Et si is , qui oderat me , super me 
magna locutus fuisset , * abscon- 
dissem me forsitan ab eo. 

Tu vero , homo unanimis, * dux 
meus et notus meus : 

Qui simul mecum dulces capie- 
bas cibos : * in domo Dei ambula* 
vimus cum consensu. 50 Feria qttarta 

Veniat mors super illos : * et 
descendant in infernum viventes. 

'Quoniam nequitise in habitacu- 
lls eorum , * in medio eorum. 

.Ego autem ad Deum clamavi : * 
et Dominus salvabit nie. 

Vespere , et man6 , et meridi^ 
narrabo et annuntiabo : * et exau- 
diet vocem meam. 

Redimet in pace animam meam 
ab his , qui appropinquant mihi : * 
quoniam inter multos erant me- 
cum. 

Exaudlet Deus, etJhupiiliabitil- 
los , * qui est ante ssecula. 

Non enim est-illis commutatio, 
et non timuerunt Deum : *exten- 
dlt manum suam in retribuendo. 

Contaminaverunt testamentum 
ejus, divisi sunt ab ira vultils 
ejus, * et appropinquavit cor il- 
lius. 

MoIIiti sunt sermones ejussuper 
oleum : * et ipsi sunt jacula. 

Jacta supei- Dominum curam 
tuam , et ipse te enutriet : * nou 
dablt in jEternum fluctuationem 
justo. 

Tu verd , Deus , deduces eos * 
in puteum interititts. 

Viri sanguinum et dolosi non 
dimidiabunt dies suos : * ego au- 
tem sperabo in te, Domine. 

Ant. Avertit Dominus captivlta- 
tem plebls sua.-. 

Ant. Quoniam. 

PSALMCS BS. 

MrsEREREmel, Deus, quoniam 
eon-culcavlt me homo : * to- 
ta dle impugnans tribulavit me. 

Conculcaverunt me Inimici mei 
tota die : * quoniammultibellan- 
tes adversiim me. 

Ab altitudine diei timebo : * ego 
vero in te sp.erabo. 

In Deo laudabo sermones meos , 
in Deo speravi : * non timebo quid 
faciat mihi caro. 

Tota die verba mea execraban- 
tur : * adversum me omnes cogi- 
tationes eorum in malum. 

Inhabitabunt et abscondent : * 
ipsi calcaneum meum observa- 
bunt. 

Slcut sustinuerunt animam 
lueam , pro nihilo salvos facies 
Ulos : * in ira populos confriDges, ad Matutinum. 

Deus, vitam meam annuntiavi 
tibl, * posuisti lacrymas meas ip 
conspectu tuo. 

Sicut et 4n promissione tua : * 
tunc coRvertentur inlmici mei re 
trorsum. 

In quacumque die invocavero 
te : * ecce cognovi quoniamDeus 
meus es. 

In Deo laudabo verbum , In Do- 
mino laudabosermouem :* inDeo 
speravi , non timebo quid faciat 
mihi homo. 

In me sunt , Deus, vota tua , * 
qua; reddam , laudationes tlbi. 

Quoniam eripuisti animam meam 
de morte , et pedes meos de lap- 
su : * ut placeam coram Deo in 
lumlne viventtura. 

PSALMV3 36. 

MiSERERE mel , Deus , miserere 
mei : * quoniam in te confi- 
dit anima mea. 

Et in limbra alarum tuarum spe- 
rabo , * donec transeat iniquitas. 

Clamabo ad Deum altissimum : * 
Deum , qui benefecit mihi. 

Misitde coclo , etliberavit me:* 
dedlt in op^rbbrium cbnculcan- 
tes me. 

Misit Deus misericordiam suam , 
et veritatem suam : * et eripuit 
anlmam meam de medio catulo- 
rum leonum : dormivi conturba- 
tus. 

Filiihominum dentes eorum ar- 
nia et sagittJE : * et lingua eorum 
gladius acutus. 

Exaltare super coelos, Deus : * 
et in omnem terrani gloria tua. 

Laqueuni paraverunt pedibua 
meis : * jetincurvaverunt animam 
meam. 

Foderunt ante faciem meam fo- 
veam : *.etinciderunt in eam. 

Paratum cor ineum, Deus, pa- 
ratum cor meum : * cantabo , et 
psalmum dicam. 

Exurge , gloria mea , exurge , 
psalterium et cithara : * exurgani 
diluculo. 

Confitebor tibi In populis , Do- 
mine : * et psalmum^ dicam tlbi 
In gentibus : 

Quoniam magnificata est usque 
ad crelos misericordia tua, * et 
usque ad nubes veritas tua. ferta quarta 
Exaltare super coelos, Deus : « 

et super omnem terram gloria 

tua. 
j4nt. Quoniam In te confiditani* 

ma mea. 
^nt, Justa judicate. 

PSAI.Mi;S 37. 

Sr ver6 utique justitiam loqui- 
mini , * recta judlcate , filii 
hominum. 

Etenim in corde iniquitates ope- 
ramini : * in terra injustitias ma- 
nus vestrse concinnant. 

Aiienati sunt peccatores k vul- 
va , erraverunt ab utero ; * locuti 
sunt falsa. 

Furor illis secundiim similitudi- 
nemserpentis : * sicut aspidissur- 
dae, et obturantts aures suas : 

Quaenon exaudiet vocem incan- 
tantium : * et venefici incantantis 
sapienter. 

Deus conteret dentes eorum In 
ore ipsorum : * molas leonum 
confringet Dominus. 

Ad nihilum devenient tanquam 
aqua decurrens : * intendit ar- 
cum suum donec infirmentur. 

Sieut eera, quae fluit , auferen- 
tur : « supercecidit ignis , et noix 
viderunt solem. 

Priusquam intelligerent spinse 
vestrae rhamnum : * sicut viven- 
tes , sic in ira absorbet eos. 

Laetabitur justus ciim viderit 
vlndictam : « manus suas lavabit 
in sanguine peccatoris. 

Et djeet homo : Si utique est 
fructus justo : * utique est Deus 
iudicans eos in terra. 

PSALMCS 5S. 

ERIPE me deinimicls meis , Deus 
raeus : * et ab insurgentibus 
in me libera me. 

Eripe me de operantlbus iniqui- 
tatem : « et de viris sanguinum 
salva me. 

Quia ecce ceperunt animam 
meam : * irruerunt in me fortes. 
Neque iniquitas mea , neque 
peccatum meum, Domine : * sine 
inlquitate cucurri , et direxi. 

Exurge in occursum meum, et 
Tide : * et tu , Domine Deus vir- 
tuttun , Deus Israel , 

Intende ad visitandas omnes ad Matutfnum. 51 

Gentes : « non miserearis omni- 
bus, qui operantur iniquitateni. 

Convertentur ad vesperam , et 
famera patientur ut canes : * et 
circuibunt civitatem. 

Ecce loquentur in ore suo , et 
gladius in labiis eorum : « quo» 
uiam quis audivit ? 

Et tu, Domine, deridebis eos: • 
ad nihilum deduces omnes Gen- 
tes. 

Fortitudinem meam ad te cus- 
todiam , quia Deus susceptor meus 
es: « Deus meus misericordia ejus 
pra;veniet me. 

Deus ostendet mihi super inimi- 
cos meos, ne occidas eos : * ne- 
quando obliviscantur populi mei. 

Disperge illos in virtute tua : * 
et depone eos , protector meus 
Doniine : 

Delictum oris eorum , sermo- 
nemlabiorum ipsorum: * etcom- 
prehentlantur in superbia sua. 

Et de execratione et mendacio 
annuntiabuntur in consummatio- 
ne : * in ira consummationis , et 
non erunt. 

Et scient quia Deus dominabi- 
tur Jacob, « et finium terrae. 

■Convertentur ad vesperam, et 
famem patientur ut canes : « et 
circuibunt civitatem. 

Ipsi dispergentur ad manducan- 
dum : * si ver6 non fuerint satu- 
rati , et murmurabunt. 

Ego autem cantabo fortitudi' 
nem tuam : « et exultabo man 
misericordiam tuam. 

Quia factusessusceptormeus,* 
et refugium meum in die tribula- 
tionis meae. 

Adjutor meus , tibi psallam, quia 
Deus susceptor meus es : * Deus 
meus, misericordia mea. 

Ant. Justa judicate, filii homl- 
num. 

Ant. Da nobis. 

PSALMfS 39. 

DEUS, repulisti nos, et destru- 
xisti nos : * iratus es , et miser- 
tus es nobis. 

Cominovisti terram , et contur- 
basti eam : * sana contritiones 
ejus, quia commota est. 

Ostendisti populo tuo dura : * 
potasti nos viuo compunctioQis. 52 Feria qitarta ad Matiitmum. 

Dedlsti metuentibus te signifi- 
cationem , * ut fugiant a facie 
arcils : 

Ut liberentur dilecti tui : * sal- 
vum fac dextera tua, ct exaudi me. 

Deuslocutus estiu sniictosuo :* 
Laetabor , et partibor Sichiniam, 
et convallemtabernaculorum me- 
tibor. 

Weus est Galaad, et meus est 
Manasses : * etEphraimfortitudo 
capitis mei. 

Juda rex meus : * Moab olla 
spei raeif. 

In Idumonam extendam calcea- 
mentum meum : * mihi alienige- 
nae subditi sunt. 

Quis deducet me in civitatem 
munitara ? * quis deducet me us-. 
que in Iduma>am ? 

Nonne tu , Deus , qui repulisti 
nos : * et non egredicris, Deus, in 
vlrtutibus nostris ? 

Da nobis auxilium de tribula- 
tione : * quia vana salus hominis. 

In Deo faciemiis virtutem : * et 
ipse ad nihilum deducet tribulan-' 
tes uos. 

PSALMUS 60. 

EXAUDi, Deus, deprecationeni 
meam : * inteiide orationi 
uicie. 

A flnibus terrae ad te clamavi : * 
dum anxiaretur cor meum , in pe- 
tra exaltasti me. 

Deduxisti me , quia factus es 
spes mca : * turris fortitudiuis i'i 
facie iniraici. 

Inhabitabo in tabernaculo tuo 
in stDcula : * protegar in velamen- 
to alarum tuarum. 

Quoniam tu, Deus meus, exau» 
dlsti orationem meam : * dedisti 
ha.'reditatem timentibus nomen 
tuum. 

Dies super dies regis adjicies : * 
annos ejus usque in diem genera- 
tionis et generationis. 

Permanet in aeternum in cons- 
pectuDei : * misericordiam et ve- 
ritatem ejus quis requiret ? 

Sic psalmum dicam nomini tuo 
In Sieculum sreculi : * ut reddam 
vota mea de die in diem. 

Ant. l)a nobis , Domine , auxi- 
Mum de tribulatione. 

Ant, Noaae Deo. PSALMUS 61. 

NONNE Deo subjecta erit anim 
mea ? * ab ipso enim salutar 
meum. 

Nam et ipse Deus meus , et sa 
lutaris meus : * susceptor meus 
non movebor ampliiis. 

Quousque irruitis in homi 
nem ? * interficitis , universi vos 
tanquam parieti inclinato et ma 
ceriiB depulsie ? 

Verumtainen pretium meum cc 
gitaveruut repellere , cucurri i 
siti : * ore suo benedicebant , c 
corde suo nialedicebant. 

Verumtainen Deo subjecta esto 
aniina mea : * quoniam ab ips 
patientia inea. 

Quia ipse Deus meus et salvato 
meus : * adjutor meus , non emi 
grabo. 

In Deo salutare meum , et glo 
ria mea : * Deus auxilii niei, e 
spes mea in Deo est. 

Sperate in eo, omnis congregati 
populi , effundite coram illo cord 
vestra : * Deus adjutor noster i 
teternum. 

Verumtamen v,ini filii hominun 
mendaces filii hominum in state 
ris : « utdecipiantipside vanitat 
in idipsum. 

Kolite sperare in iniquitate , e 
rapinas nolite concupiscere: * d 
vitia; si aflIuant,nolite cor appo 
nere. 

Semel locutus est Deus , du 
ha'c audivi , quia potestas Del esl 
et tibi , Domine, misericordia : 
quia tu reddes unicuique juxt 
oper^ sua. 

PS.ILMUS 63. 

EXAUDi , Deus, orationem mear 
ciim deprecor : * ;i timore Ini 
mlci eripe animam meam. 

Protexisti me a conventuraalig 
nantium, * a multitudine operau 
tiuin iniquitatein. 

Quia exacuerunt ut gladiui: 
linguas suas : * intenderunt ar 
cuin rem amaram , ut sagitten 
in occultis immaculatum. 

Subito sagittabunt eum, etnoi 
timebunt : * firmaverunt sibi ser 
monem nequam. 

Narraverunt ut absconderen Feria quarta 
laqueos: * dixerunt : Quis videbit 
eos ? 

Serutati sunt iniquitates : * de- 
fecerunt scrutantes scrutinic. 

Accedet homo ad cor altum : * 
et exaltabitur Deus. 

Sagittje parvulorum factae sunt 
plagae eorum : * et infirmatae sunt 
contra eos linguse eorum. 

Conturbati sunt omnes qui vi- 
del)ant eos : * et timuit omnis 
homo. 

Et annuntiaverunt opera Dei , * 
et facta ejus intellexerunt. 

Laetabitur justus in Domiuo , et 
sperabit in eo : * et laudabuntur 
omnes recti corde. 

Ant. ^'onne Deo subjecta erit 
anima mea ? 

Atit. Benedicite. 

PSAXJirS 63 

JCBILA.TE Deo , omnis terra , 
psalmum dicite nomini ejus : * 
date gloriam laudi ejus. 

Dicite Deo : Qunra terribiliasunt 
opera tua, Domine! * in multitu- 
dine virtutis tu» mentientur tibi 
inimici tui. 

Omnis terra adoret te , et psal- 
lat tibi : * psalmum dicat nomini 
tuo. 

Venite et videte opera Dei , * 
terribilis in eonsiliis super filios 
hominum. 

Qui convertit mare in aridam , 
in flumine pertransibuut pede : * 
Ibi laetabimur in ipso. 

Qui dominatur in virtute sua in 
seternum , oculi ejus super Gen- 
tes respiciunt : * qui exasperant , 
non exaltentur in senietipsis. 

Benedicite , Gentes, Deum nos- 
trum : * et auditam tacite vocem 
laudis ejus. 

Qui posuit animam meam ad \i- 
tam : * et non dedit in commotio- 
nem pedes meos. 

Quoniam probasti nos, Deus : * 
igne nos examinasti , sicut exa- 
minatur argentum. 

Induxisti nos in Iaqueum,po- 
suisti tribulationes in dorso nos- 
tro : * imposuistl homines super 
capita nostra. 

Transivimus per ignem et a- 
quam : * et eduxisti nos in re- 
frigeriuni. ad Mafutinum, 53 

Introibo in domnm tuam In ho- 
locaustis : * reddara tibi vota mea, 
quje distinxerunt iabia mea , 

Etlocutum est os meuni, * ia 
tribulatione mea. 

Holocausta medullata offeram 
tibi cum incenso arietum : * offe- 
ram tibi bovescum hircis. 

Venite , audite , et narrabo , 
omnes qui timetis Deum, * quan» 
ta fecit anira<e meoe. 

Ad ipsum ore meo clamavi : ■ 
et exaltavi sub lingua mea. 

Iniquitatem si aspexi iu corde 
meo, * non exaudiet Dominus. 

Propterea exaudivit Deus, * et 
attendit voci deprecationis mese. 

Benerlictus Deus , * qui noa 
amovit orationem meam , et mi- 
sericordiam suam a me. PSALMCS 67. 

EXCRGAT Deus, et dissipentur 
inimiciejus: * et fugiant, qui 
oderunt eum, A facie ejus. 

Sicut deficit fumus , deficiant : * 
sicut lluit cera a facieignis, sic 
pereant peccatores a facie Dei. 

Et justl epulentur , et exultent 
in conspectu Dei : * et delecten- 
tur in laetitia. 

Cantate Deo , psalmum dicite 
nomini ejus : * iter facite ei qui 
ascendit super occasum : Douji- 
nusnomen illi. 

Exultate in conspectu ejus : * 
turbabuntur cl facie ejus , patris 
orphanorum , et judicis vidua- 
rura. 

Deus in loco sancto suo : * 
Deus , qui inhabitare facit unius 
moris in domo : 

Qui educit \inctos in fortitudi- 
ne , * similiter eos qui exaspe- 
rant , qui habitant in sepulchris. 

Deus , ciim egredereris in cons- 
pectu populi tui , * ciim peiirans- 
ires in deserto , 

Terra motaest ; etenim coeli dis- 
tillaverunt a facie Dei .Sinai , * a 
facieDei Israel. 

PIu\iam voluntariam segrega- 
bis , Deus , hsereditati tuje : * et 
infirmata est , tu vero perfecistl 
eam. 

Animalia tua habitabunt in 
ea : « parasti in dulcedine tua 
pauperi , Deus. 64 Feria quarta 

Dominus dabit verbum evange- 
lizantibus , * virtute multa ; 

Rex virtutum, dilecti , dilecti : * 
et speciei domils dividere spolia. 
Si dormiatis inter medios cle- 
ros , peunae colunibae deargenta- 
tae , * et posteriora dorsi ejus in 
pallore auri. 

Dum discernit cnelestis reges su- 
per eam , nive dealbabuntur in 
Selmon : * mons Dei , mons pin- 
guis. 

Mons coagulatus , mons pin- 
guis • * ut quid suspicaminl mon- 
tes coagulatos ? 

Mons , in quo beneplacitum est 
Deo habitare in eo : * etenim Do- 
minus habitabit in finem. 

Currus Dei decem millibus mul- 
tiplex , millia Isetantium : * Do- 
minus in eis in Sina in sancto. 

Ascendisti in altum,cepisti cap- 
tivitateni : * accepisti dona In ho- 
minibus. 

Etenira non credentes, * Inhabi- 
tare Dominum Deura. 

Benedictus Dorainus die quoti- 
dle : * prosperum iter faciet nobis 
Seus salutarium nostrorum. 

Deus noster, Deus salvos facien- 
di : * et Domini Domini exitus mor- 
tls. 

Verumtamen Deus confringet 
capita inimicorum suorum : * ver- 
ticem capilli perambulantium in 
delictis suis. 

Dixit Dominus : Ex Basan con- 
vertam : * convertam in profun- 
duni niaris. 

Ut intlngatur pes tuus in san- 
guine: * linguacanum tuorum ex 
inlmicis , ab ipso. 

Viderunt ingressus tuos, Deus: * 
Ingressus Dei mei , Regi5 mei , qul 
est in sancto. 

Prffivenerunt prlncipes conjunc- 
ti psallentlbus, * in medio juven- 
cularum tympanistriarura. 

In ecclesiis benedicite Deo Do- 
mino , * de fontibus Israel. 

Ibl Benjarain adolescentulus , * 
In mentis excessu. 

Prlncipes Juda , duces eorum:* 
principes Zabulon , principes 
Wephthall. 

Manda , Deus , virtutl tuse : * 
confirma hoc , Deus, quod opera- 
tus es in Dobis. ad Matutinum. 

X templo tuo in Jerusalem , * 
tibi offerent reges raunera. 

Increpa feras arundinis , con- 
gregatlo taurorum in vaccis po- 
pulorum : * ut excludant eos, qui 
probati sunt argento. 

Dissipa gentes , quae bella vo- 
lunt : venient legati ex ^gypto : * 
iEthiopia pi-aeveniet manus ejus 
Deo. 

Regna terrae , cantate Deo : « 
psallite Domino. 

rsallite Deo , qui ascendit super 
coelum cceli,* ad Orientem. 

Ecce dabit voci sufe vocem vir- 
tutis , date gloriam Deo super 
Israel , * magnlficentia ejus , et 
virtus ejus in nubibus. 

Mirabilis Deus in sanctis suis ; 
Deus Israel ipse dabit virtutem et 
fortitudinem plebl suae : * benedic- 
tus Deus. 

Jnt. Benedicite , Gentes , Deum 
nostrum. 

Per Ann. t. Deus , vltam meam 
annuntlavi tibi. ^. Posuisti lacry- 
masmeas in conspectu tuo. 

In Jdv. t. Egredietur Dominus 
de loco sancto suo. jt. Veniet ut 
salvet populum suum. 

In Quadrag. +. Scuto circum- 
dabit te veritas ejus. a. Non time- 
bis Ix timore nocturno. 

Temp. Pass. *. Ne perdas cum 
impiis, Deus, animam raeam. ^. Et 
cura vjris sanguinum vitam meam. 

Temp. Pasch. Ant. AUeluia, al- 
leluia , allelula. 

*. Gavisisuntdiscipuli, alleluia. 
^. Viso Domino, alleluia. 

Pro uno , vel plur. Mart. temp. 
Pasch. t. Laetitia sempitema su- 
per capita eorum , alleluia. ^. Gau- 
diumet exultationem obtlnebunt, 
alleluia. 

Pro uno Mart. extra temp. Pasch . 
*.Magna estgloria ejus In saluta- 
ri tuo. ?k. Gloriam et raagnum de- 
corem impoues super eum. 

Pro plur. Mart. *. Justi autem 
in perpetuum vivent. jt. Et apud 
Dominum est merces eorum. 

Pro Conf. Pont. t. Tu es sacer- 
dos in aeternura. ». Secundiim or- 
dlnera Melchisedech. 

Pro Conf. non Pont. t. Lex Del Feria quarta ad Laudes. 55 ejus in corde ipsius. ^. £t uon 
supplantabuntur gressus ejus. 

Pro una Sancta *. Elegit eam 
Deus , et praeelegit eam. ». In ta- 
bernaculo suo tiabitare faciteam. 

AD LAUDES. 

Ant. Ampliiis lava me , Domi- 
ne, ab iujustitia mea. 
Psalm. Miserere, utsupra, p. 39. 
Ant. Te decet. 

PS.\LMCS M. 

TE decet tiymnus, Deus, in Sion:* 
et tibi reddetur votum in Je- 
rusalem. 

Exaudi orationem meam : * ad 
te omnis caro veniet. 

Verba iniquorum prfevaluerunt 
super nos : * et impietatibus nos- 
tris tu propitiaberis. 

Beatus quem elegisti, et assump- 

slsti : * inhabitabit in atriis tuis. 

Replebimur in bonis domiis 

tuse : * sanctum est templum 

tuum, mirabilein sequitate. 

Exaudi nos, Deus salutaris nos- 
ter , * spes omniumfinlum terra;, 
et in mari longe. 

Prajparans montes in virtute 
tua , accinctus potentia , * qui 
conturbas profundum maris , so- 
num fluctuum ejus. 

Turbabuntur Gentes, et time- 
bunt qui habitant terminosS sig- 
nis tuis : * exitus matutini , et ves- 
pere delectabis. 

Visitasti terram et inebriasti 
eam : * multiplicasti locupletare 
eam. 

Flumen Dei repletum est aquis, 
parasti cibumillorum : * quoniam 
ita est praeparatio ejus. 

Rivos ejus inebria , multiplica 
genimina ejus : * in stiilicidiis ejus 
laetabitur germinans. 

Benedices coronseanni benigni- 
tatis tuae : ♦ et campi tui reple- 
buntur ubertate. 

Pinguescent speciosa deserti : * 
et exultatione coUes accingen- 
tur. 

Induti sunt arietes ovium , et 
valles abundabunt frumento : * 
clamabunt , etenim hymnum di- 
cent. 

ArU. Te decet hymnus , Deus , in 
Sion. Ant. Labia mea laudabunt te in 
vita mea , Deus raeus. 

Psalm. Deus Deus meus, tit 4ji» 
pra , p. 13. 

Ant. Dominus judicabit. 

CANTICUM KTiSX,. I Reg. ». 

ExcLTAViT cor meum in Domi- 
no : * et exaltatum est cornu 
meum in Deo meo : 
Dilatatumestos raeum super ini- 
micos meos : * quia Isetata sum in 
salutari tuo. 

Non estsanctus,utestI)ominus; 
neque enim est alius extra te , * 
et non est fortis sicut Deus nos- 
ter. 

Nolite multiplicare loqui subli- 
mia , * gloriantes: 

Recedant vetera de ore vestro , 
quia Deus scientiarum Dominus 
est , * et ipsi praeparantur cogita» 
tiones. 

Arcus fortium superatus est : « 
et infirmi accincti sunt robore. 

Repleti prius, pro panibus se 
locaverunt : * et famelici saturati 
sunt. 

Donec sterilis peperit plurimos: * 
et quse multos habebat filios , in- 
firmata est. 

Dominus mortificat et vivificat: * 
deducit ad infei-os , et rediicft. 

Dominus pauperem facit , et di- 
tat : * humiliat et sublevat. 

Suscitat de pulvere egenum : * 
et de stercore elevat pauperem : 

XJt sedeat cum principibus , * 
et soliiim gloria; teneat. 

Domini enim sunt cardines ter- 
rae, * et posuit super eos orbem. 

Pedes sanctorumsuorum serva- 
bit , et impii in tenebris contices- 
cent : * quia non in fortitudine sua 
roborabitur vir. 

Dominum formidabunt adver- 
sarii ejus: * et super ipsos in coe- 
lis tonabit. 

Dominus judicabit fines terrae , 
et dabit imperium regi suo : * et 
subliraabit cornu Christi sui. 

Ant. Dominus judicabit fines 
terrae. 

Ant. Coeli coelorum, Ia\«Iate 
Deuni. 

Psalm. Laudate Dominum de cne- 
lis, ut supra , p. 14. &e Feria quinta ad Matutinum. Capitulum. ilom. 13. d. 

NOX praecessit , dies autem ap- 
propinquavit : abjiciamus er- 
go opera tenebrarum , et indua- 
mur arma lucis : sicut in die ho- 
neste ambulemus. Nox et tenebra; et nubila , 
Confusa mundi et turbida , 
lux inti-at, albesclt polus , 
Christus venit , discedite. 

Caligo terra' scinditur 
tercussa solis spiculo , 
Rebusque jam colorredit, 
Vultu nitentis sideris. 

Te , Christe , solum novimus : 
Te niente pura ot simplici , 
Flendo et canendo qua-sumus, 
Intende nostrls sensibus. 

Sunt multa fucis illita, 
Quae luce purgentur tua : 
Tu vera lux cirlcstium 
Vultu sereno illumlna. 

Deo Patri sit gloria, 
Ejusque soli Filio, 
Cum Spiritu Paraclito, 
Kuncetperomnesa'culum, Amen. 

*•. Repleti sumus inane rHiserl- 
cordia tua. r. Exultavimus , et 
delectati sumus. 

Ad Beiied. Ant. De manu om- 
nium, qui oderunt nos , libera 
nos , Domine. 

Preces, qiiandn dicuntur , lia- 
bentur supra in Fer. ij. p. 41. 

FERIA QITINTA 

AD MATUTIMJM. 

Invit. Domlniun qul fecit nos, * 
Venite,ndoremus. 
Psatm. Venite exultemus, p. I. 

IIYMXIS. 

Nox atra rerum contegit 
Terrae colores omnium : 
Nos confitentcs poscimus 
Te, juste jndex cordium 

Ut auferas piacula , 
Sordesque mentis abluas : 
Donesque , Christe , gratiam ,' 
Ut arceantur crimina. 

Mens ecce torpet impia , 
Quam culpa mordet noxia: 
Obscura gestit tollere , 
Et te , Redemptor, quxrere. 

Repelle tu callginem Intrinsecus quam maxime : 
Ut in beato gaudeat 
Se collocari lumine. 

Prsesta, Pater piissime, 
Patrique compar Unice, 
Cum Spiritu Paraclito 
Regnans per omne saeculum. Amea j 

Ant. Domine Deus. 

Temp. Pasch. Ant. Alleluia. 

PSALMUS 68, 

SAtvuM nie fac , Deus : * quo- 
niani intraverunt aquae usque 
ad animam raeam. ^l 

Infixus sum in limo profundi » * "■ 
et non est substantia. l! 

Veni in altitudinem maris, * et 
tempestns demersit me. 

Lnboravi clamans, rauc» factse 
sunt fauces meae : * defecerunt 
oculi mei , dum spero in Deum , 
reeum. 

Multiplicati sunt super capillos 
capitis mei , * qul oderunt me 
gratjs. 

Confortati sunt qui persecutl 
sunt me inimici mei injust^ : * 
qua; non rapui, tunc exolvebam. 
Deus , tu scis insipientlam 
meam : * et delicta mea a te non 
sunt nbscondita. 

Non crubescant in me, qui ex- 
pectant te , Domine , * Domine 
virtutum. 

Kon confundantur super me * 
qui qua-runt te , Deus Isrnel. 

Quoniam propter tesustinui op- 
probrium : * opcruit confusio fa- 
ciem meani. 

Extraneus factus sum fratribus 
meis, * et peregrinus filiis matris 
mea*. 

Quoniam zelus domi^is tuae co- 
medit me: * et opprobria expro- 
brantium tibi ceciderunt super 
ine, 

Et operui in jejunio animam 
meam : * et factum est in oppro- 
brium mihi. 

Et posui vestimentum meum ci- 
licium : * et factus sum illis in 
parabolam. 

Adversum me loquebantur qui 
sedebnnt in porta : * et in me 
psallebant qui bibebant vinum. 

Ego ver6 orationem meara ad 
te, Domine: * tempus benepla- 
citi, Deus. Fena qumta ad Matuiinum. 51 In multitudinemisericordi;etu?e 
exaudi me, * in veritate salutis 
tUcB : 

Eripe rae de luto , ut non infi- 
gar : * libera me ab iis qui ode- 
runt me , et de profundis aqua- 
rura. 

Kon me demergat tempestas 
aqus, neque absorbeat me pro- 
fundum : * neque urgeat super 
me puteus os suum. 

Exaudi rae , Doraine , quoniam 
benifjna est misericordia tua : * 
seeundinn multitudineni niisera- 
tionum tuarum respice iu me. 

Et ne avertas faciem tuam a 
puero tuo : * quoniam tribulor, 
velociter exaudi me. 

Intende animx raese , et libera 
eam : * propter iaimicos meos eri- 
pe me. 

Tu scis improperium meum , et 
confusionem meam, * et reveren- 
tiam meam. 

In conspectu tuo sunt omnes qui 
tribulant me : * improperium ex- 
pectavit cor meuui et raiseriam. 

Et sustinui qui simul contrista- 
retur, etnon fuit: * etqui conso- 
iaretur , et non inveni. 

Et dederunt in escara meam 
fel : * et iQ siti mea potaverunt 
me aceto. 

Fiat mensa eorum coram ipsis 
inlaqueum , * et iu retriliutiones , 
et in scandalum. 

Obscurentur ocull eorum ne vi- 
deant : * et dorsiuu eorum sem- 
per incurva. 

Effunde super eos iramtuam : « 
et furor irse tuse t-ompreliendat 
eos. 

Fiat habitatio eorum deserta : * 
et in tabernaculis eorum non sit 
qui inhabitet. 

Quonlara quem tu percussisti , 
persecuti sunt : * et super dolorem 
vulnerum meorum addiderunt. 

.\ppone iniquitatem super ini- 
quitatem eorum : * et non intrent 
in justitiam tuam. 

Deieantur de libro vivenlium . * 
et cum justis non scribantur. 

Ego sura pauper et dolens : * 
salus tua., Deus, suscepit me. 

Laudabo nomen Dei cum canti- 
co : * et magnificabo eum in lau- Et placebit Deo super vitulura 
novellum, * cornua producentem 
et ungulas. 

Videant pauperes , et Iwtentur : * 
qua.'rite Deum , et vivet anima 
vestra. 

Quoniam exaudivit pauperes 
Doniinus : * et vinctos suos non 
despexit. 

Laudent illum coeli et terra , * 
mare , et omnia reptilia in eis. 

Quoniam Deus salvam faciet 
.Sion , * et a?dificabuDtur civitates 
Juda. 

Et inhabitabunt ibi , * et haere- 
ditate acquirent eam. 

Et semen servorum ejus possi- 
debit eam : * et qui diligunt no- 
men ejus, habitabunt iu ea. 

PSALMfS 69. 

DErs , in adjutorium meum in- 
tende: * D<>miue,ad adjuvan- 
dura me festina. 

Confundantur et revereantur, * 
qui qua^runt animam meam. 

Avertantur retrorsum , et eru- 
bescant , * qui volunt raihi raala. 
-•Vvertantur statira erubescen- 
tes , * qui dicunt mihi : Euge , 
euge. 

f.xultent et Isetentur in te om- 
nes qui qu;erunt te, * et dicant 
semper : Magnificetur Dominus : 
qui diligunt salutare tuum. 

Ego vero egen us et pauper sum:* 
Deus, adjuva nie. 

Adjutor nieus, etliberatormeus 
es tu : * Doniine , ne moreiis. 

.■Int. Domiue Deus , in adjuto- 
rium raeum intende. 

Ant. Esto mihi. 

ps.\i.Mrs 70. 

Tn te,Domine , speravi , non con- 

fundar in aternum : * in justi- 
tia tua libera me , et eripe me. 

Inclina ad me aurem tuam , * et 
salva me. 

Esto mihi in Ueum protectorem 
et in locum munitum,* utsalvum 
me facias. 

Quoniam firmamentum meum,* 
et refugium meum es tu. 

Deus meus , eripe me de manu 
peccatoris , * et <le manu contra 
legem agentis , et iniqui. 

Uuoniam tu es patientia mes , 
C 5 58 Feria quinta 

Domine : * Domine , spes mea k 
juventute mea. 

m te confirmatus sum ex ute- 
ro : * de ventre matris mese tu es 
protector meus, 

In te cantatio mea semper : * 
tanquam prodiginm factus sum 
multis; et tu adjutor fortis. 

Repleatur os meum laude , ut 
cantem gloriam tuam , * tota die 
magnitudinem tuam. 

Ne projiclas me in tempore se- 
nectutis : * ctim defecerit virtus 
mea , ne derelinquas me. 

Qula dixerunt inimici mei mihi : * 
et qul custodiebant animam me- 
am, consilium fecerunt in unum, 

Dlcentes : Deus derellquft eum : 
persequimini , et compreliendite 
eum : « quia non est qui eripiat. 

Deus , ne elongeris k me : * Deus 
meus, in auxilium meum resplce. 
Confundantur et deficiant de- 
trahentes animae meas : * operian- 
tur confuslone et pudore , qui 
quaerunt mala mihi. 

Ego autem semper sperabo : * et 
adjiciam super omnem laudem 
tuam. 

Os meum annuntiabit justitiam 
tuam , * tota die salutare tiium. 

Quonlam non cognovi Iltteratu- 
ram , introibo lu potentias Domi- 
ni : * Domine , memorabor justi- 
tiaetuae solius. 

Deus , docuistl me a juventute 
mea : * et usque nunc pronuntia- 
bo mirabilia tua : 

Et usque in senectam et seni- 
um : * Deus , ne derelinquas me , 

Donec annuntiem brachium tu- 
um * generationi omnl , quae ven- 
tura est : 

Potentlam tuam , et justitiam 
tuam , Deus , usque in altissima , 
quae fecisti magnalla : * Deus , quls 
simllis tibl ? 

Quantas ostendistl mihi tribula- 
tiones multas et malas : et conver- 
sus vivificasti me : « et de abjssis 
terra; iterum reduxlstl me. 

Multipllcasti magniflcentlam tu- 
am : * et conversus consolatus es 
rae. 

Kam et ego confltebor tibi in va- 
sis psalmi veritatem tuam : « Deus, 
psallam tibi in cithara , Sanctus 
Israel. ad Mafutimtm. 

Exultabunt labia mea ehm can» 
tavero tibi , « et anima mea , quam 
redemisti. 

Sed et Ilngua mea tota die me- 
ditabltur justitlam tuam: « cum 
confusl et reverlti fuerint , qut 
quaerunt mala mihi. 

PSALMUS 71. 

DEus , judicium tuum regi da , * 
et justitlam tuam filio regis : 

Judicare populum tuuni in jus- 
tltla, « et pauperes tuos In iudi- 
clo. 

Suscipiant montes pacem popu» 
lo , « et colles justitiam. 

Judicabit pauperes popull , et 
.salvos faciet fillos pauperum : * et 
humillabit calumniatorem. 

Et permanebit cum sole , et an- 
te lunam , * in generatlone et ge- 
neratlonem. 

Descendet .sicut pluvla in vel- 
lus , « etsicut stillicidia stlllantia 
super terram. 

Orietur in diebus ejus justitia , 
et abundantia pacis, * donec au- 
feratur luna. 

Et dominabitur cl mari usque ad 
mare : « et i> fluniine usque ad 
terminos orbis terrarum. 

Coram illo procident jEthlopes: * 
et inimici ejus terram lingent. 

rveges Tharsis , et Insula; mune- 
ra offerent : « reges Arabum et 
Saba dona adducent. 

Et adorabunt eum omnes reges 
terrae : * omnes gentes servient el : 

Quia liberabit pauperem fi po- 
tente , * et pauperem cui non erat 
adjutor. 

Parcet pauperi et inopl : « et anl- 
mas pauperum salvas faclet. 

Ex usuris et inlquitate redimet 
animas eorum : « et honorabile 
nomen eorum coram illo. 

Et vlvet , et dabitur ei de auro 
Arabiae, et adorabuntdelpso sera- 
per : * tota die benedicent ei. 

Et erit firmamentum In terra in 
suramis montium , superextolletur 
super Libanum fructus ejus : « et 
florebunt de civitate sicut foenum 
terrae. 

Slt nomen ejus benedictum In 
saBcula : * ante solem permanet 
nomen ejus. 

£t benedicentur in ipso omnes I Fena quinta ad Slatutinum. 59 tribus terrae : • omnes Gentes mag- 
nificabunt eum. 

Benedictus Dominus Deus Is- 
rael , * qui facit mirabilia soJus : 

Et benedictum nomen majesta- 
tis ejus in aeternum : * et replebi- 
tur majestate ejus omnis terra : 
fiat, fiat. 

Ant. Esto mihi , Domine , ia 
Deum protectorem. 

Ant. Liberasti virgam. 

PSALMCS 72, 

QUAM bonus Israel Deus * his , 
qui recto sunt corde I 
Mei autem pene moti sunt pe- 
des : « pene effusi sunt gressus 
mei. 

Quia zelavi super iniquos , * pa- 
cem peccatoruni videns. 

Quia non est respectus mortieo- 
runi : * et lirmamentum in plaga 
eorum. 

In labore hominum non sunt,* 
et cum hominibus non flagella- 
huntur. 

Ideo tenuit eos superbia , ♦ oper- 
ti sunt iniquitate et impietatesua. 

Prodiit quasi e.\. adipe iniquitas 
eorum : * transierunt in affectum 
cordis. 

Cogitaverunt et locuti sunt ne- 
quitiam : * iniquitatem in excel- 
so locuti sunt. 

Posuerunt in cneliim os suum : * 
etlinguaeorum transivit in terra. 

Ideo couvertetur populus meus 
hic : * et dles pleni invenientur in 
eis. 

Et dixerunt : Quomodo scit De- 

us , * et si est scientia in excelso ? 

Ecce ipsi peccatores, et abun- 

dantes in saeculo * obtinuerunt di- 

vitias. 

Et dixi : Ergo sine causa justifi- 
cavl cor meum, * et lavi inter in- 
nocentes manus meaS : 

Et fui flagellatus tota die, * et 
casttgatio mea in matutinis. 

Si dicebam : Narrabo sic : * ecce 
nationem filiorum tuonun repro- 
bavi. 

Existimabam ut cognoscerem 
hoc, * labor est ante me : 

Donec intrem in .Sanctuarium 
Dei, * et intelligam in novissimis 
eonmi 

Verumtamen propter dolos po- suisti eis : « dejecisti eos, dum al- 
levarentur. 

Quomodo factl sunt in deso- 
lationem ? subito defecerunt : * 
perierunt propter iniquitatem 
suam. 

Velut somnium surgentium, Do ■ 
mine , * in civitate tua imaginem 
ipsorum ad nihilum rediges. 

Quia inflammatum est cor me- 
um , et renes mei comnjutatl 
sunt : * et ego ad nihilum redac- 
tus sum, et nescivi. 

t't jumentum factus sum apud 
te : * et ego semper tecum. 

Tenuisti manum dexteram roe- 
am, et in voluntate tua deduxisti 
me ,. * et eum- gloria suscepisti 
me. 

Quid enim mihi est in citIo : * 
et a te quid volui super terram ? 

Defecit caro mea, et cor meum: * 
Deus cordis mei, et pars mea Deus 
iu ieternum. 

Quia ecce , qui elongant se a te , 
peribunt : * perdidisti omnes, qui 
fornicantur abs te. 

Mihi autem adhierere Deo bo- 
num est : * ponere in Domino Deo 
spem meam : 

Ut annuntiem omnes praedica- 
tiones tuas * ia portis flIi«B Sion. 

PSALSIBS 73; 

UT qnid, DeuSj repulisti in fi- 
nem : * iratus est furor tuus 
super oves pascuae tuse ? 

Jleraoresto congregationistuse,* 
quam possedisti ab initio. 

Redemisti virgam htcreditatis 
tu£e : * mons Sion, in quo habitasti 
in eo. 

Leva roanu.s-tuas in superbias 
eorum in finem : * quanta malig- 
uatus est inimicus in sancto .' 

Et gloriatl sunt qui oderunt te,* 
ia medio solemnitatis tuae. 

Posuerunt signa saa , signa : * et 
non cognoverunt sicut in exita 
super summum. 

• Quasi in silva lignorum securl- 
busexcidernntjanuas ejusin idip- 
sum : * in securi et ascia dejece- 
runt eara. 

Incenderunt igni Sanctuariura 
tuum : * in terra poUuerunt taber- 
naculum nominis tui. 

Dixerunt in corde suo eognatio» 
6 eo Fena quuita acl Matutiwim. eorum simul : * Quiescere facia- 
mus omnes dies festos Dei k terra. 

Signa nostra non vidimus , jam 
non est Proplieta : * et nos non 
cognoscet ampliiis. 

Usquequo, Deus, improperabit 
Inimicus ? * irritat adversarius no- 
men tuura in finem? 

Ut quid avertis manum tuam et 
dexteram tuam, * de medio sinu 
tuo in finem? 

I)eus autem Rex noster ante sae- 
cula, * operatus est salutem in me- 
dio terra^ 

Tu confirmasti in virtute tua ma- 
re : * contribulasti capita draco- 
Dum in aquis. 

Tu confregisti capita draconis:* 
dedisti eum escam popults ^tliio- 
pum- 

Tu dirupisti fontes et torren- 
tes : * tu siccasti fluvios Etlian. 

Tuus est dies, et tua est nox : * 
tu fabricatus es auroram et so- 
lem. 

Tu fecisti omnes termlnos ter- 
rse : * Bcstatem et ver tu plasmasti Liquefacta est terra, et omnes 
qui liabitant in ea : * ego confir- 
ma^i columnas ejus. 

Dixi iiiiquis : Nolite iniquS age- 
re : * et delinquentibus : Nolite 
exaltare cornu. 

Nolite extollere in altum cornu 
vestrum : * nolite loqul adversiis 
Deum iniquitatem, 

Quia neque ab Oriente , neque 
ab Occidente, neque k desertis 
montibus : * quoniam Deus judex 
est. 

Hunc humiliat, et hunc exal- 
tat : * quia calix in manu Domi- 
ni vini meri plcnus misto. 

Et inclinavit ex hoc in hoc : ve- 
rumtamen fa'x ejus non est exina- 
nita : * bibent omnes peccatores 
terrsp. 

Ego autem annuntiabo in ssecu- 
lum : * cantabo Deo Jacob. 

Et omnia cornua peccatorum 
confringam : * et exaltabuntur 
cornua justi. 

PSALMrS 7S. ea NOTtrs in Judsea Deus : * in Is- 
rael magnum nomen ejus. properavit Domiuo : * et populus 
insipiens incitavit nomen tuum. 

Ne tradas bestiis animas confi- 
teutes tibi : * et animas pauperum 
tuorum ue obliviscaris iu fineiu. 

Respice In testamentum tuum : * 
quia repleti sunt , qui obscurati 
sunt terra; domibus iniquitatum. 

Ne avertatur humllis factus con- 
fusus ; * pauper et iuops lauda- 
bunt nomen tuum, 

Exurge , Deus, judica causam 
tuam : * memor esto improperio- 
vum tuorum, eorum qua; ab insi- 
piente sunt tota die. 

Ne obliviscaris voces Inimico- 
rum tuorum : * superbia eoruni, 
qui te oderunt, ascendit semper. 

^nt. Liberasti virgam haa'edita- 

tiS tUK. 

A/it Et invocabimus. 

PSALMUS 74, 

CONFITF.BIMUR tibl , D^CUS '. * 
confitebimur, et invocabimus 
nomen tuuui. 

Narrabimus mirabilia tua : * 
ciim accepero tempus, ego jus- 
titias judicabo. Etfactusestln pacelocusejus:* 
et habitatio ejus in Sion. 

Il>i confrcgit potentias arcuum,* 
scutura , gladium , et bellum. 

Illuminans tu mirahiliter A moii- 
tibus a-ternis : * turliatl sunt om- 
ces insipientes corde. 

Dormierunt somnum suum: * et 
nihil invenerunt omnes viri divi- 
tiarum in manibus suis. 

Ab increpatione tua, Deus Ja- 
cob, * dormitaverunt quiascen- 
derunt equos. 

Tu tcrribilis es, et quis resistet 
tibi? * ex tunc ira tua, 

De coelo auditum fecisti judi- 
ciura : * terra tremuit, et quievit, 

Ciim exurgeret in judicium De- 
us, * ut salvos taceret omnes man- 
suetos terra^- 

Quoninm cogitatio hominis con- 
fitebitur tibi : * et reliquia; cogita- 
tionis diem festum agent tibi. 

Vovete, et reddite Domino Deo 
vestro, * omnes qui in circuitu 
■ejus affertis niunera, 

Terribili , et ei qui aufert spiil- 
tum principum , * terribili apud 
reges terra:. Ferib quinta 
Ant. Et invocabinms nonsen tu- 
um , Doiuine. 
Ant. Tu es Peus. 

PSALMCS 76. 

VOCE mea ad Dominiiin clama- 
vi : ♦ voce mea ad Deum , et 
Intendit miiii, 

In die tribulationis meae Deum 
exquisivi , manibus meis nocte 
contra eum : * et non sum decep- 
tus. 

Renuit consolari anima mea : * 
memor fai Dei , et delectatus sum, 
et exeroitatus sum , et defecit spi- 
ritus nieus. 

Anticipaverunt vigitias oculi 
mei : * turbatus sum , et non 
sum locutus. 

Cogitavi dies antiquos : * et an- 
I nos a;ternos in mente habui. 

Et meditatus sum nocte cum 
corde meo : * et exercitabar, et 
scopehani spiritum nieuni, 

Numquid in Eetemum projiciet 
Deus? * aut non apponet ut com- 
placitior sit adhuc.'' 

Aut in finem miserieordiara suam 
abscindet, * i generatlone in ge- 
nerationem? 

Aut obliviscetur misereri De- 
us ? * aut contiiieliit in ira sua mi- 
sericordias suas.'' 

Et dixi : Nunc coepi : * ha?c mu- 
tatio dexterK Excelsi. 

Menior fui operum Domini : * 
quia memor ero ab initio mirabi- 
llum tuorum. 

Et meditabor in omnibus operi- 
bus tuis : * et in adinventionibus 
tuis exercebor. 

Deus, in sancto via tua : quis 
Deus magnus sicut Deus noster ? * 
tu es Deus, qui facis mirabilia. 

Notam fecisti in populis virtu- 
tem tuam : * redemisti in brachio 
tuo populum tuum, filios iacob 
et Joseph. 

Viderunt te aqnae, Deus, vide- 
runt te aqua? : * et timuerunt, et 
turbatw sunt abyssi. 

IMuItitudo sonitils aquarum, * 
vocem dederunt nubes. 

Etenim sagittse tuee transeunt : * 
vox tonitrui tui in rota. 

Illuxerunt coruscationes tua? 
orbi terrse:* commotaestgetcon- 
tremuit terra. ad Matutinunu 6T 

In mari via tua , et semitse tuae 
in aquis multis : * et vestigia tua 
non cognoscentur. 

Deduxisti .sicut oves populum 
tuum , * in manu Moysi et Aaron. 

PSALMCS 77. 

ATTENDITE , pOpulC mCUS , le- 
gem meam: * inclinate aurem 
vestram in verl>a oris mei. 

Aperiam in parabolis os meum:* 
loquar propositiones ab initio. 

Qiwnta audivimus , et cognovi- 
mus ea : * et patres nostri narra- 
verunt nobis. 

Non sunt occultata a filiis eo- 
rum , * in generatione altera. 

Karrantes laudes Domini, et ^ir- 
tutes ejus: * et mirabilia ejus quae 
fecit- 

Et suscitavit testimonium in Ja- 
cob : * et legem posuit in Israel. 

Quanta mandavit patribus nos- 
tris nota facere ea filiis suis , * ut 
cognoscat generatio altera. 

Filii qui nascentur , et exur- 
gent , * et narrabunt filiis suis, 

Ct ponant in Deo spem suam , 
et non oblivisoantur operum Dei : * 
et mandata ejus exquirant. 

Ne fiant sicut patres eorum , * 
generatio prava et exasperans : 

Generatio , quae non direxit cor 
suuni : * et non est creditus cum 
Deo spiritus ejus 

Filii Ephrem intendentes et mlt- 
tentes arcuni , * conversi sunt in 
die belli. 

Non custodierunt testamentum 
Dei : * et in lege ejus noluerunt 
ambulare. 

Et obliti sunt benefactorum 
ejus , * et nuraJtHlium ejus , quae 
ostendit eis. 

Coram patribns eornm fecit mi- 
rabilia in terra ^gyptl , * in cam- 
po Taneos. 

Interrupit mare , et perduxit 
eos: * et statuit aquas quasl ia 
utre. 

Et deduxit eos in nubediei:*et 

tota nocte in illuminatione ignis. 

Interrupit petram in eremo : * 

et aflaquavit eos velut in abjsso 

multa. 

Et eduxit aquam <le petra : * et 

deduxit tanquam flumina aquas, 

Et api)Osuei'unt adhuc peccare 62 Feria qninta 

ei : * fn iram excitaverunt Excel- 
sum in inaquoso. 

Et tentaverunt Deum in. cordi- 
bus suis , * ut peterent escas ani- 
mal^us suis. 

Et male locuti sunt de Deo : * 
dlxerunt : Numquid poterit Deus 
parare mensam in deserto ? 

Quoniam percussit petiara , et 
fluxerunt aqu<e , * et torrentes 
inundaverunt. 

Numquid et panem poterit da- 
re , * aut parare mensam populo 
suo? 

Ideo audivit Dominus, et distu- 
Ut : * et ignis accensus e.st in Ja- 
cob, et ira ascendit in Israel. 

Quia non crediderunt in Deo , * 
nec speraverunt in salutari ejus : 

Et inanda vit nubilius desuper , * 
et jajiuas c(rli aperuit. 

Et pluit illLs manna ad mandu- 
candum, * et panem coeli dedit 
eis. 

Panem Angelorum manducavit 
homo : * cilKtria mlsit eisin abun- 
dantia. 

Transtulit Austrum de crelo : * 
et induxit in virtute sua Africum. 

Et pluit super eos sicat pulve- 
r«m carnes : * et sicut arenam 
maris volatilia pennata. 

Et ceciderunt in uiedio castrc- 
rum eorum , * circa tabernacula 
eorum. 

Et manducaverunt , et saturati 
sunt nimis , et desiderium eorum 
attulit eis : « non sunt fraudati k 
desiderio suo. 

Adhuc esca; eorum erant in ore 
ipsorum : « et ira Dei ascenditsu- 
per eos. 

Et occidit pingues eoruni : * et 
electos Israel Impedivit. 

In omnibus his peccaverunt ad- 
huc : * et non crediderunt in mi- 
rabilibus ejus. 

Et defecerunt in vanitate dies 
eorum: * et anni eorum cum fes- 
tinatione. 

Ciim occlderet eos, quaerebant 
eum : * et revertebantur , et dilu- 
culo veniehant ad eum. 

Et rememorati sunt quia Deus 
adjutor est eorum : * et Deus ex- 
celsus redemptor eorum est. 

Et dilexerunt eum in ore suo , * 
et lingua sua nientiti sunt ei. ad Matuimum. 

Cor autem eorum non erat rec- 
tum cum eo : * nec fideles habiti 
sunt in testamento ejusi 

Ipse autem est misericors , et 
propitius fiet peccatis eorum, * et 
non disperdet eos. 

Et abundavit ut averteret iram 
suam : * et non accendit omnem 
iramsuam. 

Et recordatus est quia earo 
sunt,.* spiritus vadens,, et non 
rediens. 

Quoties exacerbaverunt eum in 
deserto ? * in iram concitavenint 
euni in inaquoso ? 

Et conversisunt, et tentaverunt 
Deum : * et Sanctum Israel exa- 
cerbaverunt. 

Nonsunt recordatimanilsejus,* 
die quff redemit eos de manu tri- 
bulantis. 

Sicut posuit Hi ^ligypto signa 
sua , * et prodigia sua in campo 
Taneos. 

Et convertlt in sanguinem flu- 
mina eorum : * etlml)res eorum, 
ne biberent. 

Misit In eos coenomyiam et co» 
medit eos : * et ranam, et disper» 
didit eos. 

Et dedit arugini fructus eo- 
rura , * et labores eorum locustae. 

Et occidit in grandine vineaseo- 
rum , * et moros eorum iu pruina. 

Et tradidit grandini jumenta 
eorum , * et possessionem eurum 
igni. 

Misit in eos iram indignationis 
sua; : * indignationem , et iram , 
et tribulationem,immissionesper 
angclos malos. 

Vlam fecit semitae irae suae , non 
pepercit a morte animabus eo-- 
rura : * et iumenta eorum in mor- 
te conclusit. 

Et percussit omne primogeni- 
tum in terra yKgypti : * prlmitias 
omnis laboris eorum in taberna- 
culis Cham. 

Et abstulit sicut oves populum 
suum : * et pevduxit eos tanquam 
gregem In deserto. 

Et (leduxit eos inspe, etnon ti- 
muerunt : * et inimicos eorum 
operuit mare. 

Et induxit eos in montem sanc> 
tificationis sufp : * montem, quem 
acquisivit dextcra ejus. Fena quinta 

2t ejecit k facie eorum Gentes : * 
et sorte divisit eis terram In funi- 
culo distributionis. 

Et habitare fecit in tabemacu- 
lis eorum * tribus Israel. 

Et tentaverunt , et exacerbave- 
ruiit Deum excelsum : * et testi- 
nionia ejus non custodierunt. 

Et averterunt se , et non serva- 
verunt pactum : * quemadmodum 
patres eorum , conversi sunt in 
arcum pravum. 

In iram concitaverunt euro in 
collibus suls : * et in sculptilibus 
suis ad xmulationem eumprovo- 
caverunt. 

Audivit Deus et sprevit: * et ad 
nihilum redegit valdd Israel. 

Et repulit tabernaculum Silo , * 
tabemaculum suum , ubi habita- 
vit in hominibas. 

Et tradidit in captivitatem vir- 
tutem eorum : * et pulchritudi- 
nem eorum in maniLS inimici. 

Et conclusit in gladio populum 
suum : * et haereditatem suam 
sprevit. 

Juveneseorum comedit igrnis: • 
et virgines eorum non sunt la- 
mentats. 

Sacerdotes eorum in gladio ce- 
ciderunt : * et vidua eorum non 
plorabantur. 

Et excitatus est tanquara dor- 
miens Dominus , * tanquam po- 
tens crapulatus k vino. 

Et percussit iniraicos suos In 
posteriora : * opprobrium sempi- 
ternum dedit illis. 

Et repulit tabemaculum Jo- 
seph : * et tribum Epbraim non 
elegit : 

^ed elegit tribum Juda , * mon- 
tem Sion , quem dilexit. 

Et a^dificavit sicut unicoraium 
sauctiticium suum in terra , * 
quam fundavit in saecula. 

Et elegit David servum snum, et 
sustulit eum de gregibus ovium: • 
de post foetantes accepiteum, 

Pascere Jacob servum suum , * 
et Israd haereditatem suam. 

Et pavit eos in innocentia cor- 
dis sui : • et in intellectibus ma- 
nuum suarum deduxit eos. 

Ant. Tu es Deus , qui facis mi- 
rabilia. 

Ant. Propitrus esto. ad Matulinum. 63 PS.I.I.MUS 78. DE u s , venerunt Gentes in hae- 
reditatem tuam , polluerunt 
templum sanctum tuum : • po- 
suerunt Jerusalem in pomorum 
custodiam. 

Posuerunt morticina servorum 
tuorum escas volatilibus coeli : « 
carnes sanctorumtuorum bestJis 
terrae. 

Effuderunt sanguinem eorura 
tanquam aquam in circultu Je- 
rusalem : * et non erat qui sepe- 
liret. 

Facti sumusopprohrium vlcinls 
nostris : * subsannatio et illusio 
his , qui in circuitu nostro sunt. 

Usquequo , Domine , irasceris 
in finera.' * accendetur velutignis 
zelus tuus ? 

Effunde iram tuam in Gentes , 
quse te non noverunt : • et in 
regna , quae nomen tuum non in- 
vocaveruut : 

Quia comederunt Jacob : * et 
locum ejus desolaverunt. 

Ne memineris iniquitatum nos- 
trarum antiquarum , cito antici- 
pent nos misericordia; tuse : « 
quiapauperes facti sumus nimis. 

Adjuvanos , Deus salutaris nos- 
ter , et propter gloriam nominis 
tui , Domine , libera nos : •• et 
propitius esto peccatis nostris 
propter nomen tuum. 

Ne forte dicant in Gentibus : Ubi 
est Deus eorum ? * et innotescat 
in nationibus coram oculis nos- 
tris. 

Cltlo sanguinis servorum tuo- 
rum , qui effusus est : * introeat in 
conspectu tuo gemitus compedi- 
torum. 

Secundiim magnitudinem bra- 
chii tui, • posside filios mortlfica- 
torum. 

Et redde vicinls nostris septu- 
plum in sinu eorum : * imprope- 
rium ipsorum, quod exprobrave- 
runt tibi, Domine. 

Nos autem populustuus,etove3 
pascuae tuae , * confitebimur tlW 
In saeculum : 

In generationem et generatio- 
nem * anauntiabimus laudem 
tuam. 64 PSALMCS 79. 

ur regris Israel , intencle : * qui y deducis velut ovem Joseph. 

Qui sedes super Cheruljini , * 
raanifestare corara Ephraiui , Ben- 
jamin, et Manasse. 

Excita potentiam tuam , et ve- 
ni , * ut salvos facias nos. 

Deus, converte nos : * et os- 
ende faciera tuam , et salvi eri- 
nus. 

Domine Deus virtutum, * quo- 
isque irasceris super orationem 
iervi tui ? 

Cibabisnos panelacrymarum,* 
et potuni dabis nobis in lacrjmis 
in mensura ? 

Posuisti nosin contradictionem 
vicinis nostris: * et inimicinostri 
subsannaverunt nos. 

Deus virtutum, converte nos: * 
et ostende faciem tuara, et salvi 
erinius. 

Vineam de j^trypto transtulis- 
ti : * ejecisti Gentes , et plantasti 
eam. 

Dux itineris fuisti in conspectu 
ejus : * plantasti radices ejus, et 
implevit terram. 

Operuit montes umbra ejus : * 
etarbusta cjus cedros Del. 

Extendit palmites suosusque ad 
mare : * et usque ad flumen pro- 
pagines cjus. 

Ut quid destruxisli maceri.nm 
ejus ? * et vlndemiant eam om- 
nes, qui pra'tcrgrcdiuntur viam? 

Exterminavit eam aper de sil- 
va : * et singularis fcrus depas- 
tus est eani. 

Deus virtutum , convertcre : * 
respice de ctrlo , et vide , et visita 
vineam istam. 

Et perfice eam , quam plantavit 

dextera tua : * ct super filium 

hominis , quem conliriiiasti tibi. 

Incensa igni, et suffossa * ab 

increpatione vultOs tui peribunt. 

Fiat raanus tua super virum 
dexterne tuae ; * et super filiura 
hominis , quem confirmasti tibi. 
Et non discedimus <^ te , vivifi- 
cabis nos : * et noraeu tuura in- 
vocabimus. 

Doniine Deus virtutum , conver- 
te nos: • etosteude faciemtuam, 
et salvi erimus. Feria qutnta ad Laudes. 

Ant. Propitius esto peceatls 
nostris, Domine. 

Per Ann. %-. Gaudebunt labia 
niea , ciim cantavero tibi. it. Et 
anima mea, quam rederaisti. 

In Adv. ■^. Ex Sion species de- 
coris ejus. it. Deus noster niani- 
feste veniet. 

In Quadraff. t. Ipse liberavit 
me de laqueo venantium. ^t. Et i 
verbo aspero. 

Temp. Pass. ^f-. Erue h framea, 
Deus, aniraaiu lueam. r. Et de ma- 
nu canis unicam uieam. 

Temp. Pasch. Ant. Alleluia , 
alleluia , alleluia. 

*'. Surrexit Dominus de sepul- 
cbro , allcluia. ». Qui pro nobis 
pependit in ligno , alleluia. 

Pro uno , 'vel plur. Mart. temp. 
Pasch. ^-. Sancti et justi, in IJo- 
mino gaudete , alleliiia. a-. Vos 
elegit Deus in hoereditatem sibi , 
alleluia. 

Pro uno Mart. extra lemp. 
Pasch. t. Gloria et honore coro- 
nasti eum , Domine. jv. Et consti- 
tuisti eum super opera manuum 
tuaruiu. 

Proplur. Mart. <•. Lffitamini in 
Domlno, et exultate, justi. ft. Et 
gloriamini, omnes rectl corde. 

Pro Conf. Pont. et non Pont. 
*. Amavit eum Doininus , et or- 
navit eum. ^. Stolam gloriio induit 
eum. 

Pro una Sancta. *■. Specie tua , 
et pulchritudine tua. a-. Intende , 
prospere procede, etregna. 1 AD LAUDES. 

Ant. Tibi soli peccavi , Doniine , 
miserere mef. 
Psalm. 51iserere, p. 39. 
Aut. Domine. D^ rS.VLMUS 39. 

lOMiTTE , refugium factus es 
nobis, * i» generatione in ge- 
neratioueni. 

Priusquam montes fierent, aut 

formaretur terra et orbis , * b. 

sa^culo et usque in saecuJura tu es 

Deus. 

^'e avertas homineai in humlli- Fetla quinta ad Laudes. 
itatem: ♦ et flixlsti : Convertimlni, 
filii lioniinum. CANTICCM MOYSI. Exod. 15. Quoniam raille anni ante ocu- ^antemcs Domino : gloriosS los tuos * tanquam dies hesterna 
qu;e prKteiiit , 

Et custodia innocte, * quaepro 
• niliilo habentur , eoruin anni 
crunt, 

Mane sicut herba transeat, ma- 
iir floreat , et transeat : * ves- 
pi'i e decidat , induret , et ares- vJ enim magnificatus est 
equum et ascensorem dejecit in 
mare, 

Fortitudo mea, et laus mea Do- 
minus, * et factus est mihi ia sa- 
lutem. 

Iste Deus meus , et glorificabo 
eum : * Deus patris mei, et exal- 
tabo eum. 

Dominus quasi vir pugnator, 
oninipotens nonien ejus. * Currus Quin defecimus in Ira tua : * et 
iii furore tuo turbati sumus. 

1'u.suisti inlquitates nostras in Pharaonis et exercitum ejus pro' 

iox)nspectu tuo , * SBeculuin nos- jecit in niare. 

trum in illuminatione vultus tui. Electi principes ejus submersi 

Quoniain oinnes dies nostri de- sunt in innri Rubro. * Abyssi ope- 

fecerunt : * et in ira tua defeci- ruerunt eos, descenderunt in pro- 

mus. funduni quasi lapls. 

Anni nostri .sicut aranea medi- Dexteratua, Doinine, magnifi- tabuntur : * dies annorum nos- 

trorum in ipsis septuaginta anni. 

si autem in potentatibus oc- cata est in fortitudine , dextera 
tua , Domine , percussit inimi- 
cum. * Et in multitudine glorije ita anni : * etampliiiseorum, tua? deposuisti adversarios tuos. Iiiliir et dolor. 

•Jiioniani supervenit mansuetu- 
d(i , * et corripiemur. 

"uisnovit potestatemirse tuse, * 
ct piTPtimoretuo iramtuam dinu- 
niiTare? 

Dexteram tuamsic notam fac,* 
et riuditos corde in sapientia. 

Convertere , Domine ; usque- 
quii ? * et deprecabilis esto super 
soivos tuos. 

P.cpleti sumus mane misericor- 
riin tua, * et exultaviinus, et de- Misisti iram tuam, qua- devora- 
vit eos sicut stipulam. * Et in spi- 
ritu furoris tui congregatse sunt 
aqua;: 

Stetit undfl fluens, * congrega- 
ta; sunt abyssi in medio mari. 

Dixit ininiicus : Persequar et 
comprehendain : * dividam spo- 
lia , iinplebitur anima mea. 

Evnginabo gladium nieum,*ii>. 
terficiet eos manus iiiea. 

Flavit spiritus tuus , et operuit 
eos mare : * submersi sunt quasi Icctati sumusomuibus diebusnos- plumbum in aquis vehemeati- 

tjis. bus. 

l.a'tati sumus pro diebus, qui- Quis similis tu! in fortibus , Do- 

biis nos humiliasti : * annis, qui- mine ? * quis similis tui, magnifi- 

hiis vidimus niala. cus in .sanctitate, terribilis atque 

Pvespice in servos tuos , et in laudabilis, faciens niirabilia? 

opera tua : * et dirige filios eo- Extendisti manuin tuam , et de- rum. 

Et sit splendor Domini Dei nos- 
tri super nos, et opera manuum 
nostrarum dirige super nos : * 
et opus manuum nostrarum di- 
rige. 

.^rU. Domine, refugium factus 
es nobis. 

^nt. In matutinis meditabor in 
te. 

Psalm. Deus Deus raeus, /). 13. 

Ant. Cantemus. voravit eos terra. * Dux fuisti in 
misericordia tua populo , quem 
redemisti : 

Et portasti eum in fortitudine 
tua , * ad habitaculum sanctum 
tuum. 

Ascenderunt populi , et iratl 
sunt : * dolores obtinuerunt habi- 
tatores Philisthilni. 

Tunc conturbati sunt principes 
Edom , robustos Moab obtinuit 
tremor : * obriguerunt omnes ha- 
bitatores Chanaan. 60 Feria sexta ad Matutinum. rrruat super eos formldo et pa- 
■vor,* In mag-nitudinebrachii tui. 
Fiant immobiles quasi lapis , 
donec pertranseat populus tuus , 
Domine : * donec pertranseat po- 
pulus tuus iste , quem possedisti. 
Intro<luces eos , et plantabis in 
monte haereditatis tuie , * firmls- 
simo habitaculo tuo , quod ope- 
ratus es , Domine : 

Sanctuarium tuum , Domine , 
quod lirmaverunt manus tuse. * 
Dominus regnabit in aeternum et 
•ultra. 

Ingressus estenim equesPharao 
cum curribus et equitibus ejus in 
mare : * et reduxit super eos \)or 
minus aquas maris. 

Fllii autem Israel ambulaverunt 
per siccum * in medio ejus. 

Ant. Cantemus Domino gloriose. 

.4nt. In sanctis ejus laudate 
Deum. 

Psalin. Laudate Dominum de 
coelis, p. 14. 

Capitulum. Rom. 13. d. 

Nox pra?cessit , dies autem ap- 
propinquavit : abjiciarausergo 
opera tcnebrarum , et induamur 
arma lucis : sicut ia die honeste 
ambulemus. 

HYMNCS. 

Lux ecce surglt aurea , 
Pallens facessat cafcitas, 
Qure nosmet in praiceps diu 
Errore traxit devio. 

Haec lux serenum conferat, 
Purosque nos praistet sibi : 
Nlhil loquamur subdolum , 
Volvamus obscurum nihil. 

Sic tota decurrat dies , 
Ne lingua mendax , ne nianus 
Oculive peccent lubrici, 
Ke noxa corpus inquinet. 

Speculator adstat desuper , 
Qui nos diebus umnibus 
Actusque nostros prospicit 
A luce prima in vesperum. 

Deo Patri sit gloria, 
Ejusque soll Filio , 
Gum Spiritu Paraclito, 
Wuncet peromnesa;culum. Amen. 

*. Repleti sumus mane mlseri- 
cordia tua. jt. Exultavimus,etde- 
lectati sumus. 

Ad Bened. Ant. In sanctitate serviamus Domino , et liberabit 
nos ab inimicis nostris. 

Preces quando dicendce sunt , 
habentur supra in Fer. ij. p. 41. 

FEKIA SEXTA 

AD MATUT1\UM. 

Invit. Adoremus Dominum,*i 
Quonlam ipse fecit nos. 
Psalm. Venite exullemus , p. I. i 

HYMNUS. 

Tu,TrinitatisUnitas, 
Orbem potenter quae regiS} 
Attende laudis canticum 
Quod excubantes psallimus. 

Nam lectulo consurglmus 
Noctis quieto tempore , 
tlt flagitemus omnium 
A te medelam vulnerum. 

Quo fraude quidquid daemonum 
In noctibus deliquimus , ': 

Abstergat illud coclitus 
Tuae potestas gloria;. 

Ne corpus adstet sordidum, 
Nectorpor instetcordium, 
Nec criminis contagio 
Tepescat ardor spiritils. 

Ob hoc , Redemptor, quaesumuS 
Reple tuo nos lumine , 
Per quod dierum circulis , 
Nullis ruamus actibus. 

Praesta , Pater piissime, 
Patrique compar Unice , 
Cum Spiritu Paraclito 
Begnansperonmesaeculum.Amen» ; 

Ant. Exultate. 

Temp. Pasch. Ant. AUeluia. 

PSALMUS 80. 

ExuLTATEDeo adjutori nos» 
tro : * jubilate Deo Jacob. 

Sumite psalmum , et date tym- 
panum , * psalterium jucundum 
Gum cithara. 

Buccinate in Neomenia tuba, * 
in insigni die solemnitatis vestrae. 

Quia pracceptum in Israel est : * 
et judicium Deo Jacob. 

Testimonium in Joseph posuit 
illud , cimi exiret de terra JEgyp- 
ti : * linguam, quam non noverat, 
audivlt. 

Divertit ab oneribus dorsum 
ejus : * manus ejus In cophino 
servierunt. 

In tribulatione invocasti me, et 
liberavite: * exaudivl te in abs- Feria sexta ad Matutinum, 67 condito tempestatis : probavi te 
apud aquam contradictionis. 

Aiuli , populus meus , et contes- 
taborte : * Israel, si audierisme, 
iion eritin te Deus recens, neque 
adorabis Peum alienum. 

K{^o enim sum Dorainus Deus 
tuus , qui eduxi te de terra jEgyp- 
ti : * dilata os tuum , et iraplebo 
illud. 

F.t non audivit populus roeus 
vocem raeara : * et Israel non in- 
triiillt mihi. 

\.\ dimi,si eos secundum deside- 
ri.i rordis eorum : * ibunt in adin- 
vcutionibus suis. 

Si populus meus audisset me: * 
Jsrael si in viis meis ambulasset : 

I'ro nihilo for.sitan inimicos eo- 
runi humiiiassem : * et super tri- 
bulantes eos misissera manum 
meam. 

Iniraici Domini mentiti sunt ei: * 
et erit terapus eorura in sacula. 

Et cibavit eos ex adipe frumen- 
ti ; * et de petra , melle saturavit 
eos. 

PSALHIJS 8f. 

DE u s stetit in synagoga deo- 
rum : * in medio autem deos 
dijudicat. 

tsquequO^judicatis iniquitatem,* 
ct fnoies peccatorum sumitis ? 

Judicate cgeno et pupillo : * hu- 
milpm et pauperem justificate. 

Kripite pauperem : * et egenum 
de uianu peccatoris llberate. 

Nescierunt , neque intellexe- 
runt , in tenebris ambulant : « 
movebuntur omnia fundamenta 
terrae. 

Ego dixi : Dii estis , * et filil 
Excelsi omnes. 

Vos autem slcut homines morie- 
mini : * et sicut unus de principi- 
bus cadetis. 

Surge, Deus , judica terram : * 
quoniam tu hxreditabis in omni- 
bus gentibus. 

Ant. Exultate Deo adjutori nos- 
tro. 

Ant. Tu solus. 

PSALMUS 82. 

DECS , quis sirallis erit tibi ? ♦ ne 
taceas , neque corapescaris , 
Deus: 

Quonlam ecce inimicl tui so- nuerunt: *et qul oderunt te , ex- 
tulerunt caput. 

Super populum tuum maligna- 
verunt consilium : * et cogitave- 
runt adversiis sanctos tuos. 

Di.xerunt : Venite , et disperda- 
mus eos de gente : * et non me- 
moretur nomen Israel ultra. 

Qnoniam cogitaverunt unanimi- 
ter : * simul adversum te testa- 
mentum disposuerunt , taberna- 
cula Idumaeorum et Ismahelitae: 

Moab et Agareni , Gebal ct Am- 
mon , et Amalec : * alienigenae 
cum habitantibus Tyrum. 

Etenim Assur venit cum illis : * 
facti sunt in adjutoriura filiis Lot. 

Fac illis sicut Madian , et Sisa- 
rae : * sicut Jabin in torrente Cis- 
son. 

Disperierunt in Endor : * facti 
sunt ut stercus terrae. 

Pone principes eorum sicut Oreb 
et Zeb , * et Zebee et Salmana : 

Omnes principes eorum, * qul 
dixerunt : Haereditate possldea- 
mus Sanctuarium Dei. 

Deus meus , pone illos ut ro- 
tam , * et sicut stipulam ante fa- 
clem venti. 

Sicutignisquicomburitsilvam:* 
et sicut flamma comburens mon- 
tes : 

Ita persequeris illos in tempes- 
tate tua : * et in ira tua turbabls 
eos. 

Iraple facies eorumignominia:* 
et quaerent nomen tuum , Domine. 

Erubescant et conturbentur in 
saeculum saeculi : * et confundan- 
tur et pereant. 

Et cognoscant quia noraen tibi 
Dorainus : * tu solus Altissimus ia 
omni terra. 

PSALMVS SS. 

QUAM dilecta tabemacula tua , 
Domine virtutum ! * concu- 
piscit et deficit anima meainatria 
Domini. 

Cor meum et caro mea « exul- 
taverunt in Deum vivum. 

Etenim passer invenit sibi do- 
mum : * et turtur nidum sibi,ubj 
ponat pullos suos. 

Altarla tua, Domine virtutum,* 
Rex meus et Deus meus. 

Beati , qui habitant in domo tua. 68 Feria sexta ad Matutinum. Domine : * in swcula saeculorum 
laudabunt te. 

Beatus vir, cujus est auxilium 
abs te : * ascensiones in corrte suo 
disposiiit, in valle lacrymarura, in 
loco quem posuit. 

Etenim benedictionem dabitle- 
gislator, ibunt de virtute in vir- 
tutera : * videbitur Deus deorum 
In Sion. 

Doniine Deus virtutum , exaudi 
orationem meam : * auribus peP" 
cipe, Deus Jacob. 

Protector noster aspice , Deus : • 
et rcspice in faciem Christl tui : 

Quia melior est dies una in 
atriis tuis * super millia. 

Elegi nbjectus esse in domo Dei 
mei , * niagis qui^im habitare in 
tabernaculis peccatorum. 

Quia misericordiam et verita- 
tem diliffit Deus : * gratiam et glo- 
riam dabit Dominus. 

Non privabit bonis eos, qui am- 
bulant in innocentia. * Domine 
virtutuni , beatus homo , quispe- 
rat in te. 

yiiit. Tu solus Altissiraus super 
oranem terram. 

Ant. Benedixisti. 

PSALMUS 84. 

BETf EDIXISTI , Doraine, terram 
tuam : * avertlsti captivitatem 
Jacob. 

Reuiisisti iniquitatem plebis 
tuae : * operuisti omnia peccata 
eorum. 

Mitigasti omnem iram tuam : * 
avertisti ab ira indignationis tua;, 

Converte nos , Deus salutaris 
noster : * et averte iram tuam A 
nobis. 

Numquid in ieternum irasceris 
nobis ? * aut extendes iramtuam 
ci generationc in generationem ? 

Deus , tu conversus vivilicabis 
nos : * et plebs tua la^tabitur in 
te. 

Ostende nobis, Domine, mise- 
ricordiam tuam : * et salutare 
tuum da nobis. 

Audinin quid loquatur in me 
Dominus Deus: * quoniam loque- 
tur paccin in plebera sunm : 

Et super sanotos suos, * et in 
eos , qui convertuntur ad cor. 
Verumtamen prope tiraeutes eum salutare ipsius : * ut inbaJbl* 
tet gloria in terra nostra. 

Wisericordia et veritas obviave- 
runt sibi : « justitia et pax oscu- 
latse sunt. 

Veritas de terra orta est : * et 
justitia de coelo prospexit. 

Etenim Dominus dabit benigni- 
tatem : * et terra nostra dabit 
fructum suura. 

Justitia ante eum arabulabit : * 
et ponet in via gressus suos. 

PSALMUS 8S. 

INCLINA, Domine, aui-emtuam, 
el exaudi me : *quoniam inops 
et pauper sum ego, 

Custodi animam meam, quo- 
niam sanctus sum : * salvum fac 
servum tuum, Deus meus, spe- 
rantem in te. 

Miserere me! , Domine , quo- 
niam ad te clamavi tota die : * 
la-titica animam servi tui , quo- 
niam ad te , Domine , animam 
meam ievavi. 

Quoniam tu , Domine , suavis 
et mitis , * et multa" misericor- 
dise omnibus invocantibus te. 

Auribus percipe, Domine, ora- 
tionem meam : * et intende voci 
deprecntionis mea?. 

In die trlbulationis meaa clama- 
vi ad te , * quia examlisti me. 

Non est similis tul in diis , Do- 
mine : * et non est secundum 
opera tua. 

Onines gentes quascumque fe- 
cisti , venient , et adornbunt co- 
ram te , Domine : * et glorifica- 
bunt nomen tuum, 

Quoniani magnus es tu, ct fa- 
ciens mirabilia : * tu es Deus so- 
lus. 

Deduc me, Domine , iu via tua j 
et ingrediar in veritate tua : * 
Ia?tetur cor meum, uttimeat no- 
men tuum. 

Confitebor tibi, Domine Deus 
meus , in toto corde meo , * et 
glorificabo noraen tuum In a:ter- 
nura. 

Quia misericordia tua magna 
est super me : * et eruisti animara 
meam exinferno inferiori. 

Deus, iniqui insurrexerunt su- 
per me , et synagoga potentium 
quxsierunt auimani meam : * et 11 non proposuerunt te in conspectu 
uo. 

Et tu , Dumlne , Deus misera- 
tor et misericors , * patiens , et 
muItEe misericordise , et verax , 

Respice in me , et miserere mel : * 
da imperium tuum puero tuo, et 
salvuin fac flliura ancillae tu;e. 

Fac mecum signura in bonum , 
ut videant qui oderunt me , et 
cniifundantur : * quoniam tu , 
]><>n]ine, adjuvisti me, et couso- 
latus es me. 

Ant. Benedixisti , Domine, ter» 
rani tuam. 

Ant. Fundaraenta ejus. 

PSALMtS 86. 

FUNDAMEJfTA cjus in montibus 
sanctis: * diliffit Dominuspor- 
tas Sion super omnia tabernacula 
I Jacob. 

! (iloriosa dicta sunt de te , * ci- 
I vitas Dei. 

Memor ero Rahab et Babylo- 
nis ♦ scientium me. 

lcce alieniijena , et Tyrus, et 
populus^thiopum , * hi fuerunt 
lllic. 

]N'umquid Sion dicet : Homo, et 
homo natus est in ea , * et ipse 
funilavit eam Altissimus ? 

Iiominus narrabit in ^cripturls 
populorum et principumt * hor 
rum , qui fuerunt in ea. 

.Sicut Isetantiuqi omnlupi * ha« 
bitatiQ est in te. PS.ILMUS 87. 

OMINE , Deus salutis meae , * 
in die clamavj^t nocte coram Teria sexta ad Matutmum. 6d D 

te. 

Intret in conspectu tuo oratio 
mea : * Inclina aurem tuam ad 
precem meam: 

Quia repleta est malis anima 
mea : « et vita mea jnfemo ap? 
propinquavit. 

.SJstimatus sum cum descenden- 
tibus inlacum : * factus sumsicut 
homo sine adjutorio , inter mor- 
tuos liber. 

Sicut vulnerati dormientes in se- 
pulchris, quorum non es memor 
ampliiis : « et ipsi de manu tua 
repulsi sunt. 

Posuerunt me in lacu inferiori : * 
Intenebrosis et ia urabramortis. Super me confirmatus est furor 
tuus : * et omnes fluctus tuos in- 
duxisti super me. 

Longe fecisti notosmeostime: * 
posuerunt me abominationem si- 
bi. 

Traditus sum,etnon egredie- 
bar : * oculi mei languerunt prse 
inopia. 

Clamavi ad te , Domine , tota 
die: * expandi ad temanusmeas. 

Numquidmortuis facies mirabi- 
lia ? * aut medici suscitabunt, et 
confitcbuntur tibi ? 

Kumquid narrabit allquis in se- 
pulchro misericordiam tuam , * et 
veritatem tuam in perditione ? 

Numquid cognoscentur in tene- 
bris mirabilia tua , * et justitia 
tua in terra oblivionis? 

Et ego ad te , Domine, clama- 
vi : * et mane oratio mea praeve- 
niet te. 

Ut quid, Domine, repellis ora- 
tionem meam , * avertis faciem 
tuara <i me ? 

Pauper sum ego , et in laboribus 
ti juventutemea : * exaltatus au- 
tem , hu)Hiliatus sum et contur- 
batus. 

In me trnnsierunt irse tuae : * et 
terrores tui conturbaverunt me. 

Circumdederunt me sicut aqua 
tota die : * circumdederunt me 
simul. 

Elongastl & me amicum et pro- 
ximum , * et notos meos i mise- 
ria. 

Ant. Fundamenta ejus in mon- 
tibus sanctis. 

4nt. Benedlctus 

PSALHCS 88. 

MxsERicoRDiAs Domini * 1q 
aeternum cantabo. 

In generationem et generatio- 
nem * annuntiabo veritatem tuam 
in ore meo. 

Quoniam dixisti : In aetemum 
misericordia cpdificabitur in coe- 
lis ; « praeparabitur veritas tua in 
^is. 

Dispnsui testamentum electls 
mels, juravi David servo meo : * 
Tsque in stemum praeparabo se« 
men tuum. 

Et aedificabo in generationem et 
generationera * sedem tuam. 70 P-ena sexta ad Matuttnum: 

Confitebuntur coeli mirabllia inea cum ipso: * etlnnomlnenieo 

tua , Domine : * etenim veritatem exaltabitur cornu ejus. 

tuam in ecclesia sanctorum. £t ponam in msiTi manum 

Quoniam quisin nubibus <equa- ejus ,» * et In fluminibus dexte- 

bitur DoBiino,, * similis erit Deo ram ejus. 

in filiis Dei ? Ipse invocabit me : Pater meus 

Deus, qui glorificatur in consi- ,es tu : * Deusmeus,,et^usceptor 

lio sanctorum : * ijiagnus et ter- salutis meae. I ribilis super omnes , qui in circuitu 
ejus sunt, 

Domine Deus virtutum , quis 
simiiis tibi? * potens es , Domine, 
et.veritas tua in circuitu tuo. 

Tu dominaris potestati maris : * 
niotum autem fluctuum ejus tu 
mitigas. 

Tu humiliasti, slcut vulneratura, 
superbum : * in brachio virtutls 
tuae dispersistl inlmicostuos. 

Tui sunt coeli , et tua est terra, 
orbem terrse et plenitudinem ejus 
tu fundastl: * Aciuilonem etmare 
tu creasti. 

Thabor et Hermon fn nomlne 
tuo exultabunt : * tuuin bra- 
chium cum potentia. 

Firmetur manus tua, et exalte- 
tur dextera tua : * justitia et judi- 
cium praeparatio sedis tu£e. 

Misericordla et veritas praece- 
dent faeiem tuain : * beatus po- 
pulus, qui scit jubllationem. 

Domine, iu lumine vultlls tui 
ambulabunt, et in nomiue tuo 
exultabunt tota die : * et in justl- 
tia tua exaltabuntur. 

QuOniam gloria virtutis eorum 
tu es : * et in beneplacito tuo 
exaltabltur cornu nostrum. 

Quia Domini est assumptio nos- 
tra , * et Sanctl Israel Regis nos- 
tri. 

Tunc locutus es in vislone sanc- 
tis tuis , et dixisti : * Posui adju- 
torlum in potente , et exaltavi 
electum de plebe mea. 

Inveni David servum nieum : * 
oleo sancto meo unxi eum. 

Manus enlm mea auxillabitur 
el : * et brachium meum confor- 
tabit eum. 

Nihil proflclet inlmlcus in eo : et filius iniquitatis non apponet micos ejus. Et ego primogenitum ponam 
iJIum * excelsum prae regibus ter- 
rsB. 

In seternum servabo illi miserl- 
cordlam meam , * et testamentum 
.meum fidele ipsi. 

Et ponam in sseculumsseculise- 
men ejus, * et thronum ejussicut 
dies coeli. 

Si autem dereliquerint filli ejus 
legreija ijieam , * et in judiciis meis 
non ambulaverint: 

Si justitias meas profanaverint,* 
et mandata mea n5n custodie- 
rint: 

Visitabo in virga iniquitates eo- 
rum , * et in verberlbus peccata 
eorum. 

Misericonjlam autem meani non 
dispergam ab eo : * neque noceb.o 
in veritate mea. 

Neque profanabo-testamentum 
.ijieum: * et quse procedunt de 
labiis meis , Jion faciaoi irrita. 

Semel juravi in sancto meo, si 
Davjd mentiar : * semen ejus ux 
ffiternum manebit. 

Etthronusejus sicutsol incons- 
pectu meo , * et slcut luna per- 
fecta in oeteruum , et testls in 
coelo fidelJs. 

Tu vero repulisti et despexlstl : * 
distulisti Christum tuum. 

Evertisti testamentum servi tui: « 
p^rofanasti in terra Snnctuarium 
ejus. 

Destruxisti omncs sepes .«jus : * 
posuisti firmamentum ejus fornii- 
dlnem. 

Dlripuerunt eum omnes trans- 
euntes viam : * factus est oppro- 
brium vicinis suis. 

Exaltasti dexteram deprimen- 
tium eum : * Isetificasti omnes ini- nocere ei. 

Et concidam h facie ipslus inl- 
micos ejus : « et odientes eum in 
fugam convertam. 

Et veritas mea , et misericordia Avertisti adjutorium gladii ejus:« 
et non es auxiliatus ei in bello. 

Destruxisti eum ab emundatto- 
ne : * et sedem ejus interram col- 
lisisti. Fena sexta ad Matunnum. 71 Mlnorasti dles temporls ejus : * 
)eifudisti eum confusione. 

Usquequo , Domine , avertis In 
Inem , * exardescet sicut ignls 
ra tua ? 

\ Memorare quse mea substan- 
ia : * numquidenim vane consti- 
iiisti omnes tilios-liominura ? 

Quis est homoqui vivet, et non 
ridebit mortem : * eruet animam 
luam de manu inferi ? 

Ubi sunt misericordlcEtuae anti- 
|uae,J)omine, * sicut jurasti Da- 
lid: in veritate tua ? 

Memor esto , Domine , oppro- 
brii servorum tuorum , * ( quod 
sontinui in sinu meo ) multaruQi 
Seolium : 

Quod exproljraverunt inimici 
tuijDomine: * quod exprobrave- 
rtint comouitationem Christi tui. 

Benedictus Dominus ia «eter- 
num : * fiat , fiat. 

.BSiA,LHUS 93. 

T\Eps ultionum Dominus, * Qeus 
V Ultionum lihere egit. 

Exaltare, qui judicas terram : * 
redde retributlonem superbis. 

Usquequo peccatores , Domi- 
ne , * usquequo peccatores glo- 
riabuntur ? 

Eltal)untur, et loquentur iniqm- 
tatein : * loquentur omnes , qui 
opeiaiitur injustitiam? 

ropulum tuum, Domiae, huml- 
liaverunt : * et haireditatem tu^ra 
vexaverunt. 

\iduam et advenam Interfece- 
runt : * et pupillos occidenmt. 

F.t dixerunt : Pi'on videbit Domi- 
nus, * nec intelliget Deus Jacob, 

Iiitelligite, insipientes in popu- 
lo : * et stulti, aliquando sapite. 

Qui plantavit aurem , non.au- 
diet ? * aut qui fiaxit oculum , non 
considerat? 

Qui corripit gentes,.iion ar- 
Kutt : * qui docet honjinem scien- 
tiam? 

Dominus scit cogitationes ho- 
ninuni, * quoniam vanae sunt. 

Beatus homo , quem tu erudie- 
'is, Doraine, * et de lege tua do- 
rueris eum. 

Ut mitlges el k diebus malis , « 
donec fodiatur peccatori fovea. 

Quia non repellet Dominus ple- bem suam : * et hEeredjtatem suam 
non derelinquet: 

Quoadusque justltia converta« 
tur in judicium : * et qui juxta 
iyam , ojiines qui recto sunt cor- 
de. 

Quis consurget raihi adversiis 
malignantes ? * aut quis stabit rae- 
cum adversiis operantes iniquita» 
tem? 

Nisi quia Doipinus adjuyltme,* 
pauld miniis habitasset in infemo 
anima mea. 

Sl dicebam : Motus est pes me- 
ys; * miserlcordia tua, Domine, 
adjuvabat me. 

Secundiim multitudinem dolo- 
rum meorum in corde meo, ♦ con- 
solationes tuae laetificaverunt ani» 
mam meam. 

Kumquid adhaeret tibi sedes ini- 
quitatis , * qui fingis Jaborem ia 
praecepto ? 

'Captabunt in aniraara justi : ♦ et 
sanguinem innocentem condem- 
nabunt. 

Et factus est mihi Dominus in 
refugium , * et Deus meus in ad- 
jutorium spei meae. 

Et reddet illis iniquitatem ipso- 
rum, et in raalitia eorum disper- 
det eos : * disperdet illos Dominus 
Deus riosrter. 

y4nt. BenedictusDominus la ae- 
ternum. 

Ant. Cantate, 

PSALMUS 9S. 

CANTATE Domino canticum no- 
vum : « cantate Domino , om- 
nis ten-a. 

Cantate Domino, et benedicite 
noniini ejus : * annuntiate de die 
in diem salutare ejus. 

Annuntiate inter Gentes gloriam 
ejus, * in omnibus populis mira- 
bilia ejus. 

Quoniam magnus Dominus, et 
landabilis nimis : « terribilis est 
super omnes deos. 

Quoniam omnes dli Gentium dse- 
monia : * Dominus autem cceIos 
feeit. 

■Confessio et pulchritudo in cons- 

pectu ejus : * sanctimonia et mag- 

nificentia in sanctificatione ejus. 

Afferte Doraino , patrise gen- 

tium , afferte Domino gloriam et 72 Feria sexta ad Lauaes. z\o- honorem : * afferte Domino 
riam nomini ejus. 

ToIIite hostias , et introite in 
atria ejus : * adorate Dominum 
in atrio sancto ejus. 

Commoveatur ^i facie ejus uni- 
versa terra : * rlicite in Gentibus , 
quia Dominus regnavit. 

Etenim cori-exit orbera terrce , 
qui non commovebitur : * judica- 
blt populos in aequitate. 

Lfetentur coeli , et exultet terra , 
commoveatur mare , et plenitudo 
ejus : * gaudebunt campi, et om- 
nia quse in eis sunt. 

Tunc exultabunt omnia ligna 
silvarum a facie Domini, quia ve- 
nit : * quoniam venit judicare ter- 
ram. 

Judicabit orbem terrre in «equi- 
tate, * et populos in veritate sua. 

PSALMUS 96. 

DOMiNtrs regnavit , exultet ter- 
ra : * Ia>teutur insula; multa!. 

Nubes et caligo in clrcuitu 
ejus : * justitia et judicium cor- 
rectio sedis ejus. 

Ignis ante ipsum praecedet, * et 
intlammabit in circuitu inimicos 
ejus. 

Illuxerunt fiilgura ejus orbi ter- 
rcB : * vidit , et commota est terra. 

Biontes sicut cera fluxerunt ;~i 
facie Domini , * a facie Dooiini 
omnis terra. 

Annuntiaverunt ccell justitlam 
ejus : * et viderunt omnes popuU 
gloriam ejus. 

Confundantur omnes qui ado- 
rant sculptilia : * et qui glorian- 
tur In simulacris suls. 
Adorate eum, oranes Angeli ejus:* 
audivit , et laetata est Sion. 

Et exultaverunt filia; JudcE , * 
propter judicia tua , Domine. 

Quonlam tu Dominus altissimus 
super omnem terram : * nimis 
exaltatus es super omnes deos. 

Qul diligitJs Dominum, odite ma- 
lum, « custodit Dominus animas 
sanctorumsuorum, demanupec- 
catorls liberablt eos. 

Lux orta est justo , * et rectls 
corde laetitla. 

Lcetamini , justl , in Domlno : * et 
coDfltemini memoriai sanctiiica< 
tionis ejus. Ant. Cantate Domino , et bene» 
dicite nominl ejus. 

Per Ann. *. Intret oratio mea ia < 
conspectu tuo , Domine. |t. Incll- 
na aureni tuam ad precem meam. 

In Adv. t. Emitte Agnura , Do- 
mlne, domlnatorem terra'. |t. De 
petra deserti ad moutem filiae 
Sion. 

In Quadrag. t. Scapulis suis 
obumbrabit tibi. t. Et sub pennls 
ejus sperabls. 

Temp. Pass. *. De ore leonis II- 
bera me , Domine. b.-. Et a cornibus 
unicornium humilitatem meam. 

Temp. Pasch. Ant. Alleluia, al- 
leluia, alleluia. 

*. Surrexit Dominus %'er6, alle- 
luia. 51. Et apparuit Simoni, alle- 
luia. 

Pro uno vel plur. Mart. temp. . 
Pasch. *. Lux perpetua lucebit 
sanctis tuis , Domine , allelula. 
|i-. Et feternitas temporum , alle- 
luia. 

Pro uno Mart. extra temp. 
Pasch. *. Posuisti , Domlne , su- 
per caput ejus. ^. Coronam dela» 
plde pretioso. 

Pro plur. Mart. *. Exultent jusi 
tl in conspectu Dei. ^. Et delec- 
tentur in l.Tetltla. 

Pro Conf. Pont. t. Elegit eum 
Domlnus sacerdotem sibi. ^. Ad 
sacrificandum el hostlam laudis. 

Pro Conf. non Pont. *. Os justi 
meditabitur saplentiam. jt. Et lini 
gua ejus loquetur judicium. 

Pro una Sancta. *. Adjuvabit 
eam Deus vultu suo. ». Deus ia 
medio ejus, non commovebitur. ■ 

AD LAUDES. 

Ant. Spiritu principali confirma 
cor meum , Deus. 
Psalm. Miserere, p. 39. 
Ant. In veritate. 

PSAISIUS t49. 

OMiNE, exaudi orationem me- 
am , aurlbus percipe obsecra- 
tionem meam in verltate tua : * 
exaudi me In tua justitia. 

Et non Intres in judicium cum 
servo tuo; * quia uon justiflcabl- 
tur la conspectu tuo omnis vi- 
vens. 

Quia D^ i Fana sexta 
<3u:a persecutus est inimicus 
animain meam : * humiliavit in 
tcrra vitam meam. 

Collocavit me in obscuris sicut 
niortuos saeculi : * et anxiatus est 
super me spiritus meus : in me 
turbatum est cor meum. 

Btemor fiii dierum antiquorum , 
meditatus sum in omnil)us opcri- 
bus tuis : * in tactis manuura tua- 
rum meditabar. 

Expandi manus meas ad te : * 
anima mea sicut terra sine aqua 
tibi. 

Velociter exaudi me , Domine : * 
defecit spiritus meus, 

Non avertas faciem tuamame:* 
et similis ero desceudentibus in 
lacum. 

Auditam fac mihl man^ mise- 
ricordiam tuam : * quia in te spe- 
ravi. 

Notam fac mihi viam , in qua 
ambulem : * quia ad te levavi ani- 
mam meam. 

Eripe rae de inimicis meis , Do- 
mine , ad te confugi : * doce me 
facere voluntatem tuam , quia 
Deus meus es tu. 

Spiritus tuus bonus deducet me 
in terram rectam : * propter no- 
men tuum , Domine , vivilicabis 
me in a?quitate tua. 

Educes de tiihulatione animam 
meani : * et in mlsericordia tua 
tlisperdes inimicos meos. 

Et perdes omnes , qui tribulant 
animam meara : * quoniam ego 
servus tuus sum. 

^iit. In veritate tua exaudi me, 
Domine 

Ant. Illumina , Domine , vultum 
tuum supcr nos. 

Psalm. Deiis Deus meus , p. 13. 

Ant. Domine. 

C.\J(TICUM HABACrC. Cap. 3. 
OMINE, audivi auditionem D tuam , * et timui. 

Domine , opus tuum * in medio 
annorum vivifica illud. 

In medio annoriim notum fa- 
cies: * ciim iratus fueris , miseri- 
cordije recordaberis. 

Deus ab Austro veniet, * et ,Sanc- 
tus de monte l'hn;-an : 

Operuit coelos gloria ejus : * et 
kiudisejus plenn est terra. ad Latiaes. 73 

Splendor ejusut lux erit: * cor- 
nua in manibus ejus : 

Ibi abscondita est fortitudo 
ejus: * ante facleni ejus ibit mors. 

Et esredietur diabolus ante pe- 
des ejus. * Stetit , et mensus est 
terram. 

.'Vspexit, et dissolvit Oentes : * et 
contriti siint montes s<eculi. 

Incurvati sunt colles mundi , * 
ab itineribus a'ternitatis ejus. 

I'ro iniquitate vidi tentoria M- 
thio|)iap: * turbabuntur pellester- 
rie Vladian. 

Xumquid in fluminibus iratus 
es , Doinine ? * aut in flurainibus 
furor tuus, vel in mari indignatio 
tua ? 

Quiascendes super equos tuos:* 
et quadriga; tu» salvatio. 

Suscitans suscitabis arcum tu- 
um : * juramenta tribubus, qua; 
locutus es : 

Fluvios scindes terrie: viderunt 
te , et doluerunt montes : * gurges 
aquarum transiit. 

Dedit abyssus vocem suam : * 
altitudo manus suas levavit. 

Sol et luna steterunt in habita- 
culo suo , * in luce sagittarum 
tuarum , ibunt in splendore ful- 
gurantis hast:e tuse. 

In fremitu conculcabisterram : * 
et in furore obstupefacies Gen- 
tes. 

Egressus es in salutem populi 

tui : * in salutem cum Christo tuo : 

Percussisti caput de domo iin- 

pii : * denudasti fundaiuentum 

ejus usque ad collum. 

Maledixisti sceptris ejus , capiti 
bellatorum ejus, * venicntibus iit 
turbo ad dispergendum me. 

Exultatio eorum * sicut ejus , 
qui devorat pauperem in abscon- 
dito. 

Viam fecisti in mari equistuis, * 
in luto aquarum multarum. 

Audivi , et conturbatus est ven- 
ter meus : * ^ voce contremue- 
runt labia mea. 

Ingrcdiatur putredo in ossibus 
meis, * et subter ine scateat. 

Ut requiescam in die tiibulafio- 
nis : * ut ascendam ad popuiuin 
acciuctum nostrum. 

Ficus enim nou florebit : * et 
non erit gernien in vineis. 
U 74 t^bbato trci 

Mentietur opus oUvae : * etarva 
non afferent cibum. 

AbscinUetnr de ovili pecus: * et 
non erit armentum in praesepi- 
bus. 

Ego autem in Domino gaude- 
ho : * et exultabo in Deo Jesu 
meo. 

Deus Dominus fortitudo mea : * 
et ponet pedes meos quasi cervo- 
rum. 

Et super excclsa mea deducet 
me victor * in psalmis canentem. 

^nt. Domine , audivi auditum 
tuum, et timui. 

yint. In tympano et clioro , in 
chordis et organo Inudate Deum. 

Psalrn. Laudate Dominum de 
coelis, p. 14. 

Capitulum. Rom. 13. d. 

Nox prrecpssit, dies autem ap- 
propinquavit : al)jiciamus er- 
go opera tcnebrarum , et indua- 
uiur arma lucis: sicut in die ho- 
neste ambulemus. 

HYM\"US. 

3nTERN.\ cocli Rloria, 
iTLi Beata spes mortalium, 
Summi Tonantis Unice, 
Castffique proles Virgiiiis : 

Da dexteram surgenlibus , 
Exurgat et mens sobria , 
Flagrans et in laudein Dei 
Grates rependat debitas. 

Ortus refulget luclfer , 
rra-itque soleni nuntius : 
Cadunt tenebra? nocliuin: 
Lux sancta nos illuminet. 

Manensque nostris sensLbus, 
Noctein repellat sa^culi; 
Omnique fine temporis 
Purgata scrvet pectora. 

Qua'Sita jam primuin Fides 
In corde radices agat, 
Sccunda Spes congaudeat , 
Qua major extat Charitas. 

Deo Patri sit gloria, 
Ejusque soli Filio , 
Cum Spiritu Paraclito , 
Nunc etpcromnesa;culum. Amen. 
*. Repleti sumus manc miseri- 
cordia tua. jt. Exultavimus , et 
delectaU sumus. 

Jd llene.d. Jnt. Per viscera ml- 
Ecricortliu." Dei nostri visitavit nos 
Orleus ex alto. MaTutinim. 

Preccs quandn dicendce sum , 
habentur supra in teria ij- p. 41. 

SABBATO 

AD MATUTIiXOI. 

Invit. Dominum Deuinnostrum,* 
Venite, adoremus. 
Psalm. Venite exultemus, p. I. OUMM.EParens clementia;, 
O Mi:ndi rcgis qui machinam, 
tnius et substantia' , 
Trinusque personis Deus: 

Kostros pius cuin canticis 
Fletus benign^ suseipe , 
Tlt corde puro sordiuin 
Teperfruamur laigiiis. 

I.umbos , jecurque inorbiduin 
Flammis adure congruis, 
Aceinctl ut artus excubent 
Luxii remoto pessimo. 

Quicumque ut horas noctiura 
Kunc concinendo rumpimus, 
Ditemur oinnes affatiin 
Donis beatie pntriic. 

Pi"esta , Pater piissime , 
Patriquc eompar Fniee, 
Cum spiritu Paraclito 
Regnanspcroinnesa'culum..\meiii 

Ant. Quia mirabilia. 

Teinp. Pascli. Ant. .\llcluia. 

PS\LML'S 97. 

CAJTTATE Doiiiino canticum no- 
vum : * quia mirabilia fecit. 
Salvavit sibi dextera ejus , * et 
braclilum sanctum ejus. 

Notum fccit Doiiiinus salutaro 
suuin : * in conspectu Gentiuiu 
rcvelavit jiistitiam suam. 

Uecordatus est misericordi;e 
sua^, * et veritatis sua; domiii U- 
rael. 

Videnint omnes termini terrse « 
salutare Dei nostri. 

Jubilate Deo , omnis terra , * 

cantate , et exultate , et psalliti'. 

Psallite Domino in cithara , in 

cithara et voce psalmi : * in tubis 1 

duetilibus, et voce tub;p corne<B. ' 

Jubilate in conspectu Regis Do- 
mini : * movcatur mare el pleni- H 
tiido ejus , orbis terrarum , et qui 
habitant in eo. 

Fkiinina plaudent manu , slmul i 
montes e.xultabunt k conspectu Sabbato ad 
Doinini : * quoniam venit judi- 
care terram. 

Judicabit orhem terrarum in 
justitia , * et populos in aequitate. 

PS.VLMCS 98. 

DOMfxrs regnavit, irascantur 
populi : * qui sedet super Clie- 
rubim, moveatur terra. 

Uominus in Sion magnus : * et 
excelsus super omnes populos. 

Contiteantur noniini tuo mag- 
no, quoniam terribile etsanctum 
e.st : * et lionor regis judicium di- 
liKit. 

Tu parasti directiones : * judi- 
oium ct justitiam in Jacob tu le- 
cisti. 

Exaltate Dominura Deum nos- 
trum , et adorate scabellum pe- 
dumejus: *quoniam sanctuni est. 

Moyses et Aaron in sacerdoti- 
bus ejus : * et .Samuel iiiter eos , 
qui invocant nomcn ejus. 

Invocabant Dominum , et ipse 
exaudiebat eos : * in columna nu- 
bis lo juebatur ad eos. 

(Justodiebaiit testimonia ejus , * 
et pra;ceptiim quod dedit illis. 

Domine Deus noster , tu exau- 
diebas eos : * Deus , tu propilius 
fuisti eis , et ulciscens in omnes 
adinvenliones eorum. 

lixaltate Dominum Deum nos- 
trum , et adorate in monte sanc- 
to ejus: ' quoniam sanclus Domi- 
nus Deus noster. 

.■int. Quia mirabilia fecit Domi- 
nus. 

Sequens Ant. etPsalm. Jubilate, 
hlc pitutermitlitur ijuando diciUir 
II Lattd. ut in iabbatis in quibus 
tt Ofjic. de S. Maiia , et in Jig. 
Nativ. Domini in Sabbato occur- 

ente , ct ejus loco dicitur Ant. et 
Psalm. Boniim estconfiteri Domi- 
lo, ut infra. 

Ant. Jubilate. 

PSALMCS 99. 

rOBiLATE Deo , omnls terra : * 
servite Domino in totitia. 
Introite iu conspectu cjus , * in 
xultatione. 

Scitote quoniam Dominus ipse 
»t Deus : * ipsc lecit nos , et non 
psi nos. 
1'opulus ejus , et ovcs pascu» Matutinum. 75 

ejus : * introite portas ejus io 
confcssione, atria ejus in hjmnis: 
confitemini illi. 

I.audate nomen ejus , quoniam 
suavis est Dorainus , iii reternum 
misericordia ejus, * et usqiie in 
generationem et generationem ve- 
ritas ejus. 

lcl Ant. Bonura est confiteri 
Domino. Idem 1'salm. nt infia ad 
Laudes, p. 83. 

PS.II.MIS 100. 

MiSERicoRDi.JVM et iudicium * 
cantabo tibi , Domine: 
P.sallam, et intelligam in via im- 
maculata , * «luando venies ad me. 

Perambulabam in innocentia 
cordis mei , * in medio domils 
me;e. 

Non proponebam ante oculo.s 
meos rem injustam : * facientes- 
pra'varicationes odivi. 

Non adhicsit inibi cor pravum : * 
declinantem a me malignuiu non 
cognoscebam. 

Detrahentcm secretd proxiino 
suo , * liunc persequebar. 

Supeibo oculo , et insatiabili 
corde , * cum hoc nou edebam. 

Oculi mei ad lidcles terr;c , ut 
sedeant mecum : * ambulans in 
via iminaculata , hic milii minis- 
trabat. 

Kon habitabit in medio domlls 
nie;o qui facit superbiam : * qui 
loquitur iniiiua , non direxit io 
conspectu oculoriim ineorum. 

In matutino interficiebam ora- 
ncs pcccatores terra; : * ut disper- 
derem de civitate Doraini omnes 
operantes iniquitatein. 

Ant. Jubilate Deo,omnis terrn. 
^V/ 13onum est confiteri Domino. 
Ant. Clamor meus. 

PSALMUS 101. 

DOMii^E , exaudi orationom 
incam , * et clamor meus ad 
te veniat. 

Kon avertas faciem tuam ame:* 
in quacumque die tribulor , in- 
clina ad me aurem tuam. 

In quacumque die invocavero 
te , * velociter exaudi ine ; 

Quia defecerunt sicut fiinius 
dies raei : * et ossa mea sicul ne» 
nruni aruerunt. >o bahoaio ncl 

Percussus suui ut fopiium , et 
aruit cor uieum : * quia oblitus 
ium comticlere p.inem meum. 

A voce gemitils mei * adhoesit 
os meum carni mece. 

Similis factus sum pellicano so- 
}itudiuis : * factus sum sicut nyc- 
ticorax in domlciiio. 

Vlgilavi , * et factus sum sicut 
passer solitarius in tecto. 

Tota die exprobrabant mibi ini- 
luici mei : * et qui laudabant me, 
adversiim me jurabant. 

Quia cinerem tai)c|uam panem 
manducabam , * et potum meum 
cum tletu miscebam. 

A facie irre et indignationis tu;e:* 
quia elevans allisisti me. 

Dies mei sicut umbra declinave- 
ruut ; * et ego sicut fitnum arui. 

Tu autem, IJomine,in icternum 
permanes : * et memoriale tuum 
in generationem et generationem. 

Tu exurgens misereberis .Sion: * 
quia tempus misereudi ejus, quia 
\enit terapus. 

Quoniam placuerunt servis tuis 
lapides ejus : * et terrae ejus mi- 
serebuntur. 

Et tlmcbunt Gentes nomen tuum, 
Domine , * et omnes rtges terrcU 
jjloriam tuam. 

Quia a.'dilicavit DomlnusSion , * 
et videbitur In glorla sua. 

Rcspcxit in orationem humi- 
lium : * et non sprevit precem eo- 
rum. 

Scribantur ha-c in gcneratione 
altera : * et populus, qui creabi- 
tur, laudabit Dominum. 

Quia prospexit de excelso sanc- 
to suo : * Dominus de coelo in ter- 
ram aspexit: 

Ilt audiret gemitus compedito- 
riun : * iit solveret lilios interi- 
cniptorum. 

Ut annuntient in Sion nomen 
Doraini , * et laudem ejus in Je- 
rusalem. 

In conveniendo populos in 
unum , * et reges ut serviant Do- 
mino. 

Respondit el In via virtutis sua^: * 
Paucitatem dierum mcorum nun- 
tia mibi. 

JVe revoces me in tlimidio dic- 
rum meorum : * in gencrationcm 
ct generationem anni tui. Matunmtm. 

Initio tu, Doraine, terram fun- 
dasti : * etoperamanuum tuarum 
sunc coell. 

Ipsi peribunt, tu autem pernia- 
nes : * et omnes sicut vestimentum 
veterascent. 

Et sicut opertorium mutabis 
eos , etmutabuntur : * tu autem 
idem ipse es , et anni tui non de- 
ficient. 

Filii servorum tuorum habita- 
bunt : * et semen eorum In srecu- 
lum dirigetur. 

PSALMUS 102. 

BENF.Dic , anima mea , Domi- 
no : * et orania, qua; intra me 
sunt, noraini sancto ejus. 

Benedic, anima mea , Domino : * 
et noli oblivisci omncs retributio- 
nes ejus. 

Qiii propitiatur omnibus iniqui- 
tatibiis tuis : * qui sanat omnes 
intirraitates tuas. 

Qui redimit de interitu vitam 
tuam : * qui coronat te in mise- 
ricordia et miserationibus. 

Qtii replet in bonis desiderium 
tuum : * renovabitur ut aquihe 
juventus tua. 

Faciensmisericordias Dominus:* 
et judicium omnibus injuriam pa- 
tientibus. 

Notas fecit vias suas Mojsi , * 
filiis Israel voluntates suas. 

Miscrator , et misericors Domi- 
nus : * longauimis , et multuui 
mlsericors. 

Non in perpetuum irascetur : * 
neque in seteruum commlnabi- 
tur. 

Non secundum peccata nostra 
feclt nobis : * neque secundimi 
iniquitates nostras retribuit no- 
bis. 

Quoniam secundum altitudlncin 
cocli a terra , * corroboravit mi- 
sericordiam suam super timentcs 
se. 

Quantiim distat ortus ab oeci- 
dente , * Iong6 fecit k nobis ini- 
quitatcs nostras. 

Quomodo miseretur pater filio- 
rum, niisertusestDomyniis Hineii- 
tibus se : * quoniam ipse cogno^ it 
fignicntuni nostrum. 

Recordatus est quoniam ptihis 
sumus : * houio sicut focnum di; s Sabbato ad 
ejiis, tnnquaiTi flos agri sic efflo- 
rei)it. 

Qiioninm spiritiis pertransibit 
Inlilo, et non subsistet : * et non 
cognoscet ampliiis locum suuui. 

Misericordia autem Doniini ab 
aeterno , * et usque in seternum 
super timentes eum. 

Et justitia illius in filios filio- 
rum, * his qui servant testamen- 
tum ejus : 

Et meraores sunt mandatorum 
ipsius, * ad faciendum ea. 

Dominus in coelo paravit sedem 
suam , * et regnum ipsius omni- 
bus dominabitTir. 

Benedicite Domino , omnes An- 
geli ejus : * potentes virtute , fia- 
cientes verbum illius , ad audien- 
dam vocem sermonum ejus. 

Benedicite Domino , omnes vir- 
tutes ejus : * ministri ejus , qui 
facitis voluntatem ejus. 

Benedicite Domino , omnia ope- 
raejus : * in omni loco dominatio- 
nis ejus benedic, anima mea, Do- 
mino. 

Ant. Clamor meus ad te veniat, 
Deus. 

AiU. Benedic. 

PSALitlUS i03. 

BENEDrc , anima raea , Domi- 
no : * Doraine Deus meus , 
magnificatus es vehementer. 

Confessionem etdecorem induis- 
ti , * amictus lumine slcut vesti- 
mento: 

Extendens coelum sicut pel- 
lem , * qul tegis aquis superiora 
ejus. 

Oui ponis nubem ascensum 
tuum : * qui ambulas super pen- 
nas ventorum. 

Qui facis angelos tuos, spiri- 
tus : * et ministros tuos, ignem 
urentem. 

Qui fundasti terram super sta- 
bilitatem suara : * non inclinabi- 
tur in SKCuIum saeculi. 

Abyssus , sicut vestimentura , 
araictus ejus : * super montes sta- 
bunt aquic. 

Ab increpatione tua fugient : * 
k voce touitruitui formidnijunt. 

Ascenduut montes , et desceu- 
(lunt campi * ia locum , quem 
fuiKlasti eis. Maluflnum. 77 

Terminum posuisti , quem non 
transgredientur : *nequeconver- 
tentur operire terram. 

Qui emittis fontes in convalli- 
bus : * inter medium montium 
pertranslbunt aquse. 

Potabunt oranes bestiae agri: * 
expectabunt onagri in slti sua. 

Super ea volucres cocli habita- 
bunt : * de medio petrarum da- 
bunt voces. 

Rignns montes de superioribus 
suis : * de fructu operum tuorum 
satiabiturterra : 

Producens foenuni jumentis , * 
et herbam servituti hominum : 

t"t educns panem de terra , * 
et vinum la-tificet cor hominis : 

It exhilaret faciem in oleo ^ * 
et panis cor honiinis confirraet. 

Saturabuntur ligna campi , et 
cedri Libani, quas plantavit : * 
illic passeres nidificabunt. 

Herodii domusdux est eoruni : « 
montes excelsi cervis, petra refu- 
giuni herinaciis. 

Eecit lunam in tempora : * sol 
cognovit occasura suura. 

Posuisti tenebras , ct facta est 
nox : * in ipsa pertrausibunt oin- 
nes bestiae silvae. 

Catuli leonum rugicntes, ut ra- 
piant , * et qua:rant A Deo escam 
sibi. 

Ortus est sol , et congregati 
sunt : * el in cubilibus suis collo- 
cabuntur. 

Exibit homo ad opus suura : * 
et ad operationem suam usque ad 
vesperura. 

Quam magnificata sunt opera 
tua , Domine ! * omnia in sapien- 
tia fecisti : irapleta est terra pos- 
sessione tua. 

Hoc raare magnum , et spatio- 
sum manibus : * illic reptilia , quo- 
rura non est numerus. 

Aniraalia pusilla cum magnis : * 
illic naves pertransibunt. 

Draco iste , quera formasti ad 
illudendum ei : * omnia ti te e\- 
pectant, ut des illis escani in tem- 
pore. 

Dante te illis , colligenl : * ape- 
riente te raanum tuam , onmla 
implebuntur bonitate. 

Avertente autemte faciem,tin'- 
babuntur : * auferes spiritum eo- 
3 '8 Sahhato ad 

rum , et deficient , et in pulvereni 
suum revertcntur. 

Emittes spiritumtuuni, et crea- 
buntur : * et renovabis faciem 
terra;. 

Sit gloria Dominiin soeculum : * 
Isetabitur Oominus ia operibus 
suis. 

Qui respicitterram, et faciteam 
tremere : * qui taugit montes, et 
fumif^^int. 

Cantabo Doraino in vita mea : * 
psallani Ueo meo quaiiidiu sum. 

JucunUum sit ei eloquium me- 
um : * ego ver6 delectabor in Do- 
mino. 

Deficiant peccatorcs ii terra , et 
iniqui ita ut non sint : * benedic, 
aninia mea , Doinino. 

PS.^LMUS 10» 

CONFtTEMtNr Domino , et in- 
vocate nomcn ejiis : * annun- 
tiate inter Gentes opera ejus. 

Cantateei, et psallite ei: * uar- 
rate oinnia mirabilia ejus. 

Laudainini in nomine sancto 
ejus : * lictctur cor quoerentiuin 
Dominum. 

Qua'rite Dominum , et confir- 
maniini : * quicrite faciem ejus 
sempcr. 

Meinentofe mirabiliura ejus , 
quje fecit . * prodijjia ejus, et ju- 
dicia oris ejus. 

.Semen Abraliam, servt ejus : * 
filii.facob , elecli cjus. 

Ipse Dominus Deus noster : * in 
universa terra judicia ejiis. 

Memor fuit in sipculuiii testa- 
nienti sui : * verbi , quod manda- 
vit in mille gencrationes : 

Quod disposuit ad Abraham : * 
et juramenti sui ad Isaac: 

Kt statuit illud Jacob in pra;- 
eeptum : * et Israel in testamen- 
tum a-tcrnum: 

Dicens : Tilji dabo terram Clin- 
naan , * fualculum hicreditatis 
vestra». 

Ciim essent numero brevi , * 
paucissimi et incolaj ejus : 

Et pcrtransierunt de gente in 
gentem , * et de regno ad popu- 
lum altcrum. 

Non reliquit homineni nocere 
eis : * et corripuit pro cis reges. 

Kolite tangere christos meos : * Mafiitintim. 

et in prophetis meis nolite mallg- 
na ri . 

Et vocavit famem super ter- 
rara: * et omne lirmameutum pa- 
nis contrivit. 

Misit ante eos viruni : * in ser- 
vuiu venundatus est Joseph. 

llumiliaverunt in compedibus 
pedes ejus , ferruin pertransiil 
aniinam ejus, « donec venircf 
verbum ejus. 

Eloquiuin Domini inflammavit 
eum : * misit rex, et solvit euin ; 
princeps populorum , et dimisit 
eum. 

Constituit eum dominum do- 
niils sua; : * et principem omnis 
possessionis suje. 

Ut erudiret principes ejus sicut 
semetipsum : * et senes ejus pru- 
dentiam docreret. 

Et intravit Israel in iEgyptum : * 
et Jacob accola fuitin terraChaiii. 

Et auxit populum suum velie- 
menter : * et lirmavit eum supcr 
inimicos ejiis. 

Convertit cor eorum ut odirent 
populum ejus : * et dolum face- 
rent in servos ejus. 

Misit Mo.Nsen servum suum : * 
Aaron, quem elegit ipsum. 

Posuit in eis verba signoruin 
suoruni , * et prodigiorum In 
terra Chain. 

Misit tenebras, etobscuravit : * 
et non exacerbavit sermones 
suos. 

Convertit aquas eorum in san- 
guinem : * et occidit pisces eo- 
rum. 

Edidit terra eorum ranas * in 
penctralibus regum ipsorum. 

Dixit, et venit ca?nom.\ia, * et 
cinifcs in omnibus finibus eoruin. 

1'osuit pluvias eoium grandi- 
nem , * igneni comburentem in 
terra ipsoruni. 

Et percussit vineas eorum , et fi- 
culneas eorum : * et contrivit lig- 
num liiiium eoruin. 

Dixit , et vcnit locusta , et bru- 
chiis, * cujus non erat numerus: 

Et comedit omne focnum in tei- 
ra eorum : * et comedit omuem 
fructum terric eorum. 

Et percussit omne primogcni- 
tum in terra eorum : * primiti.ii 
omnis laboris eorum. Sabhato ad 

Et eduxit eos cum argento et au- 
ro : * et non erat in tribubus eo- 
ruin inlinnus. 

Lpptata est JEgyptus In profec- 
tione eoriim : * quia incubuit ti- 
mor eoruni super eos. 

Expamlit nubem in protectio- 
nem eorum , * et ignem ut luceret 
eis per noctera. 

Petierunt, et venit coturnix : * 
et pane coeli saturavit eos. 

Uirupit petram , et lluxerunt 
nqua; : * abierunt in sicco llumi- 
na : 

Quoniam memorfuil verbi sanc- 
ti sui, * quod habuitad Abraham 
puerum suum. 

Kteduxit popuIumsHuminexuI- 
tatione, * et electos suos in laeti- 
tia. 

Et dedit illis regiones Gentium: * 
et labores populorum possede- 
runt: 

Ut custodiant justificationes 
ejus, * et legem ejus requirant. 

Ant. Benedjc, anima mea, Do- 
mino. 

Ant. Visita nos. 

PSALMCS 103. 

COJTFITEMINI Domino quoniam 
bonus : * quoniam in sseculum 
niisericordia ejus. 

Ouis loquetur potentias Domi- 
ni, * auditas faciet omnes laudes 
ejus? 

Beati qui custodiunt judicium : * 
et faciunt justitiam in omni tem- 
pore. 

Memento nostrl, Domine, in be- 
neplacito populi tul : * visita nos 
in salutari tuo : 

Ad videndum in bonitate electo- 
rum tuorum, ad I:etandum in l;e- 
titia sentistua; : * ut lauderis cum 
ha^reditate tua. 

Peccavimus cum patribus nos- 
tris : * injustfe egimus, iniquita- 
tatem fecimus. 

Patres nostri in JEgypto non in- 
tellexerunt mirabilia tua : * non 
fuerunt memores multitudinis mi- 
sericordiic tua?. 

Et irritaverunt ascendentes in 
mare, * mare Rubrum. 

Et salvavit eos propter nomen 
suum , * ut notam faceret poten- 
tiam suam. Matiiimum. 79 

El increpuit mare Rubrum, et 
exsiccatum est : * et deduxit eos 
in abyssis sicut in deserto. 

Et salvavit eos de manu odien- 
tium : * et redemit eos de manu 
inimici. 

Et operuft aqua tribulantes 
eos : * unus ex eis non reniansit. 

Et crediderunt verbis ejus : * et 
laudaverunt laudem ejus. 

Cito fecerunt, obliti sunt opo- 
rum ejus : * ct non sustinuerunt 
consilium ejus. 

Et concupierunt concupiscen- 
tiam in deserto : * et tentaverunt 
Deum in inaquoso. 

Et dedit eis petitionem Ipso- 
rum : * et misit saturitatem in ani- 
mas eorum. 

Et irritaverunt Moysen in cas- 
tris, * Aaron sanctum Doniini. 

Aperta est terra , et deglutlvit 
Datlian : * et operuit super con- 
gregationem Abiron. 

Et exarsit ignis in synagoga eo- 
rum : * flamma combussit pecca- 
tores. 

Et fecerunt vitulum in Iloreb ; « 
et adoravcrunt sculptile. 

Et mutaverunt gloriam suam * 
in similitudinem vituli comeden- 
tis tVcnum. 

Obliti suntDeum, qui sa)va\it 
eos, * qui fecit magnalia in Egyp- 
to , mirahilia in terra Cham , ter- 
ribilia in mari Rubro. 

Et dixit ut disperderet eos : * si 
non Jloyses electus ejus stetisset 
in confractionein conspectu ejus: 

Ut averteret iram ejus, ne dis- 
perderet eos : * et pro nihilo ha- 
buerunt terram desiderabilem. 

IVon crediderunt verbo ejus , et 
murmuraverunt in tabernaculis 
suis : * non exaudierunt vocem 
Domini. 

Et elevavit manum suam super 
eos : * ut prosterneret eos in de- 
serto : 

Et ut dejiceret semen eorum in 
nationibus : * et dispergeret eo» 
in regionibus. 

Et initiati sunt Beelphegor : * 
et comederunt sacrificia uiortuo- 
rum. 

Et irritaverunt eum in adinven- 
tionibus suis ; * et multiplicata est 
in eis ruina 80 Sahhato ad 

Et stetit Phinees , et placavit : • 
et cessavit quassatio. 

Etreputatuni esteiinjustitiam,* 
in generationeni et generationeni 
usque in sempiternum. 

Et irritaveruQt euni ad aquas 
contradictionis : * et vexatus est 
JIo> ses propter eos , quia exacer-r 
haverunt spiritum ejus. 

Et distinxit in labiis suis : * non 
disperdiderunt Gentes , quas dixit 
Dominus illis. 

Et commixti sunt inter Gentes, 
et didicerunt opera eorum , et sor- 
vierunt sculptilibus eoruni : * et 
factum est illis in scandalum. 

Et immolaverunt filios suos, * 
et filias suas dicmoniis. 

Et effuderunt sanguinem inno- 
centem, *sanguinem filiorumsuo- 
rum et filiarum suarum , quas sa- 
crificaverunt sculptilljjus Cha- 
uaan. 

Et infecta est terra In sanguini- 
bus, et contaminata est in operi- 
bus eorum : * et fornicati sunt in 
adinventionihus suis. 

Et iratus est furore Dominus in 
populum suum : * et abominatus 
est hicreditatem suam. 

Et ti-adidit eos in manus Gen- 
tiuni : * et dominati sunt eorum, 
qui odprunt eos. 

Et trihulnvei'unt eos inimici eo- 
ruiu, ct humiliati sunt suh ma- 
nibus eorum : * sa;pe liberavit 
eos. 

Ipsi autem exacerbaverunt eum 
in coiisilio suo : * et humiliati sunt 
in iniquitatibus suis. 

Et vidit ciim tribularentur : * et 
audivit orationera eorum. 

Et memor fuit testanienti sui : * 
ct pa-nituit eum secundum mul- 
titudinem inisericordiie suie. 

Et dedit eos in misericordias , * 
in conspectu oranium, qui cepe- 
rant eos. 

Salvos nos fac , Domine Deus 
noster ; * et cong-rega nos de na- 
tionihus : 

Ut confiteamur nomini sancto 
tuo : * et gloriemur in laude 
tua. 

Benedictus Domlnus Deus Israel 
k sa;cuIo et usque in sa:culuin : * 
et dicet omnis populus : Fiat , 
flat. Matuliiuim. 

rsALiiirs loe. 

CONFITEMINI Domino, quonlam 
bonus : * quoniam in sieculum 
misericordia ejus. 

Dicant qui redempti sunt k Do- 
mino , quos redemit de manu ini- 
raici : * et de regionibus congre- 
gavit eos 

A solis ortu et occasu : * ab 
Aquilone et mari. 

Erraverunt in solitudine in ina- 
quoso : * viam civitatis habitaculi 
non invenerunt. 

Esurientes et sitientes, * anima 
eorum in ipsis defecit. 

Et claiiiaverunt ad Dominuni 
ciim tribularentur , * et de nc- 
cessitatihus eorum eripuit eos. 

Et deduxit eos in viam rectam : * 
ut ireut in civitatem habitatio- 
nis. 

Confiteantur Domino misericor- 
dia; ejus : * et mirabilia ejus filiis 
hominum. 

Quia satiavit animam inanem : * 
et aniinam esurientem satiavit bo- 
nis: 

Sedentes in tenebris et umbrn 
mortis : * vinctos in mendicitate 
et ferro. 

Quia exacerbaverunt eloquia 
Dei : * et consilium Altissimi irri- 
taverunt. 

Et humiliatum est in laborlbus 
cor eorum : * intirmati sunt , ucc 
fuit qui adjuvaret. 

Et claiuaverunt ad Dominum 
ciiin trihularentur, * et de neces- 
sitatihus eorum liberavit eos. 

Et eduxit eos de tenebris , et 
umbra mortis: * et vincula eorum 
disrupit. 

Coiiliteantur Domino misericor- 
dia' ejus : * et mirabilia ejus filiis 
hominum. 

Quia contrivit portas rereas : * 
et vectes ferreos confrcgit. 

Suscepit eos de via iniquitati'; 
eorum : * propter injustitias enim 
suas humiliati sunt. 

Oninem escain abominata est 
anima eoruni:*et appropinqiiavc- 
runt usque ad portas mortis. 

Et clamaverunt ad Dominum 
ciim trihularentur , * et de neces- 
sitiitibus eoruiu liberavit eos. 
Wisit verbum suuiu , et sanavit Sabbato ad 
eos : * et eripuit eos de Interitio- 
nibus eoruni. 

Confiteantur Domino misericor- 
diae ejus : * et mirabilia ejus filiis 
hominum. 

Et sacrificent sacrificium lau- 
dis : * et annuntient opera ejus in 
exultatione. 

Qui descendunt mare in navi- 
bus, * facientes operationem in 
aquis multis : 

Ipsi viderunt opera Domini , * 
et mirabilia ejus in profundo. 

Dixit , et stetit spiritus procel- 
lai : * et exaltati sunt lluctus 
ejus. 

Ascendunt usque ad crelos , et 
descendunt usque ad abyssos : * 
anima eorum in malis tabesce- 
bat. 

Turbati sunt, et moti sunt sicut 
ebrius : * et omnis sapientia eo- 
runi devorata est. 

Et clamaverunt ad Dominum 
ciim tribularentur , * et de neces- 
sitatibus eorum eduxit eos. 

Et statuit proceliam ejus in au- 
ram: * et siluerunt fluctusejus. 

Et Ia?tati sunt quia siluenmt: * 
et deduxit eos in portum volunta- 
tis eorum. 

Confiteantur Domino misericor- 
diae ejus : * et mirabilia ejus filiis 
hominum. 

Et exaltent eum in ecclesia ple- 
bis : * et ia cathedra seniorum 
laudent eum. 

Posuit flumina in desertum , * 
et exitus aquarum in sitim : 

Terrain fructiferam in salsugi- 
nem , * <i malitia inhabitantium 
in ea. 

Posuit desertum in stagna aqua- 
rum : * et terram siue aqua in 
exitus aquarum. 

Et collocavit illic esurientes : * 
et constituerunt civitateni habi- 
tationis. 

Et seminaverunt agros , et plan- 
taverunt vineas : * et fecerunt 
fructum nativitatis. 

Et benedlxit eis , et multiplicati 
sunt nirais : * et jumenta eorum 
non minoravit. 

Et pauci facti sunt: * et vexati 
sunt k tribulatione malorum et 
dolore. 

Effusa est contemptio super Matutinum. 81 

principes : * et errare fecit eos iii 
invio , et non in via. 

Et adjuvit pauperem de ino- 
pia : * et posuit sicut oves fami- 
lias. 

Videbunt recti, et hetabuntur:' 
et omnis iniquitas oppilabit os 
suuni. 

Quis sapiens?et custodiethiec, * 
et intelliget misericordias Domi- 
ni. 

Ant. Visita nos , Domine , in sa- 
lutari tuo. 

Ant. Confitebor Domino, 

PSALMUS 107. 

PARATUM cor meum, Deus, pa- 
ratum cor meum : * cantabo 
et psnllam in gloria niea. 

Exurge , sloiia inea , exurge , 
psalteriuni et citliara : * exurgani 
<liliicuIo. 

Confitebor tibi in populis, Do- 
mine : * et psallam tibi in natio- 
nibus. 

Quia magna est super cnelos mi- 
sericordia tua : * et usque ad nu- 
bes veritas tua. 

Exaltare super cceIos , Deus , et 
super omnem terrain gloria tua: * 
ut liberentur dilecti tui. 

Salvum fac dextera tua , et 
exaudi me: * Deus locutus est in 
sancto suo : 

Exultabo , et dividani Sichi- 
mnni , * et convallem tabernacu- 
lorum dimetiar. 

Meus est Galaad , et meus est 
Manasses : * et Ephraim suscep- 
tio capitis mei. 

.Tuda Rex meus : * Jloab lebes 
spei me<p. 

In Idumseam extendani calcea- 
mentum ineum : * mihi alienige- 
na- amici facti sunt. 

Quis <leducet nie in civitatem 
munitaiii'? * quis deducet me us- 
que in IdumEcam ? 

Nonne tu , Deus , qui repulisti 
nos,*et non exibis, Deus, in vir- 
tutibus nostris? 

Dn nobis auxilium de tribula- 
tione : * qiiia vana salus hominis. 

In Dco faciemus virtutem : * ct 
Ipse ad nihilum deducet inimicos 
uostros. PSALMUS 108. 

DEus,laiidem meam ne taciie- 
lis : * qiiin os peccatoris, et 
os tlolosi supei" me apertiim est. 

Locuti sunt ailversiim me lingua 
dolosa , et sermonibus odii oir- 
cumdederunt me : * et expugua- 
verunt me gratis. 

Pro eo ut nie diligerent, detra- 
hebant mihi : * ego autein ora- 
bam. 

Et posuerunt adversiim me ma- 
la pro bonis , * et odium pro di- 
lectione mea. 

Consfitue super eum peccato- 
rem : * et diabolus stet i de.vtris 
ejus. 

Ciim judicatur , exeat condem- 
natus : * et oratio ejus (icit in pec- 
catum. 

Fiant dies ejus pauci, * et epis- 
copatum ejus accipiat altcr. 

Fiant filii ejus orphani , * et uxor 
ejus vidua. 

Kutantes transferantur filii ejus, 
et mendicent : * et ejiciantur de 
liabitationibus siiis. 

Scrutetur ffrncrator omnem 
substantiaui ejus : * et diripiant 
alieni laliores cjus. 

Non sit illi adjutor : * nec sit 
qui misereatur pupillisejus. 

Fiant nati ejus in interitum : * 
in gencratione una deleatur no- 
nien ejus. 

lu memoriam redeat Iniquitns 
patrum ejus in conspectu Domi- 
ni : * et peccntum matris ejus non 
deleatur. 

Fiant contra Domfnum scmper, 
et dispereat de terrn uiemoria eo- 
runi : * pro eo quod nou est re- 
cordatus facere misericordinm. 

Et pcrsecutus est boniincni ino- 
pem et mendicum, * et compunc- 
tum corde mortilicare. . 

Et dilexit maleilictionein, etve- 
nict ei : * et noluit benetlictionem, 
et clong-nbitur al) eo. 

Et induit maledictionem slcut 
vestimentum , * et intravit sicut 
aqiia in interiora ejus , et sicut 
oleiim in ossibus ejus. 

Fiat ei sicut vestimentum , quo 
operitur : * et sicut zooa , qua 
semper priecingitur. 

Hoc opus eorum, aui detrahunt Sabbato ad Mattitiniim. 

mihi apud Dominum : * et qul lo« 
quuntur mala adversiis animam 
meam. 

Et tu , Domine , Domine , fac 
mecum propter nomen tuum: * 
quia suavis est misericordia tua. 

Libera me , quia egenus et pau- 
per eg-o sum : * et cor meum coii- 
turbatuin est intrii ine. 

Sicut umbra ciini declinat, abla- 
tus sum: * et excussus sum sicut 
locusta;. 

Genua mea infirmata sunt Ji je- 
jiinio : * et cnro mea immutata 
est propter oleum. 

Et ego lactiis sum opprobrium 
illis: * viderunt ine , et moverunt 
capita siia. 

Adjuvn me , Domine Deus ineus: * 
salvum me fnc secundiiin miseri- 
cordinm tunm. 

Et sciant quia manus tua hEec : * 
ettu, Domine, fecisti eain. 

Maledicent illi , et tu benedi- 
ces : * qui insurgunt in ine con- 
fundantiir : servus autem tuus 
latnbitur. 

Indunntur , qui detrnhunt mi- 
hi , piidore : * et operiautur sicut 
diploide confusione sua. 

Conlitcbor Doinino iiimis in ore 
meo : *et in medioinultorum lau- 
dabo eum. 

Quia astitit i\ dextris pauperis , * 
ut salvam faceret ii peiscquenli- 
bus animam mcam. 

^nt. Confitebor Uomino niniis 
in ore meo. 

Per Ann. *. DoiTiine , exaudi 
orationem meam. p.-. Et clamor 
ineus ad te veiiiat. In Adv. ^. Egredietur Dominus 
de loco sancto suo. «.-. Veniet iit 
salvet populum suuui. 

hi Qiiailraff. ^. Scutn circuni- 
dabit te veritas ejus. ii-. Non tiinc- 
bis ri timore nocturno. 

Temp. Pns.f. y. Ne perdas cuni 
impiis , Deus , aniinam meam. 
^t. Et cum viris sanguinum vitaiu 
meam. 

Temp. P(i;:cJi. Aiit. Alleliiia, al- 
leluin, alleluia. 

tCavisisunt discipuli, alleluia. 
jt. Viso Doinino, allcluia. 

Pro fi. Maria. r. Diffusa est gra- Sahbato ad Laiides. 
tia in labiis ttiis. a-. Propterea be 
nedixit te Deus in ceternuin. C.IXTICUJI MOYSI. Dcut. 32. AD LAUDES. 

Ant. Benigne fac in bona vo- 
luntate tua , Doraine. 
1'salin. Aiiserere, p. 39. 
Ant. Bonuni est. 

PS.\LMUS 91. 

BOTfCM est confiteri Domino , * 
et psaliere noraini tuo , Altis- 
sime. 

A<1 anniintiandum man6 mise- 
riconliani tuani , * et veritatem 
tiiam per noctem : 

In (lecachorilo psalterio * cuin 
cantico in cithara. 

Quia deiectasti me , Domine , iri 
factura tua : * et in operibus iiia- 
nuum tuaruni exultabo. 

Quara magnificata sunt opcra 
tua , Doinine! * nimis profunda; 
facta; sunt cogitntiones ture. 

Vir inslpiens non cognoscet : * 
et stultus noii intelliget hfec. 

Ciim exorti fiierinl peccntorcs 
slcut fcenum : * et apparuerint 
omnes, qui operantur iniquita- 
tein : 

Lt intereant in ScPculum sircu- 
li : * tu autem Aitissimus iii a;ter- 
num , Doinine. 

Quoniam ecce inimici tui , Do- 
mine , quoniam ecce inimici tui 
periliunt : * et dlspergentur oin- 
nes, qui operantur iniquitatem. 

Et exaltabitur sicut unicornis 
cornu meum : * et senectus mea 
in mlsericordia uberi. 

Et despexit oculus meus inimicos 
meos : * et in insiirgentibus in me 
malignantibus audiet auris mea. 

Justus ut palma llorebit : * sicut 
cedrus Libani multiplicabitur. 

Plantati in domo Ucmini , * in 
atriis domils Dei nostri llorebunt. 

.\dhuc multiplicabuntur in sc- 
necta uberl : * et bene patientes 
erunt , ut annuntient: 

Quoniam rectus Doininus Deus 
noster : * et non est iniquitas in eo. 

Aut. Bonum est confiteri Domi" 
no. 

Ant. Metuant Dominum omnes 
flnes terrffi. 

Psahn. Deus Deus nieus , /). I3, 

Ant. Date magnitudinem. ±\ diat UDITE, cccli, qu;e loquor; * au- 
terra verba or^s mei. 

Concrescat ut pluvia doctrin.T 
inca ; * lluat ut ros eloqiiiuni 
raeiim, 

Quasl imher super herbam , et 
quasi stillie super graraina. * Quia 
noraen Doinini invocabo: 

Date magnificentiam Deo nos- 
tro. * Dei perfecta sunt opera , et 
omnes \lie cjus judicia. 

Deus fidelis, et absque ulla ini- 
qiiitate , ju.stus et rectus. * Pecca- 
verunt ei , etnon filii ejus in sor- 
dibus: 

(jcneratio prava atque perver- 
.sa. * Ilifccine reddis Domino , po» 
pule stulte et insipiens ? 

Nuiiiquid non ipse est pater 
tuus,* qui posseditte, et fecit, et 
creavit te? 

.^leinento dierum antiquorum, * 
cogita generaliones singulas: 

Interrcga patrem tuuin , et an- 
nuntiabit tibi ; * majores tuos , et 
dicent tibi. 

Quando dividebat .\ltissimns 
gentes : * quando separabat iilios 
Adam , 

Conslitiiit terminos popiilo- 
rum * juxta numerum filioruin 
Israel. 

Pars autem Domini populus 
ejus : * Jacob funiculus hicredi- 
tatis ejus. ' 

In venit eum In terra deserta, * in 
loco horroris, et vasta;solitudinis: 

Circumduxit eum, et docuit : * 
et custodivit quasi pupillam oculi 
sui. 

Sicut aquila provocans ad vo- 
landum pullos suos , * et super 
eos volitans , 

Expandit alas suas , et assump- 
sit euin , * atque portavit in liu- 
meris suis. 

Dominussolus dux ejusfuit: *et 
non erat cuin eo deus alienus. 

Constituit eum super excelsam 
terram , * ut comederet fructus 
agrorum : 

Ut sugeret mel de petra , " 
oleiinique de saxo <lurissimo : 

Butjrum de armento , et lac de 
ovibus * cum adipe agiiorum et 
iirietuin filioruin Basan : 8^ SabDato ad Laudes. Et hircos eum niedulla tritici , * 
et sanguinem uv* biberet mera- 
cissimum. 

Incrassatus est dilectus , et re- 
calcitravit : * inerassatus , im- 
pinguatus , dilatatus , 

Dereliquit Deum factorem su- 
um : * et recessit A Deo saiutari 
suo. 

Provocaverunt eum in diis alie- 
nis , * et in abominationibus ad 
iracundiani concitaverunt. 

Immolaverunt dremoniis, etnon 
Deo , * diis , quos ignorabant : 

Aovi recentesque venerunt , * 

quos non colucrunt patreseorum. 

Deum , qui tc genuit , dereli- 

quisti , * et oblitus es Domini , 

creatoris tui. 

Vidit Dominus , et ad iracun- 
diani concitatus est : * quia pro- 
vocaverunt euni filii sui et filiie. 

Etait: Abscondam laciem meam 
ab eis, * et considerabo novissi- 
nia eorum : 

Generatlo enim perversa est , * 
et infideles filii. 

Ipsi me provocaverunt in eo , 
qul non erat deus, * et irritave- 
runt in vanitatibus suis : 

£t ego provocabo eos in eo , 
qui non est populus , * et in gen- 
te stulta irritabo illos. 

Ignis succensus est in furore 
meo , * et ardebit usque ad in- 
ferni novissima. 

Devorabitque terram cum ger- 
niine suo , * et montium funda- 
inenta comburet. 

Congregabo super eos mala : * 
et sagittus meas complcbo In eis. 

Consumentur fame , * et devo- 
rabunt eos aves morsu amaris- 
simo. 

Dentes bestiarum immittam in 
eos, * cum furore trahentiumsu- 
pcr terram, atque serpentium. 

Foris vastabit eos gladius , et 
intus pavor , * juvenera simul ac 
virginem, lactentem cum homine 
sene. 

Dixi : Ubinam sunt ? * cessare 
faciam ex hominibus memoriam 
eorum. 

Sed propter iram iniraicorum 
distuli : * ne fort^ superbirent hos- 
tes eorum. 

Et dicerent : Manus nostra ex- celsa , et non Dominus , * fecit 
ha-e omnia. 

Gens absqueconsilio est, et sine 
prudentia. * tltinam saperent et 
intelligerent , acnovissinia provi- 
derent ! 

Quomodo pcrsequatur unus niil- 

le, * et duo fugent <leccm niillia ? 

JVonne ideo , quia Deus suus 

vendidit eos , * et Dominus con- 

clusit illos ? 

Non enim est Deus noster ut 
dii eorum : * et inimici nostri 
suntjudices. 

De vineaSodomorum,vinea eo- 
runi , * et de suburbanis Gomor- 
rhaj : 

Cva eorum uva fellis , * et botri 
amarissimi. 

Fel draconum vinum eorum , * 
et venenuni aspidum insanabile. 

Nonne ha-c condita sunt apurt 
me , * et signata in thesauris 
meis ? 

Jlea est ultio, et ego rctribuam 
in tempore, * ut labatur pes eo- 
rum. 

Juxta est dies perditionis , * ct 
adesse fesf inant tcmpora. 

Judicabit Dominus populum 
suum , * et in servis suis raiiere- 
bitur. 

Videbit qu6d infirmata sit ma- 

nus : * et clausi quoque defcce- 

runt , resi<luique consumpti sunt. 

Et dicet : Cbi sunt dii eorum , * 

in quibus habcbant fiduciain ? 

De quorum victimis comedebant 
adipes, * et bibebant vinum liba- c 
minuni: '■ 

Surgant,et opitulenturvobis, * J 
etin necessitate vos protegant. \ 
Videte quod ego sim solus : * I 
et non sit alius deus pra-.ter me : ' 

Ego occidam , et ego vivere fa- 
eiam : percutiam, et ego sanabo , * 
et non est qui de manu mea pos- 
sit eruere. 

Levabo ad coelum manum me- 
am , et dicam : * Vivo cgo in a;ter- 
num. 

Si acuero ut fulgur gladium rae- 
um, * et arripuerit judicium ma- 
nus mea : 

Reddam ultionem hostibus me- 
is , * et his , qui oderunt me, re- 
tribuam. 
Inebriabo sagittas nieas sangui- Donunica ad Vesperas. ne , * et glaclius meus devorabit 
carnes. 

De cruore ocoisorurn , * et de 
captivitate , nudati luiinicorum 
capitis. 

Laudate , Gentes , populum 
ejus : * quia sanguinem servorum 
suorum ulciscetur : 

Et vindictam retribuet in hostes 
eorum , « et propitius erit terra 
populi sui. 

^nt. Date magnitudinem Deo 
nostro. 

Ant. In cvinbalis bene sonanti- 
bus laudate Deum. 

Psalm. Laudate Dominumde coc- 
lis, p. 14. 

Capituliim. Rom. 13. d. 
•jVTOX prsecessit , dies autem ap- 
X* propinquavit : abjiciamus er- 
go opera tenebrarum , et Indua- 
mur arma lueis : sicut in die ho- 
neste ambulemus. 

HY3IXUS. 

ATIRORA jam spargit polum, 
Terris dies illabitur , 
Lucis resultat spiculum, 
Discedat omne lubricum. 

Phantasma noctis exulet 
Mentis reatuscorruat : 
Quidquid tenebrishorridum 
Kox attulit culpae , cadat. 

Lt mane , quod nos ultimum 
Hlc deprecamur cernui, 
Cum luce nobis effluat, 
Hoc dum canore concrepat. 

Deo Patri sit gloria , 
Ejusque soli Filio , 
Cum Spiritu Paraclito , 
Nunc etperomnesEeculum. Amen. 

*. Repleti sunius mane miserl- 
cordia tua. {t. Exultavimus, 'et 
delectati sumus. 

Ad Bened. .-Int. Uluminare, Do- 
mine, his qui in tenebris sedent , 
etdirigepedesnostrosin viam pa- 
cis , Deus Israel. 

Preces qiiando dicendx siint , 
habentur supra in Feria ij , p. 41 . 

D O JI I N I C A 

AD VESPERAS. 

Pater noster. Ave Maria. t. Deus 
in adjutoriura. 
Ant. Dixit Dominus. D' 85 

Teinp. Pasch. Ant. Alleluiu , 
sub quasola Ant.dicunturomnes 
Psalin. Vesp. , tain in Doin. , 
qudm iii Fer. 

PS.\L3irS 109. 

ixiT Dominus Dommomeo:* 
Sede ii dextris meis : 

Donec ponam inimicos tuos , * 
scabellum pedum tuorum. 

Virgam virtutis tuie euiittet Do- 
minus ex Sion : * dominare in 
medio inimicorum tuorum. 

Tecum principium in die virtu- 
tis tu;e in spleudoribus sancto- 
rum : * ex utero ante luciferum 
genui te. 

Juravit Dominus, et non poeni- 
tebit eum : * Tu es sacerdos in 
Betemum secundiim ordinem Mel- 
chisedech. 

Dominus ;"i dextris tuis , * con- 
fregit in die ir;e suse reges. 

Judicabit in nationibus , imple- 
bit ruinas : * conquassabit capita 
in terra multorum. 

De torrente in via bibet : * prop- 
tereii exaltnbit caput. 

Ant. Dixit Dominus Domino 
meo : Sede a destris meis. 

Aiit. Fidelia. 

PS.\LMCS «10. 

COXFITEBOR tibi, Domine, in 
toto corde meo : * in consilio 
justorum , et congregatione. 

Magna opcra Domini : * exqui- 
sita iu omnes voluntates cjus. 

Confessio ct magnificentia opus 
ejus : * et justitia ejus manet in 
sa"culum sa;culi. 

Memoriam fecit mirabilium suo- 
rum , misericors et miserator Do- 
minus : * escam dedit timentibus 
se. 

Jlemor erit in saeculum testa- 
menti sui : * virtutem operum 
suorum annuntiabit populo suo : 

Lt det illis ha-rcditatem Gen- 
tium : * opcia manuum eji^s ve- 
ritas et judicium. 

Fidelia omnia mandata ejus , 
confi!'mata in saeculum sKcuIi , * 
facta in veritate et aequitate. 

Redemptionem misit populo 
suo : * maudavit in Kternuni tes- 
tamentum suum. 

Sanctum et terribilc nomen Dommica ad yesperus. 
Initiuni sapientiae timoi* Tlt collocet eum cuni \jiinci| i- 
bus, * cum principil)us popini 
sui. 

Qui habitare facit sterileui ia 
doino , * inntrem filioruni la-tar- 
teni. 

.liit. Sit nonicn Doniini bene- 
dictuui in sacula. 
.Jnt. Nos, qui \ivimus. ejus : * 
Domini 

Intellectus bonus omnibus fe- 
clentibus eum : * laudatio ejus 
manet in sa;culum sreculi. 

.4nt. Fiilelia omnia mandata 
ejus , confirmata in soeculum sic- 
culi. 

Ant. In mandatis. PS.VLMUS III. 

BEATtrs vir, qui timet Domi- 
num : * in mandatis ejus vo- 
let nimis. 

Potens in terra erit semen ejus , * 
generatio rectorum benedicetui'. 

Gloria et divitia; in doino ejus, * 
et justitia ejus manet in sreculuni 
saciili. 

Exortuin est in tenebris lumen 
rectis : * misericors , etiniserator, 
et justiis. 

Jucundus homo, qui miseretur 
et commodat, disponet sennnncs 
suos in judicio : * qiiia iii a.'ter- 
num non commovebitiir. 

In memoria tctcrua erltjiistus: * 
nb auditione mala non timebit. 

Paratuin cor ejus sperare in 
Doinino , confirmatum est cor 
ejus : * non commovebitur doncc 
despiciat inimicos siios. 

Dispersit , dcdit paupcribus : 
justitia ejus manot in s;pciiliiin 
.sxculi : * cornu ejus e.xaltabitur 
ingloria. 

1'eccator videbit, et irascetiir, 
dcntibussuis fremet et tabcscel: * 
desiderium pcccatoriiin pcribit. 

Ant. In mandatis ejuscupit ni- 
mis. 

jint. Sit nomen Domini. 

FSALMUS Il'>. 

LAUDATF. , pueri , Dominuin : * 
laudate nomen Doniini. 
Sit noincn Domini bcnedictum , * 
c\ hoc nunc et us(iue in saiculuni. 
A solis or( 11 usque ad occasum , * 
laudabilc nomcn Doinini. 

Kxcelsus siiper omnes gentes 
Doininus, * et super ccrlos gloria 
ejus. 

Quis sicut Dominiis Deusnoster, 
qui in altis habitat , * et huinilia 
respicit in coclo et in terra ? 

Suscitans a (crra inopem , * et 
de stercore erigens pauperem : PSALMUS m. 

IX exitu Israel de.P.g.vpto, * do- 
niOs Jacob de populo barbaio : 

Facta est Juda;a sanctificati i 
ejiis , * Israel potestas ejus. 

Marevidit, et fugit : * Jorda- 
nis conversus est retrorsum. 

Montes exultaverunt ut ario- 
tes : * et colles sicut agni oviuni. 

Qiiid esttibi, mare, quoil fuyi-- 
ti? * ettu, Jordanis, quia convei- 
sus es retrorsum ? 

^lontes, exultastis sicut nrie- 
tes? * et colles, sicut agni oviiim .' 

A facie Domini mota cst terra , ' 
;") facie Dei Jacob : 

Qui convcrtit petram instagii.i 
aquarum , * ct rupem iii foniis 
aquarum. 

Xon nobis , Domine, non nc- 
bis , * seJ noinini tuo da glo- 
riain : 

Siiper misericordia tua, et vcri- 
tatc tua : • nc (|i;aiido (iicaiit 
Gentes : LMii cst Dciis eorum ? 

Deus aiitcm noster in cu-lo : * 
oinnia quircum(|ue voluit , fecit. 
Sinnilacra (jentium aigcntuai 
etaurum, * opera manuuni hu- 
miniini. 

Oshahcnt, et non loquentiir: « 
oci.los hahcnt, et non vidchiinl. 

Aurcs habent , etnon audicnt : * 
nnres habent , et nou cdora- 
bunt. 

Manus habent , et non palp;:- 
biint : pedes habent, et non nm- 
bulabunt : * non clnmabunt i:i 
guttiiie suo. 

Similcsilllsfiantquifaciniitca : ' 
et oinncs qui confidunt in cis. 

Domus Isracl spernvit in Doini- 
no : * ndjutor coruin, et protec- 
tor eoriim est. 

Domus Aaron speravit in Donii- 
no : * adjutor eorum , et pro- 
tector coruin est. 

Qiii timent Doniinum , .sperave- Feria sectinda 
Irunt in Domino:*adjutoreoruui, 
et protector eoruin est. 

Dominus nienior fuit nostrl, * 
et beneUixit nobi-;. 

Benedixit domui Israel : * bene- 
dixit domui Aaron. 

Benedixit omnibus, qui timent 
Duiuinum , * pusillis cuin majo- 
ribus. 

Adjiciat Dominus super vos : * 
super vos , etsuper filios vestros. 

Benedicti vos a Doniino, * qui 
fecit coelum et terraui. 

Cielum cocli Domino : * terram 
autem dedit filiis hominum. 

Son mortui laudabunt te, Do- 
inine : * neque omnes , qui des- 
cendunt in infernuiu. 

Sed nos, qui viviinus, benedici- 
mus Domino , * ex hoc nunc et us- 
que in saculum. 

Ant. Jios, qul vivimus, benedi- 
clmus Domino. 

Temp. Pascli. Ant. Alleluia , al- 
leluia, alleluia. 

Capitulum. 2 Cor. I. 

BEXEDiCTUS Deus, et Pater Do- 
mini nostri Jesu Ciiristi, Pater 
misericordiarum , et Deus totius 
consoiationis, qui consolatur nos 
in omni tribulatione nostra. 

Lucrs Creator optime 
Lucem dierura proferens, 
Primordiis lucis novsp, 
Mundi parans originein. 

Qui mane junctum vesperi 
Dieiu vocari pr;ecipis, 
lllabitur tetrum chnos, 
Audi preces cum fletibus. 

Ne mens gravata crimine , 
Vita; sit exul muncre, 
Dum nil perenne cogitat, 
Seseque culpis illitjat. 

Coeleste pulset ostii;m 
Vitale tollat pr<cniium, 
Vitemus omne noxium, 
Purgemus omne pessiinum. 

Pfjcsta, Pater pilssinie, 
Patrique compar Unice, 
Cum Spiritu Parnclito 
Regnansperomnestecnlura.Amen. 

^. Dirigatur , Doniine , oratio 
mea. r-. Sicut incensum in cons- 
pectu tuo. 

Pra.-Uictus Hi/mnus cum suo t. ad fespcras. 87 

dicitur u Doin.Il.post Eptph. u.s~ 
ijite ad Doni. 1. (jitadraf,'. , et d 
Dont. III. /!o.'it l\ntcc. nsr/ue u:l 
Adv. Capit. vero pnedictuiii dic:- 
tur iii eisdein Dom. post Pentec. 
et Epiph. tisqtte ad .Septtiag. tan- 
titm. Dicitur etiam in fer. Ofjic. 
ab Oct. Peiitec. ttsque ad Adv. et 
ab Oct. Epipli. ujqtie ad Doin. 1. 
Qttadrag. Siiniliter et y. Ant. ati- 
tein cttm Psalinis seinper dicttntiir 
utsupra, quandofitOfnc. dc Dnni. 
exceplis Doin. Adv. , quce habeut 
Ant. proprias. 

CAXTICUM B. M. VIRGIMS. 
Luc. I. c. 

MAGxrrrcAT * anima raea Do- 
minriin : 

Et exultavit spiritus meus * iu 
Deo salutari meo. 

Quia rospexit humilitatem ancil- 
lae SUK : * ecce enini ex hoc beatam 
me dicent omnes generationes. 

Quia fecit mihi magna qui po- 
tens est: *et sanctum nomcn ejiis. 

F.t niisericordia ejus a progenie 
in prog-enies * timentibus euin. 

Fecit potentiam in brachiosuo: * 
dispersit superbos mentc cordi.s 
3ui. 

Deposuit potentes de sede, * et 
exaltavit humiles. 

Esurientes Implevit bonis , * et 
divites diniisit inanes. 

Suscepit Israel puerumsuum, * 
recordatus misericordiae suse. 

Sicut locutus est ad patres nos- 
tros, * Abraham , et semini ejus 
in sa-cula. 

Gloria Patri , et Filio. 
Deiiule dicitur Ant. et Gratio 
propria. 

FERIA SECUNDA 

AD VESPERAS. 
Anf. Inc!ina\it. 
Teino. Pasch. Ant. Alleluia. 

PSALMUS 114. 

Dtr.EXl , quoiiiam exaudiet Do- 
iiunus * vocem orationis mea?. 
Quia inclinavit aurem suani mi- 
hi : * ct in diebus meis invocabo. 

Circumdederuut me dolores 
mortis : * et pericula inferni in- 
vencrunt ine. 88 Feria secunita 

Tribulationem et dolorem inve- 
ni : * et nomen Domini invocavi. 

Domine , libera animam me- 
ani : * misericors Doniiniis et jus- 
tus , et Deus noster miseretur. 

Custodiens parvulos Dorainus : * 
humiliatus suni , et liberavit me. 

Convertere" aninia mea , in i'e- 
quiem tiiam : * quia Dominus be- 
nefecit tibi. 

Quia eripuit animam meam de 
morte, * oculos meos A lacrjmis, 
pedes meos h lapsu. 

Placebo Somino * in regione vi- 
vorum. 

^nt. Fnclinavit Dominus aurem 
suam niihi. 

^lnt. Credidi. 

PS.*LMCS ll.-i. 

CREDiDr , propter quod locutus 
sura : * ego autem humiliatus 
sum nimis. 

Ego dlxi in excessu meo : * Om- 
nis homo mendax. 

Quid retribuam Domino , * pro 
omnlbus qua* retribuit mihi ? 

Calicem salutaris accipiam, * et 
noraen Doniini invocabo. 

Vota raea Domino reddam co- 
rani onnii populo ejus : * pretiosa 
in conspectu Domiui mors sanc- 
torum cjus. 

O Domine , qula ego servus 
tuus : * cgo servus tuus , et fllius 
aDcilla! tux. 

Diruplsti vincula mea : ♦ tibi 
sacrilicabo hostiam laudis, etno- 
men Domini invocabo. 

Vota mea Domlno reddam in 
conspcctu omnis populi ejus: * in 
atriis domi^s Domini , in medio 
tui , Jerusalcm. 

^int. Credidi, propter quod lo- 
«rutus sum. 

Ant. Laudate. 

PSAIMUS IIG. 

LAUDATE Dominum , omnes 
gentes : * laudate eum, omnes 
populi : 

Quoniam confirmata est super 
nos misericordia ejus : * et veritas 
Domini manet in a;ternum. 

Jnt. Laudate Dominum, oranes 
grntes. 
Ant. Clamavi. ad Fesperas. 

PS.\I.MUS 119. 

i D Dominum , ciim tribnlarcr , 
A. clamavi : * et exaudi\it me. 

Domine , libera animam meam 
<» labiis iniquis , * et a linjjua do- 
losa. 

Quid detur tibi , aut quid appo- 
natur tibi , * ad linjjuam dolo- 
sam ? 

Sagittae potentis acuta; , * cuui 
carbonibus desolatoriis. 

Heu mihi ! quia incolatus meus 
prolongatus est : habitavi cum 
habitantibus Cedar: * multum in- 
cola fuit auima mea. 

Cum his, qui oderunt pacem , 
eram paciticus : * ciim loquebar 
illis , impugnabant me gratis. 

Ant. Clamavi, et exaudivitme. 

Ant. Unde veniet. 

PSAIMUS 120. 

LEVAvr oculos meos in montes , * 
unde veniet auxilium mihi. 

.Vuxilium meum ci Doraino , * 
qui fecit cocliun etterram. 

^'ou det in comraotionein pedem 
tuura : * neque dormitet qui cus- 
toditte. 

Ecce non dormitabit , neque 
dormiet , * qui custodit Israel. 

Dominus custodit te , Dominus 
protcctio tua « super manum dcx- 
teram tuam. 

l'cr diem sol non uret te , * nc- 
que luna per noctem. 

Dorainus custodit te ab oniiii 
raalo : * custodiat animam tuani 
Dominus. 

Dominus custodiat introitinn 
tunm, et exituiu tuum, * ex hoc 
nunc et usque in sa-culum. 
Ant. Unde veniet auxilium milii. 

Temp. Pasch. Ant. Alleluia , nl- 
leluia , alleluia. 

Capitiilum. 2 Cor. I. 

BEJf EDiCTus Deus , et Pater Do- 
miui nostri Jesu Christi , Patcr 
misericordiarum , et Deus totius 
consolationis , qui consolatur iios 
in onini tribulatione ncstra. I^iMESSE ccrli Conditor, 
Qui raixta ne confunderent, 
Aquae flucnta dividens, 
Coelum dedisti limitera: Ffria teitia 

Firmans locum coelestibus, 
Siiiiiilque terra! rivulis, 
Ur iiiitla flammas temperet, 
T 1 la; solum ne dissipent. 

[ifunde nunc , piissime ^ 
ri iinm perennis gratiK , 
] r.iudis nova; ne casibus 
^us error atterat vetus. 

I ucem Fides adaugeat, 
Sir luminis jubar ferat : 
Ikic vana cuncta proterat , 
H:iijc falsa nulla comprimaut. 

Pr.TSta, Pater piissime, 
r.ifrique compar Unice, 
< iiiu Spiritu Paraclito 
l! t-^nans per omne speculum. Vmen. 
V. Dirigatur , Domine , oratio 
mea. Rt. Sicut incensum in cons- 
pectu tuo. 

.Id Magnif. Jnt. Magnificat ani- 
ni.T meaDominum, quia respexit 
Iieus humilitiitem meani. 

Preces, si dicendcv sint , liaben- 
t';r siipra in I.aud. Fer. ij. /). 41. 

' >r(itio, qunndo propria non as- 
; jiiatur , dicitar de Dotn. pra:cc- 
rl' nti , ut habetur in Proprio de 
1 ''mp. 

-Int. ciim Psalmis semper dictin- 

t'irad Vesp. in Offic.fer. ut hic 

'-:: Psalt. Hijmni vero ab Oct. 

'■ "Il'c. usque ad Adv., el ab Oct. 

/i. usqiie ad Dom. I. Qua- 

-,'. Ant. rtH/f//£(7f/Magn;ficat , 

. lcm temp. usqiie ad Septuag: 

FEPiIA TERTIA 

AD VESPERAS. 

Ant. In domum Domini. 
Temp. Pasch. Ant. Alleluia. 

PSALMUS 121. 

KTATUS sum in his, qua? dlcta 
sunt mihi : * in domum Domi- 

iliimus. 

■tnntes erant pedes nostri , * in 

.is tuis , Jerusalem. 

(erusaiem , qu:e aedificatur ut 

itas : * cujus participatio ejus 

idipsum. 
uc enim ascenderunt tribus , 

bus Domini , * testimonium Is- 

?1 , ad coufitendum nomini Do- L 111 ijuia illic sederunt sedes in judi- 
L> , * sedes super domum Da- ad Vesperas. 83 

Uogate qu.T ad pacem sunt Je- 
rusalem, * etabundantia diligcn- 
tibus te. 

Fiat pax in virtute tua : * et 
abundantia in turribus tuis. 

Propter fratres meos , et proxi- 
mos meos , * loquebar paccm de 
te. 

Propter donium Domini Dei nos- 
tri , * qusesivi bona tibi. 

Ant. In domum Domini latan- 
tes ibimus. 

Ant. Qui habitas. 

PSALMLS 122. 

AD te levavi oculos meos , * qui 
habitas iu coelis. 

Ecce sicut oculi servorura , * in 
mauibrs tlominorum suorum , 

.Sicut oculi ancilla; in manlbus 
domina; sure: * ita oculi nostri ad 
Dominum Deum nostrum , donec 
misereatur nostri. 

Miserere nostri , Domine , mise- 
rere nostri , * quia multiim re- 
pleti sumus despcctione : 

Quia multiim repleta est anima 
nostra : * opprobrium abundau- 
tibus, et despectio superbis. 

Ant. Qui habitas in coelis , mi- 
serere nobis. 

Ant. Adjutorium. 

PS.ALMIS 125. 

TVrisi quia Dominus erat in no- 
i* bis , dicat nunc Israel : * nisi 
quia Dominus erat in nobis, 

Ciim exurgerent homines in 
nos , * forte vivos deglutissent 
nos : 

Ciim irasceretur furoreorum hi 
nos, * forsitan aqua absorbuisset 
nos. 

Torrentem pertransivit anima 
nostra : * forsitan pertransisset 
anima nostra aquam intolerabi- 
lem. 

Cenedictus Dominus , * qui non 
dedit uos in captionem dentibus 
eorum. 

.\niraa nostra sicut passer erep- 
ta est * de laqueo venantium. 

Laqueus contritus est , ' et nos 
liberati sumus'. 

Adjutorium nostrum in nomine 
Domini , * qui fecit coelum et ter- 
ram. gO Feria qiiarta ad Vesperas 

An*. Ad.iutoriura nostrum ia no- 
niine Doiuini. 

Ant. Benefac. PSALMUS 124. 

QTTi conficlunt in Doraino , sicut 
nions Sion : * non commove- 
bitur in apternum , qul habitat in 
Jenisalcm. 

.Moiites in circuitu ejus : * et 
Dominus in circuitu populi sui , 
ex hoc nunc , et usque in skcu- 
lum. 

Quia non relinquet Dorainus 
virgara peccatorum super sortem 
ju.storum : * ut non extemlant jus- 
ti atl iniquitatem manus suas. 

Denefac , Uomine , bonis * et 
rectis corde. 

Declinantes aiitem in obligatio- 
nes adflucet Dominus cum ope- 
rantibus iniquitatem : * pax su- 
per Israel. 

.Int. Benefac, Domine, bonis et 
reclis corile. 
,lnt. Facti sumus. 

PSALMUS tS!o-. 

IX convertenclo Dominas cnpti- 
vitatem Sion , * facti sumus si- 
ciit consolati. 

Tunc repletum est gaiidlo os 
nostrum, * et lingua nostra exul- 
tatione. 

Tunc (licent inter nentes : * ^tag- 
uilicavit Duminus lacere ctim eis. 

Jlagnificavit Uominus facerc no- 
biscum : * facti sumus Iretantes. 

Convcrfe , Uomiiie, captivita- 
tem nostram , * sicut torreiis in 
Austro. 

<)ui seminant in lacrymis , * in 
cxultatione metcnt. 

tuntes ibant et (lebant , * mit- 
tentes semiiia sua. 

Venientes autein venient cuni 
cxultatione , * portantes manipu- 
lossuos. 

Ant. Facti sumiis sicut conso- 
lati. 

Temp. Pascli. Ant. Alleluia, al- 
leluia , alleluia. 

Capitulum. 2 Cor. I. 

By.^'EDicTus Deus , et Pater Do- 
mini iiostri Jcsu Christi , Pa- 
ter misericordiarum , et Deiis to- 
tins consolationis, qui consolatur 
nos in omni tribulationc nostra. HYMXCS. 

TEi.i,URis alme Conditor, 
Mundi solum qui separans 
Pulsis aquK molestiis, 
Terram dedisti immobilem. 

t't germen aptum proferens, 
Fulvis decora floribus, 
Fnecunda fructu sisteret, 
Pastumque gratum redderet. 

^lentis perusta? vulnera , 

^lunda virore grntia; 
rt fncta fletu diluat , 
Motusqne pravos atterat. , 

Jiissis tuis obtemperet, 
Nullismalis approximet, 
Konis repleri gaiideat , 
Et niortis ictuin nesciat. ' 

Pr.Tsta , Pater piissiine , ; 

Patrique eompar Unice , 
riim Spiritu 1'araclito ' 

Regnansperomnesa?ciilum..Amen/ 
t. Dirigatur , Domine , oratio 
nien. ii-. Sicut incensuni in cons< 
pectii tuo. 

Ad Magnif. Ant. Exultet spf* 
ritiisraeus in Deo snlutnri meo. 

Preces, si dicendiv sint , habcn 
ttirsupra in Laud. Fer. ij. p. 41. 

FER[A QUARTA 

AD VESPERAS. 

Ant. Non confundetur. 
Ternp. Pasch. Ant. Alleluia. 

PS.VL5IUS I2C. 

Nrsi Dominus redificaverit do« 
mum , * in vauum iaborave* 
runt qui a'dificant eam. 

Kisi Doininus custodierit civita'» 
teiB , * frustrii vigilat qui custodit 
eam. 

Vnnum est vobis ante luceut 
surgere : * surgite post<|uam SC'» 
deritis , qui inanducatis panent 
doloris. 

Ciim dederit dilectis suis som» 
num : * eece ha-reditas Doinini 
filii : merces , friictus veutris. 

Sicut sagitta: in manu poteih 
tis , * ita filii excussorum. 

Bcatus vir qui implevit desidc* 
riuin suum ex ipsis : * non con- 
fundetur ciim loquetur inimicij 
suis in porta. 

Ant. Non confundetur ciini lo- 
qiietur inimicissuis in porta. 
Aiit Euaii. B Feria quarta 
PSALMUS 127. 

faTI omnes qu; timent Domi- 
iium , * qui auibulant in viis l.abores manuum tuarum quia 
maiiducabis : *beatus es, et bene 
tibi erit. 

Uxor tua sicut vitis abundans, * 
in lateribus dorails turc. 

Filiituisicut novclUe olivaruni,* 
in circuitu niensfe tua;. 

Ecce sic beneilicetur honio , * 
qui tiniet Dominuni. 

Benedicat tibi Oommus ex Sion:* 
et videas bona Jerusalem omnibiis 
diebus vitse tuiie. 

Et videas filios (iliorum tuo- 
rnm , * pacem siiper Israel. 

Ant. Beati omnes qui timent 
Dominum. 

Ant. Saepe. 

PSALMUS 128. 

SiEve. expugnaverunt me k ju- 
ventute mea , * dicat nulic Is- 
rael : 

Sfepe expugnaverunt me a ju- 
ventutemea: *etenim non potue- 
runt inilii. 

Supra dorsum meum fabricave- 
runt peccatores : * prolongave- 
ruiit iniquitatein suain. 

Dominus jiistus concidit cervi- 
ces peccatorum : * confundautur 
et convertantur retrorsum diii- 
nes , qui oderunt Sion. 

Fiant sicut focnuni tectoruiii , * 
quod priusquaiu evellatur , exa- 
ruit : 

De quo non implevit manum 
suam ;iui inetit , * et slnuin suum 
qui uianipulos colligit. 

Et non dixerunt, qiii pr.Tteri- 
bant : Benedictio Doniiiii supi-r 
vos : * benediximus vobis in uo- 
inine Doiuini. 

Aiit. Saepe expugnaverunt me a 
juventute mea. 

Ant. De profundis. 

PSALMUS «29. 

DE profundis clamavi ad te , 
Domine : * Domine, exaudl vo- 
cera meam. 

Fiant aures tuje intendentes, * 
Id vocem deprecationis mcsc. ad Vesperas. 91 

Si iniquitates observaveris , Do- 
mine : * Domine , quis sustiue- 
bit? 

Quia apud te propitiatio est : * 
et propter legem tuam sustinul 
te, Domine. 

Sustinuit anima mea in verbo 
ejus : * speravit anima mea in Do- 
mino. 

A custodia matutina usque ad 
noctein * speret Isracl in Domino. 

Quia npud Dominunx,niiscricor- 
dia , * et copiosa apud euin re- 
demptio. 

Et ipse redimet Israel , * ex om- 
nibus iniquitatibus ejus. 

Ant. De profundis clamavi ad 
te , Domine. 

Ant. Speret. 

PSALMUS 130. 

DOMINE , non est exaltatum cor 
ineuin : * neque elati sunt 
ociili inei. 

Neque ambulavl in magnis , * 
ne<iue in mirabilibussuper me : 

Si non hurailiter sentiebam : * 
sed exaltavi aniinam meain. 

Sicut ablactatus est super matre 
sua, * ita retributio in anima 
mea. 

Speret Israel in Domino , * ex 
hoc nunc , et usque in s<eculum. 

Ant. Speret Israel in Doinino. 
Tcmp. Pasch. Anl. Alleluia, 
alleluia , alleluia. 

Capituhim. 2 Cor. I. 

BE^-EDinTus Deus, et Pater Do- 
mini nostri Jesu Christi, Pater 
misericordiarum , et Deus totius 
consolationls, qui consolatur nos 
in oinni tribulatione nostra. 

HYM\US. 

C.EEi Deus sanctissiinc , 
Qui lucidas niimdi plagas 
Candore pingis igneo , 
Augens decoro Iiimine. 

Quarto die qui flammeam 
Dum solis accendis rotam, 
Eunae ministras ordinem , 
Vagosque cursus siderum. 

Ct noctibus,, vel luminl 
Diremptionis terminum , 
Primordiis et mensium 
Sitrnuni darcs noti.=;siinuin. !'2 reria quiiita 

Exprllc Doctem corriiuin , 
Abstergc sordes inentium , 
Resolve oulpa? vinculuni, 
Everte moles criminum. 

Prajsta , Tater piissime , 
Patrique compar Unice , 
Cum Spiritu Paraclito 
Regnansperomnesseculum.Amen. 

V. Dirigatur , Domine, oratio 
mea. ji-. .Sicut incensum in cons- 
pectu tuo. 

y4d Magnif. Ant. Respexit Do- 
minus liurailitatem meam, et fe- 
cit in me magna, qui potens est. 

Preces, si dicendte sint, haben- 
tur siipra in Laud. Fer. ij, p. 41. 

FERIA QITINTA 

AD VESPERAS. 

Ant. Et omnis. 

Temp. Pasch. Ant. AUeluia. 

PSALMUS 131. 

MEMENTO , Domine , David , * 
et oranis mansuetudiiiis ejus : 

.Sicut juravit Domino , * votum 
\o\it Deo Jacob : 

Si introiero in tabernaculum do- 
ini\s mccC, * si ascendero in lec- 
tum strati mel : 

S; dcdero somnum oculis meis , * 
et palpebris raeis dormitationcm, 

Et requiem temporibus nieis , 
«lonec inveniam locum IJoniino,* 
tabernaculum Deo Jacob. 

Eccc audivimus eain in Ephra- 
ta : * invenimus eam in campis 
silvre. 

Introibimus in tabernacuhim 
cjiis : * adorabiraus in loco , ubi 
steterunt pcdes ejus. 
^ Surge , Domine, in requiein tu- 
am , * tu et arca sanctiticationis 
tua?. 

Sacerdotes tui induantur justi- 
tiam : * et sancti tui exultent. 

Propter David scrvum tuum , * 
non avertas faciem Christi tui. 

Juravit Dorainus David verita- 
tem, et non frustrabitur eam : * 
De fructu ventris tui ponam su- 
per sedem tuam. 

Si custodierint filii tuitestamen- 
tum meum , * et testimonia mea 
lijec, qufc docebo eos: 

Et filii eorum usque In sa;cu- ad fesperas. 

lum , * sedebunt super sedeni 
tuam. 

Quom'am elegtt Dominus Sion : * 
elegit eam in habitationem sibi. 

Ha;r requies mea in sjBcuIumsa;- 
culi : * hic habitabo , quoniam 
elegi eam. 

Viduam ejus benedicens benedi- 
cam : * pauperes ejus saturabo 
panibus. 

Sacerdotes cjus induara saluta- 
ri : * et sancti ejus exultatione 
exultabunt. 

Illuc producam cornu David : * 
paravi lucernam Christo raeo. 

Inimicos ejus induain confu- 
sione : * super ipsum autem efflo- 
rebit sanctificatio mea. 

Ant. Et omnis mansuetudinis 
cjus. 

Anl. Ecce. 

PSALMUS 152. 

ECCE quam bonum , et qu&m 
jucundum * habitare fratres 
in unum. 

Sicut unguentum in capite , * 
quod dcscendit in barbam, bar- 
bam Aaron : 

Quod descendit in oram vesti- 
menti ejus : * sicut ros Hermon , 
qui descendit in inontem Sion. 

Quoniam illic mandavit Domi- 
nus benedictionem , * et vitam 
usque in saiculum. 

Ant. Ecce quam bonum , et quiim 
jucundum habitare fratres in 
ununi. 

Ant. Omnia. 

PSALMUS 134. 

L.\UD.\TE nomen Domini,*Iau- 
<latc,servi Domiiium. 

Qiii statis in flomo Domini : * in 
atriis domils Dei nostri , 

Laudate Dorainum , quia bonus 
Dominus : * psallite nomini ejus, 
quoniam sunve. 

Quoniam Jacob elegit sibi Do-: 
minus , * Israel in possessionem 
sibi. 

Quia ego cognoYi qu6d magnus 
cst Dominus, * etDeus nosterpra; 
omnibus diis. 

Omnia qiiJECumque roluit, Do- 
minus fccit in coelo et in terra * 
in raari et in onmil)us abyssis. Ferra qttmta 

Educens nubes ab extremo ter- 
rae : * fulgura in pluviam fecit. 

Qui producit ventos de thesau- 
ris suis : * qui percussit primog^- 
nita /Egypti ab homine usque ad 
pecus. 

Et misit signa et prodigia in me- 
dio tui, ;t;gypte , * in 1'haraonem 
et in onines servos ejus. 

Qui pcrcussit gentes multas : * 
et occidit reges tortes : 

Selion , regem Amorrh.neorum , 
et Og , regem Basan , * et omaia 
regna Chanaan. 

Et dedft terram eorum haercdi- 
tatem, * hwreditatem Israel po- 
pulo suo. 

Domine, nomen tuum in seter- 
num: * Domine, meraoriale tuum 
in generationem et generationem. 

Quia judicaljit Dominus popu- 
lum suum : * et iu servis suis de- 
precabitur. 

Simulacra Gentium argentum et 
aurum, * opera manuum liomi- 
num. 

Os habent , et non loquentur : * 
oculos habent, et non videbunt. 

Aules habent , ct non audient : * 
neque enim est spiritus in ore ip- 
sorum. 

Similes illls fiant qui faciunt ea, * 
et omnes qui confidunt in eis. 

Domus Israel , benedicite Domi- 
no : * domusAaron, benedicite 
Domino. 

Domus Levi , benedicite Domi- 
no : * qui tinietis Uominum, be- 
nedicite Domino. 

Benedictus Dominus ex Sion , * 
qui habitat in Jerusalem. 

Jnt. Omnia quacumque voluit, 
Dominus fecit. 

Ant. Quoniam in ceternum. 

PS.\I.MUS 153. 

CONFITEMINI Domlno quoniam 
bonus : * quoniam in seternum 
misericordia ejus. 

Confiteminl Deo deoriun : * quo- 
r.iam in jeternum misericordia 
ejus. 

Confitemini Domino doraino- 
rum : * quoniara iu aeternum mi- 
sericordia ejus. 

Qui facit mirabilia magna so- 
lus : * quoniam in :eternum raise- 
ricordia ejus. arr yesperns. 93 

Qui fecit coelos In intellcetu : * 
quoniam inceternummiscricorilia 
ejus. 

Qui firmavit terram super 
aquas : * quoniam in jeternum 
misericordia ejus. 

Qui fecit luminaria magna : * 
quoniam in wternum misericordia 
ejus. 

Soleminpotestatem diei : * quo- 
niam in SBternum misericordia 
ejus. 

Lunam et stellas in potestatem 
noctis : * quoniam In a;ternuni 
misericordia ejus. 

Qui percussit iEgvptum euni 
primogenitis eorum : * quoniam 
in a-ternum misericordia ejus. 

Qui eduxit Israel de medio eo- 
runi : * quoniam in Eeternum mi- 
sericordia ejus, 

In manupotenti, et brachio ex- 
celso : * quoniam in aeternum 
misericordia ejus. 

Qui divisit mare Rubrum in di- 
visiones : * quoniam in BEternum 
misericordia ejus. 

Et eduxit Israel per medium 
ejus : * quoniam in a^ternum mi- 
sericordia ejus. 

Et excussit Pharaonem , et vir- 
tutem ejus in niari Rubro : *quo- 
niam in aiternum misericordia 
ejus. 

Qui traduxitpopulum suum per 
desertum : * quoniaminaeteruuui 
misericordia ejus. 

Qui percussit reges magnos : * 
quoniam in a;ternum misericordla 
ejus. 

Et occidit reges fortes : * quo- 
niam in seternum misericordia 
ejus , 

Sehon, regem .\raorrhEeorum : * 
quoniam in leternum misericordia 
ejus , 

Et Og, regem Basan : * quoniam 
in aeternum raisericordia ejus. 

Et dedit terrara eorum ha-redi- 
tatem : * quoniam in a;terniuu uii- 
sericordia cjus, 

Ilieredltatcm Israel servo suo : ' 
quoniam in a;ternummlsericordia 
ejus. 

Quia in humilitate nostra memo:- 
fuit nostrl : * quonlam in a.»ternuiii 
miserlcordia ejtis , 

Et redeinit nos ab iniaiicis nts- Oi teria sexta ad J^esperas. Iris : * quonlam in aeternuin mise- 
licortlia ejus. 

Qui dat escam omni carni • * 
quoniani inaeternummisericordia 
ejus. 

Confitemini Deo ca?ll : * quo- 
niam in seternum misericordia 
ejus. 

Confitemini Domino domino- 
i-u?>i : * quoniam in Beternum mi- 
sericordia ejus. 

Ant. Quoniamin aeternum mlse- 
ricordia ejus. 

Aiit. Hymnum cantate. 

PSALMUS 13€. 

SUPER fluniina Babylonis, lllic 
sedimus et flevimus , * cum 
recordaremur Sion. 

In saliclbus in medio ejus , * 
suspendimus orjjana nostra. 

Quia illic interrogaverunt nos, 
qui captivos duxeruntnos, * ver- 
ba cantionum : 

Et qui abdn.xerunt nos: * Hym- 
nura cantate nobis de canticis 
Sion. 

Quomodo cantabimus canticum 
Domini * in terra aliena ? 

Si oblitus fuero tui, Jerusa- 
lem , * obllvioni detur dextera 
mea. 

AdhKreat lingrua mea faucibivs 
meis , * si non mominerotui : 

Si non pruposuero Jcrusalem * 
in principio la-titiaimeic. 

Memor esto , Uomine , filiorum 
Edom, * in die Jcrusak-m: Qui dicunt : Exinanitc, exina- |_j toto cordo meo 
jnite * usque ad lundamentum in ^^(^-^^xi verl)n oris mei. nVMMIS. 

MAGN^ Deus potentlse , 
Qui fertili natos aqua 
Partim relinquis gurgiti , 
Partim levas in aera: 

Demersa lympbis imprimens, 
Subvecta crclis erigens , 
Ut stirpe ab una prodita 
Diversa repleant loca : 

Largire cunctis servulis, 
Quos mundat unda sanguinis , 
Kescire lapsus criminum , 
Nec ferre mortis ta;diuni. 

Ut culpa nullum deprimat, 
NuUum efferat jactantia ; 
Elisa mens ne concidat, 
Elata mens ne corruat. 

Pra'sta , Pater piissime , 
rntrique compar Unice , 
Cum .Spiritu Paraclito 
llegnnnsperomnesa'culum..\men. 

V. Dirigatur , Domine, oratio 
mea. iv. Sicut incensum in cons- 
pectu tuo. 

Ad Miignif. Jnt. Fac , Deus , i)o- 
tcntiain in brachio tuo : dispcrde 
superhos, ct exalta humiles. 

Preces, si dicenda; sint , haben- 
tiir siipra in Laiid. Fer. Vi , p. 41 . 

FEIUA SEXTA 

AO A ESPEKAS. 

Jnt. In conspectu. 

Tcmp. P<isch. Ant. Alleluia. 

rSALMUS 137. 

/^OTIFITF.EOR tibi, Domine , in 
I . . . ._ j, q,joniaiii Filla Bahylonismisera , * beatus 
qui retribuet tibi retributionem 
tuam, quam retrihuisti nobis. 

Beatus qui tenebit, * et allidet 
parvulos tuos ad petram. 

Ant. llymnuracantate nobis de 
eanticis Sion. 

Temp. Pasch. Ant. Alleluia , 
alleluia , alleluia. 

Capitulum. 2 Cor. I. 

BEiTEDrcTus Deus, et PaterDo- 
mini nostri Jesu Christi , Pater 
uiisericordiarum , ct Deus totius 
cousulationis , qui consolatur nos 
in omni tribulatione nostra. In conspcctu .\nijelorum psai- 
lam tibi : * adorabo ad templuni 
snnctum tuum , et oonfitebor nu- 
mini tuo : 

Super misericordia tua , et vc- 
ritate tua : * quoniam mngnifi- 
casti super omne nomen sanctum 
tuiim. 

In quacumque die invocavero 
te , exaudi rae : * multiplicabis in 
anima mea virtutem. 

Confiteantur tihi , Domine, oni- 
nes reges terrse : * quia audierunt 
omnia verba oris tui. 
Et cantent in viis Domini :*quo- 
niam magna est gloria Doraini. 

Quoniam excelsus DomlQus , ot tena sexta ace vesperas. 9S tiumilla resplclt : * et alta a longd 
logrnoscit. 

Si anibulavero inmediotribula- 
tionis , vivificabis me : * et super 
iram inimicoruni nieorum exten- 
iisti manum tuam, et salvum me 
feqit dextera tua. 

Domjnus retribuet pro me : * 
Domine, misericordia tua in sje- 
:ulum : opera manuum tuarum 
iie despicias. 

Ant. In conspectu Angelorum 
psallam tibi, Deus meus. 

Ant. Domine. 

PSAbMCS 138. 

DOMiJfs , probasti me et cog- 
novisti me : * tu cognovisti 
iessionem mcam , et resurrectio- 
aem meam. 

Intellexisti cogitationesmeas de 
lonf,'e : * scmitam meam, et funi- 
culum meum investigasti. 

Et omnes vias meas prsevidis- 
ti : * quia non est sermo in lingua 
mea. 

Ecce , Domine, tu cognovistl 
omnia novissima et nntiqua : * tu 
formasti me, et posuistl.superme 
manura tuam. 

Mirabilis facta est scientia tua 
ex nie : * confortata est, et non 
potero ad eam. 

Quo ibo a spiritu tuo? * et qu6 
& facie tua fiigiam ? 

Si ascendero In coelum, tu illic 
es : * si descendero In infernum , 
ades. 

Si sumpsero pennas meas dilu- 
culo , * et habitavero In extremis 
maris : 

Etenim illuc manus tua dcdu- 
cet me : * et teuebit me dextera 
tua. 

Et dixi : Forsitan tenebrfe con- 
lculcabuut me, * et nox lUumlna- 
tio raea in deliciis meis. 

Quia tenebrae non obscurabuu- 
tur ii te, et nox sicut dies illurai- 
nabitur : * sicut tenebrBE ejus , 
ita et iumen ejus. 

Quia tu possedistirenesmeos :* 
suscepisti me de utero matrls 
mea;. 

Confitebor tibi quia terribilitcr 
UBgnificatus es : * mirabilia opera 
tiia , et anlma mea cogQoscit oi- 
mis. Kon est occultatum os meum 
a te, quod fecistl in occulto : « 
et substantia mea in inferioribus 
terra;. 

Imperfectum meum viderunt 
oculi tui , et in libro tuo oiimes 
scribentur : * dles formabuntur , 
et nemo in eis. 

Mihi autcm nlmis honorificali 
sunt amici tui , Deus : * nimis 
confortatus est principatus eo- 
rum. 

binumerabo eos , et super are- 
nam multiplicabuntur ; * exur- 
rexl , et adhuc sum tecum. 

Si occideris , Deus , peccato- 
res : * vlri sanguinum , decllnate 
h. me : 

Quia dicitis in cogitatione : * 
Accipient In vanitate civitates 
tuas. 

Konne qui oderunt te, Domine, 
oderani ? * et super inimicos tuos 
tabescebam ? 

Perfecto odio oderara illos : * et 
inimlcl facti sunt mlhi. 

Proba me , Deus , et scito cor 
meum : * interroga me, et cog- 
nosce semitas rneas. 

Et vide si vla iniquitatis in me 
est : * et deduc me in via aeterna. 
Ant. Domine , probasti me et 
cognovistl me. 

Ant. A viro iniquo. PSALMUS 139. 

RiPE me , Dominc , ab homine 
malo : * a viro iniquo eripe E Qui cogitaverunt iniquitates in 
rorde : * tota die constituebant 
pnelia. 

Acuerunt linguas suas sicut ser- 
pentis : * venenuui aspidum sub 
labiis eorum. 

Custodi me, Domine , de mann 
peccatoris : * et ab bominibus ini- 
quis eripe me. 

Qui cogitaverunt supplantare 
gressus meos : * absconderunt su- 
perbi laqueum mihi : 

Et funes extenderunt in laque- 
um : * juxta iter scandaium po- 
suerunt mihi. 

Dixi Domino: Deusraeuses tu : ♦ 
exaudi , Domine, vocem depreca- 
tionis mesp. 

Domiue , DomiDe , virtus tiaiu- 96 Feria sexta 

Us raeae , * obumbrasti super ca- 
put iTeum in die belli. 

Ne tiadas me , Domine , h desi- 
derio meo peceatori : * cogitave- 
runt contra me , ne derelinquas 
me, ne fortc exaltentur. 

Caput circuitus eorura : * labor 
Iflbiorum ipsorura operiet eos. 

Cadent super eos carbones , in 
ignem dejicies eos : * in miseriis 
non subsistent. 

Vir linguosus non dirigetur in 
terra : * virum injustum mala ca- 
pient in interitu. 

Cognovi quia faciet Dorainus 
judicium inopis , • et vindictam 
pauperum. 

Verunitamen justl confitebun- 
tur nomini tuo : * et liabitabunt 
recti cum vultu tuo. 

Ant. A viro iniquo libera rae , 
Domine. 

Aiit. Domine. 

rs.vLJius 140. 

D0Mi?rF. , claraavi ad te , exau- 
di me : * intende vocimese, 
ciini clamavero ad te. 

Dirigatur oratio mea , slcut in- 
censum in conspectu tuo : * ele- 
vatio manunra niearum sacrili- 
ciura vespertinum. 

Pone , Doraine , custodiam orl 
nico , * et ostium circumstantiDe 
labiis meis. 

IVon declinescor meum in verba 
malitiffi , * ad excusandas excu- 
sationes in peecatis 

Cum bominibus operantlbus 
iniquitateni : * et non communi- 
cabo cuni electis eoruni. 

Corripiet nie justus in niiseri- 
cordia , et increpabit nic: * oleum 
autem peccatoris non impinguet 
caput nieum. 

Quoniara adhuc et oratio raea 
in beneplacitis eoruni : * absorpti 
sutit juncti petra; judices eorum. 
Audient verba mea , quoniani 
potuerunt : * sicut crassitiulo 
tei-rie erupla cst super terram. 

Dissipata sunt ossa nostra secus 
infernura : * quia ad te, Domine, 
Domine , oculi mei : in te speravi, 
iion auferas animara raeam. 

Custodi rae a laqueo , quem 
statuerunt niilii, * et h scandalis 
ojieranLium iiiiquitatciu. act fesperas. 

Cadent in retiaculo eiiis pecca- 
tores : * singulariter sum eg:o,do- 
nec transeam. 

Ant. Domine , claraavi ad te , 
e.xaudi me. 
Ant. Portio mea. 

PSALSICS 141. 

VOCE mea ad Dominum clama- 
vi : * voce mea ad Dominum 
deprecatus sum : 

Effundo in conspectu ejus ora- 
tionem meam , * et tribulationem 
meam ante ipsum pronuntio. 

In deficiendo ex rae spiritum 
ijieum , * et tu cogno^ isti semitas 
nieas. 

In via bac, qua ambulabam , * 
absconderunt laqueum iiiihi. 

Considerabam ad dexteram, et 
videbam : * et non erat qui cog- 
uosceret rae. 

reriit fuga ^ me , * et non est 
qui requirat aniinam meam. 

Claraavi ad te, Domine ; * dixi: 
Tu es spes mea , portio mea in 
terra viventium. 

Intende ad deprecationem rae- 

am : * quia humiliatus suni nimis. 

I.ibera me ii persequeutibus 

me : * quia confortati sunt super 

me. 

Educ de custodia animammeam 
ad confitcndum noraini tuo : * me 
expectant justi , donec retribu^s 
milii. 

-■/nt. Portio raea , Domine , sit 
in terra viventium. 

Temp. Pasch. Ant. Alleluia , 
alleluia, alleluia. 

Capitiilum. 2. Cor. I. 

BENEDicTus Deus , et Pater Do- 
mini nostri Jesu Chrlsti , Pater 
misericordiarum , et Deus totius 
consolationis , qui consolatur nos 
in omni tribulatione nostra. HOMiNis superne Conditor, 
Qui cuncta solus onliuans, 
llumuni jubes producere 
Reptautis et fera; genus ; 

Et niagna rerura corpora, 
Dictu jubentis vivida , 
I'er teiuporuni certas vices 
Obtemperare servulis: 
Rcpelle quod, cupidini3 

£iente Sabbato ad 
Ciente vi , nos impetit , 
Aut morlbus se suggerit , 
Aut actibus se interserit, 

Da gaiidioruiii prjeniia , 
Da gratiarum muiiera, 
Dissolve litis vincula : 
.Vdstringe pacis foedera. 

Praesta , Pater piissime , 
Patrique compar Unice, 
Cum Spiritu Paraclito 
Regnans per omnesccculum. Amen. 

^. Dirigatur , Domine , oratio 
mea. jt. Sicut incensum in cons- 
lectu tuo. 

AdMagnif. Ant. Deposuitpoten- 
tes, sanctos persequentes : etexal- 
tavit humlles , Christum confiten- 
tes. 

Preces , si dicendce sint, haben' 
tur supra Tn Laud. Fer. \\. p. 41. 

SABBATO 

AD VESPERAS. 

Ant. Benedictus. 

Temp. Pasch. Ant. .\IIeIuia. PSALHUS 143. 

Be::tedictus Dominus Deus 
meus , qul docet manus meas 
ad prwlium , * et digitos meos ad 
bellum. 

Misericordia mea , et refugium 
Dieum: * susceptor meus, et libe- 
rator meus : 

Protector meus et in ipso spe- 
ravi : * qui subdit populum meum 
sub me. 

Domine , quid est homo , quia 
innotuisti ei ? * aut filius homi- 
nis , quia reputas eum ? 

Homo vanitati similis ffjtus 
est : * dies ejus sicut umbra prae- 
tereunt. 

Domine , inclina coelos tuos , et 
descende : * tange montes , et fu- 
niigabunt. 

Fulgura coruscationem , et dis- 
sipabis eos •. ■*■ emitte sagittas tuas, 
<"( -onturbabis eos. 

mitte manum tuam de alto , 

e me et libera me de aquis 

tis , * de manu filiorum alie- 

Um. 

lorum os locutum est vanita- 

; * et de?:tera eoruiu , dexte- 

iquitatls. Vesperas. 97 

Deus , canticum no^Tim canta- 
bo tibi : * in psalterio decachordo 
psallam tlbl. 

Qui das salutem regibus , * qul 
rederaisti David servum tuum de 
gladio maligno , eripe me. 

Et erue me de raanu filiorum 
alienorura , quorum os locutum 
est vanitatem : * et dextera eo- 
rum , dextera iniquitatis : 

Quorum filii sicut novellae plan- 
tationes * in juventute sua. 

FiliK eorum compositie : * cir- 
cumornatse ut similitudo templi. 

Promptuaria eorum plena , * 
eructantia ex hoc in illud. 

Oves eorum foetosse, abundan- 
tes in egresslbus suis : * boves eo- 
rum crassae. 

Kon est ruina roaceria?, neque 
transitus, * neque clamor in pla- 
teis eorum. 

Beatum dixerunt populum, cui 
hsec sunt: * beatus populus, cu- 
jus Dominus Deus ejus. 

Ant. Benedictus Dominus Deus 
meus. 

Ant. Per singulos dies. 

PSALMtS 1«. 

EXALT.^BO te, Deus meus Rex: * 
et benedicam nomini tuo in 
saeculum , et in sseculum Sceculi. 

Per singulos dies benedicam ti- 
bi : * et laudabo nomen tuum in 
SKcuIum , et in saeculum saculi. 

Magnus Dominus et laudabilis 
nlmis : * et magnitudinis ejus non 
est finis. 

Generatio et generatio laudaW ■• 
opera tua : * et potentiam tuam 
pronuntiabunt. 

Magnificentiam gloriae sanctita- 
tis tuse loquentur : * et mirabilia 
tua narrabunt. 

Et virtutem terribilium tuorum 
dicent : * et magnitudinem tuam 
narrabunt. 

Memoriam abundantia; suavita- 
tis tuK eructabunt : * et justitia 
tua exultabunt. 

Miserator et misericors Domi- 
nus , * patiens , et multiim mise- 
ricois. 

Suavis Dominus universis : * «t 
miserationes ejus super bmnia 
opera ejus. 

Confiteautur tibi , Domine,' om» 93 Sabbato ad 

nia opera tiia : * et sancti tui be- 
nedicant tibi. 

Gloriain regni tiii dicent : * et 
potentiam tuam lociiientur. 

Ut notam faciant tiliis hominum 
potentiani tuam : * et gloriam 
uiagnilicentia; regni tui. 

Uegniiin tuum , regnum omniuin 
SBeculorum : * et doinlnatio tua in 
oinni generatione, et geucratio- 
nein. 

Fiilclis Dominus in omnibus ver- 
bis suis: * et sanctus in oninibus 
operibus siiis. 

Allevat Dominiis omnes qui cor- 
ruunt : * et erigit omnes elisos. 

Oculi oinnium in te sperant , 
Domine : * et tu das escam illo- 
rum in tempore opportuno. 

Aperis tii manuin tuam , * et 
imples omne animal bcneilictionc. 

Justus Dominus in omnibus viis 
suis : * et sanctus in omnibus 
operibus suis. 

Propc est Doralnus omnibus in- 
vocantibiis eum : * omnibus in- 
vocantibiis eum in veritatc. 

Vohintatcm tiinentiiiin se fa- 
ciet , * et dcprecationem eoriim 
exaudiet , et salvos faciet eos. 

Custodit Dominus omncs dili- 
gente.s se : * et oinnes peccatores 
disperdet. 

Laudationem Dominl loquetur 
os nicum : * et benedicat omnis 
caro nomini sancto ejus in sa;cu- 
lum, et in sa'culiiin sa'culi. 

Ant. Per singulos dies benedi- 
cam tc, Doinine. 

Ant. Laudabo. 

PSALMCS 1«. 

LAUDA , anima mea , Dominum ; 
laiidabo Doniinuin in vita 
nica : * psallam Deo meo quamdiu 
fuero. 

Noliteconfidere Inprlncipibus:* 
in filiis hominum , in quibus noa 
est salus. 

Exibit spiritus ejus, et revertc- 
tur in terram su-im : * in illa die 
peribunt omnes cogitationes eo- 
rum. 

Beatus cujus Deus Jacob adju- 
tor ejus , spes ejus in Domlno Deo 
Ipsius : * qui fecit ciclum et ter- 
lam , mare , et oiunia, qua: in cis 
sunt. Veaperns. 

Qui custodit veritatem In ssecu- 
luin , facit judiciuin injuriara pn- 
tientibus : * dat escam esurientl- 
bus. 

Dominus solvit corapeditos : * 
Doniinus iliuminat coecos. 

Doininus erigit elisos : * Domi- 
nus diligit justos. 

Dominus cu.stodit advenas , pu- 
pilliim et viduam snscipiet : * et 
vias peccatorum disperdet. 

Regiiabit Dominus in sa-cula : 
Deus tuus , -Sion , * in generatio- 
nem et gencrationcni. 

.4nt. Laudabo Deum meum in 
vita mea. 

Ant. Deo nostro. 

PSALMUS I4G. 

LAUDATE Dominum , quoniani 
bonus est psalnnis : * Deonos- 
tro sit jucunila , decoraque lau- 
datio. 

.liditicans .lerusalem Doininus, * 
dispersioncs Israelis congrcgnljit. 

Qiii sanat contritos corde , * it 
alligat contritioncs eorum. 

Qiii nunicrat multitudincin stel- 
lariiin , * et omnibus eis nomina 
vocnt. 

Mngnus Dominus noster , ci 
magna virtus ejus: * et sapientin 
ejus non cst niimerus. 

Suscipicns mansuetos Doni - 
nus , * hiimilians autem peccah'- 
rcs usqiic ad tcrrain. 

rra?cinite Domino in confessin- 
ne : * psallite Deo nostro In ci 
thara. | 

Qui operit cnplum nubibus : * et j 
pnrat terra' phivinm. ] 

Qui producit in montibus foe- ] 
nu»M, * et hcrbam servituti ho- 
minui.n. 

Qui dat jumentis escam ipsn- 
ruin , * et puUis corvorum invo- 
cantihus ciiin. 

Non in fortitudine equi volun- 
tatcm habebit : * ncc in tibiis viri 
bencplacitum erit ci, 

Bencplacitum est Domii 'i-l^'''' 
timentes eum : * et in eis 7 
rant super misericordia ^ri 

^«f. Deo nostro jucun *))J 
datio. *o/. 

Jnt. Lauda. qJ 

iente Sabbato ad fesperas. 99 PSALMrS 147. 

LAUDA,' rusalem , Dominuia : * 
lauda aumtuum, Slou. 
Quoniam confortavit seras por- 
tarum tuarum : * benedixit filiis 
tuis in te. 

Qui posuit fines tuos pacem : * 
et ndipe frumenti satiat te. 

Qui emittit eloquium suum ter- 
r» : * velociter currit sermo ejus. 
Qui dat niveni sicut lanam : * 
nebulam sicut cinerem spargit. 

Mittit crystallum suam sicut 
buccellas : * ante faciem frigoris 
ejusquls sustinebit ? 

Emittet verbum suum , et li- 
quefaciet ea : * flabit spiritus 
ejus , et fluent aqus. 

Qui annuntiat verbum suum Ja- 
cob , * justitias et judicia sua Is- 
rael. 

Non fecit taliter omni nationi: * 
et judicia sua non manifestavit 
els. 

j4nt. Laada , Jerusalem, Domi- 
num. 

Temp. Pasch. ^n^ Alleluia, al- 
leluia , allelula. 

Capitulum. Rom. II. d. 

Oaltitudo divitiarum sapientia 
et scientlae Dei : quara incom- 
prehensibilia sunt judicia ejus, et 
investigabiles viee ejus ! JAM sol recedit igneus ; 
Tu lux perennis, Unitas 
Kostris , beata Trinitas , 
Infunde luraen cordibus. 

Te man^ laudum carmine , 
Te deprecamur vespere ; 
Digneris ut te supplices 
l.audemus inter Coelites. 
Patri , simulque Filio , 
Tibique , sancte Spiritus , 
Sicut fuit, sit jugiter 
Sieclum per omne gloria. .\men. 

T. Vespertina oratio ascendat 
ad te , Domine. {t. Et descendat 
super nos misericordia tua. 

^d yiagnif. Ant. Suscepit Deus 
Israel puerumsuum : sicutlocutus 
est ad Abraham , et semen ejus : 
exaltare humiles usque in sacu- 
lum. 

Capit. O altitudo dicitur in 
Fesp. Sabb. ab Oct. Pentec. usque ad Adv., et ab Oct. Epiph. usque 
ad Septuag. Hymnus et *. etiam 
usque ad Quadrag. Ant. ad Mag- 
nificat ab Oct. Epiph. usque ad 
Septuag. tantiim. Post Ant. dici- 
tur Oratio propna 

Deinde fiunt suffragia Sancto- 
rum, quibus prcemittitur 

COMMEMOR.mO DE CRUCE 

Infer. tantiim Offic., etiamquan- 

do non dicuntur Preces. 

Ad Fesp. et Laud. Ant. Per sig- 

num Crucis de inimicis nostris li- 

bera nos, Deus noster. 

t. Omnis terra adoret te , ec 
psallat tibi. it. Psalmum dicat no- 
mini tuo, Domine. 

Oremus. Oratio. 

PERrETUA nos, quaesumus, Do- 
mine , paee custodi , quos per 
lignum sanctae Crucis redimere 
dignatus es. 

Temp. autem Pasch. , Feria U. 
post Dom. I. Paschce usque ad 
Ascens. , tam in Offic. de Temp. 
quAm de Sanctis, nisi sit Diiplex, 
aut infra Octavas ,fit sequens : 

Ad Vesp. Ant. Crucem sanctam 
subiit qui infernum confregit ,ac- 
cinctus est potentia , surrexit die 
tertia, alleluia. 

Ad Laud. Ant. Crucifixus sur- 
rexit k mortuis , et redemit nos, 
alleluia , alleluia. 

T. Dicite in nationibus, alleluia. 
a-. Qula Dominus regnaviti» ligno, 
alleluia. 

Oremas. Oratio. 

DEtrs , qui pro nobis Filium 
tuum crucis patibulum subire 
voluisti, ut inimici ci nobis expel- 
leres potestatera : concede Hobis 
famulis tuis , ut resurrectionis 
gratiam consequamur. Per eum- 
dem Dominum nostrum. 

Alice comm. de Sanctis non 
fiunt temp. Pasch. 

COMMEMORATIONES 

COMMVI.ES, SEO SmBACIl 

SAS^CTORUM. 
De S. .Vaiia, quando ncn dici- 
lur ejus Offic. parvum. 
Ad Fesp. et Laud. Ant. Sancta 100 A(t Compretorlum. Maria , succurre miserls , juva pu- 
sillanimes , refove flebiles , ora 
pro populo , interveni pro clero , 
Intercede pro devoto feniineo 
sexu : sentiant onines tuum juva- 
men , quicumque celeljrant tuam 
sanctam commemorationem. 

*. Ora pro nobis, sancta Dei ge- 
nitrix. jt. Ut digni efficiamur pro- 
tnissionibus Christi. 

Oremus. Oratio. 

CONCEDE nos famulos tuos , 
quaesumus , Uomine Deus , per- 
petua mentis et corporis sanitate 
gaudere, et gloriosa beata; Mariee 
semper virginis intercessione , il 
praesenti liberari tristitia , et ae- 
terna perfrui Uietitia. 

Ab Oct. Epiph. usque ad Pu)-if. 
dicitur. ♦. Post partum , Virgo , 
inviolata permansisti. |t. Dei ge- 
nitrix, intercede pro nobis. 

Oremus. Oratio. 

DEUS , qui salutis a;terna; , bea- 
ta Maria; virginitate tecun- 
da, huniano generi pramia prais- 
titisti : trihue , qupesumus , ut ip- 
sam pro nobis intercedere sen- 
tiamus , per quam meruiraus auc- 
torem vitic suscipere Dominuin 
nostrum Jesum Chrlstum Filium 
tuum. 

De Apostolis. Ad Vesp. Ant. Pe- 
trus Apostolus, et l'aulus Doctor 
Oentium, ipsi nos docuerunt le- 
gem tuam , Domine. 

t. Constitues eos prlncipes su- 
per omnem terram. jt. Memores 
erunt nomlnis tui, Domine. 

Ad Land. AiU. Gloriosi princi- 
pes terrae , quo modo in vita sua 
dilexeruut se , ita et in morte non 
sunt separati. 

Si. in omnem terram exivit so- 
nus eorum. |t. Et in fines orbis 
terrae verba eorum. De Patrono vel Titulari Eccte- 
six Jiat Comm. consueta ante vct. 
post Comm. prasd. pro digiiitaie 
illius , et ultimo loco de Pace. 

Ad Vesp. et Laud. Ant. Da pa- 
cem, Domlne, in diebus nostris, 
quia non est alius qui pugnet pro 
nobis , nisi tu , Deus noster. 

:*•. Fiat pax in virtute tua. p.-. Et 
abundantia in turribus tuis. Oremus. Oratio. DEUs , cujus dextera beatum 
Petrum ambulantem in flucti- 
bus, ne mergeretur , erexit, et 
Coapostolum ejus Paulum tertio 
naufragantcm , de profundo pela- 
gi liberavit: exaudi nos propitius, 
et concede , ut amboruni meritis, 
aeternitatis gloriam consequaiiiur. Oremus. Oratio. DEUS , k quo sancta desideria , 
recta consilia et justa sunt 
opera, da servis tuis lllam, quam 
niundus dare non potest, pacem, • 
ut et corda nostra mandatis tuis 
dedita , et hostium sulilata for- 
niidine , tempora sint tua protec- 
tione tranquilla. Per Dominum. 

t. Dominus vobiscum. 

Br. Et cuni spiritu tuo. 

t. Benedicamus Domino. 

R. Deo gratias. 

:*-. Fidelium anima; per miseri- 
cordiam Dei requiescant in pace. 

ft. Amen. 

Deinde dicitursecr.Vatev noster. 

Sic terminatur Ofjic. , ubi alia 
non sequatur Uora. 

Dictce comin. scu suffragia di- 
cuntur ab Oct. Peiitec. usque ad 
Adv. , et ab Oct. Epiph. usque ad 
Dom. Pass. exceptis Duplic. et in- 
fra Octav. 

Quando dicitur Ofjic. B. Maria:, 
nonjit alia commeinor. de ea. 

AD COMPLETORIUM. 

iecformc//)/V.tJube,dorane, be- 
nedicere. 

Bened. Noctem quietam , et fi- 
nem perfectum concedat nobis- 
Dominus omnipotens. pr. Amen. 

Lectio brevis. 1 Petri 5. c. 

FRATRES, Sobrii estote et vigi- 
late : quia adversarius vester 
diabolus , tanquam leo rugiens , 
circuit quKrens quem devoret : 
cui resistite fortes in fide. Tu au- 
tem , Domine , miserere nobis. 

jt. Deo gratias. 

*. Adjutoriuni nostrum In no- 
mine Domini. }k. Qui fecit coelum 
et terram. 

V&i^r , dicitur totum secretd. j4d Co)npletorium. lOI Deinde fit Confessio communis 
niternatim , ut supra ad Primam, 
p. 19. 

Etfacta Absolutione dicitur v. 

CosvERTE nos, Deus , salutaris 
noster. {t. Et averte ii-am tuam 
A nobis. psalmus 90. 

*. Deus.in adjutorium meum ^^^^^^^^^^ i„ a,,jutorio Altis- 

'ntende. jt. Domine , ad adjuvan- y ^^^^^ ^ , ;„ protectione Dei 
cceli commorabitur. Educesme delacrueohoc, quem 
alisconderunt mihi : * quoniam tu 
es protector meus. 

In manus tuas commendo spiri- 
tum meuni : * redemisti me, Do- 
mineDeus veritatis. et •lum nie festina. Gloria Patri 
Kilio, etc. Sicut erat, etc. 

Ant. Miserere. 

Temp. Pasch. Ant. Alleluia. 

PSALMfS 4. 

CtJM invocarem , exaudivit me 
Deus justitiK raeje : * in tribu- 
latione dilatasti mihi. 

Miserere mei, * et exaudi ora- 
lionem meam. 

Filii hominum , usquequo gra- 
vi corde? * ut quid diligitis vani- 
tatem , et quaeritis mendaciura .' 

Et scitote quoniam mirificavit 
Dominus sanctum suum : * Domi- 
nus exaudiet me, cum clamavero 
ad eum. 

Irascimini , et nolite pecca- 
re : * qua; dicitis in cordibus ves- 
tris, in cubilibus vestris compun- 
Kimini. 

^ Sacrificate sacrificium justitia; , 
et sperate in Domino. * Multi di- 
cunt : Quis ostendit nobis bona ? 

SigTiatum est super nos lumen 
vultiis tui , Domine : * dedisti la;- 
titiam in corde meo. 

A fructu frumenti, vini , et olei 
sui * multiplicati sunt. 

In pace in idipsum * dormiam , 
et requiescam. 

. Quoniam tu , Domine , singiila- 
riter inspe * constituisti me. 

PSALMUS 30. 

IX te , Domine , speravi , non con- 
fundar in Kternum : * in justi- 
tia tua libera me. 

Inclina ad me aurem tuam , * 
accelera ut eruas me. 

Ksto miliiin Deumprotectorem, 
et in domum refujjii, * ut salvum 
me facias. 

Quoniam fortitudo mea, et re- 
fugium meum es tu : * et propter 
nomen tuum deduces me, etenu- 
trles me. Dicet Doniino : Susceptor meus 
es tu , et refugium meum : * Deus 
meus sperabo in eum. 

Quoniam ipse liberavlt me de 
laqueo venantium, * et a verbo 
aspero. 

Scapulis suis obumbrabit tibi : * 
et siib pennis ejus sperabis. 

Scuto circumdabit te veritas 
ejus : * non timebis i timore noc- 
turno, 

A sngitta volante in die, a ne- 
gotio perambulante intenebris: * 
iib incursu , et da;monio meri- 
diano. 

Cadent a latere tuo mille , et de- 
cem millia a dextris tuis : * ad te 
auteni non appropinquabit. 

Verumtamen oculis tuis consi- 
derabis : * et retributionem pec- 
catorum vidcbis. 

Quoniam tu es , Domine , spes 
mea : ' Altissimum posuisti refu- 
gium tuum. 

JSon accedet ad te malum : * et 
Hagellum non appropinquabit ta- 
bernaculo tuo. 

Quoniam Angelis suis mandavit 
de te : * ut custodiant te in om- 
nibus viis tuis. 

In manibus portabunt te, * ne 
forte offendas ad lapidem pedem 
tuum. 

Superaspidem et basiliscum am» 
bulabis : * et conculcabis leonem 
et draconem. 

Quoniam in me speravit, libe- 
raboeum : * protegam eum,quo- 
niamcoguovit nomen meum. 

Clamabit ad me, et ego exau- 
diam euni : * cum ipso sum in tri- 
bulatiune : eripiam eum , et glori- 
ficabo eum. 

Longitudlne dierum replebo 
eum : * et ostendam illi salutare 
meum. 102 Ad Completorium. 

Ant. Salva nos, Doniine , vlgi- 
lantes , custodi nos doiinientes : 
ut vigilemus cum Christo , et re- 
quiescamus in pace. 

Sequentes Preces semper diciai' 
tur, prceterquam in Offic. Dupl. 
et infra Oct. In fer. Ojfic. , tenip. 
Adf. et Quadrag-. et in Quat. 
Temp. , quando dictce sunt Pre- 
ces in fesp. , dicuntur flexis ge- 
nibus. R PSAtSIUS 133. 

ECCE nune l^eneflicite Donii- 
nuiu, * omnes servi Domini. 

Qul statis in domo nomini , * in 
atriis domvls Dei nostri, 

In noctihus extollite manus ves- 
tras in sancta, * et benedicite Do- 
minum. 

Benedicat te Dominus ex Sion , * 
qui fecit cnelum et terram. 

Ant. Miserere mihi , Domine, et 
exaudi orationem meam. 

Temp. Pasch. Ant. Alleluia , 
alleluia , alleluia. 

HYMJIIIS. 

TE lucls ante terminum , 
Rerum Creator, poscimus, 
Vt pro tua clementia 
Sis pra-sul et custodia. 

Procul recedant somnia, 
Et noctium phantasmata; 
llostemque nostrum comprime, 
Ne polluantur corpora. 

Pra?ita , Pater piissime , 
Patrique compar Unice , 
Cum Spiritu Paraclito 
Kegnansperomnesa?culum..\men. 

Capitulum. Jerem. 14. b. 

Tu autem iu nobis es , Domine , 
et nomensanctum tuum Invo- 
catum est super nos : ne derelin- 
quas nos , Domine Deus noster. 
jt. Deo gratias. 

|t. hr. In manus tuas , Domine, 
* Commendo spiritura meum. In 
manus. t. Redemisti nos , Do- 
mine Deus veritatis. Commen- 
do. Gloria. In manus. t. Custodi 
iios, Domine, ut pupillam oculi. 
(t. Sub umbra alarum tuarum pro- 
tege nos. 

Ant. Salva nos. 

CAXTICUM SIMEOXIS. Luc. 2. C. 

NUNC dimittis servum tuum , 
Domine , * secundiim verbum 
tuum in pace: 

Quia viderunt oculi mei * salu- 
tare tuum, 

Quod parasti * ante faciera om- 
nium populorum : 

Lumen ad revelationem Gen- tus sanctus. ^. .\men. 
tlum « et gloriam plebis tuae Et nondiciturYv\e\\nm &n\mm , 
l5,.ag] sed immediati dicitur una ex in- 

Gloria Patrl , etc. frascriptis Ant. pro temp. YRiE eleison. Christe eleison. 
Kyrie eleison. Pater noster, 
secretd. t. Et ne nos inducas In 
tentationeni. B:. Sed libera nos k 
nialo. Credo in Peuni , secretd. 
*. Carnis resurrectionem. ji. Vi- 
tam teternam. Amen. 

t. Benedictus es , Domine , Deus 
patrum nostroruni. ft. Et lauda- 
bilis et gloriosus in swcula. v. Be- 
iiedicamus Patrem et Fitiuni cum 
sancto Spiritu. ^. Laudemus, et 
superexaltemus eum in sacula. 
S . Benedictus es , Domine, in f\v- 
mamento co?li. 9.-. Et laudabilis , 
et gloriosus, et superexaltntus in 
sa>cula. t. Benedicat et custodiat 
iios omuipoteus et misericors Do- 
minns. -^. Amcn. ir. Dignare, Do- 
mine, nocte i.sta. Ji-. Sine peccato 
nos custodire. v. Jliserere no.stri , 
Domine. p.-. Miserere nostri. t. Fiat 
misericordia tua , Domine, super 
nos. ft. Quemadmodum speravi- 
niusin te. v. Domine, exaudiora- 
tionem meam. ^. Et clamor meus 
ad te veniat. t. Dominus vobis- 
cum. ^. Et cuni spiritu tuo. 
Oremus. Oratio. 

VisTTA, quKsumus, Domine, ha- 
bitationem istam , et omnes 
insidins inimici ab ea long^ repel- 
le : Angeli tui sancti habitent in 
ea, quinosin pace custodiant, et 
benedictio tua sit super nos sem-. 
per. Per Dominum. 

t. Dominus vobiscum. ft.Etcum 
spiritu tuo. t. Benedicamus Do- 
mino. ft. Deogratias. 

Bened. Benedicat et custodiat 
nos omnipotens et misericors Do- 
minus, Pater, et Filius, et Spiri- Ad Completorium. A Vesp. Salbati ante Dom. I. 
Adv. luque ad Purif. inclusivi , 
Ant. 

AI.MA Rederaptoris Mater, quae 
pervia coeli 
1'orta manes , et stella maris , suc- 

curre cadenti , 
Surgere qui curat, populo-.tuquBe 

genuisti , 
Ifatura niirante, tuum sanctum 

Genitoreni , 
Virgo priiis ac posterius , Gabrie- 

lis ab ore 
Sumens illud Ave , peccatorum 

miserere. 

In Adv. *. Angelus Domini nun- 
tiavit Maria?. jt. Et coneepit de 
Spiritu sancto. 

Oreraus, Oratio. 

GRATiAM tuara , qussumus , 
" Domine , mentibus nostris in- 
tunde, ut qui, Angelo nuntianfe, 
r.hristi Filii tui Incarnationera sacrata. jt. Da mihi vlrtutem eon- 
tra hostes tuos. Orenius. Oratio. Co?fCEDE, raisericors Deus,fra- 
gilitati nostrie prjesidium , ut 
qui sancta? Dei Genitricis menio- 
riani agimus , intercessionis ejus 
auxilio , a nostris iniquitatibus re- 
siirgamus. Per eumdera Christum 
Dominum nostrum. jt. Amen. 

A Complet. Sabbati sancti us- 
f/ue ad Aonam Sabbati post Pen- 
tec. inclusive , Ant. 

REGIXA cneli , laetare, alleluia, 
Quia quem meruisti portare , 
alleluia, 
Rcsurrexit sicut dixit, alleluia; 
Ora pro nobis Deum , alleluia. 

V. Gnude et l:etare , virgo Ma- 
via , alleliiia. r-. Quia surrexit Do» 
minus vere, alleluia. 

Oremus. Oratio. eognovimus , per passionem eius T-YErs , qui per resurrectionem 
et crucem, ad resurrectionis glo- U Kiiii tui Doraini nostri Jesu d; riam perducamur. Per eumdem 
Christum Domiaum uostrum. |t. 
Amen. 

, A I. Vgsp. Nativ. et deinceps , 
*. Post partum , Virgo, inviolata 
permansisti. jt. Deigenitrix, in- 
tercede pro nobis. 

Orenius. Oratio. 

lErs, qui snlutis <etern£e,beat?e 
'Maria' virginitate fuecunda, hu- 
mano generi prjemia pra-stitisti » 
tribue, qua-sumus, ut ipsam pro 
nobis intercedere sentiamus , per 
quam meruimus auctorera vitie 
suscipere Dominum nostrum Je- 
sum Christum Filium tuum. 
Jt. Amen. 

Post Purif., idest, itfine Com- 
pJet. illius diei inclusive , usque 
ad Fer. v. in Ccena Domini exclu- 
sive , Ant. 

AVE, Regina cnelorum, 
Ave , Domina Angelorum : 
Salve, radix, salve, porta, 
£x qua mundo lux est orta. 

Gaude, Virgo gloriosa, 
Super omnes speciosa: 
Vale, 6 vald^ decora , 
Etpro nobis Christum exora. 
V. Dignare me laudare te, Virgo Christi mundum Uetificare digna- 
tus es 5 i)r;esta , qua^sumus , ut 
per ejus genitricem virginera ^Ma- 
riam perpetuffi capiamus gaudia 
vita". Per euradem Christum Do- 
minum nostrum. r. Amen. 

A I. Vesp. fest. Tr^nit. usque 
ad Nonani Sabbati ante Adv., 
Ant. 

SALVE , Regina, mater miseri- 
cordia? , vita , dulcedo et spes 
nostra , salve. Ad te clamaraus 
exules filii Evre. Ad te suspiramus 
gementes et flentes in hac lacry- 
marura valle. Eia ergo, ndvocata 
nostra , illos tuos raiscricordes 
oculos ad nos converte. Et Jesum 
benedictura fructum ventris tui 
Bobis post hocexilium ostcnde. O 
clemens , 6 pia , o dulcis vu'go 
Maria; 

V. Ora pro nobis , sancta Dei 
Genitrix Br. Ut digni efticiamur 
promissionibus Christl. 

Oremus. Oratio. 

OMNiroros sempiterne Deus , 
qui gloriosae virginis matris 
Maria corpus el animam, ut dig- 
num Filii tui habitaculum eflict 
mereretur, Spiritu sancto eoope- 
4 104 Ad Completortum. rante , prseparasti , da , ut cujus 
commemoratione laetamur , ejus 
pia intercessione nb instantibus 
malis, et a morte perpetua libe- 
remur. Per eumdem Christura Do- 
minum nostrum. 9.-. .\men. 

ir. Divinum auxilium maneat 
sempernobiscum. ^. Amen. 

Dein.de dicitur secreto Pater 
noster , Ave Maria , et Credo. 

Sic dicitur Complet. per totum 
annum , prceterquam in triduo 
majoris Hebd. , et per Oct. Pas- 
chce , ut suo loco dicetur. 

Si post Complet. immediatd se- 
quatur Matut. , tunc Ois dicatur 
Pater noster, Ave Maria, et Credo : 
quiaComplet., quodest finisOffic, 
sic terminari debet y et ante JMa- 
tut. iterum repetitur pro phncipio 
Offic. sequenlis diei. 

Ant. pnedictcE dicuntur etiam in fine Laud, , quando disceden' 
dum est a Choro : sed si imme- 
diate post Matut. subsequatur 
Prima , vel alia Hora , dicuntur 
in fine ultimce Horce , ita ut di- 
cantur semper, quando, termina- 
ta a liqua Hora , discedendum est 
a Choro, et tuncpost. t. Fidelium 
animse , et Pater noster secreto , 
dicitur t. Dominus det nobis 
suam pacem. jt. Et vitam aeter- 
nam. Amen. 

Deinde una ex prcedictis Anf, 
et in fine Divinum auxilium ma- 
neat semper nobiscum. ^. Ameo. 

Extra Chorum autem dicuntur 
infine Laud. , si tunc terminan- 
dum sit Offic. ; alioquin in fine 
ultimcE HorcE. Post alias vero Ho- 
ras , quando terminatur O/fic. , 
dicitur tantiein Pater uoster se- 
cretd. PRO COMMEMORAT. FERIARUM. JN ADVEN T V. 

AD VESPERAS. 

*■. Rorate, ciieli, desuper, et nu- 
bes pluant justum. jt. Aperiatur 
terra et germinet Salvatorem. 

IN LAUDIBUS. 

*. Vox clamantis in deserto : 
Parate viara Domini. <t. Rectas fa- 
cite semitas ejus. 

IN QUADRAGESIMA. 
AD VESP. ET l\ LAUD. 

*. Angelis snis Deus raandavlt 
te. ft. Ut custodiant te in omni- 
bus viis tuis. 

TEMPORE PASSWNIS. 

AD VESPERAS. 

+. Eripe nie, Domine, ab homine 
malo. ^. A viro iniquo eripe me. 

IV LAUDIBUS. 

*. Eripe me de inimicis meis , 
Deus mens. ft. Et ab insurgenti- 
bus in me libera me. 

PER ANNUM. 

IIV LAUDIBUS. 

Feria ij. 
Ant. Benedictus Domlnus Deus 
Israel. *■. Repleti sumus manfe miseri- 
cordia tua. ^. Exultavimus, etde- 
lectati sumus. 

Feria iij. 
Ant. Erexit nobis Dominus cor- 
nu salutis In domo David pueri 
sui. 
t. et |t. ut supra , et sic in seq. 

Feria iv. 
Ant. Deraanu onmium qui ode- 
runtnos, libera nos, Domine. 
Feria v. 
Ant. In sanctitate serviamns 
Domino , et liberabit nos ab inl- 
micis nostris. 

Feria vj. 
Ant. Ve.r viscera misericordiae 
Dei nostri visltavit nos Oriens ex 
alto. 

Sabbato. 

Ant. Illuminare , Domine , his 

qni in tenebris sedent, et dirige 

pedes nostros in viam pacis, Deus 

IsraeJ. 

AD VESPEKAS. 

T. Vespertina oratio ascendat ad 
te , Domine. ji. Et descendat super 
nos misericordia tua. PROPUmM DE TEMPORE. SABBATO 

ante Doiniiiicam I. Adventus. 

AD VESPERAS. 

Capitutum. Rom. 13. d. 

FRATRES , Hora est jam nos de 
somiiosurgere. Nunc enimpro- 
pior est nostra salus , quiim ciim 
credidimus. a.-. Deo gratias. 

HYMi\US. " 

CREATOR alnie siderum, 
jEterna lux credeutium^ 
Jesu Redeuiptor omnium , 
Intende votis supplicum. 

Qui dtemonis ne fraudibus 
Periret orbis , impetu 
Araoris actiis , languidi 
Itlundi medela factus es 

Coramune qui mundi nefas 
nt expiares , ad Crucem 
£ Virgiiiis Sacrario 
Intacta prodis victima. 

Cujus potestas gloriEe , 
Nomenque cnm prrmiim soDat: 
Et Cnplites et inferi 
Tremente curvantur genu. 

Te deprecamur ultimae 
Magnum die4 Judicem, 
Armis superna; gratise 
Uefende nos ab hostibus. 

Virtns , hoiior, laus , gloria 
Deo Patrj cuni Filio , 
Sancto simul Paraclito , 
In saeculorum srecula. Araen. 

V. Rorate, cnpli, desuper, et nu- 
bes pluant justum. jt. .\periatur 
terra , et germinet Salvatorem. 

Ad Magitif. Anl. Ecce nomen 

Domini venit de longinquo, etcla- 

ritas ejus replet orbem terrarum. 

Oratio. 

ExciTA , qusesumus , Domine , 
potentiam tuam , et veni , ut 
ab imminentibus peccatorum nos- 
tronim periculis , te mereamur 
protegente eripi, te Ifberante sal- 
vari : Qui vivis. 

Comm. seu Suffr. Sanctoram non 
frimt per totum Adv. , etiam in 
Offic. dc Sanctis , nec de Cruce 
in fer. Offic. 

Iti Adv. non fit de Festo , nisi fuerit Duplex , vel Semiduplex ; 
qudd si occurrat in Dom. , trans- 
fertur in j. diem simili Festo no/i 
impeditam. De Simplici verd fit 
tantiim comm. 

DOM. I. ADVENTUS. 

AD MATUTIACM. 

Invit. Regem venturum Dorai- 
num , * Venite , adoremus. Et di- 
citur etiam iii Feriis usque ad 
Dom. 3. Adv. Psaiin. Venite,/).!. 

HYIIIVIIS. 

VERBUM supernum prodiens 
E Patris a?terni sinu , 
Qui natus orbi subvenis , 
Labente cursu temporis. 

Illumina nunc pectora , 
Tuoque amore concrema, 
Ut cor caduca deserens 
Cneli voluptas impleat: 

Ut, ciini tribunal Judicis 
Damnabit igni noxios , 
Et vox ainica debitum 
Vocabit ad cceluin pios, 

Non esca flaminaruin nigros 
Volvamur inter turbines; 
Vultu Dei sed conipotes 
Coeli fruamur gaudiis. 

Patri , simulque Filio , 
Tibique, sancte Spiritus, 
Sicut fuit , sit jugiter 
Saclura per omne gloria. Anien. 
m I. AOCTUR^O. 

Ant. et Psalmi ut in Psnlt. 

Post t. in quoliliet Nnct. dici- 
tur Pater noster. Deinde Benedic- 
tio et Absolutiones ut in Psalt. 

Benedictiones vero iii Offic. de 
Sanctts , de S. Maria , vel triuin 
Lect. Iiabentur sub inilium Psalt. 

Incipit liber Isaise Prophetee. 
Lectio j. Cap. I. 

Visio Isaiae filii Amos, qiiam vi- 
dit super Judam et Jerusalem 
in diebus Oziae, Joathan , Achaz , 
et Ezechia! , regiim Juda. Audite , 
coeli , et auribus percipe, terra , 
qiioniain Dorainus locutus est : Fi- 
lios enutrivi , et exaltavi ; ipsi au- 
tcm .'-preverunt me. Cognovit bos 
E i 106 Dominica prima Jdventils. possessorern simm , et asinusprce- 
sepe domini sui : Israel autetn nie 
non eognovit , et populus meus 
non intellexit. Tu autem , Dorai- 
ue , raiserere nobis. ^t. Deo gratias. 

Sic semper terminantur Lectio- 
nes , nisi aliter signetur. 

ft. Aspiciens .'i longe, ecce video 
Dei potentiam venientem , et ne- 
bulam totam terram tegentem. 
* Ite obviam ei, et dicite : * Nuntia 
nobis si tu es ipse , * Qui regnatu- 
rus es in populo Israel. *. Quique 
terrigena; et filii hominum , simul 
in unum dives et pauper, Ite ob- 
viam ei , et dicite : v. Qui regis Is- 
rael , intende , qui deducis velut 
ovem Joseph : Nuntia nobis si tu 
esipse. *^. Tolliteportas, principes, 
vestras, et elevamini , port» aeter- 
nales , et introibit Uex gloriap. Qui 
regnaturus es in populo Israel. 

V. Gloria Patri , et Filio , et Spi- 
tui sancto. Deinde repetituri^. As- 
piciens k longe, usque ad t. Qui- 
-. que terrigenje. 

Hoc jt. non dicitur per Hebd. , 
sed ejus loco dicitur |t. j.Ferias ij. 
seq uenlis. 

Lectio ij. 

VM genti peccatrici , populo gra- 
vi iniquitate , semini nequam , 
fillis sceleratis : dereliquerunt Do- 
minum , blasphemaverunt .Sanc- 
tum Israel :abalienati suntretror- 
sum. Super quo percutiam vos ul- 
tra , addentes pra-varicationem ? 
Omne caput languidum , et onme 
cor mcerens. A planta pedisusque 
ad vertioem uon est in eo sanitas; 
vulnus, et livor, et plaga tumens 
non est circumligata, nec curata 
medicamine, neque fota oleo. 

a-. Aspiciebam in visu noctis, et 
ecce in nubiljus coeli Filius homi- 
nis veniebat : et datum est ei reg- 
num et honor : * Et omnis popu- 
lus, tribus , et linguie servieut ei. 
*. 1'otestas ejus potestas aiterna , 
qu;e non auferetur : et regnum 
ejus, quod non corrumpetur.— Et. 
Lectio iij. 

TERRA vestra deserta , civitates 
vestra; succens* igni : regio- 
nem vestram coram vobis alieni 
devorant, er desolabitur sicut in 
vastitate hostili. Et derelinquetur filia Sion ut umbraculum In vlnea , 
et sicut tugu rium in cucumerario , 
et sicut civitas quae vastatur. Nisi 
Dominus exercituum reliquisset 
nobis semen , quasi Sodoma fuis- 
seraus, et quasi Gomorrha similes 
essemus. 

jt. Missus est Gabriel Angelus ad 
Mariam virginem desponsatam J"o- 
seph , nuntians ei verbum : et ex- 
pavescit Virgo de lumine. Ne ti- 
meas , Maria , invenisti gratiam 
apud Dominum : * Ecce concipies, 
et paries , et vocabitur Altissimi 
Fllius. *. Dabit ei Dominus Deus 
sedem David patris ejus, etregna- 
bit in domo Jacob in jeternum. 
— Ecce. Gloria. Ecce. 

Sic semper dicitur Gloria Patri, 

in fine ulttmt jt. cujusltbet Noc~ 

tumi , ntsi aliter notetur. 

m II. NOCTURIVO. 

Sermo sancti Leonis Papae. 

Serm. 8 de jejunto dectmi mensis 

et eleeniosynis. 

Lectto iv. 

CUM de adventu regni Dei , ef de 
mundi fine ac temporum dis- 
cipulos suos Salvator instrueret , 
totamque Ecclesiam suam in Apos- 
tolis erudiret : Cavete , inquit , ne 
forte graventur corda vestra in 
crapula , et ebrietate , et cogita 
tionibus sa^cularibus. Quod utique 
prieceptum , dilectissimi , ad nos 
specialius pertinere cognoscimus, 
quibus denuntiatus dies , etiamsi 
est occultus , non dubitatur esse 
vicinus. 

ft. Ave , Slaria , gratia plena , Do- 
minus tecum : * Spiritus sanctus 
superveniet in te , et virtus Altis- 
simi obumbrabit tibi : quod enim 
ex te nascetur .Sanctum , vocabi- 
tur Filius Dei. t. Quomodo fiet is- 
tud , quoniam viruni non cognos- 
co ? Et respondens Angelus , dixit 
ei. — Spiritus sanctus. 
Lectio V. 

AD cujus adventum omnem ho- 
minem convenit prwparari : ne 
quem aut ventri deditum , aut cu- 
ris siecularibus inveniat implica- 
tum. Quotidiano enim , dilectissi- 
mi, experimento probatur potils 
satietate acieni mentis obtundi , et Dominica priina .tdi^e.ntus. 107 quillitate iioliimus , saltem vici 
num ejus judlcium vel percussio- 
nibus attriti timeamus. 

H. Ecce virgo concipiet , et pa- 
riet filluui , dicit Dominus. * Et 
vocaljitur nomen ejus Admirabi- 
lis,Deus , Fortis. *. Super soliuni 
David , et super regnum ejus se- 
debit in aiternum. — Et. 

Lectio viij. 
etenim lectioni sancti ciborum nlmietate vigorem cordis 
belictari : ita ut delectatio edendi 
etiam corporum contraria sit sa- 
luti , nlsi ratio teniperantise obsis- 
tat illecebra' , et quod futurum est 
oneri , subtrahat voUiptati. 

R-. .Salvatoi'em expectamus Do- 
mlnuui Jesum Chrlstum : * Qui re- 
formabit corpus humilltatis nos- 
tra; , configuratum corpori clari- 
tatis sua^. t. Sobrie, et juste, et pie 

yivamus in hoc sa-culo , expectan- J-[ ^^ y^-^ ^a^ ^01,5 vestra 

tes beatam spem , et adventum f,,.,ternitasaudivit, paulosuperiiis 

glonx im.gn. Dei. -Qui. Dominus pricmisit , .licens : Exur- 

Lectio vj. g.pt gpjjj, contra genteni , et reg- 

QUAM\^s enim slne anima nihil num adversiis regnum , et erunt 
carodesideret,et inde acclpiat terrKmotus magnlpcrloca, etpe»- 
sensus, unde sumit et motiis : ejus- tilentice , et fames. Et quibusdani 
dem tamen est anima' quicdam si- interpositis, hoc , quod modo au- 
bl subdita; negare substantia;, et distis, adjunxit : Erunt signa in 
interiori judicio ab inconvenien- sole , et luna , etstellis, et in ter- 
tibus exteriora i'r*nare, ut a cor- ris prcssura gentlum pric confu- 
porels cupldltatibus saipiiis libe- sione sonitils maris , et fluctuum. 
ra, in aula mentls posslt divime Ex quibus profecto omnibus alla 
vacare sapientke : ubl omni stre- jam facta cernimus , alia in proxi- pitu terrenarum sllente curarum, 
in meditationibus sanctis , et In 
deliciis laetetur seteruis. 

|t. Obsecro, Domine, niitte quem 
missurus es : vide aftllctionem po- 
puli tui: * Sicut locutus es . veni , 
* Et libera nos. ■*•. Qui regis Israel , 
intende , qui deducis velut ovem 
Joseph , qui sedes super Cheru- 
bim. — Slcut. Gloria. Et Ilbera. 

I!V III. NOCTURIVO. 

Lectio sanctl Evangclii secundum 

Lucam. 

Sic semper prcvponitur Lectio ino ventura formldamus. 

^. Audite verbum Dominl, gen- 
tes, et annuntiate illud in finibus 
terra? : * Et insulis qua; procul 
sunt , diclte : Salvator noster ad- 
veniet. t. Annuntiate, ct auditum 
facite ; loquimini et clamate. — Et. 
Lectto ix. 

NA M gentem contra gentein 
exurgere , earumque pressu- 
ram terris insistere , pliis jam in 
nostris temporibus cernimus , 
quam in codlcibus legimus. Quod 
terra;raotu3 urbes innumeras ob- sancti Evangelii ante l- Lect. cle riiat , ex allis mundi partibus sci- Hoinilia. 

Lcctio vlj. Cap. 21. e. 

[N lllo teinpore : Dixit Jesus dis- 

clpulis suis : Erunt signa in so- 

le , et luna , et stellis , et in terris 

pressura gentium. Et reliqua. 

Homilia.sancti Gregorii Papae. 

Homilia \ in Evamjelia. tls quaiu frwiuenter audlvlmus. 
Pestilentias sine cessatione pati- 

1^.,, . Tx- i , 1- mur. Signa vero in sole, ft luna , 
N illo teinpore : Dixit Jesus dis- " ' m- lu *■ .■ i,,^,-: 
,. ■ ^ ^ ■ ■ et .ste is adhuc aperte miiiimfe VI- 
ciriulis suis : Erunt siena in so- ,. , . \. , i„.,„a 

dimus : sed quia et ha;c non longe 

sint,ex ipsa jaui aeris immutatio,- 

ne colliglmus. 

^. Ecce dies veniunt , dicit Do- 

minus , et suscitabo David gerniea 

DOMiNus ac Redemptor no.ster justuiu ; et rcgnaliit Rex , et sa- 
paratos nos invenire deside- piens erit , et faciet judicium et 
rans , senesccntem mundum qua; justitiam iu terra : * Et hoc est no- 
inala sequantnr denuntiat, ut nos men quod vocabunt emn: * Domi- 
ab cjus amorc compescat. Appro- nus ji.wtus noster. *■. In diebus 11- 
p.aquantem ejus terminum quan- Ils salvabltur Juda , et Israel habi- 
taepercussiones prreveniant, inno- tabit confidenter.— Et hoc. GIo- 
tescit : ut si Deuni metuere in tran- ria. Domino;, 

C 108 Dominica prima Jdvenfus. 

Ab hac Dom. usque ad Nativ. Oratio. 

Domini , et a Dom. Septuag. us- ttixcita , qua-sumus , Domine , 
que ad Pascha, Domimcis die- J^ potentiam tuam , et veni , ut btts dicitur ix. jt. quia Te Deum 
non dicitur, nisi in Festis. 

AD LAUDES 

et per Horas , Antlphonce. 
I. In illa die * stillabunt montes 
dulcedinera , et coUes lluent lac et 
mel , alleluia. 
Psalmi de Laud. Dom. p, 13. 

2. Jucundare , * filia Sion , et 
exulta satis, (ilia Jerusalem, alle- 
luia. 

3. Ecce Dominus veniet, * et om- 
nes Sancti ejus cum eo : et erit ia 
die illa lux mngna, alleluin. 

4. Omnes silieotes, * venite ad 
aquas : qua?rite Doniinum , dum 
inveniri potest , alleluia. 

5. Ecce veniet * Propheta mag- 
Dus , et ipse renovabit Jerusalem, 
alleluia. 

Capituhim. Rom. 13. d. 

FRATREs, Hora cst jam nos de 
somno surgere. Nunc enim pro- 
pior est nostra salus , quam ciim 
credidimus. 

HYMNUS. 

EJT clara vox redarguit 
Obsciira qu^que personans : 
Procul fugentur somnia, 
Ab alto Jesus promicat. 

Mens jam resiirgat torpida , 
Non ampliiis jacens humi : 
Sidus refulget jam novum , 
Dttollat omne noxium. 

En Agnus ad nos mittitur 
Laxare gratis debitum : 
Omnes simul cum lacrymis 
Preceinur indulgentiain : 

Ut, ciim secund6 fulserit, 
Metuque mundum cinxerit , 
Non pro reatu puniat , 
Sed nos pius tunc protcgat. 

Virtus , honor , laus, gloria 
Deo Patri cum Filio , 
Sancto simul Paraclito , 
Ins:fculorum sfecula. .\mcn. 

*. Vox clamnntis in deserto : Pa- 
rate viam Oomiul. |t. Rectas facite 
semitas ojus. 

Ad Bened. .4nt. Spiritussanctus 
In te descendet , Maria : ne timeas, 
habebis in utero Filium Dei , al- 
lelujn. ab imminentibus peccatorum nos- 
trorum periculls , te mereamur 
protegente eripi , te liberante sal- 
vari : Qui vivis. 

Ad Primam , Tertiain , Se.TC' 
tarn , et Nonam , Ant. de Laud, 
dicuntur per ordinem , quarta 
prwtermissa. Quod etiam serva- 
tur in aliis Dom. Adv. 

In R-. hr. ad Primam , loco Qui 
sedes , dicitur Qui venturus es in 
mundum. 

Sic dicitur quotidie usque ad 
Nativ. Domini , etiamin Qffic. de 
Sanctis , prcvterquam in die et in- 
fra Oct. Conceptionis B. M. 

Deinde Kjrie eleison cum reli- 
quis , ut in Psalt. , p. 19. 

Ab Absol. Capit. Leclio br. Do- 
raine miserere , p. 20. qua; dicitur 
in Dom. et Feriis usque ad Figil. 
Nativ. Domini cxclusivA. 

AD TERTIAM. 

Capit. Fratres Ilora est. 

fl:. br. Veni ad liberandum nos, 

* Domine Deus virtutum. Et repe- 
titur Veni. t. Ostende fnciem tu- 
am , et salvi erimus. Domine Ileus 
virtutum. t. Gloria Patri , et Filio, 
et Spiritui sancto. Veni. *. Tirae- 
bunt Gentes nomen tuum , Doini- 
ne. jt. Et omnes reges terra; glo- 
riam tuam. 

Sic repetuntur tt. tn omnibus 
|l|t. br. Horarum. 

AO SEXTAM. 

Capitulum. Rom. 13. d. 

Nox prKce.ssit , dies aiitem ap- 
propinquavit: abjiciaiiiusergo 
opera tenebrarum , et induamur 
arma lucis. 
H-. br. Ostende nobis , Domine , 

* Misericordiam tuam. Ostende. 
*. Et saliitare tuum da iiobis. 
Misericordiam. Gloria. Ostende. 
*. Mcmento nostri , Domine, in 
beneplacito populi tui. jt. Visita 
nos in salutari tiio. 

AD BfOXAM. 

Capituhun. Rom. 13. d. 

SicuT in die honeste ambule- 
inus, non in comessationibus Infra Hebdomadam 
et ebrietatibus , non in cubilibiis 
et iiiipuiiicitiis , nou in contentio- 
ne et aemulatione , sed induimini 
Uorainum Jesum Christum. 

jt. br. Super te, Jerusalem,* Orie- 
tur Dorainus. Super. *. Et gloria 
ejusinte videbitur. Orietur. Glo- 
ria. Super v. Domine Deus virtu- 
tum , converte nos. b.-. Et ostende 
faciem tuam , et salvi erimus. 

AD VESPER-\S. 

Ant. de Laud. Psalmi de Dom. 

Capit. Hymn.et^. utsup.p. 105. 

ytd Magnif. Ant. Netimeas, Ma- 
ria , invenisti enim gratiam apud 
Dominum : ecce concipies , et pa- 
ries tilium , alleluia. 

Hymni , t*. et ^jt. br. hujus 
Dom. dicuntur in, aliis Dom. et /e- 
riis Adv. 

Post Kesp. diei Vesp. Defunct. 

FERIA SECUNDA. 

AD MATITIXUJI. 

Invit. et Hymnus , utinDom. I. 

Adv. , p. 105. 

Ant. et Psalmi Feriae ij , p. 32. 

De Isaia Propheta. 

Lectio \. Cap. I. d. 

LAVAMiKi , mundi estote , au- 
ferte nialum cogitationura ves- 
trarum ab oculis raeis : quiescite 
agere perverse , discite beneface- 
re : quserite judicium , subvenite 
oppresso , judicate pupillo , de- 
fendite viduam. Et venite , et ar- 
guite me , dicit Dominus. Si fue- 
rint peccata vestra ut coccinum , 
quasi nix dealbabuntur : et si fue- 
rint rubra quasi vermiculus , ve- 
lut lana alba eruut. 

K:. Suscipe verbum , Virgo Ma- 
ria, quod tibi a Domino per Ange- 
lum transmissura est : concipies 
et paries Deum pariter et homi- 
nem, * Ct benedicta dicaris inter 
omnes mulleres. t. Paries qufdem 
fdium , et virginitatis non patie- 
ris detrimentum : efticieris gravi- 
da , et eris mater semper iutacta. 
— Utbenedicta. 

Lectio ij. 

St volueritls , et audieritis me, 
bona terrie comedetis. Quod si 
nolueritis , et me ad iracundiam 
provocaveritis , gladius devorabit 
vos , quia os Dorami locutum est. primain Adventiis. 109 

Quomodo facta est meretrix civi- 
tas fidelis , plena judicii ? justitia 
habitavit in ea , nunc autera ho- 
micidae. Argentura tuum versum 
est in scoriam ; vinura tuura niix- 
tura est aqua. Principes tui infi- 
deles , socii furum : omnes dili- 
gunt munera , sequuntur retri- 
butiones. Pupillo non iudicant, et 
causa vidua; non ingreditur ad 
illos. 

^•. LcBtentur coeli , et exultetter- 
ra ; jubilate, montes, laudem, quia 
Dominus noster veniet : * Et pau- 
perumsuorummiserebitur.t.Orie- 
tur iu diebusejiis justitia,etabun- 
dantia pacis. — Et pauperum. 
Lectio iij. 

PROPTER hoc ait Dominus Deus 
exercituum fortis Israel : Heu , 
consolabor super hostibus meis , 
etvindicabor de inimicis meis. Et 
convertara manum meara ad te , 
et excoquain ad puruin scoriam 
tuam , et auferam onme stannum 
tuura. Et restituam judices tuos 
ut fuerunt priiis , et consiliarios 
tuos sicut antiquitiis : post ha;c 
vocaberis civitas justi , urbs fide- 
lis. Sion in judicio rediinetur , et 
reducent eam in justitia : et con- 
teret scelestos , et peccatores si- 
mul : et qui dereliquerunt Domi- 
num, consumentur. 

|t. Alieni non transibunt per Je- 
rusaleni amplius : * Nam in illa die 
stillabunt montes dulcedinein , et 
colles fluent lac et mel , dicit Do- 
minus. v. Deus a Libano veniet , 
et Sanctus de monte umbroso et 
condenso. — ISam. Gloria. Nam. 

AD L.\tDES. 

Ant. et Psalmi Ferice ij , p. .39, 
CapittUum. Isaiie 2. 

VENiTE , et ascendamus ad mon- 
tem Domini, et ad doraum Del 
Jacob ; et docebit nos vias suas , 
et ambulabimus in semitisejus, 
quia de Sion exibit lex , et ver- 
bum Doraini de Jerusalem. 

Hymn. etx. ut supra , p. 108. 

Ad Bened. Ant. AngelusDomini 
nuntiavit MariK, et concepit de 
Spiritu sancto , alleluia. 

Infer. Offic. per Adv. dicuntur 
Preces ut in Psalt. , p. 41. 110 Infra Hebdomadam 

Orat Excita qu.Tsumus, p. 108. 

Orutio Doin. prmteritce semper 
dicitur per liebd. in fer. Ofjicio , 
quando propria non assignatur. 

Modie dicitur Offic. Defunct. 

Ad Horas , Ant. de Laud. Dom. 
orceced. Capit. ait. br. et alia ut 
in Psalt., nisi quod in ft. br. ad 
Primam, loco *. Qui series dicitur 
*■. Qui venturus es in inundum. 

AD VESPERAS. 

Ant. et Psalmi de Psalt. , p. 87. 
Capitulum. Genes. 49. b. 

NON auferetur sceptrum de Ju- 
da, et (lux ile femore ejus, do- 
nec veniat qui mittendus est : et 
ipse erit expectatio gentiuni. 
Hymnus et t. ut supra , p. 105. 
Ad Magnif. Ant. Leva , Jerusa- 
lem , oculos tuos , et vide poten- 
Uam Regis : ecce Salvator venit 
solvere te a vinculo. 

Deinde Precesutin Psalt., p.4I. 
et Orat. Dom. prcEced. , p. 105. 

Capit. prxdicta dicuntur in fer, 
Offic. usque ad VigH. Nativ. Do- 
mini exclusivi. 

FERIA TERTIA. 

De Isaia Proplieta. 

Lectio \. Cap. 2. 

VERBnM , quod vidit Isaias filiHS 
Amos, super Juda et Jerusa- 
lem. Et erit in novissimis diebus 
pra?paratus nions domus Domini 
In vertice moutium, et elevajjitur 
Buper colles ; et lluent ad eum om- 
nesgentes. Et ibiiot populi multi, 
et dicent : Venite, et ascendamus 
ad montem Domini, et ad doiuum 
Dei Jacob ; et docebit nos vias 
suas , et ambulabimus in semitis 
ejus , qiiia de Sion exibit lex , et 
verbum Domini de Jerusalem. 

jt. Montes Israel , ramos vestros 
expandite,et florete , et frurtus 
facite : * Prope est ut veniat dies 
Domini. v. Ror.ite, crpli , desuper, 
et nubes pluant jiistuin : aperia- 
tur terra , et germiuet Salvato- 
rem. — Prope. 

Leclio ij. 

ET judicablt gentes ; et argruet 
populos niiiltos : et conflabunt 
gladios suos in vomeres, et lan- 
ceas suas in falces : uon lcvabit 
gens cootra geiilera gladium , nec primam Adventiis. 
exercebuntur iiltra ad pvn?lium. 
Domus Jacob, venite , et anibule- 
mus in lumine Domini. Projecisti 
euim populum tuum , domiim Ja- 
cob : quia repleti sunt ut olim, et 
augures habuerunt iit Philisthiim, 
et pueris alienis adha-serunt. 

ft. Erumpant gentes jucundita- 
tem , et colles justitiam : * Quia 
lux mundi Dominuscum potentia 
venit. *. De Sion exibit lex , et 
verbum Domiui de Jerusaleui. — 
Quia. 

Lectio iij. 

REPLETA est terra argento et 
auro , et non est linis thesau- 
rorum ejus : et repleta est terra 
ejus equis, et innumerabiles qua- 
drigae ejus. Et repleta cst terra 
ejus idolis : opus maiiuiini sua- 
rum adoraverunt, quod fecerunt 
digiti eorum. Et incurvavit se ho 
nio , et hiimiliatus est vir : ne ergo 
dimittas eis. 

*. Ecce ab Austro venio ego Do- 
minus Deus vester, * Visitare vos 
in pace. ^. .\spiciain vos, et cres- 
cere faciam; niultiplicabimiiii, et 
firmabo pactum meum vobiscum. 
— Visitarc. (iloria. Visitare. 

Ad liened. Ant. Antequam con- 
venirent , inventa est Maria ha- 
bens in utero de Spirltu sancto , 
alleluia. 

Ad Magnif. Ant. Qufcrite Domi- 
num , dum inveniri potest : invo- 
cateeum, dum prope est, alleluia. 

F E R I .\ Q U A R T A. 

De Isaia Propbeta. 
Lectioj. Cap. 3. 

ErcE enlm dominator Dominus 
exercituum auferet h Jerusa • 
lera et ti Juda validum et fortem , 
omne robur panis, et onine robur 
aqux : fortem , et vlrum bellato j 
rem : judicem , et Prophetam , et 
ariolum, et seuem : principemsu- 
per quinquaginta , et honorabi- 
lem vultu , et consiliarlum , et sa- 
pientem tie architectis , et pru. 
dentem eloquii mystici. Et dabo 
pueros principes eorum : et effe- 
minati dominabuntur eis. 

^. Rex noster adveniet Chris- 
tus, * Quem Joannes pricdieavit 
Agnum esse venturum. *. Super 
ipsum continebunt reges os suum. Infra Hebdomadam 
ip^um gentes deprecabuDtur. — ^ 
lUiem. 

Lectio ij. 

ETirruet populus, virad virum, 
et unusquisque ad proximum 
Hmin : turaultuabiturpuercontra 
siiiein, et ignobilis contra nobi- 
i-iii Apprciiendet enim vir fra- 
ti ' 111 suum dornesticum patris sui. 
\ ^tmentum tibi est , princeps 
r-to noster : ruina autem hsec sub 
iikinu tua. Respondebit in die il- 
la, diceus : Non sum medicus, et 
in domo mea non est panis,neque 
vestimentum : nolite constituere 
me principem populi. 

»-. .4nte multuni tempus prophe- 
tnvit Ezechiel : Vidi portam clau- 
sam : ecce Deus ante saecula ex ea 
proccdebat pro salute munili. * Et 
erat iterum clausa , demonstrans 
virginem , quia post partum per- 
mansit virgo. *. Porta quam vi- 
disti , Dominus solus transibit per 
illam. — Et erat. 

Lectio iij. 

RuiT enim Jerusalem, et Judas 
concidit : quia lingua eorum 
et adinventiones eorum contra 
Uominum, ut provocarent oculos 
niajestatis ejus. ,4gnitio vulti^s eo- 
rum respondit eis ; et peccatum 
suura quasi .Sodoraa praedicave- 
runt, nec absconderunt. Vfe ani- 
uiEeeorum, quoniam redditasunt 
exsmala. Dicitejusto quoniambe- 
ne, quoniam fructum adinventio- 
num suarum coraedet. Vse impio 
in malum : retributio enim ma- 
nuum ejus fiet ei. 

B:. Ecce dies veniunt , dicit Do- 
■ninus , et suscitabo David germen 
jiistum : et regnabit Rex , et sa- 
piens erit , et faciet judicium et 
jiistitiam in terra ; * Et hoc est 
nomen quod vocabunt eum : * Do- 
niinus justus noster. t. In diebus 
illis salvabitur Juda, et Israel ha- 
bitabit confidenter. — Ethoc. (ilo- 
ria. Dominus. 

Ad Bened. Anl. De Sion exibit 
lex-, et verbum Oomini de Jerusa- 
lem. 

Ad Magnif. Ant. Veniet fortior 
me post me , cujus non sum dig- 
nus solvere corrigiam calceamen- 
torum primam .t.afenius. III 

FERI.\ QUINTa. 

De Isaia Propheta, 
Lectio j. Cap. 4. 

ET apprehendent septem mulie- 
res virum unum in die illa, di- 
centes : Panem nostrum comede- 
mus , et vestimentis nostris ope- 
riemur ; tantumraodo invocetur 
noraen tuum super nos, auferop- 
probrium nostrum. In die illa erit 
germen Domini in magnificentia 
et gloria, et fructus terrw subli- 
mis , et exultatio his qui salvati 
fuerint de Israel. Et erit : Omnis 
qui relictus fueritin Sion , et resi- 
duus in Jerusalem, sanctus voca- 
bitur, omnis qui scriptus est In 
vita in Jerusalem. 
|t. Suscipe verbum, p. 109. 
Lectio ij. Cap. 5. 

GAXT.\BO dilecto meo canticum 
patruelismei vineae sua?. Vinea 
facta est dilecto meo in cornu filio 
olei. Et sepi vit eam , et lapides ele- 
glt ex illa , et plantavit eam elec- 
tam , et wdilica vit turrim in medio 
ejus , et torcular extruxit in en : 
et expectavit ut taceret uvas, et 
fecit labruscas. Nunc ergo, habi- 
tatores Jerusalem , et viri Juda , 
judicate inter me et vineam me- 
am. Quid est quod debui ultra fa- 
cere vinea^mea', et non feci ei ? 
an quodexpectavi ut faceretuvas, 
et fecit labruscas? 
^. Aspiciebam in \isu, p. 106. 
Ijcctio iij. 

ET nunc ostendam vobis quirt 
ego faciam vinctC mew : aufe- 
ram sepeni ejus, et eiit in direp- 
tionem : diruam maceriam ejus , 
et erit in conculcationem. Et po- 
nam eam desertam : non putabi- 
tur, et non fodietur,etascendent 
vepres et spinw : et nul)ibus man- 
riabo ne pluant super eam im- 
brem. Vinea enim Domini exerci- 
tuum domus Isiael est : et vir Ju- 
da germen ejus delectabile : et ex- 
pectavi ut faceret judicium, et 
ecce iniquitas : et justitiam , et 
ecce clainor. 

It. Missus est Ciabriel , p. 106. 

Ad r.ened. Ant. Benedicta tu in 
mulieribus, et benedictiis fructus 
veutris tui. 

Ad ^lugnif. Anl. Expectabo Uo» 112 Infra Hebctomadam prnnam Advetitds. niJDum Salvatorem meum,et praes- 

tolabor eum dum prope est, allel. 

FERIA SEXTA. 

De Isaia Propheta. 
Lectio j. Cap. 6. 

IN anno , quo mortuus est rex 
Ozias, vidi Dominum sedeutem 
super solium excelsum et eleva- 
tuni ; et ea quiE sub ipso erant , re- 
plebant templura. Seraphim sta- 
bant super illud : sex alae uni , et 
sex ala; alteri : duabus velabant 
faciem ejus , et duabus velabant 
pedes ejus , et duabus volabant. 
Et clamabant alter ad alterum , ct 
dicebant : Sanctus , sanctus , sanc- 
tus , Dominus Deus exercituum : 
plena est omnis terra gloria ejus. 
^. Ave Maria , p. 106. 
Lcctin ij. 

ET commota sunt superlimina- 
ria cardinum i^i voce claman- 
tis, et domus repleta est fumo. Et El SABBATO, 

De Isaia Propheta. 
Lectio j. Cap. 7. 

(T faetum est in diebus Achaz 
tilii Joathan , filii Ozia; regis Ju- 
da , ascendit Rasin rex Syria; , et 
Phaceefilius Romeliae rexlsrael, iu 
Jerusalem, ad prieliandum conira 
eam : et non potuerunt debellare 
eam. Et nuntiaverunt domui Da- 
vid , dicentes : Requievit Syria su- 
per Ephraim , et comniotum est 
cor ejus , et cor populi ejus, sicul 
moventur ligna silvarum a facie 
venti. El dixit Dominus ad Isaiam : 
Egredere in occursum .\cha'z , tu 
et qui derelictus est Jasub fdius 
tuus , ad extremum aquieducti^s 
piscinae superioris iu via agri ful- 
lonis. 

^. EcceVirgo,p. 107.- 
Lectio ij. dixi: Vae mihi, quia tacui, quia vir -r-iTdices ad eum : Vide ut sileas : 
pollutus labiis ego sum, et fn me- Jtj noli timere ; et cor tuum ne 
dio populi polluta labia habentis formidet a duabus caudis titio- E^ ego habito , ct Regem Dominum 
exercituum vidi oculis nieis. Et 
volavit ad me unus de Seraphim , 
et in manu ejus calculus, quem 
forcipe tulerat de altari. Et tetigit 
os meum , et dixit : Ecce tetigit 
hoc labia tua , et auferetur iniqui- 
tas tua , et peccatum tuum mun- 
dabitur. 

^. Salvatorem , p. 107. 
Lectio iij. 

yv audivi vocem Domini diceri- 
I tis : Quem mittam ? et quis ibit 
nobis ? Et dixi : Ecce ego , mitte 
me. Et dixit : Vadc, et dices po- 
pulo huic ; .\udite audientes , et 
nolite intelligere : et videte visio- 
neni , et nolite cognoscere. Excae- 
ca cor populi hujus, et aures ejus 
aggrava , et oculos ejus claude : 
ne forte videat oculis suis , et au- 
ribus suis audiat, et corde suo in- 
telligat , et convertatur, et saneui 
eum. 

|t. Obsecro Domine , p. 107. 
Ad Beiied. Ant. Ecce veniet 
Deus et homo de dorao David se- 
dere in throno, alleluia. 

AdMagnif. Ant. Ex /Egyptovo- 
cavi Filium meuni : veniet ut sal- 
vet populum suum^ num fumigantium istorum in ira 
furoris Rasin regis Syria; , et filii 
Romcliie : eo quod consilium inie- 
rit contra te Syria in malura , 
Ephraim , et fnius Roraelia? , di- 
centes : Ascendamus ad Judaui , 
et susciteraus eura , et avellamus 
eum ad nos, et ponamus regem ia 
medio ejus filiuni Tabeel. 
{t. Audite verbum , p. 107. 

Lectio iij. 

1-1 T adjecit Dominus loqui ad 
li Achaz, dicens: Pete tibi sig- 
num a Doraino Deo tuo in profun- 
duni inferni, sive in excelsum su- 
pra. Et dixit Achaz : Non petam, 
etnontentaboDoniinum. Etdixit: 
Audite ergo , domus David : Num- 
quid parum vobis est molestos esse 
horainibus , quia molesti estis et 
Deo meo ? Propter hoc dabit Do- 
nilnus ipsevobis signum.Ecce vir- 
go concipiet , et pariet filiuin , et 
vocabitur nomen ejus Emmanuel. 
Butyrum et mel comedet , ut sciat 
reprobare malum , et eligere bo- 
num. 

i^. Ecce dies veniunt, p. 107. 

Ad Bened. Ant. Sion, noli time- 
re, ecceDeustuusveniet, alleluia. Domimca secuntra Aaventa.i. 113 AD VESPERAS. 

Capitulum. Rom. 15. 

F5ATRES , Qusecumque scripta 
sunt , ad nostram doctrinam 
scripta sunt : ut per patientiam , 
et consolationem Scripturarum 
spem liabeamus. 
lii/mnus et t. ut supra , p. 105. 
Ad Maffiiif. Ant. Veni , Domine, 
visitare nos in pace , ut Iseteraur 
eoram te corde perfecto. 
Oratio. 

ExciTA , Domine , corda nostra 
ad pra^parandas Unigeniti tui 
viasj ut ppr ejus adventum puri- 
ficatis til)i mentibus servire me- 
reamur : Qui tecum vivit. 

DOM. II. ADVENTUS. 

AD MATUTIINUM. 

Invit. et Hi/mnus ul in Dom. I. 
Adv. , p. 10.5. 

IN I. NOCTURIVO. 

De Isaia Propheta. 
Lectio j. Cap. II. 

ET egredietur virga de radice 
Jesse , et flos de radice ejus as- 
cendet. Et requiescet super eum 
Spiritus Domini : spiritus sapien- 
tia; et intellectOs , spiritus consi- 
lii et fortitudinis , spiritus scien- 
Xix et pietatis : et replebit eum 
spiritus timoris Domini. Non se- 
cundum visionem oculorum ju- 
dicabit , neque secundum audi- 
tum aurium arguet : sed judicabit 
in justitia pauperes, et arguet in 
a?quitate pro mansuetis terrse. 

fl:. Jerusalem , cito veniet salus 
tua : quare mnerore consumeris ? 
numquid consiliarius non est tit)i, 
quia innovavit te dolor ? * Salva- 
1)0 te, et liberabo te , noli timere. 
*. Ego enim sum Dominus Deus 
tuus , Sanctus Israel , Redemptor 
tuus.— Salvabo te. 

Lectio ij. 

ET percutiet terram virga oris 
sui , et spirltu labiorum suo- 
rum interficiet impiuin. Et erit 
justitia cingulum lumborum ejus, 
et fides cinctorium renum ejus. 
Habitabit lupus cum agno,et par- 
duscum hccdo accubabit : vitulus 
et leo et ovis simul morabuntur, 
et puer parvulus minabit eos. Vi- tulus et ursus pascentur : .simul 
requiescent catuli eorum , et leo 
quasi bos coniedet paleas. 

^. Ecce Dominus veniet , et om- 
nes sancti ejus cum eo , et erit in 
die illa lux magna : et exibunt de 
Jerusalem sicut aqua munda : et 
regnabit Doiiiinus in a'ternum , 
* Siiper omnes gentes. *. Ecce Do- 
minus cum virtiite veniet : et reg- 
num in manu ejiis, et potestas, 
et imperium.— Super. 
Lectio iij. 

ET delectabitur infans ab ubere 
I super foramine aspidis : et in 
caverna rpgiili , qui ablactatus 
fuerit, maniiin siiam mittet. Non 
nocebunt, et non occldent in uni- 
verso monte sancto meo , quia re- 
pleta est terra scientla Doniini , si- 
cnt ac|Uie maris operientes. In dle 
ilta radix .lesse, qui stat in signum 
populorum , ipsiim gentes depre- 
cabuntur : et erit sepulchrum ejus 
gloriosum. 

|t. Civitas Jerusalem , noli flere : 
quonlam doluit Dominus super 
te : * Et auferet .'» te omnem tribu- 
lationem. t. Ecce Dominus in for- 
titudine veniet : et brachlum ejus 
dominabitur — Et. Gloria. Et. 

IN II. NOCTURNO. 

De Expositione S. Hleronymi Pres- 

byteri in Isaiam Prophetam. 

Libro 4. in cap. II. Isaix. 

Lectio iv. 

ET egredietur virga de radice 
Jesse. Usque ad principium vi- 
sionis , vel ponderis Babylonis , 
quod vidit Isaias filius Amos , om- 
nis hfpc prophetia de Christo est , 
quam per partes volumus expla- 
nare , ne simiil proposita atque 
disserta , leitoris confiindat me- 
moriani. Virgam et florem de ra- 
dice Jesse ipsum Dominum Judael 
interpretantiir : quod scilicet in 
virga regnantis potentia , in flore 
pulchritudo monstretur. 

|v. Ecce veniet Dominus protec- 
tor noster ,Saiictus Israel , * Co- 
ronam regni habens in capite suo. 
t. Et dominabitur k mari usque 
ad mare, et a flumine usque art 
terminos orbis terrarum,— Coro- 
nam. 114 Dominica secunda Adventtis. Lecfio V. 

Nos autem virgam de radice Jes- 
se sanctam Mariam virginem 
intellisamiis , qu<e nullum habuit 
sibi fruticem cohKrentem , de qua 
et supra legiraus : Ecce virgo con- 
eipiet , et pariet filiuni. Et florem , 
Doniinum Salvatorera , qui dicit 
fn Cantico canticorum : Ego flos 
eampi , et iilium convallium. 

R. Sicut mater consolatur' filios 
.siios , ita consolabor vos , dicit 
Dominus : et de Jerusalem civita- 
te quam elegi f veniet vobis auxi- 
lium : * Et videbitls , et gaudebit 
cor vestruin. +. Dabo in Sion sa- 
Jiitera , et in Jerusalem gloriam 
meara.^Et videbitis. 
Lectio vj. 

SCPEr hunc Igitur fiofeni , ^jui 
de trunco et radice Jesse per 
Mariam virglnem repente consur- 
get , requiescet Spiritus Domini : 
quia In ipso complacuit omnem 
pienitudinem divinitatis habitare 
corporaliter : neqiiaquam per par- 
tes , ut in ca-teris Sanctis : sed 
juxta Evangeliiim eorum , quort 
Hel^ra^o sermone conscriptuni le- 
giint Nazarnei : Descenilet super 
eum omnis fons SplrltiU sancti : 
Doinlnus aiitem spiritus est ; et 
ul)l Spiritus Dominl, ibi libertas. 
Vt. Jerusalem, plantabis vineain 
in montibus tiiis : exultabis , quo- 
niain dics Domini veniet : siirge, 
Sion , convertere ad Domlnum 
Dcum tiiiim : gaude et la-tare, Ja- 
cob, * Ouia de medio gentium .Sal- 
vatortuus veniet. \. Exiilta satls, 
filia Sion : jubila , filia Jerusalem. 
— Quia. Gloria. Quia. 

m III. NOCTURNO. 

Lectio sancti Evangelii secuudiim 

Mattha?um. 

Lectio vij. Cap. II. 

IN illo teinpore: Ciim audisset 
•foannes in vinculis opera Cbri.s- 
ti, mittens diios de discipulls suls, 
ait illi : Tu es qiii venturiis es , an 
aliuin expectamus ? Et reliqua. 
HomiliaS. Gregorii Papse. 
Hnmil. 6. in Evang. post inif. 

Visis tot signis , tantisque vlr- 
tutibus, non scandalizari quis- que potuit, sed admirari. Sed inti- 
delium mensgrave in illo scanda- 
luin pertulit , ciim eum post tot 
miracula morientem vidit. Unde et 
Paulus dicit: Nos auteni priedica- 
mus Christum crucifixum , Judaels 
quidem scandalura, Gentibus au- 
temstultitiam. Stultum quippe ho- 
minibus visum est , iit pro horai- 
nibiis auctor vitse moreretur : et 
inde contra eiiin homo scandaliini 
siimpsit, undeei araplids debitor 
fieri debuit. Kam tanto Deus ab 
liominibus digniiis Iionorandus 
est , quant6 pro hominibus et in- 
dlgiia suscepit. 

jt. Egredietur Dominus de Sama- 
ria ad portam , qua? respicit ad 
Orienteni : et venlet in Bethleem , 
ambulans super aquas redemptio^ 
nis Juda? : * Tunc salvus erit om- 
nis homo : quia ecce veniet. t. Et 
prneparabitiir in misericordia so- 
liura ejus, et sedebit super illud 
in veritate.— Tunc. 

Lectio viij. 

QuiD est ergo dicere , Beatus qui 
non fueritscandalizatusin rae, 
nisi aperta voce abjectionem mor- 
tls sua} humilitatomque signare ? 
Ac si patenter dicat : Mira qiildem 
faclo , .sed abjecta perpeti non de- 
dignor. Quia ergo moricndo te sub- 
seqiior , cavendnm valde est ho- 
minibus, ne in ine niortem despi- 
ciant, qui signa venernntiir. 

R-. Festina , ne tardaveris, Do- 
mine : * Et libera populuui tiium. 
*. Veni , Domine, et noll tardare : 
relaxa facinora plebi tuae.— Kt. 
Lectio ix. 

SED dlmissis Joannls discipulis , 
i|uid de eodein Joanne turbis 
dicat, audiamiis. Quid existls in 
desertum vldere? .Arundinem ven- 
to agitatam ? Ouod videlicet nou 
asserendo , sed negando intulit. 
Arundincni quippe inox iit aiira 
contigerit, in partem alterain in- 
flectit. Et quld per arundinem , 
nisl carnalls aninius deslgnatiir, 
qiii inox iit favore , vel detractio- 
ne tangitur , statini in partem 
qiiamlibet inclinatur ? 

R-. Ecce Dominus venlet ciim 
splendore descendens , et vlrtus 
ejuscura eo , * Vlsitare populum Infra Hehdomadam secundam Adventus. 5uum in pace, et constituere super 
Buni vitani sempiternam. t. Ecce 
Dominus noster cum virtute ve- 
niet. — Visitare. Gloria. Visitare. 

AD LAIDES 

et per Horas , Antiphona. 

T. Ecce in nuliibus * ca-li Domi- 
nus venietcum potestate mngna , 
alleluia. 

'Z. Urbs fortitudinis * nostrae 
Sion , .Salvator ponetur in ea mu- 
rus et antemurale: aperite portas, 
quia nobiscum Deus , alleluia. 

.3. Ecce apparebit * Dominus , et 
non mentietur : si moram fecerit, 
expecta eum , quia veniet , et non 
tardabit , alleluia. 

4. Montes et colles * cantabunt 
coram Deo laudem , etomnia lig- 
na silvarum plaudent manibus : 
quoniam veniet dominator Domi- 
nus in regnum aiternum , alleluia, 
alleluia. 

5. Ecce Domiuus noster * cum 
virtute veniet , et illurainabit ocu- 
los servorum suorum , alleluia. 

Capitulum. Rom. 15. 

FR.\TKES , Quaecumque scripta 
sunt , ad nostram doctrinam 
scripta sunt : ut per patientiam , 
et consolationem Scripturarum 
spem tiabeamus. 
Hymnus et v. ul supra, p. 108. 
Ad Bened. Ant. Joannes autem AD XOAAM. 

Capitulum. Rom. 15. c. 

DEUS autem spei repleat vos om- 
ni gaudio et pace in credendo: 
ut abundetis in spe , et in virtute 
Spiritils sancti. 

AD VESPERAS. 

Ant de Laud. Psalmi de Dom. 
Capit. Fratres Quaecumque. 
Hymnus et t. ut supra , p. 105. 
Ad Magnif. Ant. Tu es qui ven- 
turus es, an alium expectamus ? 
Dicite Joanni quse vidistis : .\d lu- 
men redeunt ca;ci , mortui resur- 
gunt , pauperes evangelizantur , 
alleluia. 

Post Fesp. diei Vesp. Defunct. 
FERIA SECUXDA. 

De Isaia Propheta. 
Lectio j. Cap. 1.3. 

ON u s Babylonis , quod vidit 
Isaias FiliusAmos. Supermon- 
tem caliginosum levate signum , 
exaltate vocem , levate mauum , 
et ingrediantur portas duces. Ego 
naandavi sanctlficatis meis , et vo- 
cavi fortes meos iu ira mea , exul- 
tantes in gloria mea. Vox multitu- 
dinis in montibus , quasi populo- 
rum frequentium : vox sonitils 
regum , gentium congregatarum. 
^. Suscipe verbiun , p. 109. 
Lectio ij. ciim audisset in vinculis opera -pvoMiNUS exercituum prsecepit 
"- \j militiBe belli , venientibus de 
terra procul <i suramitate coeli : 
Dominus , et vasa furoris ejus , ut 
disperdat omnem terram. Ulula- 
te , quia prope est dies Domini : 
quasi vastitas ci Domino veniet. 
Propter hoc omnes manus dissol- 
ventur , et omne cor honiinis con- 
tabescet, et conteretur. Torsiones 
et dolores tenebunt , quasi ijartu- 
riens dolebunt : unusquisque ad 
proximum suum stupebit, facies 
combustae vultus eorum. 
|t. Latentur cneli , p. 109. 
Lectio iij. 

ECCE diesDoraini veniet , crude- 
lls , et indignationis plenus , el 
ir^ furorisque , ad ponendam ter- 
ram in solitudincm , et pcccato- 
rcs ejus conterendos de ea Quo- 
niam stellse coeli , et splendor ea- (^hristi , mittens duos ex discip 
lis suis , ait illi : Tu es qui ventu- 
rus es , an alium expectamus ? 
Onitio. 

ExciT.\ , Domine , corda nostra 
ad pr;eparandas Unigeniti tui 
vias, ut per ejus adventum puri- 
ficatis tibi mentibus servire me- 
reamur : Qui tecum vivit. 
Ad Horas ^^. br. utinDom. I. 

AD TERTI.\M. 

Capit. Fratres Quiecumque. 

AD SEXTAM. 

Capitulum. Rom. 15. 
■pvEus autem patientiEe et solatii 
\J det vobis idipsum sapere in al- 
iterutrum secundimi Jesum Chris- 
luin : ut unaniraes uno ore hono- 
rificetis Deum , et Patrem Domiui 
nostri Jesu Christl. lufra Hebdoinadam secundam .Idventus. 116 

rmn non expancleilt lunien suum : 
obteiiebratus est sol in orfu suo , 
et luna iion splendeb-it in luuiine 
suo. Et visitabo super orbis mala, 
et contra impios in-iquitateiu eo- 
rura : et quiescere faciam super- 
toinm infldelium , et arrogantiani 
fortium hurailiabo. 

li-. Alieni non transibunt, p. 109. 

Ad Bened. Ant. De ccelo veniet 
doiiiinator Dominus, et in manu 
ejus honor et imperium. 

Hodie dicitur Oflic. Defunct. 

Ad Magnif. Ant. Ecce veniet Rex 
Doininus terra? , et ipse auferet ju- 
giim captivitatis nostrte. 

FEUIA TERTIA. 

Delsaia Propheta. 
Lectio j. Cap. 14. 

PROPE est ut veniat tcinpus ejus, 
et dies ejus non elongabuntur. 
miserebitur enim Uominus Jacob , 
et eliget adhuc de Israel , et rfe- 
quicscere eos faciet super huraum 
suam : adjungetur advena ad eos, 
et adhrerebit domui Jacob. Et te- 
nebunt eos populi , et adducent 
eos in locum suum : et possidebit 
eosdomus Israel super terram Do- 
mini in servosetancillas : et erunt 
capientes eos qui se ceperant, et 
subjicient e.xactoressuos. 
jt. Blontes Israel , p. 1 10. 
Lectio ij. 

ET erit in die illa , oum requiem 
dederit tibi Deus a labore tuo , 
et a concussione tua , at k .servitu- 
te dura , qua ante servisti : sumes 
parabolara istam contra regem 
Babylonis , et dices ; Quomodo ces- 
savit e.xactor, quievit tributum ? 
Contrivit Doininus baculum im- 
jjiorum , virgam dominantium , 
credentein populos in indignatio- 
ne , plaga insanabili , subjicien- 
tem in furore gentes , persequen- 
tein crudeliter. 
^. Erumpant , p. 1 10. 
Leetio iij. 

QUOMODO cecidisti decoeIo,Lu- 
cifcr, qui mane oriebaris ?cor- 
rui.sti in terram , qui vulnerabas 
gentes? qiii dicebas in corde fuo: 
In coeluin conscendara , super as- 
tra Dei exaltabo soliura meum , 
sedebo in inonte testamenti , in Irrtevibus .\quilonis : asceudam sii- 
per attitndinem nubium , similis 
ero Altissnno. Verumtamen ad in- 
f^rnum detraheris in profundum 
laci. 

T^. Ecce ab Auslro , p. IIO. 

Ad Bened. Ant. Super te , Jeru- 
salem , orietur Dominus, et gldria 
ejus in te videbitur. 

Ad Magnif. Ant. Vox clamantis 
in deserto : Parate viam Domini , 
rectas facite semitas Dei no.stri. 
FERIA QUARTA. 

De Isaia propheta. 
Lectio j. Cap. 16. 

EMITTE Agnum , Domine , do- 
minaforem terr* , de petra 
descrti ad montem lilise Sion. Et 
erit : sicut avis fugiens , et pulli de 
nido avolantes , sic erunt filiac 
Vioab in transcensu ,\rnon. Ini 
consilium , coge concilium : pone 
quasi noctem umbram tuam in 
merldie : absconde fugientes , et 
vagos iie prodas. Habitnbuntapud 
te profugi mei : Moab esto latibu- 
lum eorum a facie vastatoris. 
^. Rsx noster adveniet, p. IIO. 
Lectio ij. 

FiNlTtJS est enim pulvis , con- 
summatus est raiser , defecit 
qui conculcabat terram. Et prse- 
parahitur in niisericordia solium, 
et sedebit super illud in veritate 
in tabernaculo David, judicnns et 
quicrens judiciuin , et velociter 
reddens quod justura est. .\udivi- 
mus superbiam Jloab , superbus 
est valde : superbia ejus , et arro- 
gaiitia ejus , et indignatio ejus 
pliis ciiij^m fortitudo ejus. 
|t. Ante multuni,/). III. 
Lectio iij. 

IDCIRCO ululabit Moab ad Moab, 
universus alulabit : his, qui la?- 
tantur super muros cocti lateris, 
ioquimini plngas suas. Quoniam 
suburbana Hesebon deserta sunt , 
et vineam .Snbnnin domini gentium 
exciderunt : flagella ejus iisquead 
Jaser pervenerunt, erraverunt in 
deserto , propagines ejus relictae 
sunt , transierunt mare. 

|t. Ecce Doininus , /). 114. 

Ad Bened. Ant. Ecce egro raitto i Infra Hebdomadam 
Qgehiin meum , qui prreparabit 
aui meam ante faciemtuara. 
Ad .Vagiiif. Ant. Sion renova- 
srls, et videbisjustumtuum, qui 
:nturus est in te. 

FERIA QIINTA. 

De Isaia Propheta. 
Lectio j. Cap. f9. 

)wrs -Egypti. Ecce Dominus as- 
cendet siiper nubem levem , et 
gredietur .Egyptum , et commo- 
?buntur simulaera ^igypti d fa- 
e ejus , et cor .iigypti tabescet 

meilio ejus. F.t concurrere fa- 
ain ,l-.gypt!os adversiis ^tgyp- 
9S : et puguabit vir contra fra- 
era suum, et vir contra amicum 
lum, civitasadversiis civitatem, 
gnum adversus regnura. 
|b Jerusalem cito , p. 113. 

Lectio ij. 
IT dirumpetur spiritus .^gjpti 
J in visceribus ejus , et consi- 
iiin ejus prKcipitnbo : et interro- 
ibuul simulacra sua , etdivinos 
los, et pythones, et ariolos. Et 
adaiu .ligyptum in manu domi- 
jriim crudelium : et rex fortis 
jniinabitur eorum , ait Dominus 
eus exercituum. Et arescet aqua 
; mari , et fluvius desoiabitur , 
ique siccabitur. Et deficient flu- 
lina : attenuabunturet siccabuu- 
ir rivi aggerum. 
>. Ecce Dominus,/). 113. 

Ltctio iij. 
'TUlTl principes Taneos , sa- 
Jpientes conslliarii Pharaonis de- 
erunt consilium insipiens. Quo- 
lodo dicetis Pharaoni : Filius sa- 
ientium ego , filius regum aati- 
uorum ? t.bl nunc sunt sapk-ntes 
li ? Annuntient tibi , et indicent 
uid cogitaverit Dominus e.xerci- 
luro super .5ig\ ptum. Stulti facti 
ant principes Taneos , emarcue- 
unt principes Mempheos ; dece- 
erunt iEgyptum , angulum po- 
ulorura ejus. 

|t. Civitas Jerusalem, p. 113. 

Ad Bened. Ant. Tu es qui ven- 
irus es, Domine, quem expecta- 
lus , ut salvtun facias populum 
lum. 

Ad Magnif. Ant. Qui post me 
snlet , ante tne factus est : cujus secundam Adventils. 117 

noo suin dignuscalceamenta sol- 
vere. 

FERIA SEXTA. 

De Isaia Propheta. 
Lectio j. Cap. 24. 

EccE Dorainus dissipabit ter- 
ram, et nudabit eam , et affli- 
get faciem ejus, et disperget ha- 
bitatores ejus. Et erit sicut popu- 
lus, sic sacerdos ; et sicut servus , 
sic dominus ejus : sicut antilla , 
sic domina ejus : sicut emens , sic 
ille qui vendit : sicut fiEnerator , 
sic is qui mutuum accipit : sicut 
qui repetit, sic qui debet. Dissipa- 
tione dissipabitur terra , et direp- 
tione praedabitur. Dominus eniai 
locutus est verbum hoc. 
jr. Ecce veniet, p. 113. 
Lectio ij. 

LrxiT, et defluxit terra, et in- 
firmata est; defluxit orbis, in- 
tirmata est altitudo populi terr-ce. 
Et terra infecta est ab habitatori- 
bus suis : quia transgressi sunt le- 
ges , mutaveriint jus, dissipave- 
runt fcedus sempiternum. Propter 
hoc maledictio vorabit terram, et 
peccabunt habitatores ejiis : ideo- 
que insanient cultores ejus, et re- 
linquentur horaines pauci. 
^. Sicut mater, p. 114. 

Lectio iij. 

LrxiT vindemia , infirmata est 
vitis, ingeuiuerunt omnes qui 
laetabantur corde. Cessavit gau- 
dium tympauorura, quievit soni- 
tus hetantium , conticuit dulcedo 
cltbarffi. Cum cantico non bibent 
vinuin : amara erit potio bibenti- 
bus illam. Attrita est civitas vant- 
tatis , claiisa est omnis domus nul- 
lo introeunte. Clamor erit super 
vino in plateis : deserta est omuis 
Istitia , translatum est gaudium 
terrpe. Relictaestin urbesoiitudo, 
etcalamitasopprimetportas. Quia 
haec erunt in medio terrae, in me- 
dio populorum; quoinodo si pau- 
eie olivae, quae remanserunt, excu- 
tiantur ex olea ; et racemi , cum 
fuerit finita vindemia. Hilevabunt 
vocem suam , atque laudabunt : 
cum glorificatus fuerit Domiuus, 
hinnient de mari. Propter hoc in 
doctrinis glorificate Domiuum , ia 118 Dottiimca tertia Actventiis. InsuUs raaris nomen Uomini Dei 
Isiael. A finibus terrae laudes au» 
divimus , gloriam justi. 
jp.-. Jerusalem plautabis,p. Ili- 
Ad Bened. Ant. Uicite : Pusilla- 
nimes , confortamini : Ecce Domi- 
nus Deus noster veniet. 

Ad Magnif. Atit. Cantate Domi- 
no canticum novum: laus ejus ab 
e.\tremis terrBe. 

SABBATO. 

De Isaia Propheta. 

Lectio j, Cap. 25. 

Do M I N E , Deus meus es tu , 
exaltabo te , et confitebor no- 
mini tuo : quoniam fecisti mirabi- 
lia , cogitationes antiquas fideles , 
amen. Quia posuisti civitatem in 
tumulum , urbem fortem in rui- 
nam , domura alienorura : ut noa 
sit civitas , et in sempiternum nou 
sedilicetur. Super lioc laudabit te 
populus fortis , civitas gentium 
robustarum tiraebit te. Quia fac- 
tus es fortitudo pauperi , fortitu- 
do egeno in tribulatione sua :spes 
a turbine , umbraculum ab sestu. 
Pr. Egredietur ,p. 114. 

Lectio ij. 

SPIRITUS enim robustorum qua- 
si turbo Impellens parietem. 
Sicut aestus in siti , tumultura alie- 
norum hurailiabis : et quasi calo- 
re sub nube torrente propaginem 
fortiiim marcescere facies. Et fa- 
ciet Domlnus exercituum omnibus 
populis iu monte hoc convivium 
pinguium , conviviura vindemiae , 
pinguium raedullatorum , vinde- 
miEB defa!catae. Et prsBcipitabit in 
monte isto faciem vinculi colligatl 
super omnes populos , et teiam 
quam orditus est super omnes na» 
liones. 
ft. Festina ,p. 114. 
Lectio iij. 

Pi^.«:ciriTABiT mortem In sera- 
piternura: et auferet Dominus 
Deus lacrymam ab omni faeie , et 
opprobrium populi sui auferet de 
universa terra : quia Dominus lo- 
cutus est. Et dicet in die illa : Ecce 
Deus noster iste , expectavirous 
eum , et salvabit nos : iste Domi- 
nus , sustinuinius eum , exultabi- 
mus et iKtabimur in salutai-i ejus. Quia requiescet roanus Doroini in 
niontc isto : et triturabitur Moab 
sub eo , sicuti teruntur paleae in 
plaustro. Et extendet manus suas 
sub eo , sicut extendit natans ad 
natandum : et humiliabit gloriam 
ejus cum allisione manuum ejus. 
Et muniraenta sublimium muro- 
rum tuorum concident , et humi- 
liabuntur , et detrahentur in ter- 
ram usque ad pulverem. 

ji'. Ecce Dominus veniet ,p. 114. 

Ad Bened. Atit. Levabit Domi- 
nus signum in nationibus , et con- 
gregabit dispersos Israel. 

AD VESPERAS. 
Capitulum. Philip. 4. 

FRATRES , Gaudete in Domlno 
semper : iterum dico , gaudete, 
Modestia vestra nota sit omnibus 
hominibus : Dominus enira prope 
est. 
Hytnnus et t. ut supra , p. 105. ' 
Ad Magtiif. Atit. Ante me noa 
est formatus Deus , et postme non 
erit : quia mihi curvabitur omne 
genu, et confltebitur omnis lingua. 
Oratio. 

AUREM tuam , qucesumus , Do- 
mine, precibus nostris accom- 
moda, et mentis nostrie tenebras 
gratia tuse visitationis illustra : 
Qui vivis, 

DOM. III. ADVENTUS, 

AD MATUTINUM. 

Invit. Prope est jam Dominus : * 
Venite, adoreraus. 

Et dicitur quotidie usque ad J'i- 
gil. Nativ. Dottiini exclusivi. 
Psaltn. Venite, /). I. 
Hytnnus ut supra , p. 105. 
IIV I. NOCTURNO. 

De Isaia Propheta. 
Lectio j. Cap. 26. 

IN die illa cantabitur canticum 
istud in terra Juda : Urbs forti- 
tudinis nostrse Sion , Salvator po- 
netur in ea murus et antemuraie, 
Aperite portas, et ingrediatur gens 
justa , custodiens veritatem. Vetus 
error abiit : servabis pacem ; pa- 
cem , quia in te speravimus. Spe- 
rastis in Domino in saculis a'ter- 
nis, In Dcmino Deo forti in per- 
petuum. Quia incurvabit habltan. Dommica tertia Adventiis. 119 tes in excelso , civitatem subli- 
mem humiliabit : humiliabit eam 
uscjue ad terram , tletrahet eam 
usque ad pulverem. Conculcabit 
eam pes , pedes pauperis , gressus 
egenorum. 

ft. Ecce apparebit Dominus su- 
per nubem candidam , * Et cum 
eo Sanctorum millia : et habebit 
in veslimento , et in femore suo 
scriptum : Rex regum , et Domi- 
nus dominantium. t. Apparebit in 
finem , et non mentietur : si mo- 
ram fecerit , e.xpecta eum , quia 
veniens veniet.— Et cum eo. 
Lectio ij. 

SEMITA justi recta est , reetus 
callis justi ad ambulandum. Et 
in semita judiciorum tuorum , Do- 
mine , sustinuimus te : nomen tu- 
um , et memoriale tuum in desi- 
derio animas. Animameadesidera- 
vit te in nocte ; sed et spiritu meo 
in pr»cordiis meis de mane vigi- 
labo ad te. Ciim feceris judicia tua 
in terra , justitiam discent habita- 
tores orbis. Misereamur impio , et 
uondiscetjustitiam: in terrasanc- 
torum iniqua gessit , et non vide- 
bit gloriam Domini. 

jt. Bethlehem civitas Dei summi, 
e.\ te exiet dominator Israel; et 
egressus ejus sicut ci principio die- 
rum a!ternitatis , et magnilicabi- 
tur in medio universae terrse : * Et 
pax erit in terra nostra , ciim ve- 
nerit. *. I.oquetur paceni In gen- 
tlbus , et potestas ejus k mari us- 
que ad mare.— Et pax. 
Lectio iij. 

DOMilTE , exaltetur manus tua , 
et non videant : videant , et 
confundantur zelantes populi : et 
ignis hostes tuos devoret. Domine, 
dabis pacem nobis : omnia enim 
opera nostra operatus es nobis. 
Domine Deus noster , possederunt 
nos doraini absque te : tantiim in 
te recordemur nominis tui. Mo- 
rientes non vivant , gigantes non 
resurgant. Propterea visitasti et 
contrivisti eos , et perdidisti om- 
nem memoriam eorum. 

ft. Qui venturus est , veniet , et 
non tardabit : et jam non erit ti- 
raor in finibus nostris : * Quoniam 
ipse est Salvator noster. t. Depo- net omnes iniquitates nostras, et 
projiciet in profundum marls om- 
nia peccata nostra. — Quoniam. 
Gloria. Quoniam. 

IN II. AOCTURNO. 

Sermo sancti Leonis Papae. 

Serm. 2 de jejunio decimi mensts , 

et collectis. 

Lectio iv. 

QuoD temporis ratio , et devO" 
tionis nostrseadnionet consue- 
tudo , pastorali vobis , dilectissi» 
mijSollicitudine pra^dicamus, deci- 
rai mensis celebrandum esse jeju- 
nium , quo pro consummata per- 
ceptione omnium fructuum , dig- 
nissime largitori eorum Deo con- 
tinenticE libamen offertur. Quid 
enim potest efficaciusesse jejunio, 
cujus observantia appropinqua- 
mus Deo , et resistentes diabolo , 
vitia blanda superamus ? 

i^. jEgypte , noli flere, quia do- 
minator tuus veniet tibi, ante cu- 
jus conspectum movebuntur abys- 
si , * Liberare populum suum de 
manu potentiae. *. Ecce veniet Do- 
minus exercituum, Deus tuus cum 
potestate magna.— Liberare. 
Lectio v. 

SEMrER enlm virtuti cibus jeju- 
nium fuit. De abstinentia de- 
nique prodeunt castw cogitatio- 
nes , rationabiles voluntates , sa- 
lubriora consilia : et per volunta- 
rias afflictioues caro concupiscen- 
tiismoritur, virtutibusspiritusin- 
novatur. Sed quia non solo jeju- 
nio animarum uostrarum salus 
acquiritur , jejunium nostruni mi- 
sericordiispauperumsuppleamus. 
Impendamus virtuti , quod sub- 
trahimus voluptati. Fiat refectio 
pauperis abstinentia jejunantis. 

^. Prope est ut veniat tempus 
ejus , et dies ejus non elongabun- 
tur : * Miserebitur Dominus Ja- 
cob , et Israel salvabitur. jt. Re- 
vertere, virgo Israel, revertere ad 
civitates tuas. — Miserebitur. 
Lectio vj. 

STUDEAMus viduarum defensio> 
ni, pupillorum utilitati , lu- 
gentium consolationi , dissiden- 
tium pacl. Suscipiatur peregrinus, 
adjuvetur oppressus,vestiatur nu- 120 Domtnica tertia Adventas. dus , foveatur aegrotus : ut qui- 
cumque nostrtlm de justis labori- 
busauctori bonorum omnium Deo 
sacriticium hujus pietatis obtule- 
rit, ab eodem regni cnelestis prse- 
mium percipere mereatur. Quarta 
igitur et s»xta feria jejunemus: tuam , et veni , ut salvos faclas 
nos.— Kt revoca. 

Lectio viij. 

SED cum ex lectione alia , Re- 
demptoris nostri sententia ad 
mentem reducitur , ex hujus lec- Sabbato autem apud beatum Pe- tionis verbis nobis quaestio valdd 
trum Apostolura pariter vigile- implexa generatur. Alio quippe 
raus, cujus suffragantibus meri- in loco inquisitus h discipulis Do- 
tis, quteposcimus, impetrare pos- minus de Elise adventu , respon- 
simus , per Dominum nostrum Je- clit : Elias jam venit et non cogno- 
sum Christum , qui cum Patre et verunt eum , sed fecerunt in eum 
sancto Spiritu vivit et regnat ia quBecumque voluerunt : et , si vul- 
saecula sasculorum. Amen. tis scire , Joannes ipse est Elias. 

^. Descendet Dorainus sicut plu- Rcquisitus autem Joannes dicit : 
via in vellus : * Orietur in diebus Non sura Elias. Quid est hoc, fra- 
ejus justitia et abundantia pacis. tres charissimi , quia quod Veri- 
*. Etadorabunt eum omues reges, tas affirmat , hoc Propheta Veri- 
omnes Gentes servient ei. — Orie- tatis negat ? Vald6 namque inter 
se diversa sunt, Ipse est : et , Non 
sum. Quoraodo ergo Propheta Ve- 
ritatis est , si ejusdem Veritatis 
sermonibus concors non est ? 

jt. Ecce radix Jesse descendet ia 
salutera populorum , ipsura gen- tur. Gloria. Orietur. 

IN III. NOCTURIVO. 

Lectio saucti Evangelii secundum 

Joannem. 

Lectio vij. Cap. I. c. II? illo tempore : Miserunt Juda-i ^ deprecabuntur: * Et erit no- 
ab Jerosolymis Sacerdotes et ™''" .«J"^„S'"'''°'^V"'\f:..P;'.l'i'l..?! 
Levitas ad Joannem , ut interro- 
garent eum : Tu quis es ? Et reli- 
qua. 

Homilia sanctl Gregorii Papse. 
Homilia 1-inEvangelia. Ex hujus nobis lectionis verbis , 
fratres charisslmi , Joannis hu- 
militas commendatur : qul ciim Dominus Deus sedera David patris 
ejus , et regnabit in domo Jacob 
in aiternum. — Et erit. 
Lectio ix. 

SED sl subtiliter veritas ipsa re- 
quiratur , hoc quod inter se 
contrariumsonat , quomodo con- 
trariiira non sit , invenitur. Ad tantne virtutis essct, ut Christus Zachariara naraque de Joanne An- 

credi potuisset , elegit solide sub- gelus dicit : Ipse pra?cedet ante il- 

ststere in se, ne humana opinione luni in spiritu et virtute Eliie. Qui 

raperetur inaniter super se. Nam idcirco venturus in spiritu et vir- 

confessus est , et non negavit : et tute Elia; dicltur , quia sicut Elias 

confessus est, Quia non sura ego secunduni Dominiadventura prse- 

Christus. Sed qui dixit , Non sum; veniet , ita Joannes praivenit pri- 

negavlt plan6 quod nou erat , sed mum. Sicut ille prsecursor ventu- 

non negavit quod erat : ut verita- r"s est Judicis , ita iste praecursor 

tem loquens , ejus membrura fie- factus est Rederaptoris, Joannes 

ret , cujus sibi nomen fallaciter igitur in splritu Elias erat, in per- 

non usurparet. Ciira ei-go non vult sonaElias non erat. Quod ergo Do- 

appetere nomen Christi , factus minus fatetur de spiritu , hoo 

est merahrum Christi : quia dum Joannes denegat de persona. 

infirraitatera suara studuit hunii- ^. Docebit nos Doniinus vias 

lltei- agnoscere , illius celsitudi- suas , et ambulabiraus in semitis 

nem meruit veraciter obtinere. ejus : * Quia de Sion exibit lex , |t. Veni, Domine, et noli tardare: 
relaxa facinora plebi tuse , * Et re- 
voca dispersos in terram suam. 
t. Exclta , Domine , potentiam et verbum Doniini de Jeru.salem. 
*. Venite , ascendamus ad mon- 
tem Domini , et ad domura Dei Ja- 
cob, — Quia Gloria. Quia, I Dominica tertia Adventiis. 121 Hyinnus et t. ut supra , p. 105. 

Ad Magnif. Ant. Beata es , Ma- 
ria , quse credidisti Domino : per- 
ticientur in te , quse dicta sunt ti- 
bi [i Domiiio , alleluia. 

Post Vesp. diei Vesp. Defunct. 

Ant. Beata es prcEterinittitur , AD LAUDES 

et per Horas , Antiphonce. 

1. Veniet Dominus, * et non tar- 
dahit , et illuminah)it abscondita 
tenebrarum , et manifestabit se 
atl omnes gentes , alleluia. 

2. Jerusalem , gaude, * gaudio si hodie ejits loco ponenda sit uua 
magno , quia veniet tibi Salvator, ex Ant. mujoribus , ut infra : qui- 
alleluia. bus semper cedunt Ant. propnce 

3. Dabo in Sion salutem , * et in aliis diebus ad Magnificat assig- 
Jerusalem gloriam meam, alleluia. natce. 

4. Montes et omnes colles * hu- Sequentes Ant. majoresadUag- 
miliabuntur : et erunt prava in di- nificat inchoanturdie xvij Decem- 
recta , et aspera in vias planas : bris , et singulce ante et post Mag- 
veni, Domine,et noIitardare,aI- nificat integrce sicut in Dupl. di- 
lfi'"'3- cuntur per ordinem usque addiem 

5. Juste et pi6 * vivamus, ex ante Vigil. Nativ. Si vero Festum 
fuerit , dicuntur post Orationem 
Festi pro comm. Adv. 

Die 17. Dec. Ant. O Sapientia , 
quce ex ore Altissimi prodiisti , at- 
tingens h fine usque ad finem for- 
titer , suaviterque disponens om- 
nia : veni ad docendum nos viara 
prudentite. 

18. Ant. O Adonai , et dux do- 
mtis Israel, qui Moysi in igne flam- 
m» rubi apparuisti , et ei in Sina 
legem dedisti : veni ad redimen- 
dum nos in brachio extento. 

19. Ant. radix Jesse , qui stas 
in signum populorum , super 
quem continebunt reges os su- 
um , quem gentes deprecabun- pectantes beatam spem , et ad- 
ventum Domini. 

Capitulum. Philip. 4. 

FRA.TRES , Gaudete in Domino 
semper : iterum dico , gaudete. 
Modestia vestra nota sit omnibus 
hominibus : Dominus euini prope 
est. 
Hymnus et t. ut supra , p. 108. 
Ad Bened. Ant. Super solium 
David , et super regnum ejus se- 
debit in aternum , alleluia. 
Oratio. 

AUREM tuam , quaesumus , Do- 
mine, precibus nostris accom- 
modaj etmentis nostrte tenebras 
gratia tuaevlsltationisillustra: Qui tur : veni ad liberandum nos, jam 
vivis. noli tardare. 

Ad Horas ^^. br. ut in Doin. I. ^^- ^"-^- ^ '^'^^'* ^^^''^ ' <=* ««^«P- 

trum domtls Israel : qui aperis , et 

AD TERTIAM. nemo claudit ; claudis , et nemo 

Capit. Fratres, Gaudete, ut sup. aperit : veni , et educ vinctum de 

AD SEXTAM. domo carceris , sedentem in tene- 

^ .^ , „ bris, et umbra mortis. 

Capitulum. Phihp. 4. b. 21 . Ant. O oriens , splendor lucis 

NiHiL solliciti sitis , sed in omni a-ternaj , et sol justitia; : veni , et 

oratione et obsecratione cum iHumina sedentes in tenebris, et gratiarum actione, petitiones ves- 
trie innotescant apud Deum. 

AD NOIVAM. 

Capitulum. Philip. 4. b. 

ET pax Dci , quae exsuperat om- 
nem sensum , custodiat corda 
vestra , et intelligentias vestras , 
in Christo Jesu Domino nostro. 

AD VESPERAS. 

Ant. de Laud. Psalini de Dom. 
Capit. Fratres Gaudete, utsup. umbra inortis. 

22. Ant. Rex gentium, etdesi- 
deratus earuni , lapisque angula- 
ris, qui facis utraque unum: ve- 
ni, et salva hominem, quem de 
limo formasti. 

23. Ant. O Emmanuel , Rex et 
legifer noster , expeetatio gen- 
tiura, et Salvafor earum : veni ad 
salvandum nos, Domine Deus 
noster. 

Sequentes Ant, ad Laud. et per 
V 122 infra Hebdomadam 

Horas diciintur in sex Feriis ante 
yigil- Kativ. , incipiendo die xvij 
Decembris , ab Ant. quce Ferice 
illius diei assignantur. Similiter et 
alias dicuntur in propriis Feriis. 
Qudd si dies xvij fuerit Dom. , 
jlnt. inchoanturseq. Feria ij, qua 
erit dies xsiij. Qua: autem dicen- 
dce essent die , in quo occurritfes- 
tum S. Tliomte, dicuntur in Sab- 
bato cum Psalmis Sabbati, iv Ant. 
prcetermissa : cujus loco dicitur 
Ant. Expectetur , nisi Figil. Na- 
tiv. venerit in Dom. : tunc enim in 
Sabbato dicuntur Ant. de Laud. 
Dom. , iv pratermissa ; cujus loco 
dicitur Ant. Expectetur. Ant. ad 
BenedictuSj et Oratio dicitur ut 
in Sabbato quatuor Temp. poni- 
tur. Ant. verd de Ldud. quce oc- 
currunt in die S. Tliomce , eo an- 
no prictermittuntur : et in Dom. 
tunc dicuntur Ant. de Vigil. Si- 
viiliter omittitur Ant. Expectetur, 
quando illud Festurn in Sabbatp 
venerit. 

FERIA SECUNDA. 

AD LAUDES 

et per Horas , Antiphonee. 

1. EccE veniet* Pominus, prin- 
ceps reguni terra; : beati qui pa- 
rati sunt occurrere illi. 

2. Cuni venerit ♦ Filius honiinis, 
putas inveniet fidem super ter- 
ram ? 

3. Ecce jam venit * plenitudo 
temporis , in quo misit Deus Fi- 
Ilum suum in terras. 

4. Haurietis aquas * in gaudio 
de fontlljus Salvatoris. 

5. Egredietur Doniinus * de loco 
sancto suo : veniet ut salvet po- 
pulum suum. 

FERIA TERTIA. 
AJ> LAUDES 

et per Horas , Antiphonce. 

1. RoRATE, coeli, desuper, * et 
nubes pluant justum : aperiatur 
terra , et gerrainet Salvatorem. 

2. Emltte Agnum, Domine, *do- 
minatorera terrK, de petra deser- 
ti ad montera filise SJon. 

3. Ut cognoscamus, Domine , * 
in terra viam tuam , in omnibus 
gentibus salutare tuum. 

4. Da mercedera , Domine , ♦ sus- tertiam Adventils. 

tinentibus te , ut Prophetae tui fi- 

deles inveniantur. 

5. Lex per Moysen data est , * 
gratia et veritas per Jesum Chris- 
tum facta est. 

FERIA QUARTA. 
AD lAVDES 

et per Horas , Antiphonee. 

1. Prophet* praedicaverunt * 
pasci Salvatorem de ^'irgine Ma- 
ria. 

2. Spiritus Domlni * super me, 
evangelizare pauperibus niisit me. 

3. Propter Sion * non tacebo , 
donec egrediatur ut splendor jus- 
tus ejus. 

4. Ecce veniet Domlnus , * ut se- 
deat cum principibus , et solium 
glorise teneat. 

5. Annuntiate populis , * et di- 
cite : Ecce Deus Salvator noster 
veniet. 

FERIA QUIIVTA. 

AD LAUDES 

et per Horas , Antiphonte. 
.1. De Sion * venietDominusom- 
nipotens , ut salvum faciat popu- 
lum suum. 

2. Convertere , Domine , * all- 
quantuluni , et ne tardes venire 
ad servos fuos. 

3. De Sion veniet, * qul regna- 
turus est Dorainus , Emmanuel 
magnum nomen ejus. 

4. Ecce Deus nieus , * et hono- 
rabo eum : Deus patris mei , et 
exaltabo eum. 

5. Dominus legifer noster, * Do- 
minus Rex noster, Ipse veniet , et 
salvablt nos. 

FERIA SEXTA. 

AD LAUDES 

et per Horas , Antiphonce. 

1. CoNSTANTES estotc , * vide- 
hitis auxilium Domini super vos. 

2. Ad te , Domine , * levavl ani- 
mara meam : veni , et eripe me, Do- 
mine , ad te confugi. 

3. Veni , Domine , * et noll tar- 
dare : relaxa facinora plebi tuae 
Israel. 

4. Deus k Llbano veniet, * et 
splendor ejus sicut lumen erit. 

5. Ego autera * ad Dominum as- 
piciara,etexpectabo DeumSalva- 
torem meum. Inpa Hebdomadam tertiam Jdventiis. 123 SABBATO. 

AntiphoncB secundiun superiorem 
Rubneam , p. 121. 

Ad Canticum verd , Jnt. Expec- 
tetur sicut pluvja eloquium meum: 
et descendat super nos sicut ros 
Deus noster. 

In Festo S. Thomce pro comm. 
Adv. , rtrfBenedictus, .4nt. Nolite 
timere; quinta enim die veniet ad 
■vos Dominus noster. 

Sivero conting-at Festum S. Tho- 
tncE transferri in ij Fetiam , Ant. 
prcedicta dicitur ad Benedictus , 
in Dom. , loco ^nt. Ave Maria. 

Ultimo die ante Vigii. Nativ. , 
ad Benedictus , .4nt. Ecce com- 
pleta sunt omnia, quje dicta sunt 
per .\ngelum de Virgine Maria. 

Quibus Ant. cedunt alice Ant. 
in propriis locis ad Benedictus as- 
signatce. 

FERIA SECUNDA. 

De Isaia Propheta. 
Lectio j. Cap. 28. 

Vx. coronae superbiae , ebrils 
Ephraim , et ilori decidentl, 
gloricB exultatiouis ejus, quierant 
in vertice vallis pinguissinise , er- 
rantes k vino. Ecce validus et for- 
lis Dominus sicut impetus grandi- 
nis, turbo confringens , sicut im- 
petus aquarum multarum inun- 
dantium, et emissarum super ter {b. Bethlehem civitas Dei , p. 119. 
Lectio iij. 

IDCIRCO htec dicit Domlnus Deus: 
Ecce ego mittam in fundamen- 
tis Sion lapidem , lapidem proba- 
tum , angulareni , pretiosum , in 
fundamento fundatum. Qui credi- 
derit , non festinet. Et ponam in 
pondere judicium, et justitiam in 
meusura : et subvertet grando 
spem mendacii , et protectionem 
aquae inundabunt. £t delebitur 
fcedus vestrum cum morte , et 
pactum vestrum cum inferno non 
stabit. 

j)c. Qui venturusest, p. 119. 

Ad Laudes Ant. de Psalt. , nisi 
dicendce sint Ant. secundiim su' 
periorem Rubricam, p. 121. 

Ad Bentd. Ant. Egredietur vir- 
ga de radice Jesse , et replebitur 
omnis terra gloria Domini : et vi- 
debit omnis caro salutare Dei. 

Oratio .^urem tuam, />. 121. 

Hodie dicitur Offic. Defunct. 

Ad Magnif- Ant. Beatam me di- 
fentomnesgenerationes,quia an- 
cillam humilem respexit Deus. 

tiisi dicenda sit Ant. 0- 
FERIA TERTIA. 

De Isaia Propheta. 

Lectioj. Jap. 30. d. 

X^^XPECTAT Dominus ut miserea- ram spatiosam. Pedibusconculca- -*-^ t"r vestri : et ideo exaltal)itur bitur corona superbia; ebriorum 
Ephraim. 
ft. £cce apparebit,/). TI9. 
Lectio ij. 

ETeritflos decidensgloriseexul- 
tationis ejus , qul est super 
verticera vallis pinguium , quasi 
temporaneum ante maturitatem 
autumni : quod ciim aspexerit vi- 
dens , statim ut manu tenuerit , 
devorabit illud. In die illa erit Do- 
minus exercituum corona glorite, 
et sertum exultationis reslduo po- 
puli sui : et spiritus judicii seden- 
ti super judicium, et fortitudo re- 
vertentibus de bello ad portam. 
Veriim hi quoque prae vino nescie- 
runt , et prae ebrietate erraverunt : 
sacerdos et propheta nescierunt 
prae ebrietate , absorpti sunt iX 
vlno. parcens vobis, quia Deus judicii 
Dominus : beati omnes qui expec- 
tant eum. Populus enim Sion ha- 
bitabit in Jerusalem : plorans ne- 
quaquam plorabis, miserans ml- 
serebitur tui : ad vocem clamoris 
tui statim ut audierit , responde- 
bit tibi. Et dabit vobis Dominus 
panem arctum , etaquara brevem : 
et non faciet avolare a te ultra 
doctorem tuum : et erunt oculi 
tui videntes praeceptorem tuum. 
jt. .*g>pte noli tlere, p. 119. 

Lectio ij. 

EGREDERE , dices ei , et dabitur 
pluvia semini tuo, ubicumque 
serainaveris in terra : et panis fru- 
gum terrae erit ut)errimus et pin- 
guis. Pascetur in possessione tua 
in die illo agnus spatiose : ettauri 
tui , et pulli asinoruiD , qui ope» 124 Infra Hebdomadam 

rantur terram , coratnixtum mig- 
rna comecient sicut in area venti- 
latum est. Et eruut super omnem 
montem excelsum , et super om- 
nem collem elevatum rivi curren- 
tium aquarum , in die interfectio- 
iiis multorum , ciim cecideriat 
turres. 
5:. Prope est , p. 119. 
Lectio iij. 

ET erit lux luna; sicut lux solis, 
et lux solis erit septempliciter 
sicut lux septem dierum, in die 
qua alligaverit Douiinus vulnus 
populi sui , et percussuram plagic 
ejus sanaverit. Eece nomen Uomi- 
ni venit de longinquo , ardens fu- 
ror ejus , et gravis ad portandum : 
labia ejus repleta sunt indigna- 
tione , et lingua ejus quasi ignis 
devorans. Spiritus ejus velut tor- 
rens inundans usque ad niedium 
colli ad perdendas gentes in nihi- 
lum, et frjenum erroris quod erat 
in maxillis populorum. 
|t. Descendet Dominus, p. 120. 
Ad Bened. Ant. Tu Bethlehem, 
terra Juda, non eris minima : ex 
te enim exiet Dux , qui regat po- 
pulum meum Israel. 

Ad Magnif. Ant. Elevare , ele- 

vare, consurgc, Jerusalem : solve 

vinculacollitui, captivafillaSion. 

Nisi dicenda sit Ant. O. 

FERIA QUARTA 

Quatuor Temporum. 

Lectio sancti Evangelii secundiim 

Lucam. 

Lectlo j. Cap. I. c. 

IN illo tempore : Missus est An- 
gelus Gabriel A Deo in civitatem 
OaliUea", cui nomen Nazareth, ad 
Virginem despousatam viro , cui 
nomen erat Joseph , de domo Da- 
vid : et nomen virginis Maria. Et 
reliqua. 

Homilia sancti Ambrosii Episcopi. 
Lib. 2. in Lucam. 

LATEKT quidem divina mysteria , 
nec facil<i, juxta propheticum 
dictum , quisquam hominum po- 
test scire consilium Dei. Sed ta- 
men ex ca>teris factis atque prae- 
ceptis Domini Salvatoris possu- 
mus intelligere et hoc propensio- tertiam Adventiis. 
ris fuisse consilii , qu6d ea potls- 
simum electa est ut Dominum pn- 
reret, quae erat desponsata viro. 
Cur autem non antequam despon- 
saretur , impleta est ? Fortasse ne 
diceretur , qu6d conceperat ex 
adulterio. 

R. Clama in fortitudine, qui an- 
nuntias pacem in Jerusalem : * Dic 
ci\itatibus Judie , et habitatoribus 
Sion : Ecce Deus iioster, quem ex- 
pectabamus , adveniet. *. Supra 
montem excelsum ascende tu, qui 
evangelizas Sion , exalta in forti- 
tudine vocem tuam.— Dic. 
Lectio ij. 

ET ingressus ad eam Angehis. 
Disce virginein moribus, disce 
virginera verecundia , disce ora- 
culo, disce mysterio. Trepidare 
virginum est, et ad omnes viri in- 
gressus pavere , omnes viri affa- 
tus vereri. Discant nuilieres pro- 
posituui pudoris imitari. Sola in 
penetralibus, quam nemo virorum 
viderit , solus Angelus repererit : 
sola sine comite, sola sine teste, 
ne quo degenere depravaretur af- 
fatu , ab Angelo salutatur. 

jt. Orietur stella ex Jacob , et 
exurget homo de Israel , et con- 
fringet oranes duces alienigena- 
rum : *Eterit omnis terra posses- 
sio ejus. t. Adorabunt eum omnes 
leges terrai , omnes gentes ser- 
vient ei. — Et erit. 

Lectio iij. 

TANTI namque mandati rayste- 
riumnon hominis fuit, sed An- 
geli ore promendum. Hodie pri- 
miim auditur : Spiritus sanctus 
superveniet in te. Et auditur , et 
creditur. Denique, Ecce, inquit, 
ancilla Domini : contingat mihi 
secundiim verbum tuum. Vide hu- 
militatem , vide devotionem. An- 
cillam se dicit Domini , quie mater 
eligitur , nec repentino exaltata 
promisso est. 

jt. Modo veniet dominator Do- 
minus : * Et nomen ejus Emma- 
nuel vocabitur. t. Orietur in die- 
bus ejus justitia , et abundantia 
pacis. — Et. Gloria. Et. 

Ad Bened. Ant. Missus est Ga- 
briel Angelusad Mariam virginem 
desponsatam Joseph. Infra Hebdomadam 
Oratio. 

P?i.«STA, quffsumus, omnipotens 
Deus, ut redemptionis nostrse 
ventura solemnitas et prieseutis 
nobis vitae subsidia conferat , et 
iiiterna; beatitudinis prsemia lar- 
gi.itur. Per Dominum. 

Etdicittiradomnes Horas , prce- 
terquam in Fesp. 

Ad Magnif. Ant. Ecce ancilla 
nomini : tiat uiihi secundiim ver- 
bum tuum. 
Nisi dicenda sit Ant. 0. 
l'ost Preces dicitur Oratio Dom. 
prceced. , Aurem tuam , p. 121. 
FERIA QUIIVTA. 

De Isaia Propheta. 
Lectio j. Cap. 33. 

V.^ qui prffidaris, nonne et ipse 
prsedaberis ? et qui spernis , 
nonne et ipse sperneris ? ciim con- 
summaveris deprsedationem , de- 
praedaberis : cimi fatigatus desie- 
ris contemnere, contemneris. Do- 
m:ne,miserere nostri: te enimex- 
|iectavimus : esto brachium nos- 
trum in mane , et salus nostra in 
tcmpore tribulationis. 

jt. Egredietur Dorainus, et prK- 
llabitur coiitra Gentes : * Et sta- 
l.unt pedes ejus supra montes Oli- 
varum ad Orientem. *. Et elevabi- 
tur supra oranes colles , et flueut 
Hd eum omnes gentes. — Et. 
Lectio ij. 

Avoce Angeli fugerunt populi , 
et ab exaltatione tua dispersa; 
sunt Gentes. Et congregabuntur 
Kpolia vestra sicut colligitur bru- 
chus , velut ciim fossa; plena; fue- 
rint de eo. Magnificatus est Donii- 
iius i quoniam habitavit in excel- 
so : implevit Sion judicio et justi- 
tia. Et erit fides in temporibus 
tuis : diviti^salutis , sapientia et 
scientia : timor Domini ipse est 
thesaurus ejus. 

|t. Priecursor pro nobis ingredi- 
tur Agnus sine macula , * Secun- 
diim ordiuem Melchisedech Ponti- 
fex factus in a^ternum , et in ste- 
culum saculi. *. Ipse est Rex jus- 
titiae , cujus generatio non habet 
finem. — Secundijm. 
Lectio iij. 

COKTERRiTi sunt in Sion pecca- 
tores , possedit tremor hj po- tertiam AdventHs. 125 

critas. Quis poterit habitare de 
vobis cum igne devorante ? quis 
habitabit ex vobis cum ardoribus 
sempiternis? Qui ambulat iu justi- 
tiis, et loquitiir veritateni , qui 
projicit avaritiam ex calumnia , et 
excutit manus suas ab omni mu- 
nere , qui obturat aures suas ne 
audiat sanguinem , et claudit ocu- 
los suos ne videat malum. Iste in 
excelsis habitabit , munimenta sa- 
xorum sublimitas ejus: panis ei 
datus est , aqua; ejus fideles sunt. 
Regem in decore suo videbunt ocu- 
li ejus , cerneut terram de longe. 

^. "Vldebunt gentes justum tu- 
um, et cuncti reges inclytum tu- 
um : * Et vocabitur tibi nomen no- 
vum , quod os Domlni nominavit. 
V. Et eris corona gloria? in manu 
Domini , et diadema regni in manu 
Dei tui. — Et. Gloria. Et. 

Ad Bened. Ant. Vigilate ani- 
mo , in proximo est Dominus Deus 
noster. 

Nisi occurrat Festum S. Tho- 
mx : quia tunc ea prwtermissa , 
dicitur Ant. Nolite timere,/). 123; 
quod etiam servatur in seq. die- 
/>us , qua/ido itlud Festum occur- 
rit. 

Ad Magnif. Ant. Lsptamini cum 
Jerusalem, et exultate in ea, om- 
nes qui diligitis eam in cPternura. 

Nisi dicenda sit Ant. 0. 

FERIA SEXTA 

Quatuor Temporum. 

Lectio sancti Evangelii secundiim 

Lucam. 

Lectio j. Cap. I. d. 

IN illo tempore : Exurgens Maria 
abiitin montana cum festinatio- 
ne in civitatem Juda , et intrnvit 
in domum Zacharia; , et salutavit 
Elisabeth. Et reliqua. 

Homilia S. Ambrosii Episcopi. 
LJb. 1 in Luc. cap. I post initium. 

MORALE est onmibus , ut qui fi- 
dem exigunt, fidem astruant. 
Et ideo Angelus , ciun abscondita 
nuntiaret, ut fidem astrueret e- 
xemplo , senioris femin;c steri- 
lisque conceplum virgini Slariic 
nuntiavit, ut possibile Deo omne 
quodeiplacuerit , a.ssereret. Ul)i 
audivit hoc Maria , non quasi in- 126 Infra Hebdomadam 

credula de oraculo, iiec quasl in- 
ceila de nuntio , nec quasi dubi- 
tans de exemplo , sed quasi laeta 
pro voto , religiosa pro officio , fes- 
tina pro gaudio , in uiontana per- 
rexit. Quo enim jam Deo plena , 
nisi ad superiora cum festinatione 
contenderet ? Nescit tarda moli- 
raina sancti Spiritils gratia. 

R. EmitteA^num, Domine, do- 
rainatorem terrse , * De petra de- 
serti ad montem lilia» Sion. *. Os- 
tende nobis, Domine , misericor- 
diam tuam , et .salutare tuum da 
nobis. — De petra. 

Lectio ij. 

DisciTE et vos,sanct£e mulieres, 
sedulitatem , quam praf?nan- 
tihus debeatis exliibere cofrnatis. 
Marlara, quae ante sola in intimis 
penetralil)us versabatur , non a 
publito virffinitatis puflor, non 
ab studio asperitas montium , non 
ab officio prolixitas itineris retar- 
davit. In montana virgo cum fes- 
tinatione , virgo officii meroor , 
injurisE immemor, affectu urgen- 
te, non sexu, relicta perrexit do- 
mo. Discite , virgines, non circum- 
cursare per alienas a>(les, non de- 
morari in plateis , non aliquos in 
publico iniscere sermones. Maria 
In domo sera , festina in publico , 
raansit apud cognatam suam tri- 
bus mensibus. 

|t. Rorate, coeli, desuper, et nu- 
bes pluant justum : * .\periatur 
terra , et germinet Salvatorera. 
*. Emitte Agnum, Domine, domi- 
uatorem terrse , de petra deserti 
ad montem filiw Sion.— .\periatur. 
Lectio iij. 

DiDIcrsTls , virgines , pudorem 
Mariae , discite liumilitatem. 
Venit propinqua ad proxiraam , 
junior ad seniorem : nec .soliim ve- 
nit , sed etiam prior salutavit. De- 
cetenim, utquant6 castiorvirgo, 
tanto humiliorsit. Noveritdeferre 
senioribus. Sitmagistra hurailita- 
tis, in qua est professio castitatis. 
Est et causa pietatis , est etiara 
norma doctrinre. Contuendum est 
enlm qula superior venit ad infe- 
riorem , ut inferior adjuvetur : 
Maria ad Elisabeth , Christus ad 
Joannem. tertiam Advent&s. 

|t. Germinaverunt campi eremi 
germen odoris Israel : quia ecce 
Deus noster cum virtute veniet ; 
* Et splendor ejus cum eo. *. Ex 
Sion species decoris ejus : Deus 
noster manifeste veniet .— Et splen- 
dor. Gloria. Et splendor. 

Ad Bened. Ant. Ex quo facta 

est vox salutationis tua; in auri- 

hus meis, exultavit in gaudio in- 

fans in utero meo , alleluia. 

Oratio. 

ExciTA , quaesumus , Domine , 
potentiara tuam , et veni : ut 
hi , qui in tua pietate confidunt , 
ab omni citiiis adversitate libe- 
rentur : Qui vivis. 

Et dicitur ad omnes Horas , prcE- 
terqttam in P'esp. 

Ad Magnif. Ant. Hoc est testi- 
monium , quod perhihuit Joan- 
nes : Qui post me venit, ante me 
factus est. 
T^isi dicenda sit Ant. 0. 
Oratio Dom. prceced., p. 121. 
SABBATO 
Quatuor Temporum. 
Lectio sancti Evangelii secundum 
Lucam. 
Lectio j. Cap. 3. 

ANNO quintodecimo imperii Ti» 
berii Ciesaris, procurantePon- 
tio Pilato Juda-am. Et reliqua. 
Homilia S. Gregorii Papae. 
Homil. 20. in Evang. 

REDEMPTORis no,stri Prcccursor, 
quo teinpore pra-dicationis of- 
licium acceperit , memorato Ro- 
manK Reipublica' principe, et Ju- 
d;e;e regibus , designatur. Quia 
enim illum pracdicare venicbat , 
qui et ex Juda'a quosdam, et mul- 
tos ex Geutibus redcmpturus erat : 
per rcgem Gentium et principes 
Judreorum , praedicationis ejus 
tempora designantur. Quia autera 
Gentilitas colligenda erat , et Ju- 
dtea pro culpa perfidiae dispergen- 
da , ipsa quoque descriptio terre» 
ni principatils ostendit : quoniam 
et in Romana Republica unus prae- 
luisse describitur , et in Juda-as 
regno per quartam partem pluri- 
mi principabantur. 

|t. Egredietur virga de radice 
Jesse , et flos de radice ejus a Dominica quarta Adventiis. 127 

Et erit justltia cingulum Jd Bened. Jnt. Quomodo fiet 
istud , Angele Dei , quoniam vi- 
rum non cognosco ? Audi , Maria 
virgo : Spiritus sanetus siiperve- 
niet inte,etvlrtusAllissimi obum- 
brabit tibi. 

Nisi dicenda sit Ant. Nolite ti- 
mere, p. 123, et nisi hcec fiierit 
dies ante f-'igil- Ifativitatis : 
qiiia tunc ea pra^termissa , dici- 
tur Ant. Ecce completa , p. 123. 
Quod etiam servatur [siidem con- 
tingat) in sequentibus diebus. 
Oratio. cendet 

luuiborum ejus , et fides cincto- 
]'ium renum ejus. t. Et requiescet 
super eum Spiritus Domini : spiri- 
tus sapientiaR, et intellectUs : spi- 
ritus consilli , et fortitudinis.— Et. 
Lectio ij. 

VOCE etenimnostri Redemptoris 
dicitur: Omne regnum in seip- 
sum divisum desolabitur. Liquet 
ergo quod ad finem i'egni Juda^a 
pervenerat , quic tot regibus divisa 
subjacebat. Apte quoque non so- 
liim quibus regibus , sed etiara 
quibus sacerdotibu.s actum sit , 
demonstratur : et quia illum Joan- 
nes Baptista priedicaret, qui si- 
mul rex et sacerdos existeret, Lu- 
casEvangelista pra>dicationis ejus 
tempora per regnum et sacerdo- 
tium designavit. 

jt. Radix Jesse , qui exurget ju- 
dicare gentes, in eum gentesspe- 
labunt : * Et erit nomen ejus be- 
nedictum in SEecula. t. Super ip- 
sum continebunt reges os suum , 
ipsumgentesdeprecabuntur— Et. 
Lectio iij. 

ET venit in omneni regionem Jor- 
danis, pra-dicans baptismum 
pcenitentipe in reniissicnem pecca- 
torum. Cunctis legentibus liquet DEus , qui eonspicis quia ex nos- 
tra pravitateaflligimur j con- 
cede propitius , ut ex tua visita- 
tlone consolemur : Qul vivis et 
et regnas. 

Et dicitur per omnes Horas. 

AD VESPER.4S. 

Capitulum. I. Cor. 4. 

FRATREs, Sic nos existimet 
homo ut ministros Christi, et 
dispcnsatores my.steriorum JDei. 
Hic jam quaritur inter dispensa- 
tores , ut (idelis quis inveniatur. 
Uymnus et ^. ut supra , p. 105. 
Ant. adMagnif. , una exmajo- 
ribus O. 

Oratio. quia Joannes non soliim baptis- i-^xf:iT.\ , quae.sumus , Domine , 
mum poenitentise pr:edicavit, ve- £j potentiam tuam , et veni , et 
riim etiam quibusdam fledit : sed jnagna nobis virtute succurre , ut tamen baptismum suum in remis- 
sionem peccatorum dare non po- 
tuit. Remissio etenim peccatorum 
in solo nobis baptismo Christi tri- 
liuitur. Notandum itaquequod di- 
citur, Prwdicans baptisnuim pce- 
nitentiae in remissionem peccato- 
rum : quoniam baptismum, quod 
peccata solveret, quia dare non 
poterat, prrcdicabat: ut sicut in- 
carnatum \'erl)um l'atris pi;ecur- 
rebat verbo pnedicationis , ita 
baptismum pcenitentiffi, quopec- 
cnta solvuntur , pr»curreret suo 
liaptismate, quopeccatasolvinon 
possunt. 

Br. Veni, Domine, et noli tarda- 
re: relaxa facinora piebi tua;: * Et 
revoca dispersos in terram suam. 
*■. Exclta , Doinine , potentiam tu- 
am , et veni, ut salvos facias nos. 
— Et revoca. Gloria. Etrevoca.' per auxilium giatise tuae , quod 
nostra peccata prwpediunt , in- 
duigentia tuae piopitiationls ac- 
celeret : Qui vlvis. 

t)OM. IV. ADVENTUS. 

AD MATLTINLM. 

Invit. et Hymnus , ut in Dom. 
prceced., p. 118. 

IN I. NOCTURIVO. 

De Isaia Propheta. 
Lectio j. Cap. 35. 

L.5;tabitur deserta et invia, et 
exultabit solitudo , et florebit 
qiiasi liliiim. (ierminans germina- 
bit , ct exultabit la-tabunda et lau- 
dans. Gloria Liliani data est ei , de- 
cor Carmeli et Saron : ips: vide- 
bunt gloriam Doinini, et decorem 
Dei nostri. Confortate manus dis- Do?mnica quarta Adventils. 128 

solutas, et genua debilia robofa- 
te. Dicite pusillanimis : Conforta- 
mini , et nolite timere , ecce Deus 
vester ultionem adducet retribu- 
tionis : Deus ipse veniet , et sal va- 
bit vos. Tunc aperientur oeuli cie- 
corum , et aures surdorum pate- 
bunt. Tunc saliet sicut eervus 
claudus, et apertaerit lingua mu- 
torum : quia scissa" sunt in deser- 
to aqua; , et torrontes in solitudi- 
ne. Et quffierat arida , eritin stng- 
num, etsitiensin fontesaquarum. 
ft. Canite tuba in Sion , vocate 
gentes, annuntiate populis, et di- 
cite : * Ecce Deus Salvator noster 
adveniet. t. Annuntiate , et audi- 
tum facite; loquimini,et clamate. 
— Ecce. 

Lectio ij. 

IN eubilibus , in quibus priiis dra- 
cones habitabant, oriptur viror 
calami et junci. Et erit ibi seniita 
et via , et via sancta vocabitur : 
"non transibit per eam pollutu.s,et 
haec erit vobis directa via , ita ut 
stulti non errent peream. Non erit 
ibi leo, et mala hestia non ascen- 
det per eam , nec invenietur ibi : 
et ambulabunt qui liberati fue- 
rint. Et redempti u Domino con- 
vertentur, et venient in .Sion cum 
laude : et Ifetilia sempiterna su- 
per caput eorum ; gaudium et Ise- 
t.itiam obtinebunt, et fuj^iet do- 
lor et gemitus. 

ft. Non auferetur sceptrum de 
Juda, et dux de femore ejus, do- 
nec veniat qui mittendus est: * Et 
ipseeritexpectatiofjentium.t.PuI- 
chriores sunt oculi ejus vino , et 
dentes ejuslacte candidiores.— Et. 
Lectio iij. Cap. 41. 

TACEAJfT ad me insulre , et gen- 
tes rautent fortitudinem : ac- 
cedant, ettunc loquantur, simul 
ad judicium propinquemus. Quis 
suscitavit ab Oriente justum , vo- 
cavit eum ut sequeretur se ? Dabit 
in conspectu ejus gentes , et reges 
obtinebit : dabit quasi pulverem 
gladio ejus , sicut stipulam vento 
raptam arcui ejus. Persequetur 
eos , transibit in pace , semita in 
pedibus cjus non apparebit. Quis 
haec operatus est, et fecit, vocans 
generationes ab exordio .' Ego Do- &SI minus , primus et novissimus ego 
sum. 

a-. Me oportet minui , illum au- 
tem crescere : qui autem post me 
venit, anteme factusest: * Cujus 
non sum dignus corrigiam calcea- 
mentorum solvere. t. Ego bapti- 
zavi vos aqua : ille autem baptiza- 
bit vos Spiritu sancto. — Cujus. 
Gloria. Cujus. 

IN II. NOCTURNO. 
Sermo sancti Leonis 1'apse. 
Senno.l. dejejunio decimi mensis , 
et coUcctis. 
Lectio iv. 
fidelitcr, dilectissimi , atque 
sapienter crcationis nostrre in- 
tellignmus exordium, inveniemus 
hominem ideo ad imaginem Dei 
conditum , ut imitator sui essct 
auctoris : et banc csse naturalem 
nostri generis d.gnitntcni , si in 
nobis, quasi in quodani speculo, 
divinsebenignitatis forma resplen- 
deat. Ad quam quotidie nos uti- 
que reparat gratia Salvatoris , 
dum quod cecidit in Adam primo , 
erigitur in secundo. 

R-. Nascetur nobis parvulus, et 
vocabitur Deus, Fortis: * Ipse se- 
debit super thronum David pntris 
sui , et imperabit : cujus potostns 
super bunierum ejus. t. In ipso 
benedicentur omnes tribus terrre, 
omnes gentes servient ei. — Ipse. 
Lectio v. 

CAUS.\ autem reparationis nos- 
trse non est, nisi misericordia 
Dei : quem non diligcrennis , nisi 
priiis nos ipse diligeret , et tene- 
hras ignorantia^ nostrne, sure ve- 
ritatis luce discuterot. Quod per 
sanctum Isainm Dominus denun- 
tians , ait : Adducam caeoos in. 
viam quam ignorabnnt , et semi- 
tas quas nesciebant, faciam illos 
calcare : faciam illis tenebras in 
lucem , et prava in direeta. Ha?c 
verba faciam illis , et non relin- 
quam eos. Et iterum : Inventus 
sum , inquit , .'i non qu?erentibus 
rae , et palam apparui iis qui me 
non iuterrogabant. 

ft. Ecce jnm venitplenitudotem- 
poris , in quo misit Deus Filium 
suum in terras , natum de Virgi- Dommica quarta AdventiXs. le , factum sub lege : * Ut eos qui 
ub lege erant , redimeret t. Prop- 
er nimiaiu charitatemsuam, qua 
lilexit nos Deus, Filium suum rai- 
it in siniilitudioem carnis pecca- 
;i — Ct eos. 

Lectio vj. 

QUOD quomodo impletum sit , 
Joannes Apostolus docet, di- 
;ens : Scinius quoniam Filius Dei 
.enit , et dedit nobis sensum , ut 
?ognoscamus verum , et simus in 
rero Filio ejus. Et iterum : ^os cr- 
sTo diligamus Deum , quouiam ip- 
>e prior dilexit nos. Diligendo ita- 
que nos Deus, ad imaginera suani 
[los reparat : et ut in nobis for- 
niam sua! bonitatis inveniat , dat 
unde ipsi quoque quod operatur, 
Dperemur, accendensscilicetmen- 
tlum nostrarum lucernas , et igne 
nos suffi charitatis inflammans, ut 
iion solum ipsum, sed etiam quid- 
quid diligit, diligamus. 

jt. Virgo Israel , revertere ad ci- 
vitates tuas : * Csquequo dolens 
averteris ? generabis Dominum 
Salvatorem , oblationem novam 
in terra : * Ambulabunt homines 
in salvationem. v. In charitate 
perpetua dilexi te : ideo attraxi te 
miserans tui. — Usquequo. Gloria. 
Ambulabunt. 

IN III. NOCTLR^O. 

Lectio sancti Evangelii secundiim 

Lucam. 

Lectio vij. Cap. 3. 

ANNO quintodecinio iinperii Ti- 
berii Ciesaris, prociirantePon- 
tio Pilato Juda.'am. Et reliqua. 
De Homilia S. Gregorii Papa;. 
Ex Ilomil. 20 in Eiang. ante med. 
iCEBAT Joannesad turbas, qua; 
exiliant ut baptizarentur ab 
Genimina viperarum , quis os- 
endit vobis fugere a ventuia ira? 
entura enim ira est animadver- 
io ultionis extrema; : quam tunc 
ugere peccator non valet , qui 
lunc ad laraenta pcenitentia' non 
■ecurrit. Et notandum quod malae 
;oboles , malorum paientum ac- 
ioneni imitantes , genimina vipe- 
arnm vocantur : quia per hoc 
uod boni'^ invident , eosque per- 
equuntur , quod quibusdam ma- D' 129 

la retribuunt, quod Isesiones pro- 
xiniis exquirunt , quoniam in his 
omnibus patrum suorum carna- 
liuin vias sequuntur , quasi vene- 
nati filii de venenatis parentibus 
nati sunt. 

jt. Juravi , dicit Dominus, ut 
ultra jam non irascar super ter- 
ram : montes eniin et colles susci- 
pient justitiam ineam , * Et testa- 
mentum pacis erit in Jerusalem: 
V. Juxta est salus niea , ut veniat : 
et justitia mea ut reveletur. — Et. 
Lectio viij. 

SED quia jam peccavimus , quia 
usu malje consuetudinis invo- 
luti sumus : dicat quid nobis fa- 
ciendum sit , ut fugere a ventura 
ira valeamus. Sequitur : Facite er- 
go fructus dignos poenitentije. In 
(juibus verbis notandura est quod 
amicus sponsi non soliim fructus 
poenitentiae , sed dignos poeniten- 
tire admonet esse faciendos. Aliud 
namque e.st fructum facere poeni- 
tentia> , aliud dignum poeniten- 
tise friictum facere. t't enim se- 
cundiim dignos poenitentiK fruc- 
tus loquamur , sclendum est quia 
(juisquis illicita nulla commisit,- 
huic jure conceditur , ut licitis 
utatur : sicque pietatis opera fa- 
ciat , ut tamen si vohierit , ea quie 
mundi sunt , non relinquat. 

ft. Non discedinius .i te , vivifi- 
cabis nos , Doinine , et nomen tu- 
«m invocabimus : * Ostende nobis 
faciem tuara , et salvi erimus. 

*. Memento nostri , Domlne , in 
beneplacito populi tui : visita nos 
in salutari tuo. — Ostende. 
Lectio ix. 

AT si quis in fornicationis cul- 
pam , vel fortasse, quod est 
gravius , in adulterium lapsus est, 
tanto a se licita debet abscinde- 
re , quanto se mcminit et illicita 
perpetrasse. Neque enira par fruc- 
tus boni operis esse debet ejus 
qui rainiis , et ejus qui ampliiis de- 
liquit : aut ejus qui in nullis, et 
ejus qui in quibusilam facinoribus 
cecidit , et ejus qui in multis est 
lapsus. Per hoc ergo quod dicitur: 
Facite fructus dignos panitentia;: 
uniuscujusque conscientia conve- 
nitur , ut tanto majora acquirat 
F 5 130 Infra Hebdomadam 

bonorum operum lucra per poe- 
nitentiain , quantd graviora sibi 
tntulit damna per culpara. 

^. Intueraini quantus sit iste, 
qui ingreditur ad salvandas gen- 
tes : ipse est Rex justitise , * Cujus 
generatio non iiabet tinera. t. Prje- 
cursor pro nobis ingreditur , se- 
cundiim ordinem Melchisedech 
Pontitex factus in feternum, — Cu- 
jus. Gloria. Cujus. 

AD LAUDES 
et per Horas , Antiphonas. 

1. Canlte tuba * in Sion , quia 
prope est dies Domini : ecce ve- 
niet ad salvandum nos , allcluia , 
alleluia. 

2. Ecce veniet * desideratus 
cunctis gentibus : et replebltur 
gloria donius Domini , alleluia. 

.3. Erunt prava * in directa , et 
aspera in vias plnnas. Veni , Do 
niine , et noli tardare, alleluia. 

4. Dominus veniet , * occurrite 
illi , dicentes : Mngnum princi- 
pium, et regni ejus non erit finis': 
Deus , Fortis , Dominator , Prin- 
ceps pacis , alleluia , alleluia. 

5. Omnipotens sermotuus, * Do- 
mine , k regalibus sedibus veniet , 
alleluia. 

Capitulum. I.Cor. 4. 

FP A T R E s , Sic nos existlmet 
homo ut ministros Christi , et 
dispcnsatores mysteriorum Dei. 
Hic jam quseritur inter dispensa- 
tores, ut (idelis quis inveoiatur. 
Hymnus et t. ut supra , p. lOX. 
^d Bened. Ant. Ave , Maria , 
gratia plena : Domlnus tecum : be- 
nedicta tu in mulieribus , alleluia. 
Nisi dicenda sit Ant. Nolite ti- 
niere, iiW Ant. Ecce completa, 
p. 123. 

Oratio. 

ExciTA , quKsumus , Domine , 
potentiam tuam , et venl , et 
magna nobis virtute succurre, ut 
per auxilium gratiae tuae , quod 
nostra peccata prajpediunt , in- 
dulgentla tua; propitiationis ac- 
celeret : Qul vlvis. 

Ad Horas ^^. br. ut in Dom. l. 

AD TERTIAM. 

Capit.VTaXTts S\c nos, ut sup. quartam AdvcntiXs. 

AD SEXTAM. 

Capitulum. I.Cor. 4. 

MiHi autem pro minlmo est , ut 
k vobis judicer , aut ab hu- 
mano die : sed neque meipsum 
judico. 

AD NONAM. 

Capitulum. I . Cor. 4. 

ITAQUE nolite ante tempus ju- 
dicare , quoadusque veniat Do- 
minus , qui et illuminabit abscon- 
dita tenebrarum , et manifestabit 
consilia cordium : et tunclaus erit 
unicuique a Deo. 

AD VESPERAS 
Ant. de Laud. Psalnu de Dom. 
Capit. Fratres Sic nos. Hymnus 
et ^.ut supra, p. 1,05. 
Ad Magnif. Ant. 0. 
Post Vesp. diei Fesp. Defunct. 
FERIA SECUNDA. 

De Isaia Propheta. 
Lectio j. Cap. 41. b. 

ET tu , Israel serve meus , Jaeob, 
quem elegi , semen Abraham 
aniici mei : in quo apprehendi te 
ab extrerais terrae , et k longin- 
quis ejus vocavi te, et dixi tibi : 
Servus meus es tu , elegi te , et 
non abjeci te. Ne timeas, quia ego 
tecumsum: ne declines, quia ego 
Deus tuus : confortavi te , et auxi- 
liatus sum tibi , et suscepit te dex- 
tera justi mei. 
|t. Canite tuba in Sion , p. 128. 
Lectio ij. 

ECCE confundentur et erubes- 
cent omnes, qui pugnant ad- 
versiim te : erunt quasi non sint , 
et peribunt viri, qui contradicunt 
tibi. Qua?reseos, et non invenies 
viros rebelles tuos : erunt quasi 
non sint , et veluti consuinptio 
homines bellantes adversum te. 
Quia ego Dominus Deus tuus ap- 
prehendens manum tuam, dicens- 
que tibi : Ne timeas , ego adjuvi te. 
fc. Non auferetur , p. 128. 
Lectio iij. 

NOLi timere , vermis Jacob , qui 
niortui estis ex Israel : ego au- 
xiliatus suni tibi , dicit Dominus , 
ct Redemptor tuus sanctus Israel. 
Ego posui te quasi plaustrum tri- 
turans novum , habens rostra scr- Jnfra Hebdomadam 
rantia ; triturabis niontes, et coni- 
ininues , et colies quasi pulverem 
pones. Ventilaljis eos, et ventus 
tollet , et turbo disperget eos : et 
tu exultabis in Domino , in sanuto 
Israel Istaberis. 

jt. Me oportet minui ,/>. 128. 

Ad iMudes Ant. secundiim su- 
periorem Rubricarn, p. 121. 

Ad Bened. Ant. Dicit Dominus : 
Prenitentiam agite : appropinqua- 
vit enim reg-num ctrlorum , allel. 

Hodie dicitur Offic. Defunct. 

Ad Magnif. Ant. O. 

FERIA TERTIA. 

De Isaia Propheta. 
Lectio j. Cap. 42. 

ECCE servTis meus , suscipiam 
eum : electus meus , corapla- 
cuit sibi in illo anima mea : dedi 
spiritum meum super eum , judi- 
cium gentibus proferet. Non cla- 
mabit, neque accipiet personam , 
nec audietur voxejus foris. Cala- 
mum quassatum non conteret, et 
linum fumigans non extinguet : in 
veritate educet judicium. Non erit 
tristis, neque turbulentus, donec 
ponat in terra judicium ; et legem 
ejus insuhe expectabunt. 
». Kascetur nobis , p. 128. 
Lectio ij. 

H^c dicit Dominus Deus creans 
coelos , et extendens eos , (ir- 
mans terram , et qua» germiuant 
ex ea : dans flatum populo , qui 
est super eara, et spiritum calcan- 
tjbus eam. Ego Dominus vocavi te 
in justltia , et apprehendi manuni 
tuam , et servavi te. Et dedi te iii 
foedus populi, in lucem gentium : 
ut aperires oculos caecorum , et 
educeres deconclusione vinctunj , 
de domo carceris sedentes in te- 
nebris. 
jt. Ecce jam venit , p. 128. 
Lectio iij. 

CASTATE Doraino cantlcum no- 
vum, laus ejusab extremister- 
' rse : qui descenditis in mare , et 
pleuitudo ejus, insula;, et habita- 
, tores earum. Sublevetur deser- 
tum , et civitates ejus : in domi- 
bus habitabit Cedar ; laudate ha- 
bitatores petros , de vertice mon- 
tlum clamabunt. rgDent Domino quartam Ad^enfiis. 131'' 

gloriam , et Inudem ejus in Insulis 
nuntiabunt. Dominus sicut fortis 
egiedietur:sicutvirpr»liatorsus- 
citabit zelura : vociferabitur , et 
clamabit : super inimicos suos con- 
fortabitur. 

|t. Virgo Israel , p. 129. 

Ad Bened. Ant. Consurge, con- 
surge : induere fortitudinem bra- 
chium Douiini. 

Nisi dicenda sit Ant. Noli time- 
re, vel Ant. Ecce completa, p. 123. 

Ad Magnif. Ant. O. 

FERIA QUARTA. 

De Isaia Propheta. 
Lectio j. Cap. 51. 

AtJDiTE me, qui sequiniini quod 
justum est , et quwritis Domi- 
num : atteridite ad petram unde 
excisi estis , et ad cavernam laci , 
de qua pra.>cisi estis. .\ttenditead 
Abraham patrem vestrura , et ad 
Saram qua- peperit vos: quia unum 
vocavi eum , et benedixi ei , et nml- 
tiplicavi eura. Consolabitur ergo 
Dominus Sion , et consolabitur 
omnes ruinas ejus : et ponet de- 
sertum ejus quasi delicias , et so- 
litudinem ejus quasi bortum Do- 
raini. (iaudium et lietitia invenie- 
tur in ea , gratiarum actio , et vox 
laudis. 
|t. Juravi dlcit Dominus, p. 129. 
Lectio ij. 

ATTENDiTEad me, populemeus, 
et tribus mea, me audite : quia 
lex^meexiet, etjudicium meum 
in lucem pepulorum requiescet. 
Prope est justus meus , egressus 
est Salvatorraeus, et brachia mea 
populos judicabunt : rae insulK 
expectabunt , et bracbium meum 
sustinebunt. Levafein ccelumocu- 
los vestros , et videte sub terra 
deorsum : quia ctfli sicut fumus 
liquescent , et terra sicut vesti- 
mentum atteretur, et habitatores 
ejus sicut ha;c interibunt : salus 
autem mea in sempiternum erit,. 
et justitia mea non deficiet. 
jt. Non discediraus, p. 129.- 
Lectio iij. 

AtTDrTE me, qui scitis jnstinn;- 
populus meus, lex raea in cor- 
de eorum : nolite timere oppro- 
brium hominum , et blasphemias 
6 132 Infra Hebdomadam quartam Adventiis. 

eorumnemetuatis. Sicutenim ves- vitas sancti tui facta est deserta , 

timentum , sic comedet eos ver- Sion deserta facta est , Jerusalem 

mis : et sicut lanam , sic devora- desolata est. ])omus sanctificatio- 

bit eos tinea : salus autem mea in nis nostrae, et gloriae nostrae , ubi 

sempiternum erit , et justitia mea laudaverunt te patres nostri, fac- 

in generationes generationum. ta est in e.\ustionera ignis, et om- 

jt. Intuemini quantus , p. 130. nia desiderabilianostraversasunt Ad Bened. Ant. Tonam in Sion 
salutem , et in Jerusalem gloriam 
meam , alleluia. 

Nisi dicenda sil Anl. Nolite ti- 
mere , vel Ant. Ecce completa , p. 
123. 
Ad Magnif. Ant. O. 

FERIA QUINTA. 

De Isaia Propheta. 
L&ctio j. Cap. 64. 

UTIN.\M dirumperes crelos , et 
descenderes : h facie tua mon- 
tes defluerent. Sicut exustio ignis 
tabescerent , aquw arderent igni , 
ut notum lieret nomen tuum ini- 
micis tuis : ci facie tua gentes tur- 
barentur. Ciim feceris mirabilia , 
non sustinebimus : desceudisti, et 
k facie tua raontes defluxerunt. A 
saeculo non audierunt , neque au- 
ribus perceperunt : oculus non vi- 
dit , Deus , absque te , quie prse- 
parasti expectantibus te. 
|t. Canite tuba in Sion , p. 128 
Lectio ij. in rumas. 
a-. Me oportet minui, p. 128. 
Ad Bened. Ant. Consolamini; 
consolamini , popule meus , dicit 
Dominus Deus vester. 

Kisi dicenda sit Ant. Ecce com- 
pleta,p. 123. 
AdMagnif. Ant.O. 

FERIA SEXTA. 

De Isaia Propheta. 

Lectio j. Cap. 66. b. 

AUDiTE verbum Domini , qul 
tremitis ad verbum ejus: dixe- 
runt fratres vestri odientes vos , 
et abjicientes propter noraen me- 
um : (ilorificetnr Doininus , et vi- 
debimus m iKtitia vestra: ipsi au- 
tem confimdentur. Vox populi de 
civitate , vox de templo , vox Do- 
mini reddentis retributionem ini- 
raicis suis. Antequam parturiret , 
peperit : antequam veniret partus 
ejus , peperit masculum. Quis au- 
divit imquam tale ? et quis \idit 
huic slmile ? Numquid parturiet 
terra in die una ?autparieturgens OCCURRISTI laetanti, et facienti simul , quia parturivit et peperit 

justitiam : in viis tuis recorda- Sion filios suos ? 

buntur tui : ecce tu iratus es , et jt. Nascetur nobis , p. 128. 

peccavimus : in ipsis fuimus sera- lectio ij 

per , et salvabimur. Et facti su- ^j, ^ j aijos parere 

mus ut immundus omnes nos, et J>| "^^ *; ^^^ .j^^ ,„^5^ quasi pannus menstrnata; univer- 
sae justitia? nostrse : et cecidinius 
quasi folium universi , et iniquita- 
tes nostrae quasi ventus abstule- 
runt nos. Non est qui invocet no- 
raen tuum , qui consurgat, et te- 
neat te : abscondisti faciem tuam 
h nobis , et allisisti nos in manu 
iniquitatis nostrae. 
jk. Non auferetur, p. 128. 
Lectio iij. Dominus ? Si ego , qui generatio- 
nem cieteris tribuo , sterilis ero , 
ait Dominus Deus tuus? Lsetamini 
cum Jerusalcm , et exultate in ea , 
omnes qui diligitis eam : gaudete 
cum ea gaudio , universi qui lu- 
getis super eam , ut sugatis , et re- 
pleamini ab ubere consolationis 
ejus : ut mulgeatis , et deliciis af- 
fluatis ab oranimoda gloria ejus. 
Quia hffic dicit Dominus: Ecceego 

ETnunc, Domine , paternoster declinabo super eam quasi flu- 
es tu , nos vero lutum : et fic- vium pacis , et quasi torrentem 
tor noster tu , et opera manuum inundantem gloriam gentium , 
tuarum omnes nos. Ne irascaris , quam sugetis : ad ubera portabi- 
Domine , satis , et ne ultra memi- mini , et super genua blandientur 
neris iniquitatis nostrre : ecce res- vobis. 
pice,populustuusomnesnos. Ci- {t. Eccejam venit, />. 128. In Vigilia Nati 
Lectio iij. 

0"0M0DO si cui mnterblandia- 
^ tur , ita ego consolabor vos , 
ct in Jerusalem consoIabicniDi. Vi- 
if. Ijitis , et gaudebit cor vestruni , 
<'f ossa vestra quasi herba ger- 
iniDabunt: et cognoscetur manus 
lnjinini servisejus , et indignabi- 
tiir itiiraicissuis. Quia ecce Domi- 
uus in igne veniet , et quasi turbo 
quadrigre ejus : reddere in indig- 
natione furorem suum , et incre- 
pationem suara in flamma ignis : 
quia in igne riominus diiudicabit, 
et in gladio suo ad oranem car- 
nem , et multiplicabuntur lnter- 
fecti a Domino. 

jt. Virgo Israel , p. 129. 

Ad Bened. Ant. Ecce completa 
sunt omnia , quae dicta sunt per 
Angelura de Virgine Maria. 

Ad Magnif. Ant. O Emmanuel, 
utsupra , p. 121. 

Si Vigil. Hativ. Dominivenerit in 
Dominica, Offic.fithoc modo. 

Ad Matut. Invit. deVigd. Hodie 
scietis. ut infra. 

Hymn. de Adv. Verbum,/». 105. 
Ant. Psalmi , v.t. Lect. et ^.|t. in 
i et ij Noct. dicuntur de Dom. iv. 
In iij Noct. Ant. et Psalmi de 
Dom., t. de T^lgil., tres Lect. de 
Homil. Vigil. cum suis it.it. etnon 
legitur Homil. Dom. pro ultinia 
Lect. Laudes de Vigil. cum comm. 
de Dom. Similiter et per Horas ce- 
lebratur Offic. de Vigilia. 

m VIGIUA NATIVITATIS 

DOMIST. 

AD MATlTtVUM. 

Invit. Hodie scietis quia veniet 
Dominus : * Et mane videbitis glo- 
riam eius. 

Hymnus Verbum , p. 105. Ant. 
et Psalmi de Feria occurrente. 

*. Hodie scietis, quia veniet Do- 
minus. jt. Et mane videbitis glo- 
riara ojus. 

Lectio sanctl Evangelii secundiim 

Matthaeura. 

Lecfio]. Cap. I. c. 

CUM esset desponsata raater Je- 
su iMaria Joseph , antequam 
convenirent , inventa est in utero 
habens de Spiritu sancto. Et reli- 
qua. vitafis Dominl. 133 Horailia S. Hieronymi Presbyteri. 

Libro I. Comment. in cap. I. 

MatthcEi. 

QrARE non de simplici virgine , 
sed dedesponsata concipitur? 
Primiim , ut per generationem Jo- 
spph origo Maria? monstraretur: 
secundo, ne lapidaretur a Juda;is 
ut adultera : tertio , ut in .Egyp- 
tura fugiens h;il)eret solatium. 
Martyr Ignatius etiam quartam 
addidit causara , cur a desponsata 
conceptus sit : Ut partus , in- 
quiens , ejus celaretur diabolo , 
dum eum putat non de virgine, 
sed de uxore generatum. 

ft. Sanctificamini hodie, et es- 
tote parati : quia die crastina vi- 
del)itis * Jlajestatem Dei in vobis. 
T. Hodie scietis , quia veniet Do- 
minus , et mane videbitis. — Ma- 
jestatem. 

Lecfio ij. 

AjfTEQUAM convenirent, inven- 
ta est in utero habens de Spi- 
ritu sancto. Non ab alio inventa 
est , nisi a Joseph , qui pene li- 
centia maritali futurae uxoris om- 
nia noverat. Quod autera dicitur, 
Antequam convenirent , non se- 
quitur ut postea couvenerint:sed 
Scriptura quod tactum non sit, 
ostendit. 

jb. Constantes estote, videbitis 
auxilium Domini super vos : Ju- 
dKa et Jerusalem, nolite timere: 
* Cras egrediemini , et Dominus 
erit vobiscum. *. Sanctificaraini , 
filli Israel , et estote parati.— Cras, 
Lectio iij. 

JOSEPH autem vir ejus ctim esset 
justus , et nollet eam traducere, 
voluit occulte dimittere eam. Si 
quis fornicarife conjungitur,unum 
corpus efficitur: et in lege prae- 
ceptura est non soliini reos, sed et 
conscios criniinum obnoxios esse 
peccati : quoraodo Joseph , cimi 
crimen celaret uxcris, justus scri- 
bitur ? Sed hoc testimonium Ma- 
riae est , quod Joseph sciens illius 
castitatem , et admirans quod eve- 
nerat , celat silentio , cujus mys- 
terium nesciebat. 

ft. Sanctificamin! , filii Israel, di- 
cit Dominus : die enim crastina 134 In Vigilia Nativitatls Domini. 

descendet Dominus , * Et auferet tuum , queni Redemptorem Isetl 
a vobis omnem languorem. suscipimus, venientem quoque ju- 

ir. Crastina die delebitur iniqui- dicem securi videamus , Domi- 
tas terr» , et regnabit super nos num nostrum Jesum Christum Fi- 
Salvator mundi.— Etauferet. Glo- liumtuum, qui tecum vivitet reg- ria. Et auferet. 
Deinceps Officium fit duplex. 
Al) LAUDES 
et per Horas , .4ntiphoncB. 

1. Jndaea et Jerusalem, * nolite 
tjtnei-e : cras egrediemini , et Do- 
ininus erit vobiscum , alleluia. 

Psalmi de Laud. Dom , p. IS. 

2. Hodie scietis * quia veniet Do- 
minus : et man^ videbitis gloriam 
ejus. 

3. Crastina die * delebitur ini- 
quitas terrse , et regnabit super 
nosSalvator mundi. 

4. Dominus veniet , occurrite il- 
li , dicentes: Masnumprincipium, 
et regni ejus non erit finis : Deus , fk^i pr<Edestinatus est Filius Dei 

j,_ \j in virtute secundiim Spiritum nat. 

Et dicitur per Horas diei. 

Prima dicitur, sicut in Dupt. 
et ad Absol. Capit. dicitur Capit. 
Nonx. 

AD TEKTIAII. 

Capit. Paulus servus. 

^. br. Hodie scietis * Quia ve- 
niet Dominus. Hodie. t. Et man6 
videbitis gloriam ejus. Quia. GIo- 
ria. Hodie. *. Constantes estote. 
^. Videbitis auxilium Domini su- 
per vos. 

AD SEXTAM. 

Capitulum. Rom. I. Fortis, Dominator, Princeps pa- 
cis, alleluia. 

5. Crastina erit * vobis salus , 
dicit Dominus Deus exercituum. 
Capitulum. Rom. I. 

FtULUS servus Jesu Christi , vo- 
catus Apostolus , segregatus in 
Evangelium Dei , quod ante pro- 
miserat per Prophetas suos in 
Scripturis sanctis de Filio suo, qui 
tactus est ei ex semine David se- 
cundiim carnem. 
Hymnus En clara vox, p. 108. 
*. Crastina die delebitur iniqui- sanctificationis, ex resun-ectione 
mortuorum Jesu Christi Domini 
nostri. 

jt. br. Crastina die * Delebitur 
iniquitas terrse. Crastina. *. Et 
regnabit super nos .Salvator mun- 
di. — Delebitur. Gloria. Crastina. 
*. Crastina erit vobis salus. jt. Di- 
cit Dominus Deus exercituum. 

AD NONAIU. 

Capitulum. Rom. I. 

PE R quem accepimus gratiam 
et Apostolatum ad obedien- ^*.*!r!"*'J^:?.*.''*^^"*'''*^"P^'"°°* dum fidei in omnibus gentibus 
pro nomine ejus, in quibus estis 
et vos vocati Jesu Christi Domlni 
nostri. 

}t. br. Crastina * Erit vobis sa- 

lus. Crastina. t. Dicit Dominus 

j Deus exercituum. — Erit. Gloria. 

DEUS, qui nos redemptionis 'Crastina. *. Crastina die delebi- 
' nostrae anuua expectatioue tur iniquitas terroe. ^. Et regna- 
laetificas ,'preesta , ut Unigenitum bit super nos Salvatop mundi. Salvator mundi. 

AdBened. Ant. Orietur slcut sol 
Salvator mundi , et descendet in 
uterum Virginis sicut imber su- 
per gramen , alleluia. 
Oratio. &>^f& m NATIVITATE DOMIINl. IN I. VESPERIS. 

Ant. I. Rex pacificus magnifi- 
catus est, cujus vultum desiderat 
univcrsa terra. 

Psalmi de Dom. loco ult. Lauda- 
te Dominurn omnes frentes. 

2. Magnificatus est Rex pacifi- 
cus super omnes reges universae 
terrae. 

3. Completi sunt dies Mariae, ut 
pareret filium suum priniogeni- 
tum. 

4. Scitote quia prope est reg- 
num Dei : amen dico vobls, quia 
non tardabit. 

5. Levate capita vestra ; ecce 
appropinquat redemptio vestra. 

Capitulum. Tit. 3. 

APPARUIT benignitas et huma- 
nitas Salvatoris nostri Dei , 
non ex operibus justltiie, qua fe- 
cimus nos , sed secundum suam 
misericordiam salvos nos fecit. 

HYMXUS. 

JESU Redemptor omniura , 
Quem lucis ante origiuem 
Parem Patern* gloriae 
Pater supreraus edidit. 

Tu lumen et splendor Patris, 
Tu spes perennis omnium , 
Intende quas fundtmt preces 
Tui per olbem servuli. 

Memento, rerum Conditor , 
Nostri quod olim corporis , 
.Sacrata ab alvo Virginis 
Kascendo , formam sumpseris. 

Testatur hoc prseseus dies 
Currens per anni circulum , 
Quod solus e sinu Patris 
Mundi salus adveneris. 

Hunc astra , tellus , sequora , 
Hunc omne , quod crelosubest, 
Salutis auctorem novse 
Novo salutat canlico. 

Et nos beata quos sacrl 
Rigavit unda Sanguinis , 
Katalis ob diem tui 
Hymni tributum solvlmus. 

Jesu , tibi sit gloria , Qui natus es de Virgine , 
Cum Patre et almo Spiritu, 
In sempiterna s;ecula. Amen. 

Sic tenninantur omnes Hymni 
ejusdem metri , usque ad Epiph. 

♦ . Crastina die delebitur Iniqui- 
tas terra;. ft. Et regnabit super nos 
Salvator mundi. 

Ad Magnif. Ant. Ciim ortus fue- 

rit sol de c<tIo , videbitis Regem 

regum procedentem k Patre , tan- 

quam sponsum de thalamo suo. 

OraHo. 

CONCEDE , qucesumus , omnipo- 
tens Deus , ut nos Unigenitl 
tui nova per carnem nativitas li- 
beret, quos sub peccati jugo ve- 
tusta servitus tenet. Per eumdem. 
AD MATUTIMJM. 
Invit. Christus natus estnobls:* 
Venite, adoremus. 
Hymnus Jesu Redemptor. 
IN I. NOCTURNO. 
Ant. Dominus dixit ad me : Ff- 
liusmeuses tu, ego hodie genuite. 
Psalm. Quare fremuerunt, p. 3. 
Ant. Tanquara sponsus Doml- 
nus procedens de thalarao suo. 
Psalm. Coeli enarrant, p. 10. 
Ant. Diffusa est gratia in labiis 
tuis : propterea benedixit te Deus 
in ffiternum. 
Psalm. Eructavit, p. 4i. 
*. Tanquam sponsus. jt. Domi- 
nus procedens de thalamo suo. 
Tres seq. Lect. Isaice leguntur 
sine titulo. 

Lectio j. Cap. 9. 

PRIMO tempore alleviata estter- 
ra Zabulon , et terra Nephtha- 
li : et novLssimo aggravata est via 
maris trans Jordanem Galileese 
gentium. Populus, qui ambulabat 
in tenebris, vidit lucem magnam: 
habitantibus in reglone umbrae 
mortis, lux orta est eis. Multipli- 
casti gentem , et non magnificasti 
liutitiam. LictabuQtur coram te , 136 Iii Nativitate Domiiii. 

sieutqui laetantur ia messe , sicut *.Hodie illuxitnobis dies rederap- 
exultant victores capta prieda , tionis novai , reparationis anfi- 
quando dividunt spolia. Jugrum quae, felicitatis aeternae.— Hodie. 
enim oneris ejus , et virgam hu- Lectio iij. Cap. 52. 

ineri ejus , et sceptrum exactoris ^^^^^^^^ ^ consurge , induere ejus superasti sicut in die Madian. 
Quia omnis violenta prKdatio cum 
tumultu, et vestimentum mixtum 
sanguine erit in combustionem , 
et cibus ignis. Parvulus enlm na- 
tus est nobis , et filius datus est \j fortitudine tua , Sion : induere 
vestimentisgloriEetuae , Jerusalem 
civitas sancli : quia non adjiciet 
ultra, ut pertranseat per te incir- 
cumcisus et immundus. Excutere 
de pulvere, consurge , sede, Jeru- nobis: et factus est principatus ^gienj . solve vincula colli tui, cap- 

super humerum ejus , et vocabi- ^.^.^ ^,;^ ^^^^ ^^,3 ^^^^ ^^^.^^ Do. 

tur nomen ejus , .Wmualiilis , ^^^^^ . ^,^,^^,3 .enuradati estis , et 

Consiliarius Deus , Fortis , Pater sjneargento redimemini. Quia hac 

tuturi saculi , IMinceps pacis. ^,j^j^ rjominus Deus : In Tf.gyptum 

{t. Hodie nol)is ca-lorum Rex de descendit populus meus iu prin- 

Virgine nasci dignatus est , ut ho- pipio , ut colonus esset ibi : et As- minem perditum ad coelestia reg- 
na revocaret. * Gaudet exercitus 
Angelorum, iiuia salus seterna hu- 
mano generi apparuit. ^. Gloria 
in excelsis Deo , et in terra pax sur absque ulla causa calumnia- 
tus est eum. Et nunc quid mihi est 
hic , dicit Dominus , quoniam 
ablatus est populus meus gratis? 
Dominatores ejus inique agunt. hominibus bona? voluntatis. — dicit Dominus , et jugiter tota die 
Gaudet. Gloria. Et lepetiturR-Ho- nomenmeumblasphematur. Prop- 
die nobis, usque ad t. Gloria in terhocsciet populusmeusnomen. 
meum in die illa : quia ego ipse* 
qui loquebar , ecce adsum. excelsis. 

Lectio ij. Cap. 40. 

CONsoLAMiNr,consolamini, po- 
pule meus , dicit Deus vester. 
l.oquimini ad cor Jerusalem , et 
advocate eam, quoniam comple- 
ta est malitia ejus , dimissa esl ini- 
quitas illius : suscepit de manu 
Domini duplicia pro omnibus pec- 
catis suis. \ox claniantis in deser- 
to : Parate viam Domini , rectas 
lacite in solitudine semitas Dei {t. Quem vidistis, pastores, did- 
te, annuntiatb nobis , in terris 
quis apparuit? * Natum vidimus, 
et choros Angelorum collaudan- 
tes Dominum. t. Dicite , quidnam 
vidistis? etannuntiate Christi na- 
tivitatem. — Watum. Gloria. Na- 
tum. 

IN II. INOCTURNO. 

Ant. Suscepimus Deus misericor- nostri. Omnis vallis exaltabitur , diam tuam in medio templi tui. et omnis mons et collis humiliabi 

tur : et erunt prava in directa , et 

aspera in vias planas. Et revelabi- 

tur gloria Domini , et videbit om- 

iiis caro pariter quod os Domini 

locutum est. Vox dicentis, Cla- et justitia de coelo prospexit 

ina. Et dixl : Quid claraabo ?Omnis Psalm. Benedixisti , p. G8. 

caro fopnum , et omnis gloria ejus :{r speciosus forma prse filiis ho- 

quafi llos agri. Exsiccatum est minum. 9.-. Diffusa est gratia ia la^ 

frenum , et cecidit flos , quia spi- jjjfs tuis. Psalm. Magnus Dominus ,jo. 45. 
Ant. Orietur in diebus Domiui 
abundantia pacis, etdominabitur. 
Psalin. Deus judicium, p. 58. 
Ant. Veritas de teri'a orta est. ritus Domini sufflavit in eo. Ver6 
fwnum est populiis; exsiccatum 
est frrnum, et cccidit flos. Ver- 
buni autem Domini uostri manet 
in aeternum. 

{t. Hodie nobis dc coclo pax ve- 
ra descendit : * Hodie per totum Neque elnimfas estlocumessetris- 
mundum melliflui facti sunt cocli. titia; , ubi natalis est vitie : qua: Sermo sancti Leonis Papre. 

Serm. I. de Nativitate Doiniiii. 

Lectio iv. 

SAtVATOR noster , dilectissimi ,' 
hodie natus est, gaudearaus. In Nativitate Domini. 137 consumpto mortalitatis timore , 
nobis ingerit de proraissa aeterni- 
tate lastitiam. Nemo ab hujus ala- 
critatis participatione secernitur. 
Una cunctis Ifptitife communis est 
ratio , quia Dominus noster pec- 
cati mortisque destructor , sicut 
nullum ^ reatu lilierum reperit. jt. Beata Deigenitrix Marla, cu- 
jus viscera intacta permanent : 
* Hodie genuit Salvatorem sa-cu- 
li. t. Beata quae credidit ; quo- 
niam perfecta sunt omnia , quae 
dicta sunt ei a Domino. — Hodie. 
Lectio vj. italiberandisoranibusvenit.Exul- A Gamus ergo, dilectissimi, gra- 
,] -fx tias Deo Patri per Filium ejus tetsanctus, quia appropinquatad 
palmam : gaudeat peccator, quia 
invitatur ad veniam : animetur 
Gentilis, quia vocatur ad vitam. 
Dei namque Filius secundiim ple- 
nitudinem temporis , quam divini 
consilii inscrutabilis altitudo dls- 
posuit , reconciliandara auctori 
suo naturam generis assumpsit 
humani , ut iuventor raortis dia- 
boliis, per ipsam, quam vicerat, 
vinceretur. 

it. magnum mysterium , et ad- 
mirabile sacramentum, ut anima- 
lia viderent Dorainum natura , ja- 
centem in prwsepio ! * Beata Vir- 
go , cujus viscera meruerunt por- 
tare Dominum Christum. *■. Ave, 
Maria, gratia plena : Dominus te- 
cum.— Beata. 

Lectio V. 

IN quo conflictu pro nobis inito , 
magno et mirabiliiequitatisjure 
certatum est , duni omnipotens 
Dorainus cura swvissimo hoste non 
in sua majestate , sed in nostra 
congreditur hurailitate : objiciens 
ei eamdem forraara , eamdemque 
naturam , mortalitatis quidem 
nostrK participem , sed peccati 
totiiis expertem. Alienum quippe 
ab hac nativitate est, quod de om- 
nibus legitur : Nemo mundus ;i 
sorde , nec infans cujus est uniiis 
diei vita super terram. Nihil erjjo 
In istara singularem nativitateni 
de carnis concupiscentia transi- 
vit, nihil de peccati lege raanavit. 
Virgo regia Davidica? stirpis eligi- 
tur , quse sacro gravidanda fatu, 
divinara humanamque proleni 
priiis conciperet mente , quam 
corpore. Et ne .superni ignara 
consilii ad inusitatos paveret affa- 
tus, quod in ea operandum erat h in Spiritu sancto : qui propter 
multam eharitatem suam , qua 
dilexit nos, misertus est nostri: et 
cum essemus mortui peccatis , 
convivificavit nos Christo , ut es- 
semus in ipso nova creatura , no- 
vumque figmentura. Deponamus 
ergo veterera horainem cura acti- 
bus suis ; et adepti participatio- 
nem generationis Christi , carnis 
renuntieraus operibus. Agnosce , 
6 Christiane, dignitatem tuam, et 
divinae consors factus naturae , 
noli in veterem vilitatera degeneri 
conversatione redire. Meniento 
cujus capitis et cujus corporis sis 
membrum. Reminiscere quia eru- 
tus de potestate tenebrarum , 
translatus es in Dei lumen et 
regnum. 

ft. Sancta et imraaculata virgi- 
nitas , quibus te laudibus efferam 
nescio : * Quia quem coeli capere 
uon poterant , tuo gremio contu- 
listi. V. Benedicta tu in mulieri- 
bus , et benedictus fructus ven- 
tristui. — Quia. Gloria. Quia. 

IIV III. AOCTURNO. 

Ant. Ipse invocabit me, alleluia : 
Pater meus es tu , alleluia. 

Psalm. Misericordias, /j. 69. 

Ant. LiEtentiir creli, et exultet 
terra ante faciem Doraini, quo- 
niam venit. 

Psalm. Cantate Domino , p. 71. 

^nt. Notum fecit Dominus , al- 
leluia , salutare siium , alleluia. 

Psalny Cantate Domino,/). 74. 

t. Ipse invocabit me, alleluia. 
^. Pater nieus cs tu , alleluia. 
Lectio sancti Evangelii secundiim 
Lucam. Lectio vi j . Cap. 2. Spiritu sancto, colloquio discit An- Tt^ illo tempore : Exiit edictum a 
gehco : nec damnum credit pu- 1 Ca>sare Augusto, ut describere- 
doris , Dei genitnx mox futura. tur universus orbis. Et reliqua m- Iri itativitate Domtiii. norailia satneti Gregorii Papse. 
Homilia 8. in Evangelia. 

QuiA , largiente Domino , Mis-" 
sarum solemnia ter hodie ce- 
lebraturi sumus , 16qui' diu de 
Evangelica' lectione non possu- 
mus : sed nos aliquid vel breviter 
dicere, Redemptons nostri riati-' 
Vitasipsa eompellit.<3uid«stenim 
quod nasoituro Domino mundus 
describitur .nisi hoc qifod aperte 
monstratur, quia ille apparebat 
in carne, qui electos suos adscri- 
beret in setemitate ? Quo contra' 
de reprobis per IMophetam dici-' 
tur : Deleantur de librc viven- 
tium , et cum justis non scriban- 
tur. Qui bene eliani in BethleliCTn 
nascitui'. Bethlehem quippe do-' 
inus panis interpretatur. Ijplse 
namque est qui ait ; Ego sum 
panis vivus qui de cnelo descendi. 
Locus ergo, in quo Dominus nas- 
citur, domus panis antea voeatus 
est : quia futurum profecto erat, 
ut ille ibi per materiam carnisap- 
pareret, qui electorum mentes in- 
terna satietate refieeret. Qui non- 
in parentum domo, sed in via nas- 
citur: ut profecto ostenderet, quia 
per humanitatem suani, quam as- 
sumpserat ,,quasi in alieao nasce- 
batur. 

^t. Beata viscera Mariae virglnls, 
qucB portaverunt a^terni Patris Fi- 
lium : ct beata ubera , qu;c lacta- 
veruntChristum Dominum : * Qui 
hodie pro salute mundi de Virgi- 
ne nasci dignatus est. 'ii. Dies sanc- 
tlficatusllluxit nnbis: venite,Gen- 
tes, et adorate Dominum.— Qui. 

Bened. Per Evangelica dicta de- 

leantur nostra delicta. jt. Amen. 

Lectio sancti Evangelii seoundiim 

Lucaro. 

Lectio viij. Cap. 2. b. 

IN illo tempore : Pastores loque- 
bauturad invicem:Tra;nseamus 
usque Bethlchem , et videamus 
hoc verbum quod factum est , 
quod Dominus ostendit nobis. Et 
rellqua. 

Ilomilia S. Ambrosii Episcopi. 
Lib. 2. incap. 2. Lucce, circa nied. 

ViDETEEcclesise surgentis exor- 
dium. Chrlstus nascitur , et pastores vigilare coeperunt : qui 
Gentium greges , pecudum modo 
ante viventes , in caulam Dominl 
congregarent, nequosspirltaliuiu 
bestiai-um , per offusas noctium 
tenebras paterentur incursus. Et 
bene pastores vigilant , quos bo- 
nus pastor inforniat. Grex igitur 
populus , nox sseculum , pastores 
sunt sacerdotes. Aut fortasse c- 
tiam ille sit pastor , cni dicitur : 
Esto vigilans, et confirma. Quia 
non soliim Episcopos ad tuendum 
Ki-egem Doniinus ordinavit, sed 
etiam Angelos destinavit. 

ft. Verbum caro factum est , et 
babitavit in nobis : * Et vidimus 
gloriam ejus, gloriara quasi Uni- 
geniti £i Patre, plenum gratia; et 
veritatis. *. Omnia per ipsum fac- 
ta sunt , et sine ipso factum est ni- 
hil.^Et. Gloria. Et. 

Bened. Verba sancti Evangelii 
doceat nos Christus Filius Dei. 

jt. Amen. 
Lectio sancti Evangelii secundiim 
Joannem. 
Lectio Ix. Cap. I. 

IN principio eratVerbum , et Ver- 
bum erat apud Deum , et Deus 
erat Verbum. Et reliqua. 
Ilurailia S. Augustini Episcopi. 
Tract. I. in Joann. circa nied. 

NE vile aliquid putares , quale 
consuevisti cogitare, ciim ver- 
ba humana soleres audire , audi 
quid cogites. Deus erat Verbum. 
Exeat nunc nescio quis inlidells 
Arianus , et dicat , quia Verbum 
Dei factum est. Quomodo potest 
fieri ut Verbum Dei factum sit, 
quandoDeusperVerbumfecitom- 
nia ? Si et Verbum Dei ipsum fac- 
tum est , per quod aliud verbum 
factum est? .Si hoc dlcis, quia hoc 
est verbum Verbi , per quod fac- 
tum est illud : ipsum dico ego uni- 
cum Filium Dei. Sl autem non dl- 
cis verbum Verbi , concede non 
factum , per quod facta sunt om- 
nia. Non enim per seipsum fieri 
potuit, per quod facta sunt om- 
nla. Crede ergo Evangellstae. 

Deinde dicitur Ilj/mn. Te Deum. 
p. 12, quo finito dicitur t. Do- 
minus vobiscum. |t. Et cum spiri- In, Nativltate Domint. tn tno. Oratio Concede , ut infra 

ad Laud. Et dtcto Benedicamus 

Domino , celebratur prima JHissa 

post mediam noctem , ut in Ordi- 

nario : quajinita, dicuntur Laud. 

AD LAIIDES 

et per Horas , Antiphonce. 

I.QuEM vidistis, pastores, * di- 

cite, annuntiate nobis , in terris 

quis apparuit ? Natum vidimus, 

et choros Angelorum collaudan- 

tes Domiuum, alleluia , alleluia. 

2. Oenuitpuerpera *Regem, cui 
nomenaeternum, etgaudia matris 
habens cum virginitatis honore : 
nec primam similem visaest, nec 
habere sequentera , alleluia. 

3. Angelus ad pastores * ait : An- 
nuntio vobis gaudium niagnum : 
quia natus est vobis hodie Salva- 

Jtor mundi, alleluia. 

4. Facta est cura Angelo * niul- 
titudo coelestis exercitils Inudan- 

(tium Deum , et dicentium ; Gloria 
in excelsis Deo , et in terra pax 
hominibus bonse voluntatis, allel. 

5. Parvulus Filius * hodie natus 
est nobis, et vocabitur Deus, For- 
tis , alleluia , alleluia. 

Capitulum. Heb. I. 

Mui.TiFARiAM , multisque mo- 
dis olim Deus loquens patri- 
bus in Prophetis : novissime die- 
bus istis locutus est nobis in Filio, 
quein constituit hapredem univer- 
sorum , per quem fecit et saecula. 

HYMiVrS. 

AsOLis ortils cardine 
Ad u.sque terrae limitem, 
Christum canamus Principem 
Natum Maria virgine. 

Beatus auctor saculi 
Servile corpus induit : 
Ulcarne carnem liberans, 
Ne perderet quos condidit. 

Castae Parentis viscera 
CfRlestis intrat gratia : 
Venter Puella- bajulat 
.Secreta , quae non noverat. 

Domus pudici pectoris 
Templum repente fit Dei : 
Intacta nesciens virum , 
Concepit alvo Filium. 

Enitifur puerpera , 
Oueni Gabriel pra-dixerat, 
Quem ventre Matrisgestiens 
Baptista clausuu] seuserat. 139 Foeno jacere pertulit : 
Praesepe non abhorruit: 
Et lacte modico pastus est 
Per quem nec ales esurit. 

(iaudet chorus caelestiuni, 
Et Angeli canunt Deo : 
Palamque fit Pastoribus 
Pastor , Creator omniuui. 

Jesu , tibi sit gloria , 
Oui natus es de Virgine , 
Cum Patre et almo Spiritu , 
In sempiterna ssecula. Amen. 

*. Notum fecit Dominus , alle- 
luia. |t. .Salutare suum , alleluia. 

^d Bened. Ant. Gloria in excel- 
sis Deo, et in terra pax homini- 
bus bona voluntatis , allel. allel 
Oratio. 

CONCEDE , quiesumus, omnipo- 
tens Deus, ut nos Dnigeniti tui 
nova per carnem nativitas liberet, 
quossub peccati jugo vetusta ser- 
vitus tenet. Per eumdera. 

Summo inane dicitur Prima , 
qua .finita , celebratur il, Hlissa in 
uurora , et in ea Jit comm. de S. 
.■/nastasia Mart. 

Ad Primam in ^. br. *. Qui na- 
tus es de Maria Virgine. Et sic di' 
citur quotidie usque ad Epiph. 

Tertia dicitur hora sua , qua 
finita celebratur tertia Missa de 
die Nativ. 

AD TERTIAM. 

Capit. 'Multifariam. 

jlr. br. Verbum caro factum est. 

* Alleluia , alleluia. Verbum. t. Et 
habitavit in nobis. Alleluia , alle- 
luia. Gloria. Verbum. t. Ipse in- 
vocabit me, alleluia. jt. Pater meua 
es tu , alleluia. 

AD SEXTA.M. 

Capitulum. Hebr. I. c. 

ET : Tu in principio , Domine, 
terram fundasti, etoperama- 
nuum tuarum sunt coeli. 

jf br. Notum fecit Dominus , 

* Alleluia, alleluia. Notum. t. Sa- 
lutare suum. AlleUiia , alleluia. 
Gloria. Notuni. T. Viderunt omnes 
fines terr>-e , alleluia. jt. Salutare 
Dei nostri , alleluia. AD niONAM. 

Capitulum. Hebr I. d. Ipsi perihunt , tu autem perra 
nebis , et omues sicut vestime * ln Festo sancti Stephani. 140 

tum veterascent , et velut amic- 
tum mutabis eos , et mutabunturi 
tu autem idem ipse es, et anni tui 
non deticient. 

ft. br. Viderunt omnes fines tep- 
ra?, «Alleluia, alleluia. Viderunt. 
*. Salutaie Dei nostri. AUeluia , 

alleluia. Gloria. Viderunt. *. Ver- iiyniuu^ , .tm.. ^ oi. 
bum caro lactum est , allel. jt. E-t Com. unius Martyris. 
habitavit in nobis, allel. 
IN II. VESPERIS IN FESTO S. STEPHATSI , 

Protomartyris. Duplex. 

AD MATUTINUM. 

ikvit. Christum natum, qui bea- 
tum hodie coronavit Steptianum, 
* Vetiite, adoremus. 

Hymnus , Ant. Psalmi ef *t. de Va I. IVOCTL'A\0. 

De Actlbus Apostolorum. 

Lectio j. Cap. 6. Ant. I. Tecum priucipium in die 
virtutis tua; , in splendoribus sanc- 
torum : ex utero ante luciferum 

genui te. niurmur Gracorum adversus He 

Psalm, de Dom. loco quarti De m' despicere.itur in 

protundis,p. 91. etult. Meraento '"^^^" ' ;„ ^uotidiano vidu:e eo- I?f diebtis illis , crescente iiume- 
ro discipiilorum , factuin cst Domine David, p. 92 

2. Redemptionem misit Dominus 
populo suo , mandavit in aeter- 
num testamentum suum. 

3. Exortum est in tenebris lu- 
men rectis corde : misericors , et 
niiserator , et justus Dominus. 

4. Apud Domlnum misericordia, 
et oopiosa apiid eum redemptio. 

5. Dc fructu ventris tui ponam 
super sedem tuain. 

Capit. Multifariam, utsupra. 

Hymn. Jesu Redemptor, p. 135. 

*. Kotum fecit Domiiius , alle- 
luia. {t. Salutare suum , alleluia. 

.td Mtignif. Jnt. Hodie Christus 
natus est: hodie .Salvator appa- 
rult : hodie in terra canimt Ange- 
li , hi-tantur Archangell : hodie 
exultant justi, dicentes: Gloriain 
exoelsis Deo , alleluia. 

Deinde pro S. Stephano. 

^nt. Stephanus autem plenus phanum , vlruin plenum fide et 

gratia et fortiturline, facicbatsig- Spiritu sai.cto , et Phil.ppum , et 

na magna in populo. Prochorum , ot Kicanorcm et T- 

t. Cloria et honore coronasti nionera et rnrmenam, et N.co- 

eum,Domine. ^. Et constituisti lanm advenam Ant.ochenum Hos 

statiieruntanteconspectuni Apos- 

eum super opera manuum tua- st.uui . uim rtm '•„,„„„„„,1,,». 

^ ' tolori.m : et oi-antes .n.posue. unt 

eis maniis. Et verbum Domini 

Oratio. crescebat, et multiplicabatur nii- 

DA nobis , qua?sumus , Domine, merus discipulori.m in Jerusalem 

imitari quod colimiis , ut dis- valdi^: multa etia.n turba sacer- 

camus et ini.nicos (llligei-e : quia dot.im obediebat fidei. Stephani.s 

ejus natalitia ccleb.-a.ni.s, qui no- autcm plenus g.-ntia et fortitudi- 

vit etiam p.-o pei-secutorlbus cxo- ne , faciebat prodigia et signa 

rare Oom.num nostrum Jesum magna in poj^iilo. 

Cliristum Filiiimtuum : Qul tecum h-. Videbnnt omnes Stephanum, 

vivlt et reguat. qui erant in concilio.'* Et intue- ministerio quotidiano vidu:e eo- 
ruin. Convocantes autem duode- 
cini inulfitudlnem discipulorum , 
dixerunt : Non est icquum nos de- 
relinquere verbum Dei , et minis- 
ti-ai-e mensis. Considerate ergo , 
fratres , viros ex vobis boni testi- 
moniiseptera, plenos Spiritu sanc- 
to et sapientia , quos constitua- 
mus super hoc opus. Nos vcro 
orationi , et ministerio verbi ins- 
fdntes erinnis. 

^. Stephanus autem pleniis gra- 
tia et fortitudine , * Faciebat pro- 
digla et signa raagna in populo. 
*. Surrexerunt <iuidam de syna- 
goga disputantes cum Stephano , 
et non potpi-ant resistere sapien- 
tia? , et spiritui qui loquebatu.-. 
— Faciebat. 

Lectio ij. 

ET placult sermo coram omni 
multitudine. Et elegerunt Stc In Festo sancti Stepham. 141 laritur vultum ejus tanquam vul- 
iim Angcli stantis inter illos. 
i . I'lcnusgratia et fortitudine fa- 
ieljat prodigia et signa magna in 
joijulo.— Et. 

Lectio \\\. 
^URREXERUNT autem quldam 
3 ile synagoga , quse appellatur 
JljLrtinorura ,et Cyrenensium, et 
vlexnndrinorum , et eorum qui 
naiil h Cilicia et Asia , disputan- 
es cuni Stephano: et non pote- 
ant resistere sapientise , et Spiri- 
ui qui loquebatur. Tunc submlse- 
uiit viros , qui dicerent se audi- 
ivse eum dicentem verba blas- 
.1)1 ]iii;e in Moysen , et in Deum. 
oiiimoverunt itaque plebem , et 
.eniores , et Scribas : et concur- 
,entes rapuerunt eum , et adduxe- 
runt in concilium , et statuerunt 
alsos testes, qui dicerent : Homo 
ste non cessat loqui verba adver- 
';us locum sanctum , et legem. 

R. Intuens in ccelum beatus Ste- 
jhauus vidit gloriam Dei , et ait : 
' Erce video coelos apertos , et Fi- 
iuni hominis stantem a dextris 
ii tutis Dei. t. Ciim autem esset 
■>te[ihanus plenus Spiritu sancto , 
nteiidens in coelum vidit gloriam 
>ei , et ait : — Ecce. Gloria. Ecce. 
IN II. NOCTURXO. 
Sermo S. f ulgentii Episcopi. 
Serm. de S. Steph. circa init. 
Lectio iv. 
ERi celebravimus temporaJem 
sempiterni Regis nostri nata- 
iiBm: hodie celebramus triumpha- 
em militis passionem. Heri enim 
[Jex noster trabea carnis induttjs , 
Je aula uteri virginalis egrediens, 
i'isitare dignatus est mundum ; 
nodie miles de tabernaculo corpo- 
ris exiens , triumphator migravit 
»d cnelum. Ule, sempiternEe Deita- 
tis majestate servata ,servile cinc- 
torium carnis assumens , in bujus 
iseculi campum pugnaturus in- 
:ravit : iste, depositis corruptibi- 
ibus corporis indumentis, ad coeli 
lalatium perenniter regnaturus 
iscendit. Ille descendit carne ve- 
atus , iste ascendit sanguine lau- 
eatus. 
jt. Lapidabant Stephanum Invo- cantem et dicentem : * Domine Je- 
su Christe , accipe spiritum me- 
um ; et ne statuas illis hoc peeca- 
tum. V. l'o^itis autem genibus cla- 
mavit voce magna , (}icens. — Do- 
miae. 

Lectio V. 

AscENDiT iste lapidantibus Ju- 
da.is , quia ille descendit lae- 
tantibus Angelis. (iloria in excel- 
sis Deo , heri .sancti Angeli exul- 
tantes cantaverunt : hodie Ste- 
phanum iKtantes in suum con- 
sortium suseeperunt. Heri Dorai- 
nus exivit de utero Virginis : ho- 
die railes egressus est de ergastulo 
carnis. Heri Christus pro nobis 
pannis est involutus : hodie Ste- 
phanus stola est ab eo immortali- 
tatis indutus. Heri pra^sepis an- 
gustia Christum portavit infan- 
tem : hodie immensitas coeli susce- 
pit Stephanum triumphantem. So- 
lus Dominus descendit , ut multos 
elevaret: humillavit se Rex noster, 
ut suos railites exaltaret. 

jt. Impetum fecerunt unanimi- 
ter in eum , et ejecerunt eum ex- 
tra civjtatera , invocantera et di- 
centera : * Domine Jesu , accipe 
splritura raeum. *. Ettestes depo- 
suerunt vestimenta sua secu.s pe- 
des adolescentis , qui vocabatur 
Saulus: et lapidabant Stephanum 
invocantem et dicentem. — Do^ 
mine. 

Lectio vj. 

NECESSARiniw tamen nobis est , 
fratres , agnoscere quibus ar- 
rais pra^cinctus Stephanus sKvi- 
tiam Judaeorura potuit superare, 
ut ita meruisset ieliciter triura- 
phare. Stephanus ergo, ut nomi- 
nis sui coronam meruisset accipe- 
re , charitatem pro iirrais habe- 
bat , et per ipsam ubique vince- 
bat. Per chafitatem Dei, savienti- 
bus Juda;is non cessit : per chari- 
tatem proxirai , pro lapidantibus 
intercessit. Per charitatem argue- 
bat errantes , ut corrigerentur : 
per charitatem pro lapidantibus 
orabat, ne punirentur. Charita- 
tis virtute subnixus vicit Saulum 
crudeliter SKvientem : et quem 
habuit In terra persecutorem, in 
ccelo meruit habere consortem. 
|t. Impii super justum jacturam 142 In Festo sancti Stephant. fecerunt , ut eum morti traderent : 
* At ille gaudens suscepit lapides, 
ut mereretur accipere coronam 
gloriae. *. Continuerunt aures su- 
as, et Impetum fecerunt unani- 
miter in eum. — At. Gloria. At. 

IN IH. NOCTDBNO. 

Lectlo sancti Evangelii secunddm 

Matthseum. 

Lectio vij. Cap. 23. d. 

1N illo tempore : Dicebat Jesus 
Scribis et Pharisaels : Ecce ego 
mitto ad vos Prophetas, et sapien- 
tes, et Scribas : et ex illis occide- 
tls , et crucifigetis. Et reliqua. 
Homilia S. Hieronymi Presby-teri. 
Lib, 4. Cominent. in cap. 23. 
Matthcei. 

Hoc quod antea dixeramus , Im- 
plete mensuram patrum ves- 
trorum, adpersonam Domlni per- 
tlnere , eo qu6d occidendus esset 
ab eis, potest et ad discipulos ejus 
referri , de quibus nunc dicit: Ec- 
ce ego mitto ad vos Prophetas, et 
sapientes , et Scribas. Simulque 
observa , juxta Apostolum scri- 
bentem ad Corinthios , varia esse 
dona discipulorum Christi : alios 
Prophetas , qui ventura praedi- 
cent ; alios sapientes, qui nove- 
runtquandodebeant proferreser- 
monem: alios Scribas in lege doc- 
tlssimos, ex quibus lapidatus est 
Stephanus, Paulus occisus , cru- 
cifixus Petrus , flagellati in Acti- 
bus Apostolorum discipuli. 

|t. Stephanus servus Dei , quem 
lapidabant Judsei , vidit coelos 
apertos ; vidit et introlvit : * Bea- 
tus homo , cui coell patebant. 
*. Ciim Igltur saxorum crepitan- 
tium turbine quateretur , inter 
aethereos aul«e coelestis sinus divi- 
na ei clarlt^is fulsit. — Beatus. 
Lectio vi(j. 

QUiERlMUS quls Iste sit Zacha- 
rias filius Barachlae : quia mul- 
tos legimus Zacharias. Etne libe- 
ra nobis trlbueretur erroris facul- 
tas , addltum est : Quem occidis- 
tis inter templum et altare. In di- 
versis diversa legl , et debeo sin- 
gulorum opiniones ponere. Alii 
Zachariam filium Barachiae di- 
cunt , qui ia duodecim Prophetis undecimus est ; patrisque in eo 
nomen consentit : sed ubi occisus 
sitinter templumet altare, Scrip- 
tura non loquitur : maxime cum 
temporibus ejus vix ruinie terapli 
fuerint. Alii Zachariam patrera 
Joannis intelligi volunt, ex qui- 
busdam apocryphonim somnils 
approbantes, quod propterea oc- 
cisus sit , quia Salvatoris praedi- 
caverit adventum, 

9:. Patefactae sunt jaBuae cceli 
Christi martyri beato Stephano , 
qui in numero mart.vrum inventus 
est primus : * Et ideo triumphat 
in crelis coronatus. ■^. Mortem 
enim , quam Salvator noster dig- 
natus est pro nobis pati , hanc 
ille primus reddidit Salvatori. — 
Et. Gloria. Et. 

Lectio Ix. 

ALii istum volunt esse Zacha- 
riam , qui occisus est U Joas 
rege Judae Inter templum et alta- 
re , sicut Regum narrat historia. 
Sed observandum qu6d ille Za- 
charias non sit filius BarachicP, 
sed filius Joiadaeeacerdotis : unde 
et Scriptura refert : Non fult re- 
cordatus Joas patris ejus Joladae , 
quia sibl fecisset bona. Ciim ergo 
et Zachariam teneamus, et oeci- 
slonis consentiat locus : quoeriraus 
quare Barachiae dicatur tilius , et 
non Joiada;? Barachia lingua nos- 
tra Benedictus Doraini dlcitur, et 
sacerdotis Joiadae justitia Hebra;o 
nomine demonstratur. In Evange- 
Jio quo utuntur Nazarenl , pro fi- 
lio Barachis , filium Joiadie repe- 
rlmus scriptum. 
Te Deum laudamus , p. 12. 

AD LAUDES 

et per Horas , Antiphonas. 

1. Lapidaverunt Stephanum ,* 
et ipse invocabat Dominura , di- 
cens : Ne statuas illls hoc pecca- 
lum. 

2. Lapldes torrentls * 1111 dulces 
fuerunt : Ipsum sequuntur omnes 
anlmse justs. 

3. Adhsesit anlma mea * post te , 
qula caro mea lapidata est pro te, ' 
Deus meus. 

4. Stephanus vldlt coelos aper- 
tos ; vidit et introivit : beatus ho- 
mo, cul cceli patebant. In Festo sancti Joannls. 143 5. Ecce video ♦ coelos apertos , 
et Jesuru stantem k dextris virtu- 
tis Dei. 

Capitulum. Act. 6. b. 

STEPHANus autem plenus gratia 
et fortitudine, facieliat prodi- 
gia et signa niagna in populo. 
Hymn. Invicte Martyr, de Com. 
T. Sepelierunt Stephanum viri 
timorati. ^t. Et fecerunt planctum 
magnum super eum. 

Ad Bened. Jnt. Stephanus au- 
tem plenus gratia et fortitudine , 
faciebat signa magna in populo. 
Oratio. 

DA nobis , quasumus , Domine , 
imitari quod collmus, ut dis- 
camus et inimicos diligere : quia 
ejus natalitia celebramus, qui no- 
vit etiam pro persecutoribus exo- 
rare Dominum nostrum Jesum 
ChristuraFilium tuura: Quitecum. 
Deindejit comm. de Nativ. 

AD TERTIAM. 

Capit. Stephanus autem,ut sup. 
|t. br. Gloria et honore. t. Po- 
suisti, Domine. 

AD SEXTAM. 
Capitulum. Act. 6. c. 

SURREXERUNT autem quidam 
de Synagoga , quae appellatur 
Libertinorum,et Cyrenensium, et 
Alexandrinorum , et eorum qui 
erant a Cilicia et Asia , disputan- 
tes cum Stephano , et non pote- 
rant resistere sapientia; , et Splri- 
tui qui loquebatur. 

|t. br. Posuisti, Domine. t'. Mag- 
na est gloria. 

AD NONAM. 

Capitulum. Act. 7. g. 
JTjosiTrs autem genibus, clama- 
' Jr vit voce magna , dicens : Do- 
mine , ne statuas illis hoc pecca- 
tum. Et ciim hoc dixisset, obdor- 
niivit in Domlno. 

{t. br. Magna est gloria. '^. Jus- 
tus ut palma. 

AD VESPERAS. 
Ant. et Psalmi de Nativ.,p. 140. 
Capit. Stephanus autem. 
Hymn. Deus tuorum, d« Com. 
♦. Stephanus vidit coelos aper- 
los. |b. Vidit et introivit : beatus 
bomo , cui cceli patebant. Jd Magnif. Ant. Sepelierunt 
Stephanum viri timorati , et fe- 
cerunt planctum magnum super 
eum. 

Deinde pro S. Joanne. 

Ant. Iste est Joanues , qui supra 
pectus Domini in coena recubuit : 
beatus Apostolus , cui revelat.i 
sunt secreta coelestia. 

*. Vald^ honorandus est beatus 
Joannes. ft. Qui supra pectus Do- 
mini in coena recubuit. 
Oratio. 

ECCLESIAM tuam , Domine , be- 
nignus illustra : ut beati Joan- 
iiis Apostoli tui et Evangelista 
illuminata doctrinis , ad duna 
perveniat sempiterna. 
Posteafit comm. de Nativ. 

IN FESTO S. JOANNIS, 

Apostoli et Evangel. Duplex. 

AD MATUTIXUM. 

Invit. Hymnus, Ant. Psalmi , et 
^t^. de Com. Apostolorum. 
IN I. NOCTUR\0. 

Incipit Epistola prima beati Joan- 

nis Apgstoli. 

Lectio j. Cap. I. 

QUOD fuit ab initio , quod audl- 
vinius, quod vidlmus oculis 
nostris , quod perspeximus , et 
manus nostrae contrectaverunt de 
verbo vitse : et vita manifestata 
est , et vidimus , et testamur , et 
annuntiamus vobis vitam seter- 
nam , quae erat apud Patrem , et 
apparuit nobis : quod vidimus el 
audivimus , annuntiamus vobis, 
ut et vos societatem habeatis no- 
biscum , et societas nostra sit cuin 
Patre , et cum Filio ejus Jesu Chris- 
to. Et haec scribiraus vobis , ut 
gaudeatis , et gaudium vestrum 
sit plenum. £t hsec est annuntia- 
tio , quam audivimus ab eo , et an- 
nuntiamus vobis : Quoniam Oeus 
lux est , et tenebree in eo non sunt 
tiilx. 

|t. Vald6 honorandus^st.beatus 
Joannes , qui supra pectus Domi- 
nl in ccena recubuit : * Cui Chris- 
tus in cruce matrem virginem vir- 
gini commendavit. t. Virgo est 
electus k Domino , atque inter cee- 
teros magls dilectus.— Cui. 144 In Festo sancfi' Joannts. Lectio ij. Si dlxerimus quoniam societa- 
tem habemus cum eo , et in 
tenebris ambulamus , mentimur , 
et veritatem non facimus. Si au- 
tem in luce ambulamus , sicut et 
ipse est in luce : societatem habe- 
mus ad invicem , et sanguis Jesu 
Christi Filii ejus emundat nos ali 
omni peccato. Si dixerimus quo- 
niam peccatum non habemus, ip- 
si nos seducimus, et veritas in no- 
bis non est. Si confUeamur pecca- 
ta nostra , fidelis est et justus , ut 
remittat nobis peccata nostra , et 
emundet nos ab omni iniquitate. 
Sidixerimus quoniam non pecca- 
vimus, mendacem facinuis eum , 
et verbum ejus non est in nobis. 

^. Hic est discipulus ille , qui 
testimonium perhibet de his , et 
scripsit hnec : * Et scimus quia ve- 
rum est testimonium ejus. v.Fluen- 
ta Evangeliide ipso sacro Domini- 
ci pectoris fonte potavit. — Et. 
Lectio iij. Cap. 2. 

FlLiOLi mei , hsec scribo vobis , 
ut non peccetis. Sed et si quis 
peccaverit , advocatum haberaus 
apud Patrem Jesum Christum jus- 
tum : et ipse est propitiatio pro 
peccatis nostris : non pro nosiris 
autem tantum , sed etiam pro to- 
tiusniundi. Etin hocscimus.quo- 
riiam cognov imus eum , si manda- 
tci ejus observemus. Qui dicit se 
nosse eum , et mandata ejus non 
custodit, menda.x est, et in hoc 
veritas non est. Qui autemservat 
verbum ejus , vei-e in hoccharitas 
Dei perfecta est. 

l^. Hlc est beatissimus Evange- 
lista et .'Vpostolus Joaunes, * Qul 
privilegio amoris pra-cipui , caete- 
ris altiiis tx Domino meruit ho- 
iiorari. *•. Hic est discipulus ille, 
quem diligebat Jesus , qui supra 
pectus Domini in caena recubuit. 
— Qui. Gloria. Qui. 

IN II. NOCTURNO. 

Ex Kbro S Hieronymi Presbyteri 

de Scriptoribus Ecclesiasticis. 

Lectio iv. 

JOANNES Apostolus , quem Jesus 
amavit plurimiini , filius Zebe- 
daei , frater Jacobi Apostoli , quem Herodes post passionem DomiDl 
decollavit , novissimus omnlur 
scripsit Evangelium , rogatus ab 
Asiae Episcopis , adversiis Cerin- 
thum , aliosque hccreticos, et ma- 
xime tunc Ebionitarum dogma 
consurgens , qui asserunt Chris- 
tum ante Mariam non fuisse : un- 
de et compulsus est divinam ejus 
nativitatem edicere. 

H-. Qui vicerit, faciam illum co- 
lumnam in templo meo,dicitDo- 
minus : * Et scribam super cum 
nomen meum , et nomen civitatis 
novae Jerusalem. *. Viucenti dabo 
edere de ligno vitae , quod est iQ 
paradiso Dei mei.— Et. 
Lectio V. 

QUARTODECIMO igituranno , 86- 
cundani post Neronem perse- 
cutionem movente Domitiano, iu 
■Patmos insulara relegatus , scrip- 
sit Apocalypsim, quam interpre- 
tatur Justinus martyr, et Irenseus. 
Interfecto autem Domitiano , et 
actis ejus ob nimiam crudeUtatem 
a Senatu rescissis, sub Nerva prin- 
cipe rediit Ephesum : ibique us- 
que ad Trajanum principem per- 
severans, totas Asiie fundavit re- 
xitque Ecclesias. Et confectus se- 
nio , sexagesimo octavo post pas- 
sionemDoraini annomortuus,]ux- 
ta eamdem urbem sepultus est. 

■^. Diligebat autem eum Jesus , 
quoniam specialis pra;rogativa 
castitatis, arapliori dilectione fe- 
cerat dignum : * Quia virgo elec- 
tus ab ipso , virgo in sevum per- 
mansit. *^. In cruce denique mori- 
turus , huic matrem suam virgi- 
nem virgini commendavit.— Quia. 

Ex Commentariis ejusdem in 

Epistolam ad (ialatas. 

Lectio vj. Lib. 3. cap. 6. 

I E ATUS Joannes Evangelista , 

I ciim Ephesi moraretur usque 
ad ultimam senectutem, et vix in- 
ter discipulorum manus ad Eccle- 
siam deferretur , nec posset in 
plura verba vocem contexere; ni- 
hil aliud per siugulas solebat pro- 
ferre collectas , nisi hoc : Filioli, 
diligite alterutrum. Tandem dis- 
cipuli , et fratres, qui aderant , 
tKdio affecti quod eadem semper 
audirent , dixerunt : Magister , 
quaro 1 I b: In Festo san 
quare semper hoc loqueris ? Qui 
respondit dignam Joanne senten- 
tiam : Quia proeceptum Domini 
est , et si solum fiat , sufficit. 

H-. In medio Ecclesia> aperuit os 
ejus , * Et implevit eum Dominus 
spiritu sapientiae et intellectils. 
*. Jucunditatem et exultationem 
thesaurizavit super eum. — Et. 
Gloria. Et. 

IX III. ^OCTIRXO. 

Lectio sancti Evangelli secundiim 

Joannem. 

Lectio vij. Cap. 21. d. 

TN illo tempore: Dixlt Jesus Pe- 
tro : .Sequere me. Conversus Pe- 
trus vidit illum discipulum, quem 
diligebat Jesus, sequentem. Et re- 
■ liqua. 

I Homilia .S. -\ugustini Episcopi. 
Trtict. \2i.in Joan.post med. 

DUAs vitas sibi divinitiis praedl- 
catas et commendatas novit 
Ecclesia : quarum una cst in fide, 
altera in specie : una in tempore 
peregrinationls , altera in sterni- 
kate mansionis : una in labore , al- 
Itera in requie : una in via , altera 
in patria : una in opere actionis , 
altera in mercede contemplatio- 
nis. Una declinat ti malo, et facit 
bonum : altera nullum habet , k 
quodeclinet, malum; etmagnum 
habet , quo fruatur , bonum. Una 
cum hoste pugnat , altera sine 
hosteregnat. 

R-. In illum diem suscipiam te 
servum meum , et ponara te sicut 
signaculum in conspectu meo : 
* Quoniam ego elegi te , dicit Do- 
minus. *. Esto lidelis usque ad 
mortem , et dabo tibi coronaro vi- 
tae. — Quoniam. 

Lectio viij. 

UNA subvenit indigenti , altera 
ibi est , ubi nullum invenit in- 
digentem. Una aliena peccata , ut 
sua sibi ignoscantur, ignoscit: al- 
tera nec patitur quod ignoscat, 
nec facit quod sibi poscat ignosci. 
Una tiagellatur malis , ne extolla- 
tur in bonis: altera tanta plenitu- 
dine gratlK caret omni malo , ut 
sine ulla tentatione superbiae co- 
hsreat summo bono. 
|k. Iste est Joannes qui supra cti Joannis. 145 

pectus Domini In cnena recubuit : 
* Beatus Apostolus , cui revelata 
sunt secreta coelestia. *. Fluenta 
Evangelii de ipso sacro Dominicl 
pectoris fonte potavit. — Beatus. 
Gloria. Beatus. 

Lectio ix. 

ERGo una bona est , sed adhuc 
misera : altera melior, et bea- 
ta. Ista significata est per Aposto- 
lum Petrum , illa per Joannem. 
Tota hic agitur ista usque in hu- 
jus Sceculi finem , et illic invenit 
finem : differtur illa complenda 
post hujus saculi finem , sed in 
futuro Sccculo non habet finem. 
Ideo dicitur huic : Sequere me. De 
illo autem : Sic eum volo manere , 
donec veniam : quid ad te ? tu me 
.sequere. Quid enim est hoc? Quan- 
tiim sapio , quantiim capio, quid 
est hoc? nisi tu me sequere per 
imitationem perferendi tempora- 
lia mala : ille maneat, donec sem- 
piterna venio redditurus bona, 
Te Deum laudamus , p. 12. 

AD LAUDES 

et per Horas , Antiphono!. 

1. Valde honorandus est * bea- 
ti!S Joannes, qui supra pectus Do- 
mini in coena recubuit. 

2. Hic est discipulus ille, * qui 
testimonium perhibet de his , et 
scimus quia verum est testimo- 
nium ejus. 

3. Hic est discipulus meus : * sic 
eum volo manere , donec veniam. 

4. Sunt de hic stantibus , qui 
non gustabunt mortem, donec vi- 
deant Filiumhominisin regnosuo. 

5. Ecce puer meus * electus , 
quem elegi , posui supereum spi- 
ritum meum. 

Capitulum. Eccli. 15. 

Qui timet Deum , faciet bona : 
et qui continens est justiti.T, 
apprehendet illam , et obviabit il- 
li quasi mater honorificata. 

Hi/mn. Exultet, cle Coni. Apost. 

y . Hic est discipulus ille , qui 
testimonium perhibet de his. ^. Et 
scimus quia verum est testimo- 
nium ejus. 

Ad Bened. Ant. Iste est Joan- 
nes, qui supra pectus Domini in 
ccena lecubuit : beatus Aposto- lus , cui revelata suat secreta coe- 
lestia. 

Oratio. 
, TJ^cci.EsrAM tuam , Doniine , be- 
I-i nignus illustra» utbeatiJoan- 
nis Apostoll tui et Evangelista? il- 
luminata doctrinis, ad dona per- 
veniat sempiterna. Per Dominum. 
Deinde fit comm. de Nativ. et 
S. Stephano , ut infra , p. 149. 

AD XERTIAM. 

Capit. Qui timet Deum. 
jt. br. In omnem terram. ^.Cons- 
titues eos. 

AD SEXTAM. 

Capitulum. Eccll. 15. 

CIBAVIT illum pane vita; et in- 
tellectils , etaqua sapientioe sa- 
lutaris potavit illum Dominus De- 
us noster. 

51-. br. Constitues eos. t. Nimis 
honorati sunt. 

AD niONAM. 

Capitulum. Eccli. 15. 

II? medio Ecclesiae aperuit os ejus, 
et implevit illum Dominus spiri- 
tu sapientise et intellectvls , et sto- 
lam glorije induit eum. 

^. br. Nimis honorati sunt.^. An,- 
nuntiaverunt opera. 

AD VESPERAS. 

Ant. et Psalmi de Nativ., p. 140. 

Capit. Qui timet Deum. 

Hymn. Exultet, dc Com. Apost. 

"k. Valde honorandus est beatus 
Joannes. jt. Qui supra pectus Do- 
mini in coena recubuit. 

Ad Mttgnif. Ant. Exiitsermo inr 
ter fratres qu6d discipulus ille 
non moritur : et non dixit Jesus, 
Non moritur ; sed , Sic eum volo 
manere, donec veniam. 

Deinde pro SS. Innocentibus. 

Ant. Hi sunt. t. Herodes iratus. 
Oratio Deus cujus , ut infra in 
Laud., p. 149. 

Postea fit comm. de Nativ. et 
S. Step/iano , ut infra , p. 149. 

IN FEST. SS. INNOCENTIUM. 

Duplex. 

AD MATUTUVUM. 

Invit. Ant. Psalnfi' et Jf-t. de 
Com. plur, Martyrum. In Festo sanctorum innocentium. AUDIT tyrannusanxlus 
. Adesse regum Principenj 
Qui nomen Israel regat , 
Teneatque David regiam. 

Exclamat amens uuntio : 
Successor instat , pellimur ; 
Satelles, i, ferrum rape : 
Perfunde cunas sanguine. 

Quid proticit tantum nefas ? 
Quid crimen Herodem juvat ? r 
Unus tot inter funera 
Impunfe Christus toIUtur. 

Jesu , tibi sit gloria, 
Qui natus es de Virgine , 
Cum Patre et almo Spiritu, 
In sempiterna siecula. Amen. 

IN I. NOCTURIVO. 

De Jeremia Propheta, 
Lectio j. Cap. .31. c. 

H^c dicit Dominus : Vox in ex- 
celsoaudita estlamentationis, 
luctus , et fletus Rachel plorantii 
filios suos , et nolentis consolari 
super eis , quia non sunt. Hsec di- 
x;it Dominus : Quiescat vox tua S 
ploratu , et oculi tui a lacrymis : 
quia est merces operi tuo , ait Do- 
minus , et revertentur de terra iui- 
mici. Et est spes novissimis tuis , 
ait Dominus : et revertentur filii 
ad terminos suos. 

Pr. Centum quadragintaquatuor 
millia , qui empti sunt de terra , hi 
sunt qui cum mulieribus nori sunt 
coinquinati : * Virgines enim per- 
manserunt, ideo regnant cum Deo, 
et Agnus Dei cum illis. t. Isti sunt 
qui venerunt ex magna tribula- 
tione , et laverunt stolas suas in 
sanguine Agni. — Virgines. 
Lectio ij. 

AUDIENS audivi Ephraim trans- 
migiantem : Castigasti me , et 
eruditus sum , quasi juvenculus 
indomitus. Converte me , et con- 
vertar : quia tu Dominus Deus 
meus. Postquam enim convertisti 
me , egi poenitentiam : et post- 
quam ostendisti mihi , percussi 
femur meum. Confusus sum , et 
erubui : quoniam sustinui oppro- 
brium adolescentiae meaj. Si filius 
honorabilis mihiEphraim, si puer 
delicatus : quia ex quo locutus 
sum de eo , adhuc recordabor 
ejus. In Festo sanctomm rnnocentium. 147 ?t. Sub altare Dei audivi voces 
owisorurn dicentium: *Quarenon 
defendis sanguinem nostrum ? Et 
acceperunt divinum responsum : 
Adhuc suslinete modicura tem- p-. Effuderunt sanguinem sanc- 
torum velut aquara in circuitu Je- 
rusalera : * Et non erat qui sepe- 
liret. *•. Posuerunt mortalia ser- 
vorum tuorum escas volatilibus pus , donec irapleatur numerus ca'Ii , carnes sanctorum tuorum 
fratrum vcstrorum. *. Vidi sub bestiis terrse. — Et non. altare Dei aniuias interfectorum 
propter verbura Dei , et propter 
testiraoniura quod habebant, et 
claraabant voce magoa, dicentes. 
— Quare. 

Lectio iij". 

STATUE tibi speculam , pone ti- 
bi am<iritudines , dirige cor 
tuum in viam rectam, in qua am- 
bulasti : revertere, virgo Israel , 
pevertere ad civitates tuas istas. 
Dsquequo deliciis dissolveris, filia 
laga ? quia creavit Dominus no- 
kum super terram : Feraina cir- 
^uradabit virura. Hsec dicit Domi- 
lus exercituum , Deus Israel : Ad- 
luc dicent verbum istud in ter- 
ra Juda, et in urbibus ejus, ciim 
;onvertero captivitatem eorura : 
Jenedicat tibi Dominus , pulchri- 
udo justitiM , mons sanctus. 
K:. Adoraverunt viventem in sae- Lectio V. 

BEATA es, 6 Bethlehem terra Ju- 
da, quae Herodis regis irama- 
nitatem in puerorura extinctione 
perpessa es : quse sub uno tem- 
pore candidatam plebem imbellis 
infantire Deoofferremeruisti. Dig- 
ne tamen natalem illorum coli- 
mus , quos beatiiis seternae vitse 
mundus edidit , qutim quos ma- 
ternorum viscerum partus effu- 
dit. Siquidem ante vitie perpetuae 
adepti suntdignitateni, quamusu- 
ram pnesentis acceperint. 

ft. Isti sunt sancti qui passi sunt 
propter te, Domine» vindica eos, 
* Quia clamant ad te quotidie. 
*•. Vindlca , Domine , sanguinem 
sanctorum tuorum , qui effusus 
est. — Quia. 

Lectio vj. 
ula sfecuiorum, « Mittentes co- A i-iORUM quidem pretiosa raois 
•onas suas ante thronum Domini -^ martyrum laudem in confes- 
)ei sui. t. Et ceciderunt in cons- sione promeruit : horum in con- 
)ectu throni in facies suas , et be- summatione complacuit. Quia in- 
ledixerunt viventem in SKCula eipientis vita? priraordiis ipse eis 
aeculorum. - Mittentes. Gloria. occasus initium gloria? dedit, qui (littentes. 

IN 11. \OCTlIRIVO. 

sermo sancti Augustini Episcopi. 
Serm. 10. de Sanctis. 
Lectio iv. 
rjODiE , fratres charissimi , na- 
n talera illorum infantium coli- 
nus , quos ab Herode crudelissi- 
10 rege iuterfectos esse Evange- 
ii textus eloquitur. Et ideo cum 
uraniaexultationegaudeatterra, 
nelestiu.n militum , et tantarum 
arens foecunda virtutum. Ecce 
rofanus hostis nunquam beatis 
arvulis tantiim prodesse potuis- 
et obsequio, quautiim profuit o- 
io.Nam sicutsacratissimumprse- 
entis diei festuuj manifestat , 
uantiim in beatos parvulos ini- 
uitas abundavit , tantiim in eis 
ratia benedictionis refudit. prfesentis terminum imposuit. 
Quos Herodis irapietas lactentes 
raatrum uberibus abstraxit, qui 
iure dicuntur Martyrum flores , 
quos in medio frigore infidelitatis 
exortos, velut prinias erumpentes 
Ecclesiae gemmas, qusdam perse- 
cutionis pruina decoxit. 

R. Isti sunt qui non inquinavc- 
runt vestimenta sua : * Ambula- 
bunt mecum in albis , quia digni 
sunt. t. Hi sunt qui cura mulie- 
ribus non sunt coinquinati : vir- 
gines enim sunt. — Ambulabunt. 
Gloria. Ambulabunt. 

1\ III. NOCTURIVO. 

Loco ij .-Int. de Cnm. diciturseq. 
Ant. Isti sunt , qui venerunt ex 
magna tribulatione, et laverunt 
stolas suas in sanguine Agni. 
Lectio sancti Evangelii secundura 
Mattlia-ura. 148 In Festo sanctonun Innocentium. Lectio vij. Cap. 2. c. 

IN illo tempore : Angelus Domi- 
ni apparuit in somnis Josepii , 
dicens . Surge , et accipe puerum 
et matrem ejus , et fuge in jE?> p- 
tum : et esto ilii usque dum dicam 
tibi. Et reliqua. 

Homilia S. Hieroii\Tnl Presb>-tpri. 
Lib. I. (omm. in cap. 2. Matth. 

OUAKDO tulit puerum , et ma- 
trera ejus , ut in .^gyptum 
transeat , nocte tulit , et in tene- 
brls : quia noctem ignorantia; his , 
k quibus ipse recessit , reliquit in- 
credulis. Quando ver6 revertitur 
in Judffiam , nec nox , nec tene- 
br<E ponuntur in Evangelio : quia 
in fine nuindi Juda?i fidem , tan- 
quam Christum ab -Tigrypto rever- 
tentem suscipientes , illuminabun- 
tur. 

^. Cantabant Sancti canticura 
novum ante sedera Dei et Agni : 
* Et resonabat terra in voces eo- 
nim. *. Hi empti sunt ex homini- 
bus primltife Deo et Agno , et in 
ore ipsorum non est inventum 
meadacium. — Et. 

Lectio viij. 

UT adimpleretur quod dictiim 
est a Domino per Prophetani , 
dicentem : Ex .Egypto vocavi fi- 
liummeum. Respondeant,qui He- 
braeorum voluminura denegant 
veritatem, ubi hoc in Septuagin- 
ta legatur Interpretibus. Quod 
ciimnon invenerint, noseis dice- 
mus, in Osee Propheta scriptum , 
sicut et exemplaria probare pos- 
sunt , qua? nuper edidimus. 
jt. Vidi sub altare Dei animas in tus , Rachel plorans filios suos. Dc 
Rachel natus est Benjaniin , in cu- 
jus tribu non est Bethlehem. Qua;- 
ritur ergo quomodo Rachel filios 
Judae , id est Bethlehem , quasi 
suos ploret. Respondebimus bre- 
viter quia sepulta sit juxta Beth- 
lehem in Ephrata : et ex materno 
corpusculi hospitio matris nonien 
acceperit. Sive quoniam Juda et 
Benjamin dusB tribus juncta; e- 
rant : et Herodes prreceperat non 
soliim in Bethlehem interfici pue- 
ros , sed et in omnibus finibus 
ejus. 

R. Isti qui araicti sunt stolis al- 
bis , qui sunt , et unde venerunt ? 
Et dixit mihi : * Hi sunt , qui vene- 
runt de tribulatione magna , et 
laverunt stolas suas , et dealbave- 
runt cas in sanguine .\gni. i'. Vidi 
sub altare Dei animas interfecto- 
rum propterverbum Dei, etprop- 
ter testimonium quod habebant. 
— Hi sunt. Gloria. Hi sunt. 

AD LAUDES 

et per Horas , Antiphonee. 

1. HERODESiratus* occldit mul- 
tos pueros in BethJehem Judae, ci- 
\itate David. 

2. A bimatu * et infra occidlt 
multos pueros Herodes propter 
Dominum. 

3. Angeli eorum *semper vident 
faciem Patris. 

4. Vox in Rama audita est, plo- 
ratus etululatus, Rachel plorans 
filios suos. 

5. Suh throno Dei * omnes sanc- 
ti clamant : Vindica sanguinem 
nostrum, Deus noster. 

Capitiilitm. Apoc . 14. terfectorum propter verbum Dei 

quod habebant , et clara voce di- V'°' *"'"''' ™0'^*^™ '^'on -'^"°"'" 
- ^ T stantem , et cum eo centum 

quadraginta quatuor millia , ha- cebant : * Vindica, Domine, saU' 
guinem sanctorum tuorum, qui 
etfusus est. t. Sub throno Dei om- 
nes Sancti clamant. — Vindica. 

Si hoc Festum venerit in Dom. 
additur Gloria. Vindica. Et post 
Lect. IX dicitur Te Deum. Aliis 
diebus, ut infra. 

Lectio ix. 

TUKCadimpletum est,quod dic- 
tuni est per Jeremiam Prophe- 
tam , dicentem: Vox in Rama au- 
dita est , ploratus et ululatus mul- bentes noraen ejus , et nomen Pa- 
tris ejus scriptum in frontibus 
suis. 

HYMNCS. 

SALVETE, flores Martyrura , 
Quos lucis ipso in limine 
Christi insecutor sustulit , 
Ceu turbo nascentes rosas. 

Vos prima Christi victima , 
Grex immolatorum tener, 
Aram sub ipsam siraplices 
Palraa et coronis ludltis. In Festo sanctorum InnocentiiinA 149 Jesu , tibi sit gloria , 
Qui natus es de Virgine , 
Cum Patre et almo Spiritu , 
In sempiterna siecula. Amen. 

*. Herodes iratus occidit multos 
pueros. ft. In Bethlehem Judae, ci- 
vitate David. 

yld Bened. Ant. Hi sunt , qui 

cura mulieribus non sunt coinqul- 

Bati : virgines enim sunt , et se- 

quuntur Agnum quocumque ierit. 

Oratio. 

DECS , cujus hodierna die prse- 
conium innocentes martyres 
non loquendOjSed moriendo con- 
fessi sunt : omnia in nobis vitio- 
rum mala mortilica , ut tidem tu- 
ani , quam lingua nostra loquitur, 
etinin moribus vita fateatur. Per 
Dominum. 

Etfitcomm. de Nativ., S. Stepha- 
no et S. Joanne ut infra. 

AD TERTIAM. 

Capit. Vidi supra montem. 
Hr. br. Lxtamini. *. Exultent 
justi 

AD SEXTAM. 

Capitulum. Apoc. 14. 

Hr sunt qui cum mulieribus non 
sunt coinquinati : virgines e- 
nim sunt. Hi sequuntur Agnum 
quocunique ierit. 

B:. br. Exultent justi. *. Justi 
autem. 

AD XONAM. 

Capitulum. Apoc. 14. Hl empti svmt ex hominibus pri- 
mitia; DeoetAgno, et in ore yv 
ipsorum non est inventum men- \J jmitari quod coliraus , ut dis Et fit cominem. S. Thomx , nisi 
fuerit Sabbatum. Ant. Jste sanc- 
tus. •*■. Gloria et honore. Oratio 
Deus pro cujus, p. 150. Postea 
De Nativitate. 

Ad Vesp. Ant. Hodie Christus 
natus est : hodie Salvator appa- 
ruit ; hodie in terra canunt Ange- 
li , Ijetantur Archangeli : hodie 
exultant justi , dicentes : Gloria 
in excelsis Deo , alleluia. 

*. Kotum fecit Dominus , alle- 
luia. 9:. Salutare suum , alleluia. 

Ad Laud. Ant. Gloria in excel- 
sis Deo , et in terra pax hominibus 
bonffi voluntatis, alleluia, allel. 

:*■. Notum fecit Dominus , alle- 
luia. |t. Salutare suum , alleluia. 
Oratio. 

CONCEDE , quKsumus, omnipo- 
tens Deus , ut nos Unigeniti 
tui nova per carnem nativitas li- 
beret , quos sub peccati jugo ve- 
tusta servitus tenet. 

De sancto Stephano. 
Ad Vesp. .4nt. Sepelierunt Ste- 
phanum viri timorati, et fecerunt 
planctum magnum super eum. 

*. Stephanus vidit coelos aper- 
tos. ji-. Vidit et introivit : beatus 
homo , cui coeli palebant. 

Ad Laud Ant. Stephanus au- 
tem plenus gratia et fortitudine , 
faciebat signa magna in populo. 
*. Sepelierunt Stephanum viri 
timorati. r. Et fecerunt planctum 
magnum super eum. 
Oralio. 
A nobis , qucPSumus, Domine , dacium : sine niacula enim sunt 
ante thronum Dei. 

■^. br. Justi autem. t. Exulta- 
bunt sancti. 

AD VESPERAS. 

Ant. et Psalmi de Nativ., p. 140. 
Capit. et Hymnus , ut in Laud. 

*■. Subthrono Dei oranes sancti 
claraant. p.-. Vindica sanguinem 
nostrum , Deus noster. 

Ad Magnif. Ant. Innocentes pro 
Christo infantes occisi sunt, ab 
iniquo rege lactentes interfecti 
sunt: ipsum sequuntur Agnum si- 
ne macula, etdicuntsemper: Glo- 
ria tibi, Domiue. canius et inimicos diligere , quia 
ejus natalitia celebraraus, qui no- 
vit etiam pro persecutoribus exo- 
rare Dominum nostrum Jesum 
Christum Filium tuum. 

De sancto Joanne. 

Ad Vesp Ant. Exiit sermo in- 
ter fratres quod discipulus ille 
non moritur : et non dixit Jesus , 
Kon moritur : sed , Sic eum volo 
manere, donec veniam. 

t. Valdehonorandus est beatus 
Joannes. |t. Qui supra pectus Do- 
mini in co?na recubuit. 

Ad Laud. Ant. Iste est Joannes, 
qui supra pectus Domini in ccena 
3 150 In Festo S. Thomce 

recubuit : beatus Apostolus , cui 
revelata sunt secreta ccelestia. 

^. Hic est discipulus ille, qui tes- 
timonium perhibet de his. ^. Et 
scimus quia verum est testimo- 
sium ejus. 

Oratio. 

EccLEsiAM tuam , Domtne , be- 
nignus illustra : ut beati Joan- 
uisApostoIi tuietEvangelistseillu- 
niinata doctrinis, ad dona perve- 
liiat sempiterna. Per Dominum. 
Infra Oct. SS. Innocentium. 

Ad Vesp. Ant. Innocentes pro 
Christo infantes occisi sunt , ab 
jniquo rege lactentes interfecti 
sunt : ipsum sequuntur Agnum 
sine macula , et dicunt semper : 
Gloria tibi , Domine. 

*. Sub thi^ono Dei omnes sancti 
clamant. jt. Vindica sanguinem 
nostrum, Deus noster. 

Ad Laud. Ant. Hl sunt qui cum 
mulieribus non sunt coinquinati : 
virgines enim sunt, et sequuntur 
Agnum quocumque lerit. 

t. Herodes iratus occidit mul- 
tos pueros. ^. In Bethlehem Juda;, 
civitate David. 

Oratio. 

DEUS , cujus bodierna die prae- 
conium inuocentes martjres 
noii loquendo , sed moriendo con- 
tessi sunt , omnia in nobis vitio- 
rum mala mortifica , ut fidem tu- 
am rquam lingua nostra loquitur, 
etiam moribus vita fateatur. Per. 

Si Festum Nativ. Domini , S. Ste- 
pfiani , S. Joannis Evang. , SS. Iiv- 
nocentium, et eorum dies Octavre 
venerint in Dom., ipso die nihilfil 
deDom., sed die proximo post Fes- 
tum S. Thomce, fit de ea, ut infra. 

Si Festum S. Thomte venerit in 
Dom., transfertur in ij Feriam; et 
in Sabbato post Orationem SS. In- 
iiocentium dicitur Ant. t.et Ora- 
tio Dominicie , quce pauld infra 
habetur ; deinde fit comm. Octa- 
i'ar., et in j J''esp. Dom. flt com- 
mem. S. 'ihomce , et Octavar. In 
ij f-'esp. S. Thomce , Ant. et Psal- 
mi de Nativ. , p. 140. quiv dupli- 
cantur : Capit. et alia de S. Sil- 
vestro , cum comm. S. Thomce et 
Octavarum. Episcopi et Martyris. 

m FESTO S. THOMJE, 

Episcopi et Martyris. Semiduplex. 

Oratio. 

DETJS, pro cujus Ecclesia glorio- 
sus Pontifex Thomas gladiis 
impiorum oecubuit, pr?esta,quEe- 
sumus , ut omnes , qui ejus implo- 
rant auxilium , petitionis suiK sa- 
lutarem consequantur effectum. 
Per Dominum. 

Lect. I. Noct. A MUeto. 

m II. aiocTuiiJVO. 

Lectio iv. 

THOMAs , Londini in Anglia na- 
tus , Theobaldo successit Can- 
tuariensi Episcopo : et qui antea 
in administrando Cancellarise mu- 
nere prseclare se gesserat , in 
Episcopali officio fortis et invictus 
fuit.Ciim enimHenricus Secundus 
Angli» Rex , convocatis ad se 
Episcopis et proceribus regni , le- 
ges ferret utilitati ac dignitati 
EccIesiasticsB repugnantes , adeo 
constanter obstitit regiae cupidi- 
tati , ut neque pollicitationibus, 
neque terroribus de sententia de- 
cedens , proxime conjiciendus in 
Garcereni clam recesserit. Inde 
propinqui ejus omnis Ktatis ejec- 
ti, amici, fautores omnes,iis, qui- 
bus per a;tatem liceret, jurejuran- 
do adstrictis , universos Thomam 
adituros , si fortasse miserabill 
suorum calamitatis aspectu mo- 
veretur , qui a sancto proposito 
privatis incommodis deterreri mi- 
nirae potuisset. Non respexit car- 
nera aut sanguinem , neque ullus 
in eo humanitatis sensus pastora- 
lisoflieiiconstantiamlabefactavit. 
Leetio v. 

CONTULIT igitur se ad Alexan- 
drum Tertium Pontificem , a 
quo benign^ acceptus est : et inde 
profectus, monachts Pontiniacen- 
sis monasterii , Cisterciensis Ordi- 
nis, ab eodem commendatus.Quod 
nt cognovit Henricus, missis ad 
Conventum Fratrum Cistercien- 
sium minacibus litteris, Thomam 
t Pontiniaco monasterio exturba- 
re conatur. Quare vir sanctus, ve- 
ritus ne sua causa raali aliquid 
Cisterciensis familia pateretur > 
sponte discessit , et Ludovicum 4 Iii Festo S. Thnmce 
Gallise regrem , ejus invitatu con- 
venit ; ubi tamdiu fuit , quoad 
Pontifice Maximo , et ipso rege 
agentibus , ab exilio summa to- 
tius regni gratulatione revocatur. 
Quidum boni pastoris officium se- 
curus exequitur, ecce calumnia- 
tores ad regem deferunt , eum 
multa contra regnum et publi- 
cam quietem moliri, ut propterea 
SKpitis conquereretur rex , se in 
suo regno cum uno sacerdote pa- 
cem habere non posse. 
Lectio vj. 

Ex qua regis voce nefarii sa-* 
tellites, sperantes gratum se 
regi fncturos, si Thomani 6 me- 
dio tollerent , clam convenientes 
Cantuariam , Episcopum in tem- 
plo Vespertinis horis operam dan- 
tem aggrediuntur. Qui clericis 
templi adltuspraecludere conanti- 
bus accurrens , ostium aperuit , 
illis usus verbis ad suos : Non est 
Dei Ecclesia custodienda more eas- 
trorum , et ego pro Ecclesia Dei 
libenter mortem subibo. Tum ad 
milltes : Vos Dei jussu cavete ne 
cuipiam meorum noceatis. Deinde 
flexis genibus , Deo , beatce Ma- 
ria; , sancto Dionjsio , et reliquis 
Sanctis ejus Ecclesiae Patronis, 
Ecclesiam et seipsum commen- 
dans , sacruni caput eadem cons- 
tantia , qua iniquissimi regis legi- 
bus restiterat, impio ferro pra?ci- 
dendumobtulit , quarto Kalendas 
Januarii, anno Domini millesimo 
centesimo septuagesimo primo : 
cujus cerebro respersuin est to- 
tius templi pavimentum. Quem 
raultis postea illustrem miraculis 
idem Alexander Pontifexretulitin 
Sanctorum numerum. 

IIV III. IVOCTURNO. 

Lectio sancti Evangelii secuudiim 

Joannem. 

Lsctio vij. Cap. 10. b. 

IN illo tempore : Dixit Jesus Pha- 
risaeis : Ego sum pastor bonus. 
Bonus pastor animam suam dat 
pro ovibus suis. Et reliqua. 
Uomilia S. Joannis Chrysostomi. 
Ilomilia 59. in Joannem. 

MAGNUM quiddam , dilectissimi, 
magaum , iaquam , est Eccle- Episcopi et Martyns. 151 

siiE praelatio , et quae multa indl- 
get sapientia et fortitudine , qua- 
lem Christus proposuit : ut ani- 
mam pro ovibus ponamus , et 
nunquam illas deseramus : ut lu- 
po generos6 resistamus. Haet enim 
inter pastorem et mercenarium 
est differentia. Alter propria; , 
contemptisovibus> alter, suacon- 
teinpta , ovium semper saluti in- 
vigilat. Pastoris ergo exemplo de- 
monstrato , deceptores duos me- 
Hiinit ; furem mactantem et ra- 
pientem oves , et mercenarium 
permittentem , neque defenden- 
tem comimssas. 

Lectio viij. 

QUOD superiori tempore Eze- 
chiel his verbis insectatus est: 
Va; pastoribus Israel : nonne pas- 
cebant semetipsos? nonne greges 
pascuntur k pastoribus ? sed illi 
contrarium faciebant , quod ma- 
ximae malitiac genus est , et pluri- 
morum causa malorum. Idcirco , 
inquit, nequequod abjectum erat, 
reducehant: neque quod perierat, 
quajrebant : neque confractum al- 
ligabant, neque infirmum conso- 
lidabant . quoniam se, non gre- 
gem , pascebant. Idem et Paulus 
aliis verbis signilicat : Omnes quie 
sua sunt , quaerunt , non quae Jesu 
Christi. 

Lectio ix. 

VERUM ab utroque se dissidere 
ostendit Christus : ab iliis qui- 
dem, qui in aliorum perniciem ve- 
niunt, ciim dicat, se propterea 
venisse , ut vitam haberent , et 
abundantiiis haberent : ab his au- 
tem , qui oves & lupis rapi negli- 
gebant , dicendo se propter eas 
aniraara ponere , ne oves perirent. 
Nam ciim Judaei ipsuin interimere 
vellent , non propterea destitit A 
doctrina , neque credentes tradi- 
dit , sed perstitit , et pertulit mor- 
tem : ideo tVequenter inquit : Ego 
sum pastor bonus. Quae ciim nullo 
niti testimonio viderentur (quod 
enim poneret anunam suam , noa 
multo post re monstratum est : 
quod autem vitam haberent , et 
abundantiiis haberent , eventu- 
rum erat in futuro saeculo ) alte- 
rum ab altero confirinat. 152 Dominica infra Octavam Nativitatis. In Laiid.fit comin. de Nativ. et 
aliis Octavis , utsupra, p. 149. 

Si Festum S. T/iomie non vene- 
rit in Dom. , Offic. Dominicce fit 
die immediati sequenti Festum 
ipsius , nisi faerit Sabbatum : quia 
tunc de Dom. fit tantiun comm. in 
die S. Silvestri ; et in Sabbato fit 
Offic. de Oct. Nativ. , ut inferiiis 
ponitur. 

DOMINICA INFRA OCTAVAM 

NATIVITATIS. 

Ini] Fesp. S. Thomai , quando 
non veneritin Dom., Ant. etPsal- 
mi de Nativ. , p. 140. 

Capit. Fratres Quanto, rfeXaurf. 

Hymn. JesuRedemptor , p. 135. 

Vers.yii's\i\m\ca'{o.Ant.adMag- 
nif. Dum medium et Oratio, utin- 
fra in Laud. 

Deinde fit comm. S. Thomie. 
Ant. Qui vult. if. Justus. Oratio 
Deus pro cujus, utsupra, p. 150. 

PosteaOctavar., utsup., p. 149. 

Ad Matut. oinnia dicuntur si- 
eut in die Nativitatis , praiter se- 
quentia. 

Ilac nocte ponitur Epistola B. 
Pauli ad Romanos, et de ea , et 
aliis ejus Epistolis legitur usque 
ad Septuag. 

IIV I. NOCTCRXO. 

Incipit Epistola beati Pauli Apos» 

toli ad Romanos. 

Lectio j. Cap. I 

PAULUS servus .Tesu Christi, vo- 
catus Apostolus , segregatus 
in Evangelium Dei , quod ante 
promiserat per Prophetas suos in 
Scripturis sanctis de Filio suo , 
qui factus est ei ex semine David 
secundum carnem , qui pi'a;desti- 
natus est Filius Dei in vlrtute se- 
cundiim spiritum sanctificationis, 
cx resurrectione mortuorum Jesu 
Christi Domini nostri : per quem 
accepimus gratiam et Apostola- 
tum, ad obedlendum fidei in om- 
nlbus gentlbus pro nomineejus, 
in quibus estis et vos vocati Jesu 
Christi : omnibus qui sunt Romae, 
dilectls Dei , vocatis sanctis. Gra- 
lia vobis et pax ix Deo Patre nos- 
tro , et Domino Jesu Christo. 
(t. Hodie uobis de cuelo pax vera descendit:*Hodie pertotummun- 
dum melliflui facti sunt coeli. 
t. Hodie illuxit nobis dles rederap- 
tlonis novae , reparationis anti- 
quae, felicitatis seternBe. — Hodie. 
Lectio ij. 

PRIMUM quidem gratias ago Deo 
meo per Jesum Christum pro 
omnlbus vobls , quia fides vestra 
anuuntiatur in universo mundo. 
Testls enlm mlhi cst Deus, cui ser- 
vioin spiritu meo in Evangello Fl- 
lil ejus , qu6d sine intermisslone 
memoriam vestri facio seraper in 
orationibus meis : obsecrans, si 
quoniodo tandem aliquando pros- 
perum iter habeam in voluntate 
Dei veniendi ad vos. Desldero eniiu 
videre vos , ut aliquld irapertiar 
vobis gratlK spiritualis ad eoniU'- 
mandos vos : id est siinul conso- 
lari in vobis per eam, quicinvicem 
est , fidem vestrara , atque meam. 
{t. Quem vidistis, pastores, dici- 
te , annuntiate nobis , in terrls 
quis apparuit? * Natum vidimus, 
et ehoros Angelorum collaudan- 
tes Dominuin. v. Dlcite quidnam 
vidistis ? et annuntiate Christi na- 
ti vitatcm. — Natum. 
Lectio iij. 

NoLo autem vos ignorare , fra- 
tres : quia sappii proposui ve- 
nire ad vos ( et prohibitus sum us- 
que atlhuc ) ut ahquem fructuin 
habeam et In vobls ,slcut et in cir- 
teris gentibus. GrKcis ac liarba- 
ris , saplentibus , et insiplentibus 
debitor sum : ita ( quod In me ) 
promptum est et vobis , qui Romae 
estls, evangellzare. Non cnlm eru- 
besco Evangelium. Vlrtus eniin Dei 
est in salutem oranl credenti , Ju- 
da;o priraiim, et Graeco. Justitia 
enlra Dei in eo revelatur ex fide in 
fidem, slcut scriptuin est : Justus 
auteni ex fide vivit. Revelatur enim 
ira Dei de cnelo super omnem lui- 
pietatem et injustltiam hominuni 
eorum, qul veritatem Del In injus-» 
titia detinent : quia quod notum 
est Dei, manifestum est in lllis. 
Deus enim illis manifestavit. 

^. O magnura niysterium , et ad- 
ralrabile sacraineiUura , ut aniina 
Ila viderent Dominum n.ituin, ju 
ceutem ia priesepiol * Beata Vlr' Dominica infra Octavam Nativttatis. 153 go , cujus viscera meruerunt por- 
tare Uoniinuni Ciiristuin. *. Ave, 
Maria , gratia plena : Dominus te- 
cuni. — Beata. Gloria. Beata. 

IN II. ROCTURXO. 

Sermo sancti Leonis Papae. 

Senn. 9. de Nativitate Domini. 

Lectio iv. 

ExcEDiT quidem , dilectissimi , 
multumque supereminet hu- 
mani eloquii facultatem divini o- 
peris magnitudo : et inde oritur 
difficultas fandi , unde adest ratio 
non tacendi. Quia in Christo Jesu 
Fllio Dei non soliim ad divinani 
essentiam , sed etiam ad humanam 
-spectat naturam , quod dictum 
est per Prophetam: Generationem 
ejus quis enarrabit ? Utramque e- 
nim substantiam in unam conve- 
nisse personam , nisi fides credat, 
sermo non explicat. Et ideo nun- 
quam materia deficit laudis , quia 
nunquam sufficit copia laudatoris. 
ft. Beata Dei genitrix IMaria , cu- 
jus viscera intacta permanent : 
* Hodie genuit Salvatorem sa-culi. 
t. Beata quse credidit , quoniam 
perfecta sunt omnia , quse dicta 
sunt ei a Doraino. — Hodie. 

Lectio V. 
~i AUDEAMUS ig-itur , qu6d ad elo- 
J quendum tant* misericordiae 
icramentum impares sumus : et 
L-iim salutis nostrffi altitudinem 
promere non valeamus , sentia- 
mus nobis bonum esse , quod vin- 
cimur. Nemo enim ad cognitionem 
veritatis magis propinquat,quSm 
^ui intelligit , in rebus divinis , 
tiam si multiim proficiat, semper 
ibi superesse quod quaerat. Nam 
|ui se ad id , in quod tendit , per- 
enisse prwsumit , non quwsita re- 
perit, sed in inquisitione deficit. 
Sancta et immaculata virgi- 
litas , quibus te laudibus efferam 
lescio : " Quia quem cceli capere 
lon poterant , tuo gremio contu- 
isti. t. Benedieta tu in mulieri- 
)us, et benedictus fructus ventris 
— Quia. 

Lectio vj. 
VTe autein infirmitatis nostrse 
Ll perturbemur angustiis, Evan- 
Cel!c;enos et Prophetica; adjuvant 
roces : quibus ita accendimur et docemur , ut nos Nativitatem Do- 
mini , qua Verbum caro factum 
est , non tam prBeteritam recole- 
re , quam pr<esentein videamur 
inspicere. Quod euim pastoribus 
pro gregum suorum custodia vi- 
gilantibus nuntiavit Angelus, e- 
tiam nostrum iniplevit auditum : 
et ideo Dominicis ovibus pra-su- 
mus , quia verba divinitiis edita 
cordis aure servamus : tanquam 
et in hodierna festivitate dicatur : 
Evangelizo vobis gaudium inag- 
num , quod erit onini populo , quia 
natus est vobis hodie Salvator , 
qui est Christus Doininus, in civi- 
tate Davld. 

R-. Beata viscera Warire virginis, 
qu;e portaverunt seterni Patris Fi- 
liuni : et beata ubera , qua- lacta- 
verunt Christum Doniinum : * Qui 
hodie pro salute inundi de Vir- 
gine nasci dignalus est. t. Dies 
.sanctificatus illuxit nobis : veni- 
te, Gentes , et adorate Dominuni. 
— Qui. Gloria. Qui. 

IX III. XOCTUP.XO. 

Lectio sancti Evangelii secundiim 
Lucam. 

Lectio vij- Cap. 2. c. 

IN illo tempore : Erat .fo.seph , et 
Maria mater Jesu, mirantes su- 
per his qu« dicebantur de illo. Et 
reliqua. 

llomilia sancti Ambrosii Episcopi. 
Lib. 2 in cap. 2 Luc. propefin. 

ViDEs uberem in omnesgratiam 
Domini generatione diffusam , 
et prophetiam incredulisnegatani 
esse , nou justis. Ecce et Simeon 
prophetat, in ruinam et resurrec- 
tioiiem pluriinorum venisse Domi- 
num Jesum Christum , ut justo- 
rum iniquorumque merita discer- 
nat : et pro nostrnruni qualitate 
factorum , judex verus et justus 
aut supplicia deceruat , aut pra;- 
mia. 

It. Verbum caro factum est , et 
habitavit in nobis : * Et vidimus 
gloriam ejus, gloriam quasi Uni- 
geniti a Patre , pienum gratia? et 
veritatis. v. Omnia per ipsum fac- 
ta sunt , et sine ipso factum est 
nihil. — Et. 

G 5 f54 Ikjminica infra Octavam Nativitatis. Lectio viij. 

ET tuam ipsius animam per- 
transibit gladius. Nec littera , 
nec historia docet ex hac vita 
Mariam corporalis necis passione 
migrasse. Non enim aninia , sed 
corpus materialigladio transver- 
beratur. Et ideo prudentiam Ma- 
rise haud ignaram mysterii coeles- 
tis ostendit. Vivum enim verbum 
Hei , et validum , et acutius omui 
gladio acutissimo , penetrans us- 
que ad divisionem animse et spi- 
rittls, artuum quoque etmedulla- 
rum , cogitationes cordis , et se- 
creta scrutatur animoruni : qula 
nuda et aperta sunt omnia Dei Fi- 
Jio , quein cooscientiae secreta non 
fallunt. 

fi. O Regem coeli , cui talia fa- 
mulantur obsequia! stabulo poni- 
tur , qui continet mundum : * Ja- 
cet in pra?sepio , et in ccelis reg- 
nat. Hr. Natus est nobis hodie Sal- 
vator, qui est Christus Dominus , 
in civitate David. — Jacet. Gloria. 
Jacet. 

Lectio ix. 

PROPHETAVIT itaque Simeon , 
prophetaverat virgo , prophe- 
taverat copulata conjugio : pro- 
phetare debuit etiara vidua , ne 
qua aut professio deesset , aut se- 
xus. Et ideo Anna et stipendiis vi- 
duitatis , et moribus talis induci- 
tur , ut dlgna plane fuisse creda- 
tur, qua; Redemptorem omnium 
vcnlsse nuntiaret. Cujus merita 
ciini alibi descripserimus , ciim vi- 
duas hortaremur, hocloco, quo- 
niam ad alia properamus , non pu- 
tamus iteranda. 
Te Deum laudamus , p. 12. 

AB LAUDES 

et per Horas , Antipliotice. 

1. QuEM vidistis, * pastores, di- 
cite , annuntiate nobis , in terris 
quis apparuit ? Natum vidimus, 
pt choros Angelorum collaudan- 
tes Dominum , alleluia, alleluia. 

2. Genuit puerpera*Regem, cui 
nomen teternum,et gaudiamatris 
habens cum virginitatis honore : 
nec primam similem visa est , nec 
habere sequentem , alleluia. 

3. Angelus ad pastores*ait: An- 
nuntio vobis gaudium magnum : quia natus est vobis hodle Salva 
tor mundi, alleluia. 

4. Facta est * cum Angelo mul- 
titudo cnelestis exercitiis laudan- 
tium Deum , et dicentium : Gloria 
in excelsis Deo ,et in terra pax ho- 
minibusbonEe voIuntatis,alIeIuia. 

5. rarvulus filius * hodie natus 
est nobis,et vocabitur Deus, For- 
tis , alleluia , alleluia. 

Capitulum, Galat. 4. 

FRATREs , Quanto tempore h£e- 
res parvulus est, nihil differt 
a servo , ciim sit dominus om- 
nium : sed sub tutoribus et acto- 
ribus est usque ad praifinitum 
tempus k patre. 

Hytnnus A solis ortils, p. 139. 

:*■. Verbum caro factum est, allel. 
|t. Ethabitavit in nobis, alleluia. 

Ad Bened. Ant. Dum medium 
silentium tenerent omnia , et nox 
in suo cursu medlum iter perage- 
ret , omnipotens sermo tuus , Do- 
mine , a regalibus sedibus venit, 
alleluia. 

Oratio. 

OMNirOTENS sempiterne Deus , . 
dirige actus nostros in bene- 
placito tuo , ut in noniine dilectl 
Filii tui mereamur bonis operibus 
abundare : Qui tecum. 

Et fit comm. de Nativ., et aliis 
Oct. ut supra , p. 149. 

AD TERTIAM. 

Capit. Fratres,Quanto, ut sup. 
jt. dr. Verbum caro factum est, 

* Alleluia , alleluia. Verbum. t. Et 
habitavit in nobis. AUeluia , allel. 
Gloria. Verbum. *. Ipse invocabit 
me , alleluia. jt. Pater meus es tu , 
alleluia. 

AD SEXTAM. 

Capitulum. Galat. 4. 

AT ubi venit plenitudo tempo- 
ris , mislt Deus Filium suum 
factum ex muliere , factum sub 
lege , ut eos qui sub lege erant, 
redimeret , ut adoptionem filio- 
rum reciperemus. 
^. br. Notum fecit Dominus , 

* Alleluia, alleluia. Notum. t. Sa- 
lutare suum. Alleluia , alleluia. 
Gloria. Notum. *. Viderunt om- 
nes fincs terrae, alleluia. ji. Salu- 
tare Dei nostri, alleluia. In Festo sancti Si/lvestri. 155 AD NOAAM. 

Capitu/um. Galat. 4. 

ITAQUE jam non est servus , sed 
filius. Quod si filius , et h;eres 
per Deum. 

Hr. hr. Viderunt omnes fines ter- 
ra;, * Alleluia, alleluia. Viderunt. 
\. Salutare Dei nostri. Alleluia , 
allehiia. Gloria. Viderunt. v. Ver- 
buni caro factuin est , alleluia. 
|t. Et habitavit in nobis, alleluia. 

AD VESPERAS. 

/tnt. et Psalini de Nativ., p. 140. 
Capit. de Laud. Hymn. Jesu Re- 
demptor, p. 1.35. 

T. Verbum cnro factura est , allel. 
jt. Et habitavit in nobis , alleluia. 

Ad Magnif. Ant. Puer Jesus pro- 
ficiebat tetate et sapientia coram 
Deo et hominibus. 

Si dies post Festum S. Thomce 
^ueritSabbatum, Offic.fitde Oct. 
JSativit. hoc modo. In II. Vesp. 
S. Tlioma; omnia dicuntur sicut 
in II. T'esp. Nativ. , sed non du- 
plicantur Ant. et post Orationem 
Nativ.fit comm. S. Thomce , dein- 
de S. Stephani , et aliarum Oct. 
ut supra, p. 149. Ad Matut. om- 
nia dicuntur sicut in die Naliv. , 
prwter Lect. j. eti]. Noct. , e^ jtft. 
i/ua; dicuntur ut supra in Dom. , 
et Lect. iij. Noct. quce dicuntur 
ut infra. 

Lectio sancti Evang-elii seeuaduni 

Lucam. 

Lectio vij. Cap. 2. b. 

I?f illo tempore : Pastores loque- 
banturad invicem : Transeamus 
usque Bethlehem, et videamus hoc 
verbum quod factum est , quod 
Dominus ostendit nobis. Et vene- 
runt festinantes. Et reliqua. 

Homilia S. .^mbrosii Episcopi. 
Lib. 2 incap. 2 Lucce , circa mecl. 

ViDEs festinare pastores. Nemo 
eniin cum desidia Christum re- 
quirit. Vides pastores .\ngelo cre- 
didisse : et tu Patri , Filio, et Spi- 
ritui sancto , Angelis , Prophetis , 
et .\postoIis credere non vis ? Vi- 
de quSm signanter Scriptura sin- 
gulorum libret niomenta verbo- 
rum. Festinant, inquit , Verbum 
videre. Etenim ciim caro Domini W.'i videtur, Verbum videtur, quod 
est Filius. 
|b. Verbum caro , p. 153. 
Lectio viij. 

NON mediocre fidei tibl hoc vi- 
cleatur exemplum, quod vilis 
sit persona pastorura. Certe quo 
vilior ad prudentiara, eo pretio- 
sior ad fidem. Non gyninasia cho- 
ris referta sapientura , sed plebem 
Dominus simplicera requisivit , 
quK phalerare audita , et fucare 
nesciret. Simplicitas enim quaeri- 
tur, non arabitio desideratur. 

|t. Regera cneli , p. 154. 
Lectio ix. 
EC conteranenda putes quasi 
ilia verba pastorum. A pas- 
toribus enim Maria fidem colligit: 
k pastoribus populus ad Dei re- 
verentiam congregatur. Mirati 
etiam sunt omnes qui audieruiit, 
de iis quse dicebantur a pastori- 
bus ad ipsos. Maria autem conser- 
vabat omnia verba hccc , confe- 
rens in corde suo. Di^^camus sanc- 
tse Virginis in omnibus castita- 
teni , quK non minus ore pudica, 
quam corpore , arguraenta fidti 
conferebat in corde. 

Te Deum laudamus,/». 12. 

Ad Laudes omnia dicuntur ,v. 
cut in Nativ. , p. 139. Etpost Ora- 
tionemflt comm. de S. Stephano , 
etreliq. Oct. , ut supra , p. 149. 

Ad Horas omnia dicuntur sicut 
in Nativitate Domini , p. 139. 

Ad Vesp. , Ant. et Psalmi de 
Nativitate , p. 140 et Ant. dupli- 
cantur. Capit. etreliqua de S. Sil- 
vestro . 

Si Festum S. Silvestri venerit in 
Dom. , agitur deFesto cum comm. 
DominiccE in I. yesp. , et Laud. 
ante comm. omnium Octavar., et 
ix. Lcctio erit de Homilia Dom. 
IN FESTO S. SILVESTar , 
Papce et Confess. Duplex. 

A Capit. omnia de Communi, 
Oratio. 

DA , qusesumus , omnipotens 
f)eus, ut B. Silvestri Confesso- 
ris tui atque Pontificis veneranda 
soleranitas , et devotionem nobis 
aiigeat, etsalutem. PerDorainum. 
Etfit comm. de Octavis, p. 149, 

a 156 IN I. NOCTITRIVO. 

De Epistola ad Romanos. 
Lectio j. Cap. 2. 

PRorTER quod inexciisabilis es , 
6 homo omnis , qui judicas. lu 
quo enim judicas alterum , te ip- 
sum condemnas : eadem enim a- 
gis quae judicas. Sciraus enim quo- 
niam judiciuni Dei est secundum 
veritatem in eos qui talia agunt. 
Existimas autem hoc , <5 homo , 
qui judicas eos qui talia agunt, 
et facis ea , quia tu effugies judi- 
cium Dei ? An divitias bonitatis 
ejus, et p.itientiae, etlonganimi- 
tatis contemnis ? ignoras quoniam 
Ijenignitas Dei ad poenitentiam te 
adduclt ? 

Lectio ij. 

SECUNDCM autem duritiam tu- 
am , et impncnitens cor , the- 
saurizas tibi iram in die ira? , et 
revelationis justi judicii Dei , qui 
reddet unicuiquesecundiim opera 
ejus : iis quideui , qui secundiim 7/1 Festo sancti Silvestn. 

clericis aliis antecelleret , In Mel- 
chiadis postea locum. successit, 
Imperatore Constantino. Cui Im- 
peratori , ciini lepra? curanda; cau- 
sa , sibi ex infantium sanguine, 
niedicorum consilio, bahieum pa- 
rari jussisset , sancti Apostoli Pe- 
trus et Paulus in quiete apparue- 
ruut, prsecipientes ei, utsi ex le- 
pra liberarl vellet, omissa impii 
balnei immanitate , Silvestruni in 
Soracte montelatitantem accerse- 
ret : a quo salutari lavacro recrea- 
tus , in omni ditione Romani Im- 
perii templa Christiano more a;di- 
ficari iraperaret , sublatisque ina- 
nium deorum siraulacris , vero Deo 
cultum adhiberet. Constantinus 
igitur, cfplestibus mouitis obtem- 
perans , Silvestrum diligentissime 
conquisitum vocat : a. quo, Apos- 
tolorum imagines recognosceDS , 
baptismo sanatur, etad tuendam 
propagandamque Christi religio- 
nem inllammatur. Lectio V. patientiam bonioperis,gloriamet .j.j,^q^.^ auctore Silvestro multas 
honorem et incorruptionem qure- J^ Basilicas icdilicavit , quas sacris 
runt , vitam reternam : iis autera, j„iaginibus, donisque ac muueri- 
qui sunt ex contentione , et qui 
non acquiescuntveritati, credunt 
autem iniquitati , ira et indignatio. 
Lectio iij. 

TRlBULATio et angustia in om- 
nem animam horainis operan- 
tis malum, Judsei primiim , et Grae- 
ci : gloria autem et honor et pax 
onmi operanti bonum , Judffio pri- 
miim , et Cirseco : non enim est ac- 
ceptio personarum apud Deum. 
Quicuuique enira sine lege pecca- 
verunt, sine lege peribunt : etqui- 
cumque iu lege peccavcrunt, per 
legem judicabuntur. Non enim au- 
ditores legis justi sunt apud De- 
uin , sed factores legis justifica- 
buntur. 

IN II. NOCTCRNO. 
Lectio iv. 

SILVESTER Romanus, patre Ru- 
fino , ^ prima setate operam 
dedit Cyrino presbjtero : cujus 
doctrinam et mores egregife imlta- 
tus , trigesimum annum agens , 
presbyter sanctEe Romanse Eccle- 
.sire i Marcellino Pontifice creatur. 
Quo in munere , ciim omni laude bus raagnificentissimis exornavit : 
facultate etiam data Christianis , 
quod antea negatum erat, publi- 
ce terapla exstruendi. Hoc Ponti- 
fice habita sunt duo Concilia ; Ni- 
ca;num , ubi pra^sidentibus ejus 
legatis, praisenteque Constantino , 
et treceutis decera et octo Episco- 
pis , sancta et Catholica Fides ex- 
plicata est , Ario , ejusque secta- 
toribus condemnatis ; quara etiam 
Synodum coufirmavit, petentlbus 
Concilii Patrlbus universis : et Ro- 
manum, in quo interfuei'e ducen- 
ti octoginta quatuor Episcopi , u- 
bi iteriim Arius condemnatus est. 
Lectio vj. 

MULTA item decreta fecit Eccle- 
sia; Dei utilia : in his , Ut ii so- ' 
lo Episcopo Chrisma conliceretur: 
Ut presbyter chrismate baptizati 
summum liniret verticem : Ut Dia- 
coni dalraaticis in Ecclesia,et pal- 
la linostima ad lajvani uterentur: 
Ut in lineo tantiim velo sacrificium 
altaris conficeretur. Praiscripsit 
tempus omnibus , qui Ordinibus 
initiati essent , exerceudi singulos In Circumcisione Domini. 
Ordines in Ecclesia , antequam 
quisque ad altiorem gradum as- 
cenderet : rt laicus clerico non 
inferret crimen : Jfe clericus apud 
profnnum judicem causam dice- 
ret. sabbati et Dominici diei no- 
mine retento, reliquos hebdoraa- 
dre dics Feriarum nomine distinc- 
tos, utjam ante in Ecclesia vocari 
cipperant, appellari voluit : quo 
5isnificaretur , quotidie clericos , 
nbjecta cjeterarum rerum cura , 
i;ni Deo prorsus vacare debere. 
lluic coelesti prudentise , qua Ec- 
rlesiam administrabat, insignis vi- 
t;e sanctitas , et benignitas in pau- 
peres perpetuo respondit. Quo in 
scnere providit , ut clericis copio- 

!S f^ 

virginibus quw ad victuni neces- \\ 
saria essent , suppeditarentur. Yi- 
xit in Pontificatu annos vj^inti 
iinuni,mensesdecem, dienii.'ni::n. 
Sepultus est in cnemeterio Priscil- 
lae , via Salaria. Fecit Ordinationes 
septem mense Decembri , quibus 
creavit Presbyteros quadraginta 
duos , Diaconos vi^"nti quinque , 
Episcopos per diversa loca se.\a- 
{finta quinque. 

In iij. ^oct. Homilia Sancti Evan- 
fi-elJi fratres de Com. Conf. non 
Poutif. I. loco , cum ait. de Com. 
Conf. Pont. 

Reliqua omnia usque ad Vesp. 
sumunturde Com. Conf. Pont.Et 
in fine Latid. fit comm. de Octa- 
vis , utsuprn , p. 149. 

IN CIRCUMCISIONE 157 
IX I. AOCTUBNO. 

Ant. Dominus dixit ad me : Fi- 
lius meus es tu , ego hodie ge- 
nui te. 

Psalm. Quare fremuenint, p. 3. 

Ant. In sole posuit tabernacu- 
lum suum : et ipse tanquam spon- 
sus procedens de thalamo suo. 

Psalm. Coeli enarrant ,p. Ifl. 

Ant. Elevamini, port.-e aeterna- 
les , et introibit Rex gloria. 

Psalm. Domini e.st terra,/j. Sf. 

*. Tanquara sponsus. ft. Domi- 

nus procedens de thalamo suo. 

De Epistola beati Pauli Apostoli 

ad Romanos. 

Lectio j. Cap. 3et 4. D M I ?r I 

et Octava Nativitatis. 

IX I. VESPERIS. 

Ant. et Capit. de Laud. Psalmi 
ut in Festis B. M. V. , p. 85*. 

Hi/mnus3es\i Redemptor,/^. 1.35. 

T.Verbum caro factum est, allel. 
jt. Et habitavit in nobis, allel. 

AJ Mafrnif. Ant. Propter ni- 
miam charitatem suam , qua di- 
lexit nos Deus , Filium suum misit 
in similitudiuem carnis peccati , 
alleluia. 

Oratio ut infra in Laudibus. 

Et nulla fit commemoratio. 

Ad Matut. Invit. et Hymnus ut 
in Nativ. , p. 135. aut qu,e utilitas circumcisio- 
nis .■" Aiultiim per omuera modum. 
Primiira quidem, quia credita sunt 
illis eloquia Dei. Quid enira si qui- 
dam illorum non crediderunt ? 
Kumquid incredulitas illorum fi- 
dem Uei evacuabit .' Absit. Est au- 
tem Deus verax : omnis autem ho- 
mo mendax , sicut scriptura est : 
L't justificeris in sermonibus tuis, 
et vincas ciim judicaris. .Si autem 
iniquitasnostra justitiam Deicom- 
mendat , quid dicemus ? Jiuraquid 
iuiquus est Deus , qui infertiram? 
{ secundiim hominem dico. ) .\b- 
sit. Alioquin quomodo judicabit 
Deus huncmundum? 

it. Ecce -Agnus Dei , ecce qui tol- 
lit peccata mundi : ecce de quo 
dicebam vobis : Qui post me ve- 
nit, ante me factus est : * Cujus 
non sum dignus corrigiam calcea- 
inenti solvere. v. Qui de terra est, 
de terra loquitur : qui de coclo ve- 
nit , super omnes est.— Cujus. 
Lectio ij. 

ATf Judaeorum Deus tantiim ? 
Nonne et Gentium ? Imo et 
Gentiura. Quoniani quidem unus 
est Deus , qui justificnt circumci- 
sionem ex fide , et pneputium per 
fidem. Legem ergo destruimus per 
fidem ? Absit: scd legera statuimus. 
Quid ergo dicemus invenisse Abra- 
ham patrem nostrum secundiim 
carnem ? Si enim Abraham ex 
operibus justificatus est , habet 
gloriam , sed non apud Deunii 558 In Ciremncisione Dommt. Quicl enfm dicit Scriptura ? Credi- 
dit Abrahani Deo , et reputaturu 
est illi ad justitiain. Ei auteni qui 
operatur , nierces non imputatur 
secundiim gratiam,sed seeundiim 
debitura. Ei vero qui non opera- 
tur , credcnti autem in eum qui 
justificat impium , reputatur fides 
ejus ad justitiam secuudum pro- 
positum gratiae Dei. Sicut et Da\ id 
dicit beatitudinem hominis , cui 
Deus accepto fert justitiam sine 
operibus. IJeati quorum remissa; 
sunt iniquitates, et quoFumtecta 
sunt peccata. 

|t. Dies sanctificatus illuxit no- 
bis : venite , gcntes , et adorate 
Uominum : * Quia hodie descendit 
lux magna in terris. *. Haec dies 
quam fecit Dominus , exultenius 
et lietemur in ea. — Quia. 
Lectio iij. 

BEATITUDO ergo ha?ein circum- 
cisione tantiim manet , an 
etiam in pra."putio ? Dicimus enim 
quia reputata est Abraha? fides art 
justitiam. Quomodoergo reputata 
est ? In circumcisione , an in prae- 
putio ? Non in circumcisione , sed 
in praeputio. Et signum accepit 
eircumcisionls , signaculum justi- 
tia? fidei , quK est in pra-putio : ut 
sit patcr omnium credentium per 
pra.'putium , ut reputetur et illis 
ad justitiam : et sit pater circum- 
cisionis , non iis tantiun qui .sunt 
ex circumcisione , sed et iis qui 
sectantur vestisia fidei , qui est 
in pra^putio patris nostri Abraha". 
^. Benedictus qui venit in no- 
mlne Domini r Deus Dominus , et 
illuxit nobis. * .AJlcluia , allelula. 
*. Haec dies quam fecit Dominus , 
exultemus et Isetemur in ea. — Al- 
leluia. Gloria. Alleluia. 

I\ II. KOCTCRIVO. 

• ^nt. Speciosus forma prae filiis 
hominum, diffusa est gratia in la- 
biis tiiis. 

Psalm. Eructavit cor,p. 44. 

Ant. Homo natus est in ea , et 
ipse fundavit eam Altissimus. 

Psalm. Fundaraenta ejus,/j. 69. 

4nt. Exultabunt omnia ligna sil- 
varum ante faciem Domiai , quo- 
niam venit. 

PsaUn. Cantate Domino , p. 71, t. Speciosus forma prae filus ho- 
minum. ^. Diffusa est gratia in la- 
biis tuis. 

Sermo sancti Leonis Papje. 

Serni. 7. de Nativitate Dominl. 

Lectio iv. 

FESTiviTATis hodiernae , dilec- 
tissimi , verus venerator est , 
et pius cultor , qui nec de incar- 
natione Domini aliquid falsum , 
necde Deitate aliquid sentit indig- 
num. Paris enim periculi raalum 
est , si illi aut natune nostrfe veri- 
tas , aut paternae gloria^ negatur 
requalitas. Ciim ergo ad intelli- 
gendum sacramentum nativitatis 
Christi , qua de matre virgine est 
ortus, accedimus , abigatur pro- 
cul terrenarum caligo rationuni , 
et ab illuminatae fidci oculo mun- 
danje sapientiae fumus abscedat. 

ft. Congratulamini mihi, oranes 
qui diligitis Dominum : * Quia ciim 
essem parvula , placui Altlssimo , 
ct de meis visceribus genui Deum 
et hominem. v. Beatam me dicent 
omnes generationcs , quia ancil- 
lamhumilemrespexitDeus.— Quia. 
Lectio V. 

DiviNA est enim auctoritas cui 
credimus ; divina est doetrina 
quaiu sequimur. Quoniam sive le- 
gis testificationi, sive oraculisPro- 
phetarum , sive Evangelica.' tuba; 
interiorein admovcamus auditum, 
verum est quod Joannes plenus 
Spiritu saiicto intonuit : In princi- 
plo erat ^ erbum , et Verbum erat 
apud Deum, et Deuseiat Verbum. 
Hoc erat in principio apud Deum. 
Omnia per ipsum facta sunt , et 
sine ipso factum est nihil. Et simi- 
liter verum est quod idem praedi- 
cator adjecit : Verbum caro fac- 
tum est , et habitavit in nobis : et 
vidimus gloriam ejus , gloriam 
quasi unigeniti k Patre. 

9:. Confirmatum est cor Virginis, 
in quo divina mysteria Angelo 
nuntiante concepit : tunc specio- 
sum forma pra; fillis hominum cas» 
tis suscepit visceribus : * Et be- 
nedicta in oeternum Deum nobis 
protulit et hominem. t. Domus 
pudici pectoris templum repenta 
fit Dei: intacta nesciens virum, 
verbo concepit filiura. — Et. I In Circumcisione Domiai. 159 Lectie Tj. 

Iw utraqne ergo natura idem est 
Dei Filius , nostra suscipiens , et 
propria non amittens : in homine 
hominem renovans, in se incom- 
mutabilis perseverans. Deitas enim 
qua? illi cum Patre communis est, 
nullum detrimentum omnipoten- 
tiae subiit , nec Dei formam sersi 
forma violavit , quia summa et 
sempiterna essentia , quae se ad 
humani geueris inclinavit salutera, 
nos quidem in suam gloriam trans- 
tulit , sed quod erat , esse non des- 
titit. Cnde ciim Unigenitus Dei 
minorem se Patre confitetur , cui 
se dicit sequaiem , veritatera in se 
formce utriusque demonstrat , ut 
et humanam probet imparilitas, 
etdivinam dectaret aequalitas. 

|t. Benedicta et venerabilis es, 
■Virgo iSIaria , quae sine tactu pu- 
doris inventa es mater Salvatoris: 
*Jacebatin prrpsepio, etfulgebat 
In cnelo. +. Domine, audivi audi- 
tum tuum , et timui : considera- 
vi opera tua , et expavi : in me- 
dio duorum animalium.— Jacebat. 
filoria. Jacebat. 

iN III. nocti:r\o. 

Ant. In principio , et ante sse- 
cula^i^us erat Vcrbum , et ipse 
natiHtet hodie Salvator mundi. 

Psami. Dominus regnavit, p. 72. 

.4nt. Ante luciferum genitus , et 
ante saecula , Dominus Salvator 
noster hodie nasci dignatus est. 

Psahn. Cantate Domino, }>. 74. 

Ant. Nato Domino Angelorum 
chorus canebat , dicens : Salus 
Deo nostro , sedenti super thro- 
num , et Agno. 

Psalm. Domlnus regnavit, p. 75. 

*. Notum fecit Dominus , alle- 
luia. 9:. Salutare suum , alleluia. 

Lectio sancti Evangelii secundiim 

Lucam. 

Lectio vij. Cap. 2. c. 

IN illo tempore : Postquam con- 
summati sunt dies octo , ut cir- 
cumcideretur puer , vocatum est 
nomeu ejus Jesus. Et reliqua. 

Homilia S. Ambrosii Episcopi. 
Idb. 2 in cap. 2 Lucce , circa med. 

CiRCUMCiDiTUR itaque puer. 
Quis est iste puer , nisi ille de quo dictum est : Puer natus est 
nobis, filius datus est nobis ? Fac- 
tus est enira sub lege , ut eos qui 
sub lege essent , lucrifaceret. Ct 
sisterent eum Domino. Quid sit 
autem in Jerusalem sisti Doraino 
dicerera , nisi in Isaiae commentis 
ante di.xissem. Circumcisus enim 
vitiis Dominico dignus judicatur 
obtutu : quia oculi Douiini super 
justos. Vifles omneni legis veteris 
seriem fuisse typum futuri : nam 
et circumcisio purgationem signi- 
ficat delictorum. 

B-. Sancta et iraraaculata virgi- 
nitas, quibuste laudibus efferam, 
nescio : * Quia quem coeli capere 
non poterant , tuo gremio eontu- 
listi. V. Benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus fructus ventris tuL 
— Quia. 
Benedictio. Divinum auxilium, 

Lectio viij. 

SED quoniam prona quadam cu- 
piditate peccandi , humanse 
carnis et mentis fragilitas inex- 
tricabilibus vitiis implicatur , eo 
per octavum circumcisionis diem, 
culpre totius futura purgatio re- 
surrectionis prfefigurabatur a^ta- 
te. Hoe est enim illud : Quia omne 
mascullnum adaperiens vulvara , 
sanctum Domino vocabltur. Ver- 
bis enim legis promittebatur Vir- 
giflis partus. Et vere sanctus, quia 
immaculatus. Denique ipsum esse, 
qui lege signetur , in eumdemmo- 
dum ab .\ngeIo repetita verba de- 
clarant: Quod nascetur , inquit, 
Sanctum , vocabitur Fillus Dei. 

jt. Nesciens mater virgo virum 
peperit sine dolore : * Salvatorem 
ssculorum , ipsura Regem .\nge- 
lorura sola virgo lactabat ubere 
de cceIo pleno. t. Doinus puflici 
pectorls templum repente fit Dei: 
intacta nesciens virum , verbo 
concepit filium. — Salvatorem. GIo- 
ria. Salvatorem. 

Lectio ix. 

SOLUS enira per omnia ex natis 
de femina sanctus Dominus .le- 
sus , qui terrenjE contagia corrup- 
telie , immaculati partils novitate 
non senserit , et coelesti majes- 
tate depulerit. Aam si litteram se- 
(juamur : quomodo sauctus omnis 160 1,1 Circumcistone Dommi. 

masculus , ciim multos sceleratis- non erat assumpsit, non commix. 

simos fuisse non lateat ? Numquid tionem passus , neque divisionem, 

sanclus Actiab ? numquid sancti Oratio 

rseudopropheta) , quos ad Eline 

preces 

nis absumpsit . oc^ .... o......... , ^^,„^^^„0 ,.; ^,-^.,„1^ prrestitls- 

quem m (igura futuri mysteru pia propheta) quos ad El.ne ^^^ ^_^,^^j^ ^^^^^^ ^^^_ 

ultor cy lestis mjun.T ig- JJ ^^ ^^^^,.^ virginitate fcecunda, 
umpsit? !>ed ille s.anctus , ^^^ ^^^. ° „,„ ,„.^ct,ti.- legisdivina; prcescriptasignabant; 
e6 qu6d solus sanctfe Ecclesia- vir- 
ginis ad generandos populos Dei , 
immaculatae fiiecunditatis aperiret 
genitale secretura. 
Te Deum laudamus ,p. 12. 

AB LAUDES 

et per Horas , Antiphonx. 

1. O admirabile commercium!* 
Creator generis huraani , anima- 
tum corpus sumens de Virgine 
nasci dignatus est : et procedens 
homo sine semine , largitus est no- 
bis suam Deitatem. 

2. Quando natus es * ineffabili- 
ter ex Virgine , tunc impleta? sunt 
Scripturie: sicut pluvla in vellus 
descendisii , ut salviim faccres ge- 
nus humanum : te laudamus, Deus 
noster. 

3. Rubum quem videratMoyses* 
incombustum , conservatam ag- 
novimus tuara lauriabilem vlrgini- 
tatem : Dei genitrix, intercede pro 
Dobis. 

4. Germinavit radix .Tesse : * or- 
ta est stella ex Jacob; Virgo pc|t£- 
rit Salvatorem : te laudamus, Deiis 
Doster. 

5. Ecce Maria * genuit nobis Sal- 
vatorem , qucm Joannes videns ex- 
clama\it , dlcens : Kcce Agniis 
Dei , ecce qui tollit peccata mun- 
di , alleluia. 

Capitulum. Tit. 2. c. 

Apr.\RUiT gratia Dei Salvatoris 
nostri omnibus hoiiiiiiibus , 
erudiens nos , ut abnegantes ira- 
pietatem , et swcularia desiderla , 
sobrlfe, et just6, et pie vivanuis in 
hoc sffculo. 

Ilymntis A solis ortils , p. 139. 

V. Verbum caro factuni est , al- 
lcluia. H:. Et habitavit in nobis , 
alleluia. 

.4d Bened. Jnt. Mirabilemyste- 
rium dcclarntur hodie : innovan- 
tur natura", Deus borao factusest: 
jd quod fuit perraansit , et quod diceates ; Gloria tibi , Doiniae. ti : tribue , quresuraus , ut ipsam 
pro nobis interccdere sentiamus , 
per quam meruiraus auctorem vi- 
ta,' suscipere , Dominura nostrum 
Jesum Christum Filium tuum : Qui 
tccum. 

AD TERTIAM. 

Capit. Apparuit gratia. 

jt. l}r. Verbum caro factum est, 

* AUeluia, alleluia. Verbum. v. Et 
habitavit in noliis. Alleluia , alle- 
luia. Gloria. Verbuin. "t". Ipse invo- 
cabit me , nlleluia. jt. Pater meus 
es tu , alleluia. 

AD SEXT.VM. 

Capitulum. Heb. I. c. 

ET : Tu in principio , Domlne , 
terram fundasti , et opera ina- 
nuum tuarum sunt coeli. 

R: l/r. Notum fecit Dominus , 

* AUeluia, alleluia. Notum. v. Sa- 
lutare suum. Alleliila , .illelula. 
(ilorla. Notum. t. Viderunt oinnes 
fines terric, allelula. |i-. Salutare 
Dei nostri , alleluia. 

AD \OMAM. 

Capitttlitm. Hebr. I. c. 

Irsi peribunt, tu autem perma- 
nebis : et oinnes slcut vestimen- 
tura veternscent , et velut amic- 
tum mutnblseos , etmutabuntur: 
tu autem idem ipse es , et auni tui 
non delicient. 

51-. l^r. Viderunt omnes fines ter- 
ra: , * AUeluia , alleluia. Viderunt. 
■V. Salutare Dei nostri. Allelula , 
alleluia. Gloria. Viderunt. ir. Ver- 
buin caro factum est , alleluia. 
|l-. Et habitavit in nobis , alleluia. 

IX II. VESPERIS. 

Onmia dicuntur ut in I. prater 
*. Notum fecit Dominus , alle- 
luia. it. Salutare suum , allehiia. 

Ad Mai;nir. Ant. Magnum hare- 
ditalis mvstcriura : templum Dei 
factusest uterus neseientis virum; 
non est pollutus ex ea carnem as- 
jiiinens : oiiines Gentes veiiient , Iii Octava sancti Stephaiit. IGT 

Deinde pro S. Stephano. lapidabant : et testes deposuerunt 

Ant. Stephanus autem plenns vestimenta sua secus pedes ado- gratia et fortitudine , faciebat sig- 
na mat;na in populo.*. Stephanus 
Yidit ccelos apertos. b.-. Vidit et in- 
troivit : beatus homo, cui coeli pa- 
tebant. 

Oratio. 

OMNipoTENs .sempiterne Deus , 
qui primitias niaityrum in 
beati Levitse Stephani sanguine lescentis , qui vocabatur Saulus. 
Et lapidabant Stephanum invo- 
cantem , et dicentem : Domine Je- 
su , suscipe spiritum meum. 

jt. Videbant omnes Stephanum , 
qui erant in concilio : * Et intue- 
bantur vultum ejus tanquam vul- 
tum Angeli stantis inter illos. 
^. Plenus gratia et fortitudine , dedicasti, tribue, quresumus, ut faciebat prodigia et signa magna 
pro nobis intercessor existat, qui in populo.— Et. 
prosuisetlam persecutoribusexo- 
ravit Dominum nostrum Jesum 
Christum Filiumtuum: Quitecum. Lectio iij. 

POSITIS autem genibus , clama- 
vit v( De aliis Octavis nihil fit. 

IN OCTAVA SANCTI STEPHANI. 

Diip/ex. 

Omnia dicnntur ut in die Festi , 

p. \^Q , privter Lect. et Orationem. 

IX I. KOCTijRsro. 

De Actibus Apostolorum. 

Lectio j. Cap. 7. f. et 8. 

DCRA cervice, et incircumcisis 
cordibus etauribus, vos sem- 
per Spiritui .sancto resistitis , sicut 
patres vestrl , ita et vos. Quem oce magna , dicens : Domi- 
ne , ne statuas illis hoc peccatura. 
Et ciim hoc dixisset , obdormivit 
in Domino. Saulus autem erat 
cousentiens neci ejus. Facta est 
auteni inilla diepersecutio magna 
in Ecclesia , qu;e erat Jerosoly- 
mis : et omnes dispersi sunt per 
regiones Judteae et Samariie , pr;e- 
ter Apostolos. Curaverunt autem 
Stephanum viri timorati , et fece- 
runt planctum magnum super 
eum. 
(t. Intuens in coelura beatus Ste- Prophetarum 'non sunt persecuti Pl«°"^ "^f'^ gloriam Dei , et ait : 
patres vestri ? Et occlderunt eos , * Ecce video coelos apertos et F.- 
„,„■ „ *:.,i,„„i. H„ ,H,<...t,. lium hominis stantem k dextris qui pr<Enuntiabant de adventu 
Justi , cujus vos nunc proditores 
et homicida? fuistis : qui accepistis 
legcm in dispositione Angelorum, 
et non custodistis. Audientes au- 
tem haec , dissecabantur cordibus 
suis, et strldebant den tibus in eum. 
^. Stephanus autem plenus gra- 
tia et fortitudine , * Faciebat pro' virtutis Dei, t. Ciim autem esset 
Stephanus plenus Spiritu sancto , 
intendens in ccelum vidit gloriam 
Dei, et ait. — Ecce. Gloria. Ecce. 

IX II. IVOCTIRXO. 

Sermo S. Augustini Episcopi. 

Serm. 2. de S. Stephano. 

Lectio iv. digia et signa magna in populo. •nosT hesternum festivissimum 

diem , quo Salvatoris nostri *. Surrexerunt quidam de syna- j[ 

goga disputantes cum Stephano , chrlstV"nobis' nativUas illuxit , 

et non poterant resistere sapien- ^^;^^^ hodiernus dies beati martv- 

tia- et spiritui qui loquebatur. ^^^ stephani corona illustratur. 

Faciebat. Martyris illius raerita nulla pars 

Lectio ij. orbis ignorat : passus enim est in 

CUM autem esset plenus Spiritu ipso principio EccIesiBe, id est, in 

sancto , intendens in coelum ipsa urbe Jerosolyma. Ibi enim 

\idit gloriam Dei , et Jesum stan- Diaconus ministravit : et in ipso 

tera ci dextris Dei. Et ait : Ecce vi- juventutis llore decorem atatis 

deo coelos apertos , et Filium ho- suae sanguine purpuravit. Passio 

minis stantem a dextris Dei. Ex- ejusinsignis est , multumque mi- 

clamantes autein voce magna , rabilis. Hanc modo de libro Ac- 

continuerunt auressuas, et iinpe- tuum .\postolorum , ciim legere- 

tum fecerunt unaniraiter in eum. tur, non soliim audivimus , sed 

Et ejicientes eum extra civitatem etiam oculis spectavimus. IC3 In Octava sancii Stephant. Leclio V. 

CHRisTUS ergo caput Martyrum 
pi-ior passus est pro nobis , re- 
iinquens vobis exemplum , ut se- 
quamini vestigia ejus. Cujus pas- 
sionis vestiffia prosecutus bea- 
tissiraus Stephanus , conlitendo 
Christum Inpidatus a Judais, co- 
ronam meruit tanquam suo sibi 
nomine positam. Stephanus enim 
groece , latind corona appellatur. 
Jam corona nomen habebat , et 
ideo palmam martyrii suo nomine 
praeferebat. 

Lectio vj. 

Qtn ciim lapidaretur , non soliim 
non expectabat de persecuto- 
ribus reportare vindictam , sed 
eis potiiis ii Deo veniam postula- 
bat. Meminerat enim dixisse Do- 
minum : Mihl vlndicta, ego re- 
tribuam , dicit Dom-inus. Et ite- 
nim : Ne dixeris , Ulciscar me de 
inimicis meis ; sed expecta Domi- 
num , ut tibi auxilio sit. Expecta- 
re nos jubet Dominus Deus , ut in 
die futurre retributlonis cum sauc- 
tls Martyribus vindicemur. 

IX III. NOCTIRXO. 

Lectio sancti Evangelii secundiim 

Matthxum. 

Lectio vij. Cap. 23. 

IN lllo tcmpore : Dlcebat Jesus 
Scribis et IMiarisa-is : Ecce ego 
mitto a<l vosProphetas , et sapien- 
tes , et Scribas : et ex illis occide- 
tls, ct crucitigetis. Et reliqua. 
Homilia S. Hieronymi Presbytert. 
Lib. 4. Comm. iii cap. 23 Mutth. 

JERCSM.EM, Jerusalem, qua" oc- 
cidis 1'rophetas. Jerusalem , noii 
saxa et a;dllicia clvitatis , sed ha- 
hitatores vocat : quam plangit pa- 
Iris aftectu , sicut et in alio loco 
legiraus qu6d videns eam , neverit. 
1n eo aiitem quod dicit : Quoties 
volui congregare filios tuos , om- 
nes retro Prophetasii se missos es- 
se testatur. Gallinae quoque simi- 
litudinem congregantis sub alas 
pullos suos, in cantico Deutero- 
nomii leglmus : Sicut aquila pro- 
tcgit nidum suura ,et super pullos 
suos desidcravit: expandens alas 
suas , suscepit eos , et tulit super 
pcnnas suas. Lectio viij. 

ECCE relinquetur vobls domus 
vestra deserta. Hoc ipsum ex 
persona Jereraire jara ante dixe- 
rat : Reliqui domum meam , di- 
misi hKreditatem meam : facta est 
mihi hareditas raea quasi spc- 
lunca hynena. Deseitam Judieo- 
rum domum , id est , templum il- 
lud , quod fulgcbat augustiiis , 
oculis comprobamus , quia hnbi- 
tatorein Christura perdidit , et h;c- 
reditatem praeripere gestiens oc- 
cidit hjeredem. 

Lectio ix. 

Dico enim vobis , Non me vide- • 
bitis amodo , donec dicatis : 
r.cnedictus qui venit in nomine 
Domini. Ad Jerusalem loquitur, 
etad populum Juda?orum. Versi- 
culum autem istum ( quo et par- 
vull atque lactentes in ingressu 
Jerusalem Domini Salvatoris usl ^ 
sunt , qunndo dixerunt: Benedic- 
tus qui venit in nomine Domini, 
hosanna in excelsis ) sumpsit de 
centcsimo decimo septimo psal- 
mo , qui manifeste de adventu 
Domini scriptus est. 

Te Deum laudamus , p. 12. 

In Laud.fit cornnt. S. Joanni.t et 
SS. Innocentium utsupra , p. 149. 

In II. fesp. Ant. de Laud. , 
p. \M. Psalmi de Dom. loco ult. 
Credidi,p. 88. 

Deindefit de sancto Joanne. 

Capitulum. Eccli. 15. 

Qct timet Deum, faciet bona 
et qul continens est justitiae , 
appiebendet illam , et obviabit 
illi quasi mater honorificata. 

Ht/mn. Exultet, rfe Com. Apost. 

V. Valde honorandus est beatus 
Joannes. r-. Qui supra pectus Do- 
mini in cnena recubuit. 

Ad Magnif. Ant. Iste est Joan- 
nes , qui supra pectus Domlni In 
cirna recubuit: beatus Apostolus, 
cui revclata sunt secreta coelestia. 

Oratio. Eccleslam tuam, p. 143. 
Pro S. Stephano. 

Ant. Sepelierunt Stephanum vi- 
rl timorati, et fecerunt planctum 
inagnum super eum. 

*. Stephanus vidit ccelos aper' In Octava sancti Jcxinnis. 1G3 tos. |t. Vidit et introivit : beatus 
bomo , cui coeli patebant. 
Oratio Omnipotens, p. 161. 
Pro SS. Innocentibus , utsupra» 
p. 150. 
m OCTAVA SANCTI JOANNIS. 

Duplex. 
Omnia dieuntur ut in die Festi , 
p. 143 , prteter Lectiones. 
IN I. NOCTCRXO. 

De libro Apocalypsis beati Joan- 

nis Apostoli. 

I.cctio j. Cap. 4. 

POST hfec vidi -. et ecce ostiunfj 
apertum in coelo; et vox prima 
quam audivl , tanquam tubae lo- 
quentis mecum , dicens : Ascende 
huc, et ostendam tibi qua; opor- 
tet fieri post haee. Et statim fui in 
spiritu : et ecce sedes posita erat 
In cnelo , et supra sedem sedens. 
Et qui sedebat, similis erat aspec- 
tui lapidis jaspidis et sardinis : et 
iris erat in circuitu sedis , similis 
Tisioni smaragdina^.Et in circuitu 
sedis sedilia viglnti quatuor : et 
super thronos viginti quatuor se- 
Diores sedentes , circumamicti ves- 
timentis albis, et in capitibus eo- 
rum coronae aureae. 
Leetio ij. 

ET de throno procedebant ful- 
^ra , et voces , et tonitrua : 
etseptem lampades ardentes ante 
thronum , qui sunt septem spiri- 
tus Dei. Et in conspectu sedis tan- 
quam mare vitreum simile cr>s- 
tallo : et in medio sedis , et in cir- 
cuitu sedis , quatuor animalia ple- 
n» oculis ante et retro. Et aniranl 
primum simile leoni , et secundum 
auimal simile vitulo , et tertiuni 
animal habens faciem quasi ho- 
ininis , et quartum animal simile 
aquilie volanti. Et quatuor anima- 
lia , singula eorum habebant alas 
senns : et in circuitu, et intus ple- 
na sunt oculis. 

Lectio iij. 

ET requiem non habebant die 
ac nocte , dicentia : Sanctus , 
Sanctus , Sanctus Dominus Deus 
omnipotens, qul erat, et qui est, 
et qui ventupus est. Et ciim da- 
rent illa animalia gloriara , et ho- 
norem , et benedictionem sedenti super thronum, viventi in sacula 
saeculorum , procldebant viginti 
quatuor seniores ante sedentem 
in throno , et adorabant viventem 
in saecula saeculorum , et mitte- 
bant coronas suas autethronmn, 
dicentes : Dignus es, Domine Deus 
noster, accipere gloriam, et hono- 
rem , et virtutem : quia tu ereasti 
omnia , et propter voluntatem 
tuam erant , et creata sunt. 

IX II. XOCTCRXO. 

Ex Tractatu sancti Augustini Epi- 

scopi in Joannem. 

Lectio iv. Tract. 36. 

IX quatuor Evangeliis, vel potiiis 
quatuor librfs unius Evangelii , 
sanctus Joannes Apostofus non 
immerito seeundiim intelligen- 
tiam spiritalem aquilsE compara- 
tus , altiiis multoque sublimiiis 
aliis tribus erexit praedicationem 
suam : et in ejus erectione etiam 
corda nostra erigi voluit. Xam cae- 
teri tres Evangelistre tanquam 
cura homine Domino in tcrra am- 
bulant, ctde divinitate ejus pauca 
dixerunt : istura autem quasi pi- 
guerit in terra ambulare , sicut 
ipso exordio sui sermonis into- 
nuit , erexit se non solum super 
terram, et superomnem ambitum 
aeris et cceli , sed super omnem 
etiam exercitura .\ngelorum, om- 
nemque constitutionem invisibi- 
lium potestatum : et pervenit «d 
eum , per quem facta sunt omnia , 
dicendo : In principio erat Ver- 
bum, etVerbum eratapud Deum, 
et Deus erat Verbum. 
Lectio \. 

Hcrc tantae sublimitati principii 
etiam cstera congrua praedi- 
cavit , et de Doraini divinitate , 
quomodo nullus alius est locutus : 
hoc ructabat , quod biberat. Non 
enim sine causa de illo fn isto ipso 
Evangelio narratur , quia et iii 
convivio super pectus Domini ilis- 
cumbebat. De illo ergo pectore in 
secreto bibebat ; sed quod in se- 
creto bibit , in manifesto eructa- 
vit : ut perveniat ad omnes gentes 
non soliim incarnatio Filii Dei , 
passio , et resurrectio , sed etinm 
quod erat ante incamationemuni- ]G4 In Ociava sanctoruin Innocentium. cus Patri , Verbum Patris , coaeter- 
nus generanti , aequalis ei k quo 
missus est. 

Lectio vj. 

AQUiLA ipse est Joannes, su- 
t)Iiinium piredicator , et lucis 
intcrnne atque teternae fixis oculis quid ad te ? Ilis verbis nos eru- 
diens, neque dolenduni , neque 
curiosiixs praeter divinam volun- 
tatem investigandum. Kam ciim 
Petrus semper in hujusmodi in- 
terrogationes ferventiiis prosili- 
ret, iterum ejus fervorem retun- conteraplator. Dicuntur enim et dens, qu6d nonsit ulterius inqui- 

puUi aquilarum a parentibus sic rendum, in hunc raodum respon- 

probari , patris scilicet ungue Sus- dit. 
pendi , et radiis solis opponi. Qui Leetio ix. 

firme contemplatus fuerit , lilius ■pxnT ergo sermo iste inter fra- 

agnoscitur : si acie palpitaverit , JZi tres , quod discipulus ille non 

tanquamadulterinusab unguedi- moritur : et non dixit ei Jesus , 

roittitur. Jam ergo videte , qu.^im qula non moritur ; sed , Si eum 

sublimia loqui debuit , qui est a- volo manere donec veniam, quid 

quilse coinparatus: ettamenetiam ad te ? Noli arbitrari, inquit , eo- 

nos humi repentes, infirnii, et vix dem modo me de vobis disposuis- 

ulliusmomenti interhomines, au- se. Hoc autem dixit , ut intempes- 

demus tractare ista , et ista expo- tivum affectum , et consuetudinis 

nere ; et putaraus nos aut capere desiderium tolleret. Ciim enim es- 

posse ciim cogitamus , aut capi sent orbisterrarum curamsuscep- dum dicimus 

I\ III. TVOCTrHNO. 

Lcctio sancti Evangelii secundtim 

Joannem. 

Lectio vij. Cap. 21. d. 

IN illo tempore : Dixit .Jesus Pe- 
tro : Sequere me. Conversus Pe- 
trus vidit iilum discipulum , quem 
ililigcbat Jesus , sequentem. Et 
reliqua. 

Homilia S. Joannis Chrysost. 
Homit. 87. in Joannem, circa med. 

CUM magna Christus Pctro com- 
municasset , orbis terrarum cu- turi , simul nmpliiis esse non opor- 
tebat : magnumenim fuisset mun- 
do detrimentum. Idcirco, inquit : 
Opus suscepisti , id considera , 
perfice , labora, et te certamini- 
bus expone. Quid ad te , si volo 
eum manere hic ? Tu officium tu- 
um cura , et exequere. 

Te Deum laudamus , p. 12. 

In Laud. comm. SS. Innocen-" 
tium, ut supra , p. 150. 

^dFesp. Ant. de Laud., p. 145. 
Psalmi ut II. Vesp. Apost. 

Capit. et alia ut in die , p 146. 

Et fit comm. SS. Innoccntium. ramdemandasset.martyriumpra?- ^;,^"Hisunt. t. Herodes , «? arf 
dixlsset, et majorem erga eum di* i.audes , p. 150. lectionem testatus esset : ciim vel 
let Petrus Joannem sociura et col- 
legam , inquit : Ilic Jiutem quid? 
Kumquid eamdem viam aggredie- 
tur? Et quemadmodum in coena 
interrogare non ausus, Joannem 
suffecit ; ita nunc vicem reddit , 
arbitratus eura velle, sed nou au- 
dere de se seiscitari. Tum Chris- 
tus : Si eura volo maneredonec ve- 
niam , quid ad te ? 

Lectio viij. 
'AM ciim nimia id charitate di- m OCTAVA SS. INNOCENTIUM. 
Duplex. 
Omnia ut in Festo , p. 1 46 , prte- 
ter Lect. et omittitur ^. ix, cujus 
loco diciturJe Deum. 

IN I. NOCTURNO. 

De Epistola ad Romanos. 
Lectio j. Cap. 5. 

JrSTlFrcATi ergo ex fide, pncom 
habeamus ad Deum per Domi- 
nuni nostrum Jesum Christum : 
ceret Petrus, necab eo dividi per quera et habemus accessum 
vellet, ostendens Christus, quod per fidem in gratiam istam , in 
qiiantavis eum dilectione prose- qua stamus , et gloriamur in spe 
queretur, suam assequi non pos- glorla; filiorum Dei. Kon soliim 
Bet , inquit ; Si eum volo manere , aulem , sed et sloriamur ia tribu- N 4 In Octava sanctorum Innocentiiim. 163 latlonlbus : sclentes quod tribula- 
tio patientiam operatur , patientia 
autem probationem , probatio ve- 
r6 spem ; spes autem non confun- 
dit • qula chaiitas Dei diffusa est 
in cordibus nostris per Spiritum 
sanctum , qui datus est nobis. 
Lectio ij. 

UT quid enim Christus , ciim 
adhuc infirmi essemus, secun- 
diim tempus pro impiis mortuus 
est ? Vix enim pro justo quis mo- 
ritur: nam pro bono forsitan quis 
audeat mori. Commeudat autem 
charitatem suam Deus in nobis : 
quoniam ciim adhuc peccatores 
essemus, secundiim tempus Chris- 
tus pro nobis mortuus est : multo 
igitur magis nuuc justificati in 
sanguine ipsius , salvi erimus ab 
ira per ipsum. 

Lectio ilj. 

Sienlmciiminimiciessemus, re- 
conciliati sumus Deo per mor- 
tem Filii ejus : multo magis re- 
conciliati , salvi erimus in vita ip- 
sius. TSon soliim autem , sed et 
gloriamur in Deo per Domiuum 
nostrum Jcsura Christum , per 
queni nunc reconciliationem ac- 
cepimus. Propterea sicut per u- 
num hominem peccatum in hunc 
mundum intravit , et per pecca- 
tum mors , et ita in omnes homi- 
nes mors pertransiit , in quo om- 
nes peccaverunt. 

IX n. NOCTCE\0. 

Senno S. Augustini Episcopi. 

Sermo I. de Innocentibus. 

Lectio iv. 

N.4.SCENTE Domino luctus coppit , 
non eoelo , sed mundo : indici- 
tur matribus lamentatio , Angelis 
exultatio , infantibus transmigra- 
tio. Deus est , qui natus est : Inno» 
centes illi debentur victima , qui 
venit damnare raundi malitiani. 
Agnelli debent immolari , quia Ag- 
nus fiiturus est crucifigi , qui tol- lentiam. Sed oves cernimus ma- 
tres , quJE super agnos lugent. Vox 
in Rama audita est , ploratus et 
ululatus raagnus. Pignora sunt , 
non credita , sed creata : non de- 
posita , sed exposita. 
Lectio V. 

TESTis est ipsa natura , qu;e 
pugnabat in martyres , ciiiii 
tjrannus jactaret infantes. Mater 
crines capitis dissipabat , qu;e 
ornamentum capitls amittebat. 
Quantis modis infantem volebat 
abscondere, et ipse se infantulus 
publicabat ! Kesciebat tacere , 
qiiia necdum didicerat forraidare. 
Pugnabat mater , et carnifex : ille 
trahebat , illa tenebat. Ad carnifi- 
cem mater clamabat : Quid sepa- 
ras ft me , quem genui ex me ? Ute- 
rus genuit, non mansit ille , ciini 
vixit , ubera mea frustra lact» 
con torquens. Caut6 portavi, quem 
a te video manu crudeli jactari. 
Alodo eum effuderunt visceramea, 
et tu elidis ad terram. 
Lectio vj. 

ALi.\ acclamabat mater , ciim 
exactor latro nou compelle- 
ret simul occidi cum parvulo ma- 
trem : Lt quid me dimittis inanem? 
Si culpa est , mea est : si nou est 
crimen , junge mortem , et libera 
matrem. Alia dicebat : Quid qua?- 
ritis ? Unum quaeritis , et multos 
occiditis ; et ad unum , qui unus 
est , attingere non potestis. Alia 
contra clamabat : Veni jam, veni , 
Salvator mundi ; quamdiu quae- 
reris ? NuIIum times : videat te mi- 
les, et nostros non occidat infan- 
tes. Miscebatur lamentatio raa- 
trum,etad eoelum transibatobla- 
tio parvulorum. 

I\' III. NOCTlR\0. 

Lectio sancti Evangelii secundiim 
Matthsum. Lectio vij. Cap. lit peccata mundi. Sed oves ulu- T^' '"" tempore : Angelus Domin lant matres , quia agnos perdunt 
sine voce balantes. Grande marty- 
rium , crudele spectaculum .' Exi- 
mitur machaera , et nulla interve- 
nit causa : sola stridet invidia , 
Khrp qui natus e^t nulli faciat vio- apparuit in somnis Joseph , di- 
cens : Surge , et accipe puerum , 
et raatrem ejus , et fuge iu Aigyp- 
tum : et esto ibi , usque dum di- 
cam tibi. Et reliqua. 
numilia S. Joannis Chrysostomi. IC6 Tn FlgiUa 

Ex Homtl. 8. tn Matth. ante med. 

OVJE ciiin audisset Joseph , ne- 
quaquain passus est scanda- 
lum , neque dixit : Incerta ista res 
est , ac prorsus ambigua. Tu pau- 
16 ante clieebas, quia salvabit po- 
puluiii suum,etnuncseipsuniqui- 
dein non potest de periculis libe- 
rare ; sed fuga nobis est necessa- 
ria, et peregrinatio , ac transmi- 
gratio ionginqua. Contraria ora- 
nino sunt facta promissis. Sed ho- 
rum nihil prorsus opponit : vir 
enim erat tidelis; neque reversio- 
nis tempuscuriose inquirit, quod 
utique ab Angelo non signate fue- 
rat e.xpressura: scd, Esto ibl, in» 
quit, usquequo dicam tibi. 
I^ctio viij. 

VERUM llle nec per ista quidem 
factus est segnior , sed obedi- 
vit libenter et credidit , omnes 
prorsus tribulationes cum gaudio 
sustinendo. Enimvero misericors 
Deus racesUs rebus quxdam etiaia 
jucunda permiscuit. Quod certe ia 
sanctis oinnibus facit, quosneque 
trlbulatlones, neque jucunditates 
slnit habere continuas : sed tum 
de adversis, tum ex prosperis jus- 
torum vitam qunsi admirabilt va- 
rietate contc.xit. Quod hic quoque 
eum fecisse consldera. 

Lectio ix. 

ViDEiTDO quippe sanctus Joseph 
gravidam Vlrftinera , in con- 
turbationem incidit inaxiranm : 
sed adfuit repenti Angelus tiino- 
iTiii prorsus extiiiguens. Oeinde 
videns puerum natum , inaxlina 
cxuitatione repletus est : sed rur- 
siis huic etiam gaudio periculum 
grandesuccessit, cUui tota utique 
civitas turbaretur, ipse rcx fure- 
ret , et ad necem puerum quscre- 
ret. .Sed et hunc mixrorem alia rur- 
sus hctitia subsecuta est , appari- 
tio videlicet stcll<E , et adoratio 
Hagorum. Post hanc quoque ju- 
cunditatcm iterum periculiim , ite- 
rumque formido. Qua;rit, inquit , 
llerodes animam puerl , et fugere 
necesse est, et in longinqua trans- 
ire. 

Tc Deum laudamus , />. 12. 

In II. fcsp. Jnt. de Latid. , Eptpfiani/e. 
p. 148. Psalm. de Dom. loco ult. 
Credidi, p. 88, et reliqtia ut in die. 
Post Orat. SS. Innocenttum fit 
comni. de Vigil. Epiph. Ant. Puer 
Jesus proficiebat jetate et sapien- 
tia coram Deo et honiinibus. 

t. Notum fecit Doininus , allel. 
It. Salutare suum , alleluia. 
Oratio. 

OMNipoTENs sempiterne Deus , 
dirige actus nostros in bene- 
placito tuo, ut in nomine dilecti 
Kilii tui mereamur bonis operibus 
abundare. 

Deindc S. Telesphori , Papre et 
Mart. Ant. Iste sanctus. t. Gloria 
et honore. 

Oratio. Deus , qui nos beati. de 
Communi unius Martyris. 

JN VIGILIA EP1PHAN1.S. 
Ojficium fit semiduplex. 

Ad Matut. Invit. Ilymn. Ant. et 
Psalmi dicuntur ut in Oct. Jfa^ 
ttv., p. 157. Lect. rverd ut infra. 

I!V I. NOCTUBIVO. 

De Eplstola ad Romanos. 
Lectio j. Cap. 7. 

AN ignoratis, fratres, ( scienti- 
bus enim legeni loquor ) quia 
lex in homine dominatur quanto 
tcmpore vivit? Kaiu quiesub viro 
est mulier, vivente viro, alligatu 
est legi : si autem raortuus fuerit 
virejus, soluta est i lege viri. Igi- 
tur, vivente viro, vocabitiir adul- 
tera , si fuerit cum alio viro : si au- 
tem mortuus fuerit vir ejus, libe- 
rata est k lege viri; ut iion sit adul- 
tera , si fuerit cum ailo viro. 
Lectio Ij. 

1TAQUE, fratres mci, et vos morti- 
ficati estis legi pcrcorpus Chris- 
ti : ut sitis alterius , qui ex nior- 
tuis resurrexit , ut fructificemus 
Deo. Ciiin enim «sscnius in carne, 
passiones peccatorum , qua; per 
lcgem erant , opcrabnntur in mein- 
bris nostris,ut frucliticarentmor- 
ti. Nunc auterasoluti sumus a le- 
ge mortis , in qua detincbamur, 
ita ut serviamus in novitate spiri- 
ttts, et uon in vetustate littera;. 
Lectio iij. 

QtnD ergo dicemus.' Lex pecca- 
tum est ? Absit. Sed peccatum In llgi.ia 
Bori «ognoTi , nlsl per le^ro. Nam 
concupiscentiam nesciebam , nisl 
>ex diceret : Non concuplsces. Oc- 
casione autera acceptaj peccatum 
per mandatum operatum est in 
ine omnem concupiscentiam. Sine 
iege enim peccatum raortuum e- 
rat. Ego autem vivebam sine lege 
aliquando : sed ciim venisset nian- 
datum , peccatum revixit. 

IN II. XOCTURNO. 

Sermo S. Augustini Episcopl. 

Serm. 13. de Tempore. 

Lectlo iv. 

DOMi:Tns noster Jesus Christus, 
fratres charissimi , qui in ster- 
num est cunctorum creator , ho- 
die de matre nascendo factus est 
nobis Salvntor. Natus est nobis 
hodie in terapore per voluntatem, 
ut nos perducat ad Patris ceterni- 
tatem. Factus est Deus homo , ut 
homo fieret Deus : ul panem An- 
gelorum manducaret homo , Do- 
minus Angelorum hodiefactus est 
homo. 

Lectio V. 

HODIE impleta est prophetia II- 
la , qure dicit : Rorate , ccell , 
desuper , et nubes pluant justum : 
aperiatur terra , et germinet Sal- 
vatorem. Factusest igitur qui fe- 
cerat , ut inveniretur qui perie- 
rat. Sic enim in psalmis homo con- 
fitetur -. Priusquam humiliarer , 
ego peccavi. Peceavit homo , et 
factus est reus : natus est homo 
Deus , ut liberaretur reus. Homo 
igitur cecidit, sed Deus descendit. 
Cecidit homo miserabiliter , des- 
cenditDeusmisericorditer. Cecidit 
homo per superbiam , descendit 
Deus cum gratia. 

Lectio vj. 

OMiRACtil,A, 6 prodigia , fra- 
tres mei ! Natura" jura mutan- 
tur in homine : Deus nascitur ; 
virgo sine viro gravidatur ; viri 
nesciam sermo Dei maritat : simul 
facta est mater et virgo ; mater 
fiicta , sed incorrupta ; virgo ha- 
bensfilium, uesciens virum : sem- 
per clausa , sed non infcecunda. 
Solus enim sine peccato est natus , 
quem sine virili ci^mplexu non Epiptianite. 167 

concupiscentia carnis , sed qbe- 
dientia genuit mentis. 

IS III. \OCTURJfO. 

Lectio sanctl Evangelii secuDdiim 

Matthaeum. 

Lectio vij. Cap. 2. d. 

IN illo tempore : Defuncto Hero- 
de, ecce -\ngelus Domini appa- 
ruit in somnis Joseph Ln ^Egypto, 
dicens : Surge, etaccipe puerum, 
et matrem ejus , et vade in terram 
Isiael. Et reliqua. 

Homilia S. Hieronymi Presbyteri. 
Lib. I. Comment. in cap. 2 Macth. 

Ex hoc loco intelligimus , non 
soliim Herodem , sed et sacer- 
dotes et Scribas eodera terapore 
necem Domini fuisse meditatos. 
Qui surgens accepit puerum , et 
matiem ejus. Kou dixit , Accepit 
filium suum , et uxorem suam : 
sed puerum , et matrem ej us ; qua- 
si nutritius , nou maritus. 
Lectio viij. 

Audie::?s autem qu6d Arche- 
laus regnaret in Judwa pro 
Herode patre suo, timuit illo ire. 
Multi labuntur errore propter 
ignorantiam historire , putnntes 
eumdem esse Herodem , a quo in 
passione sua Dominus irridetur, 
et qui nunc raortuus esse refera- 
tur. Eigo Herodesille. qui cum Pi- 
liito postea amicitias fecit , hujus 
Herodis filius est, frater Archelai. 
Lectio ix. 

Quo:»iAM Aazaraeus vocabitur. 
Si fixum de Scripturis posui^- 
set exeraphim, nunquam diceret, 
Quod dictiim est per Prophetas ; 
sed simplicitcr, Quod dictum est 
per Prophetam : nunc autem plu- 
raliter Prophetas vocans , ostendit 
se non verba de Scripturis sump- 
sisse,sed sensum. Nazaraens sanc- 
tus interpretatur : Sanctum autem 
Dominuin futurum omnisScriptu- 
ra commemorat. 
Te Deum laudamus ,p. 12. 
AD LAUOES 

et per Horas , Antiphonce. 

I. O .\dmirabile commercium ;* 
Creator generis humaiii , aniuia- 
tLiiD corpus sumens de Virgine 
nasci dignatus est; et procedens 168 In Epiphania Domfnt. 

homo sine semine , largitus est perit Snlvatorem : te laudamus, 

nobis suam Deitatera. Deus noster. 

2. Quando natus es * ineffabili- 5. Ecce Maria *genuit nobis Sal- 
ter ex Virgine, tunc impletae sunt vatorem , quera Joannes videns 
Scripturae : sicut pluvia in vellus e.xclaniavit , dicens : Ecce Agnus I descendisti, ut salvum faceres ge- 
nus humanum : te laudamus, Deus 
noster. 

3. Rubum quera videratMoyses* 
incombustum , conservatam ag- 
novimustuam laudabilem virgini- 
tatera : Dei genitrix, intercede pro 
nobis. 

4. Germinavit radlx Jesse : * or- 
ta est stella ex Jacob ; Virgo pe- Dei , ecce qui tollit peccata mua- 
di , alleluia. 

Capit. Hymnus. *. Ant. ad Be- 
ned. et Oratio , ut in Land. Dom. 
infra Oct. Nativ. , p. I5-i. 

Etjit conun. S. Telesphori. 

Ad Horas Ant. ut supra in Laud. 
Capit. autem et ik^. br. ut in dicta 
Dom., p. 154. 

Fesperae de Epiphania. Duplex. m EPIPHAINIA DOMIINI. IN I. VESPERIS. 

Ant. de Laud. Psalm. de Dom. 
loco ult. Laudate Dominura oranes 
gcntes. 

Capitulum. Isaiie Cl). 

SURGE , illuminare, Jerusalem, 
quia venit lumen tuum , et 
gloria Domini super te orta est. 

HYMXUS. 

CRUDELts Herodes , Deiim 
Regem venire quid times ? 
Non eripit mortalia , 
Qui regna dat crelestia; 

ibant Mn^i , (|uara viderant ) 
Stellam sequentes propviam : 
Lumen requirunt luraine: 
Deuni fatentur munere. 

Lavacra puri gurgitis 
f.iElesLis Agnus attigit : 
Peccata , qua- non detulit , 
Kos abluenrto sustulit. 

Novum genus potentiae : 
Aqua; rubescunt hydriae , 
Vinunique jussa fundere, 
Mutavit unda originem. 

Jesu , tibi sit gloria , 
Qui apparuisti Gentibus , 
Cura Patre et almo Spiritu , 
Iri serapiterna sa?cula. Amen. 

Sic terminantur Hi/mni per tO' 
tam Oct. 

♦ . Reges Tharsis et insulx mu- 
nera offerent. a-. Reges Arabum 
et s^uba dona addutent. Ad Maffnif. Ant. Magl \identos 
stellara , dixcrunt ad inviccm : 
Ilocsignum magni Regis est ; ea- 
mus et inquiranius cum , et offe- 
raraus ei miincra , aurum , thus , 
et myrrham , alleluia. 
Oratio. 

DEUs, qui hodierna die Cnigp- 
nitumtuumGentlbus stella du- 
ce revelasti, concede propitius . 
ut qui jam te ex lide cognoviinus, 
usque ad contemplandam spc - 
cleratu.Tecelsitudinispcrducauiur. 
Per eumdera Doniinuro. 

AD MATUTIiNLM. 

Dicto 1'ater noster , Ave Maria , 
et Credo , omissisv. Domine labia, 
Jnvit. cum Psalmo Venitee^ Hyin- 
no , incipitur al> Ant. Afterte Do- 
mino. 

Infra Oct. verd dtcitur t. Domi- 
nelabia. 

Invit. Christus apparuit nobis ,* 
Venite, adoremus. 

P.uilm. Venite exultemus ,p.\. 

Hymnus Crudelis llerodes. 
IN I. NOCTLRNO. 

Ant. Afferte Domino, filli Dei ; 
adorate Dominura in aula sancta 
ejus. 

PSALMUS 33. 

AFPERTE Domlno , filii Del : * af- 
fertc DoraiQO filios arietinn. 

Affirlc- I In Epiphania Domtni. 169 Afferte Domino gloriam et ho- 
norem , afterte Domino gloriam 
nomini ejus : * adorate Dominum 
( Inatrio sancto ejus. 

Vox Domini super aquas , Deus 
majestatis intonuit : * Dominus 
super aquas multas. 

Vox Domini in virtute : * vox 
Doraini in magnificentia. 

Vox Domiul eonfringentis ce- 
dros : * et confringet Dominus ce- 
dros Libani : 

Et comminuet eas tanquam vi- 
tulum Libani : * et dilectus quem- 
admodum fillus unlcornium. ram : * auferens bella usque ad fi- 

nem terrre. 

Arcum conteret , et confringet 
arma : * et scuta comburet igni. 

Vacate , et videte quoniam ego 
sum Deus : * exaltabor in Gentibus, 
et exaltabor in terra. 

Dominus virtutum nobiscum : * 
susceptor noster Deus Jacob. 

Ant. Fluminis impetus iKtificat, 
alleluia : civitatem Dei , alleluja. 

Ant. Psallite Deo nostro , psal- 
lite ; psallite Regi nostro , psallite 
sapienter. 

PSALSICS 46. Vox Doraini intercldentis flam 
II mam Ignis : * vox Domini concu- /^mnes gentes , plaudite mani- tiontis desertum , et commovebit 
Dominus desertum Cades. 

Vox Domini praparantis cer- 
vos , et revelabit condensa : * et 
in templo ejus omnes dicent glo- 
riam. 

Dominus diluvium inhabitare fa- 
cit : * et sedebit Dominus Rex in 
aternum. 

Dominus virtutem populo suo 
dabit : * Dominus benedicet po- 
puio suo in pace. 

Ant. Afferte Domino, filil Dei ; 
adorate Dominum in aula sancta 
ejus. 

Ant. Fluminis impetus Istificat, 
alieluia : eivitatem Dei , alleluia. 

PSALMUS 48. 

DEUS noster refugium et vir- 
tus : * adjutor in tribulationi- 
bus , quae invenerunt nos nirais. 
Propterea non tiraebimus dum 
turbal)itur terra : * et transferen- 
tur raontes in cor raaris. 

Somierunt , et turbatae sunt 
aquse eorura : * conturbati sunt 
montes in fortitudineejus. 

Fluminis impetus laetificat civi- 
tatem Dti : * sanctificavit taber- 
riaculura suum Altissimus. 

Deus in medio ejus , non cora- 
movebitur: « adiuvabit eam Deus 
mane diluculo. 

ConturbatK sunt gentes , et in- 
clinata sunt regna : * dedit vocera 
suara , raota est terra. 

Doniinus virtutum nobisciun : * 
susceptor noster Deus .Tacob. 

Venite, etvidete opera Doniini, 
quae posuit prodigia super ter- bus ; jubilate Deo in voce exultationis. 

Quoniam Dorainusexcelsus, ter- 
ribilis : * Rex magnus super om- 
nem terram. 

Subjecit populos nobis , * et gen» 
tes sub pedibus nostris. 

Elegitnobis hwreditatera suam,* 
speciera Jacob , quara dllexit. 

Ascendit Deus in jubilo , * et 
Doniinus in voce tubae. 

Psallite Deo nostro , psallite : * 
psallite Regi nostro , psallite. 

Quoniam Rex oranis terrae De- 
us : * psallite sapienter. 

Regnabit Deus super Gentes : * 
Deus sedet super sedem sanctam 
suara. 

Principes populorum congrega- 
tl sunt cum Deo Abrahara : * quo- 
Diam dii fortes terr* vehementer 
elevati sunt. 

j4nt. Psallite Deo nostro , psalli- 
te : psallite Regi nostro , psallite 
sapienter. 

V. Omnis terra adoret te , et 
psallat tibi. jt. Psalraum dicat no- 
mini tuo , Doniine. 

De Isaia Propheta. 
Lectio j. Isaiae 55. 

OMNEs sitientes, venite ad a- 
quas; et qui non habetis argen- 
tum, properate, emite, et comedi- 
te : venite , eraite absque argento 
et absque ulla commutatioiie vi- 
num et lac. Quare appenditis ar- 
gentuni non in panibus , et labo- 
rem vestruni npn in saturitate ? 
Auflite audientes me , et comedite 
bonuin , et delectabitur in crassi- 
il 170 In Epiphan 

tudine aniina vestra. Inclinate au- 
rem vestram , et venite ad me : au- 
tlite , et vivct anlma vestra : et te* 
riam vobiscum pactum sempiter- 
nura , misericordias Davifl (ideles. 
Ecce tcstem populis dedi eum, du- 
cem ac pra'ceptorem Gentibus. 

jt. Hodie in Jordane baptizato 
Domino, apertisunt cirli, et sicut 
columbn supereuin Spiritus man- 
sit, et vox Patris intonuit : * Hic 
est filius meus dilectus, in quo 
mihi bene complacui. t. Descen- 
dit Spiritus sanctus corporali spe- 
cie sicut columba in ipsura , et 
vox de coelo facta est. — Hic est. 

Prcedictum R. dicitur hac die , 
et in Dorn. infra Oct. et In die 
Oct. tantuni : aliis vero diebus in- 
fra Oct. ejus loco dicitur sequens 

ft. Tria sunt munera pretiosa , 
qnie obtulcriint Magi Domino in 
die ista , et habent in se diviua 
inysteria : ■• In auro, ut ostenda- 
tur Regls poteiitia ; in thure, Sa- 
cerriotem ina^niim considera , et 
in inyrrha , Doniinicam sepultu- 
rain. t. Salutis nostra; auctoreni 
Magi venerati sunt in cunabulis, 
et de thesauris suis mysticas ei 
niunerura species obtuleruiit. — 
la auiu. 

Lectio Ij. Isaia? 60. 

SCRGE, Mlumlnare, Jerusalem , 
quia vcnit lumen tuum, et glo- 
ria Domini siiper te orta est. Quia 
ecce teiiebra? operient terram, et 
calla:o populos; super te autem 
orietur Dominus , et gloria ejus 
in te videl)ltur. Et ambulabunt 
Gentes in lumine tuo, et reges in 
splendore ortOs tui. Leva iii cir- 
cuitu oculos tuos , et vlde : om- 
nes isti coiiffregati sunt, venerunt 
tlbi; filil tui de longc venieut , et 
filia; tua; dc latere suigent. Tunc 
vldebjs , et alflues ; et mirabitur, 
et dilatabitur cor tuum , quando 
conversa fucrit ad te muititudo 
maris, fortitudo Gentium venerit 
tlbi. Inundatio camelorum ope- 
riet te , dromedarll Madlan et 
Epha : omnes de Saba venient , 
aurum et thus deferentes, et lau- 
dem Domino annuntiantes. 

R-. In columbcP specie ~,Miritus 
sauctus visus est, Puterna «ox au- (i7 Domini. 

dita est : * Hic est Filius meus di- 
lectus , in quo mihi beiie coropla- 
cui. t. Civll apertisunt siipereuiii 
et vox Pntris intonuit.— Hic est. 

Lectio it]. Isaiw 61. d, et 62. 

GAUDENS gaudebo in Domino , 
et exultabit aninia mea in Oeo 
meo : quia induit me vestimentis 
salutis, et indiimento jiistitiie cir- 
cumdedit me , quasi sponsum de- 
coratuin coroiia, et quasi spon- 
.sam ornatam monilibiis suis. Sic- 
ut eniin terra profert germen su- 
iim, et sicut hortus semeu suum 
germinat, sic Dominus Deus ger- 
rolnahit justitiam et laudem co- 
ram universis Gentibiis. Propter 
Sion non tacebo, et propter Jeru- 
salein non quiescam, donec egre- 
diatur utsplendor Justus ejus, el 
Salvator ejus ut lampas accenda- 
tur. 

|t. Reges Tharsis et insulpc mu- 
nera offerent : « Reges .\rabum ei 
Saba dona Domiiio Deo adduceiil 
V. Omnes de Sal)a venient, auriiiii 
et thus deferentes. — Reges. Glo- 
ria. Reges. 

1\ II. NOCTIRXO. 

y4nt. Omnis terra adorft fe , ei 
psallat tibi : psalnium dicat no- 
niiiii tuo , Domine. 

PSALMUS 6S. 

JUBtLATE Deo, omnis terra, psnl- 
muin dicile nomini ejus : * dali- 
gloriam laudi ejus. 

Dicite Deo : Quam terrtbllia sunt 
opera tua, Domine ! * in multitii- 
dine virtutis tua; roentientur tihi 
inimici tui. | 

Omnis terra adoret te, et psal- 
lat tibi : * psalmum dicat nomini 
tuo. 

Venite , et videte opera Dei , * 
terrlbilis in consiliis super filios 
hominum. 

Qiil convertlt mare In aridam , 
in flumine pertransibuut pede : * 
ibi K-Ktabimur iu ipso. 

vjul dominatur in vlrtute sua in 
aeternum, ocull ejus super Gentes 
respiclunt: * qui exasperant, non 
exaltentur in semetipsis. 

Benedicife , Gcntes , Deum nos- 
trum : * et auditam facite vocem 
laudis ejub. Iri Epiphama Domtni. 171 Qui posuitanimam meam ad vi- 
tani : * et non cletlit in commotio- 
nem pedes meos. 

Quoniam probasti nos, Deus : * 
itfiie nos examinasti , sicut exami- 
natur argentura. 

Induxisti nos in laqueum , po- 
suisti tribulationes in dorso nos- 
tio : * imposuisti homiues super 
capita nostra. 

Transivimus per ignem et a- 
quani : * et eduxisti nos in refri- 
yerium. 

Introibo in domum tuam in ho- 
lnraustis i * reddam tibi vota mca, 
qiia' distinxerunt labia niea , 

Et locutum est os meum * in tri- 
bulatione niea. 

Ilolocausta medullata offeram 
tibi cuni incenso arietuni : * offe- 
ram tibi boves cum hircis. 

Venite, audite , et narrabo , om- 
nes qui timetis Ueum , * quanta 
fecit animie me£e. 

Ad ipsum ore meo clamavi , * et 
exaltavi sub lingua mea. 

Iniquitatem si aspexi in corde 
meo , * uon exaudiet Dominus. 

Propterea exaudivit Deus , * et 
atteudit voci deprecationis mece. 

Beuedictus Deus , * qui non 
amovit orationem meam , et mise- 
rieordiam suam ci me. 

ylnt. Omnis terra adoret te , et 
psallat tibi ; psalmum dicat nomi- 
ni tuo , Domine. 

Ant. RegesTharsis etinsula?mu- 
nera offerent Regi Domino. 

PSALMUS 71. 

DEUS, judicium tuura regi da, * 
et justitiam tuam tilio regis: 
Judicare populuni tuuni in justi- 
tia , * et pauperes tuos in judicio. 
Suscipiant montes pacem popu- 
lo , * et colles justitiam. 

Judicabit pauperes populi , et 
salvos faciet filios pauperurn ; * et 
humiliablt calumniatorem. 

Et permaneblt cum sole , et an- 
te lunam , * in generatione et ge- 
nerationem. 

Descendet sicut pluvia in vel- 
lus , * et sicut stillicidia stillantia 
super terrani. 

Orictur in diebus ejus justitia , 
et abundantia pacis , * donec au- 
teratur luna. Et dominabitur k mari usque ad 
mare : * et & flumine usque ad ter- 
minos orbis terrarum. 

Coram illo procident iEthiopes:* 
et inimici ejus terram lingent. 

Reges Tharsis et insulae munera 
offerent : * reges Arabum et Saba 
dona ndducent. 

Et adorabunt eum omnes reges 
terr.-e : * omnes {.entes servient ei : 

Quia liberabit pauperem a po- 
tente : * et pauperem cui non erat 
adjutor. 

Parcet pauperi et inopi : * et 
animas pauperum salvas faciet. 

E.x usuris et iniquitate redimet 
auimas eorum : * et honorabile 
nomen eorum coram illo. 

Et vivet , et dabitur ei de auro 
Arabia> , et adorabunt de ipso 
semper : * tota die benedicent ei. 

Et erit firmamentuni in terra in 
summis montium , superextolle- 
tur super Libanum fructus ejus: * 
et florebunt de clvitate sicut foe- 
num terr*. 

Sit nomen ejus benedictum in 
saecula : * ante solem permanet 
nomen ejus. 

Et benedicentur in ipso omnes 
tribus terrse : * oranes gentes 
magnificabunt eum. 

Benedictus Dominus Deus Is- 
rael , * qui facit mirabilia solus: 

Et benedictum uomen majesta- 
tis ejus in a-ternura : * et replebi- 
tur majestate ejus omnis terra : 
fiat , fiat. 

Ant. RegesTharsis et insulx mu- 
nera offerent Regi Domino. 

Ant. Omnes gentes quascura- 
que fecisti , veuient , et adora- 
bunt corara te , Domine, 

PSALMUS 83. 

INCi.iNA , Domine , aurera tuara, 
et exaudi rae : * quoniam inops 
et pauper sum ego. 

Custodi animam meam , quo- 
niam sanctus .suni : * salvum fac 
servum tuum , Deus meus , spe- 
rantcm in te. 

Miserere mei , Domine , quo- 
niam ad te clamavi tota die: * Ise- 
tifica animam servi tui , quoniam 
ad te , Domine , animam nieam 
levavi. 
Quoniam tu , Domine , suavis et '72 lii Epiphania Domim- 

raitis : * et multfe niisericordiae ejus illuxit 
oninibus invocantibus te. 

Auribus percipe , Domine , ora- 
tioneni meam : * et Intende voci 
deprecationis nieae. 

In (iie tribulationis mere clama- 
vl ad te , * quia exaudisti me. 

Mon est similis tui in diis , Do et qnem In lUo die 

Virgo peperit, in hoc mundus ag- 
novit. Verbum enim caro factimi 
sicsusceptionis nostra^temperavit 
exordla, ut natus Jesus et cre- 
dentibus raanifestus , et perse- 
qucntibus esset occultus. Jam 
tunc ei-}fo coeli cnarraveruut glo- mine : « et non est secundtim ope- riam Dei , et in ouinem terram so- 

•■^ ^^- nus veritatis exlvit , quando et 

Omnes gentes quascumque fe- pastoribus exercitus Antrelorum 

cisti , venient , et adoralnint co- Salvatoris edlti anDuntiator ap- 

ram te , Domine : * et glorifica- paruit, et Magos ad euni adoran- 

bunt nomen tuum. dum prania stella perduxit : ut a 

Quoniam magnus es tu , et fa- .solis ortu usque ad occasum veri 

ciens mirabilia : ♦ tu es Deus so- Rpgis genoratio coruscaret , ciim lus. 

Deduc me , Doniine , in via tua, 
et ingrediar in veritate tua : * la;- 
tetur cor meum , ut timeat no- 
men tuum. rerum fidem et regna Orientis per 
Magos discerent , et Romaiiuin 
iinperluni non latcret. 

ft. Illuminare, illuminare, Jeru- 

salem , (|uia venit lux tua : * Et 

Confitebor tibi, Doraine Deus glorla Domini super te orta est 

ineus , in toto corde meo , * et glo- t. Et ainbulabunt (ientcs in lumi- 

rlficabo nomen luum in a;ternum. ne tuo , et rcges iu splcndore or- 

Quia niisericordia tua magna tUstui. — Et. 
estsuper nie : * et eruisti animam meam ex inferno inferiori. Lectio V. Deus, iniqui Insurrexerunt su- IVr^^M et sajvilia Herodis volens 
1 -1-' pi-i per me , et synagoga potentluni 
quKslcrunt anlniain ineam : * et 
non proposucruut tc in couspec- 
lu suo. 

Et tu , Domine Deus, miserator 
et mlserieors, * patiens, et multa: 
misericordla; , et verax. 

Respice in me, et mlserere inel : mordia suspecti sibi Regis 
cxtinguere , huic dispensatioiii 
ncsciens scrvicbat : ut duni .itroci 
intentus facinori , Ignotum sibi 
pueruni indlscreta iufaiitium ca<- 
de persequitur, aniiuntiatum cir- 
litiis douiinaturis ortuiu insignior 
ubique laiiia loquerctur : quam da imperium tuum puero tuo , ct promptiorcm ad narranduui di- 

salvuui fac filium ancillu! tua;. Ilgentiorenique faciebat et su- 

Fac mecum signum iu bouum , perna; signlficatlonis novitas , et 

ut videaut qui oderunt me , et cruentissimi persecutoris impie- 

confundaiitur: «quoniam tu, Do- '•''s. Tunc autem etiaiu Algypto 

miue, adjuvisti me , ct cuasola- Salvator illatus est , ut gens anti- 

tus es me. quis erroribus dedita , jam ad vi- 

.4nt. Onines gentes quascumque cinam salutem per occiiltam gra- 

lecisti , venlcnt , et adorabunt co- tiain signaretur , et quoe nondum rain te, Domlne. 

* Reges Tharsis et insula; mu- 
nera offerent. it. Reges Arabum 
ct Saba dona adducent. 

Sermo sanctl Leonis Papse. 

Serm. 2. de Epipliaiiia. 

Lectio iv. 

GAUDETE in Domino, dilectissi- 
mi ; iterum dico , gaudete : ejecerat ab animo superstltionrni, 
jam hospitio recipcret voritateni. 
<t. Ouincs de Saba veiiient , au- 
rum et tbus deferentcs, ct laudcni 
Domino annuntiautes : * \llcluia, 
alleluia, alleluia. *•. Regcs Thar- 
sis et insuhe luuiiera offerent , re- 
ge» Arabum et Saba dona addu- 
cent. — Alleluia. 

Lectio vj. quuniain brevi intervallo tempo- A GNOSCAMUsergo, dilcctissiml, 
ris, post solemnitatein Nativitatls A. In Magis adoratorlbus Christi 
Christi , festivitas declaratiouis vocationis nostrie fideique prlini- In Epiphania Domini. 173 '\ai : et exultantibus aniiuis bea- 
♦;p spei initia celebremus. Exinde 
' iiim in seternam tiaereditatem cne- 
I imus introire: exinde nobis Chris- 
Tiim loquentia Scripturarum ar- 
I ana patuerunt , et veritas , quam 
iuda-orum obcsecatio non recipit, 
1'ranibus nationibus luraen suum 
iiivexit. Honoretur itaque a nobis 
sacrntissimus dies , in quo salutis 
iiii^tra" auctor apparuit , et quem 
I lai infantem venerati sunt in 

luabulis, nos omnipotentem a- 
remus In coelis. Ac sicut illi de 
.:.csauris suis mysticas Domino 
iimnerum species obtulerunt, ita 
it nos de cordibus nostris , quae 
lno sunt digna , promaraus. 

Hr. Magi veniunt ab Oriente Je- 
iiiiolymam, qucerentes et diceu- 
tL< ; Ubi est qui natus est , cujus 
^tiilam vidimus ? * Et venimus 
ailorare Dorainum. *. Vidimus 
>t'/llam ejus in Oriente.— Et. Glo- 
i.a. Et. 

I.\ IH. NOCTVRXO. 

int. Venite , adoremus eum : 
1 li.T ipseest DominusDeusnoster. 
Ii^cc Jnt. repetitur in psalmo 
dine infrascripto. 

PS.VLMLS 94. 

VE?fiTE , exultemus Domino : * 
jubilemus Deo salutari nostro. 

i'r;coccupemus faciem ejus in 
confessione , * et in psalmis jubi- 
lemus ei. 

Ant. Venite, adoreraus eura : 
quia ipse est Dominus Deus nos- 
ter. 

Quoniara Deus magnus Dorai- 
nus , * et Rex magnus super om- 
nes deos. 

Quia in manu ejus sunt omnes 
fines terr«e : * et altitudiues mon- 
tiura ipsius suut. 

yint. Venite , adoremus eum : 
quia ipse est Duminus Deus noster. 

Quoniam ipsius est mare , et ip- 
se fecit illud , * et siccam manus 
ejus fonnaverunt. 

yint. Venite , adoremus eum : 
quia ipse est Dominus Deus noster. 
■ Et nos populus pascua? ejus , et 
oves manils ejus. * Hodie si vo- 
cera ejus audieritis , nolite obdu- 
rare corda vestra : 

Sicut in irritatione secundiim diem tentationis in deserto , * ubi 
tentaverunt rae patres vestri , pro- 
baverunt me, et viderunt opera 
mea. 

Ant. Venite , adoremus eum : 
qui^pse est Dominus Deus noster. 

Quadraginta annis offensus fui 
generationi illi , •« et dixi : Semper 
hi errant corde. 

Et isti non cognoverunt vias 
meas , ut juravi in ira mea : * Si 
introibunt in requiem meam. 

^nt. Venite , adoremus eum : 
quia ipse est Dominus Deus noster. 

Gloria Patri. Sicut erat. 

Ant. Venite , adoremus eum : 
quia ipseest DominusDeusnoster. 

^nt. pra^dicta cum suo psalmo 
ciicitur tantiim hac nocte ; per 
Oct. vero loco hujiis dicitur : 

Ant. Homo natus est in ea, et 
ipse fundavit eara Altissimus. 

PSALMUS 86. 

F r:\DAMENTA ejus in montibus 
sanctis : * diligit Dominus por- 
tas Sion super orania tabernacula 
Jacob. 

Gloriosa dicta sunt de te , * ci- 
vitas Dei. 

Memor ero Rahab et Babylonis * 
scientium rae. 

Ecce alienigen» , et Tyrus , et 
populus ^lithiopum , * hi fuerunt 
illic. 

^'umquid Sion dicet : Horao , et 
horao natus est in ea , * et ipse 
fundavit eam Altissimus ? 

Dorainus narrabit in scrlpturis 
populorum et principum : * ho- 
rura, qui fuerunt in ea. 

Sicut Uetantium oranium * ha- 
bitatio est in te. 

Ant. Homo natus est in ea , et 
ipse fundavit eam Altissimus. 

.■Int. Adorate Dominum , alle- 
luia , in aula sancta ejus, alleluia. 

PS.\LMCS 93. 

.\?iT.ATE Domino canticum no- 
* cantate Domino, om- 
nis terra. 

Cantate Domino , et benedicite 
nomini ejus : * annuntiate de die 
in diem salutare ejus. 

Annuntiate inter Gentes gloriam 
ejus , * iu omnibus populis mira- 
bilia ejus. 

Quoniam magnus Doniinus , et CANT 
vur 174 In Epiphania Domini. 

laudabilis nltnis : * terribilis est ejus : * audivlt, et Isetata estSion. 

super omnes deos. Et exultaverunt filia; Judre , * 

Quoniam omnes dii Gentium dse- propter judicia tua , Domine. 
monia : * Dominus autem ccclos Quoniam tu Dominus altissimus tecit. 

Coufessio et pulchritudo in cons- 
pectu ejus : * sanctimonia et mag- 
nificentia in sanctificatione ejus. 
Afferte Domino , patria; gen- super oranem terram : * nimis 
exaltatus es super omnes deos. 

Qui diligitis Dominum,odite ma- 
lum : * custodit Dominus animas 
sanctorum suorura , de manu pec- tium , afferte Domino gloriam et catoris liberabit eos. honorera : * afferte Domino glo- 
riam nomini ejus. 

Tollite hostias , et introlte in 
atria ejus : * adorate Dominum in 
atrio sancto ejus. 

Commoveatur a facie ejus uni- Lux orta est justo , * et rectis 
corde totitia. 

Lfetamini , justi , in Domino : * et 
confitemini memoriae sanctifica- 
tionis ejus. 

Ant. Adorate Deura , alleluia , versa terra : ♦ dicite in Gentibus, omnes .4ngeli ejus , alleluia. 
quin Dorainus iTgnavit. ^. Adorate Dominum , alleluia. 

Etenim correxit orbem terra;, fl:. In aulasancta ejus, alleluia. 
qui non comraovebitur : * judica- Lectio sancti Evangelii secundiim 
bit populos in aquitate. Mattha;uni. 

Lwtentur coeli , et exultet terra , Lgctio vij. Cap. 2. 

commoveatur mare, et plenitudo ^^^ natus esset Jesus in Beth- 
ejus : gaudebunt campi , et om- ^4 lehem Juda in diebus Herodis 
■n.a qua; m e.s s«nt. j ^^^^ jj j ^^ oriente ve- 

lunc exultabunt omuia llgna De,.mit Jerosolymam , dicentes : 
silvaru.n h iacie Domini, quia ve- ubi est qui natusest Rex Juda;o- 
n^t : quoniam ven.t jud.care ter- ^^^ , gt reliqua. 

Homilia sancti Gi-egorii Papae. 
Hornilia 10. in Evangnlia. 

SicuT in lectione Evangelica , 
fi-atres charissimi , audistis , 
coeli Rege nato , rex ternc turba-- 
tus est : quia nimirum ter.-ena al- 
tltudoeonfundltur, cdmccisitudo 
coelestis aperitur. Sed quaeren- 
dum nobis est quidnam sit, qu6d , 
Redemptore nato, pastoribus in 
NubesetcaligoincircuituejusT* Judsa Angelus apparuit , atque 
iustitia et judicium correctlo se- aJ adoranduni hunc ab Oriente 
tljsejus. Magos non Angelus , sed stella 

Ignisantelpsum pra>cedet, *et pei-duxlt. Quia videlicet JudaMs , 
inflamraabit in circuitu inimicos tanquam rat.one utent.bus , ra- 
ejus. tionale animal , idest, Angelus, 

Ilhixerunt fulgura ejus orbi prcCdicare debuit : Gentiles vero, 
lerr»: * vidlt, et co.nmota est quia uti ratione nesciebant, art 
teri-a. cognoscendum Doniinum non per 

Montessicut cera fluxerunt k vocem, sed per signa pe.-ducun- 
facie Domini , * h. facie Domini tui-. Unde etia.n per Paulum dici- ram. 

Judicnbit orbem terra" in a?qui- 
tate , * et populos in veritate sua. 

Ant. Adoiate Doininum , alle- 
luia , in aula sancta ejus , alleluia. 

Ant. Ado.-ate Deum , alleluia , 
omnes Angeli ejus , alleluia, PSALJItlS 90. 

OMiNus .'egnavit , exultet ter- 
laitentur insulie niulta;. D omiiis ten'a. 

Annuntiaverunt cneli justitiam 
ejus : * et viderunt omnes populi 
ylo.iam ejus. 

Confundantur omnes qui ado- 
rant sculptilia : * et qui glorian- 
tur in simulacris suis. 

Adorate eum , oinnes Angeli tur : Prophetiie fidelihus data; 
sunt,non inlidelibus: signa au- 
tein infidelibus , non fidelibus. 
Quia et illis prophetiie tanquam fi- 
delibus , noii infidelibus : et istis 
signa tanquam infidelibus , non 
fidelibus data sunt. 
}t. Stella , quani viderant Magi Iii Epiphanra Domini. in Oriente , antecedebat eos , <lo- 
nec venirent ari locum , ubi piier 
erat. * Videntes auteni eam , ga- 
visi sunt gaudio magno. v. Et in- 
trantes (lomuni , invenerunt pue- 
rum cum Maria matre ejus , et 
procidentes adoraverunt eum. 
— Videntes. 
Bened. Divinum auxilium. 

Lectio viij. 

ET notandum quod Redempto- 
rem nostrum , cum jam per- 
fectre esset aetatis , eisdem Gentili- 
hus Apostoli priedicant , eumque 
parvulum , et necdum per hunia- 
Tii corporis oflicium loquentem , 
stella Gentibus denuntiat : quia 
nimirum rationis ordo poscebat , 
ut et loquentera jam Dominum lo- 
quentes nol)is pra-dicatores inno- 
fescerent , et necdum loquentem 
elementa muta pra^dicarent. Sed 
in omnibus signis, qu8e,vel nas- 
cente Doniino, vel moriente eo, 
monstrata sunt , considerandum 
nobis est , quanta fuerlt in quo- 
rumdam Judworum corde duritia, 
qui hunc nec per prophetia; do- 
num, nec per miracula agnove- 
nint. 

it. Videntes stellam Magi , gavisi 
sunt gaudio magno : * Et intran- 
te.s donium invencrunt piierum 
nim Maria niatre ejus , et proci- 
dentes adoraverunt eum : * Et a- 
pertis thesauris siiis , obtulerunt 
ei munera , aurura , thus, et myr- 
rhain. ii. .Stella , quam viderant 
Magi in Oriente, antecedebat eos, 
iLsque dum veniens staret supra 
ubi erat puer. — Et Intrantes. GIo- 
ria, Et apertis. 

Lectio Ix. 

OMNtA quippe eleraenta aucto- 
remsuum venisse testatasunt. 
Ut enim de eis quiddam usu hu- 
mano loquar, Deum hunc coeli es- 
se cognoverunt , quia protinus 
stellam miserunt. Mare cognovit , 
quia sub plantis ejus se calcabile 
praebuit. Terra cognovit , quia eo 
moriente contremuit. Sol cogno- 
Tit , quia lucis suse radios abscon- 
dit. Saxa et parietes cognoverunt, 
quia tempore mortis ejus scissa 
sunt. Infernus agnovit , quia hos , 
quos tenebat mortuos , reddidit. Et tamen hunc , qtiem Domiiium 

omnia insensibilia elementa sense- 

runt , adhuc infidelium JudKO- 

rum corda Deum esse minim^ cog- 

noscunt, et duriora saxis scindi 

ad poenitendum nolunt. 

Te Deum laudamus, p. 12. 

AD LAtJDES 

et per Horas , Jntiphonce. 

1. Ante luciferum * genitus, et 
ante .s.tcula , Dominus Salvator 
noster hodie mundo apparuit. 

2. Venit lumen tuum , * Jerusa- 
lem , et gloria Domini super te 
orta est , et ambulabunt Gentes 
in lumine tuo , alleluia. 

.3. Apertis thesauris suis , * ob- 
tulerunt Magi Domino , aurum , 
thus , et myrrbam , alleluia. 

4. Maria et flumina , * benedici- 
te Domino : hymnum dicite, fon- 
tes, Domino , alleluia. 

5. Stella ista * sicut flarama co- 
ruscat , et Regem regiira Deum 
demonstrat : Magi eam viderunt , 
et magno Regi munera obtule- 
runt. 

Capitulum. Isaiae 60. 

SURGE, illuminare , Jerusalem, 
quia venit lumen tuum , et 
gloria Domini super te orta est. 

HYMAUS. 

0SOI.A magnaWim 'urbinm 
Major Bethlem , cui contigit 
Duceni salutis ccelitiis 
Incorporatum gignere : 

Quem stella , qufesolis rotam 
Vincit decore ac lumine , 
Venlsse terris nuntiat 
Cum carne terrestri Deum. 

Videre postquam illum Magi , 
Eoa promunt munera , 
Stratique votis offerunt 
Thus , myrrham , et aurum re- 
gium. 

Regem Deumque annuntiant 
Thesaurus et fragrans odor 
Thuris .SabPei , ac myrrheus 
rulvis sepulchrum praedocet. 

Jesu , tibi sit gloria , 
Qui apparuisti Gentibus , 
Cum Patre et almo Spiritu , 
In .sempiterna sfecula. Amen. 

*. Adorate Deum , alleluia. 

jt. Oinnes Angeli ejus, alleluia. 

Ad Bened. Ant. Hodie roelesti 
4 176 Infra Octavam Epiphanice. sponso juncta est Ecclesia , quo- 
niatn in Jordane lavit Christus 
ejus crimina : currunt cum nni- 
neribus Magi ad regales nuptias , 
et ex aqua facto vino laetantur 
conviv8e,aIleIuia. 

Oratio. 

DEUS, qui hodierna die Unigeni- 
tumtuum Gentibus stella du- 
ce revelasti , concede propitius , 
ut qui jam te ex fide cognovimus , 
usque ad contemplandam speciem 
tuae celsitudinis perducamur. Per 
eumdem Dominura. 

Ad Primam in p.-. 6r. •^. Qul ap- 
paruisti hodie. Et sic dicitur per 
totam Octavam. 

AD TERTIAM. 

Capit. Surge iiluminare. 

|t. br. Reges Tharsis et insulse 
munera offerent , * Alleluia , alle- 
luia. Ueges. *. Reges Arabum et 
Saba dona adducent. Alleluia , 
alleluia. Gloria. Reges. t. Omnes 
de Saba venient , alleluia. ft. Au- 
rum et thus deferentes, alleluia. 

AD SEXTAM. 

Capitulum. Isni<H 60. 

LEVA in circuitu oculos tuos , et 
vide : omnes isti congregati 
sunt , venerunt tlbi : filii tui de 
long6 venient , et filiae tuje de la- 
tere surgcnt. 

^. br. Omnes de Saba venient , 
* Alleluia, alleluia. Omnes. t. .\u- 
rum et thus deferentes. Alleluia, 
alleluia. Gloria. Onines. t. Ado- 
rate Dominum , alleluia. jt. In au- 
la sancta ejus , alleluia. 

AD NOIVAM. 

Capitulum. Isaise 60. 

OMNES de Saba venient , aurum 
et thus deferentes , et laudem 
Domino annuntiantes. 

{t. br. Adorate Dominum , * Al- 
leluia , alleluia. Adorate. t. In au- 
la sancta ejus. Alleluia , alleluia. 
Gloria. Adorate. *. AdorateDeum, 
alleluia, ?t. Omnes Augeli ejus , al- 
leluia. 

IN II. VESPERIS. 
Ant. de Laud. P.<;almi de Dom. 
Et sic dicitur per totam Octav. 
Capit. Hymn. et *. ut in I. Vesp. 
Ad Magntf. Ant. Tribus mira- culis ornatum diem sanctum co- 
limus : hodie stella Magos duxit 
ad praesepium : hodie vinum ex 
aqua factum est ad nuptias : ho- 
die in Jordane a Joanne Christus 
baptizari voluit , ut salvaret nos , 
alleluia. 

Si Epiph. veneritin Sabb., in ij. 
Vesp. fit comm. Dnm. infra Oct. 
^«<. Remansit. *. OmnesdeSaba. 

Oratio. Vota ,qua?sunius , ^.186. 
Infra Oct. Epiph. si occurrat 
Festum duplex , vel semiduplex , 
transfertur post Oct. nisi fuerit 
Patroni vel Titularis Ecclesiee , 
vel Dedicatio ejusdem. De Simpli- 
Cibus verojit commem. 

Ad Matut. *. Domine labia , 
Invit. et Hymnus , ut supra in 
Rubrica Festi ponitur,\). 168. Re- 
liq. ut in die Festi , pra^ter Lect et 
Ant. ad Bened. et Magnit. , quce 
singulis diebus habentur propria:, 
ut sequitur. 

De Dom. infra Oct. , in quam- 
cumque diem Oct. inciderit , fit 
Offic. ut infra ordinatur , p. 184. 
Et in ea ponitur Epistola prima, 
ad Corinthios , omissis Lect. de 
Episiola ad Romanos. 

Post Dom. verd continuantur 
dies Oct. eodem numero, quo no- 
tantur , perinde ac si Dom. non 
intercessisset. Exempli gratia : Si 
Dom. venerit in tertia die infra 
Oct., prima die post Dom. Lect.i], 
et iij- Noct. et Ant. ad Bened. et 
Magnif. dicentur de tertia die in- 
fra Oct. et sic deinceps de aliis. 
Lect. tamenl.Noct. de Epistola ad 
Romanos omittuntur , et pro iis 
sumuntur de Epistola prima ad 
Corinthias , qiix sequiintur post 
Dom. , et de ea legitur etiam post 
Oct. usque ad Dom. seq. 

DIE 2 INFRA OCTAVAM. 

IN I. IVOCTURIVO. 

De Epistola ad Romanos. 
Lectio j. Cap. 9. 

VERiTATEMdicoin Christo, non 
mentior , testlmonium mihl 
perhibente conscientia mea in Spi- 
ritu sancto : quoniam tristitia mi- 
hi magna est , et continuus dolor 
cordi meo. Optabam enim ego ip- 
se aaathema esse & Christo pro Infra Octava 
fratribus meis , qui sunt cognati 
mei secundura carnem , qui sunt 
Israelit» , quorum adoptio est fi- 
liorum , et gloria , et testamen- 
tum , et legislatio , et obseqiiium , 
et promissa ; quorum patres , et 
ex quibus est Christus secundiim 
carnem , qui est super omnia Deus 
benedictus in saecula. Amen. 
Lectio ij. 

NON autem quod exciderit ver- 
bum Dei. IVon enim oranes qui 
e.\ Israel sunt , ii sunt Israelit:c : 
neque qui semen sunt .Vbrah;e , 
omnes filii ; setl in Isaac vocabitur 
tibi semen : id est , non qui filii 
carnis , hi filii Dei ; sed qui tilii 
sunt promissionis , a.'stimantur in 
semine.Promissionis enim verbuni 
hoc est : Secundiim hoc tempus 
veniam , et erit Sara; filius. Kou 
soliim autem illa , sed et Rebecca 
ex uno concubitu habens Isaac 
patris nostri. 

Lectio iij. 

CUM enimnondum nati fuissent, 
aut aliquid boni egissent aut 
mali , ( ut secundiim electionem 
propositum Dei maneret ) non ex 
operibus , sed ex vocante dictum 
est ei ; Quia major serviet minori, 
sicut scriptuin est : Jacob dilexi , 
Esau autem odio habui. Quid ergo 
diceraus ? Numquid iniquitasapud 
Deum ? Absit. Moysi enim dicit : 
Miserebor cujus misereor, et mise- 
ricordiam pra;stabo , cujus mise- 
rebor. Igltiir non voleiitis, neque 
currentis , sed miserentis est Dei. 

I.\ II. XOCTLRXO. 

Sermo S. Augu.stini fipiscopi. 

Sermo 2. de Epiph. 30. de Tenip. 

Lectio iv. 

AD partum Viiginis adorandura 
Wagi ab Oriente venerunt. 
Huncdiemhodiecelebramus: huic 
debituiu solemnitatis sermoneiu 
persoivimus. IUis dies iste priiiHis 
illuxit, anniversarianobis festivi- 
tate rediit. Illi erant primitiK Gen- 
tium ; nos populus Uentium. No- 
bis hoc liiigua nuntiavit Apostolo- 
rum , stella illis tanquain lingua 
Gflelorum: etnobis iidem Apostoli, 
tanquain alii >.'<jtli , eoarraverunt 
gloriaiu Dei. m EpiiHianice. 177 

Lectio V. 

MAGrcuM sacramentum ' in pree- 
sepi jacebat , et Magos ab 
Oriente ducehat : abscondebatur 
in stabulo , et agnoscebatur iu 
ccelo : ut agnitus in coelo mani- 
festaretur iu stabulo , et appella- 
retur Epiphania dies iste , qucl 
latine manifestatio dici potest : 
simul ejus celsitudinem humilita- 
temque commendans, iit qui ia 
aperto ca'lo signis si(iereis mons- 
trabatur magnus , in angusto di- 
versorio qu:esitus inveniretur in- 
validus , infantilibus in meinbris 
natus, infantilibusque pannis in- 
volutus, adoraretur a Magis , ti- 
meretur a malis. 

Lectio vj. 

TiMuiT enlm eum rex Herode.=, 
eisdera sibi Magis nunti^nti- 
bus , ciim adhuc qua^rerent par- 
vulum , quem cognoverant crelo 
teste jam natum. Quid erit trihu- 
nal judicantis, quaiido superbos 
reges cunabula terrebant infan- 
tis f Quanto consultiiis reges , non 
sicut Herodes , interficere qua?- 
larit , sed sicut Magi , potiiis ado- 
rare delectentur , jam prKsertini 
eum , qui et ipsam mortcni , <|uam 
cupiebat inimicus inferre , etiaia 
pro ipsis inimicls ab inimicis sus- 
tinuit , eamque in suo corpore oc- 
cisus occidit ! Pi6 timeant regcs ad 
Patris dexteram jam .sedentem , 
quem rex impius timuit adhuc 
matris ubera lambentem. 
IX III. NOCTCRXO. 

Leetio sancti Evangelii secundiim 

Matthaeum. 

Lectio vij. Cap. 2. 

CUM natus esset Jesus in Beth- 
lehem Juda , in diebus Herodis 
regis , ecce Magi ab Oriente vene- 
ruut Jerosolymara , dicentes : L'bi 
est qul natus est Rex Judaeorum ? 
Et reliqua. 
De Homilia S. Gregorii Papse. 
Ex Homil. 10. in Evangel. 

NATiviTATE Regis nostrl cogni-' 
ta , Herodes ad callida argu- 
menta convertitur : et ne tert-eno 
regno privaretur , renuntiari sibi 
ubi puer inveDiatur , postulat. 
H 5 178 Artorare eum velle se simulat , ut 
hunc , si inveniri possit , extin- 
guat. Sed quanta est humana ma- 
litia contra consilium divinitatis ? 
Scriptum qulppe est: Non est sa- 
pientia , non est prudcntia , non 
est consilium contra Dominum. 
Nam ea quae apparuit stella , Ma- 
gos perducit : natum Regem re- 
pertunt , munera deferunt : et ne 
redire ad Herodem delieant , in 
somnis admonentur. Sicque fit , 
ut Jesum , quem quairit Herodes , 
invenire non possit. Cujus perso- 
na qui alii qu.ira hypocritre desig- 
riantur,qui dum ficte quarunt, 
invenire Dominum nunquam me- 
rentur.' 

Lectio viij. 

SED inter h.xc sciendum qu6d 
1'riscilllanistoe hacretici nasci 
unumquemquehominemsubcons- 
titutionibus stellarum putant : et 
hoc in adjutoriuui sui erroris as- 
sumunt, quod novn stella exiit, 
ctim Dominus in carne apparuit: 
cujus luisse fatuni eamdem, quac 
apparult, stellam putant. Sed si 
Evangelii verba pen.samus, qui- 
bus de endem stella dicitur : Us- 
que dum veniens staret supra ubi 
erat puer : dum non puer ad stcl- 
lam, sed .stella ad pueruni cucur- 
rit, si dici liceat; non stella fatuni 
pueri , sed fatum stellae is , qui ap- 
paruit, puer fuit. 

J.ectio ix. , 

SED a fidelium cordibus abslt , 
ut nliquid esse fatum dlcant. 
Vitam quippe bominum solus hic 
conditor qui creavit, ailminis- 
trat. Neque cuim propler stellas 
homo, sed stellie propter bomi- 
nem facta; sunt : et si stella fntum 
homlnis dicitur, ipsls suis minis- 
teiiis subesse homo perhibetur. 
Certe ciim Jacob de utero esre- 
diens , prioris fratris plantam te- 
neret manu , prior |)erfecte ne- 
quaquam egredi potuit, nisi sub- 
scquens inchoassot : ct tamen ciun 
■uno tempore , eodcmque moniento 
utrumque matcr fuderlt, non una 
utriusque vitre a-qualitas fuit. 

Ad Dened. Ant. Ab Oricnte ve- 
nerunt Magi in Bethlehom ado- 
rare Domiuum : et apertis thesau- Infra Octavam Epiphanice. ris suis , pretiosa munera obtule- 
runt ; aurum , sicut Regi magno; 
thus , sicut Deo vero ; myrrham 
sepultura; ejus , alleluia. 

Ad ISIaffnif. Ant. Videntes stel- 
lam Magi , gavisi sunt gaudio 
magno ; et intrantes domum , ob- 
tulerunt Domino aurum, thus, et 
myrrham , alleluia. 

DIE 3 INFRA OCTAVAM. 

IIV I. NOCXtJRNO. 

De Epistola ad Romanos. 
Lectio j. Cap. 12. 

OBSECRo itaque vos , fratres , 
per misericordiam Dei, ut ex- 
hibeatis corpora vestra hostiam 
viventem , sanctam , Deo placen- 
teni , rationabile obsequium ves- 
trum. Et nulite conformari huic 
Sieculo , sed reformamini in novi- 
tate sensils vestri : ut probetis qu?p 
sit voluntas Dei bona , et benepla- 
cens , et perfecta. Dico enim per 
gratlani qua; data estmihi, onini- 
l)us qui sunt inter vos : Non pliis 
sapere, quam oportet sapere, s<><l 
sapere ad sobrietatem ; et unlcui- 
que sicut Deus divisit mensuram 
fldei. 

I.ectio ij 

SicuT enim in uno corpore mul- 
ta membra habemus , omnia 
autem membra non eumdem nc- 
tum habcnt : ita multi unum cor- 
pus sumus in Christo, singuli au- 
temalteralterius membra. llaben- 
tes autem donntiones, secunduni 
grutlnm qurc data est nob's, dil- 
ferentes : sive prophetiam secun- 
diim rationem (idei , sive mlniste- 
rlum in mlnisti'ando , slve qui do- 
cet in doctrina , qui exhortatur in 
exhortando, qui tribult In sinipli- 
cltate , qui pra;est in sollleitudine 
qui miseretur in hilaritate. 
Lectio iij. 

DiTyECTio sine simulntione. 
Odicntes malum , adhaTentes 
bono ; charitate fraternitatis in- 
vicem dlligentes, honore invicem 
pra-venientes ; sollicitudine non 
pigri , spiritu ferventes , Domino 
servlentes : spe gaiidentes, in tri- 
hulatione patientes : orationi ins- 
tantes ; nccessltatibus sanctoruni 
comuiunicantes ; hospitalitatem Infra Octavam Epipliauia;. 179 sectantes. Benetlicite persequen- 
tibiis vos : benedicite , et nolite 
nialedicere. Gaiidere cum gauden- 
tibus, llere cuni flentibus : idip- 
sum invicemsentientes ; non alta 
sapientes, sed huniilibus consen- 
tientes. 

IN II. XOCTIRXO. 

DeSermone S. Augustini Episcopi. 

Serrn. 2. de Epiphania. 

Lectio iv. 

CUM tam multi jam iiati, atque 
«lefuDcti essent reges Juda-o- 
rum, nuniquid quemquam eorum 
adorandum Magi qurcsierunt ? 
Non, quia nec quemquam eorum 
cflelo loquente didicerunt. Verum- 
tamen , quod prcetereundum non 
; est , hsc Magorum illuminatio 
magnum testimoniiun ciecitatis 
extitit Juda-orum. In terra eorum 
isti requirebant , quem illi in sua 
non agnoseebant. 

I.ectio V. 

AruD eos isti infantem invene- 
runt , quein illi apud se nega- 
verunt. In his terris de longinquo 
isti et peregrini puerum Christum 
nondum verba promentem adora- 
verunt , ubi cives illi juvenem mi- 
racula facienteni crucifixerunt. 
Isti in membris parvis Deum ado- 
raverunt, illi in magnis factis nec 
tanquam homini pepercerunt ; 
quasi plus fuerit videre novam 
stellam in ejus nati\itate fulgen- 
tem , quam solem ejus iu morte 
lugentem. 

Lectio vj. 

JAM vero qu6d eadem stella , qua; 
Magos perduxit atl locum ubi 
erat cum raatre virgine Deus in- 
fans , quK utique poterat eos ad 
ipsam perducere civitatem, se ta- 
men subtraxit , nec eis prorsus 
apparuit donec de civitate in qua 
Christus nasceretur , iidem ipsi 
interrogarentur Judcei , et ipsi 
eam sccuiidum divina; Scripturai 
testimoniura nominarent , ipsi di- 
cerent : In Bethlehem Jud<e. Sic 
enim scriptum est : Et tu Beth- 
lehcm terra Juda, non es minima 
in principibus Juda ; ex te enim 
exiet dux , qui regat populum 
meum Israel. Quid aliud hlc signi- CU3 
le ficavit divina providentia ; nisi 
apud Jud;eos solas divinas litteras 
i'emansuras , quibus Gentes ins- 
truerentur, illi excrecarentur ? 

Ix\ III. AGCTURXO. 

Lectio sancti Evangelii secundiim 
Mntthaum. 
Lectio vij. Cap. 2. 

lUM natus esset Jesus in Beth- 
lehem Juda in diebus Herodis 
regis , ecce Magi ab Oriente vene- 
runt Jerosolymam, <licentes : Ubi 
est qui natus est Rex Judeeorum ? 
Et reliqua. 

Horailia S. Gregorii Papae. 
Ex llumil. 10. in Evangeiia. 

MAGi vcro aurum, thus,etmyr- 
rbam deferunt. Aurumquip- 
pe Regi congruit , thus vero in 
i)ei sacrificium ponitur , myrrha 
auteni mortuorum corpora con- 
diuntur. Eum ergo Magi , qucni 
adorant, etiam m\sticis muneri- 
bus pra.'dicant : auro Regem , thu- 
re Deum, myrrha niortalem. Sunt 
vero nonnulli h.-cretici , qui hunc 
Deumcredunt, sed uliiquc reg- 
nare nequaquam credunt. Hi pro- 
fecto ei thus offerunt, sed offerre 
etiam aurum nolunt. Lt sunt non- 
nulli , qui hunc Regem existiniant , 
sed Deum negant. Hi videlicet ei 
aurum offerunt, sed offerre thus 
nolunt. 

Lectio viij. 

ET sunt nonnulli, qui hunc et 
Deum et Regem fatentur , seii 
assumpsisse carnem mortalem ne- 
gant. lii nimirum ei aurum et thus 
offerunt , sed offerre myrrham .is- 
sumpta' mortalitatis nclunt. JNos 
itaque nato Domino offeramusau- 
rum, ut hunc ubique regnare fa- 
teamur : offeramus thus , ut cre- 
damus quod is qui in tempore ap- 
paruit, Deus ante tempora exti- 
tit : offeramus myrrham , ut euni , 
quem credimus in sua divinitate 
impassibilem , credamus etiam in 
nostra fuisse carue mortaleni. 
leclio ix. 

Qv A M V I s in auro , thure , et 
myrrha intelligi et aliud po- 
tcst. Auro narnque sapientia de- 
signatur , Salomone attestante , 
qui aii ; Thesaurus desiderabilis 
6 180 

requiescit in ore sapientis. Thure 
autem , quod Deo incenditur , vir- 
tus orntionis exprimitur , Psal- 
iiiista testante, qui dicit : Diriga- 
tur oratio mea sicut incensum in 
conspectu tuo. Per myrrhani vero 
oarnis nostrre mortilicatio flgura- 
tur. TJnde sancta Tcclesia de suis 
operariis usque ad morteni pro 
Deocertantihusdicit : Jlanusraeje 
distillaverunt myrrham. Iiifra Octavam Epiphanice. concupisces; et si quod est aliud 
mandatum , in hoc verbo instau- 
ratur : Diliges proximum tuum 
sicut teipsum. Dilectio proximi 
raalum non operatur. Plenitudo 
ergo legis est dilectio. 

IN li. XOCTCENO. 

Serrao sancti I.eonis Papae. 

Sermol. de Epiphania. 

Lectio iv. 

j4d Bened. ^nt. Tria sunt mu- r^ELEBRATO proximo die , quo 
nera , qu<e obtnlerunt INIagi Do- \_i jntemerata virginitas humani mino, aurum, thus, et myrrham, 
Filio Dei , Regi magno , alleluia. 

^d Magnif. Jnt. I.ux de Ince 
apparuisti, Christe, cui Magi mu- 
nera offeiunt, allcl. allel. allel. 
DIE 4 INFR.\ OCTAVAM. 
I\ I. \OCTUBXO. 

De Epi.stola ad Romanos. 
Lectio j. Cap. 13. 

OMTfls anima potestatibus su- 
blimioribus subdita sit. Non 
est enim potestas, nisi .'i Deo : qux 
autem sunt , ^ Deo ordinat:c sunt. 
Itaque qui resistit potestati , Dei 
ordinationi resistit. Qui autem re- 
sistunt, ipsi sibi danniationem nc- 
quirunt : nam principes non sunt 
timori bonl operis , sed mali. Vis 
autem non timere potestatem ? 
Bonum fac , et habebislaudem ex 
illa : Dei cnim minlster est tibi in 
bonum. 

Lectio ij. 

Sl autem malura feceris , time : 
non enira sine causa gladium 
portat. Dei enim ministcrest: vin- 
dex in irnm ei , qui mnlum agit. 
Ideo necessitate subditi estote non 
soliim propter irara , sed etiam 
propter conscientiam. Idco enini 
ct tributa prastatis: rainistrienim 
Del sunt, in hoc ipsum servientes 
5^ddite ergo oranibus debita : cui 
tributum, tributura: cui vectigal, 
vectlgal : cui tinioreni , timoreui : 
cui honorem , honorem. 
Lectio iij. 

NEMINI quidquum debcatis , ni- 
si ut invicem diligatis : qui 
enim diligit proximum , Icgem im- 
plevit. Nam , Non adulferahis , 
Non occides, Non furaheris, Non 
falsum testimonium dices . Non generis edidit Salvatore.m , Epi- 
phaniai nobis, dilectissimi , vene- 
randa festlvitas dat perseveran- 
tiam gaudiorum : ut inter cogna- 
tarum solemnitatum vicinasncrn- 
menta , exultationis vigor , et fer- 
vor tidei non tepescat. Ad om- 
nium enim hominum spectat sn- 
lutein , quod inlantia Mediatoris 
Dei et houiinum , jara universo 
declarabatur mundo , cuni adhuc 
exiguo detineretur oppidulo. 
Lectio V. 

OUAMVIS enim Israeliticim gen- 
tem , et ipsius gentis unam fa- 
iniliara delegisset , de qua natu- 
ram universa; humanitatis assu- 
meret; noluit taraen intrii raater- 
nx habitationis angustias ortils 
sui latere priraordia : sed mox ab 
omnihus voluit agnosci , qui dig- 
natusest pro oinnibus nasci. Tri- 
bus igitur Mngis in regione Orien- 
tis stella nova; claritatis apparuit, 
qua; illustrior cieteris pulchrior- 
que sidcrihus , facilfe in se intuen- 
tiura oculos animosque conver- 
teret : ut confestim ndverteretur, 
non esse otiosum , quod tam in- 
solitum videbntur. 

Lectio vj. 

DEDIT ergo asplcientibus intel- 
lcctum, qui prffistitit signum , 
et quod fecit intelligi , fecit inqui- 
ri ; et se inveniendum obtulit re- 
quisitus. Sequuntur tres viri su- 
perni luminis ductum, et praevil 
fulgoris indicium intenta contem- 
platione comitantes , ad agnitio- 
nem veritatis , gratite splendore 
ducuntur : qui humano sensu sig- 
nificatum sibi Regis ortum aesti- 
raavcrunt in civitate regia esse 
quu;rendum. Sed qui servi susce- perat formam , et non jufiicare 
venerat, sed judicari, Bethleliem 
pra?elegit nativitati, Jerosoiymam 
•passloni. 

IN m. NOCTURXO, 

Lectio sancti Evangelii secundum 

Mattliieum. 

Lectio vij. Cap. 2. 

CUM natus esset Jesus in Beth- 
lehem Juda in diebus Herodis 
regis , ecce Jlagi al) Oriente vene- 
runt Jerosolymam , dicentes : L'bi 
est cjui natus est Rex Juda;orum ? 
Et reliqua. 
De Homilia S. Gregorii Papae. 
Ex Hoinil. 10. in Evangelia. 

MAGNUM vero nobis aliquid Ma- 
gi innuunt, qu6d in regionera 
.suam peraliam viam revertuntur. 
In eo nanique quod admoniti fa- 
ciunt, nol)is profecto insinuant 
quid faciamus. Regio quippe nos- 
tra paradisus est : ad quam , Jesu 
cognito , redire per viam qua ve- 
nimus , prohibemur. A regione 
etenim nostra superbiendo , ino- 
bediendo , visibllia sequendo , ci- 
bum vetitum gustando, discessi- 
mus ; sed ad eam necesse est , ut 
flendo, obediendo, visibilia con- 
temnendo , atque appctitum car- 
nis refranando , redeamus. 
Lectio viij. 

PER aliam ergo viam ad regio- 
nem nostramregredimur: quo- 
rinm qui k paradisi gaudiis per 
delectamentadiscessimus,ad ha;c Infra Octavam Epiphanice. 1«I dex , qui dixit : Vae vobis , qui ri- 
detis nunc, quia lugebitis et fle- 
bitis. Hinc enim Salonion ait : Ri- 
sus dolori miscebitur; et, Extre- 
ma gaudii luctus occupat. Hinc 
iterum dicit : Risum deputavi er- 
rorem , et gaudio dixi : quid frus- 
tra deciperis ? Hinc rursus ait : 
Corsapientium ubi tristitlaest, et 
cor stultorum ubi iKtitia. 

Ad bened. Ant. Vidimus stel- 
lam ejus in Oriente , et venimus 
cum muneribus adorare Domi- 
num. 

Ad Magnif. Ant. Interrogabat 
Magos Herodes : Quod signum vi- 
distissupernatumRegem? Stellam 
vidimus fulgentem , cujus splen- 
dor illumiuat mundura. 

DIE 5 INFRA OCTAVAM. 
IM I. JVOCTURXO. 

De Epistola ad Romanos. 
Lectio j. Cap. 14. 

INFIRMUM autem in fide assumi- 
te , non in disceptationibus co- 
gitationum. Alius enim credit se 
manducare omnia: qui autem in- 
flrmus est, olus manducet. Is qui 
mandueat, non manducantem non 
spernat : et qui non manducat , 
raanducantem non judicet : Deus 
enim illum assumpsit. Tu quis es , 
qui judicas alienum servum ? Do- 
mino suo stat , aut cadit : stabit 
autem ; potens est enim Deus sta- 
tuere illum. 

Lectio ij. per lamenta revocamur. Unde ne- ]\r* ^ al'us judicat diem inter 
cesse est , fratres charissimi , ut ■'- ' semper pavidi , semperque sus- 
pecti , ponamus ante oculos cor- 
dis , hinc culpas operis, illinc ju- 
dicium extremaedistrictionis. Pen- 
semus quam districtus judex ve- 
niat , qui judicium minatur , et 
latet ; terrores peccatorlbus in- 
tentat , et tamen adhuc sustinet : 
et idcirco venire citiiis ditfert , ut 
minus inveniat quod condemnet. 
Lectio ix. 

PUNiAMUs fletibus culpas , et 
cum Psalmistfe voce , pra;ve- 
niamusfaciem ejus in confessione. 
Voluptatum nos ergo fallacia nul- 
la decipiat, nulla vana la-titiase- 
ducaX. In proximo nainque est ju- diem , alius autem judicat om- 
nem dicm : unusquisque in suo 
sensu abundet. Qui sapit diem , 
Domino sapit ; et qui manducat , 
Uomino manducat : gratias enim 
agit Deo. Et qui non manducat , 
Domino non manducat , et gra- 
tias agit Deo. Nemo enira nos- 
t-rtlra sibi vivit , et nemo sibi mo- 
ritur. Sive enim viviiuus , Doinino 
vivimus : sive morimur , Domino 
morimur. Sive ergo vivimus , sive 
morimur , Domini sumus. 
Lectto iij. 

IN hoc enim Chri.stus mortuus 
est et resurrexit , ut et mor- 
tuorum et vivorum dominetur. Tu 
autem quidjudicas fratrem tuum? I«2 Infra Octava. 

aut tu qnare spernis fVntrem tu- 
\im ? Onines enim stabinuis nnfe 
tribunal Christi. Scriptuni est 
enini : Vivo ego , dicit Dominus, 
quoniam mlhi flectetur omne ge- 
nu , et omnis ling-ua confitebitup 
Deo. Itaque unusquisque nosti'ilm 
pro se rationem reddet Deo. Non 
ergo amplius invicem judicenuis. 
IX II. NOCTVB\0. 

Sermo sancti Jla.ximi Hpiscopi. 

Homilia I . dc Epi[jluinia. 

Lectio iv. 

IN hac , (lilectissiml , celebritatc , 
slcut relatu paterna; f raditionis 
instruimur , multiplici nobis est 
fesfivifafela-tanilum. Keruntenim 
hodie Christum Dominuni nos- 
trum vcl stella duce a Gentibus 
Rdoratum ; vel invitntum ad nup- 
tias aquas in vina vertisse ; vel 
suscepto a Joanric baptismate , 
consecrasse fluonta Jordnnis , su- 
unique slmul purificasse Uaptis- 
tam. 

Lectio V. 

SED quid poti.ssimiim praesenti 
hoc factum sit die , noverit ip- 
se qui fecit ; nos tamen crederc , 
nec dubltaro debenuis, (luidquid 
illud est , factum csse pro nobls. 
Nani qu6d eum fultrenfioris sfeilic 
radiis incitatl ndoravere Chnldici , 
Deum vei'um Gcntlbus spes data 
est adorandi. Quod aqu;e iiovo 
sunt ordine in viiia mutatu: , novi 
nobls poculi pi'a>lilialum est sa- 
cranientum. (Juud autcni bapti- 
zatus est A{fnus Dei, rcfreneran- 
tis bnptismi salutare nobis munus 
est dedicatum. 

Lectio vj, 

OPORTET itaque nos , fratres , 
ad honorem.Salvaforis noslri, 
cujus nnfivitntcm debita nuper 
cuin exultntione transegimus , 
omni cum devollone etiain hunc 
virfutiim ejus celebrare natalem. 
£t qticim rectt- tria hxc nobis uno 
actn in die mysteria prKdicanfur, 
qui ineffabilis Trinitafis arcanuni 
uno Dci siib noniine confitemur ! 
I'erha.'ccrgo mirnculaChrlstus l)o- 
minus Rcdcmptor noster oculis se 
volulf revelare inorfalium , quate- 
nus invisibilis cjus diviuitas , qux n Eiiiphnnice. 
latebnt in homine , in opere noii 
lateret. 

IX III. XOCTIRXO. 

I.ectio sancti F.vanjielii secunduin 

Matfhicuiii. 

Lectio vij. Cnp. 2. 

CCM natus esset Jesus in Hefli- 
lehem Juda in diebus Herodis 
retjis , ecce Magi ab Orienfe veni'- 
ruiit Jerosol,\inam , dicentes: Llii 
est qui natus estRex Judteorum .' 
Et reliqua. 

Homilia S. Hieronymi Presbyteri. 
J.ii'. I. Coniin. in cap. 2. Muttli. 

ViDlMus enini stellam ejus in 
Oriente. Ad confiisionem Ju- 
dxoriim , ut nativitatem Chrisli 
a Genflbus discerent , oritiir iii 
Oriente slella ; qunni fufiirniu 
lialaam, cujus successores eraiit , 
vaticinio noverant. I.e{,'e Kumcro- 
rum libriim. Deferuntur auleiii 
Magl stelhe iudicio in Jud<eani , iit 
sacerdotes A Maffis infcrros,'ati iibi 
Christiis nasceretur, incxcusabi- 
les fierentde adventu ejus. 
ItCctio viij. 

AT illi dixerunt ei : In Bethle- 
. heiii Judn>:e. Librnriorum hio 
error est. rutanuis enini ab livaii- 
gelisfa primuin editiim , sicut In 
ipso Hebrnioo lottimiis , Juda', non 
Juiliea'. Quii" ost eiiiin aliarum 
Gcntiuni Bcthlohoin , iit ail dis- 
tinctioiiem ejus, hic Juda-ie pono- 
retur? Judie aiitein idoiroo scribi- 
tur , quia est et alia liethlehein iii 
Galilavi. Lege librum Jesii (ilii Kii- 
ve. Denique et in ipso testimonio, 
qiiod de Miohipa.' prophefin suinp- 
fiiiii est, ita habetur: Et tu, Betli- 
leheni, tcrra Juila. 

Lectio ix. 

ET apertis thesauris suis , obtu- 
lerunt el miinora, aurum,thus, 
et myrrham. I'ulcherrim6 munc- 
rum saorainentn Juvencus pres- 
byter uno versioulo coinprchcu- 
dit: Thus, uiiruni, niyrrhniii, Re- 
gique , hoininique , Dooqiic dona 
ferunt. Et rosponso nccopto in 
somnls nc rodirent nd Herodcni, 
por aliam viam reversi sunt in rc- 
gionein suam. Qiii nuincra oblulc- 
rant Doinino , conscquenter res- 
ponsum accipiunt , uon per An- Infra Octavam Epipfianue. IS3 

geluni , sed per ipsum Doiiiinum, ni gaudio et pace in credendo , ut 
utmeritornm Joseph privilesjium al)undetis iu spe et virtute Spiri- 
demonstraretur. Revertuntur au- tOs sancti. Certus sum autem , 
tem per aliam viam, quia infideli- Iratres mei , et ego ipse de voliis , 
tati miscendi non erant Judjeo- quoniam et ipsi pleni estis dilec- 
rum. tione , replcti omni scientia , ita 

//(■/ Bened. Ant. Omnes iiatio- ut po.ssitis alterutrum monere. 
nes venient S longe , portantes Audaciiisautem scripsi vobis, fra- 
inunera sua , alleluia. tres, ex parte, tanquam iii menio- 

Ad Miignif. Ant. Omnes de Sa- riam vos reduceus : propter gra- 
ba venient, aurum et thus defe- tiam qiia" data est mihi a Deo , ut 
siin minister Christi Jesu in Gen- 
tibus , sanctificans Evangcliuin 
Dei , ut liat olilatio Gentiuin ac- rentes , atleluia , alleluia. 

DIE 6 INFR-\ OCT.WAM. 

I\ I. IVOCTIRXO. 

DeEpistola ad Romanos. 
Lectio j. Cap. 15. 

DEBEMUS autem nos firmiores 
iinbecillitates infirmorum sus- 
tinere , et non nobis placere. Tnus- 
quisque vestriini proxiino suo 
placeat in bonuni , ad adificatio- cepta et sanctiiicata in Spiritu 
sancto. 

IX II. XOCTCR\0. 

Sermo sancti Fulgentii Episcopi. 

Ex Serm. 5. de Epiph. sub init. 

Lectio iv. *^ r-.. ■ r-i. ■ 2 11 TPSE Deus , qui sibi in veteri tes- 

nem. Etenim Chnstusnon sibi p a- I, » • .... „. . 

... - - .. ... ... J- taraento prunitias offerri man- 

ciut , sea sicut scriptum est : Im- . ;,. k„,.,v . r- ^. " '""' 

' . . ' . .... davit , homo natus Gentium pri- 

l»rnnpria imnrnnpriinTinin ril.i np» ' . . i I properia iniproperantium tibi ce^ 
ciderunt super me. Qu£ecumque 
enim .scripta sunt , ad nostrani 
doctrinam scripta sunt, ut per pa- 
tientiam, et consulationem Scrip- 
turarum spem habeamus. 

Lectio ij. 
Et7s autem patientije et sola D mitias suo cultui dedicavit. Pasto- 
res fuerunt primitia; Judworum : 
Magi facti sunt primiti;c Gentium. 
Illi de proximo adducti , isti de 
longinquo rerlucti. Ul)i est , in- 
(luiunt, qui natus est Rex Juda-o- 
rum ? I)e Herode rege Juda?orum 
filii jam fuerant nati. Archelaus 
tii, det vobis idipsum sapere natus est in palatio , Christu.s in 
in alterutrum secundiim Jesuin diversorio. .Archelaiis natiis, est 
Christum , ut unanimes , uno ore in lecto argenteo positus ; Chris- 
honorificetis Deum et Patrem Do- tus autem nattis , in prtcsepio est 
mini nostri Jesu Christi. Propter brevissimo collocatus : et tainen 
quod suscipite invicem , sicut et iHe natus in palatio contemnitur, 
Christus suscepit vos in honorem iste natus in diversorio qu^eritur: 
Dei. Dico enini Christuin .lesura ille.i Magisnullatenusnominatur, 
ministrum fuisse circumcisionis isteinventussuppliciteradoratur. 
propter veritatem Dei , ad coufir- 
maiidas promissiones patrum : 
Gentes autem super misericordia 
honorare Deum , sicut scriptnm 
est : Propterea confitebor tibi in Lectio V. 

Quis est iste Rex Juda?orum ? 
pauper et dives , humilis et su- 
blimis. Quis est iste Rex Jiidaeo- 
rum, qui portatur ut parvulus, 
adoratur ut Deus? parvus in prEe- 
sepio , immensus in cieIo ; vilis in 
pannis , pretiosus in stellis. Quid 
est qu6d sic turliaris , Herodes ? 
Rex iste qui natus est , non venit 
reges pugnando supera re , sed mo- 
rieiido mirabiliter subjugare. Nec 

ET rursus Isaias ait : Erit radix ideo natus est ut tibi succedat , 
Jesse , et qui exurget regere sed ut ineuinnuinduslidelitercre- 
Centes, in euin Gentes sperabunt. dat. Venit ergo non «t pugnet vi- 
Deus autem spei realeat vos om- vus . sed ut triumphet occisus. Gentibus , Domine , et nomini tuo 
cantabo. Et iterum dicit : Lretami- 
ni , Gentes , cum plebe ejus. Et ite- 
rum: Laudate, omnes gentes, Do- 
minum, et magnificate eum, om- 
nes populi. 

Lectio iij. 18i Dojninica infra Oc 

Lectio vj. 

PUER iste, qui nunc ii Magis di- 
citur Rex Judseorum , idem 
Creator est et Dominus Angelo- 
rum. Quapropter cujus tiroes in- 
fantiaiu nascentis , magis timere 
debes omnipotentiam judicantis. 
Koli eum timere regui tui succes- 
sorem , sed time infidelitatis tua; 
justissiraum damnatorem. Ite, in- 
quit, et renuntiate mihi,ut etego 
veniens adorem eiun. O calliditas 
flcta , 6 incredulitas impia , 6 ne- 
quitia fraudulenta] Saiiguis inno- 
ccntiuni , quem crudeliter effu- 
disti , atlestatur quid de hoc pue- 
ro voluisti. 

I.\ IH. XOCTCRXO. 

Lectio sancti Evangelii secuudiim 

Mattha,'uro. 

I.ectio vij. Cap. 2. 

CCM natus esset Jesus in Beth- 
lehemjuda in diebus Herodis 
regis, ecce ilagi ab Oriente vene- 
ninl Jerosolymam , dicentes : Uhi 
est qui natus est Uex Judaeorum ? 
£t reiiqua. 

Homilia S. Ambrosii Episcopi. 
Lib. 2. in Luc. cap. 2. post init. 

Qu.« sunt ista versE fidei mune- 
ra ? .\uruin Regi , thus Deo , 
niyrrha defuncto. .\liud eiiim Rc- 
gls insigne , aliud divina; sacra- 
nientum potestatis, aliud honor 
est sepultura;, qua; non corruni- 
pat corpus mortui , sed reservet. 
jfosquoque, c|ui h:cc audimns et 
legimus , de thesauris nostris ta- 
Ija , fratres , munera proferamus. 
Habemus enim tbesaurum in vasis 
fictilibus. Si igitur in te ipso quod 
es, non ex te debes aistiniare, sed 
ex Christo;quant6 magis iuChris- 
to non tua debes a;stimare, sed 
Christi! 

Lectio viij. 

ERGO Magi dc thesaurissuis of- 
ferunt munera. Vultis scire 
qu^m bonum raeritum habeant ? 
Stella ab his videtur; et ubi Hero- 
des est, non vidctur: ubi Christus 
est , rursus videtur , et viam de- 
luonstrat. Ergo stella ha;c via est , 
et via Christus : quia secundiim 
incarnationis mysterium Chris- 
tus est slella. Orietur enim slella tavam Epiphanice. 
ex Jacob, et exurget homo ex Is- 
rael. Denique ubi Christus , et 
stella est. Ipse enim est stella 
splendida , et matutina. Sua igitur 
ipse luce se signat. 

Lectio ix. 

ACcrrE aliuddocumentum. Alia 
venerunt via Magi, alia re- 
deunt. Qui enim Chrlstum vide- 
rant, Christuni intellexerant ; me- 
liores utique, qu^m veoerant, re- 
vertuntur. Dune quippe sunt via^: 
una, quae ducit ait interitum; alia, 
qua; ducit ad regnum. llla pecca- 
torum est, quDe ducitad Herodem: 
ha?c Christus est, qua reditur ad 
patriara. Hic enim temporalis est 
incolatus , sicut scriptum est : 
Multum incola facta est anima 
mea. 

Ad Bened. Ant. Venient ad te , 
qui detrahebant tibi , et adora- 
bunt vestigia pedum tiiorum. 

Ad Magnif. Ant. Admoniti Ma- 
gi in sorunis, per aliaiu viam re- 
versi sunt in regionem suam. 

S.\BB.iTO I>FRA OCT.WAM. 
AD VESPERAS. 

Capitutum. Roin. 12. 

FRATRES , Obsecro vos per mi^e- 
ricordiam Dei , ut exhibeatis 
corpora vestn: hostiain viventcm, 
sanctam , Deo placentem , ratio- 
nabile obsequium vestrum. 

Hymnusetx. utinFe.tlo,}?. IGS. 

Ad Magnif. Ant. Remansit. Oru- 
tio Vota qusesumus , ut infra in 
Laudibus. 

Dcindefil comm. Epiph. per Ant. 
qua; occurrit securuUim ordincni 
dierum infra Oct. 

*■. Omnes deSaba venient, alle- 
luia. |t. Aunim etthus deferentes, 
alleluia. ^isi dicta sit .tnt. Oni- 
nes de .Saba, tunc enini dicitur 
*. Adorate Deuin, alleluia. ^. Oin- 
nes -Angeli ejus, alleluia. Om' 
Deus qui hodierna dic, p. 168. 

DOMIXICA nFRA OCTAVAM. 

Totum Offic. dicitur de Epip/i. , 
prcetcr Lect. Capit. Ant. ad Be- 
ned. et ad Magnif. et Orat. 

In I. Noct. ponitur Epistola T. 
ad Corinth. quie inferiiis post 
Oct. habetur, p. 188, et legittir 
de ea seq. diebus. Lect. vero quiv Dominica infra Octavam Epiphanice. 185 aliquando supersunt df Epist. ad 
Romanos , eo anno omittuntur. 

Ouando Epipfi. incidit inDom., 
Sabhato seq. fit Offic. de Dom. , 
et feria vj. f^esp. d Capit. de 
Dom. cum comm. Oct. In I. Noct. 
leguntur Lect. de Epist. ad Ro- 
manos , ut infra. Episl. vero ad 
Corinth. tunc ponitur ipsa die 
Dom. in Offic. Oct. 

IN 1. NOCTUR\0. 

Dc Epistola ad Roraanos. 
Lectio j. Cap. 16. 

Co M M E N D o auteni vobis Phe- 
beii sororem nostram, quae est 
in rainisterio Ecclesia; qute est in 
Cenchris , ut eam suscipiatis in 
Domino digne sanctis , et assista- 
tis ei in quocuraque negotio vestri 
'indiguerit : etenim ipsa quoque 
astitit multis , et mihi ipsi. Salu- 
tate Priscara et Aquilaraadjutores 
meos in Christo Jesu ( qui pro ani- 
ma mea suas cervices supposue- 
nint : quibus non solus ego gra- 
tias ago , sed et cunctae Ecclesije 
Gentium ) et domesticam Eccle- 
siam eorum. 

Lectio ij. 

ROGO autem vos, fratres, ut ob- 
servetis eos , qui dissentiones 
et offendicula prater doctrinam 
quam vos didicistis , faciunt ; et 
declinate al) illis. Hujuscemodi 
enim Christo Domino nostro non 
serviunt , sed suo ventri : et per 
dulces serniones et benedictiones 
seducunt corda innocentium. Ves- 
tra enim obedientia in omnera lo- 
cum divulgata est. Gaudeo igitur 
in vobis. Sed volo vos sapientes 
esse in bono , et siraplices iu malo. 
Lectio iij. 

SAI.UTAT vos Timotheus adjutor 
meus , et Lucius , et Jason , et 
Sosipater, cognati mei. Saluto vos 
ego Tertius qui scripsi Epistolam, 
In Domino. Salutat vos Caius hos- 
pes meus , et universa Ecclesia. ,Sa- 
lutat vos Erastus arcarius civita- 
tis , et Quartus frater. Gratia Do- 
mlni nostri Jesu Christi cum om- 
nibus vobis. Araen. 

IX II. IVOCTUR\0. 

Sermo sancti Leonis Papse. 
Serm. 5. de Epiphania. I^ectio iv. 

JusTUM et rationabile , dilectis- 
simi , vera; pietatis obsequiura 
est , in diebus qui divina; opera 
niisericordia! protestantur , toto 
corde gaudere , et honorifice ea 
quae ad salutem nostram gesta 
sunt celebrare , vocante nos ad 
hanc devotionein ipsa recurren- 
tium temporura lege , qu:e nobis 
post diem in quo coa>ternus Pa- 
tri Filius Dei natus ex Virgine est, 
brevi intervallo Epiphania; intulit 
festum , ex apparitione Domini 
consecratura. 

Lectio V. 

Iv quofidei nostrsemagnum prae- 
sidium providentia divina con- 
stituit : ut, dum solemiii venera- 
tione recolitur adorata in exor- 
diis suis Salvatoris infantia, per 
ipsa originalia documenta proba- 
retur veri hominis in Christo orta 
natura. Hoc enim est quod justi- 
ficat impios : hoc est quod ex pec- 
catoribus facit sanctos, si in uno 
eodemque Doinlno nostro Jesu 
Christo et vera Deitas , et vera cre- 
datur humanitas : Deitas , qua an- 
te omnia ssecula in forma Dei x- 
qualis estPatri; huraanitas, qua 
novissimis diebus in forma servi 
uuitus est homini. 

Lectio vj. 

Au roboranduni ergo hanc fi- 
dein , qua» contra oranes pro- 
nuntiabatur errores , ex magna 
gestum estdivini pietate consilii , 
ut gens in longinqua Orientalis 
plagfe regione consistens , quae 
spectandorum siderum arte poUe- 
bat , signum nati pueri , qui su- 
pra omnem Israel esset regnatu- 
rus , acciperet. Nova etenini cla- 
ritas apud Magos stella? illustrio- 
ris apparuit , et intuentium ani- 
mosita admirationesui splendoris 
implevit , ut nequaquara sibi cre- 
derent negligendum, quod tanto 
nuntiabatur indicio. 

IX III. XOCTCRXO. 

Lectio sancti Evangeliisecundiim 

Lucam. 

Lectio vij. Cap. 2, f. 

CUM factus esset Jesus annorum 
duodecim , ascendentibus illis 186 Dominica iiifra Octavam tpipluuiin:. Jerosolymam secunclum oonsue- 
tuflinem diei festi , consumma- 
tisque cliebus, ciim redirent, re- 
mansit puer Jesus In Jerusalem. 
Et reliqua. 

Homilia sancti Ambrosii Episcopi. 
Lib. 2. iii c.ap. 2. Luc. iiifin. 

AUUODECIMO anno , ut legi- 
mus, Dominicse suraitur dis- 
putationis exordium. Hic enim 
prcBdicandje fidei evangelizan- 
tium numerus delaebatur. Nec 
otio.se immemor suorum secun- 
diim carnem parentum , qui se- 
cundiim carnem utique sapientia 
Dei implebatur et gratia, post tri- 
duum reperitur iu teniplo : ut 
esset indicio , quia post triduum 
triumphalis illius passlonis, in se- 
de ccrlesti et honore divino, tidei 
nostra? se suscitatus offerret, qui 
mortuus credebatur. 
Lectio viij. 

QuiD est qu6d me qua!rebatis ? 
DuK sunt in Christo genera- 
tiones : una est paterna, niaterna 
altcra. Paterna illa divinior; ma- 
terna vero quse in nostrum labo- 
rem usumque descendit. Et ideo 
qua; supra naturam , supra a'ta- 
tem , supra consuetudinem fiunt, 
non humanis assignanda virtuti- 
J)us , sed divinis referenda suiit 
potestatibus. Alibieiim ad minis- 
terium mater impellit, hlc mater 
arguitur, quia adhuc qure huma- 
na sunt, e.xigat. Sed ciim hic duo- 
decim describatur annopuni, illic 
discipulus habere dicatur ; vides 
matrem didicisse a Filio, ne exige- 
ret a validiore ministerium, quae 
stupebat in juniore luiraculum. 
Lectio ix. 

ET venit Nazareth , et erat sub- 
ditus illis. Ouid enim inagister 
virtutis , nisi officium pietatis im- 
pleret ? Et miramur , si patri de- 
fcrt , qu; subditur matri ? Non uti- 
que infirmitatis, sed pietatis ista 
subjectio est : attollat licet srevis 
emissus latebris coluber perficliu! 
caput , et serpentinis evomat ve- 
nena pectoribus. Ciini dicit se Fi- 
lius missuin , majorem ha-reticus 
appellet Patrem, ut imperfectura 
Filium dicat , qui potest habere 
majorem , ut nlienis auxiliis asse- rat eum , qui mittitur , indigere. 
Numquid et humano egebat auxi- 
lio, ut materno serviret imperio ? 

AD LAUDES 

Ant. ut iti die Festi , p. 175. 
Capituluin. Rom. 12. 

FRATRES, Obsecro vos per mi- 
sericordiam Dei, ut exliibeatis 
corpora vestra hostiara viventem, 
sanctam , Deo placentem , ratio- 
nabile obsequiura vestrum. 
Hyninus. sola, p. 175. 
t. Adorate Deum, allel. jt. Om- 
iTcs Angeli ejus, alleluia. 

Ad Bened. Ant. Remansit puer 
Jesus in Jerusalem , et non cog- 
noverunt parentes ejus , existi- 
inantes illum esse in comitatu : et 
requirebant eum inter cognatos 
et notos. 

Oratio. 
JOTA, quaesumus, Domine, sup- 
antis popuH coelesti pietatc TJ^OTA 

T plic sunt , videant , et ad implenda 
qua; viderint , convalescant. Per 
Dominum. 

Et fit comm. de Epiph. Ant. 
Hodic coelesti sponso, p. 175. 

*. Omnes de Saba venient, allel. 
|l-. .•iurumetthus deferentes, allei. 

Orat. Deus qui hodierna, p. 176. 

Ad Horas Ant. et R-.it. br. ut in 
die Festi , p. 175 et 176. 

AD TERTIAM. 

Capit. Fratres Obsecro, ut sup. 
AD SEXTAM. 

Capitulum. Rom. 12. 

Dico enim per gratiam quse data 
est mihi , omnibus qui suiit 
inter vos , non pliis sapere, quani 
oportet sapere; sed saperead so- 
brietatem. 

AD MOXAM. 

Capitulum. Rom. 12. b. 

SicuTeniin in uno corpore mu!- 
ta membra haberaus , omnia 
autera membra non eumdem ac- 
tum habent : ita multi uniim cor- 
pus suraus in Christo, singuli au- 
teni alter alterius membra , in 
Christo Jesu Domino nostro. 

Jn H. T'esp. Ant. de Laud. Epi- 
phan. , p. 175. Psa/mi de Doin. 
Capit. Fratres Obsecro vos , ut In Octava 
supra. Hymn. e<t. ut iri I. f''esp. 
: Epipli., p. 168. 

^d Magnif. Ant. Fili , quid fe- 
cisti nobis sic ? ego et pater tu- 
us (lolentes qujerebaraus te. Quid 
est quod me quserebatis ? uescie- 
batis quia in iis , quae Patris mei 
sunt , oportet me esse ? 

Et fit comm. de Epip/i. Ant. 
Tribus miraculis, p. I7G. 

*. Omnesde Saba venient,allel. 
|t. .\uruni etthusdeferentes,allel. 

Orat. Deusqui hodierna,/). 176. 

Si Oct. Epipli. venerit in Dnm. , 
nihil fit de Dom. in ipsa die Oct. , 
sed tantiim in I. Vesp. diei Oct.fit 
comm. pro II. Vesp. Dom. infra 
Oct de qua celebratum est Offic. 
eo die. Ant. Fili quid fecisti. ir. Om- 
nes de Saba. Qui *•. etiam dicitur, 
quando Oct. Epiph. venerit in Fe- 
ria II. pro comm. Dom. in I. Fesp. 
diei Oct. 

IN DIE OCTAVA EPIPHANIiE. 

Duplex. 
In I. Vesp. omnia dicuntur ut 
in I. Vesp. Epiph., p. 168, prceter 
Orationem. 

Oratio. 

DEcs, cujus Unigenitus in sub- 
stantia nostrae carnis appa- 
ruit , praesta, quaesumus , ut per 
eum quem siniilem nobis foris ag- 
novimus, intus reformari raerea- 
mur : Qui tecum vivit. 

Ad iflatut. Invit. Hymn. etPsal- 
tni ut infra Oct. Ccetera dicuntur 
sicut in die Epiph. prceter Lect. 

In I. Noct. leguntur Lect. de 
Epistola I. ad Corinth. quceoccur- 
runt secundiim superiorem RuOri- 
cam, p. 176. 

IX II. \OCTURXO. 

Sermo S. Gregorii Nazianzeni. 

Oratione in sancta lumina. 

Lectio iv. 

NO N possum cohibere Ifetitise 
voluptateni, sed mente extol- 
loretafficior; et proprite pusillita- 
tis oblitus, ofticiuni magni Joan- 
nis, imo potius famulatum subire 
contendo ac gestio : et licct non 
sim pr*cursor, de eremo tainen 
venio. Christus ergo illuminatur, 
imo potiiis fulgore suo nos illu- 
minat; Christus baptizatur, simul Epiphnnice. 187 

et nos descendamus , ut cum ipso 
pariter ascendamus. 
Lectio V. 

JOANNES baptizat , et accedit 
Jesus , sanctificans quidem et 
ipsum qui baptizat , priEcipue ta- 
men ut et veterem .\dam sepeliat 
in aquis, et ante omnia , ut per 
hsec sanctificentur aqu,e Jorda- 
nis ; ut sicut erat spiritus et caro, 
ita et hls , qui baptizandi erant , 
in spiritu et aqua sanctificationis 
successio traderetur. Non susci- 
pit Baptista, contendit Jesus. Ego, 
inquit, opus habeo A tebaptizari. 
Lucerna dicit ad Solem , et vox lo- 
quitur ad Verbum. 

Lectio vj, 

AscENDiT Jesus de aqua , secum 
quodammodo demersum edu- 
cens et elevans mundum ; et vidit 
non dividi cnclura , sed aperiri , 
quod sibi ac nobis post se aliquan- 
do Adam iile concluserat , sicut 
et igneo gladio paradisus fuerat 
conclusus. Spiritus sanctus testi- 
monium perhibet : similia nam- 
que sibi ipsa concurrunt. De coelo 
testimonium defertur : inde enim 
erat ille , cui testimoniura perhi- 
betur. 

IX III. XOCTURXO. 

Lectio sancti Evangelii secundiim 

Joanuem. 

Lectio vij. Cap. I. d. 

IN illo tempore : Vidit Joannes 
Jesum venientem ad se , et ait : 
Ecce Agnus Dei , ecee qui tollit 
peccatum mundi. Et reliqua. 

Homilia S. Augustini Episcopi. 
Tract. 6 in Joan. ante medium. 

ANTEQUAM veniret Dominus ut 
baptizaretur ii Joanne in Jor- 
dane , noverat eum illis vocibus, 
ubi ait : Tu ad me venis baptiza- 
ri ? ego a te debeo baptizari. Sed 
ecce Dominum noverat, noverat 
Filium Dei. Unde probamus quod 
jam noverat , quia ipse baptizaret 
in Spiritu sancto ? Antequam ve- 
niret ad lluvium , ciim multi arl 
Joannem currerent baptizari , ait 
illis : Ego quidem baptizo vos in 
aqua : qui autem post me venit , 
major me est ; cujus non suui 
dignus corrigiam calceamentl sol- m Donumca prima post Epiplianiam vere : ipse vos baptizabit in Spiri- 
tu sancto et igni. Jam et hoc no- 
verat. 

Lectio viij. 

QtJiD ergo per columbann didi- 
cit , ne mendax postea inve* 
niatur , ( quod avertat i"! nobis 
Deus opinari ) nisi quanidam pro- 
prietatem in Christo talem futu- 
ram , ut quamvis multi ministri 
baptizaturi esseut,sive justi , sive 
Injusti, non tribueretur sanctitas 
baptismi, nisi illi , super queni 
descendit coUmiba , de quo dic- 
tum est : Hic est qui baptizat in 
Spiritu sancto ? Petrns baptizet, 
hic est qui baptizat: Paulus bap- 
tizet, hic est qui baptiznt : Judas 
baptizet, hicest quibaptizat.Nam 
si pro diversitate meritorum bap- 
tisma sanctuni est, quia divcrsa 
sunt merita, diversa erunt baptis- 
niata ; et tanto quisque aliquid 
melius putatur accipere , quanto 
a meliore videtur accepisse. 
Lectio ix. 

Irsi sancti , ( intelligite , fratres) 
l)Oni pertinentes ad coiunibam, 
pertinentes ad fortem oivitatis il- 
lius Jerusalem , ipsi l)oni in Ec- 
clesia , de quil)us dicit Apostolus: 
Kovit Dominus qui sunt ejus , di- 
versarum gratiarum sunt , non 
omnes paria merita habent. Sunt 
alii aliis sanctiores , sunt alii aliis 
meliores; Quare ergo si unus ab 
illo , verbi gratia , justo , snncfo 
baptizetur , alius ab alio inferio- 
ris meriti apud Deum , infcrioris 
gradils , inferioris continentia; , 
inferioris vita; ; unum tamen et 
par et lequale est quod accepe- 
runt, nisi quia hic est qui bap- 
tizat? 

Ad Laiides , et per Horas , et 
ad Vesp. omnia dicunlur sicut iii 
die Epiph. prajter Orationein. 

Si Oct. Epiph. venerit in Sab- 
bato , in II. f-^esp. Oct. fit comin. 
Dom. II. post Epiph. Quando au- 
temScptuag. veneritin I.Doin.post 
Oct. Epiph., tuncin I. Sabbat. post 
Oct. non iinpedito Festo w.Lect. , 
alioquini-die post Oct.,Jiat Offic. 
de Feria, in qua pnnuntar vttt. I. 
Noct. Dom. II. post Epiph., et tres 
Lect. leguiitur de Homilia ejuf- dem. Dom. cuin eju-s Aiit. ad Ee- 
ned. et Oratione. Festum vero 
Semiduplex in ea occurrens trans- 
fertur iii\.dieinsimililer non impe- 
ditam. 

DOM» I. POST EPIPH. 

quee est infra Oct. Epiph. 

In I. Noct. legitur Epistola I. ad 

Corintli. secundiim Rubr., p, 184. 

Indpit Epistola prima B. Pauli 

Apostoli ad Corinthios. 

Lectio j. Cap. I. 

P.\ULUS vocatus ApostoUis Jesu 
Christi per voluntatem Dei , 
et Sosthenes frater , Ecclesiai Dei 
quBE est Corinthi , sanctificatis iu 
Christo Jesu , vocatis sanctis, cuni 
omnibus qui invocant nomen Do- 
mini nostri Jcsu Christi , in omni 
loco ipsorum , et nostro. Gratia 
vobis et pax k Deo Patre uostro , 
et Domino Jesu Christo. 

Lectio ij. 

GRATIAS ago Deo meo sempe;' 
pro vobis in gratia llei , qua' 
data est vobis In Christo Jesu , 
qu6d in omnibus diviles facti es- 
tis in illo , in omni verbo , et in 
omni scientia : sicut testimonium 
Christi confirmatimi est in vobis ; 
ifa ut nihil vobis desit in ulla gra- 
tia , expectantibus revelationem 
Domini nostri Jesu Christi , qui el 
confirmabit vos usque in flnem si- 
ne crimine, in die adventils Do- 
mini nostri Jcsu Christi. Fidelis 
Deus , per quem vocati estis in so- 
cietatem Fiiii ejus Jesu Christi Do- 
mini nostri. 

T^ectio iij. 

OBSECRO autem vos, fratres, per 
nomen Domini nostri Jesu 
Christi , ut idipsuni dicatis omnes, 
et non sint in vobis schismata : 
sitis autem perfecti in eodem sen- 
su , et in eailem sententia. Signifi- 
catum est enim mihi de vobis, fra- 
tres mel , ab iis qui sunt Chloes , 
quia contentiones sunt inter vos. 
Hoc autem dico , quod unusquis- 
que vestrilm dicit : Ego quidem 
sum Pauli; ego autem Apollo; ego 
ver6 CephiE;eso autem Christi. 
Oivisus est Christus ? Aumquicl 
Paulus crucifixus est or i vobi? I Infra Hebdomadam prtmam post Epiphaniam. 189 aut in nomine Pauli baptizati es- 
tis ? 

In II. et III. Noct. leguntur Lect. 
Dom. infra Oct., p. 185. 5/ verd dies 
Oct. venerit iii Dom. dicuntur de 
4ie Oct., p. J87. 

FERIA SECUNDA. 

I>e Epistola prinaa ad Corinthios. 

Lectio j. , Cap. 2. 

ET ego , eum venissem ad vos , 
fratres, veni non in sublimita- 
te sernionis , aut sapientiae , an- 
nuntians vobis testirrjonium Chris- 
ti. Non enim judicavi mescire ali- 
quid inter vos , nisi Jesum Chri.s- 
tum , et hunc crucifixum. Et ego 
in infirmitate , et timore , et tre- 
more multo fui apufl vos : et ser- 
mo meus , et prfedicatio mea non 
in persuasibilibus humanae sa- 
pientije verbis , sed in ostensione 
spirittis et virtutis; ut fides ves- 
tra non sit in sapientia hominura, 
seU In virtute Dei. 

Lectio ij. 

SAPiEJ^TiAM autem loqtjimur 
inter perfectos: sapJentiam ve- 
ro non hujus skcuH , neque prin- 
cipum hujus sa-culi, qui destrmm- 
tur : sed loquimur Dei sapientiam 
In mysterio, quse abscondita est, 
quam prtedestinavit Deus antesic- 
cula in gloriam nostram , quara 
nemo principum hujus sa:culi cog- FERIA TERTIA. 

De Epistola prima ad Corinthios. 
Lectio j. Cap. 5. 

OMNINO auditur inter vos for- 
nicatio , et talis fornicatio , 
qualis nec inter Gentes , ita iil 
uxorem patris sui aliquis habeat. 
Et V03 inflati estis : et non magis 
luctum habuistis , ut tollatur de 
medio vestrOm qui hoc opus fecit. 
Ego quidera absens corpore, prw- 
sens autem spiritu , jam judicavi 
ut praesens eum qui sic operatus 
est , in noraine Domini nostri Jesu 
Christi , congregatis vobis et meo 
spiritu , cum virtute Domini nos- 
tri Jesu , tradere hujusmodi sata- 
n,'e in interitum carnis , ut spiri- 
tus salvus sit In die Domini nostri 
Jesu Christi, 

Lectio ij. 

NON est bona gloriatio vestra. 
Nescitis quia modicum fer- 
mentum totam massam corrum- 
plt?Expurgate vetus fermentum, 
ut sitis nova conspersio , sicut es- 
tisazyrai. Etenim Pascha nostrum 
immolatus est Christus. Itaque 
epulemur , non in ferraento vete- 
ri , neque in fermento malitise et 
nequiti,B ,sed in azymis sincerita- 
tis et veritatis. 

Lectio iij. I quam Dominum glorice crucifixis 
sent. Sed sicut scriptum est. Quod 
oculus non vidit , nec auris audi- 
vit , nec iu cor hominis ascendit , 
quse praparavit Deus iis qui di- 
ligunt illum. 

Lectio iij. 

NOBis autem revelavit Deus per 
Spiritum suum : Spirltus enim 
•mnia scrutatur , etiam profunda 
Dei. Quis enim horainum scit qua; 
sunt htiminis , nisi spiritus horai- 
«Is , qui in ipso est ? Ita et qute 
Dei sunt , nemo cognovit , nisi 
Spiritus Dei. Nos autem non spi- 
ritum hujus raundi accepimus , 
»ed Spiritum qui ex Deo est , ut 
sciamus quse a Deo donata sunt 
nobis : quae et loquimur non in 
doctis humanje sapienti» verbis , 
sed in doctrina Spiritils,spiritua- 
libus spiritualia comparantes. -S commisceaminl fornicariis.Non 
utique fornicariis hujus mundi , 
aut avaris , aut rapacibus , aut 
idolis servientibus : alioquin de- 
bueratis de hoc mundo exiisse. 
Nunc autem scripsi vobis , non 
commisceri : si is , qui frater no- 
minatur , est fornicator, aut ava- 
rus , aut idolis serviens , aut ma- 
ledicus , aut ebriosus , aut rapax: 
cum hujusmodi nec cibum su- 
mere. 

FERI.4. QUARTA. 

De Epistola prima ad Corinthios. 

Lectio j. Cap. G. 

AUDET aliquis vestrOm habens 
negotium adversiis alterum , 
iudicari apud inlquos , et non 
apud sanctos ? An nescitis quo- 
niain sancti de hoe mundo judi- 
cabunt ? Et si in vobis judicabitur 190 Infra Hf.hdoinadam prtmam post Eptphaniam. cnundus , indigni estis qui de mi- 
Dimis judicetis ? Nescitis quoniam 
angelos judicabinius? quant6 nia- 
gis swcularia ? Sacularia igitur 
Sudicia si habueritis , contenipti- 
biles qui sunt in Ecclesia , illos 
constituite ad judicanduni. Ad ve- 
recundiam vestram dico. Sic non 
est inter vos sapiens quisquam , 
qui possit judicare inter fratrem 
suum ? Sed frater cum fratre ju- 
dicio contendit , et hoc apud in- 
fideles. 

Lectio Ij. 

J\M quidem omnino delictum est 
in vobis , qu6d judicia habetis 
inter vos. Quare non magis inju- 
riam accipitis ? quare non magis 
fraudeni patimini ? Sed vos inju- 
riam facitis et fraudatis , et hoc 
fi'atribus. An nescitis quia iniqui 
regnuni Dei non possidebunt ? 
Kolite errare : Keque fornicarii , 
neque idolis servientes , neque 
adultcri , neque molles , neque 
niasculorum concubitores, neque 
fures , ueque avari , neque ebrio- 
si , neque maledici , neqiie rapa- 
ces , regnum Dei possidcbunt. Et 
h;ec quidam fuistis : sed abluti 
cstis, sed sanctilicati estis , sed 
justrticatl estis in nomine Dumini 
nostri .lesu Christi , et in Spiritu 
Dei nostri. 

Lectio iij. 
kMNiA mihi licent , sed non om. Lectio j. Cap. 7. 

DE quibus autem scripsistls ml- 
hi : Bonum est homini mulie- 
rem non tangere ; propter forni- 
cationem autem unusquisque su- 
am uxorem habeat , et unaquse- 
que suum virum habeat. Uxori 
vlr debitum reddat : similiter au- 
tem et uxor viro. Mulier sui cor- 
poris potestatem non habet , sed 
vir : similiter autem et vir sui 
corporis potestatem non habet , 
sed mulier. 

Lectio ij. 

NOI.ITE fraudare invicem , nisi 
forte ex consensu ad tempus 
ut vacetis orationi , et iterum re- 
vertimini in idipsum , ne tentet 
vos satanas propter incontinen- 
tiani vestram. Hoc autem dieo se- 
cundiim in<lulgentiam , non se- 
cundiim imperium. Volo enim om- 
nes vos esse sicut meipsum. Sed 
unusquisqueproprium donumha- 
bet ex Deo : alius quidem sic, allus 
vero sic. Dico autem non nuptls 
et viduis, bonum est illis si sic 
permaneant slcut et ego. Quod si 
non se continent, nubant. Melius 
estenim nubere , qui^im uri. 
Lectio iij. 

Irs autem qui matrimonio juncti 
sunt , pra'cipio non ego , sed 
Doniinus , uxorem a viro non dls- 
cedere : quiVl si discesserit , ma- 
nere innuptam , aut viro suo re- 
' nia expediunt. Omnia mihl li- concillari. Et vir uxorem non di- 
cent , sed cgo sub nullius redigar mlttat. Nam ca-teris ego dico, non 
potestnte . Esca ventri , et venter Dominus : Si quis frater uxoi-em 
escis : Deus autem et hunc et has habet infidelcm , et hfec consentit 
destruet. Corpus autem non forni- habitare cum iilo , non dimlttat 
cationi , sed Domino , et Doniinus illam. Et si qua nmiier fidelis ha- 
corpori. Ueus vero et Dominum bet virum iufidelem, et hic con- O^ suscitavlt : et nos suscltabit per 
vlrtutem suam. Nescitis quoniam 
:;orpora vestra meiubra sunt 
'Ihristi ? Tollens ergo menibra 
;hristi , faciam membra meretri- 
•is ? Aljsit. An nescilis quonian> 
|ui adha-ret meretrici , unum cor- 
, us efficitur ? Erunt enim,inquit, 
::uo in carne una. Qui autem ad- 
ijieret Domino , unus spiritus est. 
iFiigite fornicationcin. 

FF.RIA QtrXTA. 

)e Epistula prinia ad Corinthii s. sentit habitare cura illa , non di- 
niittat viruin : sanctificatus est 
eiiiin vir infidelis per mulierem fi- 
delcni , et sanctificata est mulier 
infidelis per virum fidelcm ; alio- 
quin filii vestri immundi essent ,,, 
nunc autem sanctisunt. 
FERIA SEXTA. 
De Epistola prima ad Corinthios. 
Lectio j. Cap. 13. 

Sr liiiguis hominuin loqiiar et. 
Angelorum , charitatem autem 
nou habeam , factus sum velut a;s Domintca secunda 
soDans , aut cymljalum tinniens. 
Et si habuei'0 prophetiam , et no- 
verim mysteria omnia, et omnem 
scientiam ; et si habuero omnem 
fidem , ita ut montes transferam , 
charitatem autem non habuero , 
nihil sum. £t si ciistribuero in ci- 
bos pauperum omnes facultates 
meas , et si tradidero corpus me- 
um , ita ut ardeam , charitateni 
autem nou habuero , nihil mihi 
prodest. 

Lectio ij. 

CHARITAS patiens est , benigna 
est : charitas non £emulafur , 
non agit perperam , non inflatur, 
non est aniljitiosa , non qua-rit 
qu£e sua sunt , non irritatur , non 
cogitat malum , non gaudet supcr 
iniquitate , con{<audet autcm vf- 
ritati ; orania suffert , omnia cre- 
<lit, omniasperat,onmia sustinet. 
Charitas uunquam excidit , sive 
prophetise evacuabuntur , sive 
linguK cessabunt , sive scientia 
destruetur. Ex pai-te enira cognos- 
cimus, et ex parte prophetamus. 
Ciim autem venerit quod perfec- 
tum est , evacuabitur quod ex 
parte est. 

Lectio iij. 

CUM essem parvulus , loquebar 
ut parvulus , sapiebam ut par- 
vulus , cogitabara ut parvulus. 
Quando autem factus sum vir, 
evacuavi qua; erant parvuli. Vide- 
mus nunc per speculura in ccnig- 
mate : tunc autem facie ad fn- 
ciem. Kunc cognosco ex parte : 
tunc autem cognoscam sicut et 

Dcognitus sum. Nuuc autem ma- 
nent lides , spes , charitas , tria 
htpc : major autera horum est cha- 
ritas. 

SABBATO. 

De Epistola priraa ad Corinthios. 

Lectio j. Cap. 16. 

DE collectis autem , quie fiunt 
in .sanctos, sicut ordinavi Ec- 
clesiis GalaticB , ita et vos facite. 
l'er unam sabbati unusquisque 
vestrlim apud se seponat , recon- 
Jens quod ei bene p!acuerit , ut 
aon , cum venero , tunc collectte 
fiant. Ciim autem prsesens fuero , 
[uos probaveritis per epistolas , 
hos mittatn perferre gratiam ves- post Epiphaniam. (91 

tram in Jerusalera. Quod si dig- 
nura fuerit ut et ego eam , me- 
cum ibunt. 

Lectio ij. 

VEJfiAM autem ad vos, ciim Ma- 
cedoniam pertransiero; nani 
Macedoniam pertransibo. Apud 
vos autem forsitan manebo , vel 
etiam hiemabo , ut vos me dedu- 
catis quocumque iero. Nolo eniiu 
vos modo in transiiu videre ; spc- 
ro enim me aliquantuliim tempo- 
ris manere apud vos , si Doiuinus 
perniiserit. Permanebo autem E- 
phesi usque ad Pentecosten Os- 
tium enim mihi apertum est mag- 
uum et evidens , et adversarii 
multi. 

Lectio iij. 

Si autem venerit Timotheus, vi- 
dete ut sine tiuiore sit apud 
vos ; opus enim Domini opcratur, 
sicut et ego. Ke quis ergo illum 
spernat; deducite autem illum iu 
pace , ut veniat ad me : expecto 
enira illumcum fratribus. DeApoI- 
lo autem fratre vobis notum fa- 
cio, quoniam multumroga\i eura 
ut veniret ad vos cum fratribus; 
et utique non fuit voluntas ut 
nunc \eniret : veniet autem , ciini 
ei vacuum fuerit. Vigilate , state 
in fide , viriliter agite , et confor- 
tamini. Orania vestra in chai'itate 
fiaut. 

SABBATO PRIMO 
post Octavam Epiphanioe- 

Ad f^esp. omnia prceter Oratio- 
nem, ut in Psalt., p. 97, quod 
servutur in aliis Sabbatis usqne 
ad Septuag. 

Oratio ut infra in Laudibus. 

Deinde fiunt commem. ibidem 
positcE in Psalt. , p. 99. 

DOM. II. POST EPIPH. 

Omnia ut in Psalt. , pneter ea 
quce hic sunt propria. 

IX I. .\OCTlRXO. 

Incipit Epistola secunda B. Pauli 
Apo.stoli ad Corinthios. 
Lectio j. Cap. 1. 

PAUI.US Apostolus Jesu Christi 
per voluntatem Dei , et Timo- 
theus frater, EccIesiEe Dei quEe est 
Corinthi , cum omnibus sanctis 
qui sunt in universa Acbaia. Gra- 92 Dominica secunda 

ia vobis et pax k Deo Patre nos- 
ro, et Doniino Jesu Christo. Be- 
ledictus Deus et Pater Domini 
lostri Jesu Ciiristi , Pater miseri- 
•ordiarum , et Deus totius conso- 
atlonis , qui consolatur nos in 
)mni tribulatione nostra , ut pos- 
iinius et Ipsl consolari eos qui in 
jmni pressura sunt, per exhorta- 
tlonem c,\ia exhortamur et ipsi 
k Deo. Quoniam sicut abundant 
passiones Christi in nobis : ita et 
per Christuni abundat consolatio 
nostra. 

fc. Domine, ne in ira tua ar^as 
me, neque in furore tuo corripias 
me : * Miserere mei, Doniine,quo- 
liam inlirmus sum. *. Timor et 
Cremor venerunt super me , et con- 
texerunt me tenebrse. — Miserere. 
Lectio ij. 

SIVE autera tribulamur pro ves- 
tra exliortatione et salute , sl- 
ve consolamur pro vestra conso- 
lationc , sive exliortamur pro ves- 
tra exhortatlone et saJute , quae 
operatur tolerantiam earumdera 
passionum , quas et nos patimur, 
ut spes nostra firma sit pro vobls : 
scientes , qu6d sicut socii passio- 
nuni estis, sic eritis et consola- 
tiunis. 

tt Deus , qul sedes super thro- 
num , et judicas a>qultatem , esto 
refuglum pauperum in tribulatio- 
ne : « Quia tu solus laborem et 
dolorera consideras. t. Tibi enim 
derelicfus est pauper , pupillo tu 
eris adjutor. — Quia. 
Lectio ilj. 

NoN enim volumus ignorare vos, 
fratrcs, de tribulatione nostra, 
quic lacta est in Asia , quoniam 
supra modum gravati suraus su- 
pra vlrtutem , ita ut taderet nos 
ctiam vivere. Sed ipsl in nobismet- 
Ipsis responsum mortls habui- 
mus, ut non simus fidentes in no- 
bis , sed In Deo , qui suscitat mor- 
tuos; qui de tantis periculis nos 
eripuit , et eruit ; in qucra spera- 
niuK quoniara et adhuc eripiet , 
ailjuvantibus et vobisin oratione 
pro nobis : ut ex multorum perso- 
nis , ejus quie in nobis est dona- 
tionls, permultosgratixagantur 
pro nobls. post Epiphaniam. 

a. A dextris est mihi Dominus 
ne commovear : * Propter hoc dl« 
latatum est cor meum , et exulta- 
vit lingua mea. t. Dominus pars 
haereditatis meae, et calicLs mei.— 
Propter. Gloria. Propter. 

IX II. AOCTIRXO. 

Sermo S. Joannis Chrj'sostomi. 

Ex prcefatione in Episl. B. Pauli. 

Lectio Iv. 

BEATi Pauli Epistolarum lectio- 
nem dum assidu6 ausculto , 
perque hebdomadas singulas bis 
sa-pe , ct ter , et quater quoties- 
cunique sanctorum Martyrum me- 
niorias celebramus, gaudio exiil- 
to , tuba illa spiritali perfi'ucns , 
ct excitor, ac desiderlo incalesco, 
vocem nilhi amicam agnoscens , 
et fere pra-sentem ipsum intueri , 
et disserentera audire videor. Sed 
tamen doleo et molest^ fero , quod 
virura hunc non omnes, sicut par 
est , cognoscunt : veriim ita illuin 
nonnulli ignorant, ut ne Episto- 
larum quidcm ejus numerum pla- 
ne sciant. Hoc ver6 non imperitia 
facit ; sed qu6d nolint beati hujus 
viri scripta assidud iu maniljus 
habere. 

ft. Notas mlhl feclsti, Domine, 
vias V ita; : * Adiraplebls me Iffititia 
cum vultu tuo : delectationes in 
dextera tua usque in finera. t. Tu 
es qul restitues haereditatera me- 
am mlhi. — Adimplebis. 
Lectio V. 

NEQUE enim nos quse scimus , 
si quid scimus, ab ingenii l)o- 
Ditate atque acuroine scimus ; scd 
qu6d erga hunc virum impens<' 
aftecti , ab illius lectione nun- 
quara discedimus : si quidem qui 
amant, li pliis quam caeteri omnes 
eorum facta norunt,quosamant, 
ut qui de iis ipsis sint solliciti. Id 
quod beatus hic veluti ostendens , 
ad Philippenses ait : Sicut est mihi 
justura , ut hoc de vobis omnlbus 
sentiam, eo quod habeam vos in 
corde , et in vinculis meis , et in 
defensione et conlirmationeEvan- 
gelli. 

ft. Olligam te , Domine , virtus 

mea : Dominus firraamentura me- 

um * Et jrefugiura meum. t. bibe- 

ratur Domfnica secunda 
rator meus, Deus meus, aOjutor 
nieus. — Et. 

Lectio vj. 

QUAPROPTER si et vos quoque 
lectioni rtlligenter attendere 
volueritis , nitiil aliud vobis erlt re» 
quirendum. Veraxestenim Christi 
sermo dicentis : Quserite, et inve- 
nietis : pulsate , et aperietur vobis. 
Caeterum , quandoquidem com- 
plures ex iis qiii huc nobiscum 
conveniunt , et liberorum educa- 
tionem , et uxorls curam , et fa- 
miliie providentiam suscepere, ob 
Idque totos sese huic labori dare 
non sustinent ; at cert6 ipsi vos 
excitate ad ea saltem capienda , 
quse alii collegerint , studii tan- 
tumdem iis , quie dicta fuerint , 
auscultandis , quantiun pecuniis 
colligendis impertientes. Nam etsi 
tiirpe sit non nlsi tantum studii 
d vobis exigere , optabile tamen 
erit, si tantiini saltem tribiiatis. 

Vc. Domini est terra , et plonitu- 
do ejus : * Orbis terraruui, et uni- 
versi qui habitant in eo. t. Ipse 
supermaria fundavit eam, et su- 
per flumina pr»paravit illam. — 
Orbis. Gloria. Orbis. 

I.\ III. .\OCTlR\0. 

Lectio sancti Evangelii secundiim 

Joannem. 

Lectio vij. Cap. 2. 

I-V illo tempore : Nuptiie facta; 
sunt iu Cana ijaliUe* , et erat 
mater Jesu ibi. Vocatus est autem 
et Jesus , et discipuli ejus ad nup- 
tias. Et reliqua. 

Homilia S. AugustiniEpiscopi. 
Tract. 9. in Joan. post initium. 

QcoD Dominus invitatus venit 
ad nuptias, etiamexceptamjs- 
ica significatione , confirmare vo- 
uit quod ipse fecit nuptias. Futu- 
•i en.m erant , de quibus dixit 
Apostolus, prohibentes nubere, 
■t dicentes quod malum essent 
mptia;, et quod fliabolus eas fe- 
■isset : cum idem Dominus dicat 
n E\angelio, interrogatus utriim 
liceat homini dimittere uxorem 
iuam ex qualibet causa, non lice- 
•e , excepta cansa fornicationis. 
n qua responsione , si meministis , pnst r.piphantam. I9'i 

hoc ait : Quod Deus conjunxit , 
homo non separet. 

H-. Ad te , Doraine , levavi ani- 
mam meam : * Deus meus, in te 
confido , non erubescam. H. Cus- 
todi animam meam, et eripe ine. 
— Deus. 

Lectio viij. 

ET qui bene eruditi sunt in fide 
Catholica, noverunt quod Deus 
fecerit nupli.is : etsicut conjunc- 
tio ii Deo, ita divortium a diabolo 
sit. Sed propterea in causa forni- 
cationis licet uxorem dimittere , 
quia ipsa esse uxor prior noluit, 
quicfldem conjugalemmarito non 
servavit. Nec illK, qua; virginita- 
tem Deo vovent , quanquam am- 
pliorem graiUim honoris et sanc- 
titatis in Ecclesia teneant , sine 
nnptiis sunt : nain et ipste perti- 
neiit ad iiiiptias cuin tota Eccle- 
sia, iii qiiibus nuptiis sponsus est 
Chiistus. 

fr. IJiio Seraphim clamabant al- 
terad alteium : * Sanctus, Sanc- 
tiis, Sanctus Dorninus Deus Sa- 
baoth : * Plena estoinnls terra glo- 
ria cjns. *. Tres sunt qui testimo- 
niiim dant in coelo , Pater, Ver- 
bum , et Spiritus sanctus : et hi 
trcs unum sunt. — Sanctus. Glo- 
ria. Plena est. 

Hoc R-. semper dicitur post viij 

Ltct. ub hac Dom. usque ad Sep- 

tuu^., eta IIl. Dom.post Pentec. 

uscjue ud Adv. in Dom. tantum. 

Lectio IX. 

Ac per hoc ergo Dominus invlta- 
tus venit ad nuptias, ut cou- 
jugalis castitas firmaretur, et os- 
tenderetur sacramentum uuptia- 
rum : quia et illarum nuptiaruni 
sponsus personam Domini figura- 
bat , cui dictum est : Servasti vi- 
num bonum usque adhuc. Bo- 
num enim vinum Christus serva- 
vit usque adhuc, id est , Evange- 
lium suum. 

Ad Laud. ornnia ut in Psalt. 

Ad Bened. Ant. jVupti* fact;e 
sunt in Cana GalilKa;, et erat ibi 
Jesus cum Maria raatre sua. 
Oratio. 

OMNipoTEjfs sempiterne Deus , 
(lui ca^lest/a siinul et terrena 
i Infra Hebctomaaam secunctam post Epiphaniam. 

ministratio Spiritils erit in glorla? 

ft. Afljutor meus esto Deus : * Ne 

derelinquas me. v. Keque despi- 

fiasme, Deus salutarismeus.— Ne. 

Lectio lij. 

NAM sl ministratio damnationis 
gloria est, mult6 magis abun- 
dat ministerium justitiai in gloria. 
Nani nee glorificatum est quod 
claruit in hac parte , propter ex- 
eellentem gloriam. Si enim quod 
evacuatur , per gloriam est; mul- 
t6 magis quod manet , in gloria 
est. Habentes igitur taleiu spem , 
multa fiducia utimur ; et non si- 
cut Moyses poncbat velnmen su- 
per faciem suani , ut non inten- 
derent filii Israel in faciem ejus, 
quod evacuatur, sed obtusi suut 
sensus eorum. Usque in hodier- 
num enim diem idipsum velamen 
in leetione veteris Testnuienti ina- 
net non revelatum , quoniani in 
Christo evacuatur. 

jt. Benedicam Dominum in omni 
tempore : * Semper laus ejus in ore 
meo. *. In Domino laudabitur aai- 
ma mea ; audiant mansueti , et lae- 
tentur.— Semper. Gloria. Semper. 

^it. in hac et seq. feriis posid: 
repetuntur in Feriis sequenliuin 
Uebd. , usque ad Septuag. 
FERIA TERTIA. 

De Epistola II. ad Corinthios. 
Lectio j. Cap. 5. 

SciMUS enim, quoniam si terres- 
tris domus nostra hujus habi- 
tationisdissolvatur, qu()da.'difica- 
tionem ex Deo habenius , domuni 
non manufactam, BRternain inca'- 
Jis. Nam et in hoc ingemiscimus , 
habitationem nostram , quae de 
coelo est , superindui cupientes : 
sl tameu vestiti,nonnudi invenia- 
niur. Kam et qui sumus in hoc tn- 
bernaculo , ingemiscinius gravali , 
eo quod nolumus expoliari , sed 
supervestiri , ut absorbeatur quod 
luortale est a vita. 

^. Auribus percipe, Deus, lacry- 
mas nieas ; ne sileas a me , remitte 
mihi : * Quoniam Sncola ego sum 
apud te et peregrinus. *. Coni- 
placeat tibi ut eripias me : Do- 
mine, aJ adjuvandum mefestiua. 
— Quoniaiu. 194 

moderaris , supplicationes populi 
tui clementer exaudi , et pacem 
tuam nostris concede temporibus. 
Per Dominum. 

Deinde Jiunt comm. ut supra in 
Vesp. Sabbati , p. 99. 

Ad Horas et Fesp. , omnia ut 
in Psalt. de Dom. 

Ad Magnif. Ant. Deficlente vi- 
no , jussit Jesus impleri hydrias 
aqua , quffi in vinum conversa est , 
alleluia. 

Deinde fiu7it comm. ut supra. 

Post Oct. Epiph. usquead Qua- 
drag., quando occurritfieride Fe- 
ria , fit Offic. ut in Psalt. , e.xcep- 
tis iis , quie sunt propria . Oratio 
vero dicitur de Dom. prceced. 
FERIA SECUKDA. 

De Epistola II. ad Corinthios. 
Lectio ij. Cap. .3. 

INCiPiMus iterum nosmetipsos 
commendare ? aut numquid ege- 
mns ( sicut quldnm ) commenda- 
titiis epistolis ad vos , aut ex vo- 
bis ? Epistola nostra vos estis , 
seripta in cordibus nostris , quoe 
scitur et legitur ab omnibus ho- 
minibus : manifestati qu6d epis- 
tola estisCljristi, ministrataci no- 
bis, et scripta non atramento , 
sed Spiritu Dei vivi ; non in tabu- 
lislapideis, sed in tabulis cordis 
carualibus. 

S-. Quam magna multitudo dul- 
cedinis tuae,Doniine, *Quam abs- 
condisti timentibus te! *. Et per- 
feclsti eis qui spernnt in te, Doml- 
ne , in conspectu filiorum homi- 
iium. — Quam. 

Lectio ij. 

FiDUCiAM autem talem habe- 
mus per Christuin ad Deum , 
non quod sufficieiites simus cogi- 
•tare aliquid ci nobis , quasi ex no- 
bis : sed sufficientia nostra ex Deo 
est , qul et idoneos nos fecit mi- 
nistros novi Testamenti, non lit- 
tera, sed Spiritu : littera enim oc- 
cidit , Spiritus autem vivificat. 
Quod si ministratio mortis litteris 
deformata in lapidibus fuit in 
gloria , ita ut non possent inten- 
dere filii Israel in faciem Moysi 
propter gloriam vultilsejus, qua' 
evacuatur : quomodo non raagis 


Infra Hebdomaclam sec 
Lectio ij. 

AUDENTEs igitursemper, scien- 
tes quoniam dum suuius in cor- 
jjore , peregrinamur k Domino 
( per fidem enim ambulamus , et 
non per speciem ) : audemus au- 
tem , et lionam voluntatcm habe- 
mus magis peregrinari a corpore, 
ot pra^sentes esse ad Dominum. Et 
ideo contendiraus sive al)sentes , 
sive prsEsentes, placere illi. Om- 
nes enim nos manifestari oportet 
ante tribunal Christi , ut referat 
unusquisque propria corporis , 
prout gessit , sive bonum , sive 
malum. 

flr. .Statuit Dominus supra pe- 
tram pedes meos, etdirexit gres- 
sus meos Deus : * Et misit iii os 
meum canticum novum. t. Exau- 
divit preces meas , et eduxit me 
de lacu miseriae. — Et. 
Lectio iij. 

SciENTES ergo timorem Domlni 
hominibus suademus, Deo au- 
tem manifesti sumus. Spero au- 
tem et in conscientiis vestris ma- 
nifestos nos esse. Non iterum com- 
mendamus nos vobis , sed occa- 
sionem damus vobis gloriandi pro 
ijobis; ut habeatis ad eos qui in 
facie gloriantur, etnon in corde. 
Siveenim mcnteexcedimus, Deo: 
.sive sobrii sumus, vobis. Charitas 
enim Christi urget nos ; aestiman- 
tcs hoc, quoniam si unus pro om- 
riibus mortuus est , ergo oranes 
mortui sunt : et pro omnibus mor- 
tiius est Christus , ut et qui vi- 
vunt, jam non sibi vivant, sed ei 
(lui pro ipsis mortuus est et resur- 
rexit. 

R. Ego dixi , Domine, miserere 
mei : * Sana animam meam , quia 
peccavi tibi. v. Ab omnibus ini- 
quitatibus meis cripe me, Domine. 
— Sana. Cloiia. Sana. 

FERIA QUARTA. 

De Epistola II. ad Corinthios. 
Lectio j. Cap. 7. 

H.vs ergo habentes promissio- 
nes , charissimi , mundernus 
iios ab oinni inquinamento carnis 
etspiritCls, perficieniessanctifica- 
tioncm in timore Dei. Capite nos. 
Keminem Ia;simus, nemineiii cor- tmdam post Epiphantam. 105 

rupimus , neminem circumveni- 
raus. Non ad eondemnationem 
vestram dico : pra;diximus enim 
quod in cordibus nostris estis, ad 
commoriendum et ad conviven- 
dum. 

jt. Ne perdideris me cum iniqui- 
tatibus meis : * Ne.jiie in tinem 
iratus reserves mala mea *. Non 
intres in judicium cum servo tuo , 
Domine. — Neque. 

Lectio ij. 

MULTA mihi fiducia est apud 
vos , multa mihi gloriatio pro 
vobis: repletus sum consolatione, 
superabundo gaudio in omni tri- 
bulatione nostra. Nam et ciiin ve- 
nisseinus in Macedoniam, nuliam 
requiem habuit caro nostra , sed 
omnem tribulationem passi su- 
mus: foris pugnae , intus timores. 
Sed qui consolatiir humiles , con- 
solatus est iios Deus in adventu 
Titi. Non soliim autem in adventu 
ejus , sed etiam in consolatione 
qua consolatus est jn vobis , refe- 
rens noliis vestrum desiderium , 
vestrum fletiim , veslram wmula- 
tionem.pro me; ita utmagisgau- 
derem. 

jt. Paratum cor meum, Deus, pa- 
ratum cor meuin : * Cantabo , et 
psalmnm dicam Domino. *. Exur- 
ge , gloria mea , exiirge , psalte- 
rium et cithara ; exurgam dilu- 
culo. — Cantabo. 

Lectio iij. 

Quo>'lAM etsi contri.stavi vos in 
epistola , non me poenitet : et 
si preniteret , videns quod episto- 
la illa ( etsi ad horam ) vos con- 
tristavit, nunc gaudeo : non quia 
contristati estis, sed quia contris- 
tati estis ad pcenitentiam. Con- 
tristati enim estis secundiim De- 
iim , ut in nullo detriinentum pa- 
tiamini ex nobis. Qu<e enim secun- 
fliim Deum tristitia est, poeniteii- 
tiam in salutem stabilem opera- 
tur : sa.'culi autem tristitia mor- 
tera operatur. 

|k. .\djutor meus, tibi psallain, 
quia Deus susceptor meus es : 
* Deus meus , misericordia iiiea. 
*. La;tabor et exultabo in te, psal- 
lam nomini tuo, .Altissime.— Deus. 
Gloria. Deiis. Infra Hebdomaceam seciinrtam post Epiphaniam. 196 

FERIA QtlATA. 

De Epislola II. ad Corinthios. 
Lectio j. Cap. 10. 

IrsE aiitem ego Paulus obsecro 
vos per raansuetudinem et mo- 
ilcstiara Christi , qui in facie qui- 
clem humilis sum inter vos , al)- 
sens autcm contido in vobis. Ro- 
'j;o autem vos , ne pra.'sens audeam 
per eani confidentiam , qua e.xisti- 
iiior audere in quosdam , qui ar- 
l)itrantur nos tanqoam secundiun 
cai-nem arabulemus. In carne e- 
nlm ambulantes , non secundum 
carnera militamus. 

|i. Deus, in te speravi; Domine , 
non confundar in a;ternum : in 
justitia tua libera me : * Et eripe 
me. *. Inclina ad me aurem tu- 
am , et salva me. — Et. 
J.ectio ij. 

N.\M arraa militiie nostra; non 
carnalia sunt , sed potentia 
Dco ad destructionem munitio- 
num , consilia destruentes, et om- 
iicm altitudinem extollentem se 
adversiis scientiam Dei , et In cap- 
tivitatem redigentcs omnem in- 
tellectum In obsequiuni Christi , 
et in proniptu habentes ulcisci 
omneni inobedientiara , ciim iin- 
pleta fuerit vestra obedientia.Quse 
secuudiiin faciein sunt , videte. Si 
<|uis contidit sibl Chrisli se esse , 
hoc cogitet iterum apud se , quia 
sicut ipse Christi est , ita et nos. 

|t. Repleatur os ineiim laude 
tua , ut hyranum dicam glorise 
tiiae , tota die raagnitudinem tii- 
am : noli me projicere in tempore 
senectutls ; * Dum defccerit in me 
virtus mea , ne derelinquas me. 
♦. Gaudebunt labia luea ciim can- 
tavero tibi.— Dum. 

Lectio iij. 

NAM et si ampliiis aliquid glo- 
rlatus fuero de potestate nos- 
tra , quam dedit nobis Dominus 
inEEdificationem , et non in des- 
tructionem vestram , non erubes- 
cam. Ut autem non existimertan- 
quam terrere vos per epistolas , 
quoniam quidein epistolie , in- 
quiunt , graves sunt et fortes , 
prsesentia autcm corporis infir- 
ma , et seriuo contemptibilis : hoc 
cogitet (jui ejiismodi est , quia quales sumus verbo per epistolas 
absentes , tales et pra;sentes in 
facto. Non enim audemus insere- 
re , aut comparare nos quibus- 
dain qui seipsos coramendant , 
sed ipsi in nobis nosmetipsos me- 
tientes , et comparantes nosmet- 
ipsos nobis. 

9r. Gaudebunt labia raea ciini 
cantavero tibi : * Et anima mea 
quam redemisti, Domine.*^. Sed et 
lingua mea meditabitur justitiani 
tuam , tota die laudem tuam.— Et. 
Gloria. Et. 

FERIA SEXTA. 

De Epistola li. ad Corinthios. 

Lcctio j. Cap. 12. 

Si gloriari oportet ( non expe- 
_ dit ciuiilem ) veniam autem ad 
visiones et revelationes Domini. 
Scio hominem in Christo ante an- 
nos quatuordecim ( sive in corpo- 
re nescio , sive extra corpus nes- 
cio, Deus scit ) raptum hujusmo- 
di usque ad tertium ccrluiii. VX 
scio hujusmodi horainein , ( si\(' 
in corpore , sive extra corpus , 
nescio , Deus scit J quoniam rap- 
tus est in paradisum , et audlvil 
arcana verba quje non licet homi- 
ni loqui. 

ji-. Confitebor tibi, DomineDeus, 
in toto corde meo , et honorifica- 
bo nomen tuum in a*ternum : 
* Qiiia misericordia tua , Doraine , 
magrna est superine. v. Deus meus 
es tu , et conlitebor tibi : Deus 
mcus es tu , et exaltabote.— Quia. 

Lectio ij. 

PRO hujusmodi gloriabor : pro 
rae autem nihil gloriabor , nisi 
in infirmitatil)us meis. Kam et si 
volucro gloriari , non ero insi- 
piens ; veritatem enim dicam : 
parco autem , ne quis me existi- 
inet supra id quod videt in me , 
aut aliquid audit ex me. Et ne 
magnltudo revelationum extollat 
me , datus est mihi stimulus car- 
i)is mctR angelus satana; , qui me 
colaphizet. Propter quod ter Do- 
njinum rogavi , ut discederet k 
me et dixit mihi : .Sufficittibi gra- 
tia mea : nam virtus in infirmicate 
perficitur. 

^. Jlisericordla tua , Domine, Dominica tertia 
i.iaffna est super me : *Et liberas- 
ti animam meam ex inferno infe- 
riori. *. In die tribulationis meEe 
clamavi ad te , quia exaudisti me. 
-Et. 

Lectio iij. 

LIBENTER igitur gloriaborin in- 
firmitatibus meis , ut inhabi- 
tet in me virtus Christi. Propter 
quod placeo mihi in infirmitati- 
bus meis , in contumeliis , ia ne- 
cessitatibus , in persecutioniljus , 
in angustiis pro Christo. Cum enim 
infirmor , tunc potens sum. Fac- 
tus sum insipiens , vos me coegis- 
tis. Ego enim a vobis debui com- 
mendari : nihil enim miniis fui ab 
iis qui sunt supra modum Apos- 
toli , tametsi nihil sum. 

ft. Factus est mihi Dominus in 
refugium : * Et Deus meus in auxi- 
lium spei mea?. i-. Erlpuit me de 
inimicis meis fortisslmis , et fac- 
tus est Dominus protector meus. 
— Et. Gloria. Et. 

SABBATO. 

De Epistola II. ad Corinthios. 
Lectio j. Cap. 13. 

ECCE tertio hoc venio ad vos. In 
ore duorum vel trium testium 
stabit omne verbum. rrEedixi , et 
prajdico , ut prsesens , et nunc ab- 
seus , iis qui ante peccaverunt , 
et cateris omnibus , quouiam si 
Tenero iterum , non parcam. An 
experimentum quieritis ejus, qui 
in me loquitur Christus , qui in vo- 
his non infirniatur, sed potens 
est in vobis? Kam et si crucifixus 
est ex infirmitate ; sed vivit ex 
virtute Dei. Nam et nos infirmi su- 
mus in illo , sed vivemus cum eo 
ex virtute Dei in vobis. 
Jt. Ne perdideris , p. 195. 
Lectio ij. 

VOSMETiPSOs tentate si estis in 
fide; ipsi vos probate. An non 
cognoscitis vosmetipsos , quia 
Christus Jesus in vobis est ? nisi 
forte reprobi estis. Spero autem 
quod cognoscetis , quia nos non 
sumus reprobi. Oramus autem 
Deum , ut nibil mali faciatis ; non 
ut nos probati appareamus , sed 
ut vos quod bonum est faciatis : 
nos autem ut reprobi simus. JSou post Epiphaniam. 197 

enim possumus aliquid adversiis 
veritatem , sed pro veritate. Gau- 
demus enim quoniam nos infirmi 
sumus , vos autem potentes estis. 
Hoc et oramus vestram consum- 
mationem. 
ft. Paratum cor , p. 195. 
I^ectio iij. 

IDEo hsec absens scribo , ut non 
prKsens duriiis agam secundiim 
potestatem , quam Dominus dedit 
mihi in tedificationem, et non in 
destructionem. De eietero , fra- 
tres , gaudete , perfecti estote , 
exhortamini, idcm sapite, pacem 
habete , et Deus pacis et dilectio- 
nis erit vol)iscum. Salutate invi- 
cera in osculo sancto. Salutant 
vos omnes sancti. Oratia Domini 
nostri Jesu Christi et charitas Dci, 
et communicatio sancti Spiritils 
sit cum omnibus vobis. Amen. 

ft. Adjutor meus , p. 195. 

^d Vesp. Orat. ut infra in Laiid. 

DOM. III. POST EPIPH. 

.4cl Matut. omnia ut m Psalt. 

IM I. 1V0CTLR\0. 

Inciplt Epistola B. Pauli Apostoli 

ad Galatas. 

Lectio j. Cap. I. 

PAutus Apostolus non ab homi- 
nibus , neque per iiomineni , 
sed per Jesum Christum , et Deum 
Patrem , qui suscitavit eum a mor- 
tuis : et qui mecum sunt omnes 
fratres , Eeclesiis Galatiee. Gratia 
vobis et pax a Deo 1'atre et Do- 
mino nostro Jesu Christo , qui de- 
dit semetipsum pro peccatis nos- 
tris, ut eriperet nos de prBesenti 
swculo nequam , secundtim vo- 
luntatem Dei et Patris nostri , cui 
est gloria in saecula sseculorum. 
Amen. 
|t. Domine ne in ira , p. 192. 
I.ectio ij. 

MiROR quod sic tara eitotrans- 
ferimini ab eo qui vos voca- 
vit in gratiam Christi , in aliud 
Evangelium : quod non est aliud , 
nisi sunt aliqui qui vos contur- 
bant , et volunt converfere Evan- 
gelium Christi,. Sed licet nos , aut 
Angelus de coelo evangelizet vobis 
pr;eterc'.uam quod evangelizavi- 193 Dominica terfia post Epiphaniam. 

mus vobis, anathoma sit. Sicut sevcrantes nihileis proflesseEvan- 

prjediximus , et nunc iterum di- gelium, nisi circumciderentur , et 

co : Si quis voiKS evangelizaverit ca;teras carnales Judaici ritils ob- 

priEter id quod accepistis , ana- servationes subirent. Et ideo Paii- 

thema sit. Mod6 enini hominibus lum Apostolum suspectum habe- 

suadeo , an Deo ? An qurero ho- re cceperant , a quo illis Evange- 

minibus placere .' Si adhuc homi- lium prwdioatum erat , tanquam 

nlbus placerem , Christi servus non tenentem disciplinara caetcro- 

aon essem. rum Apostolorum , qui Geutes co- 

ft. Deus qui sedes , p. 192. gebant judaizare. 

Lectio iij. ft- Dibgam teDomine,/). 192. 

TVrOTUM enim vobis facio , fra- Lectio \\. 

li tres, Evangehum quod evan- 
gelizatum est a me , quia nou est 
secundiim hominem : neque enim TALIS qnidem quwstio est et lii 
Epistola ad Romanos : verum- 
tamen videtur aliquid interesse , ego ab homine accepiillud, neque j jjjj contentionem ipsam di 

didici , sed per revelationem Jesu ^.-^^^^ ^ Htemque coraponit , quie Christi. Audistis enim conversa 
tionem meam aliquando in Judais- 
mo : quoniam supra modum per- 
sequebar Ecclesiam Dei , et ex- 
pugnaliam illara , et proficicbam 
in Judaisnjo supra inultos coa."ta- 
neos nieos in genere meo , abun- 
«lantiiis a-mulator existens pater- 
narum mearum traditionum. 

|t. A dextris est mihi , p. 192. 

ISJ II. NOCTURXO. 

De Expositione S. Augustini Epis- 

copi in l^pistolam ad Galatas. 

In Prxfutinne , tum. 4. 

Lectio iv. 

C.\USA proptcr quam scriblt 
Apostolus ad Galatas, haec est: 
ut intelligant grntiam Uei fd se- 
cum agerc , ut sub lege jam non 
sint. Ciim enim pncdicata eis es- 
set Evangelii gratia , non defue- 
runt quidam cx circuincisione , 
quamvis Christiani nomine , non- 
dum tamen tcnentes ipsum gra- 
tia; beneJicium , et adhuc volen- 
tes esse sub oneribus legls , qua: 
Dominus Deus imposuerat non 
justitifp scrvientibus , scd peccato. inter eos qui ex Judais , et ec 
qui ex Gentibus crediderant , or- 
ta erat : ciim illi tanquam ex nic- 
ritis oDeruni legis sibi reddituni 
Evangeliipra?miumarbitrarentur, 
quod pra-mium incircumcisis tan- 
quam immeritis nolebant dari : ilU 
contra Judwis se pr»ferre gesti- 
rent tanquam interfectoribus Do- 
mini. In hac vero Epistola ad eos 
scribit , qui jam coramoti erant 
auctoritate illorum qui ex JudaMs 
erant , et ad observationes legis 
cogebant. 
^. Domini est terra , p. 193. 

I\ III. NOCTtRIVO. 

Lectio sancti Evangelii secundtim 

Matthaeum. 

Lectio vij. Cap. 8. 

IN illo terapore : Ciira descendis- 
set Jesus de raonte, secutse sunt 
eura turbse multae; et ecce lepro- 
sus veniens, adorabateum. Etre- 
liqua. 

Homilia S. Hieronymi Presbyteri. 
Lib. l.Comnt. in cap. 8 Matth. juoiit... o^. ..^..i.^«o, ..^.. I-. .. , T-y £ nionte Doraino descendente, 

justam scllicet legem injustis ho- JJ occurrunt turba; , quia ad al- 
tiora ascendere non valuerunt. 
Et primus ei occurrit leprosus ; 
necdum eniui poterat cum l-ipra 
taui multipliceni in raonte Salva- 
toris audire sermonem. Et notan- 
dum qu6d hic primus specialiter 
curatus sit: secundo , puer Cen- 
turionis : tertio , socrus Petri fe- 
briens in Capharnaura : quarto 
loco , qui oblati sunt ei k damo- minibus dando ad demonstranda 
peccata eorum , non auferenda. 
Non enim aufert peccata , nisi 
gratia fidei , quie per dilectionem 
operatur. 
|b. Motas mihi fccisti , p. 192. 
Lectio V. 

SUB hac ergo gratia jam Gala- 
tas constitutos illi volebant 
constituere sub oneribus legis,2is- Infra Hebclnmmtam fert/am pnst Epiphaninm. rio vexati : qiiorum spiritus ver- 
l)'i ejiciel^at , quando et omDes 
ijiale habentes curavit. 
ft. Ad te Doinine , p. 193. 
Lectio viij. 

ET ecce leprosus veniens adora- 
bat eum , dicens. Recte post 
pra?dicationem atque doctrinam , 
signi offertur occasio , ut per vir- 
tutem miraculi prsteritus apud 
audientes sermo firmetur. Domi- 
ne, si vis , potes nie mundare. 
Qui voluntatem rogat , de virtute 
non dubitat. Et extcndens Jesus 
inanum tetigit eum , flicens : Volo, 
mundare. Extendente manum Do- 
mino , statim lepra fugit. .Simul- 
que considera quam humilis et 
slne jactantia responsio. Ille dixe- 
rat , Sl vis ; Dominus respondit , 
Volo. IUe prwmiserat , Potes me 
mundare; Dorainus jungit , et di- 
clt , Mundare. Aon ergo , ut ple- 
rique Latinorum putant , jungen- 
dum est, et legendum , Volo mun- 
dare ; sed separatim , ut primuin 
dicat , Volo ; deinde imperet , Mun- 
dare. 
|b. Duo .Seraphim , p. 193. 
Lectio ix. 

ET ait illi Jesus : Vide , nemini 
dixeris. Et revera quid erat 
iiecesse ut sernione jactaret, qnorl 
corpore pra;ferebat ? ,Sed vade , 
ostendetesacerdoti.Variasobcau- 
sas mittit eum arl sacerdotein : 
primum, propter humilitateni, ut 
sacerdotibus defeire honorem vi- 
deatur. Erat enim lege priecep- 
tuin , ut qui mundati fueiaiit a 
lepra , offerrent munera sacerdo- 
tibus. Deinde , ut inundatuin vi- 
dentes leprosum , aut credereut 
.Salvatori , aut non crederent ; si 
crederent , salvarentur : si non 
crederent , inexcusabiles forent. 
Et siinul , ne , quod in eo stppissi- 
me criminabantur , legein videre- 
tur infringere. 

Ad Lauil. omnia ut in Psalt. 

Ad Bened. Ant. V.iim descendis- 
set Jesus de monte, ecce lepro- 
sus veniens adorabat eum , di- 
cens : Doiuine , si vis , potes me 
miindare : et extendens manuin 
tctigit eum , dicens : Volo , luun- 
dare. 

ti Oratio. 

OMNipoTENS sempiterne Deus , 
infirmitatem nostram propi- 
tius respice , atque ad protegen- 
dura nos, dexteram tuae niajesta- 
tis extende. Per Dominum. 

Ad Magnif. Ant. Doniine , si 
vis , potes me mundare : et ait 
Jesus : Volo , mundare. 

FERIA SECL']\DA. 
De Epistola ad Galatas. 
Lectio j. Cap. 3. 
i>'SENs.\Ti GalateB, quis vos 
fascinavit non obedire verita- 
ante quorum oculos Jesus 
Christus prnescriptiis est, in vobis 
crucifixus ? Hoc soliim a vobis vo- 
lo discere : Ex operibus legis spiri- 
tuin accepistis, an ex auditu fi- 
dei ? Sic stulti estis , ut ciim Spiri- 
tu cceperitis, nunc carne consuni- 
inemini ? Tanta passi estis sine 
causa ? si tamen sine causa. Qui 
ergo tribuit vobis Spiritum , et 
opciatur virtutes in vobis : ex ope- 
ribus lcgis , an ex auditu fidei ? 
Siciit scriptiim est : .\braham cre- 
dirlit Deo , et reputatum est illi ad 
justitiam. 
|t. QuSm magna , p. 194. 
Lectin ij. 

COG^fosciTE ergo quia qui ex 
fide sunt , il sunt filii .\brah8e. 
Providens autein Scriptura , quia 
ex fide justificat (icntcs Deus , 
pr;inunt.avit Abrah:c : Quia be- 
nedicentur in te omnes Gentes. 
Igitur qui ex fidj siint, benedi- 
eeiitur cum fldell Abraham. Qui- 
cumque enim ex operibus legis 
suiit , sub inaledicto sunt. Scrip- 
tu.ai est eniin : Maledictus omnis 
qui non permanserit in omnibus 
qua» scripta sunt in libro legis , ut 
faciat ea. 
|t. Adjutor meus , p. 194. 
Lectio iij. 

QuoxiAM autem in lege nemo 
justificatur apud Deum ma- 
nifestum est , quia justus ex fide 
vivit. Lex autem non est ex fide ; 
sed , Qui fecerit ea , vivet in illis. 
(!hristus nos redemit de maledic- 
to legis , factus pro nobis male- 
dictiim ; qiiia scriptum est : Male» 
dictus omnis qui pendet in ligno Infra Hebdomadam tertiam post Epiphamain. ■200 

ut in Gentibus benedictio Abrabas 
fieret in Christo Jesu , ut poUicita- 
tloiieui Spiritils accipiainus per fi- 
dein. 
^. BenedicamDoniinum, p. 194. 

FERL\ TERTIA. 

De Epistola ad Galatas. 
Lectio j. Cap. 5. 

ST.4.TE , et nolite iterum jiigo 
_ servitutis contineri. Ecce ego 
raulus dico vobis, quoniam si cir- 
cumcidamini, Christus vobis ni- 
hil proderit. Testificor autem rur- 
sus orani homini circumcidenti 
se , quoniam debitor est universfe 
legis facienda;. Evacuati estis a 
Christo , qui in lege justificamini; 
a gratia excidistis. Nos enim spi- 
ritu ex fide spem justitia; expec- 
tamus. 

|t. Auribus percipe , p. 194. 
Leclio ij. 
■vv.^M in Christo Jesu neque cir- 
i^ cumcisio aliquid valet , neque 
pr.Tputium ; sed fides , qute per 
charitatem operatur. Currebatis 
bene : quis vos impcdivit veritati 
non obedire ? Persuasio hjec non 
est ex eo qui vocat vos. Modicum 
fermentum totam raassam cor- 
rumpit. Ego confido in vobis in 
Domino , quod nihil aliud sapie- 
tis. Qui autem conturbat vos , 
portabit judicium , quicumque 
est ille. 

|k. Statuit Dorainus, p. 183. 
Lectio iij. 

EGO autem , fratres , si clrcum- 
cisioncm adhuc praedico , quid 
adhuc persecutioncm patior ? Er- 
go evacuatura est scandalum cru- 
cls. Utinam et abscindantur qui 
vos conturbant. Vos enim in liber- 
tatem vocati estis , fratres : tan- 
tiim ne libertatem in occasionem 
detis carnis , sed per charitatem 
spiritils servite invicem. Omuis e- 
nim lex In uno sermone imple- 
tur : Diliges proximum tuum sic- 
ut teipsum. Quod si invicem mor- 
detis et comeditis , videte ne ab 
jnvicem consuniamini. Dico au- 
tem : Spiritu ambulate, et deside- 
ria carnis non perficietis. Caro 
enim concupiscit adversiis spiri- 
tuni , spiritus autem adversos car- nem : ha;c enim sibi invicem ad- 

versantur , ut non quascumque 

vultis , illa faciatis. 

jt. Ego dixi DomiQe,/J. 195. 

FERIA QLARTA. 

Incipit Epistola B. Pauli Apostoli 

ad Ephesios. 

Lectio j. Cap. I. 

PAULUS Apostolus Jesu Christi 
per voluntatem Dei, omnibus 
sanctis qui sunt Ephesi, et fideli- 
bus in Christo Jesu. Gratia vobis 
et pax a Deo Patre nostro , et Do- 
mino Jesu Christo. Benedictus 
Deus et Pater Domini nostri Jesu 
Christi , qui benedixit nos in oni- 
ni benedictione spirituali in ccr- 
lestibus in Christo , sicut elegit 
nos in ipso ante mundi constitu- 
tionem, ut esseraus sancti et im- 
maculati in conspectuejus in cha- 
ritate. 
^. iVe perdideris , p. 195 

Lectio ij. 

QTjr prredestinavit nos in adop- 
tionem filiorum per Jesum 
Christum in ipsum secundum pro- 
positum voluntatis su?b , in lau- 
dem gloria? gratia" suk, in qua grn- 
tificavit nos in dilecto Filio suo. 
In quo habemus redemptionem 
per sanguinem ejus , remissio- 
nem peccatorum secundimi divj- 
tias gratlje ejus, qua; superabun- 
davit in nobis , in omni sapientia 
et prudentia : ut notum faceret 
nobis sacramentum voluntatis 
suK , secundiim beneplacitum e- 
jus , quod proposuit in eo , in dis- 
pensjitione plenitudinis tempo- 
rum, instaurareomnlain Christo, 
qua; in coelis , et qute in terra siuit , 
in ipso. 
|t. Paratum cor, p. 195 
Lectio iij. 

Ir? quo etiara et nos sorte vocnti 
sumus , pra>desUnati secundinn 
propositum ejus , qui operatur 
omnia secundiim consllium vo- 
luntatis suK , ut simus in laudera 
gloricE ejus nos, qui antesperavi- 
mus in Christo. In quo et vos , 
ciim audissetis verbum veritatis 
( Evangelium salutis vestrae ) , in 
quo et credentes signfiti estisSpi- 
ritu promissionis sancto , qui est Infra Hebdomaanm tc.r 
pijjnus hoereditatis nostra;, iii re- 
«leinptionem acquisitionis, in lau- 
(ieu) glorise ipsius. 
ft. Adjutor lueus , p. 195. 
FERIA QIINTA. 
De Epistola ad Ephesios. 
Lectio j. Cap. 4. 

OBSECRO itaque vos ego vinctus 
in Domino, ut digne ambule- 
tis vocatione qua vocati estis , 
cum omni humilitate et mansue- 
tudine, cum patientia , suppor- 
tantes invicem in charitate, solli- 
citi servare unitatem spiritiU in 
vinculo pacis. Unum corpus et u- 
nus spiritus , sicut vocati estis iii 
uiia spe vocationis vestrse. Unus 
Uominus, una fides , unura bap- 
tisuia. Unus Deus et pater om- 
nium , qui est super omnes , et 
per omnia, et in omnibus nobis. 
|t. Deus in te , p. 196. 
Lectio ij. 

U?<rcuiQUE autem nostnlm da- 
ta est gratia secundiim men- 
suram donationis Christi. Propter 
quod dicit : Ascendens in altum , 
captivara duxit captivitatem, de- 
dit dona hominibus. Quod autem 
ascendit , quid est , nisi quia et 
descendit primiim in inferiores 
partes terra»? Qui descendit, ipse 
est et qui asceudit super omnes 
crelos, ut impleret omnia. 
R-. llepleatur os meuu; , p. 196. 
Lectio iij. 

ET ipse dedit quosdam quidem 
Apostolos , quosdam autem 
1'roplietas, alios vero Evangelis- 
tas , alios autem pastores et doc- 
tores , ad consummationem sanc- 
orum in opus ministerii , in aedi- 
icationem corporis Christi : do- 
lec occurraraus omnes in unita- 
em lidei , et agnitionis Filii Dei , 
a virum perfectum, inmensuram 
etatis plenitudinis Christi : ut jaui 
on simus parvuli fluctuantes , et 
ircuroferamur omni vento doc- 
rin<g in nequitia huminum, inas- 
utia ad circumventionemerroris. 
eritatem autem facientes iu cha- 
itate , crcscauiiis in illo per oiu- 
ia, qui est caput Chribtus. 
jt. Gaudebunt labia, />. 196. li(un post Epiphaiutun. 201 

FERIA SEXTA. 

De Epistola ad Ephesios. 

Lectio j. Cap. 5. 

ESTOTE ergo imitatores Dei , si- 
cut filii charissimi , et nmbu- 
late in dilectioue , sicut et Chris- 
tus dilexit nos, et tradidit semet- 
ipsum pro nobis oblationem et 
hostiam Deo in odoremsuavitatis. 
Fornicatio autem , et omnis im- 
munditia , aut avaritia , nec no- 
minetur in vobis , sicut decet sanc- 
tos, aut turpitudo, aut stultilo- 
quium , aut scurrilitas , quse ad 
rem non pertinet , sed magis gra- 
tiarum actio. 
^. Confitebortibl, p. 196. 
Lectio ij. 

Ho c enim scitote intelligentes 
quod oranis fornicator , aut 
immundus, aut avarus , quod est 
idolorum servitus, non habet h£e- 
reditatem in regno Christi et Dei. 
Nemo vos seducat inanibus ver- 
bis : propter hwc enim venit ira 
Dei in filios diffidentia:. Kolite er- 
go effici participes eorura. Eratis 
enim aIi(|iiando tenebrje , nunc 
autem lux in Domino. Ut filii lu- 
cis ambulate. 
|i-. Misericordia tua , p. 196. 
Lectio iij. 

FRUCTUS enim lucis est in omni 
bonitate, et justitia, et verita- 
te : prubantes quid sit beneplaci- 
tum Deo. Et nolite communicare 
operibus infructuosis tenebra- 
rum , raagis autem redarguite. 
Qua- eiiim in occulto fiunt ab ip- 
sis , turpe est et dicere. Omnia au- 
tem qu;e arguuntur , a lumine raa- 
nifestantur : omne enim quod ma- 
nifestatur , lumen est. Propter 
quod dicit : .Surge qui dormis, et 
e.\urge ii mortuis , et iiluminabit 
te Christus. 
jt. Factus est mihi , p. 197. 
SAB3AT0. 
De Epistola ad Ephesios. 
Lectio j. Cap. 6. 

Fii.li , obedite parentibus ves- 
tris in Doniino : hoc enini jiis- 
tum est. Ilonora patipra tuiiin 
et matrem tuain , quod est man- 
datum prUnum-in promissiuue, 
l i 202 Dominica quarta 

ut bene sit tibi , et sis longEevus 
suptr terrani. Kt vos, patres, no- 
lite ad iracundiani provocare li- 
l.os veslros, setl edncate illos in 
disciplina et correptione Doinini. 
11. Ke perdideris , p. 195. 
Lectio ij. 

SERvr , obedite dominis carna- 
libus cum tiniore et tremore , 
in siniplicitate cordis vestri, sicut 
Christo : non ad oculum servieu- 
tes , quasi hominibus placentes , 
sed ut servi Christi, facientes vo- 
luntatem Dei ex animo, cum bo- 
na voluntate servientes sicut Do- 
mino, et non hominibus: scientes 
quoniam unusquisque quodcuni- 
que fecerit bonura , hoc recipiel 
a Domino, sive servus, sive liber. 
Kt vos, domini, eadem faciteillis , 
remittentes rainas : scientes quia 
et illorum et vester Dominus est 
in cielis , et personarum acceptio 
non est apud eum. 
K-. Paratum cor, p. 195. 
Lectio iij. 

DE ciEtero , fratres, eonforta- 
mini in Domino,etin potentia 
virtutis ejus. Induite vos armatu- 
ram Dei, ut possitisstareadversus 
insidias diaboli. Quoniam iion est 
nobis colluclatio adversiis carnem 
et sanguinem , sed adversus prin- 
cipes et potestates , ad vcrsiis niun- 
di rectores tenebrarum harum , 
contra spiritunlia nequitine , in ciie- 
lestibus. Propterea acciplte arnia- 
turam l>ei, ut possitis resistere in 
die malo , et in omuibus perfecti 
stare. 

j^. Adjutor meus , p. 195. 

Ad fesp. Orat. ut infra in Laud. 

DOM. IV. POST EPIPH. 

IN I. NOCTURNO. 

Incipit Epistola B. Pauli Apostoli 

ad Philippenses. 

Lectio j. Cap. I. 

P.\ULus et Timotheus servi Jesii 
Christi , omnibus sanctis in 
Christo Jesu , qui sunt Philippis , 
oura Episcopis et Diaconibus. Gra- 
tia vobis et pax a Deo Patre nos- 
tro, et Domino Jesu Christo. Gra- 
tiasago Deo meo in omni memoria 
vestri , semper in cunctis oratio- 
nibus meis pro omnibus vobis post Epiphaniam. 
cum gaudio deprecationem fa- 
ciens, super communicatione ves- 
tra in Evangelio Christi i prima 
die usque nunc. Contidens hoc ip- 
sura , quia qui coepit in vobis opus 
bonum , perficiet usque in diem 
Cbristi Jesu. Sicut est mihi justum 
hoc sentire pro omnibus vobis, 
eo qu6d habeam vos in corde, et 
in vinculis meis, et in defensione, 
et confirmatione EvangeIii,socios 
gaudii mei omnes vos esse. 
fl:. Domine ne in ira , p. 192. 
Lectio ij. 

TESxrs enim mihi est Deus, quo- 
modo cupiam omnes vos in vis- 
ceribus Jesu Christi. Et hoc oro , 
ut chnritas vestra magis ac magis 
abundet in scientia , et in onrai 
sensu : ut probetis potiora , ut si- 
tis sinceri, et sine offensa in diem 
Christi, repleti fructu justitite pei' 
Jesum Christum , in gloriam et 
laudem Dei. Scire autem vos volo, 
fratres, quia qua; circa me sunt , 
magis ad profectum venerunt E- 
vangelii ; ita ut vincula mea ma- 
nifesta fierent in Christo in omni 
prwtorio et in cif teris omnibus , 
et plures e fratribus in Doniino , 
confidentes vinculis meis, abun- 
dantiiis auderent sine timore ver- 
bum Dei loqui. 
jt. Deus qui sedes , p. 192. 
Lectio iij. 

QurDAM quidem et propter in- 
vidinm et contentionera , qui- 
dam autem et propter bonam vo- 
luntatem Chrlstum pra;dicant , 
quidam ex charitate , scientes 
quoniam in defensionem Evan- 
gelii positus sum. Quidam autem 
ex contentioue Christum annim- 
tiant non sincer^ , existimantes 
pressuram se suscitare vinculis 
meis. Quid cnim ? Dum omni nio- 
do, sive per occasionem, sive per 
vcritatem Christus annuntietur ; 
et in hoc gaudeo, sed et gaudeljo. 
jt. A dextris est mihi , p. 192. 
IN II. IVOCTUR^O. 
Ex llb. Moral. S. Gregorii Papw. 
Lectio iv. Lib. 4. cap. 30. 

REPLEMUS refectionibus corpus, 
ne extenuatum deficiat; extc- 
nuamus abstinentia , ne nos re- Dormnica rjuavta 
l-ictiim premat : vegetnmus lioc 
iii..tibus, nesitu iminobilitatis in- 
tireat, sed citiiis hoc collocanflo 
sistlmiis , ne ipsa sua vegetatione 
succumbat: adjumentis hoc ves- 
tiuiii teginius , ne frigus interimat ; 
et qiipesita adjumenta projicimus, 
ne calor exurat. Tot igitur diver- 
sitatibus occurrentes, quid agi- 
nius, Disi corruptibilitati servi- 
mus, ut saltem multiplicitas im- 
pensi obsequii corpus sustineat, 
qiiod anxietns infirniae mutabili- 
tatis gravat? 
ft. Kotas mihi fecisti , p. 192. 
Lectio V. 

UNDE bene per Paulum dicitur : 
Vanitati enim subjecta est 
creatura non volens, sed propter 
eum qui subjecit eam in spe : quia 
et ipsa creatura liberabitur A ser- 
, vitute corruptionis , in libertatem 
' gloriffi filiorum Dei. Vanitati quip- 
pe creatura non volens subditur : 
quia hoino, qui ingenita; constan- 
tiae statuin volens deseruit , pres- 
sus justae mortalitatis pondere , 
nolens mutabilitatis su« corrup- 
tioni servit. Sed creatura hwctunc 
.i servitute corruptionis eripitur, 
cimi ad «iliorum Dei gloriam in- 
corrupta resurgendo sublevatur. 
flr.Diligam te Domine , p. 192. 
Lectio vj. 

Hic itaque electi molestia vincti 
sunt , quia adhuc corruptio- 
uis sua; poena deprimuntur : sed 
cdm corruptibili carne exuimur, 
quasi ab his quibus nunc ad- 
stringimur, molesti» vinculis re- 
laxamur. Pra;sentari namquejam 
Deo cupimus , sed adhuc mortalis 
corporis obligatione pricpedimur. 
Jure ergo vincti dicimur , quia 
adhuc incessura nostri desiderii 
ad Ueum liberum non habemus. 
i;nde bene Paulus , reterna Uesi- 
derans , sed tamen adhuc corrup- 
tionis sua; sarcinam portans, vinc- 
tus claniat : Cupio dissolvi , et esse 
cum Chi-isto. Dissolvi enim non 
qua;reret , nisi se procul dubio 
vinctum videret. 
It. Domini est terra , p. 193. 

liV III. XOCTUR^O. 

Le<tio sancti Evangelii seciindiim 
Mattha'iim. poit Epiphamam. 2(13 

Lectio vij. Cap. 8. c. 

IN illo tempore : Ascendente Jesu 
in naviculam , secuti sunteum 
discipuli ejus; et ecee motus mag- 
nus factus est in mari , ita ut na- 
vicula operiretur fluctibus : ipse 
vero dormiebat. Et reliqua. 
Hoinilia S. Hieronymi Presbyteri. 
Lib. I. comm. iii cap. 8. Matth. 

OuiNTUM signum fecit, quando 
ascendens navem de Caphar- 
naiiin , ventis imperavit et mari. 
Sextum , quando in regione Gera- 
senonim dedit potestatem diemo- 
nibiis in porcos.Septimum , quau- 
do ingrediens civitatem suain , 
paralyticum secundum curavit in 
lectulo. Primus enini paralyticus , 
est puer Centurionis. 
^. Ad te Domine , p. 193. 
Lectio viij. 

IrsE vero dormiebat : et acces- 
serunt ad euin , et suscitave- 
runt eum , dicentes ; Doniine , sal- 
va nos. Hujus signi typum in Jo- 
na legimus , quando ca;teris pe- 
riclitantibus , ipse securus est , 
et dorinit , et suscitatur; et im- 
perio ac sacramento passionissuit 
liberat suscitantes. Tunc surgens 
imperavit ventis et mari. Ex hoc 
loco intelligimus , quod omnes 
creaturae sentiant Creatorem.Quas 
eniin increpavit, et quibus impe- 
ravit, sentiunt imperantem : non 
errore hiereticorum , qui omnia 
putant animantia , sed majestate 
Conditoris , quie apud nos insen- 
sibilia , illi sensibilia sunt. 
*. Duo Seraphim , p. 193. 
Lectio ix. 

PORRo homines mirati sunt , di- 
centes : Qualis est hic , quia 
venti et mare obediunt ei ? Kon 
discipuli , sed nauta; et ca;teri qui 
in navi erant , mirabantur. Sia 
autem quis contentiose voluerit , 
eos qui mirabantur , fuisse disci- 
pulos , respondebimus , recte ho- 
inines appellatos , qui necduni 
noverant potentiam Salvatoris. 

Ad Laud. omnia ut irt Psalt. 

Ad bened. Arit. Ascendente Je- 
su in naviculam, ecce niotus mag- 
nus factus est in mari : et suscita- 
verunt eum discipuli ejus , dicen- 
tes : Domine , salva nos, perimus. FERIA TERTIA. 

Incipit Epistola B. Pauli Apostoli 
ad Colossenses. Lectio j. Oip. I. P.VULUS Apostolus Jesu Cliristi 
per voluntateni Dei , et Timo- 
tlieus frater , eis qui sunt Colos- 
sis , sauctis et fidelibus fratribus 
in Christo Jesu. Gratia vobis et 
pax £> Deo Patre nostro , et Douii- 
no Jesu Christo. (Iratias agiraus 
Deo et Patri Domini nostri Jcsii 
Christi semper pro vobis orantes : 
audientes tidem vestram in Cliris- 204 Iiifra Ilebdoinadam quartam post Epiplianiam 

Oratio. 

DEUS , qui nos in tantis pericu- 
lis constitutos , pro humana 
scis fragilitate non posse subsis- 
tere, da nobis saluteni mentis et 
corporis, ut ea , qua? pro pecca- 
tis nostris patimur , te adjuvante 
vincamus. Per Dominuni. ' 

Ad Magnif. Aiit. Domine , salva 
ros, perimus : impera , et fac, 
Deus , tranquillitatem. 

FERIA SECITXDA. 
De Epistola ad Philippenses. 
Lectio j. Cap. 4. 

IT.\QUE , fratres mei charissimi to Jesu , et dilectionem quam ha- 
et desideratissimi , gaudium betis in sanctos omnes , propter 
ineum, et corona mea : sic state spem qure reposita est vobis in 
in Domino , charissimi. Evodiam C(vlis , quam audistis in verbo ve- 
rogo , et Syntichen deprecor id- ritatis Evangelii , quod pervenlt 
ipsuni sapere in Domino. Etiam ad vos, sicut et in universo mundo 
logo et te , germnne couipar, ad- est , et Iructlficat, et crescit sicut 
juva illas , qua? mecum laborave- in vobis , ex ea die qua auUistis , 
3'unt in Evangelio , cum Clemente et cognovistis gratiam Dei in ve- 
et ca;teris adjutoribus meis , quo- ritate , sicut didicistis ab Epaphra 
1'um nomina sunt in libro vitai. charissinio conservo nostro , qiii 
it, Qu^ni magna , p. 194. estfidelis pro vobisminister Chris- 

Lectioi}. ti Jesu , qui etiam nianifesta\it 

GAUDETE in Domino semper; ite- "«'''s dilectiouem vestram in spi- 
rum dico , gaudete. Modestia '''^"* 
vestra nota sit omnibus homini- 
Ijus : Dominus euim prope est. Mi- 
hil solliciti sitis ; sed in onini ora- 
tione et obsecratione cum gratia- 
rum actione petitiones vestrs; in- 
notescantapud Deum. Et pax Dei, 
qUcE exuperat oninem sensum , 
custodiat corda veslra et intel- 
ligentias vestras in Christo Jesu. 
it. Adjutor nieus , p. 194. 
Leclio iij. 

DE CcCtero , fratres , quacum- 
que sunt vera , qua,'cuinque 
pudica , quarcuifique jiista , quw- 
cumque saiicta , quiecumque ania- 
bilia , qua'cumque bona; taiiiEE , 
.si qua virtus , si qua laus discipli- 
nje , hsec cogitate. Quk et didicis- 
tis , et acccpistis , et audistis , et 
vidistis in me, ha.'c agite, et Deus 
pacis erit vobiscum. Gavisus sum 
autem in Domino vehementer , 
quoniara tandem aliquando reflo- 
ruistis pro me sentire , sicut et 
seutiebatis : occupati autem era- 
tis. 
fc. BenedicaQ) Domiuum ^p. 194. fl:. Auribus percipe , p. 194. 
Lectio ij. 

IDEO et nos ex qua die audivi- 
mus , non cessamus pro vobis 
orantes , et postulantes ut im- 
pleaminiagnitionevoluntatisejus, 
in omni sapientia et intellcctu 
spiritali : ut ambuletis digne 
Deo, per omnia placentes, in om- 
ni opere bono fructificantes , ct 
crescentes in scientia Dei : in om- 
ni virtute confortati secundum 
potentiam claritatis cjus , in oui- 
ni patientiaetlonganimitate.cum 
gaudlo gratias agentes Deo Patri , 
qui dignos nos fecit in parterasor- 
tis sanctorum in lumine. 
Jt. Statuit Dominus , p. 195. 
Lectio iij. 

Qur eripuit nos de potestate te- 
nebrarum , et transtulit in 
regnuin Filii dilectionis sua; , in 
quo habemus redemptionem per 
sanguinemejus, remissionein pec- 
catorum : qui est imago Dei invi- 
sibilis , primogenitus omnis crea- 
turie ; quouiaiii in ipso condita I Infra Hehdomadam quartam post Epiphanuim. 

sunt universa in coelis et in terra , 

visil)ilia et invisibilia , sive Thro- 

ni , sive Doininationes , sive Prin- 

cipatus , sive Potestates ; omuia 

per ipsum et in ipso creatasunt, 

et ipse est ante omnes , et omnia 

in ipso constant. Et ipse est caput 

' corporis Ecclesiae, qui est princi- 

pium , primogenitus ex mortuis. 

|t. Eijo dixi ])omine , p. 195. 

FERIA QUARTA. 

De Epistola ad Colossenses. 

Lectio j. Cap. 3. b. et 4. 

INDUITE vos ergo sicut electi 
Dei , sancti et dilecti , viscera 
inisericordiie , benignitatem , hu- 
militatem , niodestiam , patien- 
tiam : supportantes invicem , et 
donantes vobismetipsis , si quis 
adversiis aliquem habet querelam; 
sicut et Dominus donavit vobis , 
ita et vos. Snper omnia autem 
haec charitatem habete, quod est 
vinculum perfectionis : et pax 
Christi exultet in cordibus vestris, 
in qua et vocati estis in uno cor- 
pore : et grati estote. 
jt. Ne perdideris , p. 195. 
Lectio ij. 

VERBUM Christi habitet in vobis 
abundanter , iu omnl sapien- 
tia , docentes et commonentes vos- 
metipsos , psalmis , hymnis , et 
canticis spiritualibus , in gratia 
cantantes in cordibus vestrls Deo. 
Omne quodcumque facitis in ver- 
bo aut in opere, omnia in nomi- 
ne Domini Jesu Christi, gratias 
agentes Deo et Patri per ipsum. 
Mulieres, subditEe estote viris, sic- 
ut oportet, in Domino. Viri, dili- 
gite uxorcs vestras, et noliteama- 
ri esse ad illas. Filii , obedite pa- 
rentibus per omnia : hoc enim 
placilum est in Domino. Patres , 
nolitp ad indignationem provoca- 
re tilios vestros , ut non pusillo 
animo fianl. 
Sr. Paratum cor meum , p. 195. 
Lectio iij. 

SERvi , obedite per omnia domi- 
nis carnalibus, non adoculum 
servientes , quasi hominibus pla- 
centes , sed in simplicitate cor- 
dis, tinientes Deum. Quodcumque 
facitis, ex animo operamini sicut 2(15 
Domino,et non hominibus, scien- 
tes quod a Domino accipietis )e- 
tril)utionem ha.'reditatis. Domino 
Christo servite. Qui enim injuriam 
facit, recipiet id quod iniqueges- 
sit : et non est personarum accep- 
tio apud Deum. Domini , quod 
justum est et a?quum, servis pra- 
state, scientes quod et vos Domi- 
num habetis in coelo. Orationi 
instate , vigilantes in ea in gra- 
tiarum actione. 
jt. Adjutor meus , p 195. 

FERIA Qi:i-\TA. 

Incipit Epistola priraa beati Pauli 

Apostoli ad Thessaloniceuses. 

Lectio j. Cap. (. 

PAULUs , et Silvanus , et Tiran- 
theus , Ecclesia; Thessalon- 
censium in Deo Patre , et Domino 
Jesu Christo. Gratia vobis et pax. 
Gratias agimus Deo semper pro 
omnibus vobis , memoriam vestri 
facientes in orationibus nostris 
sine intermissione , memores ope- 
ris fidei vestne , et laboris , et 
charitatis , et sustinentiae spei Do- 
mini nostri Jesu Christi , ante 
Deum et l'atrem nostrum : scien- 
tes , fratres dilecti a Deo , electio- 
nem vestram ; quia Evangelium 
nostnnn non fuit ad vos in sermo- 
ne tantiim , sed et in virtute , et 
in Spiritu sancto , et in plenitu- 
dine nuilta , sicut scitis quales fue- 
rimus in vobis propter vos. 
p.-. Deus in te speravi , p. I9G. 
Lectio ij. 

ET vos imitatores nostri facti es- 
tis et Domini, excipientes ver- 
bum in tribulatione raulta , cuni 
gaudio Spiriti*is sancti : ita ut facti 
sitis forma omnibus credentibus 
in Maccdonia et in Achaia. A vobis 
enim diffainatus est sermo Domi- 
ni, non soliim in Macedonia et in 
Achaia , sed et in onini loco fides 
vestra, qu;e est ad Deum, profec- 
ta est, ita ut non sit nobis necesse 
quidquamloqui. Ipsienim denobis 
annuntiant , qualem introitum ha- 
buerimus ad vos , et quomodo 
conversi estis ad Deum a simula- 
cris , servire Deo vivo et vero , et 
expectare Filium ejus de orelis 
i quem suscitavit ex mortuis) Je- 206 Infra Hebdoinndam quartam post Epiphaniam. suin,qiiipripiiitnosabira ventura. 

ft. Repleatur os uieura , p. 196. 

Lectio iij. Cap. 2. 

NAM ipsi scitis , fratres , introi- 
tuni nostrum ad vos, quia non 
inanis fuit; sed ante passi et con- 
tumeliis affecti , sicut scitis , in 
Piiilippis , (iduciam habuiniiis in 
Ueo nostro loqui ad vos Evange- 
lium Dei in niulta soUicitudine. 
Exhortatio enini nostra non de 
errore, neque de immunditia, ne- 
que in dolo : sed sicut probati su- 
mus a Deo , ut crederetur nobis 
Evangelium , ita loquimur, non 
quasi hominibus placentes , sed 
Deo , qui probat corda nostra. 
Neque enim aliquando fuimus in 
scrmone arlulationis , sicutscitis, 
neque in occasione avaritiap, Deus 
testis est ; nec qua^rentes al) ho- 
niinibus gloriam , neque k vobis, 
neque ab aliis. 
\)c. Gaudcbunt labia , p. 196. 

FEUIA SEXTA. 

De Epist. I. ad Thessalonicenses. 
Lectio j. Cap. 4. 

DE caitero ergo , fratres , roga- 
mus vos et obsecramus in Do- 
mino Jesu , ut quemadmodum ac- 
oepistis ^ nobis, quomodo oporteat 
vos ambulareetplacere Deo, sicet 
ambuletis, ut abiindetis magis. 
.Scitis enlm qua; pra;cepta dederim 
vobis per Dominura Jesum. Ha;c 
est enim voluntas Dei, sanctifica- 
tio vestra ; ut abstineatls vos h 
fornicatione , ut sciat uniisquis- 
«lue vestnlm vas suum possldere 
in sanctificatione ct honore ; non 
iii passione desiderii , sicut et Gen- 
tes , qua! ignorant Deum. 
fr. Confitebor , p. 190. 
Lectio ij. 

ET ne quis supergrediatur , ne- 
que circumveniat in negotio 
fratrem suum , quoniam vindex 
est Dominus de his omnibus, siciit 
pr.ediximus vobis , et testificati 
suiiius. Non enim wcavit nos Deus 
in immunditiam , sed in sanctili- 
cationem. Itaque qui ha!c sper- 
nit , non honiiuem spernit , sed 
lieum , qui etiani dedit .Spiritum 
suum saii<'tuiii in nobis. ^. Jlisericordia tua , p. lOG. 
Lectio iij. 

DE charitate autem fraternita- 
tis non necesse habemus scri- 
liere vobis : ipsi eniiu vos <» Dco 
didicistis , ut diligatis in\iceni. 
Etenim illud facitis iu omnes fra- 
tres in universa Macedonia. Roga- 
mus autera vos, fratres, ut abun- 
detis magis , et operam detis , ut 
qiiieti sitis , et ut vestrum nego- 
tium agatis , et opereniini niani- 
bus vestris , sicut praecepimus vo- 
bis ; et ut honesti ambuletis ad 
eos qui foris sunt , et nullius ali- 
quid deslderetis. 
jt. Factus est mihi, p. 197. 

SABBATO. 

Inclpit Epistola sccunda ad Thes- 

salonicenses. 

Lectio j. Cap. I. 

PAULUs , et Silvanus , et Timo- 
theus,Ecclesiie Thessalonicen- 
siuni in Deo Patre nostro , et Do- 
mlno Jesu Christo. Gratia vobis et 
pax i"i Deo Patre nostro , et Domi- 
no Jesu Christo. Gratias agere de- 
bemus semper Deo pro vobis , fra- 
tres, ita ut dignum est, quoniani 
supercrescit (ides vestra , et abiia- 
dat charitas uniuscujusque ves- 
triiin in invicera : ita ut et nos ip- 
si In vobis glorieiuur in Ecclesiis 
Dei , pro patientia vestra et flde , 
etinomnibus persecutionibus ves- 
tris et tribulationibus , quas sus- 
tinetis in exemplum justi judicii 
Dei, ut digni babeaniini in regno 
Dei , pro quo et patiinini. 
Ve. Ne perdl<leris . p. 195. 
Lectio Ij. 

Si tamen justumest apud Deuiii 
retribuere tribulationeiii iis 
qui vos tribulant : et vobis , qui 
rribulamini , requlem nobiscuiii 
in revelatione Domini Jesu de ca-- 
lo cum Angelis virtutis ejus , iii 
llanima ignis dantis vin<lictani iis 
qiii non noverunt Deum , et qui 
noii obediunt Evangelio Uomiiii 
iiostri Jesu Christi. Qui p<r'iias da- 
bunt in interitu K-ternas a facie 
Domini , et a gloria virtutis ejus , 
ciim venerit glorificari in sanctis 
siiis, et admirabilis fieri in oinni- 
Ijus iiui credidcnint , <|uia crcili- Domtnica quirita 
tum est testimoniuin nostrum su- 
per vos in die illo. In quo etiam 
oramus senipei' pro vobis, ut dig- 
netur vos voeatione sua Deus nos- 
ter , et impleat omnem volunta- 
tem bonitatis , et opus fidei in 
virtute , ut clarifieetur nomen Do- 
inlni nostri Jesu Christi in vobis , 
ct vos iu illo , secundum gratiam 
Dei nostri , et Domini JesuChristi. 
jt. Taratum cor meum , p. 195. 
Lectio iij. Cap. 2. 

ROGAMCS autem vos , fratres , 
per adventum Domini nostri 
Jesu Christi, et nosti-ffi congrega- 
tionis in ipsum , ut non cito mo- 
veamini a vestro sensu , neque ter- 
reamini , neque per spiritum , ne- 
que per sermonem , neque per 
epistolam, tanquam per nos mis- 
sam , quasi instet dies Domini. Ne 
quis vos seducat ullo modo : qtio- 
niam nisi venerit discessio pri- 
miim , et revelatus fuerit homo 
peccati , filius perditionis , qui ad- 
versatur, et extollitur supra om- 
ne quod dicitur Deus , aut quod 
colitur , ita ut in templo Dei se- 
deat , ostendens se tanquam sit 
Deus. 

jt. Adjutor meus, p 195. 

Ad Vesp. Orat. ut infra in Laud. 

DOM. V. POST EPIPH. 

I\ I. N0CTIR\0. 

Incipit Epistola prima B. Pauli 

Apostoli ad Timotheura. 

Lectio j. Cap. I. 

PAULUS Apostolus Jesu Christi 
secundum imperium I)ei .Salva- 
toris nostri , et Christi Jesu spei 
nostrse , Tiraotheo dilecto filio in 
fide. Gratia, misericordia, et pax 
a Deo Patre , et Christo Jesu Do- 
mino uostro. Sicut rogavi te ut 
remaneres Ephesi , ciim irem in 
Macedoniam, ut denuntiares qui- 
busdam ne aliter docerent , ncque 
intenderent fabulis , et genealo- 
giis interminatis , quiE qujcstiones 
pra-st.mt magis quam fedificatio- 
uem Dei , quae est in lide. 
jt. Domine ue in ira , p. 192. 
Lectio ij. 

FiNis autem prsecepti est chari- 
tas de corde Duro . et conscien- post EptphaJiiam. 207 

tia bona , et fide non ficta. A qui- 
bus quidam aberrnntes, conversi 
.sunt in vauilcquiuni , volentes esse 
legis Doctores , non intelligentes 
neque qufe loquuntur , neque de 
quibus aflirmant. Scimus autem 
quia bona est lex, si quis ea legi- 
time utatur : sciens hoc , quia lex 
justo non estposita, sed injustis 
et non subditis, impiisetpeccato- 
ribus , sceleratis et contaminatis , 
parricidis et matricidis , homici- 
dis , fornicariis, masculorum con- 
cubitoribus, plagiariis, mendaci- 
bus et perjuris, et si quid aliud 
sanjE doctrinBe adversatur, qua? 
est secundum Evangelium glorise 
beati Dei ,quod creditum est mihi. 
Jt. Deus qui sedes , p. 192. 

Lectio iij. 

GRATIAS ago ei, qui nie confor- 
tavit , Christo Jesu Domino 
nostro, quia fidelem me existima- 
vit, ponens in ministerio : qui priiis 
Ijlasphemus fui, et persecutor, et 
contumeliosus , sed misericordiam 
Dei consecutus .sum , quia iguo- 
rans feci in incredulitate. Siipera- 
bundavit autem gratia Domini 
nostri cum (ide et dilectione, qua 
est in Christo Jesu. Fidelis sermo, 
et omni acceptione dignus, quod 
Christus Jesus venit In hunc mun- 
dum peccatores salvos facere , 
quorum primus ego sum. Sed ideo 
niisericordiam consecutus sum , 
ut in me primo ostenderet Chris- 
tus Jesus omnem patientiam , ad 
informationem eorum qui credi- 
turi sunt illi , in vitam aeternam. 
jt. A dextris est mihi , p. 192. 

IX II. \0CTURXO. 

Sermo S. Augustini Episcopi. 

Dc Verb. Apost. Serm. 8. sub init. 

Lectio iv. 

HUM A?f us sermo , et omni accepr 
tione dignus , quia Christus 
Jesus venit in hunc mundum pic- 
catorcs snlvos facere. Attende li- 
vaiigelium : Venit enim Filius hn- 
minis qufcrere et salvare quod 
perierat. Si homo nou periisset , 
Filius hominis non venisset. Ergo 
perierat homo ; venit Deus homo , 
et inventus est homo. Perierat ho- 
mo iier liberara voluntatem : vc- 20S DoDiinica quinta 

nit Deus homo per gratiam libe- 

ratricem. 

^. Kotas mihi fecisti , p, 192. 

Lectio V. 

Qu.iRls quid valeat ad malum 
liberum arliitriura ? Recole ho- 
iumem peccantem. Quieris quid 
valeat ad auxilium Deus et homo ? 
.'Vttende in eo gratiam Hberantem. 
IVusquam potuit sic ostendi quan- 
tumvaleat voluntas hominisusur- 
pata per superbiam , ad utendum 
sine adjutorio Dei : maluniuon po- 
tuit plits et manifestiiis exprimi , 
qu^m in homine primo.Ecce perit 
primus homo : et ubi csset, nisi 
venisset secuntlus homo ? quia et 
ille homo , ideo et iste homo , et 
ideo hunianus sermo. 
|t. Diligam te Domine , p. 192. 
Lectio ij. 

PRORSus nusquam sic apparet 
benignitas gratiae , et liberali- 
tas omnipotentiie Dei , quam in 
homine mediatore Dei et homi- 
num , homine Christo Jesu. Quid 
enim dicinuis, fratres mei? In fide 
Catholica nutritis loquor, vel in 
liaeem Catholicam lucratis. Novi- 
inus et tenemus mediatorem Dei 
ot hominum , hominem Christum 
Jesura , in quantiini homo erat , 
cjus esse naturx cujus et nos su- 
mus. JVon enim alterius naturae 
caro nostra et caro illius , nec al- 
terius naturfe anima nostra et 
anima illius. Hanc suscepit natu- 
ram , quam sahandam esse judi- 
cavit. 
ii-. Domiui est terra , p. 193. 

IN III. iVOCTUniVO. 

Lectio sancti Evangelii secundiim 

MatthEEum. 

Lectio vij. Cap. 13. c. 

IN illo tempore : Dixit Jesus tur- 
his parabolam hanc : Siinile fac- 
tum est regnumcnelorum homini, 
qui seminavit honuiu semen In 
agro suo. Etreliqua. 

Homilla S. Augustini Episcopi. 

Lib. qutest. Evangei. iii Mutlli. 

cap. 11. tom. 4. 

CUM negligentiiis agerent PrBe- 
positi Ecclesiip, , aut cum dor- 
niitioncm mortis acciperent Apos- po.<;l Epip/ianiani. 
toli , venit diabolus, et supcr^ip- 
minavit eos , quos malos iilios Do- 
minus interpretatur. Sed quajri- 
tur utriun hicretici sint, an malo 
viventes CathoMci? Possunt enim 
dici filiimali etiam hperetici, quia 
ex eodem Evangelii scmine , et 
Christi nomine pi-ocreati , pravis 
opinionibusadfalsa dogmatacon- 
vertuntur. 
5t. Ad te Domine , p. 193. 
Lectio viij. 

SED quod dicit eos in medio tri- 
tici seminatos, quasi videntur 
illi significari , qui unius commu- 
nionissunt.Verumtamenquoniam 
Dominus agrum ipsum , non Ec- 
clcsiam , sed hunc mundum inter- 
pretatus est , bene intelliguntiir 
ha^retici , quia non societate unius 
Ecclesi;e , vel unius fidei , sed so- 
cietate solius noininis Christiani 
in hocmundoperraiscenturbonis. 
At illi qui in eadem fideraali sunl , 
palea potiiis quAm zizania repu- 
tantur : quia palea etiani fiinda- 
mentum ipsum habet cuin fruraeii- 
to , radicemque comraunem. 
H. Duo Seraphim , p. 193. 
Lectio ix. 

IN illa plane sagena, qua conclu- 
duntur et raali et boni pisces , 
non absurde mali Catholici intel- 
liguntur. Aliud est eniin raare , 
quod magis mundum istum signi- 
ficat : aliud .sagena , quaj unius fi- 
dei, vel unius Ecclesia; coinmu- 
nionem videtur ostendere. Intcr 
hicreticos et malos catholicos hoc. 
interest, quod hseretici falsa cre- 
dunt : ilii autem vera credentes , 
non vivunt ita ut credunt. 

Ad Laud. omnia ut in Psalt. 

Ad Bened. Ant. Domine , non- 

ne bonuin semen seminasti in agro 

tuo ? unde ergo habet zizania ? ct 

ait illis : Hoc fecit ininiicus homo. 

Oratio. 

FAMILIAM tuam , quipsuinus , 
Domine , continua pietate cus- 
todi, iitqute in sola spegratia! cte- 
lestis Innititur , tua semper pro- 
tectione niuniatur. Per Dominuni. 
Ad Magnif. Ant. Colligite pri- 
miim y.izania , et alligate ea in fas- 
ciculos ad combureudum ; triti- Itifia Ilcbrlninadant quintam post Epipjianiam. 209 

ria. Spiritus autem manifest6 di- 

cit, quia in novissimis temporibus 

iliscedent quidam a fide , atten- 

dentes spiritibus erroris , et doc- 

trinis daBmoniorum. 

|t. Benedicam Doniinum,/>. 194. 

FERIA TERTIA. 

Incipit Epistola II. B. Pauli Apos- 

toli ad Timotlieum. Lectio j. Cap. I. P.\ui.cs Apostolus Jesu Christl 
per voluntatem Dei , secundiini 
promissionera vitie qure est in cum autem congregate in horreum 
meum , dicit Dominus. 

FERIA SECUNDA. 

De Epistola prima ad Timotheura. 
Lectio j. Cap. 3. et 4. 

FiDEi.is sermo : Si quis Episco- 
patum desiderat, bonum opus 
dosiderat. Oportet ergo Episco- 
puui irreprehensibilem esse , unius 
iixoris virum , sobrium , pruden- 
tem , ornatum , pudicum , hospi- 
talem, doetorem, non vinolentum, 
non percussorera, sed raodestum : 

non litigiosum, non cupidum,sed Christo Jesu , Timotheo charissi- 
suoe domui bene prcepositum, filios rao filio , gratia , misericordia , pax 
habentem subditos cura omni cas- a Deo Patre , et Christo Jesu Do- 
titate. Si quis autem domui sure mino nostro. Gratias ago Deo, cui 
pra>esse nescit,quoniodo Ecclesije servio a progenitoribus in cons- 
Dei diligentiam habebit ? Non neo- cientia pura , quod sine intermis- 
phytum , ne in superbiam elatus, sione habeani tui ineraoriam ia 
in judicium incidat dialioli. Opor- orationibus meis, nocte ac die de- 
tet autemillumettestimonium ha- siderans te videre, memor lacry- 
bere bonum ab iis qui foris sunt , marum tuarum , ut gaudio im- 
iit non in opprobrium incidat , et plear , recordationem accipiens 
in laqueum diaboli. ejus fidei qu<e est in te non ficta, 

it. Quam magna , p. 194. qua? et habitavit primum in avia 

Lcctio \]. tua Loide , et matre tua Eunice ; 

T\i.\CONOSsimiIiterpudicos,non certus sum autem quod et in te. billngues, non multovino de- 
ditos , non turpe lucrum sectan- it. Auribus percipe, p. 194. 
Lectio ij. tes , habentes my.sterium fidei In tjropter quam causam admo- 

conscientia pura. Ethi autempro- J: neo te ut resuscites gratiain 

lientur primum,etsic ministrent, jiei , quee est in te per impositio- 

nullum crimen habentes. Mulieres nem manuum niearuin. Non enim 

similiter pudicas , non detrahen- deditnobis Deusspiritumtinioris, 

tes , .sobrias , fideles in onmibus. sed virtutis, et djlectionis, et so- 

Diaconi sint unius uxoris viri, qui brietatis. Noli itaque erubescere 

liliis suis beiie prcBsint, et suis do- testimonium Domini nostri , ne- 

mibus. Quienim bene ministrave- que me vinctum ejus ; sed colla- 

rtnt, graduni bonum sibi acqui- bora Evangelio seeundiim virtu- 

rent , et multam fiduciam in lide, tem Dei , qul nos liberavit , et vo- qua; est in Christo Jesu. 
|t. Adjutor meus, p. 194. 
Lectio ilj. 

H.EC tibi scribo , sperans me ad 
te venire cito ; si autem tar- 
davero , ut scias quoraodo opor- 
teat te in domo Dei conversari , 
qua; est E(-clesia Dei vivi , colum- 
na et firmamentum veritatis. Et cavit vocatione sua sancta , non 
secundimi opera nostra , sed se- 
cunriiim propositum suum et gra- 
tiam quffi data est nobis in Chris- 
to Jesu ante tempora sa;cularia. 
jt. Statuit Dominus,/;. 195. 
Lectio iij. 

MANiFESTATA est autem nunc 
per illurainationem Salvatoris 
manifestfi magnuni e.st pietatis .sa- nostri Jesu Christi , qui destruxit 
cranientum , quod manifestatum quidem mortem , illuminavit au- 
e.st in carne , justificatum est in tem vitara et incorruptionem per 
spiritu , apparuit Angelis, priedi- Evangelium , in quo positus sum 
catum est Gentibus , creditum est ego pra>dicator, et Apostolus , el 
in mundo , assumptum est in glo- iniffister Gentium. Ob quam cau- 210 Infra Ilebdomadam quuitam pnst Epiphaniam. 

.sani etiam lijpc patior, sed noii ^i. Adjutor meus , />. 195. 
confundor. Scio enimcui credidi, FERIA OLINTV et certus sum quia potens est de- 
positum meum servare in illum 
diem. Formam habe sanorum vcr- 
borum, quae A me audisti, in fide 
et in dilectione in Christo Jesu. 
|t. £go dixi Domine, p. 195. 

FERIA QUARTA. 

De Epistola H. ad Tiraotheum. 

Lectio j. Cap. 3. 

Hoc autem scito quod iu novis- 
simis diebus instabunt tem- 
pora periculosa : erunt homines 
seipsosamantes, cupidi,elati, su- 
perbi, blaspheml, parentibusnon 
obedientes , ingrati, scelesti, sine 
aflectione, sinepace, criminato- 
res , incontinentes , immites, sine 
benignitate , proditores , protervi , 
tumidi , et voluptatum amatores 
magis qudm Dei : habentes spc- 
ciem quidem pictatis , virtutem 
autem ejus abnegantes. £t hos 
devita. 
*. Ne perdiderls , p. 195. 
Lectio Ij. Incipit Epistola B. Pauli Apostoli 
ad Titum. Lectio j. Cap. I. PAtli,us servus Dei , Apostolus 
autem .lesu Christi secundiim 
fidem electorum Dei , et agnitio- 
nem veritatis, quse secundiim pie- 
tatem est , in spem vitic a?tern;u 
quam promisit qui non mentitur 
Deus ante tempora scecularia ; 
manifestavit autem teniporibus 
suis verbum suuui in pra^dicatio- 
ne , qua? credita est mihi secun- 
diim pr;eceptum Salvatoris nostri 
Dei , Tito dilecto filio secundiim 
communem lideni , gratia et pax 
A Dco l>atre , et Christo Jesu Sal- 
vatore nostro. 
flr. Deus in te speravi , p. 196. 
Lectio Ij. 
TTUJUS rei gratia reliqui te Cre» .tffi, ut ea quffi desunt corri 
gas, et constituas per civitates 
f resbyteros, sicut et ego disposul 
tibi. Si quis sine crimine est, unius 

EX his enim sunt qui penetrant uxoris vir , filios hahens fideles, 
domos , et captivas ducunt non in accusationc luxuriae, aut 
niulierculas oneratas peccatis , non subditos. Oportet cnim lipis- 
quse ducuntur variis desiderils : copum sine crimine esse , sicut 
seraper discentes, et nunquam ad Dei dispensatorem ; non super- 
scientiam veritatis pervenientes. bum , non iracundum, non \ino- 
Quemadmodum aiitem Jniines et lentum , non percussorem , noa 
Mambres restiterunt Moysi, ita et turpis lucri cupidum ; sed hospi- 
hi resistunt veritati , homines cor- talem , benignum , sobrium , jus- 
rupti niente , reprohi circa fidcm : tiim , snnctum , continentem , am- 
sed ultra non proficient; insipien- plectentcm eum qui secundiim tia enim conim manifesta crit om- 
nibus, sicut ct illoriiin fuit. 
^t. Paratum cor , 195. 
Lectio iij. 

Tc autem assecutus es meam 
doctrinam , institutionem , pro- 
positum, fidem, longanimitatem, 
dilectionem , paticntlam , persecu- 
tiones , passiones , qualia mihi 
factasuut Antiochia", IconiietLys- 
tris , qualcs persecutiones susti- 
nui ; et ex omnibiis eripuit me Do- doctrinam est , fidelem sermo- 
nem : ut potens sit exhortari ia 
doctrina sana, et eos qui contra- 
dicunt , arguere. 
^. Repleatur os meum, p. 196. 
Lectio iij. 

SUNT cnim multi etjam inobe- 
dientes, vaniloqiii et seducto- 
res , maxim6 qui de circumcisione 
sunt ; quos oportct redargui : qui 
universas domos subvertunt, do- 
centes qua; non oportet , turpia minus. Et omnes qui pi('; volunt lucri gratia. Dixit quidam ex illis, 

vivere in Chrlsto Jesu , persecu- proprius ipsorum propheta : Cre- 

tioiiem patientur. Hlali autem ho- tenses semper mendaces , inalK 

mines et seductores proficient in bestia' , ventres pigri. Testimo- 

pejus , errantes , et in errorem niuin hoc verum est. Quam ob 

mittentes. oau.sam increpa illos dur6,utsa- i Infra Ilebdnmadam quiiitam posc Epiplianiam. 2ir ni sint in fide, Don intendentes 

judaicis fabulis , et maadatis ho- 

mioum aversantium se a veritate. 

Omnia munda mundis : coinqui- 

natis autem et infidelibus nihil est 

mundum. 

{b. Gaudebunt labia , ^. 196. 

FERIA SEXTA. 

De Epistola ad Titum. 

Lectio j. Cap. 2. d. et .3. 

HS.C loquere , et exhortare , et 
argue cum omni iuiperio. iNe- 
mo te contemnat. Admone ilios 
principibus et potestatibus sub- 
ditos esse , dicto obedire, ad oni- 
ne opus bonum paratos esse, ne- 
minem blasphemare , non litigio- 
sos esse , sed modestos , oranem 
ostendentes mansuetudinem ad 
omnes homines. 
|t. Confitebor tibi,/j. 196. 
Lectio ij. 

ERAMUS enim aliquando et nos 
insipientes, increduli, erran- 
tes , servientes desideriis et volup- 
tatibus variis , in malitia et invi- 
dia agentes, odibiles, odientes in- 
vicem. Ciim autem benignitas et 
humanitas apparuit Salvatoris 
nostri Dei , non ex operibus jus- 
titia; , quae fecimus nos , sed se- 
cundiim suam misericordiani sal- 
vos nos fecit per lavacrum rege- 
neratiouis etrenovationis Spiritils 
sancti, quem effudit in nos abun- 
de per Jesum Christum Salvato- 
rem nostrum : ut justiticati gra- 
tia ipsius , hceredes simus secun- 
diim spem vitse afternse. 
|t. Misericordia tua , p. 196. 
Lectio iij. 

FlDELis sermo est , et de his vo- 
lo te conlirmare , ut eurent 
bonis operibus praeesse qui cre- 
dunt Deo. Hac sunt bona et utilia 
hominibus. Stultas autem quKs- 
tiones , et genealogias , et conten- 
tiones , et pugnas legis devita : 
sunt enim inutiles et vanBe. Hffire- 
ticum horainem post unam et se- 
cundam correptiouem devita , 
sciens quia subversus est qui ejus- 
modi est , et delinquit , ciim sit 
proprio juilicio condemnatus. 
|t. Factus est milii , p. 197. SABBATO. IncipitEpistoIa B. Pauli .\postoU 
ad Philemonem. Lectio j. Cap. I. PAULUs vinctus Christi Jesu , et 
Timotheus frater , Philemoni 
dilecto, et adjutori nostro , et .\p- 
piae sorori chari-;simae , et Archip- 
po commilitoni nostro, et Eccle- 
site quie in domo tua est. Gratia 
vobis , et pax a Deo patre nostro, 
et Domino Jesu Christo. Gratias 
ago Deo meo , semper memoriani 
tui faciens in orationibus meis , 
audiens charitatem tuam , et fi- 
dem quam habes in Domino Je- 
su , et in omnes sanctos : ut coni- 
municatio fidei tuae evidens fiat 
in agnitione omnis operis boni , 
quod est in vobis in Cliristo Jesu. 
it. Ne perdideris , p. 195. 
Lectio ij. 

GAUDIUM enim magnum habui 
et consolationem in charitate 
tua , quia viscera sanctorum re- 
quieverunt per te , frater. Propter 
quod multam fiduciam habens in 
Christo Jesu imperandi tibi quod 
ad rem pertlnet , propter charita- 
tem magis obsecro , ciim sis taUs , 
ut Paulus senex , nunc autem et 
vinctus Jesu Christi : obsecro te 
pro raeo filio, quera genui in vin- 
culis, Onesimo , qui tibi aliquan- 
<lo inutilis fuit, nunc autem et uii- 
hi et tibi utilis , quem remisi tibi. 
|t. Paratum cor, p. 193. 
Lectio iij. 

Tu autem illum ut mea viscera 
suscipe , quem ego vohieram 
mecum detinere , ut pro te mihi 
ministraret in vinculis Evangelii : 
sine consilio autem tuo nihil volui 
facere, uti nevelut ex necessitate 
bonum tuum esset , sed volunta- 
rium. Forsitan enim ideo discessit 
ad horam a te , ut seterniim illum 
reciperes jam non ut servum , sed 
pro servo charissimum fratrem , 
maxirae mihi; quanto autem raa- 
gis tibi et in carne, et in Domino? 
.Si ergo habes me socium, suscipe 
illum sicut me. Si autem aliquid 
nocuit tibi , aut debet , hoc mihi 
iraputa. Ego Paulus scripsi mea 212 Doniinica sexUi 

ft. Adjutor raeus , p. 195. 
Ad lesp. Orat. ut inf. in Laud 

DOM. VI. POST EPIPH. 

IIV I. XOCTIRAO. 

Incipit Epistola B. Pauli Apostoli 

ad Hebraeos. 

Lectio j. Cap. I. 

MULTiFARi.^M raultisque mo- 
dis olim Deus loquens patri- 
bus in Prophetis , novissime die- 
bus istis locutus est nobis in Filio, 
quem constituit liwredem univer- 
sorum , per quem fceit et ssEcuIa. 
Qui cum sit splendor gloria? , ct 
flgura substantia! ejus , portans- 
que oninia verbo virtulis sua; , 
purgationem peccatorum faciens, 
sedet ad dexteram majestatis in 
excelsis : tanto melior .\ngelis ef- 
fectus, quanto differentius pra; il- 
lis noraen hneredltavit. 
|t. Domine ne in ira, p. 192. 
Lectio ij. 

Cui enim dixlt aliquando .^nge- 
lorum : I"ilius meus es tu , ego 
hodic genui te ? Et rursum : Ef?o 
ero illi in patrera , et ipse erit nii- 
hi in filium ? Et ciim iterum intro- 
ducit primogenitum in orbem ter- 
rie, diclt : Et adorent cum omnes 
Angell Uci. Et nd Angclos quidein 
diclt : Qul facit Angelos suos sni- 
ritus, et mlnistros suos flainniam 
Iffnls. A(l Filiuni autem : Thronus 
tuus , Deus , In sa'culum Sicculi: 
virga a?qultatis, vlrga regni tui. 
Oilexistl justitiam, ct odisti ini- 
quitatem : propterea iinxit te , 
Ueus, Deus tuus oleo cxultationis 
prae participibus tuis. 
jt. Deus qui sedes , p. 192. 
J.ectio lij. 

ET:Tuln principio, Domine, tcr- 
ram fundasti , et opera ina- 
iiuura tiiarum sunt cocll. Ipsi pe- 
1'ibunt, tu autcm periiianebis ; et 
omnes ut vcstimcntuiii veteras- 
cent, et velut amictuin mutabis 
eos , et mutabuntur ; tii autem 
idem ipse cs , et anni tui non de- 
flcient. Ad qucm autem Angelo- 
rum dixit aliquando : SedeA dcx- 
trls meis, quoadus(|ue ponam ini- 
micos tuos scabellum pedum tuo- 
iTira ? Konne omnes sunt adniinis- 
tratoril spiritus , in ministcrium posl Epiphaniam. 
missi propter eos qui hsereditatcm 
capient salutis ? 
3i". A dextris est mihi , p. 192. 

IN II. !\0CTi;n\o. 

Sermo S. Athanasii Episcopi. 

Orat. 2 contra Arianos post med. 

Lectio iv. 

Si personam, rem, tempus Ap" - 
tolici dicti «ognoscerent b;ri ■ ~ 
tici , nunquam humana in Doil 
tem transferentes , tam impii 
stultc adversus Christum se.se li 
buissent. Id intueri licebit , sl ini- 
tium lcctionis denuo repetituiii 
probe excipias. Dicit enim Apos- 
tolus : Multifariam multisquemo- 
dis olim Deus locutus e.st patribus 
nostris per Prophctas : ultirais au- 
tcm diebus locutus est nobisin Fi- 
lio. Atque ita paulo post dicit : 
Pcrfecta ab co nostrorum pecca- 
torum purificatione , ipsum scde- 
re ad de.\leram niajestatis in ex- 
celsls , tanto meliorcin .\ngelis 
factuni , quant6 praiStanHiis no- 
men prre illls sortitus est. De eo j 
igitur tempore , quo nobis per 
Filium locutus est , ciiin pcccato- 
rum purgatio fierct, .\postolicum 
dictum mentionem facit. Qiiando 
autein nobis locutiis est in Fillo , 
aiit quando purgatlo peccatorum 
facta , aut qiiando natus est ho- 
mo , nisl post Prophctas , idquc 
In ultlmls diebus ? 
Jjt. Notasmihi fccisti , p. 192. 
Lectio \c 

DEI>"DE ciira narratio instltuta 
esset de humana Verbi dispen- 
.satione , deque ultiinis tenipori- 
bus , conse(|uenter coiniiieiiiora- 
vit Deum neque siiperioribus ic- 
tatibiis tucuisse, sed locutum csse 
per Prophetas : et postquam l'ro- 
lihetEC suo officio pcrfuiicti sunt , 
et lex per .\ngcIos pronuntiafa 
est , et Filius ctiam ad nos dcs- 
ccndit , ct ad ministrandiim ac- 
cessit ; tunc deinum necessario 
siibjntulit : Tanti) melior AngLlis 
factus : ostendere volens , quanlo 
Filius prie servo excellit , taiit6 
functlone onicioqiie servoruiii 
Filii administrationem mcliorein 
fuisse. 
ft. Dilisara te Domine,/). 192. 


Infia Hebclomaciam sextam post Epiphaniiim. 213 Lectio vj. 

FUNCTIONEM igitur discernens 
Apostolus , tum veterem , tum 
novam , magna dicendi libertate 
utitur ad Jud;eos sciibens et lo- 
queiis. Propter hoc igitur non in 
iiniversum ex propria compara- 

tionis ratione dixit qu6d major ^^^ i,,^ ^^^^ creverint , 
aut honoratior esset , ne quis qua- ^ si de ejusdem generis , et cum eo 
communibus rebus htec verba in- 
telligeret ; sed ideo meliorem il- 
lum dixit , ut discrimen naturae 
Filii ad res creatas indicaret. 
It. Domini est terra , p. 193. 

IX III. NOCTtKXO. 

Lectio sancti Evangelii secundiim 

MatthEEum. 

Lectio vij. Cap. 13. d. 

IK illo tempore : Dixit Jesus tur- 
bis parabolam hanc : Simile est 

egnum ccelorum grano sinapis , 
quod accipiens homo seminavit 
ia agro suo. Et reliqua. 

omilia S. Hieronymi Presbyteri, 

Lib. 2. Comment. in cap. 13. 

Matth. 

nEGNUM cfElorum prsedicatio 
W Evangelii est , et notitia Scrip- 
turarura , quae ducit ad vitam , et 
cle qua dicitur ad Judffios : Aufe- 
•etur k vobis regnum Dei , et da- 

itur genti facienti fructus ejus. 
>iiiiile est ergo hujuscemodi reg- 

um grano sinapis , quod acci- 

iens homo seminavit in ngro suo. 

lomo qui seminat in agro suo , i 
olerisque Salvator intelligitur , 
5u6d in animis credentium semi- 

etj ab aliis, ipse homo seminans 
n agro suo , hoc est in semetipso 
;tlu cordesuo. 

|b. Ad te Domine , p. 193. 
Lectio viij. 

Kuis est iste qui seminat , nisi 
sensus noster et animus , qui 
uscipiens granum pradicationis, 
t fovens sementem, humore fidei 
acit in agro sui pectoris pullula- 
Prwdicatio Evangelii minima 
omnibus disciplinis. Ad pri- 
nam quippe doctrinam, fidem non 
labet veritatis , hominem Deum , 
^hristum mortuum , et scanda- 
um crucis prfedicans. Confer hu- 
uscemodi doctrinam dogmatibus Philosophorum, et libris eorum , 
et splendori eloquentiae , et coin- 
positioni sermonuni : et videbis 
quanto minor sit cateris semini- 
bus sementis Evangelii. 
|t. Duo Seraphim , p. 193. 
Lectio ix. 

nihil 
mordax , nihil vividum , niliil vitale demonstrant : sed totum 
flaccidum marcidumque et mol- 
litum ebuUit in olera et in herbas, 
qua> cito arescunt et corruunt. 
Ha;c autem pr£edicatio , qua; par- 
va videbatur in principio , ciini 
vel in anima credentis , vel in to- 
to mundo sata fuerit , non exur- 
git in olera , sed crescit in arbo- 
rem : ita ut volucres cncli ( quas 
vel animas credentium vel forti- 
tudines Dei servitio mancipatas 
sentire debemus ) veniant et ha- 
bitent in ramis ejus. Ramos puto 
Evangelicae arboris, quae de grnno 
sinapis creverit , dogniatum esse 
diversitates , in quibiis supradic- 
tarum volucrum unaqua;que re- 
quiescit. 

Ad Laiid. omnia ut in Psalt. 

Ad Bened. Ant. Simile est reg- 
nuni coelorum grano sinapis, quod 
minimum est omnibus seminibus. 
cijmauteracreverit,maiusest om- 
nibus oleribus. 

Oratio. 

PR.«STA, quwsunius, omnipotens 
Dcus , ut seinper rationabilia 
meditantes , quae tibl suut placi- 
ta et dictis exequamur , et fac- 
tis. Per Dominum. 

Ad Magnif. Ant. Simile est reg- 
num cnelorum fermento , quod 
acceptum mulier abscondit in ta- 
rinse satis tribus , donec fermen- 
tatum est totum. 

FERIA SECLNDA. 

De Epistola ad Ha;brieos. 
Lectio j. Cap. 3. 

UXDE, fiatres sancti, vocatio- 
iiis cfelestis participes , consi- 
derate Apostolum et Pontificein 
confessionis nostrffi Jesum, qui fi- 
delis est ei qui fecit illum , siciit 
et Moyses in omni domo tjiis. Am- 
plioris enimglorire istc piic viuvse 
digiius est habitus, qiianto am- 214 Infra IleMnmtirfurn scxtain post Epiphaniam. plioremhonoremhal)et(lomusc|iii 
fahricavit illam. Oiiinis namqiie 
domus fabricatur ab aliquo ; qni 
autem omnia crravit, Deus est. 
jt. Quam uiagna , p. 19i. 
Lectio Ij. 

ET Moyses quidem fidelis erat in 
totadomo ejus tanquam fa- 
uiulus , in testimoniuni eorum 
qu^E dlcenda erant: Christus vero Lectio ij. 

DixiT enim in quodam loco de 
die soptima sic : Et requievit 
Deus die septimaab omnibus ope- 
ribus suis. Et in Isto rursum : Si 
introibunt in requiemnieam.Quo- 
niam crgo superest introire quos- 
dam in illam, et ii, quibus priori- 
bus annuntiatum est , non inti-oi- 
erunt propterincrcdulitatem: ite- qusE dlcenda erant: L.nri=,ius vc.o ^,„,,^^„,,;,,^u\xvm quemdam,llo- 

tanquam Filius m domo sua : qu.t ^j.^^^ ._^ ^^.^^..^, dicendo , post tan- 

domus sumus nos , sl fiduciam et ^^^^^ temporis , siciit supra dictum 

gloriam spei usque ad finem fir- ^.^^ . ^^^^1^^ ^^ ^.^^^^ pj^,., ,^„(|ie,.i. 
mam retinearaus. Quapropter si- out dicit Spiritu& sanctus : Hodie 
si voccui ejus audieritis , nolite 
obdurare corda vestra , sicut in 
exacerbatione secunduin diem 
teutationis in deserto. 
ft. .\djutor meus , p. 194. 
Lectio iij. 

ViDETE , fratres , ne fort6 sit in 
aliquo vestnlm cor malum in- 
credulitatis, discerlendi a Dco vi- 
vo ; sed adhortamini vosinetipsos 
per singiilos dies, donec llodie 
cognominatur, ut non ohduretiir 
<|uis cx vobls fallacia ;)eccati. Tar- 
ticipcs enim Chrlsti effecti sumiis- 
si tamen Initium siibstantia; cjiis 
usquc ad linem tiriiiuin retinea- 
iiius. Dum dicitur : llodie si vo- 
cein ejiis audierltis, nolite ohdu- 
rare corda vestra , «luemadnio- 
dum In illa exaeerhatione. Qiii- 
«lam enlm aiidientcs exaeerhave- 
runt • sed non universi qui pro- 
lecti sunt ex yV.gypto per Moyseii. 
jt. Benedicam Dominiim, p. 19'!. 

FEni.\ TEUTI.\. 

De Eplstola ad Mehraos. 
Lectio j. Cap. 4. 

TIMEAMUS ergo ne forte relic- 
ta pollicltatione introeiindi iii 
requlem ejus , existinietur aliquis 
ex vobis deesse. Etenim et nobis 
nuntiatum est, quemadmodum et 
illis. Sed non profuit illis sermo 
auditus, non admixtus fidei ex iis 
qua- audlerunt. Ingrediemureuim est : Hodie si vocem cjus audieri 
tis, nolite obdiirare eorda vestra. 
a.-. Statuit Dominus, p. 195. 
Lfctio iij. 

NAM si eis Jesus requiciu prasti- 
tissct, nunquam de alia loquc- 
retur posthac die. It.Hiue relin- 
ciuitur sabbatismus populo Dci. 
Qul enim ingressus est in requicin 
ejus , etiam ipse requievit ab ope- 
rihus suis , sicut a suis Dcus. Kcs- 
tiiiemus ergo ingredi in illam rc- 
quiein, ut ne in idipsum quis in- 
cidat iucredulitalisexempluin. \ i- 
vusestenimseriiio Dei,ct eflicax, 
ct penelrabilior omni gladio anci- 
pili , et pertiiigens uscp;e ad divi- 
sionem nnima; ac spiritils , coni- 
paguin quoque ac inedullarum , ct 
■.liscretor cogilatioiium et inteu-. 
liuiHiiii cordis. 
^t. Ego dixi Domine , p. 195. 
FEKI.\ QIIAUTA. 
De Epistola ad llehrajos. 
Lectio j. »;ap. G. 

Qi.APRorTKR intermittentes in 
choationis Christi sermonem , 
a<l perfectiora ferauiur, non rur 
siiin jacientes fundanientiim pw 
iiitentiiu ab operibus mortuis, et 
lidei ad Deum, haptismatum doe, 
triiia; , impositionis quoque ma- 
nuuin, ac resurrectionis mortuo- 
riiin, et judicii wterni. Et hoc fa- 
cicmus, si quidem pcrmiscrit Deus 
41-. Ke perdideris, /). 195. 
Lectio ij. inrequiem,qulcredidiraus,quein- |MI'o.s.sibh.i- ost enim eos qull 

adraodum dixit : Sicut juravi in 1 seinel sunt illuminati, gustave- 

ira mea, sl Introibunt in requiem runtetiam donum eocleste,et par- 

tneam: et quldemoperibusab Ins- ticipes facti siint Spintils sancti. 

titutione mundi perfeetis. gustavcrunt nihiloininus boniim 

jt. Auribus percipe, /?. 194. iiei veibuui , virtutesque sieculi Jtifia Hebaomactam sextam post Epiphaniam. 215 

venturi , et prolapsi sunt, rursus nedicitur. Et hic quidem decimas 
renovari afl poenitentiam,rur.sum inorieutes tiomines accipiunt : Ibi crucifi-^entes sibimetipsis Filium 
Dei , et ostentui hahcntes. 
ft. Paratum cor,/j. 195. 
Lectio lij. 

TIRR.\ enim siepe venientem su- 
per se bibens imbrem , et ge- autem contestatur , quia vivit. Et 
( ut ita (lictum sit; per Abrahara, 
et Lcvi , qui decimas accepit , de- 
ciiuatusest; adhucenim inlurabis 
patris erat , quando obviavit ei 
Melchisedech. Si ergo consumma- nerans herbam opportunam illis tio pei" sacerdotium leviticum erat Ji quibus colitur , accipit benedic- 
tionem a Deo. Proferens aulein 
spinas ac tribulos, reproba est 
et raaledicto proxima : cujus con- 
suramatio in combustionem. Con- 
fidimus autem de vobis , dilectis- ( populus enim sub ipso legera ac 
cepit ) quid adhuc necessariuni 
fuit secundiim ordinem Melchise- 
dech alium surgere sacerdotem , 
et uon secundiim ordincm Aaron 
dici ? Translato enim sacerdotio. simi, meliora et viciniora saluti , nccesse est ut et legis translatio 
tametsi ita loquimur. Kon enim fiat. 


injustus Deus , ut obliviscatur ope- 

ris vestri, et dilectionis quam os- 

tendistis in nomine ipsius, qui mi- 

nistrastis sanctis , et ininistratis. 

*. Adjutor raeus, p. 195. 

KERIA QL1\TA. 

De Epistola ad Hebraios. 

Lectioj. Cap. 7. 

Hic enim Melchisedech , rex .Sa- 
lera , sucerdos Uei summi , qiii 
obviavit Abrah<E regresso k ca?de 
legum , et benedixit ei; cui et de- 
ciinas omniuni divisit Abraham : 
primum quidem qui interpreta- 
tur rex justitice, deinde autem et 
rex .Salem, quod e.st , rex pacis ; 
sine patre , sine matre , sine ge- 
nealogia , net|ue initium dicrura , 
neque finem vitse habens, assimi- 
latus autem Filio Dei , manet sa- 
cerdos in perpetuum. 
|t. Deus in te speravi , p. 196. 
Lectio ij. 

1NTUEMi>-r autera quantus sit 
hic, cui et deciraas dedit de prre- &. Gaudebunt labia , p. 196. 
FERIA SEXTA. 

De Epistola ad Hebraeos. 
Lectioj. Cap. 11. 

EST autera fides sperandarum 
substantia rerum , argumen 
tura non apparentiura. In hac e 
nim testimonium consecuti sunt 
.senes. Fide intelligiraus aptata es 
se sacula verbo Dei, ut ex invisi- 
bilibus visibilia fierent. Fide plu- 
rimam hostiam Abel, quam Cain, 
obtulit Deo : per quam testimo- 
niura consecutus est esse justus , 
testiinonium perhibente muneri- 
bus ejus Ueo , et per illam defunc- 
tus adhuc loquitur. 
ft. Confitebor tibi , p. 196. 
Ijictio ij. 

FiDE Henoch translatus est ne 
videret inortera , et non inve- 
niebatur , quia transtulit illum 
lleus : ante translationem enini 
testimonium habuit placuisse Deo. cipuis Abraham Patriarcha. Et •'''nefideautem impossibileestpla- 
quidem de filiis Levi sacerdotium ^'^^^ ^^o- Credereenimoportetac- 
accipientes, mandatumhabentde- «-'edentera ad Deum quia est , et cimas sumere a populo sccundiira 
legem, id est, a fratribus suis , 
quanquam et ipsi exierint de lum- 
bis .\brahje. Cujus autemgenera- 
tio non annumeratur in eis, de- 
ciraas sunipsit ab Abraham , et 
hunc , qui habebat repromissio- 
nes, lienedixit. 
jt. Repleatur os meum, p. 196. 
Lectio iij. 
C f^E iJlla autem contradictione . inquirentibus se remunerator sit. 
Fide Noe, responso accepto de iis 
qucB adhuc non videbantur, me- 
tuens aptavit arcam in saluteiE 
doiniU suse, per quam daranavil 
mundum; et justiti;e, quae per ti- 
dera est, hares est iustitutus. 
*. Misericordia tua, p. 196. 
Lectio iij. 

Fl D E qui vocatur Abraham , 
obcdivit in locum exiie, quciu quod minus est h. meliore '^e- accepturus erat in ha.Teditatein, 216 Dominica St 

et exiit , iiesciens qu6 iret. l"'i Je 

deraoratus est in Terra repromis- 

sionis, tanquam in aliena, in ea- 

sulis liabitando cum Isaac et Ja- 

cob coharedibus repromissionis 

ejusdem. Expectabat enim funda- 

inenta babentem civitatem , cujus 

artifex et conditor Deus. 

^. Factus est milii, p. 197. 

SABBATO. 

De Epistola ad Hebrseos. 

Lectio j. Cap. 1.3. 

CHARITAS fraternitatis maneat 
in vobis. Et hospitalitateni no- 
lite oljlivisci : per hanc enim la- 
tuerunt quidam, Angelis hospitio 
reieptis. Mementote vinctorum , 
tanquam simul vincti ; et laboran- 
tium , tanquam et ipsi in corpore 
morantes. llonorabile connubium 
in omnibus , et thorus immacula- 
tus. Fornicatores enim et adulte:- 
ros judicajjit Deus. 
ft, Ke perdideris, /). 195. 

Lectio ij. 

STNT mores sine avaritia , con» 
toiti pra^sentibus. Ipse enira 
dixlt : iVon te deseram , neque de- 
relinquam ; ita ut conlidenter di- 
canius : Dominus milii adjutor, 
non timebo quid faciat mihi ho- 
ino. Mementote pra^positorum ves- 
trorum, qui vobis locuti sunt ver- 
bum Dei : quorum intuentes exi- 
tuni conversationis, imitamini fi- 
dem. Jesus Christus heri et hodie : 
ipse pt ic Siccula. 
jt. Faratum cor meuin, /). 195. 
Lectio iij. 

DOCTRINIS variis et peregrinis 
nolite abduci. Optimum est 
cnim ^rratia stabilire cor , non es- 
cis , quie non profuerunt arabu- 
lantibus in els. Ilabemus altare , 
de quo edere non habeiit putesta- 
tem qui tabernacido deserviunt. 
Quorum enim animalium infertur 
.sanguis pro peccato in Sancta per 
1'ontificem , horum corpora cre- 
manturextra castra. Propterquod 
et Jesus , ut sanctificaret pei- su- 
um sansfulnem populum , extra 
portam passus est. 

ft. Adjutor meus , p. 195. 

.Si alifjuod Festtim Duplcx cele- 
breturiii Subbato anic ijeptuage- •ptuag^estincE. 

siniani , iri II. Vesp. post Orat. 

Festi , fit coinm. de Doni. , et iri 

fine dicitur Benedicamus Domi- 

no , alleluia , allel. , etc. ut infia. 

SABBATO 

ante SeptuagesirnaTfi. 

4D VESPERAS. 

Capitiilurn. I. Cor. 9. d. 

FRATRES , Nescltis quod ii, qui 
instadio currunt, omnes qui- 
dem currunt , sed unus accipit 
bravium ? sic currite ut corapre- 
hendatis. 
Bi/rnnus et t. de Psalt. , p. 99, 
Ad Magnif. Ant. Dixit Dorainus 
ad Adam : De ligno quori est iii 
inedio paradisi , ne coraedas : in 
(|ua hora coinederis , morte mo- 
rieris, 

Oratio. 

PRECES populi tui , qucpsumus , 
Domine, cleraenter exaudi , nt 
tpii juste pro peccatis nostris al- 
l!igimur,pro tui nominis yloria 
jnisericorditer liberemur. Per Do- 
tnlnum. 

t. Benedicamus Domino , alle- 
)uia , alleluia. ^i-. Deo gratias , al- 
leluia, alleluia. 

Et deinceps non dicitur Allel. 
usque ad SaOb. sancturn. Scdpost 
Deus in adjutorium , ubi dicebii- 
tur .\IIeIuia , dicitur Laus tibi Do- 
mine , Uex ieternK; gloriaj. 

Si iii Dominicis a Septuag. tis- 
que ad Dorn. iri Albis occurrat 
Festum Duplex , vel Semiduplex , 
transfertur iri piimarn diern siini 
liter non impcditam. 

DOM. IN SEPTUAGES. 

AD niATLTlXU.Il. 

Invit. Pr^occupemus iacicm Do- 
inini : * Et in psalrais iubilemus ei. 

Psalm. Venite exultemus, /). 1. 

In j. versu. Psalmi omittitur , 
Prffioccupemus faciem,etc. etejus 
toco repelitur d Clioro Invit. 

Ilijmiius Crimo die quo, /;. 2. 

Arit. Psalini et *v. de Psalt. 

I.\ I. iVOCTUItlVO. 

Incipit liber Genesis. 
Lectio j. Cap. 1. 

IN principio creavit Deus cdeluin 
ct terram. Terra auteni erat ina- 
iiis et vacua , et tenebne erant su- Domrntca Sepluagesmie. per faciem abyssi : et Spiritus Dei 
ferebatur super aquas. Dixitque 
Deus : Fiat lux. Et facta est lux. 
Et vidit Deus lucem quod esset 
bona, et divisit lucem a tenebris; 
appellavitque lucera Diem , et te- 
nebras Ptoctem : factumque est 
vespcre et iiiane , dies unus. Dixit 
quo<|ue Deus ; Kiat firmaraentum 
in medio aquarum , et dividat 
aquas ab aquis. Et fecit Deus fir- 
mamentum , divisitque aquas qua; 
erant sub firmamento , ab his qua? 
erantsuper firraamentum. Et fac- 
tum est ita. Vocavitqtie Deus fir- 
mamentum Cnelum : et factum est 
vespereet mane, diessecundus. 

it. In principio creavit Deus c<p- 
lum et terram , et fecit in ea ho- 
minein , * Ad imaginem et simi- 
litudinem suam. t. Forraavit \g\- 
tur Deus horainem de linio terrse, 
Bt inspiravit in faciera ejus splra- 
culiira vitae. — Ad imaginein. 

Lectio ij. 

DrxiT vero Deus : Congregentur 
aquK quse sub coelo sunt , in 
locum unum , et appareat arida. 
^t factum est ita. Et vocavit Deus 
aridam, Terram; congregatioues- 
que aquarum appellavit Maria. Et 
vidit Deus qu6d essetbonum, et 
lit : Germinet terra herbam viren- 
tem et facientcm semen , et lig- 
Dum pomiferum faciens fructum 
iuxta genus suum , cujus semen 
in semetipso sit super terram. Et 
factum est ita. Et protulit terra 
herbam virentem et facieutem se- 
aien juxta genus suum , lignum 
^ue faciens fructum , et habeus 
iinuraquo<lque sementein sccun- 
diira speciem .suani. Et vidit Deus 
qu6<l esset bonum : et factuni est 
lespere et mane, dies tertius. Di- 
icit autem Deus : Fiant lumiiiaria 
in firmamento ca-li , et <lividant 
:liera ac noctein ; et slnt in signa 
5t terapora , et dies et annos, ut 
luceant in firmaraento cccli , et 
illurainent terram. Et factum est 
ta. Fecitqiie Deus duo luminaria 
iiagna : lumlnare majus, ut prie- 
;sset diei ; et luminare ininus , ut 
jraesset nocti ; et stellas. Et po- 
iuit eas in firmamento cccli, ut lu- 
lerent super -tciTain , et prsees' 217 sent diei ac nocti , et dividerent 
lucera ac tenebras. Et vidit Deus 
qu6d esset bonura : et factum est 
vespere et mane , dies quartus. 

ft. In principio creavit Deus cne- 
lum et terram , et Spiritus Dei fe- 
rebatur super aquas ; * Et vidit 
Deus cuncta qu<e fecerat , et erant 
valde bona. *. Igitur perfecti sunt 
coeli et terra, et omnis ornatus 
eorum. — Et. 

Lectfo iij. 

DixiT etiam Deus : Producant 
aqua; reptile auiraa: viveutis , 
et volatile super terrarasub firuia- 
mento coeli. Creavitque Ueus cete 
grandia , et omnem aniraam \i- 
ventem atque motabileu) , quain 
produxerant aquje in speeies suas, 
et omne volatile secundiira genus 
suum. Et vidit Deus quod esset 
bonum; benedixitque eis, dicens : 
Crescite, et multiplicamini , et re- 
plete aquas maris ; avesque mul- 
tiplicentur super terrani. Et fac- 
tura est vespere et mane , dies 
quintus. Dixit quoque Deus : l'ro- 
ducat terra aniraani viventem in 
genere suo , jumenta , et reptilia , 
et bestias terra; secundiim species 
siias. Facturaque est ita. Et fecit 
Deus bestlas terrie juxta species 
suas , et jumenta , et omne rep- 
tile terra in geiiere suo. Et vidit 
Deus qu6d esset bonuin , et ait : 
Faciamus hominera ad iinaginem 
et sirailitudinera nostram, et prw- 
sit piscibus maris , et volatilibus 
coeli, et bestiis , universaeqiie ter- 
ra; , oranique reptili quod move- 
tur in terra. 

B:. Forraavit Dominus hominem 
de limo teri-ie , * Et inspiravit in 
faciem ejus spiraculum vita> , et 
factus est homo in animam vi- 
ventem. t. In piincipio fecit Deus 
ccrlum et terram , et plasmavit ia 
ea hominem.— Et. Gloria. Et. 

IX II. >OCTUE\a. 

Ex libro Enchiridii sancti Augus- 

tini Episcopi. 

Cap. 25. 26. et 27. tom. 3. 

Lectio iv. 

MORTis supplicium Dominus ho- 
mini comminatus fucrat , si 
peccaret , sic eum munerans libe- 
K ■218 j)nmlnica Septuagesimx. ro arbitrio , ut tamen regeret im- 
perio , terreret exitio , atque iu 
paradisi felioitate , tanquam in 
umbra vita; , unrle , justilia cus- 
todita , in meliora conscenrieret , 
collocavit. Hinc post peccntuni 
exul effectus , stirpem iiuoque 
suam , quam peccando in se tan- 
quam in radice vitiaverat , pcena 
mortis et damnatione obstrinxit: 
ut quidquid prolis ex illo et simul 
danmata, per quam peccaverat , 
conjuge, per camalem concupis- 
centiam, in qua inobedientiie pne- 
Ba similis retributa est, nascere- 
tur, traheret originale peccatum, 
quo traheretur per errores dolo- 
resiiue diversos ad illud extre- 
luum cuui desertorlbus angelis , 
vitiatoribus et possessorlbus et 
consortibus suis , sine fine sup- 
plicium. 

ft. Tulit Dominus hominem , et 
posuit eum in paradiso volupta- 
tis , * Ut operaretur et custodiret 
illum. ♦. 1'Iantaverat autem Do- 
ininus Ucus paradisum voluptatis 
a pi'incipio , in quo posuit homi- 
nem quem formaverat.— Ut. 
Lectio V. 

Sic per ununi hominem pecca- 
tum intravit in mundum , et 
per peccatura mors : et ita in om- 
nes homiues pertransiit, in tjuo 
omnes peccaverunt. Mundum 
quippeappellavit eo loco Aposto- 
lus universum genus humanum. 
Ita ergo res se habebant. Jacebat 
in malis vel etiam volvebatur, et 
de malis in mala prxcipitabatur 
totius humani generis massa dam- 
nata , et adjuncta parti eorum , 
qui peccaverant, angelorum, lue- 
bat impiae desertionis dignissimas 
pa-nas. 

ft. Dixlt Dominus Deus : Non cst 
bonum hominem esse solum;*Fa- 
riamus ei adjutorium simile sibi. 
*. Adae vero non inveniebatur ad- 
iutorsimilis sibi : dixit veroDeus. 
— Faciamus. 

Lectio vj. 

AD iram quippe Del pertinet 
justam quidquid caeca et in- 
(lomita concupiscentia faciunt li- 
l)enfer mali , et quidquid mani- 
testii opertisque poeut^ Batiuntur inviti; non sane Creatoris desi- 
tente bonitate et nialis angciJN 
subministrare vitam , vivaceraqiie 
potentiam , ( quae subministratio 
si auferatur , interibunt 1 et ho- 
minum, quamvis de propagine vi- 
tiata damnataque nascentium , 
fonnare semina , et animare , et 
ordinare membra per temporum 
a^tates , per locorum spatia vege- 
tare sensus , alimenta donare. Me- 
lius enim judlcavit de malis bene 
facere, quiun mala uulla esse per- 
mittere. 

». Immisit Dominus soporem tn 
-Vdani , et tullt unam de costis 
ejus : * Et aedificavit costam , quam 
tulerat Dominus de Adam , in mu- 
lierem , et adduxiteam ad Adam. 
ut videret quid vocaret eain. * Ei 
vocavit nomen ejus Virago , quia 
de viro sunipta est. t. Ciimqui' 
obdormisset, tulitunam de costis 
ejus , et replevit carnem pro ea, 
— Et aediflcavit. Gloria. Et vo- 
cavit. 

IN III. NOCTURNO. 

Lectlo sancti Evangelil secuuduni 

Matthaium. 

Lectio vlj. Cap. 20. 

IN illo tempore : Dixit Jesus dis- 
cipulis suis parabolam hanc : 
Slmile est regnum coelorum homi- 
ni patrifamilias , qui exiit primo 
mane conducere operarios in vi- 
neam suam. Et reliqua. 

Homilia S. Gregorii Papae. 
Hom. 19. in Evang. postprincifj. 

REGNiTM coelorum homini pa- 
trifamilias simile dicitur, qui 
ad excolendam vineam suam ope- 
rarios conducit. Quis ver6 patris- 
familias similitudinem rectiiis te- 
net , qu.^im Conditor noster , qui 
regit quos condidit,et electos suos 
sic in hoc mundo possidet , quasi 
subjectos dominus in domo ? Qui 
habet vineam , universalem scili- 
cet Ecclesiam , quae ab Abel justo 
usque ad ultimum electum , qui 
in fme mundi nasciturus est , 
quot sanctos protulit , quasi tot 
palmites misit. 

ft. Plantaverat autem Dominus 
Deus paradisum voluptatis .'i prin- 
cipio : * ia quo posuit homiaem , Oomimca Septuagestmt. 219 qufin formaverat. +. Produxitquc 
Dominus Deus de humo omne lig- 
num pulchrum visu , et ad ves- 
cen'lum suave;lignum etiam vitae 
ia inedio paradisi.— In quo. 

Lectio viij. 

Hic itaque paterfamilias ad ex- 
'olendam vineam suaui,mane, 
hora tertia , se.xta , noua et uu- 
'] 'lima operarios condueit, quia 
■1 inundi hujus initio us(|ue in fi- 
Ti ni. ad erudiendam plebera ti- 
di-lium prsedicatores congregare 
n.in desistit. Mane etenim mundi 
fuit ab Adara usque ad JVoe : hoia 
^ero tertia k Koe usque ad Abra- 
liain ; sexta quoque ab .Miraham 
usijiie ad Moysen : nona autem a 
Mo\se usque ad adventum Domi- 
ni ; undecima vero abadventu Do- 
mini usque ad finem mundi. In 
qua prwdicatores sancti .\postoii 
niLssi sunt , qui mercedera plenam 
et tarde venientes acceperunt. 

ft. Ecce Adam quasi unus ex no- 
b-- factus est , sciens bonum et 
nialum: * Videte nefortesuniat de 
ligno vitae , et vivat in leternura. 
*. Fecit quoque Dominus Deus 
Ada; tunicam pelliceam , etinduit. 
eum , et dixit. — Videte. 
Lectio ix. 

AD erudiendam ergo Dominus 
plebem suara, quasi ad exco- 
lendam vineani suain , nullo tem- 
pore destitit operarios mittere ; 
quia et prius per patres , et post- 
modum per legis Doctores et Pro- 
phetas , ad extreraum vero per 
Apostolos , dum plebis suae mores 
excoluit , quasi per operarios ia 
vine» cuitura laboravit : quaravis 
in quolibet modulo vel mensura , 
quisquis cum fide recta bouffi prae- 
dicator actionis extitit , hujus vi- 
neae operarius fuit. Operator ergo 
mane, hora tertia , sexta , et no- 
na, antiquus ille Hebraicus popu- 
lus designatur , qui in electis suis 
ab ipso mundi exordio , dum rec- 
ta fide Deum studuit colere, quasi 
nondestitit in vineaecultura labo- 
rare. Ad undecimam vero Gentiles 
vocantur, quibus et dicitur; Quid 
hic statis tota die otiosi ? 

jt. t'bi est Abel frater tuus .= dixit 
Dominus ad Caia. Aescio, Domiae : numquid custos fi'atrls mei sum 
ego .' Et dixit ad eum : Quid fecis- 
tl .' * Ecce vox sanguinis fratris 
tui khe\ claraat ad me de terra. 
t. Maledictus eris super terram , 
qu!E aperuit os suum, et suscepit 
sanguinem fratris tui de manu tua. 
— Eccp . Gloria. Ecce. 

Aonum jt dicitur iii Dom. usque 
ad Pascha, toco Hymnile Deum, 
qui non dicitur hoc temp. nisi in. 
Festis. 

.<iD LAIDES 

^nt. I. Miserere mei Deus, et & 
delicto meo munda me : quia tiW 
soli peccavi. 

Psa/m. Miserere raei , p. .39 

2. Confitebor tibi , quoQiam 
exaudisti me. 

Psalm. Confitemini , p. 16. 

3. Deus, Deus meus , ad te de 
luce vigilo, quia factus es adju- 
tor meus. 

Psalin. Deus Deus meus, p. 13. 

4. Benedictus es in firmamento 
coeli , et laudabills in saecula , 
Deus noster. 

Cant. Benedicite, p. 1.3. 

5. Laudate Dominum de coelis. 
Psahn. Laudate Dominum de 

CCElls , p. 14. 

Capitulum. I. Cor, 9. d. 

FRATREs , Nescitis quod ii qui in 
stadio currunt, omnes quidera 
currunt , sed unus accipit bra- 
vium ? Sic currite, ut comprehen- 
datisi 

Hymnus ^terne rerum ,p. 15. 

t. Domine refugium factus es 
nobis. |t, A generatione et pro- 
genie, 

Ad Bened. Ant. Simile est reg- 
num coelorum homini patrifami- 
lias , qui exiit primo mane condu- 
cere operarios in vineam suam, 
dicit Doraiaus. 

Oratio. 

PHECES populi tui , quaesumus, 
Domine, clementer exaudl, ut 
qui juste pro peccatis nostris af- 
fligimur , pro tui nominis gloria 
niisericorditer liberemur. Per Do- 
minum. 

AD PRI.HAM. 

Ant. Conventione autem facta 
cum operariis ex denario diurno , 
misit eos in vineam suam. 220 Jnfra Hcbdnmudaiii Seiituagestince. jid Absol. Capit. Domiuus au- 
tem dirigat , p. 20. 

AD TERTIAM. 

jint. Ite et vos in vineam me- 
am , et quod justum fuerit , dabo 
vobis. 

Capit. Fratres Nesc-itis. 

jt. br. Inclina cor nieum,Deus, 
* Intestimouia tua. Indina. *. .V- 
verte oculos meos, ne videant va- 
iiitateni, iu via tua vivitica nie. In 
testimonia tua. Gloria. Inclina. 
*. Ego dixi , Domine , miscrere 
niei. fb. Sana animam meam , quia 
peccavl tlbj. 

AD .SEX.TAM. 

Jnt. Quid hic statis tota dle 
ofiosi ? rcsponderunt , et dixe- 
runt : Quia nemo uos conduxit. 
Capilulum. I. Cor. 9. d. 

OMNis autcni qui in agone con- 
tcndit , al) omnibus se absti- 
net : et illi quldeni ut corruptibi- 
Icm coronam accipiant , nos au- 
tcm incorruptani. 

ft. br. iu ii-tcrnum, Domine,*Per- 
manetvcrbum tuuni. In a'tcrnum. 
*. In Sicculun) sirculi verltas tua. 
rennanet. Gloria. In a^ternurn. 
*. Dominiis rcgit me , et nihil 
mihi dcerlt. vt. In loco pascuae Ibi 
me collocavit. 

AD NOXAM. 

j4nt.Vo<:a operarlos, et redde 
lllls Diercedcm suaui , dicit domi- 
nus. 

Capitulum. I. Cor. 10. 

BiDEii.\NT autem de spiritall 
consequente eos pctra : petra 
autem erat Christiis; sed non in 
pliiribus eorum beneplacitum est 
Deo. 

9c. br. Clamavi in toto corde 
meo , « Exaudi nie, Domine. Cla- 
mavi. t. .lustificationes tuas re- 
<|uiram. Exaudl. Gloria. Clamavi. 
*. Ab occultis meis munda me , 
Domine. ije. Et ab alieais parce 
servo tuo. 

AD VESPEKAS. 

Ant. et Psalmi de Dominica. 
Capil. Fratres Nescitis, ut sup. 
Hi/mniis et v. ut iii Psalt. 
yld Magiiif. Ant. Dixit paterfa- 
milias operariis suis : QuiU hic sta- tis tota die otiosi ? At illi respon- 
dentes dixerunt : Quia nenio nos 
conduxit. Ite et vos in vineam mc> 
am, et quod justum fuerit, dabo 
vobis. 

FERIA SECVIVDA. 

De libro Genesis. 

Lcctio j. Cap. I. d. 

ET creavit Deus bouiinem ad ima- 
ifinein suaiii; ad iinagincm Dei 
creavit llliim • masculum et femi- 
naiu crcavit eos. Benedixitque il- 
lis Deus, et ait : Crescite, etmul- 
tipllcaniini , et replete terram , et 
sul)jicite cam , et dominamini pis- 
cibusniaris, et volatilibus cirli, ef 
iiniversis animantibus , qu:c mo- 
ventur super terrani. Dixitque 
Deus : Eccc dedi vobis omnem 
herbam atferenteni .semen super 
terrani , et universa ligna quic ha- 
bcnt in semetipsis .sementem ge- 
neris sui , ut sliit vobis iu escaui , 
et cunctis animantibus terra' , 
oinniqiie volucri cipli, et universis 
<iu;e moventur in terra , et in qiii- 
hus est anima vivens, ut habeant 
ad vescendilm. Et factuni est ita. 
Viditque Deusciinctaiiuicfeceral, 
et erant valde bona. Et factum est 
vcspere et mane, dies sextus. 

|i-. Dum deambularet Duminus 
|n paradiso ad auram post mcri- 
dieni , clamavit, et dixit : Adaiii 
ubi es ? .Vudivi , Domine , vocciu 
tuam , * Et abscondi me. t. Vocein 
tiiam audiviin paradiso, ettimui, 
co quod nudus essein. — Et. 
Lectio Ij. Cap. 2. 

IdiTUR perfecti sunt ca-li et ter- 
ra , et omnls ornatus eoruni. 
Complevitque Deus die septimo 
opus suuin quod fecerat , et re- 
qiiievit dle septimo ab universo 
opcre quod patrarat. Et benedi- 
xif diei septimo , et sanctilicavit 
illuin , quia iii ipso cessaverat ab 
onini opere suo , quod creavil 
Iieus ut faceref . Istie sunt genera- 
tiones cofli et terra*, quando crea- 
ta sunt , iii die quo fecit Doininiis 
Deus ccelura et terram , et omne 
virgultum agri antequaiu orire- 
tur in terra, omnemque herbain 
rcgionis priiis quam gerniinarct: 
iiou enim pliierat Doininus Deus 
sui)cr terraui , et homo uon erat Infra Hebdomadam Septiiagesimce. 221 ■ liii operaretur terram; sed fons 
ascendebat e terra , irrigans uni- 
versam superficiem terra;. 

a. In sudore vultus tui vesceris 
pane tuo, dixit Dominus ad Adam : 
(■\nn operatus fueris terram , non 
ilaliit fructus suos ; * Sed spinas 
et tribulos germinabittibi. t. Quia 
aiidisti vocem uxoris tuse , et co- 
inedisti de lifrno ex quo praecepe- 
lam tibi ne comederes , maledicta 
terra in opere tuo. — .Sed. 
Lectio iij. 

FORMAVIT igitur Dominus Deus 
hominem de limo terrie , et ins- 
piravit in faciem ejus spiraculum 
vitse , et factus est lionio in ani- 
mam viveutem. Plantaveratautem 
Dominus Deus paradisum volup- 
tatis a principio , in quo posuit 
hominem queni formaverat. Pro- 
tluxitque Dominus Deus de humo 
oniDe lignum pulchrum visu , et 
ad vescendum suave : lignum e- 
tiam vita; in medio paradisi , lig- 
numque scientiie boni et mali. lit 
lluvius egrediebatur de loco vo- 
luptatis ad irrigandum paradi- 
sum , qui inde dividitur in qua- 
tuor capita. 

. it. Formavit Dominus hominem 
de limo terra; , * F.t inspiravit in 
facieni ejus spiraculuni vitie , et 
factus est homo in animam viven- 
tem. V. In principio fecit Deus coe- 
Inm et terram , et plasmavit in ea 
bominem. — Et. Gloria. Et. 

Ad Magnif. Ant. Hi novissimi 
una hora fecerunt , et pares illos 
nobis fecisti , qui portavimus pon- 
dus diei et aestOs. 

FERIA TERTIA. 

De libro Genesis. 
Lectio j. Cap. 2. c." 

TULIT ergo Dominus Deus ho- 
minem , et posuit eum in para- 
diso voluptatis, ut operaretur et 
custodiret illum; pr.-ecepitque ei , 
dicens : Ex omni ligno paradisi co- 
mede; de ligno auteni scienti<ebo- 
ni et mali ne comedas. In quocum- 
que enim die comederis ex eo , 
morte morieris. Dixit quoque Do- 
minus Deusc Kon est bonum esse 
hominem solum ; fnciamus ei ad- 
jutcrium simile sibi. |t. Tulit Dominus;p. 218. 
Lectio ij. 

FORM.\Tis igitur Dominus Deus 
de humo cunctis auimantibus 
terra" , et universis volatilibus cne- 
li , adduxit ea ad Adani, ut vide- 
ret quid vocaret ea. Omne enim 
quod vocavit Adam animie viven- 
tis , ipsum est nomen ejus. Appel- 
lavitque Adam nominibus suis 
cuncta aniniantia , et universa vo- 
latilia ca-li, et omnes bestius ter- 
itB. Adte vero non inveniebatur 
adiutor similis ejus. 
^. Dixit Dorainus, p. 218. 
Lectio iij. 

IMMisiT ergo Dominus Deus so- 
porem iii .\dam , cinnque ob- 
dorinisset, tulit unam de costis e- 
jus , et replevit carnem pro ea. Et 
a;dificaTit Dominus Deus costani , 
quam tulerat de Adam , in mulie- 
reni , et adduxit eam ad Adam. 
Dixitque .\dam : Hoc nunc os ex 
ossfbus nieis , et caro de carne 
mea : haec vocabitur Virago, quo- 
niam de viro sumpta est. Quam- 
obrem relinquet honio patrem su- 
uin et matrem, et adha^rebit uxo- 
ri sua?; et erunt diio in carne una. 
it. Immisit Dominus, p. 218. 
yid Magnif. Ant. Dixit autem 
paterfamilias : Amice, non facio 
tibi injuriam : nonne ex rlenario 
convenisti mecum ? tolle quod tu- 
ura est , et vade. 

FERI.\ QIARTA. 

De libro Genesis. 
Lectio j. Cap. 3. 

SE D et serpens erat callidior 
cunctis animantibus terra; , 
qUcB fecerat Dorainus Deus. Qui 
dixit ad mulierem : Cur prrtcepit 
vobis Deus ut non comederetis 
de omni ligno paradisi ? Cui res- 
pondit mulier : De fructu ligno- 
rum , qune sunt in paradiso , ves- 
cimur : de fructu vero ligni , quod 
est in medio paradisi , prrecepit 
nobis Deus ne comederemus , et 
ne tangeremus illud , ne forte mo- 
rianiur. Dixit autem serpens ad 
muliereni : Nequaquam mortemc- 
riemini. .Scit enim Deus quod in 
quocumque die coinederitis ex eo, 
aperientur oculi vestri , et eritis 
3 Infra Helidomadam SeiJtuagesim<c. sicut (lii , scientes bonuin et ma^ 
lum. Viditijfitur niuliei' quod bo- 
iium esset lig-num ad vescendiim , 
et pulchrum oculls , aspectuque 
(lelcctabile : et tulit de fructu il- 
llus, et comedit, deditque viro 
suo , qui comedit. Et aperti suut 
oculi amborum. 
Jt. Plantaverat autem, p. 218. 
L,tctio ij. 

GUMQUE coffnovissent se esse 
uudos, consuerunt folia llcCs, 
et fecerunt sibi peri/.oniata. Et 
ciim audissent vocem Domini Dei vesceris pane , donec rcxtrtTris 
in terram de qua sumptus es , 
qiiia pulvls es, et in pulverem re» 
verteris. Et vocavit Adam noraen 
uxoris suse Eva , eo qu6d mater 
esset cunctorum vivenlium. 
*. Ubiest Abel , p. 219. 
.4d Magnif. Ant. Tolle quoU tu- 
«m est , et vade : quia ego bonus 
sum» dicit dominus. 

FERIA QUIIVrA. 

Dc libro Genesis. 
Lectio j. Cap. 4. deambulantis in paradiso ad au- 1 1) a m vero cognovit uxorem 
ram post meridiem , abscondit se -f*- su Adam et uxor ejus ^ facie Domini 
Dei in medio ligni paradisi. Voca- 
vitque Dominus Deus .4dam , et 
«lixit ei : Cbi es ? Qui ait : Vocera 
tuam audivi in pamdiso ^ et ti* 
iiiui , c6 qu6d nudus essem , et 
abscondi me. Cui dixit : Quis enim 
indicavit tibi qiiod nudus esses , 
nisi quod ex lignu de quo prieee- 
Iieram tibi ne comcdeies, come- 
«listi ? Dixitque Adam : Mulier , 
quam dedisti mihi sociain , dedit 
iiiihi de ligiio, et coincdi. Et dixit 
Dominus Deiis ad inulicrem : Qua- 
re hoc fccIsti?Qua! respondit : Ser- 
pens decepit me , et comedi. 
(t. Ecce Adain quasi , p. 219. 
J^ectio iij. 

ET ait Domiiius Deus ad serpen- 
tem : Qiiia fccistl hoc , male- 
(Jictus es iiiter umnia aiiimantia , 
et bestias terr;c ; siipcr pectus 
tiium gindieris , et tcrram come- 
cles cunctls diebus vita; tuie. Ini- 
inicitias poiiam inter te ct iniille- 
rem , et seinen tuum et seiiien il- 
lius : ipsa coiiteret capiit tuum , 
ct tu insidiaberis calcaiieo cjus. 
NulieH quoque dixit : Miittiplica- 
Lo arumnas tuas , et conceptus 
tuos : lii dolore paries tillos , et 
sub viri potestate eris, et ipse do- 
minabitiir tui. Ad» vero dlxit : 
Quiaaudisti vocein uxoris tua;,et 
comedisti de ligno ex quo pra;ce- 
peram tibi ne comederes , male- 
dicta terra in opere tuo ; In labo- 
ribus comcdes i?x ea ciinctis die- 
bus vitsp tiiif. Spinas et tribiilos 
j^erminabit tibi , et comedes her- 
bam terrse. In sudore vuItCs tui suam Evam, quse concepit et 
peperit Cain , dicens : Vossedi ho- 
iiiinem per Deum. Rursunique pe- 
perit fratrem ejus Abel. Fuit au- 
teiii Abel pastor ovium , et Caiu 
agricol«. Factum est autem post 
multos dles , ut offerret Cain de 
ft-uctH>us terra; iiiuneia Doiiiiiio. 
Ab€l quoque obtulit de prlinoge- 
nitis gregis siii , et de adipibus eo- 
rum : et respexit Dominusatl Abcl, 
et ad munera ejus. Ad Cain vero 
et ad munera illius non respexit : 
iratusqiie est Cain vehementer, et 
concldit vultus ejus. Dixitqiie Do- 
mlnus ad eum : Quare iratus es f 
ct cur concidlt facies tua ? Wonne, 
si bene egeris , recipies ? sln au- 
tem mal^, statiin in foribus pec- 
catiim adorit? sed sub te erit ap 
petitus ejus , et tu doininuberis il« 
llus. 
fc. In princlpio , p. 217 
Leclio Ij. 

DixiTQUE Cain ad Abel fratrem 
suum : Egrediamur foras. Ciim 
que cssent in agro , consurrexit 
Caln adversiis fratrem suuin Abel, 
ct interfecit eum. Et ait Dominus 
ad Cain : XJbi cst Abel fratertuus? 
Qiii respondit : Nescio ; num cus- 
tos fratris niei siim ego ? Dixitque 
ad eum : Quid fecisti ? Vox san- 
giiinis fratris tiii clamat ad me de 
terra. Nunc Igitur maledlctus eris 
super tenaiii , qua.' aperuit os su- 
um , et suscepit sangiiinem fratri.s 
tul de inanu tua. Ciiin operatus 
tuerls eam , non dabit tibi fructus 
siios: vagus et profuguseris super 
terram. 
^. In principio , p. 217 I Infra Hebdomadam Septuagesimce. ai^ ejus Seth , direns : Posiiit mihi 
Deus seinen aliud pro Abei, qucui 
occidit Cain. Sed et Seth natus est 
lilius , quetn vocavit Enos : iste 
citpit invocare noraen Domini. 
|t. Dixit DorainuSjp. 218. 
I-ectio iij. Cap. 5. 

Hic est liber gencrationis Adam 
in die , qua creavit Deus ho- 
minera , ad similitudinera Dei fecit 
lllum. Masculuraetleminam crea- 
vit eos , et benedi.xit illis , et vo- 
cavit nomen eorura .\dara in die 
quo creati sunt.Vixit autem .\dam 
centnni tri^nta annis, et genuit 
ad imaginem et similitudinem sii- 
am, vocavitque nomen ejus Seth. 
Et facti sunt dies .\dam , postquani 
genuitSeth , octingenti anni , ge- J^ctio iij. 

DTXITQUE Cain ad Dorainum : 
Major est iniquitas mea , quam 
ut veniam raerear. Ecce ejicis me 
hodie .'i facie terrse , et k facie tua 
abscondar, et ero vagus et pro- 
fugus in terra. Omnis igitur qui 
invenerit rae , occidet me. Uixlt- 
que ei Dominus : Nequaquam Ita 
fiet: sed omnis qui occiderit Cain, 
.septupliira punietur.Posuitque Do- 
raiDus Cain signura , ut non inter- 
liceret eura omnis qui invenisset 
eum. Egressusque Cain a facie Do- 
mini , habitavlt profugus in terra 
ad orientalera plagam Eden. 

|t. Formavit Dominus , p. 217. 

Ad Magnif. Ant. Non licet mihl 
quod volo facere ? an oculus tuus 

nequam est, quia ego bouus sum, nuitque filios et filias. Et factum 
est oranetempusquod vixit .\dara, 
anni nongenti triginta, et raor» clicit dominus? 

FERIA SEXTA. 

De libro Genesis. 
Lectio j. Cap. 4. c. 

COGSOviT autem Cain uxorem 
suam , quoE concepit et pepe- 
rit Enoch : et sedificavit civitatem, 
vocavitque nomen ejus ex nomi- 
ne filii sui , Enoch. l^orro Enoch 
Senuit Irad , et Irad genuit Ma- 
viael , et Maviael genuit Mathu- 
;iel, etMathusael genuit Laniech. 
,iii accepit duas uxores : nomen 
ai Ada , et nomen alteri Sella. tingenti nonaginta quinque anni, 
Genuitque .\da Jabel , qui fuit et mortuus est. Vixitque Jared 
pater habitantiura in tentoriis , centum sexaginta duobus annis , 
atque pastorum. Et nomen fratris et genuit Enoch. Et vixit Jared 
ejus Jubal ; ipse fuit pater canen- postquara gennit Enoch , octin- 
tium cithara et organo. Sella quo- gentis annis ; et genuit filios et (i- 
que genuit Tubalcain ,. qui fuit lias. Et facti sunt omnes dies Ja- tuus esl. 
|t. Immisit Dominus,/?. 218. 
S.\BBATO. 

De libro Genesis. 
Lectio j. Cap. 5. b. 

VlxiT autem Malaleel sexagin- 
ta quiiique annis , et genuit 
Jared. Et vixit Malaleel postquam 
genuit Jared, octingentis triginta 
annis ; et genuit filios et filias. Et 
facti sunt omne.s dies Malaleel oc» malleator et faber in cuncta ope- 
ra aeris et ferri. Soror vero Tubal- 
<»in , Noema. 
». Tulit Dorainus , p. 218. 
Lectio ij. 

DixiTQTiE Lamech uxoribus 
suis .\dEe et SeUa; ; .\.udite vo- 
cem meam , uxores I.amech , aus- 
oultate sermonem meura : quo- 
^iiiam occidi virum in vulnus rae- 
I um , et adolescentulum in livorem 
Jmeum ; septupliim ultio dabitur 
rte Cain , de Lamech vero septua- 
gtes septies. Cognovit quoque ad- 
huc Adara uxorera suara , et pe- 
perit filium , vocavitque noraen red nongenti sexaginta duo anni , 
et mortuus est. 1'orro Enoch vixit 
sexaginta quinque annis , et ge- 
ruit Mathusalara. 
|t. Piantaverat autem , p. 218. 
Lectio ij. 

ETarabuIavit Enoch cum Deo : 
et \ixit postquam genuit Ma- 
thusalnm , trecentis annis, et ge- 
nuit filios et filias. Et facti sunt 
omnes dies Enoch trecentl sexa- 
ginta quinque anni. Ambulavit- 
que cura Deo , et non apparuit , 
quia tulit eum Deus. Vixit quoqiie 
Mathusala centum octoginta sep- 
tera annis , et genuit I,amech. Et 224 Dominica Sexagesitia:. vixit Mathusala postquam genuit 
lamech , septingentis oetoginta 
duobus annis ; et genuit filios et 
filias. Et tacti sunt oranes dies Ma- 
thusala nongenti sexaginta novetn 
anni , et nioituus est. 
Ijc. £cce Adam quasi, p. 219. 
Lectio iij. 

VIXIT autein Lamech centum 
octoginta duobus annis , et 
genuit filium, vocavitque nomen 
ejus Noe , dicens : Iste consolabi- 
tur nos ab opeiibus et laboribus 
manuum uostrarum in terra cui 
nialedixit Uominus. \Mxitque La- 
inech postquam genuit Noe, quin- 
gentis nonaginta quinque annis; 
et genuit lilios et filias. Et facti 
sunt omnes dies I.amech, septin- 
genti septuaginta septem anni, et 
mortuus est. 
jt. Ubiest Abeljp. 219. 
S.\BBATO 
ante Sexagesimam. 

AD VESPERAS. 

Capitulum. 2. Cor. II. d. 

FRATRES , Libenter suffertis in- 
sipientes , ciim sitis ipsi sapien- 
tes : sustinetis enim si quis vos in 
servitutem redigit , si quis devo- 
rat , si quis accipit , si quis extol- 
litur , si quis in faciem vos caidit. 

Hymnus et t. de Psalt. , p. 99. 

u4(l Magnif. .4nt. Dixit riominus 
ad Koe : Finis universa- carnis ve- 
nit coram me : fac tibi arcani dc 
lignis Ia;vigatis , ut salvetur uni- 
versuni semen in ea. 

Orat. ut injra in Laudil>us. 

DOM. IN SEXA.GES. 

AD MATITI\UM. sent homines multipHcari supcr 
terram, etfilias procreassent , vi- 
dentes filii Dei filias hominum 
quod essent pulchroe, acceperunt 
sibi uxores ex omnibus quas ele- 
gerant. Dixitque Deus : Non pcr- 
nianebit spiritus meus in homine 
in seternum, quia caro est : erunt- 
que dies illius centum viginti an- 
norum. Gigantes autem crant su- 
per terram in diebus illis. Post- 
quam enim ingressi sunt filii Dei 
ad filias hominum, illiequegenue- 
runt, isti sunt potentes a sadculo 
viri famosi. 

ft. Dixit Dominus ad Noe : Finis 
Tiniversae carnis venit coram me ; 
repleta est terra iniquitate eo- 
rum : * Et ego disperdam eos cum 
tcrra. t. Fac tibi arcam de lignis 
lEEvigatis, mansiunculas in ea fa- 
cies. — Et. 

Lectio ij. 

ViDENS autem Deus quod multa 
malitia horainum esset in ter- 
ra , et cuncta cogitatio cordis in- 
tenta esset ad malum omni tem- 
pore , pocnituit eum quod homi- 
ncm fccisset in terra. Et tactus 
dolorecordis intrinseciis: Delebo , 
inquit, hominem quem creavi , ;i 
facie terr» , ab homine usque ad 
animantia , a reptili usque ad vo- 
lucres ccrli ; p(Enitet enim ine fe- 
cisse eos. Noe vero invenit gra- 
tiam corani Domino. 

jt. Noe vir justus atque perfec- 
tus cum Dco ambulavit : * Et fe- 
cit omnia qua^cumque praecepit cl 
Deus. *. Fecit sihi arcam , ut sal- 
varetur universum semen. — Et. Lectio iij. Invit. Pra-occupemus faciom Do- ff* ^""* generationes Noe : Noe 
mini : * Et in psalmis jubilemus ei. ^*- ^'''" J"''*"^ »tf|"'= perfectus fuit Psalm. Venite exultemus, p. 1. 

In'}. versu Psalin. omitliturPvx- 
occupemus faciem , etc. , et ejus 
loco repetitur a C/ioro Invit. 

Hi/mnus Primo die quo,/). 2. 

Ant. Psalmi et tt. de 1'salt. 

IN I. NOCTURNO. 

De lihro Oenesis. 
I^ctio j. Cap. .5. d. et 6. 

No E vero ciim quingentorum 
esset annorum, genuit Sem , 
Cham et Japheth. CUmque cocpis- in generationibus suis ; cum Deo 
ainbulavit. Et genuit tres filios , 
.Sem, Cham et Japheth. Corrupta 
est autem terra corain Deo , et re- 
pleta cst iniquitate.Ciimque \idis- 
set Deus terram esse corruptam 
C omnis quippe caro corruperat 
viam suam super terram ) dixit ad 
Koe : Finis universa; carnis venit 
coram me : repleta est terra ini- 
quitate ti facie eorum , et ego dis- 
perdam eos cum terra. Fac tibi 
arcam de lignis Isvigatis : man- Dominica Se vii, 
siiincula'; in arca facies , ct liitu- 
uiine linics intrinseciis et extrin- 
seciis. Et sic facies eani : Trecen- 
toriiin cubitorum erit lonKiturlo 
arcic, quinquitgiutacubitorunila- 
!itii(lo , ct triginta cubitorum al- 
tituilo illiiis. 

p.. (Juadraginta dieset noctesa- 
perti sunt creli , et ex omni carne 
liabente spiritiim vitte ingrcssa 
sunt in arcani : * Et clausit li foris 
ostium Doininus. v. In articulo 
«lici illius ingressus est Noe in ar- 
>.;iui , et filii ejus , et uxor illius, 
et uxores lilioruiu ejus. — £t. Glo- 
ria. Et. 

I.X II. >'OCTlP.XO. 

Ex libro sancti Ambrosii Episcopi 

ae Noe et Arca. 

Cap. 4 circa medium. 

Lectio iv. 

H.^BES quia iratus Dominusest: 
quoniam quamvis cogitaret, 
hoc est, sciret quia houio positus 
in ter 
sitie 1 •siiiia'. 221 

inquit, usquead pecns, et Arep- 
tilibus us([ue ad volntilia delclio. 
Qui.i hesnant irrationabili.i ? Sed 
qiiia p.-M)ter hominciii illa lacta 
eraiit , co utique dcleto propter 
quem facta sunt , consequeiis erat 
ut etiam illa delcrentiir, (|Uia non 
erat qiii bis iiteretur. .Sensu aii- 
teiii altiore illud manifestatiir , 
quia homo iiiens est , quw est lii- 
tionis capax. Houio eniin delinitur 
aninial viviim , mortale, rationa- 
bile. Trincipali igitur extincto, e- 
tianisensiis omnisextinguitur; eo 
quod nihil rcliiiui ail salutem su- 
persit, ciimsalutis fundamentuin 
virtiis defccerit. 

a. Ponani arciim meum in nubi- 
biis ciEli , (lixit Uouiinus ad Jioe : 
*Et rccordabor fa^dcris mei quod 
pepigi tccum. v.Ciiinq;ie obduxe- 
ro nubibus cirlum, apparebit ar- 
cus meiis in nubibus.— Et. rricregione, carnem portans, A 
peccato esse non possit, ( ter- -^ Lectio vj. 
D condemnationem autein ca- 
terorum , et ad expressioncin 
pictatis divinjT, dicitur >"oc apud 
Deum gratiain invenisse. Sinuil 
ostenditur qiiod hominem justiiin 
uon obumbret alioruin offensio, 
qiiando ipse ad totius generis re- raenimvelutquidam tentationum 
locus est , caroque corruptelae il- 
leccbra ) tauien ciim habeient 
nientein lationLs capacem, virtii- 
teuique aiiimic infusam ccrpori , 
sinc consideratione aliqua in lap- scrvatur seiniiiarium. Qui non ge- suin ruerunt , ex quo revocare se 
nollent. Xeque cnim Deus cogitat 
siciit homines, ut aliqua ei nova 
succedat sententia , neqiie irasci- 
tiir qiiasi mulabilis: sed ideo hiec 
legiintnr, ut cxprimaturpeccato- 
niin nostroruin acerbitas , qn<e 
divinam menierit offensam : tan- 
quam c6 usf|ue increverit culpa , 
ut etiam Deiis , qui naturalitcr non 
movetur aut ira , aut odio, aiit 
riassione ulla , provocatus videa- 
tur ad iiacundiam. 

ft. /Edificavit Koe altare Domi- 
lo , offerens super illud holocaus- 
uin , odoratiisque est Dominus o- nerationis nobilitate , scd jiisfi- 
tiae et perfectionis inerito laiida- 
tur. Probati enim viri gcntis vii- 
tiitis prosapia est , quia sicut ho- 
ininuni genus homines , ita ani- 
mariim genus virtutes sunt. Ete- 
niin familiie hominum splendorf? 
gcneris nobilitantur , animaruni 
aiitem clarificatur gratia splendo-» 
rc virtutis. 

|l-. Per memetipsuni juravi , dicit 
Dominus, non adjiciam iiltra a- 
quas diluvii super terram : pacti 
niei recordiibor, * Ut non perdani 
iiquis (lilu\ ii omnem cariicm.r. Ar- 
cum meum ponain in nubibus^ef: lorcm sunvitatis, et bcnedixit ci, eiit signum foederis inter rae et 
licens : * Crescite , et multiplica- 
nini , ct replete terram. t. Ecce 
»go statuam pactum raeum vobis- ■um , et cum semine vestro post 
■os. — Crescite. 

Lectio V. 

YTr-VfrATUS est praeterea quod 

-Tl dcleret honiincm. \b hoinine , inter terram. — Ut. Gloria. Ut. 
rv III. \ocTCR\o. 

Lectio sancti Evangelii secuDdiira Lucam. 
Lectio vij. Cap. 8. 

IX illo tempore : Ciim turba plu- 
rima convenireDt, et de civita- 
K 5 226 Dominica Sexagestmx. tlbus properarent ad Jesuni , tlixit 
per siiiiilitudinein : Exiit qui seiui- 
nat seniiuare semea suuin. Et re- 
liqua. 

Homilia sancti Gregorii Papoe. 

Homil. 15. in Ei'angelia. 

LECTio sancti Evangelii , quam 
nio(J6 , IVaties charisslmi , au- 
distis , exposltione non intliget , 
sed adnioiiltione. Quam enim per 
semetlpsam verltascxposuit.hnnc 
discutere huniana fragilltas non 
priesumat Sed est quod sollicite 
in hac ipsa expositione Dominica 
pensare debeamus : qiila si nos 
vobis senicn verbum,agruin uuin- 
dum , volucres da'monia , spinas 
divitins significare dicereinus, nd 
credendum nobis mens forsitan 
vestra duliitaret. Unde et ideni 
Dominus per scinetipsum digna- 
tus est cxponere quod dicebat , 
ut sciatls reriiin signlficationes 
qufprere In iis etiain quie per se- 
inefipsum noluit explanare. 

(t. Benedixit Deus Noe et filiis 
ejus, ct dixit ad eos : • Crescite , 
et miiltiplicamini , et replete ter- 
rain. t. Ecce ego statuam pactuni 
ineum voblscum , et cum semine 
vesiro post vos. — Cresclte. 
Lectio vlij. 

ExpoNF.Nno ergo quod dlxit, fi- 
gurat^ se loqui innotuit : qun- 
tenus certos nos redderet , cum 
Yobis nostra fragllitas vcrborum 
illius figuras apcrlret. Quls eniin 
milii unquam crederct , si splnas 
«llvitias interpretari volulssem ? 
maximi^ ciim llla' pungant , ista; 
<lelcctcnt. Et tamen spinic sunt , 
quia cogitatlonuin suarum punc- 
tionibus mentcm lacerant , et cum 
usque ad peccatiim pcrtrahunt, 
quasi infllcto vulnere cnientant. 
Quas bene hoc in loco, alio Evan- 
gellsta testante, nequaquam Do- 
ininus dlvltias, sed fallaces divi- 
tias appellat. 

^. Ecce ego st/ituani paetum 
ineum vobiscum, et cuin semiiic 
vestro post vos : * Neqiie crit 
deinceps diluviuni dissipans lcr- 
ram. *. Arcum meum ponam In 
Kubibus , ct erit signiim firderls 
liiter me et inter tsrraui.— Nc(iue. Lectio ix. FAT.i..'\CF.s enim sunt, qua? no- 
biscumdiupermaiiere iion pos- 
sunt : lallaces sunt, qu;B mentls 
nostrw Inoplain non expellunt. 
.Sola;autem divitia; vera!sunt, qua: 
nos dlvites vlrtutibus faclunt. SI 
ergo , fratres chari.ssimi , esse di- 
vites cupitis, veras divitias amate. 
Si culmen veri honoris qua.>ritis, 
ad cneleste rcgniim tendite. Si glo- 
rinin dignltatum diligitls , in illa 
superna .\ngeIorum curia ndscri- 
bi lcstinate. Verba Domini qua: 
nure percipitis , mente retincte. 
Clbus cniin nientis estsermo Dei : 
et quasi acceptus cibus stomacho 
langiicnte rejicitur , qunndo au- 
(litus serino in veiitre memoria! 
non tenetur. Sed quisquis aiimcn- 
ta non rctinet, hujus profecto vi- 
ta desperntur. 

R-. Ciim turba plurima conveni- 
rent ad Jesum , et de clvitatibiis 
properarent ad eum , dixlt per si- 
militudinem : * Exiit qul seminaf 
seininare seiiicn suuni. +. Et duiii 
seininat , aliud cccidlt In tcrrnm 
bonam , et ortuin feclt fructum 
centuplum. — Exiit. Gloria. Exilt. 

Infru Hebd. Feria Iv, et Sabba- 
to , loco hujus |t. dicitur (b. j. Fe- 
ri(B i\.seq. 

AD LAVDES 

Ant. I. Secundum magnam mi- 
sericordiaiu tuam mlserere mei , 
Deus. 

Psalm. Miserere niel V)e\i&,p. .39. 

2. Si mihi DomiuusSalvator fue- 
rit , non tiiucbo quld faciat mihi 
bomo. 

Psalm. Confitemini, p. 16. 

:<. In velnmento clniuavi valde 
diluculo : Deus, Deusmeus, ad te 
de luce vigilo. 

Psalm. Deus Deus meus,/). 1.3. 

4. H.vmnuiu dlcnmus Domiuo 
Deo nostru. 

Cant. Benediclte, p. 13. 

5. In t.vmpano et choro, in chor 
dis et organo laudate Deum. 

Psalm. Ijiudate Dominum de 
cuelis , p. 14. 

Capituliim. 2. Cor. 11. d. 

FRATREs, Llbenter suffertls in- 
sjpientes , ciim sitis ipsi sa- 
pientes: sustinetlsenim siquls \03 Infrn Ueldr.madam ^e 
■^Tvitiitem redigit, si qiiis fle- 
it , si quis aocipit , si quis ex- 
uir . si quis in faciem vos D . iit. 

Hi/mnus jtlteme rerum , /). t.5. 

*. Dornine , refug-ium factns es 
nobis. jt. A generatione et pro- 
jenie. 

yid Betted. j4nt. Ciim turba plu- 
rima convenirentad Jesum , et de 
■•ivitatibus properarent ad eum , 
'•'ixit ppi- siinilitndinem : Exiit qui 
■eminat seminare semen suum. 
Oratio. 
Eus, qui conspicisc;uia cx nul- 
la nostra actione confidimiis , 
concede propitius , ut contra ad- 
versaomniarJoctorisGentiumpro- 
tectione muniamur. Per. 

Ad Horas i^jb. br. ut in Psalt. 

AD PRIM.IM. 

.4nt. Semen cecidit in terram 
iionam, et attulit fructum in pa- 
ieutia. 

AD TERTIAM. 

Ant. Qui verbum Dei retinent 
;orde perfecto et optimo , fruc- 
uraaffenmtin patientia. 

Capit. Fratres Libenter. 

AD SEXTAM. 

ij ^nt. .Semen cecidit in terram 
|jonam , et attulit fructum , aliud 
■entesimum , et aliud sexagesi- 

iium. 

Capitulum. 2. Cor. 11. f. 

rE R virgis caesus sura , semel 
, lapidatussum, ter naufragium 
i , ijocte et die in profundo 
naris fui. 

AD XO\AM. 
Ant. ,Si vere, fratres, divites esse 
upitis , veras divitias amate. 
Capitulum. 2. Cor. 12. c. 
IBET^TER igltur gloriabor in 
1 infirmitatlbus meis , ut inha- 
itet in me virtus Christi. 

AD VESPERAS. 

Ant. et Psalmi de Dominica. 
Capit. Fratres Libenter, ut sup. 
Hymnus et t. ut in Psalt. 
Ad Magnif. Ant. Vobis datum 
.t nosse m.vsterium regni Dei 
eteris autem in parabolis, dixit 
sus discipulis suis. d:? xagesmice. Z\.~ 

FERI.V SECCNDA. 

De libro Genesis. 
Lectio j. Cap. 7. 

ixrx Dominus ad Xoe : Ingre- 
lere tu , et omnis doraus tua, 
in arcam : tc enirn vidi justum co- 
ram me in generatione hac. Ev 
oinnibus aniniantibus mundis tol- 
les septena et septena , inasculuni 
et feminara; de animantibus vero 
iininundis duo et duo , masciiliim 
et feminam. Sed et de volatilibus 
cccli , septena ct septena , mascu- 
luin et feminnm , ut salvetur se- 
nien super faciem universie terra. 
Adhuc enim et post dies septem , 
efro pluam super terrain quadra- 
gkita diebus et quadraginta noc- 
tibrs, et delebo omnem substan- 
tiain quam feci , de superficie 
terrs. 

ft. In articulo diei illius ingres- 
sus est Noo in arcam , et filii ejus, 
* Uxor illi'is, et uxores filiorum 
ejus. t. Deleta sunt universa de 
terra , remansit autem solus \oe, 
etquicum eoerant in arca.— Cxor. 
Lectio ij. 

FECIT ergo Xoe omnia qu.T man- 
daverat ei Dominus. Ciimque 
transissent septem dies , aqua; di- 
luvii inundaveruiit super terram. 
.\nno sexcentesirao vit.Te Noe , 
nieuse secundo , septimo decima 
<lje mensis, rupti sunt onines fon- 
tes abyssi magn.^e , et catarncta" 
cneli apertjE sunt ; et facta est plu- 
viasuper terram quadraginta die- 
bus et quadraginta noctibus. 

Br. Recordatus Dominus Xoe , 
adduxit spiritum super terram , 
et imminutse sunt aquK ; * Et pro- 
hibit.-B sunt pluviae de coelis. *. Re- 
versaeque sunt aquas de terra eun- 
tes et redeuntes , et cceperunt 
minui post centum quinquaginta 
dies. — Et. 

Lectio iij. 
TN articulo diei illius ingressus 
1 est Noe , et .Sem , et Cham , et 
Japheth , filii ejus , uxor illius , et 
tresuxores filiorum ejus cum eis 
m arcara : ipsi et orane aniraal se- 
cundum genus suum , universa- 
que jumenta in genere suo , et 
omne quori movetur super terram 
6 -iS Infia Ilebdotnachan Sexagcsinnv. 

in genere suo , ciinctumque vola- columbam ex arca. At tile secundiim frenus suum. Kac- 
tuDique est diluvium quadnisinta 
(liebus super terram, et multipli- 
cateE sunt aqure , et elevaverunt 
arcam in sublime A terra. 

it. Quadraprinta dies et noctes 
aperti sunt crpli , et ex omni car- 
ne habente spiritum vitre ingres- 
sa sunt in arcam : * Et clausit k 
foris ostium Dominus. t. In arti- 
culo diei illius ingressus est Noe 
in arcam , et filii ejus , et uxor il- 
lius, et uxores filiorumejus. — Et. 
Gloria. Et. 

Ad Mdgnif. Ant. Si culmen veri 
honoris quffiritis , ad illam caMes- 
tem patriam quantocyus prope- 
rate. 

FERIA TERTIA. 

De libro Genesis. 
Lectio j. Cap. 8. 

RECORDATUS autem Deus Noe , 
cunctorumque animantium , 
et omnium jumentorum , qua e- 
rant cum eo in arca , adduxit spi- 
ritum superterram, ct lmminut;e 
sunt aquse. Et clausi sunt fontes 
abyssi , et cataracta; ca'Ii, ct pro- 
hibitx sunt pluvia? de ca'lo. Re- 
versaique sunt aqu<E de terra eun- 
teset rerteuntes, ct ca-perunt mi- 
nul post centum quinquagint.i 
dies. Reciuievitquearcamensesep- 
■ timo , vi;,'esimo septimo <lie nien- 
sis, super montes -Vrmenia'. 
|t. iEdificavit Noe, p. 225. 
Lectio ij. 

AT ver6 aqu.c ibant et decresce- 
bant usque ad decimum men- 
sem : decimo enim mense , priina 
die raensis , apparuerunt cacumi- 
na montium. Ciunque transissent 
quadraginta dies , aperiens Noe 
fenestram arcae quam fecerat, di- 
mlsit corvum; qui egrediebatur , 
et non revertcbatur, donec sicca- 
rentur aqua; super terram. Emi- 
sit qiioque coluinbam post euni , 
ut videret si jam ce.ssassent aqusc 
super faciem tcrra. Qurc cimi non 
inveni.sset ubi requiesceret pes 
ejus, reversa est ad eum in arcani. 
t. Ponam arcuni , p. 225. 
Lcctio iij. 

ExpECTATis autemultra septem 
diebus aliis , rursum dUnisit Ila venil 
ad eum ad vesperain , portans ra- 
muni oliva; virentibus foliis in ore 
suo. Iiitellexit ergo Noe quod ces- 
sassent aquie super terram. Ex- 
pectavitque nihilominus septeiu 
alios dies , et ennsit columbam , 
qu;e non estreversa ultra ad eum. 
Ig^itur sexcentesimo prinio anno, 
primo mense , prima die inensis , 
imniinutre sunt aquae super ter- 
ram. 

.jt. Per memetipsum , p. 225. 

Ad Moffnif. Ant. Semen est ver- 
bum Def , sator autem Christus ; 
omnis qui invenit eum , manebit 
in a?ternuin. 

FERIA QUARTA. 

De libro Genesis. 
Lectio j. Cap. 8. c. 

LocuTUS estautem Deusad Noe, 
dicens : Egredere de arca tu et 
uxor tua , filii tiii et iixores filid- 
ruiii tiiorum tecum. Cuncta ani- 
mantia qu;e sunt apud te, ex om- 
ni carne, tam in volatilibus, quaiii 
in be.stiis , et universis reptilibus 
qure rciitant siiper teriam , educ 
tecuni, et ingrcdiniini super ter- 
ram ; crescite et multiplicamini 
siipcr eam. Egresstis est ergo Noe 
etfiliiejus, uxor illius et uxorcs 
filiorum ejus cum eo. Sed et oni- 
nia animantia, jumenta, et rcp- 
tilia <|ii.T reptant super terram se- 
cundiim genussuum, egressasunl 
<ie arca. 
}i-. Benedixit Deiis, p. 226. 
Lectio ij. 
DiFiCAViT autem Noe altarc 
Domino , ct tollens de cunc- 
tis pe<'oribiis ct volucribiis mun- 
«lis, obtulit holocausta super nl- 
tare. 0<Ioratusque est Dominiis 
odorem suavilatis , et ait : Nc- 
qiiaqiiam ultra raale<licam terr:r 
propter liomines : sensus eniin c t 
cogitatio humani cordis in inaliini 
prona snnt ab ;idolescentia su;:. 
Non igitur ultra percutiam oni- 
ncin aniinam viventem , sicut fc- 
ci.Cunctis diebus terr;e, sementis 
et messis , frigus et a'Stus , icst;is 
et hiems , nox et d^ies, non requi- 
esccnt. 
{(.-. Ecce ego statuain , p. 220. m Injra liebdomadani Sexnf^csiiita'. 22!? 

Lectio iij. Cap. 9. diluvii ad dclentlum universain 

BF.NEDrxnQUE Deus Noe et fi- f''"'np'n. 

liis ejus , et dixit ad eos : Cres- *■ ^'^'t Doniinus , p. 224. 

cite, et inuitiplicainiDi, et replete Lectio ij. 

leriam. Et terror vester ac tre- r^OEPiTQUE Noe vir agrleola 

lia ter- ^ exercere terram , et plantavit iiior sit super cunctaanimal: 
r.e, ct super omnes volucres cneli, 
(um universis quip moventur su- 
per terram : omnes pisces maris 
inaniii vestra-traditi sunt. Et om- 
iie quod niovetur et vivit, erit vo- 
l)is in cil>um ; quasi olera virentia 
tradidi vobis oninia , excepto quod 
carnein cum sanguinenon come- 
(ietis. .Sangiiinem eniin aniinaruin 
vestraruni requiram de manu 
cunctarum bestiarum : et de ma- 
nu hoininis , de inanuviri et fia- 
tris ejus , rcquiram animam ho- 
uiiiiis. Quicuraque effuderit hii- 
nianum sangiiinem, fundetiirsan- 
guis illius : ail imagineni quippe 
Dei factus est humo. 

It. In articulo diei illius ingres- 
sus est Noe in arcaiii, et filii ejus, 
* Uxor illius , et iixores filioruin 
ejus. *. Deleta sunt universa de 
terra, remansit autem solus Noe, 
et qui cum eo eiant in arca. — 
Uxor. Gloria. Uxor. 

Ad Mujfnif. Ant. Quod autein 
cecidit in teriain bonam, hi suiit 
qui in corde bono et optiino fruc- 
tuui afferunt in paticiitia. 

iii iircedictce Ant. ad Rlagnif. 
non potuerint dici in pnvced. Fe- 
riis , et iiiseq. Feria v. occurral 
lieri Offic. de Feria , dicatur ulti- 
ina ex lis pratennissa : aliofjuin , 
expletis omnibus , sumantur dc 
Psalt. 

FERIA QUINTA. 

De libro Genesis. 

Lectio ]. Cap. 9. b. 

Di X I T Q u E Deus : Hoc signum 
foederis quod do inter nie et 
vos, et ad omnem animara viven- 
tem qucP est vobiseum , in gene- 
rationes sempiternas : Arcum ine- 
um pcnain in nubibus, et erit s:g- 
num fnederis inter me et inter 
terram. Ciimque obduxero nubi- 
bus ccclum , apparebit arcus ineus 
in nubibus ; et recordabor fipde- 
lis mei vobiscum , et cum orani 
anima vivente, qu^e carnein ve- 
getat : et non erunt ultra aqu.i; vineam. Bibensquevinuin inebria- 
tusest, et nurlatus in tabernacu- 
lo suo. Quod ciim vidisset Cham 
pater Chanann , verenda scilicet 
pntris sui esse nudata , nuritiavit 
diiobus Iratribus suis foras. At ve- 
ro Sein et Japheth pallium impo- 
suerunt humeris suis, et inceden- 
tes retrorsum operuerunt veren- 
da patris sui ; faciesque eorum 
aver.sap erant, et patris virilia non 
viderunt. 
it. Noe vir justus , p. 224. 
Lectio iij. 

EviGii.ATfs autera Noe ex vino, 
ciiin didicisset quae fecerat ei 
filius suus minor, ait : Maledictus 
Chanaan , servus servorum erit 
fratribussuis. Dixitqiie : lienedic- 
tus Dominus Deiis .Sein ; sit Cha- 
naan servus ejiis. Dilatet Deus Ja- 
pheth , ct habitct in tabernaciilis 
Sem , sitque Chanaan servus ejus. 
Vixit auteni Noe post diluviuni 
trecentis qiiinquaginta annis. Et 
inipleti siint omnes dies ejus non- 
gcntonim qiiinqiiaginta anno- 
ruin , ct inortuus est. 
IV. Quadraginta dies,p. 225. 
FERIA SEXTA 
De libro Genesis. 
Lectio j. Cap. 10. 

H.V. sunt generationes filiorum 
Noe, Sem , Cham , et Japheth : 
natique sunt eis filii post dilu- 
viiira. Filii Japhcth Gomer, et Ma-i 
gog , et iladai , et Javan , et Thu- 
l)al , et Mosoch , et Thiras. Porro 
(ilii Gomer Ascenez, et Ripliath , 
et Thogornia. Eilii autem .l.ivaii 
Elisa et Tharsis. Cethiin et Do- 
daniin. Ab his divisa" sunt insukc 
gcntiuni in regionibus suis, unus- 
quisque secundiim linguam suam, 
et fainilias suas in nationilius suis. 
Filii autera Chain,Chus, et Mes- 
raim, et Phuth , et Chanaan. 
B:. j^Edifica^ it Noe , p. 225. 
Lectio ij. Cap. II. 

RAT autem terra labii nniiis 
senuonum eorumdcm. Cum- ER. 
et Dominica Quinquagesnna:. que proficJscerentur de Oriente , 
invenerunt campum in terra Sen- 
iiaar , et hahitaverunt in eo. Dixit- 
quealter ad proximum suum : Ve- 
nite, facianius lateres , et coqua- 
mus eos igni. Habueruntque late- 
respro saxis, etbitumcn pro ck- 
mento , et dixerunt : Venite , fa- 
eiamus nobis civitatem , et tur- 
rim, ciijus culmen pertingat ad 
cflelum : et celebrcmus nomen 
nostrum antequam dividamur xn 
universas terras. 
9.-. Ponam nrcum, p. 225, 
Lectio iij, 

DESCEiTDiT autcni Dominus ut 
videret civitatem et turrira , 
(|iiam a'(lifical)ant filii Adam , et 
«lixit : Ecce iinus cst populus, et 
unumlabiumomnibus, co^perunt- 
<iue hoc facere, nec desistent cl 
cogitationibus suis , done* eas 
opere compleant. Venite igitur, 
descendamiis , et confundamus 
ibi linguain eorum, ut non audiat 
nnusquisque vocem proximi sui. 
Atque ita divisit eos Dominus ex 
illo loco in universas terras , et 
cessaverunt a-dificare civitatem. 
Pr. Per memetipsum , p. 225. 

SABBATO. 

De libro Oenesis. 
Lectio j. Cap. I! . b. 

H.*: siint Renerationes Sem. Sem 
e)'at centum annorum quando 
genuit .\rphaxad, biennio post di- 
luvium. Mxitque Seni postquam 
{jenuit Arphaxad , quingentis an- 
nis, et genuit filios ctfilias. Porro 
Arphaxad vixit triginta quinque 
annis , et genuit Sale. Vixitque 
Arphaxad postquam genuit Sale, 
trecentis trlbus annis, et gcnuit 
•ilios et filias. Sale quoque vixit 
triginta annis , et genuit Heber. 
Vixitque Salepostquamgenuit He- 
ber, qiiadringentis tribus annis , 
et genuit filios et tilias. 
^. Benedixit Deus,/). 22G. 
Lectio ij. 

VI X I T auteni Ileber triginta 
quatuor annis , et genuit Pha- 
leg. Et vixit Heber postquain ge- 
nuit Phaleg, quadringentis trigin- 
ta annis, et genuit filios et filias. 
Vixit quoque Phaleg triginta an- nis, et genuit Reu. Vixitque Plia- 
leg postquam genuit Reu , du- 
centis novem annis, et genuit fi 
lios et filias. Vixit autem Reu tri- 
ginta duobus annls , etgenuitSa- 
rug. Vixit quoque Reu postquam 
genuit Sarug, ducentisseptem an- 
nis, et genuit filios et lilias. Vixit 
vero Sarug triginta annis , et ge- 
nuit Nachor. Vixitque Sarug post- 
<|uam genuit Nachor , ducentis 
annis, et genuit filios et filias. 
^. Ecce ego statuam , p. 226. 
I.^ctio iij. 

VlxiT autem Nachor viginti no- 
veni annis , et genuit Thare. 
VixitqueNachor postqiiam geniiit 
Thare , centuni decem et novem 
annis, et genuit filios et fillas. Vi- 
xitque Tharc septuaginta aunis, 
et genuit Abram , et Nachor , et 
Aran. Ha; sunt autein generatio- 
nes Thare : Thare genuit Abram , 
Nachor, et Aran. Porro Aran ge- 
nuit I.ot. Mortuusque est Aran 
ante Thare patrem suum , in ter- 
ra nativitatis suie in Cr Chaldoeo- 
rum. Duxerunt autem Abram et 
Nachor uxores : nomen uxoris A- 
brain , Sarai ; et iiomen uxoris 
Nachor , Melcha filia .Aran patris 
Melchse , et patris JeschEe. Erat 
autem Sarai sterilis , nec habebat 
liberos. 
jt. In articulo diei , p. 229. 
SABBATO 
ante Quinquagesimam. 
AD VESPERAS. 

Capitulum. I.Cor. 13. 

FRATRES , Si linguis hominum 
loquar et Augelorum, charita- 
tem autem non habeam , factus 
sum velut aes sonans , autcymba- 
lum tinniens. 

Hwnniis et t. lie Psalt. , p.99. 

.4dMagnif. Ant. Pater fidei nos- 
trae Abrahain summus, obtulit ho- 
locaustum super altare pro filio. 

Oratio ut infra in Lxudibus. 

DOM. IN QUINQUAG. 

AD MATLTI.\L'M. 

Invit. Praeoccupemiis faciem Do- 

mini : * Et in psalnns jubilemus ei. 

fsalm. Venite exultemus,p. I. 

In i versu Psalmi omittitur Prje» Dominica Quiiiquagesimiv. 231 
cenditqiie Ahram in jt^ptiim , ut 
peregrinaretur ibi : pr:evaluerat 
CDim fames in terra. Curaque prope 
esset ut ingrederetur .tgyptum , 
•lixit Sarai uxori suse : No\1 quort 
pulchra sisrauHer, et quod ciiin 
viderint te ,'EKjptil, dicturi sunt: 
rxor ipsius est; et interficient me, 
et te reservabunt. f)ic ergo , ob- 
seero te , quod soror mea sis , ut 
liene sit mihi propter te, et vivat 
anima mea ob grntiam tui. 

ft. Dum staret .\braham ad ili- 
cem ^iambre, vidil tres viros as- 
cendentps per viam : • Tres vidit, 
et unum adoravit. *. F.cce ,Sara 
iixor tnn pariet tibi filium , et vo- 
cabis nomen ejus Isaac. — Tres. 
Lectio iij. 

GUM itaque ingressus esset A- 
bram ^'Kgyptum , viderunt ,t- 
gyptii mulierem quod esset piil- 
chra nimis. Kt nuntiaverunt prin- 
cipes Pharaoni , et laudaverunt 
eani apud illum ; et sublata est 
inulier in douiuni Pharaonis. X- 
bram vero bene usi sunt propter 
illani : fueruntque ei oves et bo- 
ves , et asini , et servi , et famulap, 
et asina? , et caraeli. Flagellavit 
autem OoiLinus Pharaonem plagis 
maximis , et domumejus, prop- 
ter Sarai <i"Xorern Abram. Voca- 
vitque Pharao .Abrani , et dixit ei : 
Quidnam est hoc quod fecisti rai- 
hi ? Quare non indicasti quod uxor 
tua esset ? Quaui ob causam di- 
xisti e.sse sororem tuam , ut tol- 
lerem eam mihi in uxorem? Nunc 
igitur ecce conjux tua , accipe 
eam , et vade. 

flr. Tentavit Dominus Abraham, 
et dixit ad eum : * Tolle filium 
tuum , quem diligis , Isaac , et of- 
fer illuin ibi in holocaustum super 
unum niontium , quem dixero ti- 
bi. V. Vocatus quoque h Domino, 
respondit , Adsum : et ait ei Do- 
minus. — Tolle. Gloria. Tolle. 

I.\ II. XOCTIRXO. 

Ex libro S. Ambrosii Episcopi de 
Abraham Patriarcha. 
.Edificavit quoque ibi altare Do- Lectio iv. Lib. I. c. 2. 

miiio , et invocavit nouien ejus. "lYfAGNCs plane vir Abrahara , et 
Perrexitque .Abram vadens, et ul- ItJ. multaruiu virtutura clarus in- 
tra progrediens ad meridiem. Fac- signibus , queni votis suis Philosn- 
ta est autem fames in terra, des- phia non potuit aequare : deniciue occuperaus faciem , etc. et eju: 

liico repetitur d C/toro Invit. 

liymnus Primo die quo , p. 2. 

Ant. Psalmi et tt. de Psalt. 

IX I. XOCTCRXO. 

De libro Genesis. 
Lectio j. Cap. 12. 

DlxiT autem Dominus ad A- 
bram : Egredere de terra tua, 
et de cognatione tua , et de domo 
pntristuf, et veni in terram quam 
monstrabo tibi : faciamque te in 
gentein magnam , et benedicam 
tibi, et magniflcabo nomen tunin, 
eri.squebcnedictus. Benedicam be- 
nedicentibus tibi , et maledicain 
malediccntibus tibi , atque in te 
benedicentur universae cognatio- 
nes terne. Egressus est itaque .A- 
bram , sicut prieceperat ei IJomi- 
nus,et ivit cum eo I.ot. Septiia- 
ginta quinque annorum erat A- 
bram , ciira egrederetur de Haran. 
Tulitque .Sarai uxorem suam , et 
I.otfilium frntris siii , universam- 
que substantiam quani possedc- 
rant , et animas quas fecerant in 
llaran ; et egressi sunt ut irent in 
terrara Chnnaan. Curaque venis- 
sent in eara , pertransivit Abraui 
terram usque ad locum Sichem , 
iisque ad convallem illiistrem : 
Chananteus autem tunc erat in 
terra. 

fc. Locutus est Dominus ad A- 
bram , dicens : Egredere de terrn 
lua , et de cognatione tua, et ve- 
iii in terram quam monstravero 
tibi : * Et faciam te in gentem 
magnnm. t. Benedicens benedi- 
cam tibi , et magnificabo nomen 
tuuni , erisque benedictus. — Et. 
Lectio ij. 

App.^RUiT autem Dorainus A- 
bram , et dixit ei : Seraini tuo 
dabo terrain hanc. Qui sedificavit 
ibi altare Donitno , qui apparue- 
rat ei. Et inde transgrediens ad 
montein , qui erat contra orien- 
tem Bethel , tetendit Ibi taberna- 
culuni suum , ab occideute ha- 
bens Bethel , et ab oriente Hai. 232 Dominica Qiii 

ininiis est quod illa finxit , qii;"lin 
qiiod iste gessit ; niajoique ainbi- 
tioso eloquentii« raendacio sini- 
plex veritatis fides. Itaque cujus- 
inodi fuerit in eo viro devotio , 
considereinus. Ea enim virtus or- 
dine prima est , qiia; est lunda- 
mentum Cicterarum : nieritoque 
hanc ab eo primain exegit Deus , 
dicens : Exi de terra tua , et de 
cognatione tua , et de domo pa- 
tris tui. Satis fuerat dixisse, De 
terra tiia ; ibi enim erat exire de 
cognatione , exire de paterna 
donio. 

|t. AngelusDominivocavit Abra- 
ham, dicens : * Re extendas ma- 
nuin tuam super puerum, eo quod 
timeas Domiuum. v. Cuinquc ex- 
tendisset manuni ut immolaret fi- 
Ilum, ecce Angelus Domini de coc- 
lo clamavit, dicens. — Ne. 
Lectio V. 

SED ideo addidit singula, ut ejiis 
affectum probarct:ne forteaut 
iinprudenter coepisse videretur , 
aut fraus aliqua maiidatis ca'Ies- 
tibus pararetur. Sed sicut coa- 
cervanda fuerunt pra;cepta , ne 
quid lateret; ita etiain proponen- 
da pra>mia, ne forte desperaret. 
Tentatur ut fortis , incitatur nt 
liilelis, provocaturut jiistiis, me- 
ritoque exivit, qiieinadmodiim lo- 
cutus est illi Dominus. VX exivit 
ciiin eo I.ot. Hoc auteiii , qiiod pro 
inagno inter scptem Sapientuni 
dicta celebratiir, Se(|ucre Deiiiii, 
perfecit Abrahaiii, factoque .Sa- 
pientum dicla pra;venit , ct secu- 
tiis neum exivlt de terra sua. 

{L-.Vocavit AngelusDomini Abra- 
hain de cir^lo seciindo , dicens : Ue- 
nedicain tibi, * El multiplleabo te 
sicut stellnseocli. t. Possidebit .se- 
men tiium portas inimicorum tiio- 
ruin , et liencdicentur in seinine 
tuo oiiines tribus terrrc. — Et. 

Lectio vj. 

SED quia ante terra el fuerat 
alia , hoc est , regio Chaldaio- 
rum , de qua exivit Tliare pnter 
AbrahJC, ct in Charran demigra- 
vit ; et quia secuin ediixit ncpo- 
tein snuin, ciil dictiiin fuerat : 
Exi de cognatione tiia , conside- 
remus ne fort^ hoc sit exire de ■ii/uiiffrsiiiuv. 

terra sua, de hu.ius terrn', hoc 
cst , de corporis nostri quadain 
comniorntione egredi , de qiia 
cxiit r;iulus, qiii dixit : Nostra 
autem con\ersatio in coclis cst. 

H-. Deus domlni mei Abrahani, 
dirige vinm menm , * Ut cuni salii- 
te revertar in doinuin doniin! mei. 
V. Obsecro , Doniine , fac niiseri- 
cordiam cum servo tuo.— Ut. Glo- 
ria. Ut. 

IX in. NOCTi'r,\o. 

Lectio saneti Evangelii secundum 

Lucnni. 

Lectio vij. Cap. 18. f. 

IN illo tempore: Assumpsit ,Tesus 
duodecim , et ait illis : Ecce as- 
cendimus Jerosol>niain , et eon- 
summabuntur omnin qiue scripta 
sunt per Prophetas de Filio ho- 
minis. Et reliqiia. 

Homilin .sancl(Grpgorii Papa?. 
Homilia 2. in Evangelia. 

REDEMPTOR noster pra-videns 
ex passione sua discrpulornin 
animos perturbnndos , eis longii 
anteet ejusdein pnssionis pnenam, 
et lesurrectionissua" gloriam i)ra?- 
dixit : iit ciiin eum morientem, si- 
cut pra^dictum est , cernerent , 
etiam resurrecturiini non dubita- 
rent. Sed quin cnrnales ndliue dis- 
cipuli niillo iiiodo valebant cape- 
re verba mysterii, vcnitur ad mi- 
raciilum. Antc eoruin oculos ca;- 
cus lumen recepit, iit qiii cneiestis 
in.v.sterii vcrba non caperent, eos 
ad lidem ccclestia facta solida- 
rent. 

^l-. Veni hodie ad fontein aqiirf , 
et oravi Doniinum , dicens : * Do- 
mine Deiis Abraham , tu prospe- 
rum fecisti desideriiiin iiieuni. 
V'. Igitur puella , cui dixcro : D;i 
mihi aquam dc h.vdria tua ut bi- 
bain, ct illa dixerit : Bibe, doini- 
ne , et camelis tuis potum tri- 
buain : ipsn cst <:|unin pricparavit 
Dominus filio domini mei. — Do- 
mine. 

Lectio viij. 

SED miracula Domini et Salvato- 
ris nostii sic accipiendn sunt , 
fratres charissimi , iit ct in vcii- 
tnte credantiir facta , et tanicn 
per significationem nobis aliqnid Domintca f);i 
iimuant. Opera quippe ejus et per 
I/Dtontiain aliud ostendunt , et 
jjfi' mysteriuni aliud loquuntur. 
Lcce enini quis juxta historiam 
( ;e(us ibte fuerit , ignoramus : 
scd tamen quid per mysterium 
sitrnificet, novimus. Cacum quip- 
pe est genus hunianum , quod in 
jiarente prinio a paradisi gaudiis 
cxpulsum , claritatem superna; 
liicis ignorans , damnatiouis sua; 
tcuebras patitur. Sed tamen per 
r.cciemptoris sui prwsentiam illu- 
niinatur, ut intern;e lucis gaudia 
j.im per desiderium videat , atque 
iii via vitae boni operis gressus 
ponat. 

&. Factus est sermo Doniini ad 
Abram dicens : * Noli timere, A- 
Ijiam : ego protector tuus sum , 
et nierces tua magna nimis. ^. Ego 
cniin suni Dominus Deiis tuus , 
qiii eduxi te de Ur Chalda;orum. 
--Noli. 

Lectio ix. 

TvroTANDtJM vero est quod ciim 
i* Jesus Jericho appropinquare 
ilicitur , c^cus illuminatur. Jeri- 
ciid quippe luna interpretatur : 
lui/a autem in sacro eloquio pro 
ilrtectu carnis ponitur, quia dum 
iiuMstruis momentis decrescit , 
•I' lectum nostra; mortalitatis de- 
M;4uat. Duni igitur Conditor nos- 
tcr appropinquat Jericho, caicus 
ail lunieu redit: cjuia duni divini- 
tas defectum nostra; carnis susce- 
pit, humanum genns lumen quod 
amiserat, recepit. Undeenim Deus 
humana patitur , inde homo ad 
divina sublevatur. Qui videiicet 
ca*cus recte et juxta viam sedere, 
et mendicans esse describitur. Ip- 
sa enim veritas dicit : Ego sum 
via. 

Br. Caecus sedebat secus viam , 
transeunte Domino , et clamavit 
ad eum. 2t ait illi Dorainus : ♦ Quid 
vis ut faciam tibi ? * Domine , ut 
videam lumen. *. Stans autem Je- 
sus jussit illum duci ad se , et 
ciim appropinquasset, interroga- 
vit eura , dicens. — Quid vis. Glo- 
ria. Domine. 

Infra Hebd. Feria iv. et Sahba. 
to , loco hujus ^. dicitur .jt. j. Fe- 
rice \i.seq . inquugcsima:. 233 

AD LAtDES 

j4nt. I. Secundum multitudinem 
miserationum tuarum , Domine, 
dele iniquitatem meam. 

Psalni. Miserere mei , />. 39. 

2. Deus meus es tu , et confite- 
bor tibi : Deus meus es tu , et exal- 
tabo te. 

Psalm. Confitemini , p. 16. 

3. Ad te de luce vigilo, Deus , ut 
videam virtutem tiiam. 

I'salm. Deus Deus meus , p. 13. 

4. Hymnum dicite , et superexal- 
tate eum in sa-ciila. 

^'«■/if. Benedicite, /j. 13. 

.5. Oranes Angeli ejus,laudateDo- 
minum de coelis. 

Psalm. Laudate Dominum de 
coelis , p. 14. 

Capitulum. I.Cor. 13. 

FRATRES , Si linguis hominum 
loquaret Angelorum , charita- 
tem autem non habeam , factus 
sum velut ses sonans , aut cymba- 
lum tinniens. 

Hymnus JEterne rerum , p. 15. 

t. Domine , refugium factus es 
nobis. it. A generatione et proge- 
nie. 

Ad Bened. Jnl. Ecce ascendi- 
raus Jerosolymam, et consumma- 
i)untur omnia quse scripta sunl 
de Filio horainis : tradetur enim 
Gentibus, et illudetur , et cons» 
puetur ; et postquam flagellave- 
rint , occideut eum , et tertia die 
resurget. 

Oratio. 

PR E c E s nostras , qusesumus , 
Doinine , clementer exaudi , at- 
que a peccatorum vinculis abso- 
lutos ab omni nos adversitate cus- 
todi. Per Dominum. 
Ad Horas hr-. br. ut in Psalt. 

AD PRIMAM. 

Ant. Iter faciente Jesu , dum ap- 
propinquaret Jericho , csecus cla- 
mahat ad euin , ut lumen recipe- 
re mereretur. 

AD TERTIAM. 

y^nf.Transeunte Domino, clama- 
bat Ctccus ad euni : Miserere mei , 
fili David. 

Capit. Fratres Si linguis. 234 Infia Hcbdoinadam Qutnquagesimm. 

vitque ibi altare Domino. *. Dixit 
autera Dominus ad eum : Leva o- 
culos tuos , et vifie ; omnem ter- 
ram quam conspicis , tibl dabo , 
et semini tuo in sempiternum. — 
yEtlificavitque. 

Lectio ij. .VD SEXTAN. 

Ant. Et qui prwibant , inci"epa- 
bant eum ut tacerel : ipse vero 
multo masris clamabat : Miserere 
inel , lili David. 

Capitulum. I Cor. 13. c. 

CHARiTAS nunquam excidit; si- 
ve prophetiK evacuabuntur , 
.sive linffuae cessabunt, sive scien- 
tia rtestruetur. Y.x parteenim cog- 
noscimus , et ex parte propheta- 
inus. 

AD XOXAM. 

/int. Ca!cus magis ac magis cla- 
mabat, ut eum Dominus illumi- 
naret. 

Capitulum. I Cor. 13. d. 

Nu N c autem maiient fides , 
spes , charitas, tria h.TC : ma- 
jorautera horum est charitas. 

AD VESPERAS. 

jtnt. et Psalini de Dominica. 
Capit. Fratres Si linguis. 
Ni/tnnus et t. ut in Psalt. 
Ad Magnif. Ant. .Stans autera 
Jesus jussit cnRcum adduci ad se , 
et ait illi : Quid vis ut faciiiiu tibl ? 
Domine , ut videain. Et Jesus ait 
illi : Respice, fides tua te salvum 
fecit. Et confestim vidit, etseque- 
batur illum , magnificans Deum. 
FERlA SEC€i\DA. 
I)e libro Genesis. 
Lectio j. Cap. 13. 

AscENDiTergo AbramdejEgyp- 
to ipse et uxor ejus, et om- 
nia quai habebat , et Lot cum eo, 
ad australem plagain. Erat autein 
dlves valde in possessione aurl et 
argenti. Reversusquc est per iter 
quo venerat , a Meridie in Kethel , 
iisque ad locum ubi priiis fixerat 
tabernaculum inter Bethel et Hai, 
fn loco altnris quod fecerat priiis, 
et invocavit ibi nomen Domini. 
Sed et Lot, qui erat cum Abrani, 
fuerunt greges oviuin , et Hrinen- 
ta , et tabernacula. Nec potcrat 
eos capere terra , ut habitai-ent 
sitnul : orat quippe substantia eo- 
)um niulta , et nequibant habita- 
re communiter. 

fl:. Movens .4bram tabernacu- 
lum suum , venit et habitavit jux- 
ta convallem Mambre : * jtdiiico- UNDE et facta est rixa inter pas- 
torcs gregum Abram et Lot. 
i^o autem tempore Chananaius et 
l^hercza-us habitabant In terra il- 
la. Dixit ergo .\bram ad Lot : Ne, 
qua^so, slt jurgium inter me et te, 
rt inter pastores meos et pastores 
ti:os : fratres enim sumus. Ecce 
iinlversa terra coram te est; rece- 
de a me, obsecro. Si ad sinistram 
ieris , ego dexteram tenebo : si tu 
dexteram elegeris , ego ad sinis- 
train pergam. Elevatis itaque Lot 
uculis, vidit oranem circa regio- 
nem Jordanis, quce universa irri- 
gabatur , antequam subverteret 
J)oininus Sodoinani et Goraor- 
rhara , sicut paradisus Domini ct 
sicut /Kgyptus venientibus in Se- 
gor. Elegitque sibi Lot regionem 
circa Jordanem , et recessit ab 
Orlente. 

{t. Credidit Abram Deo , et re- 
putatum est ei ad justitiam : * Et 
ideo araicus Dei factus est. *. Fuit 
autem justus corara Doniino , et 
arabulavit in viis ejus. — £t. 

Lectio iij. 

DtvisiQUE sunt alterutrum 4 
fratre suo. Abrara habitavit 
in terra Chanaan; Lot ver6 mora- 
tus est in oppidis quae erant cir- 
ca Jordanem , et habitavit in So- 
domis. Honiines autem Sodoraita; 
pessimi erant , et peccatores co- 
ram Domino nimis. Dixltque Do- 
minus ad Abram postquam divi- 
sus est ab eo Lot : Leva oculos 
tuos, et vide ii loco in quo nunc 
es , ad Aqullonem et Meridiem , ad 
Orientemet Occidentem : oinnem 
terram quara conspicis, tibl da- 
1)0 , et semini tuo usque in sempi- 
ternum. Faciamque senien tuuni 
slcut pulverem terrae. 

jt. Tentavit Dominus Abraham, 
et dixit ad euiii : * Tolle filium tu- 
iim , quem diligis , Isaac, et offer 
illum ibi in holocaustuin super 
unum montiuin , quem dixero ti- Fena quai 
Ibi. *•. Vocatus quoque a Domino , 
respondit, Adsuin : et ait ei Do- 
tninus. — Tolle. Gloiia. ToIIe. 

Ad Magnif. Ant. Et qui priei- 

bant , increpabant eum ut tace- 

ret ; ipse vero multo raagis cla- 

nrabat : Miserere mei, fili David. 

FERIA TERTIA. 

De libro Genesis. 

Lectio j. Cap. 14. b, 

ET egressi suntrex.Sodomorum, 
et rex («omorrhae, rexque Ada- 
m«e, et rex Selioiin , necnon et rex 
Balse , quft est Segor : et tlirexe- 
runt aciein contra eos in vallesil- 
restri , scilicet adversus Chodor- 
lahomor regem Klaniitarum , et 
Thadal regein Clentiuni, et Ainra- 
phel regem Sennaar , ct .^rioch 
regem Ponti : quatuor reges ad- 
versiis quinque. Vallis autejii sil- 
vestris habebat puteos multos bi- 
tuminis. ltaquefe.\So<loii>oru.m et 
Goraorrhce terga verterunt , ceci- 
deruntque ibi : et <jui i-enianse- 
rant, fugeruntad monteni. Tulc- 
runt autem omnem substantiam 
Sodomorura et Gomorrhie, et uni- 
versa quae ad cibum pertinent, et 
abierunt; necnon et Lot , et subs- 
tantiamejus; (iiium fratris Abrain, 
qui hal>itabat in Sodomls. 
jt. Angelus Domini^ p. 232. 
Lectio ij. 

ETecceunus qui evaserat, nun- 
tiavit Abram Hebra?o, qui ha- 
bitabat in convaUe Mambre .\mor- 
rhaei fratris Escol , et fratris Aner : 
hi enim pepigerant f«e<lus cum .\- 
bram. Quod ciim audisset Abrani, 
captum videlicet Lot fratrein su- 
um, numeravit expeditos verna- 
culos suos trecentos decem et oc- 
to , et persecutus est usque Dan. 
Et divisis sociis , irruit super eos 
nocte , percussitque eos, et ,per- 
secutus est eos usque Holia qTJte 
est ad Isevam Damascl. IVeduxit- 
que omnem substantiara, «t lx>t 
fratrem suura cum substantia il- 
lius; mulieres quoqoe etpopulum. 
|k. Vocavit Angelus, p. 232. 
Lectio iij, 

EGRESSus est autem pex Sodo- 
raurura in oocursuiu ejus , post- 
quam reversus est a csedc Chodor- ta Cineium. 235 

lahoraor , el regiim qui cum eo 
eiant in valle Save, quEe est vallis 
regis. At vero Melchisedech re.x 
Salem, proferenspanemetvinum, 
erat enim sacerdos Dei altissinii, 
bcnedixit ei , et ait : Benedictus 
Abram Deo excelso , qui creavit 
coclum et terrani ; et benedictus 
Deus excclsus, quo protegente , 
hostes in manibus tuis sunt. Et 
dedlt ei decimas ex omnibus. 

|b. Deus domini mei , p. 232. 

Ad Magnif. Ant. Miserere met, 
fili David. Quid vis ut faciam tibi ? 
Domine, ut videam. 

FERIA QUARTA 

CIWERUM. 

Si hac die et inDom. Quadrag., 
occurrat Festum Duplex , trans- 
fertur in seq. diem similiter non 
impedittrm. Aliis dieOus Quadrag. 
usque ad majorem Hebd. , si oc- 
currat Festum Duplex vel Semi- 
dufil. , fit de eo cum comm. et ix 
Lect. de Homilia Ferice. De siin- 
plicibus fit tantiim comm. 

Per totam Quadrog. in Feriali 
Offic. , Feria ij. dicitur Offic. De- 
functor. Feriaiy. dicuntur Psalini 
Craduales. Feriii vj. septem Psal- 
mi Pcenit. cum Litaniis , prwter- 
quam in Feriis majoris Hebd. : 
quce omaia habenlur infine Bre- 
viarii. 

In hac et sequentibus Feriis us- 
que ad Vesp. .Sabbat. , Hymni , 
Capitula et alia omnia dicuntur 
ut in Psalt. per Anniim , exceptis 
Ant. ad Bened. et Magnif. , et post 
Laudes, Horas, Vesp. et Complet. 
dicuntur Preces flexis genibus , 
ut ibidam in Psalt. 

Hodie ante Matut. in Choro di- 
cuntur Psahni Graduales. 

I.ectio sancti Evangelii secunddm 

Matthseum. 

Lectio j. Cap. 6. b. 

IN illo tempore : Dixit Jesus dis- 
cipulis suis : Ciim jejunatis, no- 
lite fieri sicut hypocritEe tristes. 
Et reliqua. 

Homilia S. Augustini Episcopi. 

Lib. 2. de Serm. Domini in mcnte, 

cup. 12. tom. 4. 

MANIFESTUM cst his prsEceptts 
omnein nostram intentionem 236 Ferm qiimta 

in intorior» gau4ia dirigi, ne fo- 
ris qusei-entes mercedeui, liuie sa;- 
culo conformeinur , et amittamus 
promissionem tanto solidioris at- 
que firmioris , quanto interioris 
beatitudinis, qua nos elesjit Deus 
conformes fieri imagini Filil sui. 
]n hoc autem capitulo maxime 
advertendum est, non in solo rc- 
rum corporearum nitore atque 
pompa, sed etiam in ipsis sordiljus 
luctuosis esse posse jactantiam ; 
et eo periculosiort-m , qua sub 
nomine servitutis Dei decipit. 
(t. 'Venj hodie, p. 232. 
Lectio ij. 

Qui ergo immoderato cultu cor- 
poris atque vestitu , vel caite- 
rarum rerum nitore prailulget, fa- 
cile convincitur relnis ipsis pom- 
parum sa?culi essc sectator, nec 
quemquam fallit dolosa iraagine 
sanctitatis. Qui autem in profes- 
sione Christianitatis , inusitato 
squalore ac sordihus intentos in 
se ociilos hominum facit; ciim id 
vohinlale facint, non necessitate 
patiatur; ex ca^teris ejus operi- 
bus potest conjici utriim hoc con- 
temptu superflui culti^s, an am- 
bitioiie aliqua faciat : quia et sub 
ovina pelle cavendos lupos Domi- 
nus praicepit ; sed ex fructibus, 
inquit, eorum cognoscetis eos. 
^. Factus cst sermo , p. 233. 
Lectio iij. 

CUM enim coeperint aliqulbus 
tentationibus ea tpsa scilicet 
illis siibtrahi vel negari, qure isto 
velamine vel consecuti sunt vel 
conseqiii ciipiunt , tunc nccesse 
est ut appareat utriim lupus in 
ovlna pelle sit,an ovis In sua. 
Kon tainen propterea ornat» sii- 
pertluo debet aspectus hominum 
mulcere Christianus , quia illum 
parcuin habitum ac necessarium 
etiam simulatores sa?pius iisur- 
pant, ut incautos decipiant: quia 
et illa; oves non debent pelles siias 
deponere , si aliquando eis lupi se 
contegant. 

a-. Movens Abram tabernacu- 
liim suum, venitet habitavit jiix- 
tRconvallem Mambre : * iEdKira- 
vitque Ibi altare Doniino. v. Dlxit 
autem Dominus ad eum : Leva o- post Crneres. 
culos tuos, et vide; omnem ter- 
jam quam conspicis , tibi dabo , 
et semini tuo in sempiternum. — 
iEdificavitque. Gloria. iEdificavit- 
que. 

JdLatid. et Iloras , titin Psalt. 

Jd Bened. Ant. Ciim jejunatis , 
nolite fieri sicut h.vpocritre tristes. 

Ante Orat. in feriali Of/ic. per 
Qiiadrng. dicuntiir Preces flexis 
genibus , ut in Psalt. , p. 41. 
Oratio. 

PR.ESTA , Domine, fidelibus tuis 
ut jejunioriim veneranda so- 
lcmnia et congrua pietate susci- 
piant, et secura devotione per- 
currant. Per Dominum. 

Hodie et duobus seq. diebus di- 
cuntur Fesp. hora consueta ;Sab- 
liato vero et deinceps usque ad 
Pascha dicuntur ante comeslio- 
nem , tam in Festis qudm in Fe- 
riis , exceptis Dom. in quibus di- 
cuntur Iiora consueta. 

Ad Magnif. Ant. Thesaurizale 
vobis thesauros in ccrlo, ubi nec 
airugo nec tinea demolitur. 

Ante Orat. in feriali Of/ic. per 
Quadrag. dicuntur Preces flexis 
genibus , utin Psalt. , p. 41. 
Oratio. 

INCI.TNANTES sc , Dominc , ma- 
iestati ture propitiatus inten- 
rie , ut qui divino nninere sunt re- 
fecti , c(rlestibiis semper nutrian- 
tur auxiliis. ]'er Dominum 

FERIA QUIi^TA. 

Lectio sancti Kvangelii secundiim 

Matthaium. 

Lectio j. Cap. 8. 

IN illo tempore : Ciim introisset 
Jesus Caphnrnaum, accessit a<l 
eum Centurio, rogans eum et di- 
cens: Domine, puer meus jacet in 
domo paralyticus , et raale tor- 
quetiir. Et reliqua. 

Homilia S. Augustini Episcopi. 
Lib. 2. de cons. Evang. c. 20. t. I . 

ViDEAMUs utriim sibi de lioc 
servo Centiirionis IMattha^us 
Lucasque consenfinnt. lMattha>us 
enim dicit, Accessit nd eiim Cen- 
turio, rogans eum et dicens : Puer 
meus jacet in domo paralyticus. 
Cui videtur repugnare quod ait Fena sexta 
Lucas : Et cum audisset de Jesu , 
misit ad eum seniores Judceorum, 
rogans eum ut veniret , et sana- 
ret servum ejus. At illi eum ve- 
nissent ad Jesum, rogabant eum 
sollicite, dicentes ei : (Uiia dignus 
est ut hoc illi prwstes ; diligit 
enim gentem nostram , et synago- 
gam ipse jcdificavit nobis. Jesus 
autem ibat cum illis ; et ciim jam 
non longe esset a domo , misit ad 
eum Centurio amicos , dicens : 
Doniine , noli vexari ; non enim 
dignussum ut sub tectum meum 
intres. 

ft. Oomine , puer meus jacet pa- 
ralyticus in domo,et maletorquc- 
tur. * Amen dico tibi , ego vp- 
niam, et curabo eum. ■»'. Domi- 
ne, non sum dignus ut intres sub 
tectum meum ; sed tantiim dlc 
verbo , et sanabitur puer meus. 
— Amen. 

Lectio ij. 

Si enim hoc ita gestum est, quo- 
raodo erit verum quod Mat- 
thaeus narrat, Accessit ad eum 
quidam Centurio , ciim ipse non 
accesserit, sed amicos miserit:ni- 
si diligenter advertentes intelliga- 
nius , MatthKum non omnimodo 
desernisse usitatum morem lo- 
quendi ^ Non solum enim dicere 
solemus accessisse aliquem, etiam 
antequam perveniat illuc qi'6 di- 
citur accessisse : unde etiam ilici- 
mus , Pariim accessit , vel raul- 
tiim accessit eo qud appetit per- 
venire ; veriim etiam ipsam per- 
>entionem, cujus adipiseendicaii- 
sa acceditur , dicimus plerumque 
factam ; etsi eiim , ad quem per- 
venit, non videat ille qui pervenit, 
ciim per amicum pervenit ad ali- 
quem , cujus ei favor est necessa- 
rius. Quort ita tenuit consuetudo , 
ut jam etiam vulgo perventores 
appellentur , qui potentium quo- 
rumlibel tanquam inaccessibiles 
animos , per convenientium per- 
sonarum interpositionem, ambi- 
tionis arte pertingunt. 
jt. Dum staret Abraham,/). 231. 
l.ectio iij. 

Nov ergo absurde Matthceus , 
etiam quod vulg6 possit intel- 
•igi , per alios facto aecessu Ccn- post Ciacrei. 237 

turionis ad Dorainum , compen- 
dio dicere voluit : Accessit ad eum 
Centurio. Veruratameu non negli- 
genter intuenda est etiam sancti 
Evangplistic altitudo mystica; lo- 
cutiouis, secundiim quam scrip- 
tum est in psalnio : .^ccedite ad 
eum , et illumiuamini. Proindi- 
quia fidem Centurionis, qua vere 
acceditur ad Jesum , ipse ita lau- 
davit ut diceret , Non inveni tan- 
tani fidem iii Israel : ipsum potiiis 
accessisse ad Chris